Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 21

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bofællesskabet Bregnerødvej Bregnerødvej Birkerød Tlf.: Hjemmeside: rascenter.rudersdal.dk Lejeloven (andet botilbud til voksne) 18 til 60 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning) Pladser i alt: 6 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Nina Andreassen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bofællesskabet Bregnerødvej er et tilbud efter almenboliglovens 105, stk. 2 med støtte efter servicelovens 85 og er svarende et tilbud efter servicelovens 107. Der er truffet afgørelse den , om at det er omfattet af lov om socialtilsyn. Side 2 af 21

3 Socialtilsynet udførte tirsdag d , et uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg i tidsrummet Ved besøget blev Socialtilsynet mødt af en medarbejder, der til trods for at have et møde på samme tidspunkt som Socialtilsynet ankom, fik arrangeret en samtale med en borger og stillede efterfølgende selv op til samtale. Den samlede vurdering er truffet på baggrund af samtale med en borger, en medarbejder samt observationer samt 141 handleplaner og pædagogiske planer. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en klar målsætning, hvilket understøttes af relevante metoder. Formålet med indsatsen på Bregnerødvej er, at borgerne skal blive parate til at flytte i selvstændige boliger, hvorfor motivation og selvstændighed er aktuelle temaer der arbejdes med. Socialtilsynet konkluderer, at målgruppen er bred, og at der for enkelte borgere ikke arbejdes mod, at de flytter i egen lejlighed. Årsagen til dette er, at enkelte borgere har boet i tilbuddet siden opstarten, hvor formålet ikke var lige så tydelig som i dag. Socialtilsynet konkluderer, at der arbejdes faglig kompetent med borgernes individuelle mål, og medarbejderne har fokus på inddrage borgerne i så mange områder af deres liv som muligt. Medarbejderne benytter et elektronisk dokumentations system, hvor indsatsen dokumenteres løbende i henhold til de mål der er sat sammen med borgeren. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har fokus på borgernes medinddragelse og indflydelse både på kollektivt og individuelt niveau. Videre konkluderer Socialtilsynet, at Bregnerød arbejder aktivt og kompetent med at støtte borgerne i henhold til deres sundhed og har herigennem fokus på motivations arbejde i henhold til sund kost. I henhold til de fysiske rammer er det Socialtilsynets konklusion, at disse overordnet er velegnet til målgruppen og understøtter tilbuddets formål. Der er mulighed for den enkelte borger, at have privatliv i egen lejlighed eller deltage i Side 3 af 21

4 fællesskabet i stuen. De fysiske rammer fremstår som hyggelige og bærer tydelig præg af at blive brugt til forskellige aktiviteter. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation De fysiske rammer i fællerarealerne og medarbejdernes kontor. Interview Mandlig medarbejder uddannet pædagog i 2002 med erfaring fra andre bofællesskaber og ansat i tilbuddet siden Har neuropædagogisk efteruddannelse. Interviewkilder Mandlig borger som har boet i tilbuddet i 15 år. Beboere Medarbejdere Side 4 af 21

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Bregnerødvej 55-57, 3460 Birkerød (Uanmeldt) Christina Dahl Nina Andreassen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater med fokus på kriterium 3, 4 og 5. Samt tema 7 vedrørende fysiske rammer. Side 5 af 21

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 21

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet redegør for deres målsætning, som tager udgangspunkt i, at borgerne bor i et midlertidig tilbud, og derfor skal opnå kompetence til at flytte videre i selvstændige bolig. Videre vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets målgruppe fremstår som bred, men der berettes om individuelle tilgange, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker, behov og mulighed for udvikling. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet beretter om relevante metoder, som har medført, at borgernes mål opfyldes og sikrer dermed en positiv udvikling for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forholder sig til 141 handleplan og udarbejder på baggrund af denne, en pædagogiske plan i samarbejde med borgeren. Denne bruges som udgangspunkt for arbejdet, og der dokumenteres løbende i tilbuddets elektroniske Side 7 af 21

8 notatsystem. Socialtilsynet vurderer, at målene i den pædagogiske plan er konkrete, og det fremgår tydeligt, at borgeren er inddraget. Socialtilsynet vurderer videre, at det ikke fremgår, hvordan medarbejderne evaluerer systematisk på egen indsats, udover, at dette foregår mundtlig på de personalemøder der regelmæssigt afholdes, samt i dagligdagen i de tidsrum hvor der er flere medarbejdere på arbejde samtidig. Socialtilsynet vurderer, at borgerne sikres medinddragelse og medindflydelse på både kollektivt og individuelt niveau, hvilket kommer tydeligt til udtryk både hos medarbejder og borger. I henhold til fysiske og mental sundhed, er det Socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes relevant i henhold til deres individuelle behov, samt at der er et kollektivt fokus på sund kost. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad arbejder med og beretter om faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at borgeren fortæller, at medarbejdernes motivationsarbejde i henhold til eksempelvis sund kost, har medført at borgeren er opmærksom på at spise sundt og finder mening i dette. Videre er det Socialtilsynets bedømmelse, at der berettes om faglige tilgange, som i stor grad understøtter tilbuddets overordnede mål om borgernes selvstændighed. Side 8 af 21

9 I den videre bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på, at der i tilbuddet bor en bred målgruppe, hvor både hjælpebehov, alder og interesser er varierende. Socialtilsynet bedømmer, at medarbejderne er opmærksomme på dette, og giver individuel støtte som tager udgangspunkt i den enkelte borgers handleplan og den efterfølgende pædagogiske plan, der bliver udarbejdet sammen med borgeren. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderen fortæller, at tilbuddet ikke er døgndækket, men der er medarbejdere tilstede daglig, inkluderet weekenden. Borger oplyser at have to hjemmedag om ugen og beskriver at få hjælp til det vedkommende har behov for, som primært er kostvejledning og økonomi. Borger fortæller videre, at vejlederne er tilgængelige, og at der daglig er en medarbejder i huset indtil kl. 19. Borger er tilfreds med dette, da pågældende ikke har behov for støtte efter dette tidsrum. Når der ikke er personale i tilbuddet, spørger borgerne hinanden og hjælper eksempelvis med computer eller andet. Medarbejder fortæller, at der bor seks forskellige borgere, hvor den yngste er 20 år og den ældste 46 år. Borgernes behov for støtte er varierende og som eksempel nævnes praktisk støtte til daglige gøremål og guidning, mens andre borgere har sociale problemer og udfordringer de skal støttes i henhold til. I samtale med borgeren bekræftes dette, da borger fortæller, at der bor 6 borger i tilbuddet hvoraf to er lidt mere ude end de øvrige og en opholder sig meget alene, men borgeren fremhæver, at de alle kan snakke sammen. Aldersspredningen er fra 20 til 40 år, hvilket borger ser som en stor forskel i forhold til tidligere, hvor der kun var 5 år mellem beboerne. Medarbejder fortæller, at enkelte borgere modtager hjemmehjælp til rengøring og andre støtte fra sygeplejerske. Side 9 af 21

10 Socialtilsynet observerer, at tilbuddet benytter en tavle, hvor arbejdsplanen er visualiseret med billeder af de medarbejdere, som er på arbejde. Ud over dette, er det billeder af borgerne ud for deres maddage, samt en beskrivelse af hvad de skal spise. Socialtilsynet observerer en indkøbsseddel med billeder, og medarbejderen fortæller, at borgerne er ansvarlig for at sikre, at de madvarer som er afbilledet på indkøbsseddel altid er i køleskabet. Medarbejder oplyser i forhold til metoder, at de tager udgangspunkt i, at borgerne er i en midlertidig boform, hvorfor borgeren skal hjælpes til at kunne bo i egen bolig med tiden. De arbejder derfor med hjælp til selvhjælp. Der er enkelte borgere som har boet i tilbuddet i mange år, da de fik lejemålet før indsnævringen i målgruppen. Medarbejder beskriver, at en borgere selv har bedt om døgnstøtte, og de er ved at afsøge andet tilbud til denne borger. Medarbejder beskriver med eksempler, hvordan de ligeledes arbejder med verbal guidning af borgerne og motivationsarbejde. Socialtilsynet bemærker, at der er en tydelig sammenhæng, mellem det borger fortæller, og det medarbejder ved senere samtale beretter om. Medarbejder oplyser, at arbejde ud fra en neuropædagogisk tilgang og beskriver med et konkret eksempel, hvordan denne metode har medført en succesfuld tilgang vedr. valgmuligheder. Pågældende har efteruddannelse indenfor området og har vejledt sine kolleger omkring emnet. Medarbejder fortæller videre, at kommunen løbende udbyder kurser og efter behov tilbydes supervision på enkeltsager. I forhold til oplysninger fra tidligere tilsynsrapport, omkring behov for viden indenfor ADHD, er dette ikke relevant længere, da borger er flyttet. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejder beskriver, at de ved behov søger hos leder, hvis de ønsker specifikt kursus og nævner fx indenfor psykiatrien, alternativt tilknyttes der supervisor med særlig viden. Borgeren fortæller, at der bliver arrangeret årligt handleplansmøde med deltagelse af sagsbehandler. På mødet drøftes det, hvad borger gerne vil forbedre sig i. Adspurgt kan borger ikke huske, hvad der Side 10 af 21

11 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) indgår i pågældendes plan, men har fået den tilsendt og drøfter den med hjemmevejleder, som husker borger på indholdet. Borger har derudover et møde med plan for beskæftigelse, vedrørende hvordan pågældende gerne vil arbejde. Socialtilsynet har efterfølgende fået fremsendt en plan, hvori det fremgår hvilke mål, der arbejdes med. Målene fremstår konkrete, og Socialtilsynet bemærker, at målene er samsvarende med hvad borger beskriver, han modtager hjælp i henhold til. Det fremgår ikke af planen, konkret hvordan det dokumenteres, hvorvidt borgeren opfylder sin mål. Medarbejder fortæller, at den daglige dokumentation fortages i Bostedssystemet, hvoraf der fremgår en evalueringsdato, og den enkelte borgers indsatsmål fremgår. Der skrives løbende heri og konkluderes på perioden. Medarbejderen fortæller videre, at der afholdes regelmæssige personalemøder, hvor indsatsen drøftes og eventuelt justeres. Videre fremhæver medarbejder, at de tre faste medarbejdere alle arbejder sammen en dag pr. uge, hvor det også forekommer drøftelser af borgernes mål. Socialtilsynet har ikke fået oplysninger om, hvordan medarbejderne benytter dokumentationen til at udvikle og forbedre indsatsen. Medarbejder oplyser, at der afholdes handleplansmøde en gang årligt med sagsbehandler. De fleste borgere ønsker efterfølgende at få udleveret 141 handleplan. Inden mødet forbereder borger sig sammen med hjemmevejlederen omkring, hvad borger gerne vil have støtte til. Hjemmevejleder deltager som bisidder på mødet, og pårørende deltager, hvis borger ønsker det. Efter mødet sender sagsbehandler handleplanen til borger, som drøfter den med hjemmevejleder, og sammen laver de den pædagogiske plan. Der nævnes et eksempel på et mål om at flytte i egen bolig og relevante indsatsmål i den forbindelse, og beskrives hvilken støtte der gives afhængigt af borgers funktionsniveau. Borger oplyser, at pågældende får god hjælp nu, men fik mindre i en periode, hvor borger havde det bedre og kunne mere selv. Borgere fortæller, at der i en periode har været hyppige skift af Side 11 af 21

12 hjemmevejleder, hvilket borger oplever som hårdt, men kan samtidig godt se det positive ved et skifte en gang imellem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad, understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at der er formaliserede fora, så som beboermøde og brugerråd, som sikrer at borgerne bliver hørt. Videre i bedømmelse, er det lagt vægt på, at borgeren har oplevelsen af, at bestemme i eget liv, men samtidig har en forståelse for, hvorfor medarbejderne arbejder motiverende. Socialtilsynet bedømmer videre, at borgerne har udarbejdet fælles regler, som for enkelte borgere kan være svært at indordne sig efter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejder beskriver, at der afholdes husmøde en gang om måneden. Socialtilsynet ser, at der på tavlen i køkkenet, er skrevet punkter til møde op og direkte adspurgt fortæller medarbejder, at de borgere som ikke selv læser og skriver, får de borgere som har kompetencen til at hjælpe sig. Socialtilsynet bemærker, at medarbejder flere gange fremhæver, at borger er myndig og bestemmer selv, hvilket de vægter meget i arbejdet. Endvidere blev Socialtilsynet opmærksom på, at medarbejder spurgte Socialtilsynet, om vi havde talt med borger om at få eftersendt handleplan og pædagogisk plan og fortæller, at de gerne vil inddrage og spørge borgerne om tilladelse inden de fremsender disse informationer. Socialtilsynet informerer om, at vi i princippet kan modtage informationer uden borgernes samtykke, men anerkender den faglige tilgang, hvor medarbejderen Side 12 af 21

13 søger at inddrage borgeren i bredest muligt omfang. Socialtilsynet kan i den fremsendte handleplan, samt pædagogiske plan læse, at den er skrevet i et etisk korrekt sprog, og det fremgår tydeligt, at den er skrevet sammen med borger og til borger. Borger fortæller, at det kan være hårdt med naboer der klager over de aftalte regler i bofællesskabet eksempelvis sundhedsregler om at købe ind efter grønt mærker uden sukker og pengeregler. Medarbejder oplyser, at det på beboernes husmøde er aftalt, at de skal købe ind efter nøglehulsmærket, af hensyn til de borgere der spiser diætkost. Borger fortæller, at RAS har et overordnet brugerråd hvor bofællesskabet også er repræsenteret. Borger oplyser, at der på et tidspunkt var en borger der holdt lidt for meget fest, hvor problemstillinger i den kategori kan tages op på husmøde eller drøftes med hjemmevejleder, afhængigt af hvordan borger kan håndtere problemstillingen. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Socialtilsynet observerer, at medarbejderen ser en borger kigge på tilsynet og vælger at gå hen til borgeren og præsentere os, og fortælle hvorfor vi er i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at dette foregår i en respektfuld tone, hvor medarbejder giver plads til borgeren og tager sig tid til, at tale med borgeren og besvare vedkommendes spørgsmål. Borger fortæller, at medarbejderne ikke bestemmer over dem, men kan eksempelvis sige nu skal du gøre rent. Borger pointerer, at de bestemmer selv, om de vil følge dette. Borger oplever en sjælden gang skæld ud og har mest set det som led i motivation af borger til at komme i gang. Videre oplyser borger om, at gå eller cykle rundt til eksempelvis beskæftigelse. Pågældende borger fortæller, at vedkommende har været lidt træt af sit arbejde og ha derfor fået tilbud en stilling gennem KLAP, som er et jobtræningsprogram. Side 13 af 21

14 Borger oplyser, at de gerne må have gæster, men der er udarbejdet nye regler omkring bespisning af gæster. Borgeren beskriver, at de skal sige til i god tid, hvis en gæst skal spise med. Hvis gæsterne eksempelvis er for dominerende, er det ikke muligt at spise med. Reglerne er udarbejdet på husmøde ud fra beboerflertal. Borger fortæller videre, at de som noget nyt skal søge RAS om nye møbler og får 2500 kr. om året til fælles brug, hvad disse bruges til besluttes på husmøder. Borger er utilfreds med, at de ikke kan selv kan købe et nyt fjernsyn til fællesarealet, uden der skal søges særligt i RAS, men borger udtrykker tilfredshed med, at de for nyligt har fået nye tæpper. Borger beskriver, at noget er besluttet oppefra og nævner rygepolitik, hvor der er besluttet, at der kun må ryges i egne lejligheder og ikke på fællesarealer, og at der på et tidspunkt var overvejelser om en alkoholpolitik, men denne blev ikke til noget. Borger oplyser, at de selv er med til at bestemme måltiderne som aftales 1 gang om ugen Medarbejder oplyser under rundvisningen, at menu for kommende uge planlægges i weekenden, og borgerne betaler 1700 kr. pr. måned til en kostkasse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at den borger Socialtilsynet taler med er tilfreds med tilbuddet. Dog fortæller borger, at der er andre borgere, som ikke er lige så tilfredse og eksempelvis er misfornøjede over, at der er fokus på sund kost. Der informeres om, en borger der ønsker at flytte til et tilbud med døgndækning. I den videre bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på sund kost, samt støtter borgerne Side 14 af 21

15 i henhold til relevante sundhedsydelser. Ligeledes er det Socialtilsynets oplevelse, at borgerne verbalt støttes i relationen til hinanden for at sikre deres tryghed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Borger udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Borger fortæller, at det er en borger som ønsker at flytte, grundet misnøje med de regler borgerne har udarbejdet. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderen fortæller, at en borger selv har sagt, at vedkommende ønsker at komme i et døgndækket tilbud og støttes i dette. Medarbejder og borger fortæller begge, at der er knyttet en ernæringsterapeut til organisationen, men vedkommende stopper d Fremadrettet er det hjemmevejlederens opgave at hjælpe med struktur i henhold til at følge de kostplaner, som er udarbejdet. Medarbejder fortæller, at de støtter borgerne i henhold til de udfordringer, der er og følger eksempelvis en borger med diabetes på klinik i Gentofte, eller som på dagen for tilsynsbesøget, støtter en borger med at finde vejen til fysioterapi, hvor borgeren så klarer resten selv. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt). Medarbejder fortæller, at det på husmøde er besluttet at købe ind efter nøglehulsmærket. Hvilket bliver bekræftet i samtalen med borger. Medarbejder fortæller videre, at der altid er sund mad i køleskabet. Videre fortæller medarbejder om et fokus på portionsstørrelser, og de fryses rester ned til andre dage, i stedet for at dette bliver stående i køleskab og bliver spist løbende. Der er fokus på de borgere, som har særlige kosthensyn på grund af helbredsproblemer, eksempelvis gastrict operation og diabetes. Der forefindes kogebøger med sund mad i køkkenet, og Socialtilsynet observerer, at der på madplanen er nedskrevet retter fra en kogebog, hvor opskrifterne er fedtfattige. Side 15 af 21

16 Tema Gns. bedømmelse Borger fortæller, at pågældende følger kostplan, som er udarbejdet af diætist. Socialtilsynet spørger ikke indtil til arbejde med borgernes mentale sundhed, men borger fortæller, at medarbejderne støtter den enkelte borger, hvis vedkommende eksempelvis har udfordringer med nogen af de andre borgere i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand er velegnet til målgruppen og understøtter formålet. Eksempelvis ligger tilbuddet tæt på offentlig transport samt et bymilljø, hvilket giver borgerne mulighed for selvstændigt at komme omkring til aktiviteter og eventuelt socialt netværk. Videre er der i udformingen af huset lagt vægt på, at borgerne kan komme ind og ud af sine lejligheder uden at skulle forbi et fællesareal, hvilket understøtter borgerens ret til privatliv. Socialtilsynet har ikke set en lejlighed, men ud fra de oplysninger vi har fået, har hver borger bad og toilet, samt et tekøkken i egen lejlighed. Socialtilsynet vurderer videre, at fællesarealerne fremstår som hjemlige, og der er tydelig tegn på, at rummet er i brug. Socialtilsynet vurderer videre, at der i køkkenet bliver benyttet billeder, som støtteredskab for de borgere som har behov for det. Side 16 af 21

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgerens udvikling og trivsel. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at borgeren udtrykker tilfredshed, og at Socialtilsynet observerer, at de fysiske rammer giver borgeren ret til både privatliv og mulighed for deltagelse i fællesskabet. Endvidere er det Socialtilsynets bedømmelse, at fællesarealet fremstår hjemlige og giver tydelig indtryk af at være i brug. Sluttelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at både medarbejder og borger gør Sociatilsynet opmærksom på, at der er meget lydt, hvilket borgeren påpeger kan være plagsomt, og der er af den grund udarbejdet "husregler". Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Borger fortæller, at pågældende er glad for tilbuddets fysiske rammer, men vil gerne have lavet indkørslen om, da den er slidt. Pågældende oplever, at kommunen er gode til at hjælpe. Videre fortæller borgeren, at det er meget lydt og kan høre andre borgere se fjernsyn. Medarbejder bekræfter dette, og oplyser, at der med baggrund i dette er lavet en aftale om, at der skal være ro fra kl. 22, hvor der må spilles dæmpet musik og skal tages hensyn. Fællesrummet er handicapvenligt, og en medarbejder fortæller, at det ikke er udfordrende at komme omkring, for den borger der har rollator. I fælleskøkkenet er der adgang til flere kogebøger af forskellig art og bl.a. nogle med billeder af retterne. På tavle i køkkenet hænger der telefonnumre til politi og andre akutte numre, som kan benyttes, i tidsrummet hvor der ikke er personale. Desuden er der to oversigtstavler, en med ugeplanen over hvilke medarbejdere der er på arbejde, nogle med billeder af medarbejderne og andre i tekst. Det Side 17 af 21

18 oplyses af medarbejder, at borgere med læsevanskeligheder altid kan få hjælp af en medbeboer, der kan læse. Den anden tavle indeholder ugens madplan, og billeder af den borger som har maddag. Der er visualiserede dagligdagsindkøb, som altid skal være i køleskabet, og på køleskabet hænger en visualiseret oversigt over hvordan en maddag forløber samt en oversigt over hvilken borger, der har ansvar for hvilke huslige opgaver. Medarbejder fortæller, at alle lejligheder har eget køleskab og lille tekøkken og består af to værelser i alt ca. 43 kvadratmeter samt eget toilet og bad. Der er adgang til alle lejligheder fra haven, så borgerne kan vælge om de vil gå gennem fællesarealerne, når de kommer hjem eller benytte egen indgang. Det ses, at alle lejligheder har dør ud til fællesarealet. Personalets kontor og toilet ligger i forlængelse af stuen i separat lokale og beskrives af medarbejder som deres lejlighed. Her ses computer og skrivebord med mulighed for at holde møde og faciliteter til dokumentation. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Jf. indikator 14.a, er tilbuddet udfordret af, at det er lyt mellem borgernes lejligheder. Fællerummet i huset består af et kombineret opholds- og spiserum, med sofagruppe og spisebord i forbindelse med køkken. Det fremstår hjemligt og er hyggeligt indrettet med julepynt og juletræ. Det observeres under rundvisningen, at der på spisebordet ligger perler og plader, fra kreativ aktivitet. Alle gæster bliver ifølge medarbejder bedt om at tage skoene af eller tage futter uden på, da borgerne ønsker, at det nye tæppe, de har fået i fællesarealet, forbliver pænt. Der er adgang til fælles vaskerum fra fællesarealet. Socialtilsynet spurgte en borger om lov til at se vedkommendes lejlighed, hvilket borgeren ikke ønskede. Side 18 af 21

19 Side 19 af 21

20 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 80,22 Lønomkostninger, fast personale 0,70 - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 8,30 Sygefravær 68, ,50 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: Lejeloven. Takster Side 20 af 21

21 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 882,00 Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere