Vestbyskolen Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21"

Transkript

1 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder Udfordrnger Resultater Udvdet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetngelser Resultater Vestbyskolen Tlf.: Fax: Hjemmesde: E-mal: Skoleleder: Brthe Rasmussen Vceskolenspektør: Nels Chrstan Nelsen Ledende pædagog: Brgt Andersen Afdelngsleder: Lsbet Musaeus Vestbyskolen, som lgger den nordlge del af Horsens, er belggende på flere adresser: SFO1 og skoleafdelng Ryesgade Alternatvklasse Bülowsgade SFO2 (10-14 årge) Vestergade. Skolen har 46 lærere, 14 pædagoger og 360 elever fra 0. klasse tl 9. klasse, heraf en specalklasserække fra 3. tl 10. klassetrn med 62 elever, en alternatvklasse med 12 elever, en SFO1 med 99 børn og en SFO2 med 30 børn. Skolens kerneydelse er undervsnng normalklasser og specalklasser. Klasserne er årgangsdelte, og der er lave klassekoeffcenter. Vestbyskolen skfter navn tl Slotsskolen fra skoleåret /10. Kommentar Skolebeskrvelsen består af flere elementer: Samlet vurderng af skolen er skrevet af chefen for undervsnngsområdet s er bortset fra afsnttet Samlet vurderng af skolen skrevet af skolen s er opsamlnger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysnnger fra skolen og fra de centrale systemer 1 2

2 Samlet vurderng af skolen Vestbyskolen arbejder meget målrettet med en organsatonsudvklng ud fra en overordnet strateg om den nkluderende skole med et godt lærngsmljø for alle børn. Målet forfølges bl.a. gennem efteruddannelse, værdgrundlag, faglg udvklng og fleksbel tlrettelæggelse af undervsnngen. Skolen har vdereudvklng af evaluerngskulturen på dagsordenen både forhold tl den enkelte elev, årgangene og skolen generelt. Vestbyskolens resultater ved folkeskolens afgangsprøver svnger meget. Karaktererne for lgger under landsgennemsnttet, bortset fra mundtlg dansk. Læseresultaterne fra Vestbyskolen lgger over gennemsnttet for Horsens Kommune og er resultatet af en målrettet ndsats. Overgangsfrekvensen tl ungdomsuddannelserne er på Vestbyskolen på 40 %, hvlket forhold tl skolens elevgrundlag er tlfredsstllende. 51 % fortsætter 10. klasse og 9 % placerer sg kategoren øvrgt. Der er tale om en markant fremgang forhold tl tallene fra sdste år. Den udvdede skoledag har skolen udnyttet tl at sætte fokus på læsnng, naturfag og matematk, og der er man nået længst dansk, da dette har været et ndsatsområde gennem længere td end matematkken. og ulovlgt fravær. Fraværet er bekymrende, og der er behov for en helt særlg ndsats her. Lærernes uddannelsesnveau forhold tl de opgaver, de blver sat tl at løse, er på langt de fleste områder nden for lnjefag eller lgnende. Skolen har arbejdet målrettet med udvklng af lærernes. Elevantallet pr. nyere pc er på 4,66, hvor kommunen gennemsnt er på 4,19. Skolens dæknngsgrad SFO er meget højt hele ndskolngsforløbet, og det lgger langt over gennemsnttet for kommunen. Skolens gennemsntlge klassekvotent er på 14,5, og der er tale om en skole med 2 spor. Skolen har svært ved at tltrække alle elever fra skoledstrktet, og på flere klassetrn svarer elevtallet tl én klasse, men klassesammenlægnngen kan være udskudt dels med baggrund den pædagogske opgave dels med baggrund folkeskolelovens bestemmelser, der sger, at man skal undgå, at klasser for ofte splttes op. Vurderngen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvaltetsrapportens forskellge data, svar på spørgeskema, dalogmøder med skolen og skolens selvevaluerng. Skolen anvender holddannelse udstrakt grad for at kunne tlgodese elevernes meget forskellge udvklngstrn. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer godt, og lærere og pædagoger tager stadg højere grad ansvar for opgaverne teamet og på årgangen. Vestbyskolens elever har et gennemsntlgt højt fravær 16,5 dage gennemsnt - og en nærmere analyse vser, at fraværet fordeler sg på fravær på grund af sygdom 3 4

3 Rammebetngelser Budget Løn: kr. Øvrg drft: kr. Personaletal Skolen har 4 ledere, 46 lærere, 14 pædagoger, 2 sekretærer, 1 servceleder, og 4 servcemedarbejdere. Pædagogske processer Indsatsområder og resultater Det overordnede mål for Vestbyskolen er at skabe et godt lærngsmljø for børn Vestbyen. Det være sg børn fra ressourcestærke hjem som børn fra ressourcesvage hjem. Vestbyskolen skal være rummelg og tlrettelægge en undervsnng, der tager udgangspunkt det enkelte barns behov og forudsætnnger både faglgt og socalt. For at løse denne opgave skal skolen højere grad tltrække flere børn fra de ressourcestærke hjem dstrktet. Skolen har det forgange år og vl de kommende år med den nye skole som udgangspunkt satse på en stærk proflerng og markedsførng. Der er udarbejdet en ny folder, og skolen har profleret sg tydelgt det lokale dagblad. Ved ndflytnngen tl den nye skole med Smartboard alle klasselokaler og trådløs net vl IT og IT-baserede undervsnngsmdler være områder, der prorteres højt for at markere en stærk faglg profl. Elevernes faglge udvklng og et større gennemsnt ved afgangsprøverne er gen et stort ndsatsområde, hvortl der prorteres mange ressourcer. Foruden dansk har skolen en treårg perode prorteret de naturvdenskabelge fag både med efteruddannelse, men også ved vdendelng et nyoprettet naturfagsteam. Med byrådets vedtagelse af en ny Vestbyskole har skolen formuleret en pædagogsk vson for Vestbyskolen Den nkluderende skole. Denne vson skal ses som en pædagogsk retnng for de næste 3 år. Det vl sge før, under og de første år efter skolens ndflytnng de nye fysske rammer. Som opfølgnng på Klog på egen prakss fortsættes arbejdet omkrng udarbejdelse og mplementerng af værdgrundlaget med Per Bøjlund som tovholder. 5 6

4 Faglg udvklng - Alle dansklærerne ndskolngen har deltaget læsekursusforløb, og det fælles kompetencenveau har kvalfceret begynderlæsnngen. I det kommende skoleår vl alle elever blve testet 2 gange med en chptest og mnmum 2 gange blve evalueret va læseudvklngsskemaet (LUS). - LUS-kursus for 12 dansklærere. - 3 lærere deltager kurset den første læsnng. - 5 lærere deltager kurset at læse for at lære. - I de kommende 3 år sættes der fokus på de naturvdenskabelge fag. - 3 lærere fortsætter lnjefagsuddannelse matematk. - 4 lærere deltager et kursus Matematk på mellemtrnnet. - 3 lærere deltager 2 kurser Matematk udskolngen og Aktv matematk. - Der oprettes en funktonslærer for naturfag, som deltager det kommunale naturfagsprojekt. - Funktonslæreren er samtdg formand og tovholder forhold tl naturfagsteamet med alle naturfagslærere som deltagere. Naturfagsteamet skal bl.a. den 3-årge perode: o udvkle og beskrve den naturfaglge o undervsnng med nddragelse af IT udvkle og beskrve vdendelngen mellem naturfagslærerne - 2 lærere fra specalklassen påbegynder specalpædagogsk grundkursus. - Vdereudvklng af skolens evaluerngskultur med afsæt teammøder med ledelsen 2 gange årlgt. Skolen har prorteret faglg udvklng højt for lærere og pædagoger. To pædagoger har gennemført mertlæreruddannelsen, og en lærer har gennemført lnjefagsuddannelsen matematk. Desuden har de pædagogske medarbejdere gennemført andre kurser nden for sær matematk og dansk. Prorterngen af faglg udvklng hos det pædagogske personale har styrket sær vdendelngen på skolen, samt lysten tl at prøve nye veje undervsnngen. Fokuspunktet ved teammøde med ledelsen har været udvklng af naturfagene, og også her er der lyst og vlje tl at udvkle området. Implementerng af værdgrundlag Med udgangspunkt de værder, der skal præge skolen: 1. Ansvarlghed 2. Respekt 3. Anerkendelse 4. Udvklng 5. Professonalsme 6. Engagement fortsættes beskrvelsen og mplementerngen af ovennævnte værder. Med udgangspunkt kommunens værder og skolens værder har der været afholdt en pædagogsk dag, med praktsk/kreatvt arbejde med værderne. Der har lgeledes været flexdage, hvor skolens elever har arbejdet med værderne. I forbndelse med medarbejdersamtaler vælges en af værderne ud tl en konkret drøftelse forhold tl, hvad det betyder for de konkrete arbejdsopgaver, vedkommende har. Vestbyskolen - den nkluderende skole - Med vedtagelsen af udvdet skoledag har skolen haft mulghed for øget brug af holddannelse på tværs af årgange ndskolngen. Det vl sge, at det større omfang er mulgt at tlrette undervsnngen forhold tl den enkeltes elevs næste udvklngszone. I det kommende skoleår forventes, at holddannelse på tværs af årgange et større omfang af undervsnngen vl foregå årgangene klasse. 7 8

5 - Holddannelse forudsætter, at fagene parallellægges på årgangene. - I forhold tl udvdet skoledag udbygges samarbejdet med muskskolen og Komedehuset, hvor også 0. og 4. klasse er en del af projektet. Resultaterne vser, at dette samarbejde øger elevernes selvværd og har stor betydnng forhold tl elevernes socalserng. - I det kommende skoleår vl Per Bøjlund forsat være konsulent og tovholder processen omkrng konkret kollegal sparrng storteamene for mellemtrnnet, udskolngen og specalklasserækken. På næsten alle klassetrn anvendes holddannelse på tværs af årgangene som et redskab tl at tlrettelægge den mest optmale undervsnng for den enkelte elev. Holddannelse på tværs af klassetrn er blevet modtaget postvt af forældrene og elever. Per Bøjlund har været konsulent og tovholder for storteamene mellemtrn, udskolng og specalklasse forbndelse med kvalfcerng af teamarbejdet. Teamene melder postvt tlbage om forløbet. Den røde tråd Samarbejdet med børnehaverne udbygges efter følgende plan: - Et fælles pædagogsk arrangement for alle pædagogske medarbejdere ndskolngen og børnehaverne. - Besøg på skolen af alle kommende børnehaveklassebørn 6-8 gange skoleåret, nden de starter skole. Dagen tlrettelægges af én af skolens børnehaveklasseledere. - I foråret afholdes overleverngsmøder mellem skole og børnehaver. På mødet deltager foruden personale fra skole og børnehaver psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske. - Børnehaverne nvteres tl forskellge arrangementer på skolen, f.eks. skuespl og julekoncert. - Fælles musk/teaterprojekt mellem skole og børnehaver dstrktet. 9 Samarbejdet med dagnsttutonerne skoledstrktet er udbygget og gennemført efter ovenstående plan. Det fælles musk/teaterprojekt var en stor succes med stor deltagelse af både børn og forældre. Opfølgnng og nye ndsatsområder Faglghed og nkluson Alle dansklærerne ndskolngen har deltaget læsekursusforløb, og det fælles kompetencenveau har kvalfceret begynderlæsnngen. Alle elever blver testet 2 gange med en chptest, og mnmum 2 gange blver de evalueret va læseudvklngsskemaet (LUS). Den udarbejdede handleplan for læsnng mplementeres. I det kommende skoleår prorteres følgende områder: - LUS-kursus for 3 dansklærere - 2 lærere deltager kurset den første læsnng - 2 lærere deltager kurset at læse for at lære - 2 lærere deltager kurset faglg nspraton danskundervsnngen - Også det kommende år sættes der fokus på de naturvdenskabelge fag - 6 lærere deltager et kursus Matematk på mellemtrnnet/udskolngen - 2 lærere deltager bolog update - I forrge år blev der oprettet en funktonslærer for naturfag, som deltager det kommunale naturfagsprojekt - Funktonslæreren er samtdg formand og tovholder forhold tl naturfagsteamet med alle naturfagslærere som deltagere. Naturfagsteamet skal bl.a. den 3-årge perode: o udvkle og beskrve den naturfaglge o undervsnng med nddragelse af IT udvkle og beskrve vdendelngen mellem naturfagslærerne. - 4 lærere fra specalklassen påbegynder specalpædagogsk grundkursus 10

6 - 6 pædagogske medarbejdere deltager AKT-kursus - Vdereudvklng af skolens evaluerngskultur med afsæt teammøder med ledelsen 2 gange årlgt - Der ansættes en afdelngsleder med PD specalpædagogk og læsnng. Afdelngslederen har bl.a. tl opgave at kvalfcere undervsnngen skolens specalklasserække. Lærng med IT Ved ndflytnngen tl Slotsskolen med Smartboard alle klasselokaler og trådløs net har Slotsskolen nu mulghed for at anvende IT og IT-baserede undervsnngsmdler et langt større omfang end tdlgere. I det kommende år vl alle lærere og pædagoger deltage to kurser: Implementerng af Smartboard og et faglg kursus anvendelse af Smartboard dansk eller matematk. 19 lærere vl deltage et kursusforløb om anvendelse af SkoleIntra undervsnngen. Der er ved skoleårets start ansat en ny IT-vejleder, som bl.a. har tl opgave at udarbejde en IT-handleplan for IT undervsnngen. Den røde tråd Samarbejdet med børnehaverne udbygges efter følgende plan: - Et fælles pædagogsk arrangement for alle pædagogske medarbejdere ndskolngen og børnehaverne. - Fælles kursus/handleplan for udvklng af børnehavebørnenes sprog og senere læseudvklng. - Besøg på skolen af alle kommende børnehaveklassebørn 6-8 gange skoleåret, nden de starter skole. Dagen tlrettelægges af én af skolens børnehaveklasseledere. - I foråret afholdes overleverngsmøder mellem skole og børnehaver. På mødet deltager foruden personale fra skole og børnehaver psykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske. - Børnehaverne nvteres tl forskellge arrangementer på skolen, f.eks. skuespl og julekoncert. - Fælles musk/teaterprojekt mellem skole og børnehaver dstrktet. Udfordrnger Udfordrngen for skolen det kommende år er at få den nye skole tl at fungerer efter den pædagogske vson, som v udarbejdede for 3 år sden. V skal først have den praktske del tl at fungere, hvor alle rutner er ændret, og dernæst udnytte de pædagogske mulgheder, som den nye skole gver os. De fre afdelnger (storteam) skal både være selvstændge med ansvar for den almndelge undervsnng, specalundervsnng og praktske opgaver samtdg med, at storteamet skal være en del af fællesskabet. En anden udfordrng er at få ændret andelen af elever fra skoledstrktet. Et område, der vl blve prorteret højt de kommende år. Den største udfordrng for skolen er at få ændret fraværsprocenten for skolens elever. Den meget høje fraværsprocent gør det meget vanskelgt at løse vores kerneopgave, lgesom det er vanskelgt at bryde den negatve socale arv for en stor gruppe af skolens elever. Ændrngen af fraværsprocenten postv retnng vl bl.a. være en forudsætnng for, at det gennemsntlge karaktergennemsnt ved afgangsprøverne kan stge

7 Resultater Udvdet skoledag I forhold tl udvdet skoledag er der taget udgangspunkt de poltske mål vedrørende øget faglghed fleksbltet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn tl øget faglghed har Vestbyskolen bl.a. sat fokus på læsnng, naturfag og matematk. På en skala fra 1 tl 5, hvor 5 er det optmale, har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse Med hensyn tl fleksbltet vurderer skolen, at % af undervsnngen er organseret anderledes med f.eks. holddelng % % % % % I forhold tl samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelngen mellem lærer og pædagogressourcer ndskolngen og desuden vurderet på samarbejdets ntenstet mellem lærere og pædagoger ndskolngen. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet form af fre trn, hvor Vestbyskolen vurderer, at de deres samarbejde er på trn 4. Vestbyskolen 4 Samarbejder om socale og faglge mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksbel tlrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder st ansvar. 3 Samarbejder omkrng koordnerng og planlægnng af forløb. Deler planlægnng og gennemførsel, men hver enkelt beholder st ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trvsel, årgangens/klassens socale lv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler deer omkrng forløb/elevernes trvsel. Udveksler nformaton om den enkelte elev. Lærerressourcer Pædagogressourcer 13 14

8 Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer ca. 87 % af eleverne på 2. klassetrn sg kategoren skre læsere. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OS120 A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Slotsskolen Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrn lgger Vestbyskolen under landsgennemsnttet, både når det drejer sg en den ldt sværere ndholdslæsnng, punktlæsnng og ntensv læsnng. Tabeller Rammebetngelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysnnger for Vestbyskolen Elevtal Klassetal Særlge opgaver Klassetrn 2008/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse 2007/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse 2006/ Specalklasser ( klasse) Alternatvklasse Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 4.12 Elevoplysnnger for Vestbyskolen Elevtal per Elevtal per klasse* lærer Fravær tmer per elev 2008/09 20,7 6,2 16,5 2007/08 15,2 7,3 16,4 2006/ ,4 15,4 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever normalklasser og er således ekskl. elever specalklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angver antal elever pr. fuldtdsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetd og ledernes undervsnngstd fratrukket undervsnngstd specalklasser for begge personalekategorer. På elevsden ndgår elever specalklasser kke klassetrn klassetrn klassetrn 15 16

9 Tabel 4.13 Læreroplysnnger for Vestbyskolen Lærernes Lærernes Lektoner pr. uge undervsnngstd undervsnngs- procent pr. td tmer pr. år år 2008/09 36, ,2 2007/08 36, ,3 2006/ ,2 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervsnngstden er denne opgørelse set forhold tl nettotmetallet på Tallet sger kke noget om, hvor meget den enkelte lærer undervser, det ledelse, læsevejledere, skolebblotekarer, frkøbte lærere m.v. også ndgår opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervsnngstd tmer pr. år og er beregnet ud fra oplysnnger fra UNI-C på baggrund af skolernes ndberetnnger pr. 5. september Således er den samlede undervsnngstd dvderet med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetd delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C nddeler lærernes td 5 kategorer: 1. Undervsnng, 2. Ikke undervsnng, 3. Indvduel td, 4. Ledelsestd og 5. Fere. Tabel 4.14 Oplysnnger om IT og undervsnngsmdler for Vestbyskolen Elevantal per nyere (under 5 år) pc med nternetopkoblng Regnskabsudgfter tl udgfter tl Regnskabs- undervsnngs- undervsnngsmdler uden IT mdler med IT pr. elev pr. elev 2008/09 4, /08 5, / Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune pr. 31. december Øvrge oplysnnger er ndberettet af skolerne maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/2008. Dansk læsnng Tabel 4.15 Økonomoplysnnger for Vestbyskolen Gennemsntlg Nettoudgfter elevudgft kr. nkl. specalklasser *Budget tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold kr. Budget tl modtagelsesklasser og hold kr. 2008/ / , / Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomsystemet Axapta. Elevudgfter for skoleåret 2008/09 opgøres som skolens R2008 udgfter. Budgettet tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold samt budgettet tl modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tldelt personaleressource, lønudgfter. **Justeret beregnng forhold tl 2007/2008 specalklasseomregnng, vkardæknng og ledelsestd er medregnet. Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2008/09 for Vestbyskolen Dansk retstavnng Dansk skrftlg Dansk orden Dansk mundtlg Matematk færdghedsregnng Matematk, problemløsnng 3,46 4,19 4,23 3,77 7,29 5,52 4,16 5,36 3,1 2,75 0,17 7 5,8 3,7 3,7 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2008/09 Engelsk mundtlg Fysk/kem Engelsk skrftlg Tysk mundtlg Bolog skrftlg Geograf skrftlg Samfundsfag Oblgatorsk projektopgave 17 18

10 Tabel 6.1b Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2006/07 for Vestbyskolen Dansk, skrftlgt Dansk mundtlgt Matematk problemløsnng Fysk / kem, skrftlgt Engelsk mundtlgt ,7 8,4 6,2 6,4 8 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2006/07 Tabel klassernes overgangsfrekvenser for Vestbyskolen % Ungdomsuddannelse 10. klasse tlbud Øvrgt Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejlednng for skoleåret 2008/09 Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte tmer på Vestbyskolen Antal planlagte tmer som planlagt gennemført Gennemførte tmer Planlagte tmer med Faktske tal Aflyste tmer ekstern løs vkar Faktske Andel Faktske Andel Faktske pct. pct. tal tal tal Andel pct. 2008/ , ,8 88 0,6 2007/ / Datagrundlag: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, jun fra 1.kl. tl 10.kl. (begge nkl.) Omlagte tmer betragtes som gennemførte tmer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler realteten aflyser under 1 pct. af tmerne Lærernes uddannelsesnveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng dansk på Vestbyskolen Dansk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 17 94% 6% 0% 2007/ % 11% 0% 2006/ % 12% 6% Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng matematk på Vestbyskolen Matematk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 17 29% 47% 24% 2007/ % 33% 33% 2006/ % 0 41% Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng engelsk på Vestbyskolen Engelsk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ % 0% 0% 2007/ % / % 0 8% 19 20

11 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng natur / teknk på Vestbyskolen Natur/teknk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 12 8% 58% 33% 2007/ % 50% 33% 2006/ % 33% 33% Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng geograf på Vestbyskolen Geograf Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 60% 0% 40% 2007/ % 17% / % 20% 0 Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng bolog på Vestbyskolen Bolog Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 100% 0% 0% 2007/ % 0 17% 2006/ % 0 0 Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng fysk/kem på Vestbyskolen Fysk/kem Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med 2008/ 5 100% 0% 0% 2007/ % 50% / % 0 0 Tabel 8.9 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng af børn med specelle behov på Vestbyskolen Specalpædagogk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med eller lgn. Kompetencer 2008/ 8 75% 25% 2007/ % 12% 2006/ % 25% 63% Mdler tl efteruddannelse Tabel 8.11 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet dansk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 372 0,22 0,56% ,22 0, ,25 0,62% 21 22

12 Tabel 8.12 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet naturfag Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 696 0,42 1,05% ,35 0,57% Tabel 8.13 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet specalpædagogk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 437 0,26 0,66% ,44 1,01% ,36 0,88% Tabel 8.14 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for øvrge fagområder Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 580 0,35 0,88% ,86 1,96% ,71 1,75% Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetngelser for Vestbyskolen Antal klassetrn Spor / klassetrn Elevtal Antal specalelever Elever med dansk som andetsprog 0-9 1, Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 8.16 SFO andelen på Vestbyskolen skoleåret 2008 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 28 93% 21 81% 23 85% 23 70% % % 34 83% 13 57% % 35 81% 23 79% 25 96% 23 24

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Nim Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Personaletal...5... Budget 2008...5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse...5...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Højvangskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2009... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Organisering... 4 0. klasse... 4 0.-6. klasse... 4 Ungdomsafdelingen... 5 Samlet vurdering af skolen... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 BØRN OG UNGE 1 Østbirk Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Gedved Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2009... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Skolebeskrivelse for Slotsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Slotsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 9 Naturfagsprojekt...

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 It-støtte

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 5 Indsatsområder

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Læsning

Læs mere

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland Handlngspan for Øget gennemførelse 2016 SOSU Sjælland Handlngspan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: SOSU Sjælland lnsttutonsnummer: 280108 Dato: Bestyrelsesformandens underskrft: çbl MINISTERIET

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Hovedgård skole /08 BØRN OG UNGE Indhold Hovedgård Skole...3... Samlet vurdering af skolen...3... Rammebetingelser...5... Budget...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 1.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 A:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 4 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2010... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder og resultater... 8 1.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Langmarkskolen Tlf:

Langmarkskolen Tlf: Langmarkskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 Udfordrnger...

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Handlingspian for Øget gennemførelse 2017

Handlingspian for Øget gennemførelse 2017 SOCIAL & SUNDHEDS SKOLEN HERNING Handlngspan for Øget gennemførelse 2017 Skolens navn: Socal & Sundhedsskolen Hernng lnsttutonsn u m mer: 657412 Dato: 31. januar 2017 Bestyrelsesformandens underskrft:

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere