K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og"

Transkript

1 Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og statsautoriseret revisor B. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor siden den 27. juni A har været tilknyttet Revisionsfirmaet C I/S, fra den 31. august 2006 til den 8. november 2013 og derefter Revisionsfirmaet C P/S. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 1. februar B har været tilknyttet Revisionsfirmaet C I/S fra den 23. februar 2004 til den 8. november 2013 og derefter Revisionsfirmaet C P/S. Klagen: Revisortilsynet har overfor begge revisorer klaget over, at de har overtrådt revisorloven og god revisorskik, idet der er mangelfuld dokumentation for revision af årsrapporten 2009 for D ApS for så vidt angår vurdering af going concern. Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 Revisionsfirmaet C Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 20. november 2012 fremgår blandt andet følgende: " Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver omfattet af vores tvungne stikprøve vedrørende konkurssager har vi konstateret, at det udførte arbejde og omfanget heraf i relation til vurdering af going concern, for en andel af den udtagne stikprøve, har været utilstrækkeligt i vurdering af going concern. Som følge heraf overholder de afgivne erklæringer på disse sager ikke kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Konklusion Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på de af forbeholdet omfattede erklæringsopgaver ikke lever op til kravene i lovgivningen og standarder ved vurdering af going concern. Vi har konstateret, at revisors erklæring på de af forbeholdet omfattede erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Vedrørende selskabet D ApS (revision): Den 31. maj 2010 afgav de indklagede revisionspåtegning på årsrapport for regnskabsåret 2009 for D ApS. Af revisionspåtegningen fremgår følgende: " Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabssåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger om andre forhold Vi gør opmærksom på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin anpartskapital og dermed er omfattet af Anpartsselskabslovens regler om kapitaltab. Vi henviser til omtalen i ledelsesberetningen. " Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr. ( kr. i 2008), at balancesummen var kr. ( kr. i 2008), at egenkapital udgjorde kr. ( kr. i 2008), og at tilgodehavender udgjorde kr. ( kr. i 2008). 2

3 Følgende fremgår af ledelsesberetningen: " HOVEDAKTIVITETER Selskabets forretningsgrundlag er salg af [produkt], [service] samt aktivitet beslægtet hermed. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Selskabets resultat for regnskabsåret 2009 udviser et underskud på kr , som må betragtes som utilfredsstillende. DEN FORVENTEDE UDVIKLING Ledelsen forventer, at selskabet ved egen indtjening i de kommende år vil kunne reetablere egenkapitalen. Selskabet forventer således et positivt resultat i det kommende regnskabsår. " Selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret af 27. maj Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C - Redegørelse vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager - fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt konkurs, og at arten af fejl/mangler er 3 og 4. Kvalitetskontrollanten har desuden anført følgende i redegørelsen: Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Revisors vurdering af fortsat drift er baseret på tilsagn fra banken om at opretholde kreditrammen samt udtalelser fra ledelsen om at selskabet kan fortsætte driften og at der ikke er indtruffet begivenheder efter statusdagen, der har indflydelsen på den fortsatte drift. Revisor har ikke vurderet, om 1: de eksisterende kreditfaciliteter er tilstrækkelige, og 2: om der er foretaget tiltag der bevirker, at næste år (2011) ikke giver et underskud, der stiller krav om ekstra kreditfaciliteter. Som følge af edb-konvertering, har det været umuligt at danne udskrifter der viser resultatet i perioden fra statusdagen. I stedet er opgørelse af salgsmoms fratrukket købsmoms anvendt som grundlag. Denne indeholder dog ikke lønomkostninger, og udgør dermed ikke et pålideligt grundlag for vurdering af fortsat drift. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: 3

4 På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at udførelsen af revisionen af going concern ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at revisionspåtegningen derfor ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave Punkt G, Going concern, fremgår under punkt G.5 vedrørende spørgsmålet om revisors stillingtagen til den daglige ledelses planer for fremtidige handlinger i relation til dens vurdering af fortsat drift: "Intet budget". Kontrollanten har videre anført følgende angående overvejelsen af, om eventuelle yderligere fakta eller informationer er blevet tilgængelige siden det tidspunkt, hvor den daglige ledelse foretog sin vurdering: "Jf. ovenstående har ledelsen ikke foretaget en vurdering. Revisor har oplyst, at "I forbindelse med at E overgik til nyt finansbogholderi (Axapta) kunne man ikke hos D få udskriften af balancer til at fungere. Derfor hjalp revisor den nye bogholder F, med at indberette momsen for 1. kvartal Revisor fik tallene fra kontospecifikationerne på udgående og indgående afgift og de viste at der skulle betales kr. i moms. Ud fra dette, samtale med banken og at der var forhandlinger med udlejer om at reducere lejemålet, vurderede revisor, at driften så fornuftig ud - januar kvartal var normalt en stille periode i virksomheden." Kontrollanten har desuden anført følgende under punkt G.7 vedrørende spørgsmålet, om revisionspåtegningen afspejler virksomhedens evne til at fortsætte driften: "Revisionspåtegningen uden forbehold men med supplerende oplysning om kapitaltab afspejler korrekt den faktiske fremtidige udvikling, jf. omtale under punkt I3, som sker mere end 12 måneder efter statusdagen. Men efter min opfattelse er der ikke tilstrækkelig dokumentation for vurderingen af, at regnskabet skal aflægges under going-concern forudsætningen." Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern anført følgende: "På baggrund af min gennemgang af revisors vurdering af going concern er det min opfattelse, at revisors vurdering af at virksomheden er going concern ikke er korrekt underbygget i henhold til gældende revisionsstandarder. Som følge heraf er revisionspåtegningen ikke afgivet i overensstemmelse med lovgivningens krav. I checkskemaet er under dette punkt noteret følgende om revisors kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusion: 4

5 Jeg er ikke enig i, at grundlaget for vores vurdering af, at regnskabet kan aflægges efter going-concern forudsætningen, ikke er tilstrækkeligt. Der er tale om selskabets årsrapport for Vi underskriver årsrapporten den 31. maj Det begrundes i følgende forhold, som jeg anser for tilstrækkelig for vores vurdering: 1) Vi har den 26. maj 2010 fået selskabets pengeinstituts accept af, at fortsætte det eksisterende engagement for hele regnskabsåret. Dette på baggrund af en drøftelse med erhvervschefen i pengeinstituttet omkring aktuel drift og likviditet samt sidste års realiserede resultater. 2) På baggrund af vores opgørelse af momstilsvar for perioden 1/ /3 2010, der udviser en betalbar moms på kr , har vi og selskabets pengeinstitut en god indikator på, at driften for denne periode er positiv. 3) Selskabets pengeinstitut var indstillet på at afregne ovennævnte moms (afregnes den 10/ Det skal anføres, at moms angives og betales rettidigt frem og til og med 1. kvartal 2011) og påbegynder i samarbejde med selskabets ledelse og revisor (vi deltager fra december 2010 maj 2011) en forhandling, med såvel udlejer som indkøbskæden E, om ændrede og bedre/mindre omkostningsbelastende vilkår. Disse forhandlinger pågår frem til maj 2011, hvorefter man må opgive og konkursbegæring indgives den 19/ (altså ca. halvandet år efter afslutning af 2009, som vi har erklæret os om). Hvad angår baggrunden for konkursen har kontrollanten anført følgende under punkterne I.2 og I.3: " Følgende er oplyst fra revisor "En sund mindre "[aktivitet]forretning" med 2 anpartshavere flytter i sommeren 2007, fra små lokaler uden udstilling - til stor nybygget butik/lagerbygning med høj husleje, som var bygget til lejligheden og, samtidig blev der indgået en kædeaftale med E. De 2 anpartshavere og direktører i selskabet blev uenige om driften af forretningen og gik derefter fra hinanden ultimo 2008 med den følge, at G blev 100% ejer af selskabet og eneste direktør. Selve "gulvafdelingen" gik i begyndelsen fortsat fornuftigt grundet ejernes gode omdømme, mens de andre varer, der ligger i E konceptet, det vil sige typisk butiksvarer, ikke blev solgt i det nødvendige omfang ([produkt] og [produkt], [produkt]afdeling, [produkt] herunder [produkt]). Lokaleudgifterne var meget store, og hvor man i en årrække havde solgt [produkt] til alle de nyrenoverede badeværelser og køkkener, der blev lavet rundt om på [Sted], så kom finanskrisen og satte en stopper for dette. Vi afgav vores sidste erklæringer den 31/ på årsregnskabet for 2009, der udviste et negativt resultat på ca. kr. 1,4 mio. ". " 5

6 Konkursen indtraf den 19/5 2011, med indgivelse af konkursbegæring på foranledning fra G selv. D ApS havde aftale med H om fortsættelse af den eksisterende kreditramme i 2011 (som også var gældende for hele 2010) mod udarbejdelse af et tilfredsstillende budget for Da budgettet gennemgås, aftales det, at man skal forsøge at leje en del af butikslejemålet ud til andre interesserede (meget tæt på at aftale blev indgået med I - med halvering af lejen til følge). Det sættes der fokus på samtidig med, at medarbejderstaben reduceres. Samtidig går man i dialog med indkøbskæden E om en evt. nedskrivning af gælden hertil, der var på ca. tkr Begge sideløbende forhandlinger mislykkes i sidste ende med konkursen til følge. " Kontrollanten har desuden noteret under punkt I.4 vedrørende spørgsmålet om, hvilke indikationer på forestående konkurs eller rekonstruktion der forelå på erklæringstidspunktet, at: "Underskud og negativ egenkapital, men der var tilstrækkelig kreditfaciliteter til rådighed, dvs. der var ingen afgørende indikationer på forestående konkurs." Kontrollanten har endelig som konklusion på gennemgangen af konkursen/betalingsstandsningen anført, at: Ovenstående beskrivelse af, hvad der gik galt i virksomheden, og hvornår, er dels opstået 12 måneder efter statusdagen, og dels indikerer de ikke en forkert revisionspåtegning. Gennemgangen af konkursen har derfor ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Der er i sagen fremlagt et notat af 26. maj 2010 vedrørende en telefonsamtale mellem indklagede statsautoriseret revisor B og erhvervsrådgiver J, H, hvoraf fremgår: "Forespurgt J om det fremtidige engagement for selskabet set i lyset af den negative udvikling i såvel resultat som likviditet. J har meddelt, at H er indstillet på at stille den nuværende kreditramme til rådighed også for H ønsker dog, at der efter aftale med direktør G, indledes forhandlinger med udlejer K om nedsættelse af lejen og om nødvendigt en indskrænkning af lejemålet til færre kvadratmeter. Dette bør igangsættes senest i løbet af efteråret 2010." Der er desuden fremlagt et udateret notat om udført revision 2009 vedrørende D ApS, hvoraf blandt andet fremgår følgende: 2 Overordnet vurdering af særlige risici Vi har i forbindelse med statusrevisionen foretaget en overordnet risikoanalyse på såvel regnskabsniveau, samt på revisionsmålsniveau, uden at dette gav anledning til bemærkninger i relation til going-concern, eller bemærkninger i øvrigt udover det i vort planlægningsdokument anførte. Selskabets likviditetssituation har igennem regnskabsåret været og er på statustidspunktet presset. Dette kan i yderste konsekvens medvirke til overvejelser i relation til going concern. Ved afslutningen af vores revision har H endnu ikke givet 6

7 skriftligt tilsagn om, at stille likviditet til rådighed for det kommende års drift, men der er pr. telefon givet et mundtligt tilsagn fra H. På baggrund af disse forventninger aflægger ledelsen årsrapporten på trods af de pressede likviditetsmæssige forhold, under forudsætning af fortsat drift. 3. Revision vedr. risici på regnskabsniveau Selskabet har ikke udarbejdet budget for det kommende regnskabsår. Ledelsen har på vores forespørgsel oplyst, at der siden statustidspunktet ikke er foretaget dispositioner eller indtruffet begivenheder, der har negativ indflydelse på selskabets betalingsevne eller likviditetsgrundlag i øvrigt. Ledelsen har overfor os i den afgivne ledelsesberetning bekræftet at selskabet anses som going concern, herunder at der forefindes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre det kommende års drift på normale forretningsmæssige vilkår. H har mundtligt givet tilsagn til såvel hovedanpartshaver som til os, om at de fortsat vil stille den nuværende kreditramme til rådighed. Der foreligger ingen bogføringsbalance for perioden 1/1 30/4 2010, fordi den tidligere bogholder er stoppet og en ny først er startet 15. maj Der er samtidig i E kæden skiftet til nyt finansbogføringssystem, hvilket har givet en del problemer. Der arbejdes sammen med IT afdelingen på at løse disse konverteringsproblemer. B har telefonisk fået oplyst af J, H, at den nuværende kreditramme fortsat er til rådighed, hvorfor vi kan tilslutte os ledelsens disposition om aflæggelse af regnskabet under forudsætning af fortsat drift. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelser af 20. september 2013 høring af de indklagede, hvoraf fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe dem for Revisornævnet blandt andet vedrørende det i nærværende klage anførte forhold. I et fælles høringssvar af 23. oktober 2012 har de indklagede indledningsvis henvist til kvalitetskontrollantens arbejdspapirer angående beskrivelse af virksomheden og baggrunden for dens konkurs. Følgende fremgår videre af høringssvaret: Revisor har i forbindelse med erklæringsafgivelsen for 2009 foretaget følgende revisionshandlinger til dels afdækning af virksomhedens fortsatte drift og dels gennemgang af begivenheder efter statusdagen: Der er den 26. maj 2010 modtaget telefonisk tilsagn fra selskabets pengeinstitut om, at de nuværende kreditfaciliteter forsat er til rådighed i 2010 trods det negative resultat og egenkapital. Ovenstående bekræftes endvidere i modtaget soliditetserklæring fra pengeinstitut dateret den 10. juni

8 Ledelsen har iværksat tiltag til reduktion af omkostninger, herunder væsentlig reduktion af huslejeforpligtelser. Selskabets udlejer samt hovedkreditor har efter vores opfattelse med deres udviste adfærd tillige tilkendegivet at ville bakke selskabet op. Der har i perioden 1. januar 2010 til konkursens indtræden den 27. maj 2011 ikke været indikationer på, at hovedleverandørerne til trods for forhalede betalinger ville opsige deres samarbejde med D ApS. Registreret revisor A har endvidere assisteret selskabet med udfærdigelse af momsafregning for perioden 1. januar 31. marts 2010 udvisende et momstilsvar til afregning på ca. kr Med udgangspunkt i ovenstående beskrevne handlinger og vurderinger, er det vores opfattelse, at den foreliggende dokumentation til vurdering af going concern var tilstrækkelig til underbyggelse af vores afgivne revisionspåtegning uden forbehold for going concern på årsrapporten for Vi har ved vurderingen henset til modtagen tilkendegivelse fra selskabets pengeinstitut, iværksatte tiltag til omkostningsreduktioner samt ikke uvæsentligt den udviste adfærd fra selskabets hovedleverandør. Det er vores opfattelse, at de virksomhedsspecifikke forhold omkring de administrative systemudfordringer bør inddrages i vurderingen, idet det ikke uden uforholdsmæssig mange omkostninger for såvel revisor som selskab ville være muligt at fremskaffe den efterspurgte balance efter statusdagen. " Revisortilsynet traf herefter, ved skrivelser af 27. marts 2014 afgørelse om indbringelse af de indklagede for Revisornævnet. Sagerne har været forhandlet mundtligt på et møde i Revisornævnet, hvorunder Revisortilsynet og statsautoriseret revisor B, der tillige mødte for registreret revisor A, gav møde. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har til støtte for klagen overfor begge de indklagede anført, at revisor, ifølge revisorlovens 16, stk. 1, skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik er en faglig norm, der har til formål at sikre, at opgaverne udføres i overensstemmelse med lovgivningen og praksis inden for revisorområdet. Efter revisorlovens 23, stk. 1, skal revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring. 8

9 Det følger endvidere af ISA 230 afsnit 8, at revisor skal udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå: (a) arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger udført for at overholde ISA er samt gældende lovgivning og øvrig regulering, (b) resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis, og (c) betydelige forhold, som er opstået i løbet af revisionen, konklusionerne herpå samt betydelige faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem til konklusioner. Det fremgår af ISA 570 Fortsat drift (Going Concern), afsnit 10, at revisor ved udførelsen af risikovurderingshandlinger, skal overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor skal endvidere under hele revisionen være opmærksom på revisionsbevis for begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften (ISA 570, afsnit 11). Det er Revisortilsynets opfattelse, at der er forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomheden D ApS evne til at fortsætte driften, og at de indklagede på baggrund heraf skulle have foretaget yderligere revisionshandlinger i henhold til ISA 570, herunder stillingtagen til den daglige ledelses vurdering og dokumentere denne og konklusionerne herpå. Der foreligger et notat om udført revision 2009 og et telefonnotat vedrørende samtale med H den 26. maj Det fremgår af notatet, at virksomheden ikke har udarbejdet budget for det kommende regnskabsår. Det ses ikke dokumenteret, om de indklagede har forholdt sig til, hvilke kreditfaciliteter virksomheden har behov for i det kommende regnskabsår. Det er desuden ikke dokumenteret, at de indklagede har vurderet, om de eksisterende kreditfaciliteter er tilstrækkelige, og om der er foretaget tiltag, som bevirker, at næste år ikke giver et underskud, der stiller krav om ekstra kreditfaciliteter. Revisortilsynet finder derfor, at de indklagede ved revisionen af årsrapporten 2009 for D ApS har overtrådt revisorloven og god revisorskik, idet dokumentationen vedrørende going concern er utilstrækkelig for den afgivne revisionspåtegning. Revisortilsynet har efterfølgende anført, at det medgives, at der burde være henvist til RS 230 og RS 570 frem for ISA 230 og ISA 570, men dette har ikke nogen indholdsmæssig betydning ved vurderingen af sagerne, idet de to standarder alene blev "clarificerede" ved overgangen fra RS til ISA, og ikke indeholder yderligere eller ændrede krav. De indklagede har afgivet et samlet svar og har indledningsvis anført, at såvel kvalitetskontrollanten som Revisortilsynet henviser til retningslinjerne i ISA-standarderne 230 og 570, selv om de pågældende standarder først trådte i kraft for det regnskabsår, der startede den 15. december 2010, medens nærværende klage vedrører en påtegning på en årsrapport for regnskabsåret De indklagede har henvist til deres høringssvar af 23. oktober 2013 og fastholdt, at det arbejde, der blev udført og dokumenteret ved revisionen af årsrapporten for 2009 for D ApS, var tilstrækkeligt til at give den nødvendige begrundede overbevisning om, at selskabet kunne fortsætte driften. På baggrund af de oplysninger, man havde om den fremtidige drift og likviditet, var pengeinstitut, udlejer af forretningsejendommen, E-kæden og revisor (der tilsammen repræsenterede ca. 85% af selskabets gæld) enige om, at selskabet kunne og skulle fortsætte driften. Det medgives, at der ikke foreligger særskilt skriftlig dokumentation for så vidt angår forespørgsel til ledelsen vedrørende 9

10 planer for fremtidige handlinger og disses gennemførlighed og for, om revisor har konkluderet, om der efter revisors vurdering er en væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, men indholdet i erklæringsafgivelsen og det arbejde, der har været grundlaget herfor, er tilstrækkeligt til efterlevelse af god revisorskik. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisornævnet bemærker indledningsvis, at nævnets bedømmelse af klagen sker under inddragelse af retningslinjerne i RS 230 og RS 570. Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer lægger nævnet til grund, at de indklagedes vurdering af going concern ved afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten for 2009 for D ApS baserede sig på tilsagn fra H (telefonnotat) om at opretholde den nuværende kreditramme og på udtalelse fra ledelsen om, at selskabet kunne fortsætte driften, og at der ikke var indtruffet begivenheder efter statusdagen, der havde indflydelse på den fortsatte drift. Det er imidlertid ikke dokumenteret, at de indklagede har forholdt sig til, om dette var tilstrækkeligt eller til selskabets likviditetsbehov for de næste 12 måneder. Der forelå ikke et budget for det kommende regnskabsår, og momsafregningen, der udviste et tilsvar til afregning på ca kr., udgør efter nævnets opfattelse ikke et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen af fortsat drift. Nævnet finder således, at dokumentationen for revisionen af årsrapporten for 2009 for D ApS for så vidt angår vurderingen af going concern har været mangelfuld. Det af de indklagede anførte om kreditorernes opbakning og ledelsens tiltag til reduktion af omkostninger, herunder væsentlig reduktion af huslejeforpligtelser, kan ikke føre til et andet resultat, idet dokumentationen for foretagne revisionshandlinger skal fremgå af arbejdspapirerne. Revisionsdokumentationen skal desuden udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de udførte revisionshandlinger. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at henvise til en revisionshandling, der ikke er dokumenteret i arbejdspapirerne. De indklagede findes således skyldige i den rejste klage. For overtrædelse af revisorlovens 16 og 23, stk. 1, og dermed tilsidesættelse af god revisorskik, pålægges de indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, hver en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor A, pålægges en bøde på kr. Indklagede, statsautoriseret revisor B, pålægges en bøde på kr. 10

11 Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 11

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere