Den fælles kommunikationsstrategi Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier..."

Transkript

1 Kommunikation

2 Den fælles kommunikationsstrategi Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier Kommunikationsstrategiens fem kriterier Kommunikation indgår i alle aktiviteter God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation Vores kommunikation er gennemtænkt, målrettet og har et tydeligt formål Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at skabe god kommunikation Alle informationer skal kommunikeres i en form, så de er forståelige og anvendelige for brugerne Udgivet af Odense Kommune juni 2004 Produktion: Informationstjenesten, Layout: KreativGrafisk Tryk: Kopicentralen, Odense Kommune, 2004 D018AI Datatryk Odense Kommune ( ) Måling af vores resultater De seks delområder Intern kommunikation IT-baseret kommunikation Sprog Kontakt med brugerne Design Presse og markedsføring

3 Den fælles kommunikationsstrategi Odense Kommune ønsker at fremstå som en åben og moderne virksomhed, der aktivt søger dialog med såvel ansatte som omverdenen. Vi er afhængige af, at vi har en god og velfungerende kommunikation mellem ansatte og med brugere. Brugere er bl.a. borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. En klar, fælles holdning til god kommunikation, som alle efterlever, vil medvirke til at udvikle og styrke Odense Kommunes image. I Odense Kommune ønsker vi at udvikle og forbedre vores kommunikation. Derfor har vi udarbejdet denne kommunikationsstrategi, som omfatter alle afdelinger og kontrakt styrede enheder i Odense Kommune. 2

4 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier K OMMUNIKATION Åbenhed og dialog er de to vigtigste grundværdier i vores kommunikationsstrategi. Det kan kun efterleves i vores hverdag, hvis vi tager værdierne til os og tænker dem ind i alle former for kommunikation. Alle ansatte skal vide, at netop de to værdier er hjertet i vores kommunikation, så det bliver en naturlig og vigtig del af vores hverdag i Odense Kommune. Åbenhed betyder, at Odense Kommune igennem sine handlinger ønsker at fremstå som en åben, troværdig og moderne virksomhed. Dialog betyder, at vi aktivt indgår i en ligeværdig dialog med både kolleger og borgere. Kommunikationsstrategien skal forankres på den enkelte arbejdsplads og tilpasses de lokale forhold. Det er ledelsens ansvar, at kommunikations strategiens værdier og mål bliver efterlevet i praksis. Kommunikationsstrategien udvikles løbende i takt med Odense Kommunes udvikling og struktur. Dette sker i samarbejde mellem forvaltningerne og Odense Kommunes Informationstjeneste. 3

5 Kommunikationsstrategiens fem kriterier Vores kommunikationsstrategi bygger på fem kriterier: 1. Kommunikation indgår i alle aktiviteter 2. God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation 3. Vores kommunikation er gennemtænkt, målrettet og har et tydeligt formål 4. Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at skabe god kommunikation 5. Alle informationer kommunikeres i en form, så de er forståelige og anvendelige for brugerne. De fem kriterier får først betydning, når hver enkelt tager ejerskab for dem. Det skal derfor sikres, at de både bliver forstået, efterlevet og sat på vinger i hele organisationen. I det følgende uddybes kriterierne og den betydning, de har i vores hverdag. For hvert kriterie er der beskrevet nogle konkrete handlinger og tiltag. Disse uddybes efterfølgende under de seks delområder og i en særskilt handleplan. 4

6 1. Kommunikation indgår i alle aktiviteter K OMMUNIKATION Både ledere, medarbejdere og brugere har behov for at få viden om beslutninger, der vedrører dem. Derfor skal en beslutning altid følges op af information. Vi skal tilrettelægge dagsordener og møder efter dette, således at enhver beslutning bliver kommunikeret ud til de rette modtagere. Kun på den måde kan de ansatte fungere som gode ambassadører for nye beslutninger. I praksis betyder det, at når der på et møde bliver truffet en beslutning, skal det overvejes: - Hvem har brug for at vide noget om denne beslutning? - Hvad skal de pågældende vide? - Hvem skal informere dem? - Hvordan skal de informeres? - Hvornår skal de informeres? Som hovedregel skal oplysning om beslutninger ske så hurtigt som muligt. Desuden bør der være mulighed for at indgå i en dialog om den aktuelle beslutning. Konkrete handlinger og tiltag - Dagsordener og beslutninger skal, hvor det er relevant, indeholde et fast punkt om informationsaktiviteter som følge af beslutninger på mødet - Ansatte informeres hurtigst muligt om beslutninger, der vedrører dem - Alle projektbeskrivelser i Odense Kommune skal indeholde en kommunikationsplan 5

7 2. God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation Konkrete handlinger og tiltag - Referater skal formuleres, så modtageren føler sig oplyst om drøftelser og beslutninger og baggrunden for disse - Odense Kommunes lederuddannelse skal aktivt understøtte kommunikationsstrategien - Odense Kommunes Medarbejderportal bliver udbygget og udbredt til alle ansatte med pc-arbejdsplads - Den interne kommunikation styrkes via Odense Kommunes medarbejderblad Vid&Bid og Medarbejderportal Når den interne kommunikation fungerer, kan medarbejdere og ledelse kommunikere optimalt med omverdenen. God intern kommunikation skaber desuden engagement, arbejdsglæde og ansvarlighed. Det er naturligvis et fælles ansvar hos både ledere og medarbejdere, at den interne kommunikation fungerer. Ledelsen har ansvaret for at skabe rammer, der gør det muligt for medarbejderne at tilegne sig den viden, der er nødvendig for at løse arbejdsopgaverne bedst muligt. Kun på den måde kan medarbejderen kommunikere optimalt med brugerne og levere den service, de efterspørger. Det betyder konkret, at den enkelte medarbejder skal have mulighed for at udveksle viden og drøfte arbejdspladsens mål og udvikling. Medarbejderne skal være velinformerede om de politiske og konkrete mål, der gælder for netop deres arbejde. Dette forudsætter, at den enkelte har adgang til informationer på tværs af afdelinger, kontorer og forvaltninger. Alle ansatte har således ret og pligt til at opsøge relevante informationer, når de har brug for dem. 6

8 3. Vores kommunikation er gennemtænkt, målrettet og har et tydeligt formål K OMMUNIKATION Kommunikation er et middel til at nå et mål - ikke et mål i sig selv. Derfor skal al kommunikation altid være målrettet en bestemt modtager. Kommunikationen skal have et klart formål og et entydigt, forståeligt budskab. Ingen kan eller skal vide alt, og vi har forskellige behov for information og dialog. Vi må aldrig være afsender af ligegyldig eller uforståelig information. Det betyder, at vi altid skal foretage en vurdering af vores kommunikation, inden vi iværksætter den. Konkrete handlinger og tiltag - Ledere og medarbejdere får tilbud om kurser i målrettet kommunikation - På Medarbejderportalen oprettes en medie redskabskasse med vejledning i målrettet kommunikation, valg af medier osv. 7

9 4. Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at skabe god kommunikation Konkrete handlinger og tiltag - Der sikres størst mulig åbenhed og adgang til informationer via netværk og på møder Medarbejderne i Odense Kommune er de vigtigste ambassadører over for brugerne. Når medarbejderne er godt informeret og forstår kommunens mål og beslutninger, kan de møde brugerne med åbenhed og indgå i en kvalificeret dialog med dem. For at medarbejderne kan gøre dette i praksis, er det en forudsætning, at de er optimalt informeret. Det er et ledelsesansvar. Ledelsen skal altid sikre sig, at afdelingens ansatte er bekendt med overordnede mål og visioner, og at de kender baggrunden for og konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet. Medarbejderne har selv et ansvar for at opsøge og tilegne sig relevant viden, som deres arbejde forudsætter. Hvis du er leder, betyder det i praksis, at du mundtligt skal formidle væsentlige beslutninger. Og de berørte medarbejdere skal have oplysningerne, før pressen og borgerne bliver informeret. Du skal sikre, at der både er tid og mulighed for dialog om nye beslutninger og konsekvenserne af disse. 8

10 5. Alle informationer skal kommunikeres i en form, så de er forståelige og anvendelige for brugerne K OMMUNIKATION Information får først værdi, når den formuleres og videregives i en form, der gør indholdet direkte anvendeligt for modtageren enten i form af viden eller handling. Det forudsætter, at den information, vi er afsender af i Odense Kommune, altid er relevant og forståelig. Det er altid afsenderens ansvar, at informationen er brugbar. Modtageren bedømmer, om dette også er tilfældet. Det betyder i praksis, at vi altid skriver og taler i et sprog, der er forståeligt for modtageren. Konkrete handlinger og tiltag - Vi vil etablere kurser i mundtlig og skriftlig kommunikation - Der udarbejdes en vejledning i god kommunikation, herunder brevskrivning, konflikthåndtering og borgerkontakt Vores to grundværdier, åbenhed og dialog, har en vigtig plads her. Brugere, borgere og presse må ikke være i tvivl om, at Odense Kommune prioriterer og fremmer muligheden for åbenhed og dialog. 9

11 Måling af vores resultater Konkrete handlinger og tiltag - Alle arbejdspladser i Odense Kommune bør mindst én gang om året drøfte den interne og eksterne kommunikation - Vi gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt medarbejdere og ledere for at undersøge tilfredsheden med kommunikationen Ansvaret for, at en kommunikationsaktivitet lever op til de fastsatte mål, er afsenderens. Bedømmelsen af om det lykkes, er modtagerens. Kommunikationsstrategiens værdier og mål vil løbende blive målt, ligesom brugeres og ansattes tilfredshed med kommunikationen vil blive undersøgt via bl.a. spørgeskemaer og interviews. Resultaterne herfra bliver formidlet videre til ledelsen i de enkelte afdelinger og bliver anvendt som grundlag for en fortsat udvikling og forbedring af vores interne og eksterne kommunikation. - Informationstjenesten vil hvert år gennemføre målinger blandt borgere og presse, der viser tilfredsheden med Odense Kommunes kommunikationsaktiviteter 10

12 De seks delområder K OMMUNIKATION Vores kommunikationsstrategi skal leve aktivt i al vores kommunikation. For at gøre det overskueligt har vi udviklet en platform, hvorfra vores kommunikationsstrategi folder sig ud. Den består af seks delområder: - Intern kommunikation - IT-baseret kommunikation - Sprog - Kontakt til brugere - Design - Presse og markedsføring For hvert af de seks delområder beskrives i det følgende konkrete redskaber, der giver mulighed for at efterleve kommunikationsstrategien i hverdagen. 11

13 Intern kommunikation Intern kommunikation Målepunkter - Alle ansatte skal have kendskab til både Odense Kommunes overordnede mål og til mål, der vedrører deres eget arbejde - Medarbejdere og ledelse skal have en stor grad af tilfredshed med den interne kommunikation Vejledninger Skriv bedre, folder fra Informationstjenesten, findes i medieredskabskassen på Medarbejderportalen Målsætning for Vid&Bid, findes på Medarbejderportalen i medieredskabskassen En god intern kommunikation medvirker til at skabe god ekstern kommunikation, bedre opgaveløsning og øget arbejdsglæde. Målsætning for intern kommunikation: Alle ansatte har redskaber til at udveksle viden og diskutere arbejdspladsens mål og udvikling Alle har adgang til de informationer, som er nødvendige for at kunne løse arbejdsopgaverne optimalt Redskaber Personalebladet, Vid&Bid Odense Kommunes personaleblad Vid&Bid er et vigtigt redskab i den interne kommunikation, og det er det eneste medie, der er tilgængeligt for alle kommunens ansatte. Personalebladets fokus: Personalebladet skal styrke tilhørsforholdet til Odense Kommune, så kommunen fremstår som én virksomhed på tværs af forvaltninger og faggrænser Bladet skal fungere som en løbende og bred informationskanal til alle ansatte, der aktivt kan bidrage med idéer og indhold til bladet Indlæg fra både ledelse og medarbejdere skal sikre et relevant indhold for alle ansatte Dagsordener og referater Mange informationer formidles i Odense Kommune via dagsordener og referater. Formidlingen har både et internt og eksternt sigte. Målgruppen er derfor ledelse, medarbejdere og politikere, men i nogle tilfælde også borgere, samarbejdspartnere og presse. Fokus for dagsordener og referater: Skal skrives i et sprog, der er forståeligt for alle målgrupper Skal give et klart indblik i de enkelte punkter, baggrund, indhold samt konsekvenser af eventuelle beslutninger Det er vigtigt, at medarbejdere og ledelsesgrupper har adgang til relevante dagsordener og referater på tværs af forvaltninger og afdelinger. Det kan ske via: Orientering fra den nærmeste leder Medarbejderportalen Odense Kommunes hjemmeside og nyhedsbreve 12

14 IT-baseret kommunikation K OMMUNIKATION IT-baseret kommunikation IT-baseret kommunikation omfatter Odense Kommunes Medarbejderportal, Politikerportal, hjemmesider samt . Målsætning for IT-baseret kommunikation: Skal gøre det nemt at samle, strukturere og udveksle informationer Forbedre deling af viden, kompetencer og ressourcer Give større åbenhed og gennemskuelighed i arbejdet Redskaber Medarbejderportal Medarbejderportalen er et centralt redskab i den interne kommunikation mellem ansatte. Medarbejderportalen skal skabe: Bedre intern kommunikation Let og hurtig adgang til relevante informationer på tværs af afdelinger og forvaltninger Øget vidensdeling Større arbejdsglæde og trivsel For at opfylde målet om åbenhed, dialog og deling af viden har ansatte, som udgangspunkt, adgang til alle informationer på Medarbejderportalen. Medarbejderportalen skal være den digitale indgang til det daglige arbejde for ansatte i Odense Kommune. Portalen giver den enkelte mulighed for udvikling og forbedring af sine arbejdsprocesser. Medarbejderportalen er en målrettet platform for vidensdeling, hvor de ansatte har mulighed for at hente og dele relevante oplysninger. Ansatte uden adgang til Medarbejderportalen skal sikres adgang til væsentlige informationer på anden måde, f.eks. via nærmeste leder, opslag, orientering på personalemøder og opstilling af fælles arbejdspladser (pc) for grupper af medarbejdere. Politikerportal Politikerportalen er en elektronisk arbejdsplads, der er fælles for byrådets medlemmer, samt en udvalgsarbejdsplads for hvert af de faste udvalg. Målet med politikerportalen er at give politikerne nem adgang til relevante informationer, baggrundsoplysninger og skabe overblik. Politikerportalen skal: Betjene og understøtte byråd og udvalg i det daglige arbejde Tilbyde struktureret, relevant og aktuel information, viden og værktøjer til byråd og udvalg Nedbringe forbruget af ressourcer til tryksager 13

15 IT-baseret kommunikation Målepunkter - Hovedparten af ansatte med pc-arbejdsplads skal aktivt benytte Medarbejderportalen - Politikerportalen skal være politikernes foretrukne interne informationsredskab - Der skal være en stor tilfredshed blandt brugerne af Odense Kommunes hjemmesider - Der skal være en vækst i antallet af selvbetjeningsbrugere på Odense Kommunes hjemmesider Vejledninger Skriv til Nettet, folder fra Informationstjenesten, findes i medieredskabskassen på Medarbejderportalen. , Internet og IT-sikkerhed, udgivet af IT-kontoret, findes på Medarbejderportalen Politikerportalen skal være den centrale informations- og kommunikationskilde mellem administration og politikere. Hjemmesider Odense Kommune lægger vægt på at udvikle internetløsninger rettet mod forskellige målgrupper. Alle Odense Kommunes hjemmesider skal: Tilbyde brugerne relevante og forståelige informationer Gøre det muligt for brugerne i størst muligt omfang at betjene sig selv på hjemmesiderne Hjemmesiderne skal være kendetegnet ved: Overskuelighed Anvendelighed Tilgængelighed Odense Kommunes centrale hjemmeside, skal være borgernes primære indgang til kommunale informationer og selv - be tjeningsløsninger og skal: Bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne bl.a. ved, at brugerne betjener sig selv via Indeholde internetløsninger, der kan integreres med Odense Kommunes administrative systemer I Odense Kommune anvender mange ansatte til såvel intern som ekstern kommunikation. Det er Odense Kommunes mål, at en stor del af den nuværende papirpost erstattes af . Den digitale kommunikation skal bidrage til hurtigere og smidigere sagsgange. Odense Kommune har ret og pligt til at sende og modtage informationer og dokumenter elektronisk til og fra andre offentlige myndigheder. Enhver forvaltning/institution skal have en central adresse, som kan benyttes, når brugere, virksomheder og andre ønsker at komme i kontakt med forvaltningen/institutionen. Disse adresser skal, sammen med relevante ansattes adresser, indgå i kommunens elektroniske telefonbog, der er adgang til via Medarbejderportalen og Odense Kommunes hjemmeside. 14

16 Sprog K OMMUNIKATION Sprog I Odense Kommune skal der anvendes et klart og letforståeligt sprog, der tager udgangspunkt i modtageren. Mennesker er forskellige og har derfor forskellige forudsætninger for at kommunikere. Derfor skal sproget tage hensyn til f.eks. alder, social baggrund og etnisk tilhørsforhold. Et klart og forståeligt sprog har stor indflydelse på opfattelsen af Odense Kommune. Målsætning for sprogbrug: Sproget skal være let forståeligt, kort og præcist Budskaberne skal kunne omsættes til handling af modtageren Fagsprog anvendes kun i dialog med fagfolk Målepunkter - Der foretages målinger på brugernes opfattelse af den skriftlige sprogbrug i Odense Kommune i breve, på hjemmesider, foldere mv. Vejledninger Sprogbrug, folder fra Informationstjenesten, findes i medieredskabskassen på Medarbejderportalen Redskaber Kurser i sprogbrug Ansatte med særlige kommunikationsopgaver i hverdagen skal have mulighed for at komme på kurser i sprog og kommunikation. Afhængig af de ansattes primære opgaver skal kurserne fokusere på mundtlig og skriftlig sprogbrug og kommunikation. 15

17 Kontakt med brugere Kontakt med brugere Målepunkter - Hovedparten af brugerne, der er i kontakt med Odense Kommune skal opleve, at de modtager en god og professionel behandling Vejledninger Kontakt med brugere, folder fra Informationstjenesten, findes i medieredskabskassen på Medarbejderportalen Borgere, virksomheder og samarbejdspartnere har krav på en god service og en professionel betjening. En koordineret og professionel kontakt styrker Odense Kommunes troværdighed og image. Kontakten med brugere af Odense Kommune kan foregå personligt, mundtligt, telefonisk, skriftligt eller via elektroniske medier. Uanset formen på kontakten tager kommunikationen fra Odense Kommune altid udgangspunkt i modtagerens forudsætninger. Målsætning for kontakt med brugere: Brugerne oplever, at de modtager en god service Brugerne får en professionel betjening med den nødvendige information Samlet set skal brugerne være tilfredse med kommunens information og kommunikation. Det skal derfor være let at få adgang til information. Redskaber Oversigt over opgaver i Odense Kommune For at leve op til brugernes informationsbehov skal ansatte nemt kunne få overblik over, hvilke opgaver der løses i hvilken afdeling. På den måde kan ansatte henvise til relevant fagperson eller afdeling i kommunen, hvis man ikke selv kan svare på en henvendelse. Dette sker via en database over opgaver i Odense Kommune, der er en del af den elektroniske telefon- og adressebog. Databasen er tilgængelig via Medarbejderportalen og Odense Kommunes hjemmeside. 16

18 Design K OMMUNIKATION Design Odense Kommune skal have en klar profil som én fælles virksomhed, der ønsker at fremme åbenhed og dialog. Dette fremmes af et fælles designprogram, der samtidig underbygger Odense Kommunes rolle som hovedby i regionen. Målsætning for fælles designprogram: - Designet afspejler Odense Kommunes ønske om åbenhed og dialog - Designet har et udtryk, der kan anvendes i de forskellige opgaver, Odense Kommune løser - Odense Kommune fremstår som én virksomhed samtidig med, at decentrale institutioner kan profilere sig individuelt, men inden for rammerne af den fælles grafiske identitet Det fælles designprogram gælder for alle Odense Kommunes forvaltninger, afdelinger, institutioner, kontraktstyrede enheder, plejehjem, skoler mv. Redskaber Skabeloner Der er udviklet skabeloner til de mest almindelige design-opgaver, herunder brevpapir, visitkort, præsentationer og hjemmesider. Skabelonerne anvendes som standard og findes på alle pc-arbejdspladser. Skabelonerne gør det nemt at anvende det fælles design samtidig med, at det sikres, at dette så vidt muligt er ensartet. I tilknytning til skabelonerne findes et enkelt regelsæt for bl.a. anførsel af afdelingens navn. Designmanual Designmanualen beskriver anvendelsen af de enkelte delelementer i designprogrammet. Manualen er tilgængelig via Medarbejderportalen som en del af medieredskabskassen. Enheder i Odense Kommune, der løser kommunikations- og markedsføringsopgaver, skal være bekendt med indholdet i designmanualen og anvende denne. Samtidig skal de sikre, at leverandører af design, annoncer, beklædning, skilte mv. tilsvarende er bekendt med og følger det fælles designprogram. Fælles logo-program For at udbrede anvendelsen af det fælles designprogram er der udviklet et logo-program. Programmet giver de decentrale institutioner mulighed for at anvende eget rentegnet logo med afsæt i det fælles designprogram. Logoet anvendes bl.a. i forbindelse med institutionens brevpapir, visitkort og web-skabeloner mv. Institutioner uden rentegnet logo anvender samme designskabeloner - blot uden logo. Målepunkter - Kendskab til og anvendelse af designmanual og skabeloner - Stor udbredelse og kendskab til Odense Kommunes bomærke og nye identitet Vejledninger - Designmanual for Odense Kommune på Medarbejderportalen - Logo-program, vejledning via Informationstjenesten 17

19 Presse og markedsføring Presse og markedsføring Målepunkter - Stor tilfredshed med pressehåndtering blandt lokale medier - Der skal være vækst i positive historier om Odense Kommune Vejledninger - Pressekontakt, folder fra Informationstjenesten, findes i medieredskabskassen på Medarbejderportalen Opfattelsen af Odense Kommune vores image bestemmes i særlig grad af tre forhold: Hvordan vi agerer, vores håndtering af pressen og markedsføring af kommunen. Odense Kommune skal i sine handlinger, pressehåndtering og markedsføring så vidt muligt sikre sig, at dette sker på en måde, der understøtter vores værdier og underbygger et positivt image. Presse Odense Kommune ønsker at fastholde og udvikle et tillidsfuldt og professionelt forhold til pressen. Mediernes omtale af Odense Kommune påvirker både de ansattes og borgernes opfattelse af kommunen. Derfor har en aktiv og fremadrettet håndtering af pressen høj prioritet i Odense Kommune. Det er således vigtigt, at Odense Kommunes ansatte ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver kontaktet af pressen, eller hvis de vil kontakte pressen. Målsætning for pressehåndtering: - Der skal være en klar og offensiv pressestrategi med gode kontakter til pressen i alle forvaltninger og afdelinger - Rollefordelingen skal være tydelig, så det er klart, hvem der udtaler sig om hvad, hvordan og hvornår Redskaber Pressemeddelelser Odense Kommune benytter aktivt pressemeddelelser til at informere medierne om nyheder, holdninger og faktuelle forhold. Såvel politikere, ledere som medarbejdere kan tage initiativ til at skrive en pressemeddelelse. Pressemeddelelser skal anvendes målrettet, være kortfattede og indeholde et konkret budskab eller nyhed. Pressemøder Nogle nyheder eller budskaber formidles bedst til medierne på et pressemøde. Pressemødet giver mulighed for uddybning, præsentation af særlige elementer og dialog med pressen. Pressemøder kræver særlig organisering, og der udpeges altid en overordnet ansvarlig, som sikrer invitation, at de formelle rammer er i orden og afvikling af pressemødet. Orientering af ansatte og ledelse Odense Kommune lægger vægt på, at ansatte og ledelse så vidt muligt orienteres før medierne og omverdenen i øvrigt. Dette er en naturlig del af en god intern kommunikation og øger arbejdsglæden samtidig med, at det klæder medarbejderne bedre på til at svare på henvendelser fra brugere og medier. 18

20 Presse og markedsføring Pressehåndtering til tiden I Odense Kommune ønsker vi aktivt at formidle gode historier, der belyser, hvordan vi løser forskellige opgaver. Målet er at give et nuanceret billede af Odense Kommune, vores holdninger og værdier. Vi vil i høj grad være på forkant med emner, der må forventes at have mediernes bevågenhed. Ledelse og medarbejdere skal derfor være opmærksomme på dette og så vidt muligt opbygge et beredskab, der kan informere pressen faktuelt, målrettet og rettidigt. Indsatsen skal koordineres præcist, således at der aldrig er tvivl om budskabet, og hvem der udtaler sig. Det øger troværdigheden, når Odense Kommune selv imødekommer kritiske historier i pressen ved at erkende eventuelle fejl og fremlægge sagen åbent og sagligt. Når Odense Kommune formidler informationer til pressen, skal dette ofte ske inden for kort tid. Derfor anvender vi generelt internettet og . Markedsføring Odense Kommune ønsker gennem en målrettet og langsigtet markedsføring at tiltrække og fastholde borgere og erhvervsvirksomheder. Målsætning for markedsføring: - Styrke Odense Kommunes image som et godt sted at bosætte sig, leve og drive virksomhed - Understrege, at kommunen er en moderne virksomhed - Skabe en koordineret og langsigtet markedsføringsindsats Markedsføring har kun effekt, hvis den gentages vedvarende, så modtagerne oplever, at der er en rød tråd i signalerne fra Odense Kommune. Et godt image kan kun opbygges og udvikles gennem en målrettet og langsigtet proces, hvor troværdigheden er en afgørende faktor. Redskaber Markedsføring fra en fælles platform Odense Kommunes markedsføring fremstår koordineret og professionel, når den tager afsæt i nogle fælles overordnede rammer, hvor kommunens værdier og mål tydeligt signaleres. Det øger samtidig opmærksomheden i markedsføringen blandt borgere og erhvervsvirksomheder, at Odense Kommune anvender en strategisk og velovervejet markedsføring. Målepunkter - Der skal være en positiv vækst i tilflytningen af borgere og erhvervsvirksomheder - Der skal kunne måles en positiv udvikling i Odense Kommunes image over en årrække. Vejledninger - Vejledning i markedsføring, folder fra Informationstjenesten, findes i medieredskabskassen på Medarbejderportalen 19

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK. for Jammerbugt Kommune

KOMMUNIKATIONSPOLITIK. for Jammerbugt Kommune KOMMUNIKATIONSPOLITIK for Jammerbugt Kommune KOMMUNIKATIONSPOLITIK for Jammerbugt Kommune Vi kommunikerer hele tiden med kolleger, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og mange andre. Det sker via

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Retningslinje for design i Region Nordjylland

Retningslinje for design i Region Nordjylland Retningslinje for design i Region Nordjylland Formål Formålet med regionens design er at sikre en sammenhængende og ensartet visuel identitet, der skaber genkendelse hos modtageren. Retningslinjen beskriver

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik Hillerød Kommune

Kommunikationspolitik Hillerød Kommune Hillerød Kommune Kommunikationspolitik 2017 2020 Hillerød Kommune Kommunikationspolitikken stiller skarpt på de forskellige områder af Hillerød Kommunes kommunikation, og hvordan vi kan optimere kommunikation

Læs mere

Forslag til kommunikationspolitik for dannelsen af Viborg Storkommune, gældende fra 1. januar 31. december 2006

Forslag til kommunikationspolitik for dannelsen af Viborg Storkommune, gældende fra 1. januar 31. december 2006 Forslag til kommunikationspolitik for dannelsen af Viborg Storkommune, gældende fra 1. januar 31. december 2006 Denne kommunikationspolitik er en revideret udgave af den kommunikationspolitik, der er godkendt

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikation i Haderslev Kommune - sådan gør vi

Kommunikation i Haderslev Kommune - sådan gør vi Kommunikation i Haderslev Kommune - sådan gør vi 1 Kommunikation i Haderslev Kommune I Haderslev Kommune kommunikerer vi åbent, involverende og målrettet med borgere, foreninger, erhvervsliv, medarbejdere

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune Økonomiudvalget 18.01.2011 Punkt 14, bilag 1 Gladsaxe en kommunikerende kommune Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 11.01.2011 Baggrund Gladsaxe Kommune ønsker en fælles kommunikationsstrategi,

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Kommunikations- politik. December 2017

Kommunikations- politik. December 2017 Kommunikations- politik December 2017 Indhold En kommunikationspolitik for alle Fem principper for god kommunikation Målgrupper Kommunikationskanaler Det daglige kommunikationsansvar Ekstern kommunikation

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Generalforsamlingen i LOS, 2014

Generalforsamlingen i LOS, 2014 Generalforsamlingen i LOS, 2014 Til dagsordenens punkt 6: Drøftelse af dilemma I forbindelse med vedtagelsen af Strategi for LOS på sidste års generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATION. Kommunikations. politik

KOMMUNIKATION. Kommunikations. politik Kommunikations politik 1 Udgivet af: Svendborg Kommune februar 2018 Produktion: Svendborg Kommunes Kommunikationsafdeling Layout: Svendborg Kommunes grafiske afdeling 2 Forord Kommunikationspolitikken

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi Randersgades Skole Integreret kommunikationsstrategi 2015-2016 Randersgades Skole 1 Introduktion Randersgades Skoles (RG) integreret kommunikationsstrategi er en overordnet guideline, der angiver de strategiske

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Halsstrækkende grafisk design

Halsstrækkende grafisk design Halsstrækkende grafisk design Fokuser på de signaler, din grafiske identitet udsender til eksisterende og potentielle kunder. Generelt om Stormes Grafisk Stormes Grafisk er en lille og nærværende grafisk

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Informationer fra styrelsen er altid relevante og af høj kvalitet. Det grafiske udtryk er ensartet, fx gennem fælles skabeloner.

Informationer fra styrelsen er altid relevante og af høj kvalitet. Det grafiske udtryk er ensartet, fx gennem fælles skabeloner. NOTAT 22. april 2010 Pensionsstyrelsens kommunikationsstrategi Indledning Pensionsstyrelsens kommunikationsstrategi skal bidrage til gennemførelsen af styrelsens forretningsstrategi. Styrelsens kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk 20152018 Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation 2014 2017 Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune

Læs mere

Kommunikationspolitik Assens Kommune

Kommunikationspolitik Assens Kommune Kommunikationspolitik Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunikationspolitik...3 1.1 Sådan omsætter vi kommunikationsprincipperne...4 1.2 Sådan føres Kommunikationspolitikken ud i livet...5 1.3 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Assens Kommune

Kommunikationspolitik Assens Kommune Kommunikationspolitik Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunikationspolitik...3 1.1 Sådan omsætter vi kommunikationsprincipperne...4 1.2 Sådan føres Kommunikationspolitikken ud i livet...5 1.3 Kommunikation

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kommunikationsstrategien skal sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør.

Kommunikationsstrategien skal sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Kommunikationsstrategien skal sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Job & Aktivitetscenter Hørkær 1 September 2017 Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi på Job & Aktivitetscenter

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Koncept for kundeservice. 18. december 2015

Koncept for kundeservice. 18. december 2015 Koncept for kundeservice 18. december 2015 Strategisk fokus En af Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver er at levere vejledning til forbrugere og virksomheder det gør vi i høj grad gennem vores kundeservice.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Oktober 2008 Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud Områdeleder overordnet leder i områdeinstitutionen Områdelederen har det samlede, overordnede ledelsesansvar for

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere