Indledning. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger. at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger. at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten"

Transkript

1 Indledning Den kreative og levende by Det er et velfærdsmål at byerne skal være kreative steder at leve og udvikle sig i. Byerne skal have uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Der skal være plads til fritids- og kulturlivet. Der skal være steder, hvor folk kan mødes. Og der skal være rammer som muliggør, at iværksættere kan starte en virksomhed. Det betyder, at byen eller kvarteret aldrig kan betragtes som færdigudbygget og statisk. Der skal være plads til nye muligheder - placering af institutioner, fællesanlæg og mindre virksomheder o.s.v. i et boligområde. Der skal være mulighed for en vis blanding af byfunktioner og i større grad end det har været traditionen i de seneste årtier. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten i centrum, at bryde onde cirkler og rette op på fortidens fejltagelser i belastede byområder, samtidig med, at der gøres en målrettet indsats i forhold til de generelle udfordringer i byerne, at fremme en bæredygtig vækst i byerne - erhvervsmæssigt, miljømæssigt, kulturelt og socialt, at fremme udviklingen af mere integrerede bysamfund, hvor offentlige og private initiativer spiller sammen, og at skabe de bedste betingelser for et konstruktivt samspil mellem de mange sammenhængende aktiviteter, der gør byen til et godt sted at bo, arbejde og leve. Fremtidens By, By- og Boligministeriet 1999 Byudviklingens karakter Karakteren af byudviklingen udgør en væsentlig forudsætning for udvalgets arbejde. Morgendagens by vil ligne byen af i dag. Fra år til år sker der kun marginale synlige fysiske ændringer. Strukturen, bygningerne og vejene er i det store og hele de samme gennem mange, mange år i en meget stor del af byen. 13

2 Nørrebrogade, København i 1950erne Strukturen består, men indholdet og anvendelsen af bygninger og anlæg ændres løbende selvom det går langsomt. Byens udvikling er derfor for det meste kendetegnet ved, at ændringerne oftest er marginale. Mere markante fysiske ændringer sker i de centrale bydele i havnene, på jernbanearealerne og på de gamle industrivirksomheders arealer - men det er karakteristisk, at omdannelsen sker langsomt, og ikke sjældent strækker sig over et eller flere årtier. Kun i byernes udkanter sker de større, meget synlige forandringer. Typisk i form af nybyggeri, der flytter byens grænse længere ud i det åbne land. Der er derfor grund til at være omhyggelig med at sikre, at det er de rette ændringer, der sker. Er der én gang sket større fysiske ændringer, kan de kun undtagelsesvis omgøres. De er i praksis irreversible. 14

3 Nørrebrogade, København i 1970erne Erhvervene ændrer sig Danmark og de danske byer står over for en række afgørende udfordringer. Økonomien bliver stadig mere global, og det påvirker i betydelig grad erhvervslivets muligheder for at klare sig i en skærpet international konkurrence. Arbejdsdelingen globaliseres, og såvel fremstillingssektoren som dele af servicesektoren internationaliseres. For Danmark kan det betyde en gradvis omstilling i retning af en voksende servicesektor, hvor nedgangen i vareeksporten i stigende grad erstattes af en øget serviceeksport. Traditionelle fremstillingserhverv stagnerer i antal, beskæftigelse og økonomisk betydning, mens serviceerhvervene optager en større del af økonomien og desuden står for den største jobvækst. 15

4 Nørrebrogade, København i 1990erne For Danmark bliver det i en international konkurrence afgørende at udvikle de menneskelige ressourcer gennem uddannelser og arbejdspladser, som lægger vægt på kreativitet og selvstændighed. De ændrede forudsætninger for erhvervsudviklingen ændrer også en række erhvervs ønsker til lokalisering i byen. Flere virksomheder lægger vægt på synlighed og en central beliggenhed i byen, eller en placering som indebærer landskabelige kvaliteter. Mens udflytning af virksomheder tidligere har været både hensigtsmæssig og nødvendig, muliggør udviklingen i de nye typer erhverv, at disse i mange tilfælde kan lokaliseres i byerne. De nye erhverv er samtidig mindre arealkrævende, hvilket mindsker behovet for arealudlæg. Det giver samtidig mulighed for at forhindre diffus 16

5 byspredning og at imødekomme en bred interesse i befolkningen for at bevare det åbne land. Det vil stadig være en væsentlig del af erhvervsbyggeriet, der opføres til fabrikation, lager og transport, men den overordnede tendens er, at en større del af erhvervsbyggeriet kan integreres i byen og at en relativt mindre del skal placeres i egentlige industriområder og transportknudepunkter. Det rejser spørgsmålet om, hvilken anvendelse de ældre industrikvarterer skal have på længere sigt. Afhængig af arealernes beliggenhed i bystrukturen kan der blive tale om fortsat industri, serviceerhverv, boligkvarterer eller som yderpunkt - rekreative områder. Borgernes levevilkår og præferencer Levevilkårene i Danmark har siden 1950erne ændret sig kraftigt med stigende levestandard og en voksende del af befolkningen på arbejdsmarkedet. I takt med velstandsstigningen bruges byen anderledes. Arbejdstiden er kortere, fritiden øget og efterspørgslen efter fritids- og kulturtilbud er stor. Der har i efterkrigstiden været et omfattende boligbyggeri, og de fleste byer har en blanding af boligområder med parcelhuse, etageboliger og rækkehuse samt tilhørende institutioner. Det store parcelhusbyggeri og den kraftige byspredning til forstæder og landsbyer har en tæt sammenhæng med velstandsstigningen, men også med offentlig regulering. Et væsentligt spørgsmål er, hvordan de nyere bykvarterer vil udvikle sig på længere sigt. Befolkningsopgørelser viser, at familiemønstret har ændret sig afgørende. Husstandsstørrelser er blevet mindre. Der er behov for forskellige boligstørrelser i de enkelte bydele. Opgørelser viser også, at en ikke uvæsentlig del af befolkningen i dag udgøres af personer med udenlandsk baggrund, hvor familiens størrelse ofte er ganske stor. Samtidig er det klart, at ikke alle har fået andel i væksten og at dele af beflokningen er uden arbejde eller har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet. Der må derfor indarbejdes en række forskellige hensyn i forhold til byernes videre udvikling. Det synes givet, at befolkningens ændrede levevilkår i de kommende år vil stille ændrede krav til byen, som det sted man lever og arbejder, og at det vil præge såvel de nye bykvarterer som den omdannelse, der sker i de ældre byområder. Det er et internationalt mål at fremme en bæredygtig udvikling. For byerne betyder det en samfundsmæssig opprioritering af miljø- og energimæssig bæredygtighed, herunder reduktion af miljøgener fra transport. Det vil blandt andet betyde, at den fortsatte planlægning af byen skal lægge mere vægt på mulighederne for kollektiv transport og cykeltransport. Det er samtidig et samfundsøkonomisk mål at sikre den bedst mulige udnyttelse af allerede gennemførte investeringer. Dette gælder umiddelbart i 17

6 forhold til teknisk infrastruktur, vejanlæg samt bygningsanlæg. Men det gælder også i forhold til en fortsat anvendelse af ældre byarealer, hvor havneanlæg, industriområder eller jernbaneanlæg ikke længere anvendes som tidligere. Erhvervs- og Bypolitisk Udvalgs kommissorium Som opfølgning på regeringens bypolitiske redegørelse til Folketinget nedsættes et Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. Udvalget skal afdække eksisterende barrierer for en gunstig erhvervsudvikling i forhold til de opstillede bypolitiske målsætninger, og vurdere mulighederne for en hensigtsmæssig erhvervslokalisering i byerne - også under hensyntagen til den forventede udvikling mod oprettelse af flere servicerettede virksomheder. Formålet med udvalgets arbejde er overordnet at fremkomme med forslag til styrkelse af en bæredygtig erhvervsudvikling i byerne. Udvalget skal især se på følgende forhold kortlægge rammebetingelser, som er relevante særligt for erhverv i nye og ældre byområder, og som vedrører erhvervsplacering og adgang til infrastruktur, samt vurdere om der i denne sammenhæng er barrierer for en bæredygtig erhvervsudvikling og beskæftigelse, vurdere aktuelle tendenser i erhvervsudviklingen for udvalgte virksomhedstyper i byerne, herunder IT-teknologiens betydning, miljøpåvirkning m.v. Udvalget skal på denne baggrund vurdere udvalgte virksomhedstypers fremtidige karakter, deres lokaliseringsønsker og behov - herunder barrierer for gunstig erhvervsudvikling, deres miljøbelastning og mulighed for at blive integreret med andre byfunktioner vurdere, hvordan bypolitikken ud fra målsætninger om vækst, bæredygtighed og sammenhængende byudvikling kan medvirke til at fastholde og forbedre rammebetingelserne for handel, erhverv og investeringer i byerne, overveje, hvorledes erhvervsudbygningen kan bidrage til en bypolitik, som blandt andet lægger vægt på en bæredygtig byplanlægning med lokaliseringer, som reducerer transportarbejdet og fremmer kollektiv transport, vurdere erhvervsrummeligheden i de foreliggende region- og kommuneplaner, herunder byggemulighederne i eksisterende byområder, blandt andet ældre erhvervs- og havneområder, udpege eksisterende erhvervspolitiske instrumenter af særlig relevans for erhverv i en bypolitisk sammenhæng, overveje behovet for og fremlægge konkrete forslag til nye virkemidler, lovændringer m.m. Udvalget skal gennem skriftlige høringer, møder, konferencer mv. sikre bred kontakt til interesseorganisationer og foreninger m.v., Udvalget afgiver en del-betænkning til by- og boligministeren inden udgangen af marts måned år 2000 indeholdende foreløbige konklusioner og mulige anbefalinger Udvalgets slutrapport afgives til by- og boligministeren inden udgangen af år 2000 By- og Boligministeriet 10 maj

7 Udvalgets sammensætning Udvalget består af seks personligt udpegede medlemmer: Professor Dr.merc. Peter Maskell, (formand) Direktør Frede Clausen Konsulent, arkitekt Ph.D. Anne-Mette Hjalager Sekretariatschef Susanne Krawack Professor, Dr.jur. Peter Pagh Erhvervskonsulent Karin Stöver Tre repræsentanter fra de kommunale organisationer Kontorchef Vibeke Vinten, Kommunernes Landsforening Planchef Lene Rubæk, Nordjyllands Amt Planchef Holger Bisgaard, Københavns Kommune Seks repræsentanter fra ministerier Kontorchef Morten Dam, Erhvervsministeriet Kontorchef Heino Jespersen, By- og Boligministeriet Kontorchef Thomas Mølsted Jørgensen, Arbejdsministeriet Formand Inge Nesgård, Lokale- og Anlægsfonden (udpeget af Kulturministeriet) Kontorchef Helga Theil Thomsen, Trafikministeriet Kontorchef Kirsten Vintersborg, Miljø- og Energiministeriet Udvalgets sekretariat Fuldmægtig Jakob Hjortskov Jensen, Miljø- og Energiministeriet Arkitekt Karsten Jørgensen, Miljø- og Energiministeriet Seniorforsker PhD Jacob Norvig Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut Forsker cand.scient Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut Stud.polit Lene Mikkelsen, By- og Boligministeriet 19

8 20

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår

LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001. Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg

Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001. Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001 Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg Indhold 1. Byernes udvikling hvilke indikatorer er vigtige, Skriftligt oplæg

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER November 2005 1 Indhold 1. Forord 3 2. Sammenfatning 5 3. Projektets forudsætninger og forløb

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet baggrund, implementering

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet baggrund, implementering Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet baggrund, implementering og effekter Lic. techn. Peter Hartoft-Nielsen, Center for Skov, Landskab og Planlægning (FSL) Indledning Stationsnærhedspolitikken

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere