DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Afbud fra: Claus Eskesen (formand) IF-Sekretariatet: Morten Møldrup (MM) Tanja Bundesen DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 12. januar 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Fertin Pharma Dandyvej Vejle Mødelokale 2041 Henvendelse i receptionen, hvor Jens Markussen tager imod Bilagsliste: Bilag 1: Notat om revision af svendeprøve Bilag 2: Innovation i udvalgets AMU Bilag 3: Statistik over IFs AMU Side 1 af 13

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Konstituering af udvalget B. Godkendelse af dagsorden C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem D. Kort præsentationsrunde 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma 3. Ny-udvikling af svendeprøven (bilag 1) 4. Innovation i udvalgets AMU (bilag 2) 5. Status på udvalgets aktiviteter 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 (bilag 3) 7. Behovsredegørelse Meddelelser 9. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 13

3 1. Indledning 1. Indledning A. Konstituering af udvalget A. Konstituering af udvalget A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anders Mortensen, 3F Holbæk-Odsherred C. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anders Mortensen, 3F Holbæk-Odsherred D. Kort præsentationsrunde D. Kort præsentationsrunde 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma (kl ) (oplæg og diskussionspunkt) Fertin Pharma producerer i grænsefeltet ml. medicinal og fødevareproduktion (bl.a. medicinsk tyggegummi). Virksomheden er ligeledes aktiv inden for uddannelsesområdet. 2. Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma Jens orienterede om virksomheden Fertins Pharma a/s historie. Producerer medicinsk tyggegummi (nikotin, vitaminberiget mv.) Produktionsanlæg/teknologi er fuldt moderniseret : Uddannelseskoordinator Jens Markussen fortæller om virksomheden og dens uddannelses- og oplæringsarbejde. Herunder EUD og AMU samt intern oplæringsaktivitet : Rundvisning på virksomheden Medarbejdere Ca. 200 ud af virksomhedens i alt 450 medarbejdere arbejder i produktionen. De største faggrupper er bager, mejerist, kokke og ufaglærte med sidstnævnte som den største medarbejdermålgruppe. Bruger denne type medarbejdere, da de er trænede i et følge en opskrift samt har viden om hygiejne og rengøring. Er begyndt at uddanne procesoperatører. Uddannelses af medarbejdere Anvender en del intern oplæring. Intern oplæring inden for de første 14 dage: 1 dagstræning Intro til GMP. (3 t) Intro til Axapta (ERP) (2 t) FQM C 1,5 t FQM B 3 t FQM a 1½ dag Grundlæggende GMP 6 t IT opstart 1 t Målstyring 3½ t. GMP afholdes internt, idet AMU er for langt et forløb. Behov for mindre kursus på fx 2½-3 dage. Opfølgning: sekretariatet kontakter skole og virksomhed mhp. at afklare udviklings/revisionsbehov. Eksterne kurser: Excel Word Præsentationsteknik Teknisk engelsk Side 3 af 13

4 Farlige stoffer (bl.a. nikotin, fluor) Pharmakon AMU kurser. (GMP kurser) Ønsker at uddanne flere procesoperatører, men grundet travlhed kan det være vanskeligt. EUX findes vigtigt i forhold til virksomhedens behov. Store krav til skriftlighed og dokumentation i produktionen. Prøver og kontrol varetages alene af laboranter og aldrig af operatører. Det nå ikke være sammenfald imellem produktion og kontrol. Kurset GMP bør tænkes i en helhed også i uddannelsesmæssig sammenhæng, da der fremadrettet også stilles krav til underleverandør. Fremadrettet behov for mere samspil mellem faggrupperne. Fx at produktion og tekniker bliver en og samme person. Fremtidige kompetencebehov: fejlfinding og forståelse for hele processen herunder optimeringsprojekter Energiforbedringer er et fokus område generelt set. Operatørerme indgår i dette arbejde. Har en database, hvor medarbejder kan indskrive ide og optimeringsforslag. Her spiller medarbejderne en vigtig rolle. Optimeringsprojekter bliver altid udregning hvorvidt det kan betale sig. Der er ikke indført lean i produktionen, men der arbejdes med målstyring. Sikkerhed er en vigtig del i virksomheden. 3. Ny-udvikling af svendeprøven (diskussionspunkt: kl ) 1) Udvalget drøfter de i bilag 1 angivne indstillinger 2) Udvalget diskuterer den nedenstående handlingsplan Handlingsplan for udformning af det endelige svendeprøvekoncept : 1) Møde ml. sekretariatet, skolerepræsentanter og UU s formandskab (forår 2012) - gennemgang og diskussion af svendeprøvekonceptet - diskussion af koncept for skriftlig prøve (et 3. Ny-udvikling af svendeprøven Ambitionsniveauet i den fremsendte version af ny svendeprøve (bilag 1) er lagt i forhold til, hvad der vurderes som realistisk i forhold til den afsatte tid. Der er lagt vægt på, at bedømmelsesgrundlaget ift. elevernes innovative kompetencer styrkes i svendeprøven. Indstilling 1: Brug af praktikrapport i svendeprøven Udvalget tilslutter sig indstilling 1 således, at der ikke arbejdes videre med at søge at inddrage praktikrapporter som del af bedømmelsesgrundlaget i svendeprøven. Udvalget konkluderer i den sammenhæng, at aflevering af praktikrapporter skal være et krav for at gå til svendeprøven, og eleverne skal på forlangende kunne frem- Side 4 af 13

5 eksempel, antal spørgsmål, varighed mv.) - indbyrdes vægtning af svendeprøvens delelementer - muligheder for sammenhæng ml. praktikopgaver og skriftlig opgave 2) Procesoperatørkonference diskussion af eksempel på skriftlig opgave inkl. åbne spørgsmål - bedømmelsesskema med vejledning til, hvor i svendeprøven uddannelsens kompetencemål kan genfindes - bruttoliste med supplerende teori-spørgsmål til brug under praktiske prøver (+ evt. mundtlig overhøring) - skolernes katalog over ad hoc opgaver - drejebog for hvornår anlægsfejl kan forventes at optræde - brug af relevante værktøjer (eks. lean) vise dem til svendeprøven. Dette kan animere eleverne til selv at være mere aktivt opsøgende ift. udfærdigelse af praktikopgaver. Det er dog vigtigt, at virksomhedsfølsomme oplysninger behandles fortroligt, og at der tages hensyn til dette. Derfor kan det være en mulighed, at den 6. rapport kan konverteres til skolerapport, hvor skolen stiller opgaven. Man kan forestille sig, at udarbejdelse af praktikopgaver i højere grad bliver kompetencegivende i relation den besvarelse af den skriftlige prøve. Der skal evt. indgå en begrænsning i forhold til omfang af rapporterne. Udvalget ønsker, at aflevering af praktikrapporter som forudsætning for at gå til svendeprøve indskrives i bekendtgørelse/uddannelsesordning. Når det er sket, ønsker udvalget, at skuemestre/eksaminatorer kan inddrage den 6. og afsluttende rapport (den skolestillede rapport) i vurderingen af eleverne (ved mundtlig overhøring) i de tilfælde, hvor der er tvivl om elevens præsentation. Eleven skal på foranledning kunne fremvise praktikrapporten og skal kunne fremlægge overordnede resultater mundligt. Udvalget finder det generelt vigtigt at rapporterne fastholdes i uddannelsen. Vokseneleverne har stor gavn af disse rapporter, som giver værdi for virksomheden. Diskussionen i mellem elever og fastansatte ifm. udarbejdelse af rapporterne er vigtig. Praktikrapporten bliver giver også udfordring i forhold til virksomheden, og giver derfor god værdi. Vigtig kompetence, at procesoperatører kan skrive en rapport og kan dokumentere deres arbejde. Udvalget savner en samlet diskussion af formål og den praktiske brug af praktikrapporter herunder samspil ml. skole og virksomheder. Det bør klarere fremgå, hvad rapportskrivning/skriftlig afrapportering skal indeholde set ift. tillært stof på skolen. Der ønskes her en oversigt over overordnede, relevante emner for hver af de 6 rapporter. Indstilling 2: Stikprøve af den skriftlige vurdering Udvalget vurderer, at det vil være tilstrækkeligt, at skuemestrene foretager en stikprøve, hvor der særligt tages udgangspunkt i yderkarakter. Valg af skriftlige prøver til stikprøvekontrol sker ud fra skolens oversigt Side 5 af 13

6 over karaktergivning og antal point. Elevernes opgavebesvarelser skal være til rådighed. Indstilling 3: Paritet i mundtlig overhøring Udvalget tilslutter sig, at der indføres en mundtlig overhøring af i alt max 20 minutters varighed inkl. votering. Udvalget udviser forståelse for indstilling om at fastholde paritet ved den mundtlige overhøring, men udtrykker bekymring for, om der er tid nok ved de store hold. Den mundtlige vurdering skal tælle selvstændigt, og det bør afklares, hvilken vægtning denne del har. Resultatet skal indgå i den samtlige vurdering. Eleven vil forvente, at der gives en mundtlig vurdering. Det er vigtigt, at skuemester følger kompetencemålene, således at det er disse der overhøres i. Vedr. driftsprøven Det bør vurderes, hvorvidt der kunne ske i en reduktion i drift prøven på 1-2 timer, således at prøven blev mere komprimeret. Dermed vil der blive et pres på de andre/produktionen, som vil være mere realistisk i forhold til en virkelig produktion. Indstilling 4: Åbne spørgsmål i svendeprøven Udvalget følger sekretariatets indstilling om at indføre mere åbne spørgsmål i den skriftlige svendeprøve. Det skal ikke være muligt for eleverne at besvare eks. 2 ud af 3 åbne spørgsmål. Indstilling 4.1. Adgang til internettet Der var i udvalget ikke enighed om relevansen af at inddrage muligheden for teknisk informationssøgning via internettet som en del af den skriftlige prøve. Denne uenighed bunder særligt i, hvorvidt brug af internettet er arbejdsrelevant samt hvad en procesoperatør må lave, og her er der forskel ml. procesvirksomhederne. På den ene side er der virksomheder, hvor det ikke er en naturlig del af procesoperatørarbejdet skal der skiftes en komponent, skal den være præcis magen til. På den anden side har procesoperatører mange forskelligartede opgaver, hvor kompetence til informationssøgning er relevant i arbejdet. På den ene side blev det ligeledes udtrykt, at internettet er kommet for at blive, og at det derfor bør tilbydes som et værktøj til opgaveløsning. Det kan understøtte Side 6 af 13

7 elevens innovation i opgaveløsning, da eleven således har mulighed for at inddrage andre oplysninger end dem, som normalt stilles til rådighed via datablade og lign. Her er det ligeledes væsentligt, at elever lærer hvor de skal søge information, kunne vurdere relevans og pålidelighed af de fremsøgte informationer samt prioritere/administrere hvor megen tid, der bruges på dette inden for den skriftlige prøves tidsramme. På den anden side ses en risiko for, at indføre fejlmuligheder, som efterfølgende kan være vanskeligt for skuemestre/eksaminatorer at vurdere/give point: Har eleven været i god tro mht. pålideligheden af en given oplysning, eller burde han qua sin uddannelse kunne sige sig selv, at den fremsøgte oplysning er fejlagtig. Dermed også en større risiko for klagesager. Dette kommer oveni, at vi med indførsel af åbne spørgsmål i forvejen har en større udfordring i bedømmelsen af den skriftlige opgave, da der kan være flere rigtige svar på et givet spørgsmål. Internettet sås også som en potentiel tidsrøver. Der var dog enighed om, at det er godt, hvis man i uddannelsen lære at fremsøge, sortere i og vurdere teknisk information via internettet. Eksempelvis ifm. projekter og praktikopgaver. Udvalget efterspørger nogle praktiske eksempler på, hvad internettet kan bidrage til i ifm løsning af den skriftlige opgave (opfølgningspunkt) Indstilling 4.2: Multiple choice Udvalget ønsker at fastholde denne mulighed. Udvalget vurderer, at eleverne skal svare på alle spørgsmål i den skriftlige prøve. Konklusion: Model for ny svendeprøve Udvalget godkendte med ovenstående kommentarer udviklingsarbejdet og modellen for svendeprøven. Sekretariatet indkalder skoler og evt. UU formandskab til et afsluttende møde, hvor de tilbageblevne diskussionspunkter afklares og sidste løse ender bindes sammen: Reduktion af driftsprøve i tid Internettets praktiske værdi ift. besvarelse af skriftlig prøve Tidsplan for mundtlig overhøring ved store elevhold Vægtning af mundtlig overhøring Side 7 af 13

8 4. Innovation i udvalgets AMU (diskussionspunkt: kl ) På udvalgsmødet 19. april 2012 skal vi med udgangspunkt i resultater og ide-katalog fra IU konferencen d. 6. oktober: Innovation i EUD og AMU diskutere, hvordan udvalget kan fremme innovation i de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Med dette punkt opstarter vi så småt den diskussion. Se bilag 2. 1) Udvalgsmedlemmer præsenterer et eksempel på innovation i egen virksomhed (hjemmeopgaven) 2) Diskussion af eksempel på AMU-kursus - understøtter det innovation? (jf. bilag 2) 4. Innovation i udvalgets AMU Udvalget gennemgik hvad de forstår ved innovation. Innovation kan både være små og store ændringer. Udføre arbejdet bedre eller hurtigere Tænke anderledes i sin hverdag Udnytte de tekniske muligheder Optimere anlæg eks. udskifte styresystem i sprayanlæg Lave nye produkter i samarbejde med kunden på forsøgsbageri Energiprojekt med operatørdeltagelse Sætte noget i gang, som måske ikke kan lade sig gøre udfordre den måde, vi gør det på Tavlemøder blev bl.a. fremhævet som eksempler på, hvordan der arbejdes med forbedringstiltag fra ide til evaluering. Meget her og nu ting. vigtigt at få konsensus på tværs af skiftehold. Forudsætninger for innovation? En væsentlig forudsætning for at man som operatør kan deltage i arbejdet med at forbedre anlæg og processer er den teknisk-faglige forståelse for eksempelvis anlægsopbygning og komponenter samt kemiske enhedsoperationer. Dette gør sig eksempelvis gældende ift: Ændringer i forskrifter og driftsparametre på multi-purpose anlæg eks rækkefølge for hvornår der tilsættes reaktanter, så de gør rent efter sig selv ændringer som afviger fra laboratorieforskriften Anlægsændringer for at nedbringe omstillingstid eks. ændringer i rørsystemer og rengøring/gennemskylning af anlægget med anden type væske (benzin varm soda-opløsning) Reduktion fra 3 til 2 bioreaktorer til spildevandsbehandling reducerer driftsomkostningerne En forbedring kan også være udskiftning af en pumpe med en anden type pumpe Kendskab til produktionspris og råvarepris er vigtig, så operatørerne får interesse for, hvordan man kan trimme regulatorer. Forudsætninger er også, at forbedringsforslag tages alvorligt, og at der er ledelsesopbakning til at gennemføre forbedringer. Operatørerne skal opfordres tila t tage initiativ selv, og det skal være legalt at tage fejl. Side 8 af 13

9 Understøtter udvalgets uddannelser innovation? Der er i udvalget bred enighed om, at både EUD og AMU understøtter innovation. Operatørernes nye tekniskfaglige indsigt gør, at de får øjnene op for andre måder at udføre arbejdet på, løse afgrænsede problemer og eksempelvis voksenlærlinge bliver i stand til at udarbejde instruktioner. Uddannelserne gør også, at operatørerne får indblik i, at implementering af forbedringer tager tid. Og operatørerne bliver bedre til at kvalificere og sælge ideerne bedre, hvilket også gør arbejdslederne mere lydhøre. Det er vigtigt, at forbedringsinitiativer har ejerskab hos både operatører og arbejdsledere. Det skal være et fælles ansvar at få løst problemer ikke de andres. En virksomhed fortæller, at deres arbejdsledere generelt har været forsømt med uddannelse, som derfor ser forslag som en trussel, da de ikke selv har den mere teoretiske baggrund til at vurdere forslag. I dag er arbejdslederne inde over praktikrapporter. Arbejdsledernes rolle er så særligt at udmønte forbedringer i dagligdagen. Temaet vil indgå på næste møde, og udvalget blev opfordret til at overveje temaet til næste møde, herunder hvilken rolle medarbejder i produktionen kan spille. 5. Status på udvalgets aktiviteter (diskussions- og orienteringspunkter: kl ) 5. Status på udvalgets aktiviteter Udvalget tog orientering til efterretning. Fødevare- og nydelsesmiddelområdet: Efteruddannelse for bageriindustrien kører planmæssigt og nyt hold forventes opstartet medio marts. strieniformtilfremtiden.html Fødevare- og nydelsesmiddelområdet: Udvalget havde ingen bemærkninger Skolerne melder om god aktivitet herunder en række nye virksomhedshold (procesteknisk + AO). AMU Nordjylland har været i kontakt med en række virksomheder mhp. revision af fødevarehygiejne og egenkontrol kurserne. Tilbagemeldingen er, at kursernes indhold modsvarer virksomhedernes nuværende behov. Produktion og teknik i procesindustrien: Første udkast til AMU-strukturer (4-5 stk) er under udvikling, og det forventes, at faglærerkurset dec vil fokusere på udvikling og afholdelse af AMU-kurserne under FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Produktion og teknik i procesindustrien: Udvalget fandt forslaget til nyt energimål hensigtsmæssigt og brugbart og leverer det, som virksomhederne efterspørger og også flere steder i dag praktiserer. Kurset kan bruges til at indhøste flere af de æbler der hænger Side 9 af 13

10 Sekretariatet er i dialog med EUC Lillebælt om udvikling af 3 nye AMU-kurser inden for området: lidt højere på træet, da mange af de nemme energiforbedringer er realiseret. Kurset kan bruges til at uddanne energi-ambassadører. Det drejer sig om 2 produktionskurser samt et kursus med arbejdstitlen: Energiforbedringer i procesindustrien. Sidstnævnte er pt. tænkt som et overbygningskursus på det eksisterende AO-kursus Miljø- og energiforbedringer i industrien. Der var dog en bemærkning om, at der er en tendens til at indskrive for mange kompetencer i et mål, og dermed bliver målet for lidt rettet mod virksomheden. Derfor er der en tendens til, at virksomhederne fravælger AMU og gør brug af andre uddannelsesmuligheder. Sekretariatet har udarbejdet et første udkast, som EUC Lillebælt pt. arbejder videre med: Med udgangspunkt i viden om procesindustriens energimæssige udfordringer, energirigtige procestekniske løsninger og typiske forbedringsmuligheder kan deltageren selvstændigt identificere og beskrive energiforbedringsforslag i virksomheden. Deltageren kan på basis af viden om energipriser og beregninger samt målinger af procesanlægs og delkomponenters energiforbrug estimere et forbedringsforslags investeringsomkostninger og tilbagebetalingstid samt formidle dette til kolleger og ledelse. Endelig kan deltageren diskutere forskellige alternativer til opnåelse af energiforbedringer med kolleger samt eksterne energirådgivere og maskin/udstyrsleverandører. Det er ligeledes vanskeligt for nogle virksomheder at undvære medarbejdere til at få disse opkvalificeret via uddannelse. Det er dog udvalget erfaring, at mange virksomheder foretrækker intern oplæring for at sikre, at efteruddannelse målrettes den enkelte virksomhed og bliver afholdt, da selv store procesvirksomheder har vanskeligt ved at stille med et helt hold på kursister. Indstilling: Det indstilles, at udvalget kommenterer ovenstående udkast til kursusbeskrivelse og indhold: Er indholdet relevant hvad mangler, hvad skal ikke med? Vil I sende medarbejdere på et sådant kursus hvorfor/hvorfor ikke? Flytning af Procesoperatøruddannelsen til indgangen Strøm, styring og it Ansøgning fremsendt til Undervisningsministeriet 6/ Flytning af Procesoperatøruddannelsen til indgangen Strøm, styring og it Udvalget tog punktet til efterretning Faglærerkursus 2011 Sekretariatet afholdt dec faglærerkursus for i alt 13 faglærere og uddannelseschefer. Arrangementet var det første i 8 år, og der var stor opbakning til at afholde et årligt faglærerkursus af 2 dages varighed. Faglærerkursus 2011 Udvalget tog punktet til efterretning. Udvikling af trin 3 Dette projekt er pt. sat på standby, da IF første halvår 2012 skal diskutere vores samlede EUD uddannelsesdækning af industrien. Udvikling af trin 3 Udvalget tog punktet til efterretning. Side 10 af 13

11 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 (orienteringspunkt: kl ) Se bilag 3 6. Aktivitetsstatistik 1. halvår 2011 Udvalget tog punktet til efterretning. 7. Behovsredegørelse 2013 (orientering/diskussionspunkt: kl ) Foråret 2012 indsender IF en samlet behovsredegørelse til Uddannelsesstyrelsen. Behovsredegørelsen er udvalgets estimat over, hvor mange AMU-midler udvalget forventer, der skal bruges til: 1) Drift af udvalgets efteruddannelser (AMU) 2) Udvikling i relation til: AMU-kurser Undervisningsmaterialer FKB er Faglærer-kurser Analyser 7. Behovsredegørelse 2013 Udvalget tog punktet til efterretning. Udvalget havde ikke konkret forslag til udvikling af nye kurser. AD1) Sekretariatet udarbejder primo 2012 et estimat over forventet aktivitetsniveau (antal kursister) for hver af udvalgets FKB er. Dette notat forventes behandlet som en skriftlig høring i udvalget. Indstilling: Det indstilles, at Udviklingsudvalget diskuterer behov for udvikling af nye AMU-kurser samt gennemførsel af analyser. 8. Meddelelser (diskussion og orientering: kl ) Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer 8. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Ingen bemærkninger. Meddelelser fra sekretariatet Nedlukning af emballage-området AMU Syds bestyrelse forventes på næstkommende bestyrelsesmøde at lukke emballageområdet ned. Der er ingen søgning på kurserne, og det er trods mange anstrengelser fra skolen ikke lykkedes at skabe aktivitet. Skolen har bl.a. afholdt flere møde med samtlige HR og produktionschefer fra emballagevirksomhederne. Skolen fik på det afsluttende LUU-møde megen ros fra industrien mht. samarbejdet, skolens velvilje overfor ønsker/behov samt fleksibilitet. Nedlukning af emballage-området Udvalget tog punktet til efterretning. Maskinerne frasælges og LUU Emballage er nedlagt per 30/ Sidste industrioperatørhold inden for emballage afsluttes med svendeprøve medio marts. Side 11 af 13

12 AMU-kurserne (kernemål) ansøges nedlagt: Emballagefremstilling Betjening af udstansningsmaskiner Betjening af multiklæber Det vil betyde, at FKB 2785 Produktion af non-food produkter vil være tømt for indhold, da kurset Cementfremstilling vil være det eneste tilbage. FKB 2785 skal senest ultimo 2012 (3 år efter godkendelsen) vurderes af det faglige udvalg, om der er behov for, at FKB en skal revideres, fortsætte uændret eller bortfalde. Indstilling: Det indstilles, at sekretariatet til den tid ansøger ministeriet om at nedlukke FKB 2785 samt overføre det tilbageværende kursus til FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien. Evt. nye kurser som følge af eksempelvis vores kommende Non-food -analyse vil ligeledes blive placeret i IU konference Der blev afholdt IF-seminar den 5. oktober 2011 samt IU-konference (IF+MI) d. 6. oktober. På udvalgsmødet 21. marts 2012 skal vi med udgangspunkt i resultater og ide-katalog fra konferencens dag 2 med temaet: Innovation i EUD og AMU diskutere, hvordan udvalget kan fremme innovation i de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Ny-godkendte virksomheder: Nedenstående virksomheder er godkendt som praktikvirksomheder for Procesoperatøruddannelsen Ny-godkendte virksomheder: Tog punktet til efterretning LANTMÄNNEN DANPO A/S DAKA A.M.B.A. SKJERN PAPIRFABRIK A/S ROBERT DAMKJÆR A/S SOLAE DENMARK A/S PLUM KEMI PRODUKTION A/S 9. Mødeplanlægning 2012 (kl ) A. Næste ordinære møde Næste møde afholdes d. 19. april Temaet bliver Innovation i udvalgets uddannelser. Endvidere skal de 9. Mødeplanlægning 2012 A. Næste ordinære møde Det blev besluttet, at næste møde afholdes på AMU-syd for at få en skolevinkel på, hvordan der arbejdes med Side 12 af 13

13 i 2011 gennemførte CAP-projekters relevans for Procesoperatøruddannelsen diskuteres. innovation. Det anbefales, at mødet afholdes på en skole - evt. AMU Syd mhp. at skolen giver et oplæg omkring innovation i AMU-kurserne. EUC Lillebælt kan inviteres med oplæg omkring innovation i Procesoperatøruddannelsen. B. Mødeaktivitet 2012 Der afholdes UU-møder flg. datoer: 19. april 29. juni 12. september 6. december B. Mødeaktivitet 2012 Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 29/6-2012: Tema: Biobrændstoffer med besøg på eksempelvis Amagerforbrændingens Renescience anlæg. Inputtet er usorteret husholdningsaffald, som Renescienceprocessen adskiller i en organisk og en uorganisk fraktion. Outputtet vil være en brun masse, der kan bruges til produktion af biogas, bioethanol, benzin, el og varme helt afhængigt af markedsefterspørgslen. REnescience er et bevis på, at hvis man sætter tilstrækkelig vilde folk sammen, så sker der vilde ting! Det vi er vidne til i dag, er et teknologisk spring, og jeg ser et meget spændende udviklings perspektiv i REnescience teknologien. Med REnescience får vi en større genanvendelse af de ressourcer, vi allerede har, vi får et lagerbart brændsel til el- og varme produktion, som skal supplere vindenergien, og endelig får vi et produkt, der kan laves til biogas, biobrændsel og naturgas m.m. 12/9-2012: Tema: Procesoperatøruddannelsen - Trin 3 og kompetencemål 6/ : Driftspunkter og julefrokost 10. Eventuelt 10. Eventuelt Det blev spurgt ind til fastlæggelse af holdstørrelse på skolerne. Side 13 af 13

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 24. sep. 2012 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud:

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Rynkeby Foods A/S Idégrundlag: Rynkeby Foods A/S udvikler, producerer og afsætter frugtbaserede fødevarer Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Mest attraktive produktionsvirksomhed på Fyn

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Referat fra bestyrelsesmøde 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Tilstede: Niels-Carsten Blume Albertslund (NCB) Ole Christiansen Ballerup (OC) AFBUD Glostrup

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere