Vestbyskolen Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21"

Transkript

1 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder Udfordrnger Resultater Udvdet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetngelser Resultater Vestbyskolen Tlf.: Fax: Hjemmesde: E-mal: Skoleleder: Brthe Rasmussen Vceskolenspektør: Nels Chrstan Nelsen Ledende pædagog: Brgt Andersen Afdelngsleder: Lsbet Musaeus Vestbyskolen, som lgger den nordlge del af Horsens, er belggende på flere adresser: SFO1 og skoleafdelng Ryesgade Alternatvklasse Bülowsgade SFO2 (10-14 årge) Vestergade. Skolen har 46 lærere, 14 pædagoger og 360 elever fra 0. klasse tl 9. klasse, heraf en specalklasserække fra 3. tl 10. klassetrn med 62 elever, en alternatvklasse med 12 elever, en SFO1 med 99 børn og en SFO2 med 30 børn. Skolens kerneydelse er undervsnng normalklasser og specalklasser. Klasserne er årgangsdelte, og der er lave klassekoeffcenter. Vestbyskolen skfter navn tl Slotsskolen fra skoleåret /10. Kommentar Skolebeskrvelsen består af flere elementer: Samlet vurderng af skolen er skrevet af chefen for undervsnngsområdet s er bortset fra afsnttet Samlet vurderng af skolen skrevet af skolen s er opsamlnger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysnnger fra skolen og fra de centrale systemer 1 2

2 Samlet vurderng af skolen Vestbyskolen arbejder meget målrettet med en organsatonsudvklng ud fra en overordnet strateg om den nkluderende skole med et godt lærngsmljø for alle børn. Målet forfølges bl.a. gennem efteruddannelse, værdgrundlag, faglg udvklng og fleksbel tlrettelæggelse af undervsnngen. Skolen har vdereudvklng af evaluerngskulturen på dagsordenen både forhold tl den enkelte elev, årgangene og skolen generelt. Vestbyskolens resultater ved folkeskolens afgangsprøver svnger meget. Karaktererne for lgger under landsgennemsnttet, bortset fra mundtlg dansk. Læseresultaterne fra Vestbyskolen lgger over gennemsnttet for Horsens Kommune og er resultatet af en målrettet ndsats. Overgangsfrekvensen tl ungdomsuddannelserne er på Vestbyskolen på 40 %, hvlket forhold tl skolens elevgrundlag er tlfredsstllende. 51 % fortsætter 10. klasse og 9 % placerer sg kategoren øvrgt. Der er tale om en markant fremgang forhold tl tallene fra sdste år. Den udvdede skoledag har skolen udnyttet tl at sætte fokus på læsnng, naturfag og matematk, og der er man nået længst dansk, da dette har været et ndsatsområde gennem længere td end matematkken. og ulovlgt fravær. Fraværet er bekymrende, og der er behov for en helt særlg ndsats her. Lærernes uddannelsesnveau forhold tl de opgaver, de blver sat tl at løse, er på langt de fleste områder nden for lnjefag eller lgnende. Skolen har arbejdet målrettet med udvklng af lærernes. Elevantallet pr. nyere pc er på 4,66, hvor kommunen gennemsnt er på 4,19. Skolens dæknngsgrad SFO er meget højt hele ndskolngsforløbet, og det lgger langt over gennemsnttet for kommunen. Skolens gennemsntlge klassekvotent er på 14,5, og der er tale om en skole med 2 spor. Skolen har svært ved at tltrække alle elever fra skoledstrktet, og på flere klassetrn svarer elevtallet tl én klasse, men klassesammenlægnngen kan være udskudt dels med baggrund den pædagogske opgave dels med baggrund folkeskolelovens bestemmelser, der sger, at man skal undgå, at klasser for ofte splttes op. Vurderngen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvaltetsrapportens forskellge data, svar på spørgeskema, dalogmøder med skolen og skolens selvevaluerng. Skolen anvender holddannelse udstrakt grad for at kunne tlgodese elevernes meget forskellge udvklngstrn. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer godt, og lærere og pædagoger tager stadg højere grad ansvar for opgaverne teamet og på årgangen. Vestbyskolens elever har et gennemsntlgt højt fravær 16,5 dage gennemsnt - og en nærmere analyse vser, at fraværet fordeler sg på fravær på grund af sygdom 3 4

3 Rammebetngelser Budget Løn: kr. Øvrg drft: kr. Personaletal Skolen har 4 ledere, 46 lærere, 14 pædagoger, 2 sekretærer, 1 servceleder, og 4 servcemedarbejdere. Pædagogske processer Indsatsområder og resultater Det overordnede mål for Vestbyskolen er at skabe et godt lærngsmljø for børn Vestbyen. Det være sg børn fra ressourcestærke hjem som børn fra ressourcesvage hjem. Vestbyskolen skal være rummelg og tlrettelægge en undervsnng, der tager udgangspunkt det enkelte barns behov og forudsætnnger både faglgt og socalt. For at løse denne opgave skal skolen højere grad tltrække flere børn fra de ressourcestærke hjem dstrktet. Skolen har det forgange år og vl de kommende år med den nye skole som udgangspunkt satse på en stærk proflerng og markedsførng. Der er udarbejdet en ny folder, og skolen har profleret sg tydelgt det lokale dagblad. Ved ndflytnngen tl den nye skole med Smartboard alle klasselokaler og trådløs net vl IT og IT-baserede undervsnngsmdler være områder, der prorteres højt for at markere en stærk faglg profl. Elevernes faglge udvklng og et større gennemsnt ved afgangsprøverne er gen et stort ndsatsområde, hvortl der prorteres mange ressourcer. Foruden dansk har skolen en treårg perode prorteret de naturvdenskabelge fag både med efteruddannelse, men også ved vdendelng et nyoprettet naturfagsteam. Med byrådets vedtagelse af en ny Vestbyskole har skolen formuleret en pædagogsk vson for Vestbyskolen Den nkluderende skole. Denne vson skal ses som en pædagogsk retnng for de næste 3 år. Det vl sge før, under og de første år efter skolens ndflytnng de nye fysske rammer. Som opfølgnng på Klog på egen prakss fortsættes arbejdet omkrng udarbejdelse og mplementerng af værdgrundlaget med Per Bøjlund som tovholder. 5 6

4 Faglg udvklng - Alle dansklærerne ndskolngen har deltaget læsekursusforløb, og det fælles kompetencenveau har kvalfceret begynderlæsnngen. I det kommende skoleår vl alle elever blve testet 2 gange med en chptest og mnmum 2 gange blve evalueret va læseudvklngsskemaet (LUS). - LUS-kursus for 12 dansklærere. - 3 lærere deltager kurset den første læsnng. - 5 lærere deltager kurset at læse for at lære. - I de kommende 3 år sættes der fokus på de naturvdenskabelge fag. - 3 lærere fortsætter lnjefagsuddannelse matematk. - 4 lærere deltager et kursus Matematk på mellemtrnnet. - 3 lærere deltager 2 kurser Matematk udskolngen og Aktv matematk. - Der oprettes en funktonslærer for naturfag, som deltager det kommunale naturfagsprojekt. - Funktonslæreren er samtdg formand og tovholder forhold tl naturfagsteamet med alle naturfagslærere som deltagere. Naturfagsteamet skal bl.a. den 3-årge perode: o udvkle og beskrve den naturfaglge o undervsnng med nddragelse af IT udvkle og beskrve vdendelngen mellem naturfagslærerne - 2 lærere fra specalklassen påbegynder specalpædagogsk grundkursus. - Vdereudvklng af skolens evaluerngskultur med afsæt teammøder med ledelsen 2 gange årlgt. Skolen har prorteret faglg udvklng højt for lærere og pædagoger. To pædagoger har gennemført mertlæreruddannelsen, og en lærer har gennemført lnjefagsuddannelsen matematk. Desuden har de pædagogske medarbejdere gennemført andre kurser nden for sær matematk og dansk. Prorterngen af faglg udvklng hos det pædagogske personale har styrket sær vdendelngen på skolen, samt lysten tl at prøve nye veje undervsnngen. Fokuspunktet ved teammøde med ledelsen har været udvklng af naturfagene, og også her er der lyst og vlje tl at udvkle området. Implementerng af værdgrundlag Med udgangspunkt de værder, der skal præge skolen: 1. Ansvarlghed 2. Respekt 3. Anerkendelse 4. Udvklng 5. Professonalsme 6. Engagement fortsættes beskrvelsen og mplementerngen af ovennævnte værder. Med udgangspunkt kommunens værder og skolens værder har der været afholdt en pædagogsk dag, med praktsk/kreatvt arbejde med værderne. Der har lgeledes været flexdage, hvor skolens elever har arbejdet med værderne. I forbndelse med medarbejdersamtaler vælges en af værderne ud tl en konkret drøftelse forhold tl, hvad det betyder for de konkrete arbejdsopgaver, vedkommende har. Vestbyskolen - den nkluderende skole - Med vedtagelsen af udvdet skoledag har skolen haft mulghed for øget brug af holddannelse på tværs af årgange ndskolngen. Det vl sge, at det større omfang er mulgt at tlrette undervsnngen forhold tl den enkeltes elevs næste udvklngszone. I det kommende skoleår forventes, at holddannelse på tværs af årgange et større omfang af undervsnngen vl foregå årgangene klasse. 7 8

5 - Holddannelse forudsætter, at fagene parallellægges på årgangene. - I forhold tl udvdet skoledag udbygges samarbejdet med muskskolen og Komedehuset, hvor også 0. og 4. klasse er en del af projektet. Resultaterne vser, at dette samarbejde øger elevernes selvværd og har stor betydnng forhold tl elevernes socalserng. - I det kommende skoleår vl Per Bøjlund forsat være konsulent og tovholder processen omkrng konkret kollegal sparrng storteamene for mellemtrnnet, udskolngen og specalklasserækken. På næsten alle klassetrn anvendes holddannelse på tværs af årgangene som et redskab tl at tlrettelægge den mest optmale undervsnng for den enkelte elev. Holddannelse på tværs af klassetrn er blevet modtaget postvt af forældrene og elever. Per Bøjlund har været konsulent og tovholder for storteamene mellemtrn, udskolng og specalklasse forbndelse med kvalfcerng af teamarbejdet. Teamene melder postvt tlbage om forløbet. Den røde tråd Samarbejdet med børnehaverne udbygges efter følgende plan: - Et fælles pædagogsk arrangement for alle pædagogske medarbejdere ndskolngen og børnehaverne. - Besøg på skolen af alle kommende børnehaveklassebørn 6-8 gange skoleåret, nden de starter skole. Dagen tlrettelægges af én af skolens børnehaveklasseledere. - I foråret afholdes overleverngsmøder mellem skole og børnehaver. På mødet deltager foruden personale fra skole og børnehaver psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske. - Børnehaverne nvteres tl forskellge arrangementer på skolen, f.eks. skuespl og julekoncert. - Fælles musk/teaterprojekt mellem skole og børnehaver dstrktet. 9 Samarbejdet med dagnsttutonerne skoledstrktet er udbygget og gennemført efter ovenstående plan. Det fælles musk/teaterprojekt var en stor succes med stor deltagelse af både børn og forældre. Opfølgnng og nye ndsatsområder Faglghed og nkluson Alle dansklærerne ndskolngen har deltaget læsekursusforløb, og det fælles kompetencenveau har kvalfceret begynderlæsnngen. Alle elever blver testet 2 gange med en chptest, og mnmum 2 gange blver de evalueret va læseudvklngsskemaet (LUS). Den udarbejdede handleplan for læsnng mplementeres. I det kommende skoleår prorteres følgende områder: - LUS-kursus for 3 dansklærere - 2 lærere deltager kurset den første læsnng - 2 lærere deltager kurset at læse for at lære - 2 lærere deltager kurset faglg nspraton danskundervsnngen - Også det kommende år sættes der fokus på de naturvdenskabelge fag - 6 lærere deltager et kursus Matematk på mellemtrnnet/udskolngen - 2 lærere deltager bolog update - I forrge år blev der oprettet en funktonslærer for naturfag, som deltager det kommunale naturfagsprojekt - Funktonslæreren er samtdg formand og tovholder forhold tl naturfagsteamet med alle naturfagslærere som deltagere. Naturfagsteamet skal bl.a. den 3-årge perode: o udvkle og beskrve den naturfaglge o undervsnng med nddragelse af IT udvkle og beskrve vdendelngen mellem naturfagslærerne. - 4 lærere fra specalklassen påbegynder specalpædagogsk grundkursus 10

6 - 6 pædagogske medarbejdere deltager AKT-kursus - Vdereudvklng af skolens evaluerngskultur med afsæt teammøder med ledelsen 2 gange årlgt - Der ansættes en afdelngsleder med PD specalpædagogk og læsnng. Afdelngslederen har bl.a. tl opgave at kvalfcere undervsnngen skolens specalklasserække. Lærng med IT Ved ndflytnngen tl Slotsskolen med Smartboard alle klasselokaler og trådløs net har Slotsskolen nu mulghed for at anvende IT og IT-baserede undervsnngsmdler et langt større omfang end tdlgere. I det kommende år vl alle lærere og pædagoger deltage to kurser: Implementerng af Smartboard og et faglg kursus anvendelse af Smartboard dansk eller matematk. 19 lærere vl deltage et kursusforløb om anvendelse af SkoleIntra undervsnngen. Der er ved skoleårets start ansat en ny IT-vejleder, som bl.a. har tl opgave at udarbejde en IT-handleplan for IT undervsnngen. Den røde tråd Samarbejdet med børnehaverne udbygges efter følgende plan: - Et fælles pædagogsk arrangement for alle pædagogske medarbejdere ndskolngen og børnehaverne. - Fælles kursus/handleplan for udvklng af børnehavebørnenes sprog og senere læseudvklng. - Besøg på skolen af alle kommende børnehaveklassebørn 6-8 gange skoleåret, nden de starter skole. Dagen tlrettelægges af én af skolens børnehaveklasseledere. - I foråret afholdes overleverngsmøder mellem skole og børnehaver. På mødet deltager foruden personale fra skole og børnehaver psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske. - Børnehaverne nvteres tl forskellge arrangementer på skolen, f.eks. skuespl og julekoncert. - Fælles musk/teaterprojekt mellem skole og børnehaver dstrktet. Udfordrnger Udfordrngen for skolen det kommende år er at få den nye skole tl at fungerer efter den pædagogske vson, som v udarbejdede for 3 år sden. V skal først have den praktske del tl at fungere, hvor alle rutner er ændret, og dernæst udnytte de pædagogske mulgheder, som den nye skole gver os. De fre afdelnger (storteam) skal både være selvstændge med ansvar for den almndelge undervsnng, specalundervsnng og praktske opgaver samtdg med, at storteamet skal være en del af fællesskabet. En anden udfordrng er at få ændret andelen af elever fra skoledstrktet. Et område, der vl blve prorteret højt de kommende år. Den største udfordrng for skolen er at få ændret fraværsprocenten for skolens elever. Den meget høje fraværsprocent gør det meget vanskelgt at løse vores kerneopgave, lgesom det er vanskelgt at bryde den negatve socale arv for en stor gruppe af skolens elever. Ændrngen af fraværsprocenten postv retnng vl bl.a. være en forudsætnng for, at det gennemsntlge karaktergennemsnt ved afgangsprøverne kan stge

7 Resultater Udvdet skoledag I forhold tl udvdet skoledag er der taget udgangspunkt de poltske mål vedrørende øget faglghed fleksbltet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn tl øget faglghed har Vestbyskolen bl.a. sat fokus på læsnng, naturfag og matematk. På en skala fra 1 tl 5, hvor 5 er det optmale, har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse Med hensyn tl fleksbltet vurderer skolen, at % af undervsnngen er organseret anderledes med f.eks. holddelng % % % % % I forhold tl samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelngen mellem lærer og pædagogressourcer ndskolngen og desuden vurderet på samarbejdets ntenstet mellem lærere og pædagoger ndskolngen. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet form af fre trn, hvor Vestbyskolen vurderer, at de deres samarbejde er på trn 4. Vestbyskolen 4 Samarbejder om socale og faglge mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksbel tlrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder st ansvar. 3 Samarbejder omkrng koordnerng og planlægnng af forløb. Deler planlægnng og gennemførsel, men hver enkelt beholder st ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trvsel, årgangens/klassens socale lv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler deer omkrng forløb/elevernes trvsel. Udveksler nformaton om den enkelte elev. Lærerressourcer Pædagogressourcer 13 14

8 Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer ca. 87 % af eleverne på 2. klassetrn sg kategoren skre læsere. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OS120 A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Slotsskolen Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrn lgger Vestbyskolen under landsgennemsnttet, både når det drejer sg en den ldt sværere ndholdslæsnng, punktlæsnng og ntensv læsnng. Tabeller Rammebetngelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysnnger for Vestbyskolen Elevtal Klassetal Særlge opgaver Klassetrn 2008/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse 2007/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse 2006/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 4.12 Elevoplysnnger for Vestbyskolen Elevtal per Elevtal per klasse* lærer Fravær tmer per elev 2008/09 20,7 6,2 16,5 2007/08 15,2 7,3 16,4 2006/ ,4 15,4 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever normalklasser og er således ekskl. elever specalklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angver antal elever pr. fuldtdsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetd og ledernes undervsnngstd fratrukket undervsnngstd specalklasser for begge personalekategorer. På elevsden ndgår elever specalklasser kke klassetrn klassetrn klassetrn 15 16

9 Tabel 4.13 Læreroplysnnger for Vestbyskolen Lærernes Lærernes Lektoner pr. uge undervsnngstd undervsnngs- procent pr. td tmer pr. år år 2008/09 36, ,2 2007/08 36, ,3 2006/ ,2 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervsnngstden er denne opgørelse set forhold tl nettotmetallet på Tallet sger kke noget om, hvor meget den enkelte lærer undervser, det ledelse, læsevejledere, skolebblotekarer, frkøbte lærere m.v. også ndgår opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervsnngstd tmer pr. år og er beregnet ud fra oplysnnger fra UNI-C på baggrund af skolernes ndberetnnger pr. 5. september Således er den samlede undervsnngstd dvderet med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetd delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C nddeler lærernes td 5 kategorer: 1. Undervsnng, 2. Ikke undervsnng, 3. Indvduel td, 4. Ledelsestd og 5. Fere. Tabel 4.14 Oplysnnger om IT og undervsnngsmdler for Vestbyskolen Elevantal per nyere (under 5 år) pc med nternetopkoblng Regnskabsudgfter tl udgfter tl Regnskabs- undervsnngs- undervsnngsmdler uden IT mdler med IT pr. elev pr. elev 2008/09 4, /08 5, / Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune pr. 31. december Øvrge oplysnnger er ndberettet af skolerne maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/2008. Dansk læsnng Tabel 4.15 Økonomoplysnnger for Vestbyskolen Gennemsntlg Nettoudgfter elevudgft kr. nkl. specalklasser *Budget tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold kr. Budget tl modtagelsesklasser og hold kr. 2008/ / , / Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomsystemet Axapta. Elevudgfter for skoleåret 2008/09 opgøres som skolens R2008 udgfter. Budgettet tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold samt budgettet tl modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tldelt personaleressource, lønudgfter. **Justeret beregnng forhold tl 2007/2008 specalklasseomregnng, vkardæknng og ledelsestd er medregnet. Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2008/09 for Vestbyskolen Dansk retstavnng Dansk skrftlg Dansk orden Dansk mundtlg Matematk færdghedsregnng Matematk, problemløsnng 3,46 4,19 4,23 3,77 7,29 5,52 4,16 5,36 3,1 2,75 0,17 7 5,8 3,7 3,7 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2008/09 Engelsk mundtlg Fysk/kem Engelsk skrftlg Tysk mundtlg Bolog skrftlg Geograf skrftlg Samfundsfag Oblgatorsk projektopgave 17 18

10 Tabel 6.1b Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2006/07 for Vestbyskolen Dansk, skrftlgt Dansk mundtlgt Matematk problemløsnng Fysk / kem, skrftlgt Engelsk mundtlgt ,7 8,4 6,2 6,4 8 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2006/07 Tabel klassernes overgangsfrekvenser for Vestbyskolen % Ungdomsuddannelse 10. klasse tlbud Øvrgt Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejlednng for skoleåret 2008/09 Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte tmer på Vestbyskolen Antal planlagte tmer som planlagt gennemført Gennemførte tmer Planlagte tmer med Faktske tal Aflyste tmer ekstern løs vkar Faktske Andel Faktske Andel Faktske pct. pct. tal tal tal Andel pct. 2008/ , ,8 88 0,6 2007/ / Datagrundlag: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, jun fra 1.kl. tl 10.kl. (begge nkl.) Omlagte tmer betragtes som gennemførte tmer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler realteten aflyser under 1 pct. af tmerne Lærernes uddannelsesnveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng dansk på Vestbyskolen Dansk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 17 94% 6% 0% 2007/ % 11% 0% 2006/ % 12% 6% Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng matematk på Vestbyskolen Matematk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 17 29% 47% 24% 2007/ % 33% 33% 2006/ % 0 41% Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng engelsk på Vestbyskolen Engelsk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ % 0% 0% 2007/ % / % 0 8% 19 20

11 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng natur / teknk på Vestbyskolen Natur/teknk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 12 8% 58% 33% 2007/ % 50% 33% 2006/ % 33% 33% Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng geograf på Vestbyskolen Geograf Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 60% 0% 40% 2007/ % 17% / % 20% 0 Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng bolog på Vestbyskolen Bolog Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 100% 0% 0% 2007/ % 0 17% 2006/ % 0 0 Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng fysk/kem på Vestbyskolen Fysk/kem Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 100% 0% 0% 2007/ % 50% / % 0 0 Tabel 8.9 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng af børn med specelle behov på Vestbyskolen Specalpædagogk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med eller lgn. Kompetencer 2008/ 8 75% 25% 2007/ % 12% 2006/ % 25% 63% Mdler tl efteruddannelse Tabel 8.11 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet dansk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 372 0,22 0,56% ,22 0, ,25 0,62% 21 22

12 Tabel 8.12 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet naturfag Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 696 0,42 1,05% ,35 0,57% Tabel 8.13 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet specalpædagogk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 437 0,26 0,66% ,44 1,01% ,36 0,88% Tabel 8.14 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for øvrge fagområder Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 580 0,35 0,88% ,86 1,96% ,71 1,75% Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetngelser for Vestbyskolen Antal klassetrn Spor / klassetrn Elevtal Antal specalelever Elever med dansk som andetsprog 0-9 1, Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 8.16 SFO andelen på Vestbyskolen skoleåret 2008 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 28 93% 21 81% 23 85% 23 70% % % 34 83% 13 57% % 35 81% 23 79% 25 96% 23 24

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere