DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Afbud fra: Claus Eskesen (formand) IF-Sekretariatet: Morten Møldrup (MM) Tanja Bundesen DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 12. januar 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Fertin Pharma Dandyvej Vejle Mødelokale 2041 Henvendelse i receptionen, hvor Jens Markussen tager imod Bilagsliste: Bilag 1: Notat om revision af svendeprøve Bilag 2: Innovation i udvalgets AMU Bilag 3: Statistik over IFs AMU Side 1 af 13

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Konstituering af udvalget B. Godkendelse af dagsorden C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem D. Kort præsentationsrunde 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma 3. Ny-udvikling af svendeprøven (bilag 1) 4. Innovation i udvalgets AMU (bilag 2) 5. Status på udvalgets aktiviteter 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 (bilag 3) 7. Behovsredegørelse Meddelelser 9. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 13

3 1. Indledning 1. Indledning A. Konstituering af udvalget A. Konstituering af udvalget A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anders Mortensen, 3F Holbæk-Odsherred C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anders Mortensen, 3F Holbæk-Odsherred D. Kort præsentationsrunde D. Kort præsentationsrunde 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma (kl ) (oplæg og diskussionspunkt) Fertin Pharma producerer i grænsefeltet ml. medicinal og fødevareproduktion (bl.a. medicinsk tyggegummi). Virksomheden er ligeledes aktiv inden for uddannelsesområdet. 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma Jens orienterede om virksomheden Fertins Pharma a/s historie. Producerer medicinsk tyggegummi (nikotin, vitaminberiget mv.) Produktionsanlæg/teknologi er fuldt moderniseret : Uddannelseskoordinator Jens Markussen fortæller om virksomheden og dens uddannelses- og oplæringsarbejde. Herunder EUD og AMU samt intern oplæringsaktivitet : Rundvisning på virksomheden Medarbejdere Ca. 200 ud af virksomhedens i alt 450 medarbejdere arbejder i produktionen. De største faggrupper er bager, mejerist, kokke og ufaglærte med sidstnævnte som den største medarbejdermålgruppe. Bruger denne type medarbejdere, da de er trænede i et følge en opskrift samt har viden om hygiejne og rengøring. Er begyndt at uddanne procesoperatører. Uddannelses af medarbejdere Anvender en del intern oplæring. Intern oplæring inden for de første 14 dage: 1 dagstræning Intro til GMP. (3 t) Intro til Axapta (ERP) (2 t) FQM C 1,5 t FQM B 3 t FQM a 1½ dag Grundlæggende GMP 6 t IT opstart 1 t Målstyring 3½ t. GMP afholdes internt, idet AMU er for langt et forløb. Behov for mindre kursus på fx 2½-3 dage. Opfølgning: sekretariatet kontakter skole og virksomhed mhp. at afklare udviklings/revisionsbehov. Eksterne kurser: Excel Word Præsentationsteknik Teknisk engelsk Side 3 af 13

4 Farlige stoffer (bl.a. nikotin, fluor) Pharmakon AMU kurser. (GMP kurser) Ønsker at uddanne flere procesoperatører, men grundet travlhed kan det være vanskeligt. EUX findes vigtigt i forhold til virksomhedens behov. Store krav til skriftlighed og dokumentation i produktionen. Prøver og kontrol varetages alene af laboranter og aldrig af operatører. Det nå ikke være sammenfald imellem produktion og kontrol. Kurset GMP bør tænkes i en helhed også i uddannelsesmæssig sammenhæng, da der fremadrettet også stilles krav til underleverandør. Fremadrettet behov for mere samspil mellem faggrupperne. Fx at produktion og tekniker bliver en og samme person. Fremtidige kompetencebehov: fejlfinding og forståelse for hele processen herunder optimeringsprojekter Energiforbedringer er et fokus område generelt set. Operatørerme indgår i dette arbejde. Har en database, hvor medarbejder kan indskrive ide og optimeringsforslag. Her spiller medarbejderne en vigtig rolle. Optimeringsprojekter bliver altid udregning hvorvidt det kan betale sig. Der er ikke indført lean i produktionen, men der arbejdes med målstyring. Sikkerhed er en vigtig del i virksomheden. 3. Ny-udvikling af svendeprøven (diskussionspunkt: kl ) 1) Udvalget drøfter de i bilag 1 angivne indstillinger 2) Udvalget diskuterer den nedenstående handlingsplan Handlingsplan for udformning af det endelige svendeprøvekoncept : 1) Møde ml. sekretariatet, skolerepræsentanter og UU s formandskab (forår 2012) - gennemgang og diskussion af svendeprøvekonceptet - diskussion af koncept for skriftlig prøve (et 3. Ny-udvikling af svendeprøven Ambitionsniveauet i den fremsendte version af ny svendeprøve (bilag 1) er lagt i forhold til, hvad der vurderes som realistisk i forhold til den afsatte tid. Der er lagt vægt på, at bedømmelsesgrundlaget ift. elevernes innovative kompetencer styrkes i svendeprøven. Indstilling 1: Brug af praktikrapport i svendeprøven Udvalget tilslutter sig indstilling 1 således, at der ikke arbejdes videre med at søge at inddrage praktikrapporter som del af bedømmelsesgrundlaget i svendeprøven. Udvalget konkluderer i den sammenhæng, at aflevering af praktikrapporter skal være et krav for at gå til svendeprøven, og eleverne skal på forlangende kunne frem- Side 4 af 13

5 eksempel, antal spørgsmål, varighed mv.) - indbyrdes vægtning af svendeprøvens delelementer - muligheder for sammenhæng ml. praktikopgaver og skriftlig opgave 2) Procesoperatørkonference diskussion af eksempel på skriftlig opgave inkl. åbne spørgsmål - bedømmelsesskema med vejledning til, hvor i svendeprøven uddannelsens kompetencemål kan genfindes - bruttoliste med supplerende teori-spørgsmål til brug under praktiske prøver (+ evt. mundtlig overhøring) - skolernes katalog over ad hoc opgaver - drejebog for hvornår anlægsfejl kan forventes at optræde - brug af relevante værktøjer (eks. lean) vise dem til svendeprøven. Dette kan animere eleverne til selv at være mere aktivt opsøgende ift. udfærdigelse af praktikopgaver. Det er dog vigtigt, at virksomhedsfølsomme oplysninger behandles fortroligt, og at der tages hensyn til dette. Derfor kan det være en mulighed, at den 6. rapport kan konverteres til skolerapport, hvor skolen stiller opgaven. Man kan forestille sig, at udarbejdelse af praktikopgaver i højere grad bliver kompetencegivende i relation den besvarelse af den skriftlige prøve. Der skal evt. indgå en begrænsning i forhold til omfang af rapporterne. Udvalget ønsker, at aflevering af praktikrapporter som forudsætning for at gå til svendeprøve indskrives i bekendtgørelse/uddannelsesordning. Når det er sket, ønsker udvalget, at skuemestre/eksaminatorer kan inddrage den 6. og afsluttende rapport (den skolestillede rapport) i vurderingen af eleverne (ved mundtlig overhøring) i de tilfælde, hvor der er tvivl om elevens præsentation. Eleven skal på foranledning kunne fremvise praktikrapporten og skal kunne fremlægge overordnede resultater mundligt. Udvalget finder det generelt vigtigt at rapporterne fastholdes i uddannelsen. Vokseneleverne har stor gavn af disse rapporter, som giver værdi for virksomheden. Diskussionen i mellem elever og fastansatte ifm. udarbejdelse af rapporterne er vigtig. Praktikrapporten bliver giver også udfordring i forhold til virksomheden, og giver derfor god værdi. Vigtig kompetence, at procesoperatører kan skrive en rapport og kan dokumentere deres arbejde. Udvalget savner en samlet diskussion af formål og den praktiske brug af praktikrapporter herunder samspil ml. skole og virksomheder. Det bør klarere fremgå, hvad rapportskrivning/skriftlig afrapportering skal indeholde set ift. tillært stof på skolen. Der ønskes her en oversigt over overordnede, relevante emner for hver af de 6 rapporter. Indstilling 2: Stikprøve af den skriftlige vurdering Udvalget vurderer, at det vil være tilstrækkeligt, at skuemestrene foretager en stikprøve, hvor der særligt tages udgangspunkt i yderkarakter. Valg af skriftlige prøver til stikprøvekontrol sker ud fra skolens oversigt Side 5 af 13

6 over karaktergivning og antal point. Elevernes opgavebesvarelser skal være til rådighed. Indstilling 3: Paritet i mundtlig overhøring Udvalget tilslutter sig, at der indføres en mundtlig overhøring af i alt max 20 minutters varighed inkl. votering. Udvalget udviser forståelse for indstilling om at fastholde paritet ved den mundtlige overhøring, men udtrykker bekymring for, om der er tid nok ved de store hold. Den mundtlige vurdering skal tælle selvstændigt, og det bør afklares, hvilken vægtning denne del har. Resultatet skal indgå i den samtlige vurdering. Eleven vil forvente, at der gives en mundtlig vurdering. Det er vigtigt, at skuemester følger kompetencemålene, således at det er disse der overhøres i. Vedr. driftsprøven Det bør vurderes, hvorvidt der kunne ske i en reduktion i drift prøven på 1-2 timer, således at prøven blev mere komprimeret. Dermed vil der blive et pres på de andre/produktionen, som vil være mere realistisk i forhold til en virkelig produktion. Indstilling 4: Åbne spørgsmål i svendeprøven Udvalget følger sekretariatets indstilling om at indføre mere åbne spørgsmål i den skriftlige svendeprøve. Det skal ikke være muligt for eleverne at besvare eks. 2 ud af 3 åbne spørgsmål. Indstilling 4.1. Adgang til internettet Der var i udvalget ikke enighed om relevansen af at inddrage muligheden for teknisk informationssøgning via internettet som en del af den skriftlige prøve. Denne uenighed bunder særligt i, hvorvidt brug af internettet er arbejdsrelevant samt hvad en procesoperatør må lave, og her er der forskel ml. procesvirksomhederne. På den ene side er der virksomheder, hvor det ikke er en naturlig del af procesoperatørarbejdet skal der skiftes en komponent, skal den være præcis magen til. På den anden side har procesoperatører mange forskelligartede opgaver, hvor kompetence til informationssøgning er relevant i arbejdet. På den ene side blev det ligeledes udtrykt, at internettet er kommet for at blive, og at det derfor bør tilbydes som et værktøj til opgaveløsning. Det kan understøtte Side 6 af 13

7 elevens innovation i opgaveløsning, da eleven således har mulighed for at inddrage andre oplysninger end dem, som normalt stilles til rådighed via datablade og lign. Her er det ligeledes væsentligt, at elever lærer hvor de skal søge information, kunne vurdere relevans og pålidelighed af de fremsøgte informationer samt prioritere/administrere hvor megen tid, der bruges på dette inden for den skriftlige prøves tidsramme. På den anden side ses en risiko for, at indføre fejlmuligheder, som efterfølgende kan være vanskeligt for skuemestre/eksaminatorer at vurdere/give point: Har eleven været i god tro mht. pålideligheden af en given oplysning, eller burde han qua sin uddannelse kunne sige sig selv, at den fremsøgte oplysning er fejlagtig. Dermed også en større risiko for klagesager. Dette kommer oveni, at vi med indførsel af åbne spørgsmål i forvejen har en større udfordring i bedømmelsen af den skriftlige opgave, da der kan være flere rigtige svar på et givet spørgsmål. Internettet sås også som en potentiel tidsrøver. Der var dog enighed om, at det er godt, hvis man i uddannelsen lære at fremsøge, sortere i og vurdere teknisk information via internettet. Eksempelvis ifm. projekter og praktikopgaver. Udvalget efterspørger nogle praktiske eksempler på, hvad internettet kan bidrage til i ifm løsning af den skriftlige opgave (opfølgningspunkt) Indstilling 4.2: Multiple choice Udvalget ønsker at fastholde denne mulighed. Udvalget vurderer, at eleverne skal svare på alle spørgsmål i den skriftlige prøve. Konklusion: Model for ny svendeprøve Udvalget godkendte med ovenstående kommentarer udviklingsarbejdet og modellen for svendeprøven. Sekretariatet indkalder skoler og evt. UU formandskab til et afsluttende møde, hvor de tilbageblevne diskussionspunkter afklares og sidste løse ender bindes sammen: Reduktion af driftsprøve i tid Internettets praktiske værdi ift. besvarelse af skriftlig prøve Tidsplan for mundtlig overhøring ved store elevhold Vægtning af mundtlig overhøring Side 7 af 13

8 4. Innovation i udvalgets AMU (diskussionspunkt: kl ) På udvalgsmødet 19. april 2012 skal vi med udgangspunkt i resultater og ide-katalog fra IU konferencen d. 6. oktober: Innovation i EUD og AMU diskutere, hvordan udvalget kan fremme innovation i de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Med dette punkt opstarter vi så småt den diskussion. Se bilag 2. 1) Udvalgsmedlemmer præsenterer et eksempel på innovation i egen virksomhed (hjemmeopgaven) 2) Diskussion af eksempel på AMU-kursus - understøtter det innovation? (jf. bilag 2) 4. Innovation i udvalgets AMU Udvalget gennemgik hvad de forstår ved innovation. Innovation kan både være små og store ændringer. Udføre arbejdet bedre eller hurtigere Tænke anderledes i sin hverdag Udnytte de tekniske muligheder Optimere anlæg eks. udskifte styresystem i sprayanlæg Lave nye produkter i samarbejde med kunden på forsøgsbageri Energiprojekt med operatørdeltagelse Sætte noget i gang, som måske ikke kan lade sig gøre udfordre den måde, vi gør det på Tavlemøder blev bl.a. fremhævet som eksempler på, hvordan der arbejdes med forbedringstiltag fra ide til evaluering. Meget her og nu ting. vigtigt at få konsensus på tværs af skiftehold. Forudsætninger for innovation? En væsentlig forudsætning for at man som operatør kan deltage i arbejdet med at forbedre anlæg og processer er den teknisk-faglige forståelse for eksempelvis anlægsopbygning og komponenter samt kemiske enhedsoperationer. Dette gør sig eksempelvis gældende ift: Ændringer i forskrifter og driftsparametre på multi-purpose anlæg eks rækkefølge for hvornår der tilsættes reaktanter, så de gør rent efter sig selv ændringer som afviger fra laboratorieforskriften Anlægsændringer for at nedbringe omstillingstid eks. ændringer i rørsystemer og rengøring/gennemskylning af anlægget med anden type væske (benzin varm soda-opløsning) Reduktion fra 3 til 2 bioreaktorer til spildevandsbehandling reducerer driftsomkostningerne En forbedring kan også være udskiftning af en pumpe med en anden type pumpe Kendskab til produktionspris og råvarepris er vigtig, så operatørerne får interesse for, hvordan man kan trimme regulatorer. Forudsætninger er også, at forbedringsforslag tages alvorligt, og at der er ledelsesopbakning til at gennemføre forbedringer. Operatørerne skal opfordres tila t tage initiativ selv, og det skal være legalt at tage fejl. Side 8 af 13

9 Understøtter udvalgets uddannelser innovation? Der er i udvalget bred enighed om, at både EUD og AMU understøtter innovation. Operatørernes nye tekniskfaglige indsigt gør, at de får øjnene op for andre måder at udføre arbejdet på, løse afgrænsede problemer og eksempelvis voksenlærlinge bliver i stand til at udarbejde instruktioner. Uddannelserne gør også, at operatørerne får indblik i, at implementering af forbedringer tager tid. Og operatørerne bliver bedre til at kvalificere og sælge ideerne bedre, hvilket også gør arbejdslederne mere lydhøre. Det er vigtigt, at forbedringsinitiativer har ejerskab hos både operatører og arbejdsledere. Det skal være et fælles ansvar at få løst problemer ikke de andres. En virksomhed fortæller, at deres arbejdsledere generelt har været forsømt med uddannelse, som derfor ser forslag som en trussel, da de ikke selv har den mere teoretiske baggrund til at vurdere forslag. I dag er arbejdslederne inde over praktikrapporter. Arbejdsledernes rolle er så særligt at udmønte forbedringer i dagligdagen. Temaet vil indgå på næste møde, og udvalget blev opfordret til at overveje temaet til næste møde, herunder hvilken rolle medarbejder i produktionen kan spille. 5. Status på udvalgets aktiviteter (diskussions- og orienteringspunkter: kl ) 5. Status på udvalgets aktiviteter Udvalget tog orientering til efterretning. Fødevare- og nydelsesmiddelområdet: Efteruddannelse for bageriindustrien kører planmæssigt og nyt hold forventes opstartet medio marts. strieniformtilfremtiden.html Fødevare- og nydelsesmiddelområdet: Udvalget havde ingen bemærkninger Skolerne melder om god aktivitet herunder en række nye virksomhedshold (procesteknisk + AO). AMU Nordjylland har været i kontakt med en række virksomheder mhp. revision af fødevarehygiejne og egenkontrol kurserne. Tilbagemeldingen er, at kursernes indhold modsvarer virksomhedernes nuværende behov. Produktion og teknik i procesindustrien: Første udkast til AMU-strukturer (4-5 stk) er under udvikling, og det forventes, at faglærerkurset dec vil fokusere på udvikling og afholdelse af AMU-kurserne under FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Produktion og teknik i procesindustrien: Udvalget fandt forslaget til nyt energimål hensigtsmæssigt og brugbart og leverer det, som virksomhederne efterspørger og også flere steder i dag praktiserer. Kurset kan bruges til at indhøste flere af de æbler der hænger Side 9 af 13

10 Sekretariatet er i dialog med EUC Lillebælt om udvikling af 3 nye AMU-kurser inden for området: lidt højere på træet, da mange af de nemme energiforbedringer er realiseret. Kurset kan bruges til at uddanne energi-ambassadører. Det drejer sig om 2 produktionskurser samt et kursus med arbejdstitlen: Energiforbedringer i procesindustrien. Sidstnævnte er pt. tænkt som et overbygningskursus på det eksisterende AO-kursus Miljø- og energiforbedringer i industrien. Der var dog en bemærkning om, at der er en tendens til at indskrive for mange kompetencer i et mål, og dermed bliver målet for lidt rettet mod virksomheden. Derfor er der en tendens til, at virksomhederne fravælger AMU og gør brug af andre uddannelsesmuligheder. Sekretariatet har udarbejdet et første udkast, som EUC Lillebælt pt. arbejder videre med: Med udgangspunkt i viden om procesindustriens energimæssige udfordringer, energirigtige procestekniske løsninger og typiske forbedringsmuligheder kan deltageren selvstændigt identificere og beskrive energiforbedringsforslag i virksomheden. Deltageren kan på basis af viden om energipriser og beregninger samt målinger af procesanlægs og delkomponenters energiforbrug estimere et forbedringsforslags investeringsomkostninger og tilbagebetalingstid samt formidle dette til kolleger og ledelse. Endelig kan deltageren diskutere forskellige alternativer til opnåelse af energiforbedringer med kolleger samt eksterne energirådgivere og maskin/udstyrsleverandører. Det er ligeledes vanskeligt for nogle virksomheder at undvære medarbejdere til at få disse opkvalificeret via uddannelse. Det er dog udvalget erfaring, at mange virksomheder foretrækker intern oplæring for at sikre, at efteruddannelse målrettes den enkelte virksomhed og bliver afholdt, da selv store procesvirksomheder har vanskeligt ved at stille med et helt hold på kursister. Indstilling: Det indstilles, at udvalget kommenterer ovenstående udkast til kursusbeskrivelse og indhold: Er indholdet relevant hvad mangler, hvad skal ikke med? Vil I sende medarbejdere på et sådant kursus hvorfor/hvorfor ikke? Flytning af Procesoperatøruddannelsen til indgangen Strøm, styring og it Ansøgning fremsendt til Undervisningsministeriet 6/ Flytning af Procesoperatøruddannelsen til indgangen Strøm, styring og it Udvalget tog punktet til efterretning Faglærerkursus 2011 Sekretariatet afholdt dec faglærerkursus for i alt 13 faglærere og uddannelseschefer. Arrangementet var det første i 8 år, og der var stor opbakning til at afholde et årligt faglærerkursus af 2 dages varighed. Faglærerkursus 2011 Udvalget tog punktet til efterretning. Udvikling af trin 3 Dette projekt er pt. sat på standby, da IF første halvår 2012 skal diskutere vores samlede EUD uddannelsesdækning af industrien. Udvikling af trin 3 Udvalget tog punktet til efterretning. Side 10 af 13

11 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 (orienteringspunkt: kl ) Se bilag 3 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 Udvalget tog punktet til efterretning. 7. Behovsredegørelse 2013 (orientering/diskussionspunkt: kl ) Foråret 2012 indsender IF en samlet behovsredegørelse til Uddannelsesstyrelsen. Behovsredegørelsen er udvalgets estimat over, hvor mange AMU-midler udvalget forventer, der skal bruges til: 1) Drift af udvalgets efteruddannelser (AMU) 2) Udvikling i relation til: AMU-kurser Undervisningsmaterialer FKB er Faglærer-kurser Analyser 7. Behovsredegørelse 2013 Udvalget tog punktet til efterretning. Udvalget havde ikke konkret forslag til udvikling af nye kurser. AD1) Sekretariatet udarbejder primo 2012 et estimat over forventet aktivitetsniveau (antal kursister) for hver af udvalgets FKB er. Dette notat forventes behandlet som en skriftlig høring i udvalget. Indstilling: Det indstilles, at Udviklingsudvalget diskuterer behov for udvikling af nye AMU-kurser samt gennemførsel af analyser. 8. Meddelelser (diskussion og orientering: kl ) Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer 8. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Ingen bemærkninger. Meddelelser fra sekretariatet Nedlukning af emballage-området AMU Syds bestyrelse forventes på næstkommende bestyrelsesmøde at lukke emballageområdet ned. Der er ingen søgning på kurserne, og det er trods mange anstrengelser fra skolen ikke lykkedes at skabe aktivitet. Skolen har bl.a. afholdt flere møde med samtlige HR og produktionschefer fra emballagevirksomhederne. Skolen fik på det afsluttende LUU-møde megen ros fra industrien mht. samarbejdet, skolens velvilje overfor ønsker/behov samt fleksibilitet. Nedlukning af emballage-området Udvalget tog punktet til efterretning. Maskinerne frasælges og LUU Emballage er nedlagt per 30/ Sidste industrioperatørhold inden for emballage afsluttes med svendeprøve medio marts. Side 11 af 13

12 AMU-kurserne (kernemål) ansøges nedlagt: Emballagefremstilling Betjening af udstansningsmaskiner Betjening af multiklæber Det vil betyde, at FKB 2785 Produktion af non-food produkter vil være tømt for indhold, da kurset Cementfremstilling vil være det eneste tilbage. FKB 2785 skal senest ultimo 2012 (3 år efter godkendelsen) vurderes af det faglige udvalg, om der er behov for, at FKB en skal revideres, fortsætte uændret eller bortfalde. Indstilling: Det indstilles, at sekretariatet til den tid ansøger ministeriet om at nedlukke FKB 2785 samt overføre det tilbageværende kursus til FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien. Evt. nye kurser som følge af eksempelvis vores kommende Non-food -analyse vil ligeledes blive placeret i IU konference Der blev afholdt IF-seminar den 5. oktober 2011 samt IU-konference (IF+MI) d. 6. oktober. På udvalgsmødet 21. marts 2012 skal vi med udgangspunkt i resultater og ide-katalog fra konferencens dag 2 med temaet: Innovation i EUD og AMU diskutere, hvordan udvalget kan fremme innovation i de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Ny-godkendte virksomheder: Nedenstående virksomheder er godkendt som praktikvirksomheder for Procesoperatøruddannelsen Ny-godkendte virksomheder: Tog punktet til efterretning LANTMÄNNEN DANPO A/S DAKA A.M.B.A. SKJERN PAPIRFABRIK A/S ROBERT DAMKJÆR A/S SOLAE DENMARK A/S PLUM KEMI PRODUKTION A/S 9. Mødeplanlægning 2012 (kl ) A. Næste ordinære møde Næste møde afholdes d. 19. april Temaet bliver Innovation i udvalgets uddannelser. Endvidere skal de 9. Mødeplanlægning 2012 A. Næste ordinære møde Det blev besluttet, at næste møde afholdes på AMU-syd for at få en skolevinkel på, hvordan der arbejdes med Side 12 af 13

13 i 2011 gennemførte CAP-projekters relevans for Procesoperatøruddannelsen diskuteres. innovation. Det anbefales, at mødet afholdes på en skole - evt. AMU Syd mhp. at skolen giver et oplæg omkring innovation i AMU-kurserne. EUC Lillebælt kan inviteres med oplæg omkring innovation i Procesoperatøruddannelsen. B. Mødeaktivitet 2012 Der afholdes UU-møder flg. datoer: 19. april 29. juni 12. september 6. december B. Mødeaktivitet 2012 Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 29/6-2012: Tema: Biobrændstoffer med besøg på eksempelvis Amagerforbrændingens Renescience anlæg. Inputtet er usorteret husholdningsaffald, som Renescienceprocessen adskiller i en organisk og en uorganisk fraktion. Outputtet vil være en brun masse, der kan bruges til produktion af biogas, bioethanol, benzin, el og varme helt afhængigt af markedsefterspørgslen. REnescience er et bevis på, at hvis man sætter tilstrækkelig vilde folk sammen, så sker der vilde ting! Det vi er vidne til i dag, er et teknologisk spring, og jeg ser et meget spændende udviklings perspektiv i REnescience teknologien. Med REnescience får vi en større genanvendelse af de ressourcer, vi allerede har, vi får et lagerbart brændsel til el- og varme produktion, som skal supplere vindenergien, og endelig får vi et produkt, der kan laves til biogas, biobrændsel og naturgas m.m. 12/9-2012: Tema: Procesoperatøruddannelsen - Trin 3 og kompetencemål 6/ : Driftspunkter og julefrokost 10. Eventuelt 10. Eventuelt Det blev spurgt ind til fastlæggelse af holdstørrelse på skolerne. Side 13 af 13

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Nonfood procesindustri

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Nonfood procesindustri Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov inden for Nonfood procesindustri 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 1.1 Baggrund for projektet 4 1.2 Projektets formål og mål 4 2.

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere