DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Afbud fra: Claus Eskesen (formand) IF-Sekretariatet: Morten Møldrup (MM) Tanja Bundesen DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 12. januar 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Fertin Pharma Dandyvej Vejle Mødelokale 2041 Henvendelse i receptionen, hvor Jens Markussen tager imod Bilagsliste: Bilag 1: Notat om revision af svendeprøve Bilag 2: Innovation i udvalgets AMU Bilag 3: Statistik over IFs AMU Side 1 af 13

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Konstituering af udvalget B. Godkendelse af dagsorden C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem D. Kort præsentationsrunde 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma 3. Ny-udvikling af svendeprøven (bilag 1) 4. Innovation i udvalgets AMU (bilag 2) 5. Status på udvalgets aktiviteter 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 (bilag 3) 7. Behovsredegørelse Meddelelser 9. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 13

3 1. Indledning 1. Indledning A. Konstituering af udvalget A. Konstituering af udvalget A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anders Mortensen, 3F Holbæk-Odsherred C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anders Mortensen, 3F Holbæk-Odsherred D. Kort præsentationsrunde D. Kort præsentationsrunde 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma (kl ) (oplæg og diskussionspunkt) Fertin Pharma producerer i grænsefeltet ml. medicinal og fødevareproduktion (bl.a. medicinsk tyggegummi). Virksomheden er ligeledes aktiv inden for uddannelsesområdet. 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma Jens orienterede om virksomheden Fertins Pharma a/s historie. Producerer medicinsk tyggegummi (nikotin, vitaminberiget mv.) Produktionsanlæg/teknologi er fuldt moderniseret : Uddannelseskoordinator Jens Markussen fortæller om virksomheden og dens uddannelses- og oplæringsarbejde. Herunder EUD og AMU samt intern oplæringsaktivitet : Rundvisning på virksomheden Medarbejdere Ca. 200 ud af virksomhedens i alt 450 medarbejdere arbejder i produktionen. De største faggrupper er bager, mejerist, kokke og ufaglærte med sidstnævnte som den største medarbejdermålgruppe. Bruger denne type medarbejdere, da de er trænede i et følge en opskrift samt har viden om hygiejne og rengøring. Er begyndt at uddanne procesoperatører. Uddannelses af medarbejdere Anvender en del intern oplæring. Intern oplæring inden for de første 14 dage: 1 dagstræning Intro til GMP. (3 t) Intro til Axapta (ERP) (2 t) FQM C 1,5 t FQM B 3 t FQM a 1½ dag Grundlæggende GMP 6 t IT opstart 1 t Målstyring 3½ t. GMP afholdes internt, idet AMU er for langt et forløb. Behov for mindre kursus på fx 2½-3 dage. Opfølgning: sekretariatet kontakter skole og virksomhed mhp. at afklare udviklings/revisionsbehov. Eksterne kurser: Excel Word Præsentationsteknik Teknisk engelsk Side 3 af 13

4 Farlige stoffer (bl.a. nikotin, fluor) Pharmakon AMU kurser. (GMP kurser) Ønsker at uddanne flere procesoperatører, men grundet travlhed kan det være vanskeligt. EUX findes vigtigt i forhold til virksomhedens behov. Store krav til skriftlighed og dokumentation i produktionen. Prøver og kontrol varetages alene af laboranter og aldrig af operatører. Det nå ikke være sammenfald imellem produktion og kontrol. Kurset GMP bør tænkes i en helhed også i uddannelsesmæssig sammenhæng, da der fremadrettet også stilles krav til underleverandør. Fremadrettet behov for mere samspil mellem faggrupperne. Fx at produktion og tekniker bliver en og samme person. Fremtidige kompetencebehov: fejlfinding og forståelse for hele processen herunder optimeringsprojekter Energiforbedringer er et fokus område generelt set. Operatørerme indgår i dette arbejde. Har en database, hvor medarbejder kan indskrive ide og optimeringsforslag. Her spiller medarbejderne en vigtig rolle. Optimeringsprojekter bliver altid udregning hvorvidt det kan betale sig. Der er ikke indført lean i produktionen, men der arbejdes med målstyring. Sikkerhed er en vigtig del i virksomheden. 3. Ny-udvikling af svendeprøven (diskussionspunkt: kl ) 1) Udvalget drøfter de i bilag 1 angivne indstillinger 2) Udvalget diskuterer den nedenstående handlingsplan Handlingsplan for udformning af det endelige svendeprøvekoncept : 1) Møde ml. sekretariatet, skolerepræsentanter og UU s formandskab (forår 2012) - gennemgang og diskussion af svendeprøvekonceptet - diskussion af koncept for skriftlig prøve (et 3. Ny-udvikling af svendeprøven Ambitionsniveauet i den fremsendte version af ny svendeprøve (bilag 1) er lagt i forhold til, hvad der vurderes som realistisk i forhold til den afsatte tid. Der er lagt vægt på, at bedømmelsesgrundlaget ift. elevernes innovative kompetencer styrkes i svendeprøven. Indstilling 1: Brug af praktikrapport i svendeprøven Udvalget tilslutter sig indstilling 1 således, at der ikke arbejdes videre med at søge at inddrage praktikrapporter som del af bedømmelsesgrundlaget i svendeprøven. Udvalget konkluderer i den sammenhæng, at aflevering af praktikrapporter skal være et krav for at gå til svendeprøven, og eleverne skal på forlangende kunne frem- Side 4 af 13

5 eksempel, antal spørgsmål, varighed mv.) - indbyrdes vægtning af svendeprøvens delelementer - muligheder for sammenhæng ml. praktikopgaver og skriftlig opgave 2) Procesoperatørkonference diskussion af eksempel på skriftlig opgave inkl. åbne spørgsmål - bedømmelsesskema med vejledning til, hvor i svendeprøven uddannelsens kompetencemål kan genfindes - bruttoliste med supplerende teori-spørgsmål til brug under praktiske prøver (+ evt. mundtlig overhøring) - skolernes katalog over ad hoc opgaver - drejebog for hvornår anlægsfejl kan forventes at optræde - brug af relevante værktøjer (eks. lean) vise dem til svendeprøven. Dette kan animere eleverne til selv at være mere aktivt opsøgende ift. udfærdigelse af praktikopgaver. Det er dog vigtigt, at virksomhedsfølsomme oplysninger behandles fortroligt, og at der tages hensyn til dette. Derfor kan det være en mulighed, at den 6. rapport kan konverteres til skolerapport, hvor skolen stiller opgaven. Man kan forestille sig, at udarbejdelse af praktikopgaver i højere grad bliver kompetencegivende i relation den besvarelse af den skriftlige prøve. Der skal evt. indgå en begrænsning i forhold til omfang af rapporterne. Udvalget ønsker, at aflevering af praktikrapporter som forudsætning for at gå til svendeprøve indskrives i bekendtgørelse/uddannelsesordning. Når det er sket, ønsker udvalget, at skuemestre/eksaminatorer kan inddrage den 6. og afsluttende rapport (den skolestillede rapport) i vurderingen af eleverne (ved mundtlig overhøring) i de tilfælde, hvor der er tvivl om elevens præsentation. Eleven skal på foranledning kunne fremvise praktikrapporten og skal kunne fremlægge overordnede resultater mundligt. Udvalget finder det generelt vigtigt at rapporterne fastholdes i uddannelsen. Vokseneleverne har stor gavn af disse rapporter, som giver værdi for virksomheden. Diskussionen i mellem elever og fastansatte ifm. udarbejdelse af rapporterne er vigtig. Praktikrapporten bliver giver også udfordring i forhold til virksomheden, og giver derfor god værdi. Vigtig kompetence, at procesoperatører kan skrive en rapport og kan dokumentere deres arbejde. Udvalget savner en samlet diskussion af formål og den praktiske brug af praktikrapporter herunder samspil ml. skole og virksomheder. Det bør klarere fremgå, hvad rapportskrivning/skriftlig afrapportering skal indeholde set ift. tillært stof på skolen. Der ønskes her en oversigt over overordnede, relevante emner for hver af de 6 rapporter. Indstilling 2: Stikprøve af den skriftlige vurdering Udvalget vurderer, at det vil være tilstrækkeligt, at skuemestrene foretager en stikprøve, hvor der særligt tages udgangspunkt i yderkarakter. Valg af skriftlige prøver til stikprøvekontrol sker ud fra skolens oversigt Side 5 af 13

6 over karaktergivning og antal point. Elevernes opgavebesvarelser skal være til rådighed. Indstilling 3: Paritet i mundtlig overhøring Udvalget tilslutter sig, at der indføres en mundtlig overhøring af i alt max 20 minutters varighed inkl. votering. Udvalget udviser forståelse for indstilling om at fastholde paritet ved den mundtlige overhøring, men udtrykker bekymring for, om der er tid nok ved de store hold. Den mundtlige vurdering skal tælle selvstændigt, og det bør afklares, hvilken vægtning denne del har. Resultatet skal indgå i den samtlige vurdering. Eleven vil forvente, at der gives en mundtlig vurdering. Det er vigtigt, at skuemester følger kompetencemålene, således at det er disse der overhøres i. Vedr. driftsprøven Det bør vurderes, hvorvidt der kunne ske i en reduktion i drift prøven på 1-2 timer, således at prøven blev mere komprimeret. Dermed vil der blive et pres på de andre/produktionen, som vil være mere realistisk i forhold til en virkelig produktion. Indstilling 4: Åbne spørgsmål i svendeprøven Udvalget følger sekretariatets indstilling om at indføre mere åbne spørgsmål i den skriftlige svendeprøve. Det skal ikke være muligt for eleverne at besvare eks. 2 ud af 3 åbne spørgsmål. Indstilling 4.1. Adgang til internettet Der var i udvalget ikke enighed om relevansen af at inddrage muligheden for teknisk informationssøgning via internettet som en del af den skriftlige prøve. Denne uenighed bunder særligt i, hvorvidt brug af internettet er arbejdsrelevant samt hvad en procesoperatør må lave, og her er der forskel ml. procesvirksomhederne. På den ene side er der virksomheder, hvor det ikke er en naturlig del af procesoperatørarbejdet skal der skiftes en komponent, skal den være præcis magen til. På den anden side har procesoperatører mange forskelligartede opgaver, hvor kompetence til informationssøgning er relevant i arbejdet. På den ene side blev det ligeledes udtrykt, at internettet er kommet for at blive, og at det derfor bør tilbydes som et værktøj til opgaveløsning. Det kan understøtte Side 6 af 13

7 elevens innovation i opgaveløsning, da eleven således har mulighed for at inddrage andre oplysninger end dem, som normalt stilles til rådighed via datablade og lign. Her er det ligeledes væsentligt, at elever lærer hvor de skal søge information, kunne vurdere relevans og pålidelighed af de fremsøgte informationer samt prioritere/administrere hvor megen tid, der bruges på dette inden for den skriftlige prøves tidsramme. På den anden side ses en risiko for, at indføre fejlmuligheder, som efterfølgende kan være vanskeligt for skuemestre/eksaminatorer at vurdere/give point: Har eleven været i god tro mht. pålideligheden af en given oplysning, eller burde han qua sin uddannelse kunne sige sig selv, at den fremsøgte oplysning er fejlagtig. Dermed også en større risiko for klagesager. Dette kommer oveni, at vi med indførsel af åbne spørgsmål i forvejen har en større udfordring i bedømmelsen af den skriftlige opgave, da der kan være flere rigtige svar på et givet spørgsmål. Internettet sås også som en potentiel tidsrøver. Der var dog enighed om, at det er godt, hvis man i uddannelsen lære at fremsøge, sortere i og vurdere teknisk information via internettet. Eksempelvis ifm. projekter og praktikopgaver. Udvalget efterspørger nogle praktiske eksempler på, hvad internettet kan bidrage til i ifm løsning af den skriftlige opgave (opfølgningspunkt) Indstilling 4.2: Multiple choice Udvalget ønsker at fastholde denne mulighed. Udvalget vurderer, at eleverne skal svare på alle spørgsmål i den skriftlige prøve. Konklusion: Model for ny svendeprøve Udvalget godkendte med ovenstående kommentarer udviklingsarbejdet og modellen for svendeprøven. Sekretariatet indkalder skoler og evt. UU formandskab til et afsluttende møde, hvor de tilbageblevne diskussionspunkter afklares og sidste løse ender bindes sammen: Reduktion af driftsprøve i tid Internettets praktiske værdi ift. besvarelse af skriftlig prøve Tidsplan for mundtlig overhøring ved store elevhold Vægtning af mundtlig overhøring Side 7 af 13

8 4. Innovation i udvalgets AMU (diskussionspunkt: kl ) På udvalgsmødet 19. april 2012 skal vi med udgangspunkt i resultater og ide-katalog fra IU konferencen d. 6. oktober: Innovation i EUD og AMU diskutere, hvordan udvalget kan fremme innovation i de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Med dette punkt opstarter vi så småt den diskussion. Se bilag 2. 1) Udvalgsmedlemmer præsenterer et eksempel på innovation i egen virksomhed (hjemmeopgaven) 2) Diskussion af eksempel på AMU-kursus - understøtter det innovation? (jf. bilag 2) 4. Innovation i udvalgets AMU Udvalget gennemgik hvad de forstår ved innovation. Innovation kan både være små og store ændringer. Udføre arbejdet bedre eller hurtigere Tænke anderledes i sin hverdag Udnytte de tekniske muligheder Optimere anlæg eks. udskifte styresystem i sprayanlæg Lave nye produkter i samarbejde med kunden på forsøgsbageri Energiprojekt med operatørdeltagelse Sætte noget i gang, som måske ikke kan lade sig gøre udfordre den måde, vi gør det på Tavlemøder blev bl.a. fremhævet som eksempler på, hvordan der arbejdes med forbedringstiltag fra ide til evaluering. Meget her og nu ting. vigtigt at få konsensus på tværs af skiftehold. Forudsætninger for innovation? En væsentlig forudsætning for at man som operatør kan deltage i arbejdet med at forbedre anlæg og processer er den teknisk-faglige forståelse for eksempelvis anlægsopbygning og komponenter samt kemiske enhedsoperationer. Dette gør sig eksempelvis gældende ift: Ændringer i forskrifter og driftsparametre på multi-purpose anlæg eks rækkefølge for hvornår der tilsættes reaktanter, så de gør rent efter sig selv ændringer som afviger fra laboratorieforskriften Anlægsændringer for at nedbringe omstillingstid eks. ændringer i rørsystemer og rengøring/gennemskylning af anlægget med anden type væske (benzin varm soda-opløsning) Reduktion fra 3 til 2 bioreaktorer til spildevandsbehandling reducerer driftsomkostningerne En forbedring kan også være udskiftning af en pumpe med en anden type pumpe Kendskab til produktionspris og råvarepris er vigtig, så operatørerne får interesse for, hvordan man kan trimme regulatorer. Forudsætninger er også, at forbedringsforslag tages alvorligt, og at der er ledelsesopbakning til at gennemføre forbedringer. Operatørerne skal opfordres tila t tage initiativ selv, og det skal være legalt at tage fejl. Side 8 af 13

9 Understøtter udvalgets uddannelser innovation? Der er i udvalget bred enighed om, at både EUD og AMU understøtter innovation. Operatørernes nye tekniskfaglige indsigt gør, at de får øjnene op for andre måder at udføre arbejdet på, løse afgrænsede problemer og eksempelvis voksenlærlinge bliver i stand til at udarbejde instruktioner. Uddannelserne gør også, at operatørerne får indblik i, at implementering af forbedringer tager tid. Og operatørerne bliver bedre til at kvalificere og sælge ideerne bedre, hvilket også gør arbejdslederne mere lydhøre. Det er vigtigt, at forbedringsinitiativer har ejerskab hos både operatører og arbejdsledere. Det skal være et fælles ansvar at få løst problemer ikke de andres. En virksomhed fortæller, at deres arbejdsledere generelt har været forsømt med uddannelse, som derfor ser forslag som en trussel, da de ikke selv har den mere teoretiske baggrund til at vurdere forslag. I dag er arbejdslederne inde over praktikrapporter. Arbejdsledernes rolle er så særligt at udmønte forbedringer i dagligdagen. Temaet vil indgå på næste møde, og udvalget blev opfordret til at overveje temaet til næste møde, herunder hvilken rolle medarbejder i produktionen kan spille. 5. Status på udvalgets aktiviteter (diskussions- og orienteringspunkter: kl ) 5. Status på udvalgets aktiviteter Udvalget tog orientering til efterretning. Fødevare- og nydelsesmiddelområdet: Efteruddannelse for bageriindustrien kører planmæssigt og nyt hold forventes opstartet medio marts. strieniformtilfremtiden.html Fødevare- og nydelsesmiddelområdet: Udvalget havde ingen bemærkninger Skolerne melder om god aktivitet herunder en række nye virksomhedshold (procesteknisk + AO). AMU Nordjylland har været i kontakt med en række virksomheder mhp. revision af fødevarehygiejne og egenkontrol kurserne. Tilbagemeldingen er, at kursernes indhold modsvarer virksomhedernes nuværende behov. Produktion og teknik i procesindustrien: Første udkast til AMU-strukturer (4-5 stk) er under udvikling, og det forventes, at faglærerkurset dec vil fokusere på udvikling og afholdelse af AMU-kurserne under FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Produktion og teknik i procesindustrien: Udvalget fandt forslaget til nyt energimål hensigtsmæssigt og brugbart og leverer det, som virksomhederne efterspørger og også flere steder i dag praktiserer. Kurset kan bruges til at indhøste flere af de æbler der hænger Side 9 af 13

10 Sekretariatet er i dialog med EUC Lillebælt om udvikling af 3 nye AMU-kurser inden for området: lidt højere på træet, da mange af de nemme energiforbedringer er realiseret. Kurset kan bruges til at uddanne energi-ambassadører. Det drejer sig om 2 produktionskurser samt et kursus med arbejdstitlen: Energiforbedringer i procesindustrien. Sidstnævnte er pt. tænkt som et overbygningskursus på det eksisterende AO-kursus Miljø- og energiforbedringer i industrien. Der var dog en bemærkning om, at der er en tendens til at indskrive for mange kompetencer i et mål, og dermed bliver målet for lidt rettet mod virksomheden. Derfor er der en tendens til, at virksomhederne fravælger AMU og gør brug af andre uddannelsesmuligheder. Sekretariatet har udarbejdet et første udkast, som EUC Lillebælt pt. arbejder videre med: Med udgangspunkt i viden om procesindustriens energimæssige udfordringer, energirigtige procestekniske løsninger og typiske forbedringsmuligheder kan deltageren selvstændigt identificere og beskrive energiforbedringsforslag i virksomheden. Deltageren kan på basis af viden om energipriser og beregninger samt målinger af procesanlægs og delkomponenters energiforbrug estimere et forbedringsforslags investeringsomkostninger og tilbagebetalingstid samt formidle dette til kolleger og ledelse. Endelig kan deltageren diskutere forskellige alternativer til opnåelse af energiforbedringer med kolleger samt eksterne energirådgivere og maskin/udstyrsleverandører. Det er ligeledes vanskeligt for nogle virksomheder at undvære medarbejdere til at få disse opkvalificeret via uddannelse. Det er dog udvalget erfaring, at mange virksomheder foretrækker intern oplæring for at sikre, at efteruddannelse målrettes den enkelte virksomhed og bliver afholdt, da selv store procesvirksomheder har vanskeligt ved at stille med et helt hold på kursister. Indstilling: Det indstilles, at udvalget kommenterer ovenstående udkast til kursusbeskrivelse og indhold: Er indholdet relevant hvad mangler, hvad skal ikke med? Vil I sende medarbejdere på et sådant kursus hvorfor/hvorfor ikke? Flytning af Procesoperatøruddannelsen til indgangen Strøm, styring og it Ansøgning fremsendt til Undervisningsministeriet 6/ Flytning af Procesoperatøruddannelsen til indgangen Strøm, styring og it Udvalget tog punktet til efterretning Faglærerkursus 2011 Sekretariatet afholdt dec faglærerkursus for i alt 13 faglærere og uddannelseschefer. Arrangementet var det første i 8 år, og der var stor opbakning til at afholde et årligt faglærerkursus af 2 dages varighed. Faglærerkursus 2011 Udvalget tog punktet til efterretning. Udvikling af trin 3 Dette projekt er pt. sat på standby, da IF første halvår 2012 skal diskutere vores samlede EUD uddannelsesdækning af industrien. Udvikling af trin 3 Udvalget tog punktet til efterretning. Side 10 af 13

11 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 (orienteringspunkt: kl ) Se bilag 3 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 Udvalget tog punktet til efterretning. 7. Behovsredegørelse 2013 (orientering/diskussionspunkt: kl ) Foråret 2012 indsender IF en samlet behovsredegørelse til Uddannelsesstyrelsen. Behovsredegørelsen er udvalgets estimat over, hvor mange AMU-midler udvalget forventer, der skal bruges til: 1) Drift af udvalgets efteruddannelser (AMU) 2) Udvikling i relation til: AMU-kurser Undervisningsmaterialer FKB er Faglærer-kurser Analyser 7. Behovsredegørelse 2013 Udvalget tog punktet til efterretning. Udvalget havde ikke konkret forslag til udvikling af nye kurser. AD1) Sekretariatet udarbejder primo 2012 et estimat over forventet aktivitetsniveau (antal kursister) for hver af udvalgets FKB er. Dette notat forventes behandlet som en skriftlig høring i udvalget. Indstilling: Det indstilles, at Udviklingsudvalget diskuterer behov for udvikling af nye AMU-kurser samt gennemførsel af analyser. 8. Meddelelser (diskussion og orientering: kl ) Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer 8. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Ingen bemærkninger. Meddelelser fra sekretariatet Nedlukning af emballage-området AMU Syds bestyrelse forventes på næstkommende bestyrelsesmøde at lukke emballageområdet ned. Der er ingen søgning på kurserne, og det er trods mange anstrengelser fra skolen ikke lykkedes at skabe aktivitet. Skolen har bl.a. afholdt flere møde med samtlige HR og produktionschefer fra emballagevirksomhederne. Skolen fik på det afsluttende LUU-møde megen ros fra industrien mht. samarbejdet, skolens velvilje overfor ønsker/behov samt fleksibilitet. Nedlukning af emballage-området Udvalget tog punktet til efterretning. Maskinerne frasælges og LUU Emballage er nedlagt per 30/ Sidste industrioperatørhold inden for emballage afsluttes med svendeprøve medio marts. Side 11 af 13

12 AMU-kurserne (kernemål) ansøges nedlagt: Emballagefremstilling Betjening af udstansningsmaskiner Betjening af multiklæber Det vil betyde, at FKB 2785 Produktion af non-food produkter vil være tømt for indhold, da kurset Cementfremstilling vil være det eneste tilbage. FKB 2785 skal senest ultimo 2012 (3 år efter godkendelsen) vurderes af det faglige udvalg, om der er behov for, at FKB en skal revideres, fortsætte uændret eller bortfalde. Indstilling: Det indstilles, at sekretariatet til den tid ansøger ministeriet om at nedlukke FKB 2785 samt overføre det tilbageværende kursus til FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien. Evt. nye kurser som følge af eksempelvis vores kommende Non-food -analyse vil ligeledes blive placeret i IU konference Der blev afholdt IF-seminar den 5. oktober 2011 samt IU-konference (IF+MI) d. 6. oktober. På udvalgsmødet 21. marts 2012 skal vi med udgangspunkt i resultater og ide-katalog fra konferencens dag 2 med temaet: Innovation i EUD og AMU diskutere, hvordan udvalget kan fremme innovation i de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Ny-godkendte virksomheder: Nedenstående virksomheder er godkendt som praktikvirksomheder for Procesoperatøruddannelsen Ny-godkendte virksomheder: Tog punktet til efterretning LANTMÄNNEN DANPO A/S DAKA A.M.B.A. SKJERN PAPIRFABRIK A/S ROBERT DAMKJÆR A/S SOLAE DENMARK A/S PLUM KEMI PRODUKTION A/S 9. Mødeplanlægning 2012 (kl ) A. Næste ordinære møde Næste møde afholdes d. 19. april Temaet bliver Innovation i udvalgets uddannelser. Endvidere skal de 9. Mødeplanlægning 2012 A. Næste ordinære møde Det blev besluttet, at næste møde afholdes på AMU-syd for at få en skolevinkel på, hvordan der arbejdes med Side 12 af 13

13 i 2011 gennemførte CAP-projekters relevans for Procesoperatøruddannelsen diskuteres. innovation. Det anbefales, at mødet afholdes på en skole - evt. AMU Syd mhp. at skolen giver et oplæg omkring innovation i AMU-kurserne. EUC Lillebælt kan inviteres med oplæg omkring innovation i Procesoperatøruddannelsen. B. Mødeaktivitet 2012 Der afholdes UU-møder flg. datoer: 19. april 29. juni 12. september 6. december B. Mødeaktivitet 2012 Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 29/6-2012: Tema: Biobrændstoffer med besøg på eksempelvis Amagerforbrændingens Renescience anlæg. Inputtet er usorteret husholdningsaffald, som Renescienceprocessen adskiller i en organisk og en uorganisk fraktion. Outputtet vil være en brun masse, der kan bruges til produktion af biogas, bioethanol, benzin, el og varme helt afhængigt af markedsefterspørgslen. REnescience er et bevis på, at hvis man sætter tilstrækkelig vilde folk sammen, så sker der vilde ting! Det vi er vidne til i dag, er et teknologisk spring, og jeg ser et meget spændende udviklings perspektiv i REnescience teknologien. Med REnescience får vi en større genanvendelse af de ressourcer, vi allerede har, vi får et lagerbart brændsel til el- og varme produktion, som skal supplere vindenergien, og endelig får vi et produkt, der kan laves til biogas, biobrændsel og naturgas m.m. 12/9-2012: Tema: Procesoperatøruddannelsen - Trin 3 og kompetencemål 6/ : Driftspunkter og julefrokost 10. Eventuelt 10. Eventuelt Det blev spurgt ind til fastlæggelse af holdstørrelse på skolerne. Side 13 af 13

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog,

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Fredag d. 29. juni 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Fredag d. 29. juni 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Claus Eskesen (formand) Kurt Thuesen Flemming Kristensen Anne Jensen Afbud fra: Leif Kloster David Jensen Afbud fra: Mogens

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat af FÆLLESMØDE FOR UDVIKLINGSUDVALGENE FOR PROCESINDUSTRI OG INDUSTRIEOPERATØR. Torsdag d. 28. april 2011 kl ca

Referat af FÆLLESMØDE FOR UDVIKLINGSUDVALGENE FOR PROCESINDUSTRI OG INDUSTRIEOPERATØR. Torsdag d. 28. april 2011 kl ca Referat af FÆLLESMØDE FOR UDVIKLINGSUDVALGENE FOR PROCESINDUSTRI OG INDUSTRIEOPERATØR Torsdag d. 28. april 2011 kl. 10.00 ca. 14.00 hos EUC Nordvestsjælland Rynkevangen 7 4400 Kalundborg Mødelokale 5 DI-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 10.00 ca. 16.00. hos

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 10.00 ca. 16.00. hos DI-repræsentanter: Job-træner Leif Kloster (LK) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (CE) Mogens Lassen (ML) Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet (PEF) Ledig Afbud fra: Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesoperatører arbejder med produktion af mange forskellige produkter, som er en vigtig del af vores hverdag. Det er for

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI

Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI København den 15. april 2016 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen David Jensen Ulrik Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Mogens Lassen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere