K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og"

Transkript

1 Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og statsautoriseret revisor B. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor siden den 27. juni A har været tilknyttet Revisionsfirmaet C I/S, fra den 31. august 2006 til den 8. november 2013 og derefter Revisionsfirmaet C P/S. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 1. februar B har været tilknyttet Revisionsfirmaet C I/S fra den 23. februar 2004 til den 8. november 2013 og derefter Revisionsfirmaet C P/S. Klagen: Revisortilsynet har overfor begge revisorer klaget over, at de har overtrådt revisorloven og god revisorskik, idet der er mangelfuld dokumentation for revision af årsrapporten 2009 for D ApS for så vidt angår vurdering af going concern. Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 Revisionsfirmaet C Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 20. november 2012 fremgår blandt andet følgende: " Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver omfattet af vores tvungne stikprøve vedrørende konkurssager har vi konstateret, at det udførte arbejde og omfanget heraf i relation til vurdering af going concern, for en andel af den udtagne stikprøve, har været utilstrækkeligt i vurdering af going concern. Som følge heraf overholder de afgivne erklæringer på disse sager ikke kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Konklusion Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på de af forbeholdet omfattede erklæringsopgaver ikke lever op til kravene i lovgivningen og standarder ved vurdering af going concern. Vi har konstateret, at revisors erklæring på de af forbeholdet omfattede erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Vedrørende selskabet D ApS (revision): Den 31. maj 2010 afgav de indklagede revisionspåtegning på årsrapport for regnskabsåret 2009 for D ApS. Af revisionspåtegningen fremgår følgende: " Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabssåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger om andre forhold Vi gør opmærksom på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin anpartskapital og dermed er omfattet af Anpartsselskabslovens regler om kapitaltab. Vi henviser til omtalen i ledelsesberetningen. " Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr. ( kr. i 2008), at balancesummen var kr. ( kr. i 2008), at egenkapital udgjorde kr. ( kr. i 2008), og at tilgodehavender udgjorde kr. ( kr. i 2008). 2

3 Følgende fremgår af ledelsesberetningen: " HOVEDAKTIVITETER Selskabets forretningsgrundlag er salg af [produkt], [service] samt aktivitet beslægtet hermed. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Selskabets resultat for regnskabsåret 2009 udviser et underskud på kr , som må betragtes som utilfredsstillende. DEN FORVENTEDE UDVIKLING Ledelsen forventer, at selskabet ved egen indtjening i de kommende år vil kunne reetablere egenkapitalen. Selskabet forventer således et positivt resultat i det kommende regnskabsår. " Selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret af 27. maj Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C - Redegørelse vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager - fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt konkurs, og at arten af fejl/mangler er 3 og 4. Kvalitetskontrollanten har desuden anført følgende i redegørelsen: Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Revisors vurdering af fortsat drift er baseret på tilsagn fra banken om at opretholde kreditrammen samt udtalelser fra ledelsen om at selskabet kan fortsætte driften og at der ikke er indtruffet begivenheder efter statusdagen, der har indflydelsen på den fortsatte drift. Revisor har ikke vurderet, om 1: de eksisterende kreditfaciliteter er tilstrækkelige, og 2: om der er foretaget tiltag der bevirker, at næste år (2011) ikke giver et underskud, der stiller krav om ekstra kreditfaciliteter. Som følge af edb-konvertering, har det været umuligt at danne udskrifter der viser resultatet i perioden fra statusdagen. I stedet er opgørelse af salgsmoms fratrukket købsmoms anvendt som grundlag. Denne indeholder dog ikke lønomkostninger, og udgør dermed ikke et pålideligt grundlag for vurdering af fortsat drift. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: 3

4 På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at udførelsen af revisionen af going concern ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at revisionspåtegningen derfor ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave Punkt G, Going concern, fremgår under punkt G.5 vedrørende spørgsmålet om revisors stillingtagen til den daglige ledelses planer for fremtidige handlinger i relation til dens vurdering af fortsat drift: "Intet budget". Kontrollanten har videre anført følgende angående overvejelsen af, om eventuelle yderligere fakta eller informationer er blevet tilgængelige siden det tidspunkt, hvor den daglige ledelse foretog sin vurdering: "Jf. ovenstående har ledelsen ikke foretaget en vurdering. Revisor har oplyst, at "I forbindelse med at E overgik til nyt finansbogholderi (Axapta) kunne man ikke hos D få udskriften af balancer til at fungere. Derfor hjalp revisor den nye bogholder F, med at indberette momsen for 1. kvartal Revisor fik tallene fra kontospecifikationerne på udgående og indgående afgift og de viste at der skulle betales kr. i moms. Ud fra dette, samtale med banken og at der var forhandlinger med udlejer om at reducere lejemålet, vurderede revisor, at driften så fornuftig ud - januar kvartal var normalt en stille periode i virksomheden." Kontrollanten har desuden anført følgende under punkt G.7 vedrørende spørgsmålet, om revisionspåtegningen afspejler virksomhedens evne til at fortsætte driften: "Revisionspåtegningen uden forbehold men med supplerende oplysning om kapitaltab afspejler korrekt den faktiske fremtidige udvikling, jf. omtale under punkt I3, som sker mere end 12 måneder efter statusdagen. Men efter min opfattelse er der ikke tilstrækkelig dokumentation for vurderingen af, at regnskabet skal aflægges under going-concern forudsætningen." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern anført følgende: "På baggrund af min gennemgang af revisors vurdering af going concern er det min opfattelse, at revisors vurdering af at virksomheden er going concern ikke er korrekt underbygget i henhold til gældende revisionsstandarder. Som følge heraf er revisionspåtegningen ikke afgivet i overensstemmelse med lovgivningens krav. I checkskemaet er under dette punkt noteret følgende om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion: 4

5 Jeg er ikke enig i, at grundlaget for vores vurdering af, at regnskabet kan aflægges efter going-concern forudsætningen, ikke er tilstrækkeligt. Der er tale om selskabets årsrapport for Vi underskriver årsrapporten den 31. maj Det begrundes i følgende forhold, som jeg anser for tilstrækkelig for vores vurdering: 1) Vi har den 26. maj 2010 fået selskabets pengeinstituts accept af, at fortsætte det eksisterende engagement for hele regnskabsåret. Dette på baggrund af en drøftelse med erhvervschefen i pengeinstituttet omkring aktuel drift og likviditet samt sidste års realiserede resultater. 2) På baggrund af vores opgørelse af momstilsvar for perioden 1/ /3 2010, der udviser en betalbar moms på kr , har vi og selskabets pengeinstitut en god indikator på, at driften for denne periode er positiv. 3) Selskabets pengeinstitut var indstillet på at afregne ovennævnte moms (afregnes den 10/ Det skal anføres, at moms angives og betales rettidigt frem og til og med 1. kvartal 2011) og påbegynder i samarbejde med selskabets ledelse og revisor (vi deltager fra december 2010 maj 2011) en forhandling, med såvel udlejer som indkøbskæden E, om ændrede og bedre/mindre omkostningsbelastende vilkår. Disse forhandlinger pågår frem til maj 2011, hvorefter man må opgive og konkursbegæring indgives den 19/ (altså ca. halvandet år efter afslutning af 2009, som vi har erklæret os om). Hvad angår baggrunden for konkursen har kontrollanten anført følgende under punkterne I.2 og I.3: " Følgende er oplyst fra revisor "En sund mindre "[aktivitet]forretning" med 2 anpartshavere flytter i sommeren 2007, fra små lokaler uden udstilling - til stor nybygget butik/lagerbygning med høj husleje, som var bygget til lejligheden og, samtidig blev der indgået en kædeaftale med E. De 2 anpartshavere og direktører i selskabet blev uenige om driften af forretningen og gik derefter fra hinanden ultimo 2008 med den følge, at G blev 100% ejer af selskabet og eneste direktør. Selve "gulvafdelingen" gik i begyndelsen fortsat fornuftigt grundet ejernes gode omdømme, mens de andre varer, der ligger i E konceptet, det vil sige typisk butiksvarer, ikke blev solgt i det nødvendige omfang ([produkt] og [produkt], [produkt]afdeling, [produkt] herunder [produkt]). Lokaleudgifterne var meget store, og hvor man i en årrække havde solgt [produkt] til alle de nyrenoverede badeværelser og køkkener, der blev lavet rundt om på [Sted], så kom finanskrisen og satte en stopper for dette. Vi afgav vores sidste erklæringer den 31/ på årsregnskabet for 2009, der udviste et negativt resultat på ca. kr. 1,4 mio. ". " 5

6 Konkursen indtraf den 19/5 2011, med indgivelse af konkursbegæring på foranledning fra G selv. D ApS havde aftale med H om fortsættelse af den eksisterende kreditramme i 2011 (som også var gældende for hele 2010) mod udarbejdelse af et tilfredsstillende budget for Da budgettet gennemgås, aftales det, at man skal forsøge at leje en del af butikslejemålet ud til andre interesserede (meget tæt på at aftale blev indgået med I - med halvering af lejen til følge). Det sættes der fokus på samtidig med, at medarbejderstaben reduceres. Samtidig går man i dialog med indkøbskæden E om en evt. nedskrivning af gælden hertil, der var på ca. tkr Begge sideløbende forhandlinger mislykkes i sidste ende med konkursen til følge. " Kontrollanten har desuden noteret under punkt I.4 vedrørende spørgsmålet om, hvilke indikationer på forestående konkurs eller rekonstruktion der forelå på erklæringstidspunktet, at: "Underskud og negativ egenkapital, men der var tilstrækkelig kreditfaciliteter til rådighed, dvs. der var ingen afgørende indikationer på forestående konkurs." Kontrollanten har endelig som konklusion på gennemgangen af konkursen/betalingsstandsningen anført, at: Ovenstående beskrivelse af, hvad der gik galt i virksomheden, og hvornår, er dels opstået 12 måneder efter statusdagen, og dels indikerer de ikke en forkert revisionspåtegning. Gennemgangen af konkursen har derfor ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Der er i sagen fremlagt et notat af 26. maj 2010 vedrørende en telefonsamtale mellem indklagede statsautoriseret revisor B og erhvervsrådgiver J, H, hvoraf fremgår: "Forespurgt J om det fremtidige engagement for selskabet set i lyset af den negative udvikling i såvel resultat som likviditet. J har meddelt, at H er indstillet på at stille den nuværende kreditramme til rådighed også for H ønsker dog, at der efter aftale med direktør G, indledes forhandlinger med udlejer K om nedsættelse af lejen og om nødvendigt en indskrænkning af lejemålet til færre kvadratmeter. Dette bør igangsættes senest i løbet af efteråret 2010." Der er desuden fremlagt et udateret notat om udført revision 2009 vedrørende D ApS, hvoraf blandt andet fremgår følgende: 2 Overordnet vurdering af særlige risici Vi har i forbindelse med statusrevisionen foretaget en overordnet risikoanalyse på såvel regnskabsniveau, samt på revisionsmålsniveau, uden at dette gav anledning til bemærkninger i relation til going-concern, eller bemærkninger i øvrigt udover det i vort planlægningsdokument anførte. Selskabets likviditetssituation har igennem regnskabsåret været og er på statustidspunktet presset. Dette kan i yderste konsekvens medvirke til overvejelser i relation til going concern. Ved afslutningen af vores revision har H endnu ikke givet 6

7 skriftligt tilsagn om, at stille likviditet til rådighed for det kommende års drift, men der er pr. telefon givet et mundtligt tilsagn fra H. På baggrund af disse forventninger aflægger ledelsen årsrapporten på trods af de pressede likviditetsmæssige forhold, under forudsætning af fortsat drift. 3. Revision vedr. risici på regnskabsniveau Selskabet har ikke udarbejdet budget for det kommende regnskabsår. Ledelsen har på vores forespørgsel oplyst, at der siden statustidspunktet ikke er foretaget dispositioner eller indtruffet begivenheder, der har negativ indflydelse på selskabets betalingsevne eller likviditetsgrundlag i øvrigt. Ledelsen har overfor os i den afgivne ledelsesberetning bekræftet at selskabet anses som going concern, herunder at der forefindes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre det kommende års drift på normale forretningsmæssige vilkår. H har mundtligt givet tilsagn til såvel hovedanpartshaver som til os, om at de fortsat vil stille den nuværende kreditramme til rådighed. Der foreligger ingen bogføringsbalance for perioden 1/1 30/4 2010, fordi den tidligere bogholder er stoppet og en ny først er startet 15. maj Der er samtidig i E kæden skiftet til nyt finansbogføringssystem, hvilket har givet en del problemer. Der arbejdes sammen med IT afdelingen på at løse disse konverteringsproblemer. B har telefonisk fået oplyst af J, H, at den nuværende kreditramme fortsat er til rådighed, hvorfor vi kan tilslutte os ledelsens disposition om aflæggelse af regnskabet under forudsætning af fortsat drift. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelser af 20. september 2013 høring af de indklagede, hvoraf fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe dem for Revisornævnet blandt andet vedrørende det i nærværende klage anførte forhold. I et fælles høringssvar af 23. oktober 2012 har de indklagede indledningsvis henvist til kvalitetskontrollantens arbejdspapirer angående beskrivelse af virksomheden og baggrunden for dens konkurs. Følgende fremgår videre af høringssvaret: Revisor har i forbindelse med erklæringsafgivelsen for 2009 foretaget følgende revisionshandlinger til dels afdækning af virksomhedens fortsatte drift og dels gennemgang af begivenheder efter statusdagen: Der er den 26. maj 2010 modtaget telefonisk tilsagn fra selskabets pengeinstitut om, at de nuværende kreditfaciliteter forsat er til rådighed i 2010 trods det negative resultat og egenkapital. Ovenstående bekræftes endvidere i modtaget soliditetserklæring fra pengeinstitut dateret den 10. juni

8 Ledelsen har iværksat tiltag til reduktion af omkostninger, herunder væsentlig reduktion af huslejeforpligtelser. Selskabets udlejer samt hovedkreditor har efter vores opfattelse med deres udviste adfærd tillige tilkendegivet at ville bakke selskabet op. Der har i perioden 1. januar 2010 til konkursens indtræden den 27. maj 2011 ikke været indikationer på, at hovedleverandørerne til trods for forhalede betalinger ville opsige deres samarbejde med D ApS. Registreret revisor A har endvidere assisteret selskabet med udfærdigelse af momsafregning for perioden 1. januar 31. marts 2010 udvisende et momstilsvar til afregning på ca. kr Med udgangspunkt i ovenstående beskrevne handlinger og vurderinger, er det vores opfattelse, at den foreliggende dokumentation til vurdering af going concern var tilstrækkelig til underbyggelse af vores afgivne revisionspåtegning uden forbehold for going concern på årsrapporten for Vi har ved vurderingen henset til modtagen tilkendegivelse fra selskabets pengeinstitut, iværksatte tiltag til omkostningsreduktioner samt ikke uvæsentligt den udviste adfærd fra selskabets hovedleverandør. Det er vores opfattelse, at de virksomhedsspecifikke forhold omkring de administrative systemudfordringer bør inddrages i vurderingen, idet det ikke uden uforholdsmæssig mange omkostninger for såvel revisor som selskab ville være muligt at fremskaffe den efterspurgte balance efter statusdagen. " Revisortilsynet traf herefter, ved skrivelser af 27. marts 2014 afgørelse om indbringelse af de indklagede for Revisornævnet. Sagerne har været forhandlet mundtligt på et møde i Revisornævnet, hvorunder Revisortilsynet og statsautoriseret revisor B, der tillige mødte for registreret revisor A, gav møde. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har til støtte for klagen overfor begge de indklagede anført, at revisor, ifølge revisorlovens 16, stk. 1, skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik er en faglig norm, der har til formål at sikre, at opgaverne udføres i overensstemmelse med lovgivningen og praksis inden for revisorområdet. Efter revisorlovens 23, stk. 1, skal revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring. 8

9 Det følger endvidere af ISA 230 afsnit 8, at revisor skal udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå: (a) arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger udført for at overholde ISA er samt gældende lovgivning og øvrig regulering, (b) resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis, og (c) betydelige forhold, som er opstået i løbet af revisionen, konklusionerne herpå samt betydelige faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem til konklusioner. Det fremgår af ISA 570 Fortsat drift (Going Concern), afsnit 10, at revisor ved udførelsen af risikovurderingshandlinger, skal overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor skal endvidere under hele revisionen være opmærksom på revisionsbevis for begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften (ISA 570, afsnit 11). Det er Revisortilsynets opfattelse, at der er forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomheden D ApS evne til at fortsætte driften, og at de indklagede på baggrund heraf skulle have foretaget yderligere revisionshandlinger i henhold til ISA 570, herunder stillingtagen til den daglige ledelses vurdering og dokumentere denne og konklusionerne herpå. Der foreligger et notat om udført revision 2009 og et telefonnotat vedrørende samtale med H den 26. maj Det fremgår af notatet, at virksomheden ikke har udarbejdet budget for det kommende regnskabsår. Det ses ikke dokumenteret, om de indklagede har forholdt sig til, hvilke kreditfaciliteter virksomheden har behov for i det kommende regnskabsår. Det er desuden ikke dokumenteret, at de indklagede har vurderet, om de eksisterende kreditfaciliteter er tilstrækkelige, og om der er foretaget tiltag, som bevirker, at næste år ikke giver et underskud, der stiller krav om ekstra kreditfaciliteter. Revisortilsynet finder derfor, at de indklagede ved revisionen af årsrapporten 2009 for D ApS har overtrådt revisorloven og god revisorskik, idet dokumentationen vedrørende going concern er utilstrækkelig for den afgivne revisionspåtegning. Revisortilsynet har efterfølgende anført, at det medgives, at der burde være henvist til RS 230 og RS 570 frem for ISA 230 og ISA 570, men dette har ikke nogen indholdsmæssig betydning ved vurderingen af sagerne, idet de to standarder alene blev "clarificerede" ved overgangen fra RS til ISA, og ikke indeholder yderligere eller ændrede krav. De indklagede har afgivet et samlet svar og har indledningsvis anført, at såvel kvalitetskontrollanten som Revisortilsynet henviser til retningslinjerne i ISA-standarderne 230 og 570, selv om de pågældende standarder først trådte i kraft for det regnskabsår, der startede den 15. december 2010, medens nærværende klage vedrører en påtegning på en årsrapport for regnskabsåret De indklagede har henvist til deres høringssvar af 23. oktober 2013 og fastholdt, at det arbejde, der blev udført og dokumenteret ved revisionen af årsrapporten for 2009 for D ApS, var tilstrækkeligt til at give den nødvendige begrundede overbevisning om, at selskabet kunne fortsætte driften. På baggrund af de oplysninger, man havde om den fremtidige drift og likviditet, var pengeinstitut, udlejer af forretningsejendommen, E-kæden og revisor (der tilsammen repræsenterede ca. 85% af selskabets gæld) enige om, at selskabet kunne og skulle fortsætte driften. Det medgives, at der ikke foreligger særskilt skriftlig dokumentation for så vidt angår forespørgsel til ledelsen vedrørende 9

10 planer for fremtidige handlinger og disses gennemførlighed og for, om revisor har konkluderet, om der efter revisors vurdering er en væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, men indholdet i erklæringsafgivelsen og det arbejde, der har været grundlaget herfor, er tilstrækkeligt til efterlevelse af god revisorskik. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisornævnet bemærker indledningsvis, at nævnets bedømmelse af klagen sker under inddragelse af retningslinjerne i RS 230 og RS 570. Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer lægger nævnet til grund, at de indklagedes vurdering af going concern ved afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten for 2009 for D ApS baserede sig på tilsagn fra H (telefonnotat) om at opretholde den nuværende kreditramme og på udtalelse fra ledelsen om, at selskabet kunne fortsætte driften, og at der ikke var indtruffet begivenheder efter statusdagen, der havde indflydelse på den fortsatte drift. Det er imidlertid ikke dokumenteret, at de indklagede har forholdt sig til, om dette var tilstrækkeligt eller til selskabets likviditetsbehov for de næste 12 måneder. Der forelå ikke et budget for det kommende regnskabsår, og momsafregningen, der udviste et tilsvar til afregning på ca kr., udgør efter nævnets opfattelse ikke et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen af fortsat drift. Nævnet finder således, at dokumentationen for revisionen af årsrapporten for 2009 for D ApS for så vidt angår vurderingen af going concern har været mangelfuld. Det af de indklagede anførte om kreditorernes opbakning og ledelsens tiltag til reduktion af omkostninger, herunder væsentlig reduktion af huslejeforpligtelser, kan ikke føre til et andet resultat, idet dokumentationen for foretagne revisionshandlinger skal fremgå af arbejdspapirerne. Revisionsdokumentationen skal desuden udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de udførte revisionshandlinger. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at henvise til en revisionshandling, der ikke er dokumenteret i arbejdspapirerne. De indklagede findes således skyldige i den rejste klage. For overtrædelse af revisorlovens 16 og 23, stk. 1, og dermed tilsidesættelse af god revisorskik, pålægges de indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, hver en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor A, pålægges en bøde på kr. Indklagede, statsautoriseret revisor B, pålægges en bøde på kr. 10

11 Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 11

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere