Vestbyskolen Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21"

Transkript

1 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder Udfordrnger Resultater Udvdet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetngelser Resultater Vestbyskolen Tlf.: Fax: Hjemmesde: E-mal: Skoleleder: Brthe Rasmussen Vceskolenspektør: Nels Chrstan Nelsen Ledende pædagog: Brgt Andersen Afdelngsleder: Lsbet Musaeus Vestbyskolen, som lgger den nordlge del af Horsens, er belggende på flere adresser: SFO1 og skoleafdelng Ryesgade Alternatvklasse Bülowsgade SFO2 (10-14 årge) Vestergade. Skolen har 46 lærere, 14 pædagoger og 360 elever fra 0. klasse tl 9. klasse, heraf en specalklasserække fra 3. tl 10. klassetrn med 62 elever, en alternatvklasse med 12 elever, en SFO1 med 99 børn og en SFO2 med 30 børn. Skolens kerneydelse er undervsnng normalklasser og specalklasser. Klasserne er årgangsdelte, og der er lave klassekoeffcenter. Vestbyskolen skfter navn tl Slotsskolen fra skoleåret /10. Kommentar Skolebeskrvelsen består af flere elementer: Samlet vurderng af skolen er skrevet af chefen for undervsnngsområdet s er bortset fra afsnttet Samlet vurderng af skolen skrevet af skolen s er opsamlnger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysnnger fra skolen og fra de centrale systemer 1 2

2 Samlet vurderng af skolen Vestbyskolen arbejder meget målrettet med en organsatonsudvklng ud fra en overordnet strateg om den nkluderende skole med et godt lærngsmljø for alle børn. Målet forfølges bl.a. gennem efteruddannelse, værdgrundlag, faglg udvklng og fleksbel tlrettelæggelse af undervsnngen. Skolen har vdereudvklng af evaluerngskulturen på dagsordenen både forhold tl den enkelte elev, årgangene og skolen generelt. Vestbyskolens resultater ved folkeskolens afgangsprøver svnger meget. Karaktererne for lgger under landsgennemsnttet, bortset fra mundtlg dansk. Læseresultaterne fra Vestbyskolen lgger over gennemsnttet for Horsens Kommune og er resultatet af en målrettet ndsats. Overgangsfrekvensen tl ungdomsuddannelserne er på Vestbyskolen på 40 %, hvlket forhold tl skolens elevgrundlag er tlfredsstllende. 51 % fortsætter 10. klasse og 9 % placerer sg kategoren øvrgt. Der er tale om en markant fremgang forhold tl tallene fra sdste år. Den udvdede skoledag har skolen udnyttet tl at sætte fokus på læsnng, naturfag og matematk, og der er man nået længst dansk, da dette har været et ndsatsområde gennem længere td end matematkken. og ulovlgt fravær. Fraværet er bekymrende, og der er behov for en helt særlg ndsats her. Lærernes uddannelsesnveau forhold tl de opgaver, de blver sat tl at løse, er på langt de fleste områder nden for lnjefag eller lgnende. Skolen har arbejdet målrettet med udvklng af lærernes. Elevantallet pr. nyere pc er på 4,66, hvor kommunen gennemsnt er på 4,19. Skolens dæknngsgrad SFO er meget højt hele ndskolngsforløbet, og det lgger langt over gennemsnttet for kommunen. Skolens gennemsntlge klassekvotent er på 14,5, og der er tale om en skole med 2 spor. Skolen har svært ved at tltrække alle elever fra skoledstrktet, og på flere klassetrn svarer elevtallet tl én klasse, men klassesammenlægnngen kan være udskudt dels med baggrund den pædagogske opgave dels med baggrund folkeskolelovens bestemmelser, der sger, at man skal undgå, at klasser for ofte splttes op. Vurderngen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvaltetsrapportens forskellge data, svar på spørgeskema, dalogmøder med skolen og skolens selvevaluerng. Skolen anvender holddannelse udstrakt grad for at kunne tlgodese elevernes meget forskellge udvklngstrn. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer godt, og lærere og pædagoger tager stadg højere grad ansvar for opgaverne teamet og på årgangen. Vestbyskolens elever har et gennemsntlgt højt fravær 16,5 dage gennemsnt - og en nærmere analyse vser, at fraværet fordeler sg på fravær på grund af sygdom 3 4

3 Rammebetngelser Budget Løn: kr. Øvrg drft: kr. Personaletal Skolen har 4 ledere, 46 lærere, 14 pædagoger, 2 sekretærer, 1 servceleder, og 4 servcemedarbejdere. Pædagogske processer Indsatsområder og resultater Det overordnede mål for Vestbyskolen er at skabe et godt lærngsmljø for børn Vestbyen. Det være sg børn fra ressourcestærke hjem som børn fra ressourcesvage hjem. Vestbyskolen skal være rummelg og tlrettelægge en undervsnng, der tager udgangspunkt det enkelte barns behov og forudsætnnger både faglgt og socalt. For at løse denne opgave skal skolen højere grad tltrække flere børn fra de ressourcestærke hjem dstrktet. Skolen har det forgange år og vl de kommende år med den nye skole som udgangspunkt satse på en stærk proflerng og markedsførng. Der er udarbejdet en ny folder, og skolen har profleret sg tydelgt det lokale dagblad. Ved ndflytnngen tl den nye skole med Smartboard alle klasselokaler og trådløs net vl IT og IT-baserede undervsnngsmdler være områder, der prorteres højt for at markere en stærk faglg profl. Elevernes faglge udvklng og et større gennemsnt ved afgangsprøverne er gen et stort ndsatsområde, hvortl der prorteres mange ressourcer. Foruden dansk har skolen en treårg perode prorteret de naturvdenskabelge fag både med efteruddannelse, men også ved vdendelng et nyoprettet naturfagsteam. Med byrådets vedtagelse af en ny Vestbyskole har skolen formuleret en pædagogsk vson for Vestbyskolen Den nkluderende skole. Denne vson skal ses som en pædagogsk retnng for de næste 3 år. Det vl sge før, under og de første år efter skolens ndflytnng de nye fysske rammer. Som opfølgnng på Klog på egen prakss fortsættes arbejdet omkrng udarbejdelse og mplementerng af værdgrundlaget med Per Bøjlund som tovholder. 5 6

4 Faglg udvklng - Alle dansklærerne ndskolngen har deltaget læsekursusforløb, og det fælles kompetencenveau har kvalfceret begynderlæsnngen. I det kommende skoleår vl alle elever blve testet 2 gange med en chptest og mnmum 2 gange blve evalueret va læseudvklngsskemaet (LUS). - LUS-kursus for 12 dansklærere. - 3 lærere deltager kurset den første læsnng. - 5 lærere deltager kurset at læse for at lære. - I de kommende 3 år sættes der fokus på de naturvdenskabelge fag. - 3 lærere fortsætter lnjefagsuddannelse matematk. - 4 lærere deltager et kursus Matematk på mellemtrnnet. - 3 lærere deltager 2 kurser Matematk udskolngen og Aktv matematk. - Der oprettes en funktonslærer for naturfag, som deltager det kommunale naturfagsprojekt. - Funktonslæreren er samtdg formand og tovholder forhold tl naturfagsteamet med alle naturfagslærere som deltagere. Naturfagsteamet skal bl.a. den 3-årge perode: o udvkle og beskrve den naturfaglge o undervsnng med nddragelse af IT udvkle og beskrve vdendelngen mellem naturfagslærerne - 2 lærere fra specalklassen påbegynder specalpædagogsk grundkursus. - Vdereudvklng af skolens evaluerngskultur med afsæt teammøder med ledelsen 2 gange årlgt. Skolen har prorteret faglg udvklng højt for lærere og pædagoger. To pædagoger har gennemført mertlæreruddannelsen, og en lærer har gennemført lnjefagsuddannelsen matematk. Desuden har de pædagogske medarbejdere gennemført andre kurser nden for sær matematk og dansk. Prorterngen af faglg udvklng hos det pædagogske personale har styrket sær vdendelngen på skolen, samt lysten tl at prøve nye veje undervsnngen. Fokuspunktet ved teammøde med ledelsen har været udvklng af naturfagene, og også her er der lyst og vlje tl at udvkle området. Implementerng af værdgrundlag Med udgangspunkt de værder, der skal præge skolen: 1. Ansvarlghed 2. Respekt 3. Anerkendelse 4. Udvklng 5. Professonalsme 6. Engagement fortsættes beskrvelsen og mplementerngen af ovennævnte værder. Med udgangspunkt kommunens værder og skolens værder har der været afholdt en pædagogsk dag, med praktsk/kreatvt arbejde med værderne. Der har lgeledes været flexdage, hvor skolens elever har arbejdet med værderne. I forbndelse med medarbejdersamtaler vælges en af værderne ud tl en konkret drøftelse forhold tl, hvad det betyder for de konkrete arbejdsopgaver, vedkommende har. Vestbyskolen - den nkluderende skole - Med vedtagelsen af udvdet skoledag har skolen haft mulghed for øget brug af holddannelse på tværs af årgange ndskolngen. Det vl sge, at det større omfang er mulgt at tlrette undervsnngen forhold tl den enkeltes elevs næste udvklngszone. I det kommende skoleår forventes, at holddannelse på tværs af årgange et større omfang af undervsnngen vl foregå årgangene klasse. 7 8

5 - Holddannelse forudsætter, at fagene parallellægges på årgangene. - I forhold tl udvdet skoledag udbygges samarbejdet med muskskolen og Komedehuset, hvor også 0. og 4. klasse er en del af projektet. Resultaterne vser, at dette samarbejde øger elevernes selvværd og har stor betydnng forhold tl elevernes socalserng. - I det kommende skoleår vl Per Bøjlund forsat være konsulent og tovholder processen omkrng konkret kollegal sparrng storteamene for mellemtrnnet, udskolngen og specalklasserækken. På næsten alle klassetrn anvendes holddannelse på tværs af årgangene som et redskab tl at tlrettelægge den mest optmale undervsnng for den enkelte elev. Holddannelse på tværs af klassetrn er blevet modtaget postvt af forældrene og elever. Per Bøjlund har været konsulent og tovholder for storteamene mellemtrn, udskolng og specalklasse forbndelse med kvalfcerng af teamarbejdet. Teamene melder postvt tlbage om forløbet. Den røde tråd Samarbejdet med børnehaverne udbygges efter følgende plan: - Et fælles pædagogsk arrangement for alle pædagogske medarbejdere ndskolngen og børnehaverne. - Besøg på skolen af alle kommende børnehaveklassebørn 6-8 gange skoleåret, nden de starter skole. Dagen tlrettelægges af én af skolens børnehaveklasseledere. - I foråret afholdes overleverngsmøder mellem skole og børnehaver. På mødet deltager foruden personale fra skole og børnehaver psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske. - Børnehaverne nvteres tl forskellge arrangementer på skolen, f.eks. skuespl og julekoncert. - Fælles musk/teaterprojekt mellem skole og børnehaver dstrktet. 9 Samarbejdet med dagnsttutonerne skoledstrktet er udbygget og gennemført efter ovenstående plan. Det fælles musk/teaterprojekt var en stor succes med stor deltagelse af både børn og forældre. Opfølgnng og nye ndsatsområder Faglghed og nkluson Alle dansklærerne ndskolngen har deltaget læsekursusforløb, og det fælles kompetencenveau har kvalfceret begynderlæsnngen. Alle elever blver testet 2 gange med en chptest, og mnmum 2 gange blver de evalueret va læseudvklngsskemaet (LUS). Den udarbejdede handleplan for læsnng mplementeres. I det kommende skoleår prorteres følgende områder: - LUS-kursus for 3 dansklærere - 2 lærere deltager kurset den første læsnng - 2 lærere deltager kurset at læse for at lære - 2 lærere deltager kurset faglg nspraton danskundervsnngen - Også det kommende år sættes der fokus på de naturvdenskabelge fag - 6 lærere deltager et kursus Matematk på mellemtrnnet/udskolngen - 2 lærere deltager bolog update - I forrge år blev der oprettet en funktonslærer for naturfag, som deltager det kommunale naturfagsprojekt - Funktonslæreren er samtdg formand og tovholder forhold tl naturfagsteamet med alle naturfagslærere som deltagere. Naturfagsteamet skal bl.a. den 3-årge perode: o udvkle og beskrve den naturfaglge o undervsnng med nddragelse af IT udvkle og beskrve vdendelngen mellem naturfagslærerne. - 4 lærere fra specalklassen påbegynder specalpædagogsk grundkursus 10

6 - 6 pædagogske medarbejdere deltager AKT-kursus - Vdereudvklng af skolens evaluerngskultur med afsæt teammøder med ledelsen 2 gange årlgt - Der ansættes en afdelngsleder med PD specalpædagogk og læsnng. Afdelngslederen har bl.a. tl opgave at kvalfcere undervsnngen skolens specalklasserække. Lærng med IT Ved ndflytnngen tl Slotsskolen med Smartboard alle klasselokaler og trådløs net har Slotsskolen nu mulghed for at anvende IT og IT-baserede undervsnngsmdler et langt større omfang end tdlgere. I det kommende år vl alle lærere og pædagoger deltage to kurser: Implementerng af Smartboard og et faglg kursus anvendelse af Smartboard dansk eller matematk. 19 lærere vl deltage et kursusforløb om anvendelse af SkoleIntra undervsnngen. Der er ved skoleårets start ansat en ny IT-vejleder, som bl.a. har tl opgave at udarbejde en IT-handleplan for IT undervsnngen. Den røde tråd Samarbejdet med børnehaverne udbygges efter følgende plan: - Et fælles pædagogsk arrangement for alle pædagogske medarbejdere ndskolngen og børnehaverne. - Fælles kursus/handleplan for udvklng af børnehavebørnenes sprog og senere læseudvklng. - Besøg på skolen af alle kommende børnehaveklassebørn 6-8 gange skoleåret, nden de starter skole. Dagen tlrettelægges af én af skolens børnehaveklasseledere. - I foråret afholdes overleverngsmøder mellem skole og børnehaver. På mødet deltager foruden personale fra skole og børnehaver psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske. - Børnehaverne nvteres tl forskellge arrangementer på skolen, f.eks. skuespl og julekoncert. - Fælles musk/teaterprojekt mellem skole og børnehaver dstrktet. Udfordrnger Udfordrngen for skolen det kommende år er at få den nye skole tl at fungerer efter den pædagogske vson, som v udarbejdede for 3 år sden. V skal først have den praktske del tl at fungere, hvor alle rutner er ændret, og dernæst udnytte de pædagogske mulgheder, som den nye skole gver os. De fre afdelnger (storteam) skal både være selvstændge med ansvar for den almndelge undervsnng, specalundervsnng og praktske opgaver samtdg med, at storteamet skal være en del af fællesskabet. En anden udfordrng er at få ændret andelen af elever fra skoledstrktet. Et område, der vl blve prorteret højt de kommende år. Den største udfordrng for skolen er at få ændret fraværsprocenten for skolens elever. Den meget høje fraværsprocent gør det meget vanskelgt at løse vores kerneopgave, lgesom det er vanskelgt at bryde den negatve socale arv for en stor gruppe af skolens elever. Ændrngen af fraværsprocenten postv retnng vl bl.a. være en forudsætnng for, at det gennemsntlge karaktergennemsnt ved afgangsprøverne kan stge

7 Resultater Udvdet skoledag I forhold tl udvdet skoledag er der taget udgangspunkt de poltske mål vedrørende øget faglghed fleksbltet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn tl øget faglghed har Vestbyskolen bl.a. sat fokus på læsnng, naturfag og matematk. På en skala fra 1 tl 5, hvor 5 er det optmale, har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse Med hensyn tl fleksbltet vurderer skolen, at % af undervsnngen er organseret anderledes med f.eks. holddelng % % % % % I forhold tl samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelngen mellem lærer og pædagogressourcer ndskolngen og desuden vurderet på samarbejdets ntenstet mellem lærere og pædagoger ndskolngen. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet form af fre trn, hvor Vestbyskolen vurderer, at de deres samarbejde er på trn 4. Vestbyskolen 4 Samarbejder om socale og faglge mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksbel tlrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder st ansvar. 3 Samarbejder omkrng koordnerng og planlægnng af forløb. Deler planlægnng og gennemførsel, men hver enkelt beholder st ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trvsel, årgangens/klassens socale lv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler deer omkrng forløb/elevernes trvsel. Udveksler nformaton om den enkelte elev. Lærerressourcer Pædagogressourcer 13 14

8 Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer ca. 87 % af eleverne på 2. klassetrn sg kategoren skre læsere. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OS120 A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Slotsskolen Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrn lgger Vestbyskolen under landsgennemsnttet, både når det drejer sg en den ldt sværere ndholdslæsnng, punktlæsnng og ntensv læsnng. Tabeller Rammebetngelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysnnger for Vestbyskolen Elevtal Klassetal Særlge opgaver Klassetrn 2008/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse 2007/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse 2006/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 4.12 Elevoplysnnger for Vestbyskolen Elevtal per Elevtal per klasse* lærer Fravær tmer per elev 2008/09 20,7 6,2 16,5 2007/08 15,2 7,3 16,4 2006/ ,4 15,4 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever normalklasser og er således ekskl. elever specalklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angver antal elever pr. fuldtdsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetd og ledernes undervsnngstd fratrukket undervsnngstd specalklasser for begge personalekategorer. På elevsden ndgår elever specalklasser kke klassetrn klassetrn klassetrn 15 16

9 Tabel 4.13 Læreroplysnnger for Vestbyskolen Lærernes Lærernes Lektoner pr. uge undervsnngstd undervsnngs- procent pr. td tmer pr. år år 2008/09 36, ,2 2007/08 36, ,3 2006/ ,2 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervsnngstden er denne opgørelse set forhold tl nettotmetallet på Tallet sger kke noget om, hvor meget den enkelte lærer undervser, det ledelse, læsevejledere, skolebblotekarer, frkøbte lærere m.v. også ndgår opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervsnngstd tmer pr. år og er beregnet ud fra oplysnnger fra UNI-C på baggrund af skolernes ndberetnnger pr. 5. september Således er den samlede undervsnngstd dvderet med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetd delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C nddeler lærernes td 5 kategorer: 1. Undervsnng, 2. Ikke undervsnng, 3. Indvduel td, 4. Ledelsestd og 5. Fere. Tabel 4.14 Oplysnnger om IT og undervsnngsmdler for Vestbyskolen Elevantal per nyere (under 5 år) pc med nternetopkoblng Regnskabsudgfter tl udgfter tl Regnskabs- undervsnngs- undervsnngsmdler uden IT mdler med IT pr. elev pr. elev 2008/09 4, /08 5, / Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune pr. 31. december Øvrge oplysnnger er ndberettet af skolerne maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/2008. Dansk læsnng Tabel 4.15 Økonomoplysnnger for Vestbyskolen Gennemsntlg Nettoudgfter elevudgft kr. nkl. specalklasser *Budget tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold kr. Budget tl modtagelsesklasser og hold kr. 2008/ / , / Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomsystemet Axapta. Elevudgfter for skoleåret 2008/09 opgøres som skolens R2008 udgfter. Budgettet tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold samt budgettet tl modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tldelt personaleressource, lønudgfter. **Justeret beregnng forhold tl 2007/2008 specalklasseomregnng, vkardæknng og ledelsestd er medregnet. Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2008/09 for Vestbyskolen Dansk retstavnng Dansk skrftlg Dansk orden Dansk mundtlg Matematk færdghedsregnng Matematk, problemløsnng 3,46 4,19 4,23 3,77 7,29 5,52 4,16 5,36 3,1 2,75 0,17 7 5,8 3,7 3,7 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2008/09 Engelsk mundtlg Fysk/kem Engelsk skrftlg Tysk mundtlg Bolog skrftlg Geograf skrftlg Samfundsfag Oblgatorsk projektopgave 17 18

10 Tabel 6.1b Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2006/07 for Vestbyskolen Dansk, skrftlgt Dansk mundtlgt Matematk problemløsnng Fysk / kem, skrftlgt Engelsk mundtlgt ,7 8,4 6,2 6,4 8 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2006/07 Tabel klassernes overgangsfrekvenser for Vestbyskolen % Ungdomsuddannelse 10. klasse tlbud Øvrgt Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejlednng for skoleåret 2008/09 Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte tmer på Vestbyskolen Antal planlagte tmer som planlagt gennemført Gennemførte tmer Planlagte tmer med Faktske tal Aflyste tmer ekstern løs vkar Faktske Andel Faktske Andel Faktske pct. pct. tal tal tal Andel pct. 2008/ , ,8 88 0,6 2007/ / Datagrundlag: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, jun fra 1.kl. tl 10.kl. (begge nkl.) Omlagte tmer betragtes som gennemførte tmer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler realteten aflyser under 1 pct. af tmerne Lærernes uddannelsesnveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng dansk på Vestbyskolen Dansk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 17 94% 6% 0% 2007/ % 11% 0% 2006/ % 12% 6% Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng matematk på Vestbyskolen Matematk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 17 29% 47% 24% 2007/ % 33% 33% 2006/ % 0 41% Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng engelsk på Vestbyskolen Engelsk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ % 0% 0% 2007/ % / % 0 8% 19 20

11 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng natur / teknk på Vestbyskolen Natur/teknk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 12 8% 58% 33% 2007/ % 50% 33% 2006/ % 33% 33% Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng geograf på Vestbyskolen Geograf Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 60% 0% 40% 2007/ % 17% / % 20% 0 Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng bolog på Vestbyskolen Bolog Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 100% 0% 0% 2007/ % 0 17% 2006/ % 0 0 Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng fysk/kem på Vestbyskolen Fysk/kem Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 100% 0% 0% 2007/ % 50% / % 0 0 Tabel 8.9 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng af børn med specelle behov på Vestbyskolen Specalpædagogk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med eller lgn. Kompetencer 2008/ 8 75% 25% 2007/ % 12% 2006/ % 25% 63% Mdler tl efteruddannelse Tabel 8.11 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet dansk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 372 0,22 0,56% ,22 0, ,25 0,62% 21 22

12 Tabel 8.12 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet naturfag Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 696 0,42 1,05% ,35 0,57% Tabel 8.13 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet specalpædagogk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 437 0,26 0,66% ,44 1,01% ,36 0,88% Tabel 8.14 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for øvrge fagområder Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 580 0,35 0,88% ,86 1,96% ,71 1,75% Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetngelser for Vestbyskolen Antal klassetrn Spor / klassetrn Elevtal Antal specalelever Elever med dansk som andetsprog 0-9 1, Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 8.16 SFO andelen på Vestbyskolen skoleåret 2008 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 28 93% 21 81% 23 85% 23 70% % % 34 83% 13 57% % 35 81% 23 79% 25 96% 23 24

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 BØRN OG UNGE 1 Østbirk Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere