Nim Skole og Børnehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nim Skole og Børnehus"

Transkript

1 Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 6 Andre ndsatsområder... 7 Udfordrnger Udvdet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetngelser Nm Skole og Børnehus Tlf.: Fax: Hjemmesde E-mal: Skoleleder: Lars Svendsen Stedfortræder: Krsten Dam Ledende pædagog: Ulla Steensen Nm Skole lgger 14 km nordvest for Horsens med gode transportmulgheder tl både Horsens, Slkeborg, Skanderborg og Vejle. Nm Skole har børn fra klasse. I børnehaveklassen kommende skoleår er der for første gang 2 spor, ellers er der 1 spor de øvrge årgange. Overbygnngsskole er Sønder Vssng Skole. Nm Skole og Børnehus er en samdrftsordnng, hvor børnehave, vuggestue og skole har fælles ledelse. P.t. er der 148 skolebørn, hvoraf 40 går SFO, ca. 100 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Kommentar Skolebeskrvelsen består af flere elementer: Samlet vurderng af skolen er skrevet af chefen for undervsnngsområdet s. 2-9 er bortset fra afsnttet Samlet vurderng af skolen skrevet af skolen s er opsamlnger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysnnger fra skolen og fra de centrale systemer 1 Samlet vurderng af skolen Nm Skole arbejder med opfølgnngen på de forskellge anbefalnger fra rapporten Klog på egen prakss, og skolen er godt gang med at udvkle en evaluerngskultur, som der er ejerskab tl.. Skolen har haft særlg fokus på læsnng, matematk og naturfag forhold tl skrng af den faglge udvklng, og der har været og er fortsat et særlgt fokus på udvklng af lærer, hvlket allerede nu kan ses forhold tl andelen af lærere med lnjefag eller lgnende. 2

2 Skolen arbejder systematsk med ndsatsområderne, og resultaterne opgøres og vurderes, så de kan danne udgangspunkt for revson af de ekssterende planer. Nm Skoles læseresultater er meget flotte. Den udvdede skoledag har skolen udnyttet tl fokus på læsnng, naturfag og matematk, og der er et godt samarbejde mellem de to faggrupper. Skolen er særlg opmærksom på både de mulgheder og det ansvar, man har, ford skolen både er skole og Børnehus. Nm Skole har haft megen fokus på IT-udvklng, på brugen af PersonaleIntra og ForældreIntra, og processen er forløbet hurtgere end forventet. Elevantallet pr. nyere pc er på Nm Skole på 4,84 pr. elev, hvor kommunens gennemsnt lgger på 4,19. Andelen af elever SFO er høj på alle årgange ndskolngen. Skolens elever har et fravær svarende tl 9,1 dage pr. elev, hvlket er overraskende højt. Det er et problem, som det er nødvendgt at være opmærksom på. Der er udelukkende tale om fravær grundet sygdom eller ekstraordnær frhed. Skolens gennemsntlge klassekvotent lgger på 21,4, og skolen er 1-sporet. Vurderngen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvaltetsrapportens forskellge data, svar på spørgeskema, dalogmøder med skolen og skolens selvevaluerng. Rammebetngelser Budget Løn: kr. Øvrg drft: kr. Personaletal Der er skoleåret 2008/09: 12 lærere 4 pædagoger (som også arbejder børnehaven) 1 teknsk servceleder 2 rengørngsassstenter Pædagogske processer Indsatsområder og resultater Lærng med IT Mål Nm Skole bruger PersonaleIntra og ForældreIntra tl kommunkaton og vdendelng. Mål har været, at brugen af Junor-PC kørekort skal fremgå af årsplan, lgesom alle elever har skullet præsenteres for ElevIntra, og at brugen af ForældreIntra skal udvkles. ForældreIntra er fuldt dækkende på Nm Skole med stor tlfredshed fra både forældre, ledelse og medarbejdere. Den almndelge kommunkaton mellem skole og hjem er stort set paprfr. Junor-PC kørekortet er blevet brugt klasserne, og alle klasserne har brugt ElevIntra. Derudover har v fået mulghed for foråret at ndkøbe smartboards tl 4 klasser. 3 4

3 Vurderng Processen er forløbet langt hurtgere end forventet. I forbndelse med den kommunale IT-strateg, som blandt andet ndebærer ndførsel af trådløst netværk på skolen, er rammerne tl stede for en fuld mplementerng på hele skolen af brugen af junor-pc kørekort og ElevIntra kommende skoleår. Dermed er der taget et stort skrdt retnng af øget brug af dgtale undervsnngsmdler på Nm Skole. Elevplaner Mål At få vdereudvklet elevplanerne fra 2007/08 og dermed få øget den forvejen gode kvaltet. At få arbejdet med, at elevplaner løbende er en mere ntegreret del af det daglge undervsnngsmljø. En arbejdsgruppe har arbejdet med elevplanerne, hvor der er ndarbejdet forbedrnger elevplanerne. V udarbejder en elevplan om efteråret og laver en genudgvelse om foråret med opfølgnng på mål og tltag anden skrftfarve, således der er mulghed for at følge en udvklng. Vurderng V, det vl sge både forældre og skole, er glade for elevplanerne. Det er en arbejdsopgave, som fra lærersde opleves både krævende og gvende. V har derfor valgt kommende skoleår at lave et supervsonsforløb med kommunens kommunkatonskonsulent. Evaluerngskultur Mål Det har været et mål lokalt at systematsere den ekssterende evaluerng på stedet. 5 Det har været et mål systematsk at ndsamle resultaterne af formel evaluerng af elevernes udbytte. Det har været et mål at bruge fælles værktøjer tl evaluerng af elevernes udbytte og tl evaluerng af undervsnngen. Aktvt at vdendele er et mål. For danskfaget er der på Nm Skole en fælles systematk, både hvad angår den formelle evaluerng med fælles regstrerng og den løbende evaluerng, hvor alle dansklærere er stand tl at læseteste eleverne, og der blver vdensdelt aktvt forhold tl evaluerngsformer. For de øvrge fag er der stadg en proces gang for at få lavet en skolekultur forhold tl evaluerng. Vurderng V er godt gang med opgaven med at udvkle en evaluerngskultur på Nm Skole. Ikke mndst er det blevet en opgave, som der er ejerskab tl på skolen. I kommende skoleår vl fokus blandt andet gennem fagudvalg være på matematk og engelsk. Va det kommunale fokus på naturfag vl der også naturlgt være et fokus der. Opfølgnng og nye ndsatsområder Anbefalnger fra Klog på egen prakss : Udvklng af teamsamarbejde Fokus på faglg udvklng Teamsamarbejde Status Skolen har en årrække haft en etableret samarbejdskultur omkrng ndskolng og mellemtrn med organserng selvstyrende teams med et vst fokus omkrng arbejdet med elevens alsdge udvklng. 6

4 Der er arbejdet aktvt med målene de selvstyrende teams årets løb blandt andet med udarbejdelse af lokale læseplaner. Fremadrettet I kommende skoleår vl ovenstående blve suppleret med arbejde fagteams matematk og engelsk og et tættere daglgt faglgt samarbejde 2 klasser af gangen. Faglg udvklng Status På Nm Skole har v pt en balance mellem fålærerprncp og faglærerprncp. Således er der de fag, der er lokal dæknng for, en faglærer der undervser faget, eller en faglærer er tæt samarbejdspartner. Kursusvrksomhed på de områder, hvor v har behov for kompetence er prorteret. Fremadrettet I kommende skoleår blver der uddannet en bblotekar, og læsevejleder afslutter sn uddannelse. V har en matematkvejleder. Inden for de store områder, mangler v pt kun en ressourceperson med AKT-uddannelse. V har personen, og v regner med at uddannelsen påbegyndes I ndeværende skoleår låner v en uddannet natur og teknklærer fra Sønder Vssng tl 5. og 6. klasse. Andre ndsatsområder Den røde tråd Nm Skole og Børnehus er en samdrftsordnng, hvor skole, børnehave og vuggestue er under den samme ledelse. Dagplejen blver knyttet tættere på nsttutonen, da de har lokaler børnehaven. Stedet har det prvlegum, at det er det eneste offentlge tlbud lokalområdet, så det er den samme gruppe børn fra 0 tl13 år. V ønsker at se ovenstående som en vrksomhed med flere afdelnger med blandt andet følgende begrundelser: Skærpelse af opmærksomhed på overgange Skrng af sammenhæng og faglg kontnutet eksempelvs fra sprogscreenng tl læsendlærng Brug af faglge spds alle afdelnger Handleplaner Foruden det etablerede samarbejde mellem store børnehavebørn og ndskolng skabes på ledelsesntatv samarbejdsrelatoner mellem personalet de forskellge afdelnger. Foreløbg for kommende skoleår: Kommunkaton og forældresamarbejde er et tema for hele organsatonen kommende skoleår. Implementerng af Sundhedspoltk for alle afdelnger. Udarbejdelse af en lokal læseplan forhold tl sproglg udvklng fra 3 år tl 9 år. Faste samarbejdstmer mellem mellemtrn og børnehave Fælles proces som nkluderer bestyrelsen omkrng temaet Nm Skole og Børnehus om 5 år Forventnngsafstemnng På bestyrelsesnveau har der foregået et arbejde forhold tl at afstemme forventnngerne mellem nsttuton og hjem. Det er en proces, som har bevæget sg fra hvad kan v som nsttuton forvente af forældrene tl 7 8

5 hvordan får v skabt nogle gode platforme tl et frugtbart samarbejde. Det sker ud fra den tese, at det er gennem et reelt samarbejde, v kan øge trvsel og dermed også lærng. Handleplaner 4 gange forløbet fra 3 år tl 13 år, skal afstemnng af forventnnger/samarbejde være et tema tl et forældremøde. Det sker under følgende overskrfter: Velkommen tl nsttutonen (ca. 3-årge) Parat tl fællesskabet skolen (ca. 5-6 årge) Forældre som ressourcer børnenes skolegang (ca. 7-årge) Parat som skoleelev (ca. 10-årge) Der er udarbejdet skrftlgt materale, som følger med temaerne. Udvdet skoledag I forhold tl udvdet skoledag er der taget udgangspunkt de poltske mål vedrørende øget faglghed fleksbltet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn tl øget faglghed har Nm Skole bl.a. sat fokus på læsnng, matematk og naturfag. Med hensyn tl fleksbltet vurderer skolen, at % af undervsnngen er organseret anderledes med f.eks. holddelng. Udfordrnger 0 10 % % % % % Udvklngen af samdrftsordnng At hæve ambtonsnveauet fra rgtg gode praktske løsnnger som for eksempel: Forløb omkrng overgang fra børnehave tl skole Effektv børnepasnng med morgenpasnng af SFO-børn børnehaven Delng af sekretær og teknsk servceleder - tl at arbejde forløbet fra 0 tl 13 år en helhed, hvor opgaven går foran arbejdsdelngen. Det kræver lokalt et udvklngsarbejde forhold tl samarbejde på tværs af faggrænser, og det kræver kommunalt et tæt tværsektorelt samarbejde mellem dagtlbudsområdet og skoleområdet. I forhold tl samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelngen mellem lærer og pædagogressourcer ndskolngen og desuden vurderet på samarbejdets ntenstet mellem lærere og pædagoger ndskolngen. Lærerressourcer Pædagogressourcer 9 10

6 Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet form af fre trn, hvor Nm Skole vurderer, at de deres samarbejde er på trn 3. Nm Skole 4 Samarbejder om socale og faglge mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksbel tlrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder st ansvar. 3 Samarbejder omkrng koordnerng og planlægnng af forløb. Deler planlægnng og gennemførsel, men hver enkelt beholder st ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trvsel, årgangens/klassens socale lv og skole-hjemsamarbejdet. 1 Udveksler deer omkrng forløb/elevernes trvsel. Udveksler nformaton om den enkelte elev. Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer alle eleverne på 2. klassetrn sg kategoren skre læsere. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OS120 A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Nm Skole Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrn lgger Nm Skole over landsgennemsnttet, både når det drejer sg om den ldt sværere ndholdslæsnng, om punktlæsnng og ntensv læsnng

7 Tabeller Rammebetngelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysnnger for Nm Skole Elevtal Klassetal Klassetrn 2008/ klassetrn 2007/ klassetrn 2006/ klassetrn Datagrundlag: KMD Elev og 2008 samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august 2008 og Tabel 4.12 Elevoplysnnger for Nm Skole Elevtal per Elevtal per lærer Fravær tmer klasse* per elev 2008/09 20,5 11,5 9,1 2007/ ,7 10,6 2006/ ,6 8,8 Datagrundlag: KMD Elev og UNI C. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever normalklasser og er således ekskl. elever specalklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angver antal elever pr. fuldtdsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetd og ledernes undervsnngstd fratrukket undervsnngstd specalklasser for begge personalekategorer. På elevsden ndgår elever specalklasser kke. Tabel 4.13 Læreroplysnnger for Nm Skole Lærernes Lærernes undervsnngstd undervsnngstd procent pr. år tmer pr. år Lektoner pr. uge 2008/09 36, ,1 2007/08 36, ,1 2006/ ,8 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september 2007 og Undervsnngstden er denne opgørelse set forhold tl nettotmetallet på Tallet sger kke noget om, hvor meget den enkelte lærer undervser, det ledelse, læsevejledere, skolebblotekarer, frkøbte lærere m.v. også ndgår opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervsnngstd tmer pr. år og er beregnet ud fra oplysnnger fra UNI-C på baggrund af skolernes ndberetnnger pr. 5. september Således er den samlede undervsnngstd dvderet med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetd delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C nddeler lærernes td 5 kategorer: 1. Undervsnng, 2. Ikke undervsnng, 3. Indvduel td, 4. Ledelsestd og 5. Fere. Tabel 4.14 Oplysnnger om IT og undervsnngsmdler for Nm Skole Elevantal per Regnskabsudgft Regnskabsudgfter nyere (under 5 år) er tl tl pc med undervsnngs- undervsnngsmdler nternetopkoblng mdler med IT pr. elev uden IT pr. elev 2008/09 4, ,14 921, /08 4, /07 Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune pr. 31. december Øvrge oplysnnger er ndberettet af skolerne maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/

8 Tabel 4.15 Økonomoplysnnger for Nm Skole Gennemsntlg Nettoudgfter elevudgft kr. nkl. specalklasser 2008/ / / *Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomsystemet Axapta. Elevudgfter for skoleåret 2008/09 opgøres som skolens R2008 udgfter. Budgettet tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold samt budgettet tl modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tldelt personaleressource, lønudgfter. ** Justeret beregnng forhold tl 2007/2008 specalklasseomregnng, vkardæknng og ledelsestd er medregnet. Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte tmer på Nm Skole 15 *Budget tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold kr. Budget tl modtagelsesklasser og hold kr. Antal planlagte tmer Gennemførte tmer som planlagt Planlagte tmer gennemført med Aflyste tmer Faktske tal Faktske Andel ekstern løs vkar Faktske Andel Faktske Andel tal pct. tal pct. tal pct. 2008/ , ,3 2 0,0 2007/ Datagrundlag: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, jun fra 1.kl. tl 10.kl. (begge nkl.) Omlagte tmer betragtes som gennemførte tmer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler realteten aflyser under 1 pct. af tmerne Lærernes uddannelsesnveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng dansk på Nm Skole Dansk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse faget 16 Lgnende Andre 2008/ 6 100% 0% 0% 2007/ % 50% 0% Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng matematk på Nm Skole Matematk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse faget Lgnende Andre 2008/ 6 50% 50% 0% 2007/ Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng engelsk på Nm Skole Engelsk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse faget Lgnende Andre 2008/ 4 50% 25% 25% 2007/

9 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng natur / teknk på Nm Skole Natur/teknk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse faget Lgnende Andre 2008/ 6 0% 67% 33% 2007/ Mdler tl efteruddannelse Tabel 8.11 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet dansk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 140 0,08 0,28% ,07 0, ,04% Tabel 8.12 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet naturfag Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 12 0,01 0,02% ,00% 2007 Tabel 8.13 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet specalpædagogk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 12 0,01 0,02% ,01 0,09% ,23% Tabel 8.14 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for øvrge fagområder Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 95 0,06 0,19% ,08 0,70% ,37% 2008 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetngelser for Nm Skole Antal klassetrn Spor / klassetrn Elevtal Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 8.16 SFO andelen på Nm Skole skoleåret 2008 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 25 96% 19 83% 12 67% 10 38% % 13 72% 8 31% 2 11% % 19 70% 11 57% 10 52% 17 18

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere