PROGNOSE Delrapport: Hjørring Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune"

Transkript

1 PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder. Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, og om på hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder. Delrapport: Hjørring Kommune

2 1.0 Indledning Formålet med prognosen er at tegne et billede af efterspørgslen på arbejdskraft hos virksomhederne i Hjørring Kommune frem mod Prognosen kan kvalificere grundlaget for at: Udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked Give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag for at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet Styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft Give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet Der vil udover denne delrapport også blive udarbejdet en hovedrapport, der beskriver den samlede udvikling i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner samt en grafisk fremstilling af hovedresultaterne i et jobbarometer. 1.1 Prognosens indhold Undersøgelsen afdækker: Det strategiske perspektiv: Udviklingen i sektorer i de kommende 12 måneder. Der tages udgangspunkt i de samme sektorer, som anvendes i FremKom-analyserne (kortlægning af kompetencebehov i Nordjylland på 5 års sigt), hvilket muliggør sammenligning af resultater af de to undersøgelser Det operative perspektiv: Hvilke typer af medarbejdere virksomhederne har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige 3 og 12 måneder frem i tiden. Der tages udgangspunkt i de erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser, der er kendt fra Arbejdsmarkedsbalancen, som løbende opdateres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fordelen ved dette er, at man kan følge udviklingen på den samme stillingsbetegnelse på tværs af virksomheder og forskellige sektorer, og samtidig koble prognosens resultater med det værktøj som i forvejen anvendes af jobcenterets medarbejdere, når de vejleder ledige om jobåbninger på arbejdsmarkedet Om virksomhederne forventer at få svært ved at rekruttere bestemte medarbejdergrupper i løbet af 2016 Virksomhedernes forventninger om at ansætte elever og lærlinge (herefter: lærlinge) i samme periode Som nævnt er prognosen tænkt som en del af det grundlag, som f.eks. beskæftigelsesmedarbejdere og UU-vejledere kan lægge til grund for afklaring af jobperspektiv og behov for kompetenceudvikling. Prognosen forholder sig imidlertid ikke til muligheden for at iværksætte virksomhedspraktikker inden for de forskellige sektorer. 2

3 2.0 Sammenfatning Virksomhederne i Hjørring Kommune ser lyst på fremtiden jf. figur 1. Af de 336 adspurgte virksomheder forventer 39,9 pct., at de om et år har flere ansatte end i dag, mens 54,5 pct. forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant. Under 6 pct. af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte ved starten af Samlet forventer de 336 adspurgte virksomheder netto at skulle ansætte 574 medarbejdere ekstra frem mod Med til dette billede hører, at udflytningen af statslige arbejdspladser til Hjørring Kommune forventes at udgøre ca. 250 nye stillinger. Det store antal ekstra medarbejdere kan altså ikke regnes som typisk for virksomhedernes vækstforventninger i Hjørring Kommune. Den største fremgang i antallet af medarbejdere ses således inden for sektoren offentlig administration. Figur 1: Virksomhedernes forventninger til udviklingen af antallet af ansatte på 3 og 12+ måneders sigt (pct.) n=336 Der er også stor optimisme indenfor sektoren fødevarer og støtteerhverv, hvor det er vækstforventningerne blandt virksomhederne på havnen i Hirtshals, der tydeligt ses i prognosens resultater. Virksomhederne efterspørger i høj grad faglært arbejdskraft. Der ses dog også tegn på, at virksomhederne 3 mdr 12+ mdr er villige til at tage ufaglært arbejdskraft ind, hvis det viser sig umuligt at rekruttere uddannet Stigning Neutral Fald arbejdskraft. Særligt væksten blandt stillingsbetegnelser indenfor erhvervsgrupperne Jern, metal og auto og Kontor, administration, regnskab og finans springer i øjnene. Virksomhederne melder i stigende grad ind, at de har svært ved at rekruttere faglærte håndværkere og kontorassistenter. Desuden ses der vanskeligheder ved at rekruttere egnede kandidater til lederstillinger i virksomhederne. Virksomhederne efterspørger generelt flere lærlinge end tidligere, men der er stadig behov for, at virksomhederne gør en større indsats for at uddanne fremtidens faglærte arbejdskraft, hvis der i fremtiden skal undgås flaskehalse på arbejdsmarkedet. 33,9% 61,0% 39,9% 54,5% 5,1% 5,7% Strategier, som kan afhjælpe ovenstående udfordringer På baggrund af prognosen kan der formuleres tre overordnede strategier, som jobcentret og andre lokale aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet med fordel kan samarbejde om: At intensivere den løbende dialog med virksomhederne om at bidrage til et jobrettet kompetenceløft ved at ansætte flere lærlinge, efteruddanne medarbejderne og fortsætte med at bidrage aktivt til at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet igen (virksomhedspraktik mv.), så arbejdsstyrken øges At vejlede, afklare og opkvalificere ledige og uddannelsessøgende i retning af de jobåbninger, som vil opstå på både kort og længere sigt At fokusere indsatsen inden for de områder som er i vækst både geografisk og branchespecifikt. Hirtshals og Hjørring byer er pt. særligt interessante pga. udviklingen inden for fødevareindustri og det maritime område og Hjørring blandt andet på grund af udflytning af Statens Administration og Forsvarets Personalestyrelse 3

4 3.0 Det strategiske perspektiv: Udviklingen fordelt på sektorer Undersøgelsens hovedpointer om det strategiske perspektiv Der er optimisme i de fleste sektorer, og mange virksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere inden for de næste 12 måneder. De adspurgte virksomheder har optimistiske forventninger til udviklingen i antallet af ansatte på 12 måneders sigt. Nedenstående figur viser virksomhedernes forventninger til udviklingen i antallet af ansatte fordelt på sektor. Figur 2: Brancher (antal virk.) - Forventet vækst i antal ansatte om 12 mdr Offentlig administration og organisationer (11) Fødevarer og støtteerhverv (61) Handel og forretningsservice (55) Transport og støtteerhverv (23) Kultur, turisme og event (23) Byggeri og støtteerhverv (57) Metalindustri (16) Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico (13) Møbel, beklædning og støtteerhverv (6) Pleje og omsorg (19) IKT - IT, software og telekommunikation (5) Energi, miljø og støtteerhverv (4) Finansiering, forsikiring og vidensservice (8) Uddannelse (14) Øvrig produktion (20) Figur 2 viser, at det er i sektorerne offentlig administration og fødevarer og støtteerhverv, at man forventer den største nettovækst i antallet af ansatte i løbet af det kommende år. Væksten indenfor offentlig administration skyldes primært (men ikke kun) udflytningen af statslige arbejdspladser fra Hovedstaden. Statens Administration og Forsvarets personalestyrelse flytter hhv. 226 og 31 arbejdspladser til Hjørring. De ansatte i København har generelt ikke ønsket at flytte med deres arbejdsplads, så der har været, og vil blive, et behov for at rekruttere et stort antal nye medarbejdere. Der er primært tale om kontorassistenter og i et vist omfang akademiske medarbejdere. Det har indtil videre ikke vist sig vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de nye offentlige arbejdspladser. Der rekrutteres fra hele regionen, men der er også en høj andel af borgere fra Hjørring Kommune iblandt. Mange af disse kommer fra andre job, som efterfølgende skal besættes af nye medarbejdere. Væksten indenfor fødevarebranchen drives primært af fiskeindustrien i Hirtshals, hvor flere virksomheder har forventninger om vækst. Hirtshals er udpeget af Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune som et særligt fokusområde for den beskæftigelsesrettede indsats. Jobcenterets primære rolle bliver at understøtte, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de efterspørger. Der kan være et potentiale i at hjælpe det store antal af nytilkomne flygtninge i beskæftigelse i Hirtshals. 4

5 Virksomhedsservice vil i 2016 fortsætte og intensivere det tætte samarbejde med vækstvirksomhederne i Hirtshals. Der er allerede nu indgået en aftale med en af lokale virksomheder om, at der hver tirsdag vil være en virksomhedskonsulent til stede i virksomhedens fælles kantine for virksomhederne på havnen. Dette for at sikre at virksomhederne får den service, de har brug for, og at jobcenteret bliver hurtigt orienteret om udviklingen i erhvervslivet på havnen. Uddannelsesinstitutionerne forventer et lille fald i antallet af medarbejdere om et år. Der er dog tale om en positiv udvikling i forhold til sidste års prognose, som tegnede et billede af et år præget af skolelukninger. Noget tyder altså på, at beskæftigelsessituationen er ved at stabilisere sig. Prognosen viser, at der blandt virksomheder inden for øvrig produktion, forventes et større fald i antallet af ansatte om et år. Faldet skyldes en enkelt større virksomhed, som ekstraordinært har ansat ekstra medarbejdere nu, men som vil gå tilbage til deres normale niveau i løbet af det næste år. Når virksomhederne i Hjørring Kommunes forventninger til vækst sammenholdes med de samlede forventninger for virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner, synliggøres de lokale forskelle. Virksomheder inden for fødevarer og støtteerhverv og transport og støtteerhverv forventer generelt en højere vækst i antallet af ansatte, end virksomhederne i de samme sektorer i de øvrige kommuner set under et. Til gengæld forventer virksomheder inden for metalindustri og pleje og omsorg en relativt lavere vækst i antallet af ansatte end kommunerne set under et. 5

6 4.0 Det operationelle perspektiv: Udviklingen fordelt på stillingsbetegnelser Undersøgelsens hovedpointer om det operationelle perspektiv Virksomhederne oplever et stigende behov for både ufaglært og faglært arbejdskraft inden for kontor, jern og metal, landbrug og transportsektoren i Hjørring Kommune. I forhold til højtuddannet arbejdskraft er der fortsat lægemangel i kommunen, og udflytningen af statslige arbejdspladser har åbnet nye muligheder for beskæftigelse som AC-medarbejder. Prognosen giver et billede af, hvilke stillingsbetegnelser de lokale virksomheder forventer at ansætte hhv. flere og færre af i det kommende år. I det følgende tages der udgangspunkt i de erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser, som er kendt fra Arbejdsmarkedsbalancen (STARs halvårlige prognose over efterspørgslen på arbejdskraft). Dette værktøj benyttes af jobcentrenes beskæftigelsesmedarbejdere til at rådgive ledige om åbninger på arbejdsmarkedet, og nærværende rapport og dertilhørende jobbarometer kan ses som et supplement til dette. Den nedenstående tabel viser de stillingsbetegnelser, hvor virksomhedernes svar indikerer, at der kommer til at ske en udvikling det kommende år. Stillingsbetegnelserne er grupperet efter erhvervsgrupper, så stillingsbetegnelser der er i familie med hinanden står samlet. 6

7 Antal virksomheder Antal ansatte om 12+mdr ift. nu Mangel pr. virk. 12+ mdr PROGNOSE 2016: DELRAPPORT HJØRRING KOMMUNE Tabel 1: Udvikling fordelt på stillingsbetegnelser Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelse Akademisk arbejde fuldmægtig ,5 Akademisk arbejde læge 2 7 3,5 Bygge og anlæg specialarbejder, jord og beton ,0 Bygge og anlæg specialarbejder, tømrer 9 8 0,9 Bygge og anlæg elektriker ,4 Bygge og anlæg tømrer ,2 Bygge og anlæg murer ,4 Hotel, restauration, køkken, kantine cafemedarbejder ,8 Hotel, restauration, køkken, kantine tjener, ufaglært 8 8 1,0 Hotel, restauration, køkken, kantine kok ,1 Hotel, restauration, køkken, kantine køkkenmedhjælper ,1 Hotel, restauration, køkken, kantine ernæringsassistent ,3 Industriel produktion vodbinder 4 3 0,8 Industriel produktion maskinoperatør 2 1 0,5 Industriel produktion produktionsmedarbejder ,9 Jern, metal og auto maskinfører ,2 Jern, metal og auto smed ,3 Jern, metal og auto plade og konstruktionssmed 2 8 4,0 Jern, metal og auto klejnsmed 6 5 0,8 Kontor, administration, regnskab og finans kontorassistent ,6 Kontor, administration, regnskab og finans kontormedhjælper ,1 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje landmand ,5 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje landbrugsmedhjælper ,3 Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning guide 2 8 4,0 Nærings- og nydelsesmiddel fiskeindustriarbejder ,7 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde pædagog ,2 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde socialrådgiver 5 1 0,2 Rengøring, ejendomsservice og renovation servicetekniker, rengøring og ejendomsservice 4 5 1,3 Rengøring, ejendomsservice og renovation rengøringsassistent ,1 Rengøring, ejendomsservice og renovation pedel ,1 Rengøring, ejendomsservice og renovation pedelmedhjælper ,1 Rengøring, ejendomsservice og renovation husassistent ,3 Salg, indkøb og markedsføring butiksmedhjælper ,9 Salg, indkøb og markedsføring butiksassistent ,4 Salg, indkøb og markedsføring salgskonsulent ,1 Sundhed, omsorg og personlig pleje social og sundhedsassistent ,9 Sundhed, omsorg og personlig pleje sygeplejerske ,5 Sundhed, omsorg og personlig pleje social og sundhedshjælper ,6 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde lager og logistikmedarbejder ,2 Undervisning og vejledning Folkeskolelærer 8 3 0,4 NOTE: (1) Antal virksomheder viser hvor mange af de interviewede virksomheder, som har den givne stillingsbetegnelse ansat. (2) Antal ansatte om 12+ mdr ift. nu viser antallet af ekstra medarbejdere, som disse virksomheder netto forventer at have ansat om 12+ måneder indenfor denne stillingsbetegnelse. (3) Mangel pr. virksomhed 12+ mdr. viser virksomhedernes samlede vækstforventninger indenfor den givne stillingsbetegnelse delt med antallet af virksomheder som har mindst én person ansat, som tilhører denne stillingsbetegnelse. Kommentarer til de vigtigste udviklingstrends: Akademisk arbejde: Som nævnt betyder udflytning af statslige arbejdspladser, at der også er jobåbninger for højtuddannet arbejdskraft. Manglen på læger er en velkendt problematik i Vendsyssel. 7

8 Bygge og anlæg: Manglen på håndværkere er ligeledes et kendt fænomen, men det er også interessant, at der efterspørges flere ufaglærte specialarbejdere inden for området. Hotel og restauration: Der er primært tale om serveringspersonale ofte vil der være tale om deltidsstillinger og sæsonjob. Industriel produktion: Behovet for ufaglærte falder generelt dog er der inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien gode muligheder for ufaglærte (især jobs som fiskeindustrimedarbejdere, der er kendetegnet ved sæsonudsving og hjemsendelser). Jern og metal: Der forventes flere faglærte smede inden for branchen. Kontor mv: Uddannede kontorassistenter er der som nævnt gode jobmuligheder for, især hvis de har et speciale inden for f.eks. regnskab. Kontormedhjælpere ser det mindre positivt ud for. I nogle tilfælde kan medhjælpere med specialistkompetencer dog substituere uddannede kontorassistenter. Landbrug mv.: Der er enkelte jobåbninger for både landmænd og landbrugsmedhjælpere. Nogle landbrug begynder at orientere sig mod dansk arbejdskraft, hvis det er muligt. Pædagogisk arbejde mv.: Der er ligeledes udsigt til en mindre stigning i antallet af job til uddannede pædagoger. Rengøring mv.: Antallet af job for serviceteknikere forventes at stige, mens de ufaglærte inden for området kan få svært ved at fastholde deres job. Ofte er der tale om deltidsjob inden for branchen. Salg mv.: Der forventes en mindre stigning i antallet af butiksassistenter og medhjælpere (ofte deltidsjob). Sundhed mv.: Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker forventes der stigende efterspørgsel efter, mens det modsatte gælder social- og sundhedsmedhjælpere. Transport mv.: Der forventes lidt flere job for lager- og logistikmedarbejdere. Undervisning mv.: Der forventes en lille tilvækst i antallet af folkeskolelærere. Det er en vigtig forståelse, at der kan være konkrete kvalifikationskrav knyttet an til virksomhedernes forventninger til deres nye medarbejdere. Kontorassistenter er et eksempel på dette. Virksomhederne er trods den store efterspørgsel på kontorassistenter fortsat forbeholdne over for at tage uuddannede administrative medarbejdere i virksomhedspraktik, men forventer i langt de fleste tilfælde en kontorassistentuddannelse som minimum. Udvikling i behovet i forhold til den forrige prognose Overordnet set er der mange sammenfald mellem prognosen fra 2015 og den nye fra 2016: Den mest karakteristiske udvikling er, at kontorassistenter har udviklet sig fra et område med mindre muligheder til et område med gode muligheder, primært pga. den nævnte udflytning af statslige arbejdspladser. Den samme udviklingstrend om end langt fra i samme målestok kan ses inden for folkeskolelærere og pædagoger. Behovet for faglærte er fortsat højt. Det gælder inden for byggeriet og jern- og metal. Behovet for at få styrket erhvervsuddannelserne understøttes af prognosen. Industrien ser bortset fra fiskeindustrien ud til at være stagnerende eller endog i en mindre tilbagegang for især de ufaglærte stillinger i forhold til Der er et vist overlap i stillingsbetegnelser i tilbagegang: Det er f.eks. receptionist, social- og sundhedshjælper, pædagogmedhjælper og kontormedhjælper. Endeligt er der en klar tendens til, at optimismen er større i denne prognose: I mange tilfælde efterspørger virksomhederne flere af de forskellige stillingsbetegnelser end det var tilfældet i

9 Antal virks. PROGNOSE 2016: DELRAPPORT HJØRRING KOMMUNE 5.0 Mulige rekrutteringsudfordringer Undersøgelsens hovedpointer om virksomhedernes rekrutteringsudfordringer Virksomhederne efterspørger i højere grad faglærte og ufaglærte medarbejdere. Virksomhedsservice oplever at udbuddet af egnede kandidater er faldende grundet den større efterspørgsel. Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvilke stillingsbetegnelser de forventer at ville have svært ved at rekruttere til. Den nedenstående tabel viser de stillingsbetegnelser, som mindst to virksomheder har svaret, at de vil have Meget svært ved at rekruttere til. Tabel 2: Mulige rekrutteringsudfordringer Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Ledelse direktør 7 Bygge og anlæg tømrer 4 Jern, metal og auto industritekniker 3 Jern, metal og auto klejnsmed 3 Hotel, restauration, køkken, kantine køkkenchef 3 Jern, metal og auto landbrugsmaskinemekaniker 3 Salg, indkøb og markedsføring salgskonsulent 3 Jern, metal og auto smed 3 Jern, metal og auto svejser 3 Hotel, restauration, køkken, kantine kok 2 Hotel, restauration, køkken, kantine serveringsmedarbejder 2 Erfaringerne fra Virksomhedsservices rekrutteringsteam viser, at der er et begyndende problem med at rekruttere faglært og højtuddannet arbejdskraft. Dog var det i 2015 kun 7 pct. af virksomhedernes jobordrer, hvor Virksomhedsservice ikke kunne matche virksomhedernes efterspørgsel. Særligt inden for det sidste halve år har det været en stigende udfordring at finde ledige faglærte håndværkere og kontoruddannede ledige til de lokale virksomheder. Det skyldes et stadig mindre udbud af kvalificerede ledige og en stadig større stigning i efterspørgsel af arbejdskraft. Også ufaglærte stillinger kan være svære at besætte, da virksomhederne har relativt store krav til de ufaglærtes sociale og faglige kompetencer. Den stigende efterspørgsel på faglært og ufaglært arbejdskraft er en klar indikator på, at virksomhederne igen er på vej ind i en opgangstid. Det gør det dog også sværere at formidle ledige til de job, som virksomhederne ønsker jobcentrets hjælp til at få besat. 9

10 6.0 Forventede ansættelser af lærlinge Undersøgelsens hovedpointer om virksomhedernes forventede ansættelser af lærlinge Jobcenter Hjørring og virksomhederne har sammen et ansvar for at sikre et fremtidigt udbud af faglært arbejdskraft. Prognosen indikerer, at der er en stigende efterspørgsel efter lærlinge blandt virksomhederne i Hjørring Kommune inden for enkelte brancher. Der efterspørges specifikt flere lærlinge indenfor landbrug, fødevare- og byggebranchen. Der er størst vækst i efterspørgslen på lærlinge fra kontoruddannelsen. Dette hænger godt sammen med virksomhedernes store forventede vækst inden for offentlig administration og organisationer. Den øgede efterspørgsel på lærlinge står dog ikke mål med den store efterspørgsel på faglært arbejdskraft, som prognosen lægger op til. Eksempelvis efterspørger virksomhederne handel- og forretningssektoren 60 ekstra medarbejdere på 12 måneders sigt, men der efterspørges kun én ekstra elev fra detailhandelsuddannelsen. Samtidig efterspørger virksomhederne indenfor byggeriet og støtteerhverv 33 nye medarbejdere i løbet af det kommende år, men tager samlet kun 5 ekstra lærlinge ind fra de uddannelser, som relaterer sig til denne branche. Ovenstående skævvridning kan give rekrutteringsudfordringer for virksomhederne i fremtiden. Allerede nu oplever Virksomhedsservice problemer med et faldende udbud af ledige faglærte, specielt håndværkere, som forventes at blive større med tiden, da virksomhederne igen er på vej ind i opgangstider. Prognosens resultater viser, at virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og Jobcenter Hjørring i endnu højere grad bør samarbejde om et kompetenceløft af arbejdsstyrken. Der er taget flere initiativer allerede. Der er f.eks. indgået partnerskabsaftaler inden for byggeriet og landbruget men der skal mere til. Jobcenter Hjørring vil tage aktivt del i socialfondsprojektet: Fra ufaglært til faglært og initiativet fra Business Region North: Vækst skaber viden. Begge projekter indebærer et tæt samarbejde mellem jobcentre og de lokale virksomheder om kompetenceløft. 10

PROGNOSE 2016. Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner.

PROGNOSE 2016. Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner. PROGNOSE 2016 Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring har spurgt 824 virksomheder i de tre kommuner om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

PROGNOSE Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner.

PROGNOSE Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner. PROGNOSE 2017 Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring har spurgt 845 virksomheder i de tre kommuner om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft Bornholm 2. halvår 2016 Erhvervsgruppe Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode jobmulig-heder Gode jobmuligheder Paradoksproblemer Mangel på arbejds-kraft Bygge

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver.

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver. Side 1 Det Regionale Beskæftigelsesråds liste over stillingsbetegnelser og aktiviteter hvortil der gives tilskud til fra flaskehalspuljen i 2009 i Nordjylland Kontor, administration, regnskab og finans

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft Opdateret den 13. jaunar 2010 Aktivitetsliste 2010 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Generelle uddannelsesaktiviteter der kan udløse tilskud fra flaskehalsbevillingen For særligt tilrettelagte

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper. Gælder kommunale målgrupper Erhvervsgruppe Fag Vejledning/opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud

Gælder statslige og kommunale målgrupper. Gælder kommunale målgrupper Erhvervsgruppe Fag Vejledning/opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Beskæftigelsesregion Nordjylland. Senest opdateret 7.3.2007 Liste over aktiviteter, hvortil jobcentrene kan søge midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Læs mere

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen 2011

Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen 2011 Erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser ifht. nordjysk katalog over Jobrettet Uddannelse 2011 Akademisk arbejde Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken, kantine

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser

Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser Erhvervsgrupper Akademisk arbejde Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken,

Læs mere

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Ferskvandsbiolog Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt) inden for de nævnte stillingsbetegnelser Sidefag Hotel, restauration, køkken og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i efteråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Efterår 2009 SAMMENFATNING Virksomhederne i Nordjylland har kun få problemer med at rekruttere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN Oplæg på LO-konference den 16. september 2015 v/ Mette Lyshøj, 3F Jens Frank, Dansk Metal BAGGRUND FOR PROJEKTET HVORFOR SÆTTE DAGSORDENEN Reelt behov hos medlemmerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper

Gælder statslige og kommunale målgrupper Beskæftigelsesregion Nordjylland. Senest opdateret 31.12.2006 Liste over aktiviteter, hvortil jobcentrene kan søge midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked)

Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Østjylland 1. halvår 2016 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger specialarbejder, jord og beton specialarbejder, kloak specialarbejder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009.

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere