Endelig ansøgning [1162]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig ansøgning [1162]"

Transkript

1 Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: Slutdato: Hovedansøger Hovedansøger 1 Hovedansøger 2 Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Adresse 1 Nyropsgade 1 Adresse 2 Postnr By København V CVR nr Fornavn Olga Efternavn BrünicheOlsen Titel Direktør Kontaktperson for ansøgningen Fornavn Mads Efternavn Gaml Organisation Københavns Kommune, Kulturog Fritidsforvaltningen, Drift og Koordinering Stilling Specialkonsulent Telefon Telefon Side 1 af 33

2 1. Formål Beskriv kort formålet med projektet og hvordan projektet opfylder tildelingskriterierne. Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning ønsker i samarbejde med Århus Kommune at implementere et itbaseret lagerstyringssystem. Lagerstyringssystemet skal understøtte og i videst muligt omfang automatisere bibliotekernes ressourceplanlægning, materialelagring og håndtering, sporing og transport samt sikre fleksible rapporteringsmuligheder. Med en effektiv logistik og professionel, intelligent lagerstyring kan alle folkebiblioteker i København og Århus på sigt alle landets folkebiblioteker opnå store besparelser i forhold til den tid, der pt. anvendes på materialehåndtering. Udover ressourcebesparelser forventes implementering af dette system at medføre store fordele i forhold til bedre udnyttelse af materialesamlinger og følgelig bedre borgerbetjening. Projektet opererer med følgende succeskriterier: 1. Indfrielse af businesscasens arbejdsbesparende potentiale 2. Forenkling og automatisering af arbejdsgange, herunder ressourcehåndtering, materialelagring, materialesporing, materialetransport og rapportering vha. afprøvet lagerstyringssystem Projektet er fortsat et implementeringsprojekt. Side 2 af 33

3 2. Projektidé Beskriv visionen giv et sælgende resumé af projektet. Projektet: Intelligent Lagerstyring sikrer og understøtter at bibliotekernes materialesamlinger på den ene side fremstår trimmet og indbydende for borgerne og på den anden side optimerer projektet de interne arbejdsgange. Materialesamlingen styres effektivt med udgangspunkt i borgernes anvendelse af samlingen. Dette er helt afgørende: Lagerstyringssystemet har et stort arbejdsbesparendepotentiale; men ikke på bekostning af den samlede service for borgerne. Tværtimod, systemet vil medvirke til at forbedre serviceniveauet markant. Centrale problemstillinger og løsninger Undersøgelser viser, at op til 57 % af materialerne er sat forkert på plads, hvilket bl.a. betyder at der bruges meget tid på at lede efter materialer. Der anvendes i samme forbindelse meget tid på at lede efter bortkommet materiale samt kassation og trimning af materialesamlingen. Løsningen på disse problemstillinger består af en trestrenget tilgang til styring af materialesamlingen: Differentieret styring af materialer: Dette muliggør en løsning, hvor der sikres fuldt overblik over placering af alle bibliotekernes materialer. Et lagerstyringssystem sammen med et RFIDsystem vil fastlægge, hvor og hvordan, materialerne skal lagres på tværs af kommunens biblioteker samt lokalt på det enkelte bibliotek. On line registrering ved opsætning og fremfinding af materialer: Dette understøtter en trådløs opdatering, således at opsat materiale er direkte registreret i systemet. Systemet sørger for at arbejdsgangene i forbindelse med fremfinding er optimerede med rutelægning i biblioteket, således at den interne transport reduceres mest muligt. Fælles lager: Den primære funktion er håndtering af de sjældent anvendte og sæsonbetonede materialer. Endvidere er materialer, som sjældent udlånes, placeret i en fælles lagerløsning, som via en effektiv logistik hurtigt kan fremskaffes til kommunens borgere via reservationssystemet. Målgrupper Over 100 årsværk berøres på bibliotekerne i København. De direkte berørte personalegrupper er: medarbejdere på bibliotekerne. Set på landsplan er der ca årsværk inden for folkebibliotekerne, hvoraf det skønnes at årsværk er beskæftiget med arbejdsgange vedrørende materialehåndtering samt direkte borgerkontakt ifm., fremfinding. Side 3 af 33

4 3. Fagområde 3. Fagområde Administrationsområdet Side 4 af 33

5 4. Den nuværende situation Beskriv den nuværende situation ("i dag") og tilhørende arbejdsprocesser så konkret som muligt. Bibliotekerne i Danmark anvender mange ressourcer til materialehåndteringsopgaver: fremfinding af reserveret materiale, modtagelse og opsætning af afleveret materiale, modtagelse og afsendelse af materialer mellem biblioteker, kassation og indgåelse af nye materialer. Københavns Biblioteker bruger over 100 årsværk på disse opgaver svarende til 1/3 af det samlede forbrug. Herudover går godt 1/4 af tiden med den direkte borgerkontakt, hvor en stor opgave er hjælp til fremfinding af materialer. Et væsentligt ressourcetræk ligger i at materialerne ikke er på deres plads. Alene fejlprocenten på hylderne er op til 57%, afhængigt af bibliotek og gruppe. Fejlene skyldes bl.a. at personalet sætter forkert på plads hvilket i sig selv genererer flere fejl, borgerne "roder" m.m. På Hovedbiblioteket i København, der har over materialer, vil blot 6 % fejl svare til at materialer er fejlplacerede. Hertil kommer materialer, der endnu ikke er sat på plads på hylderne står som "klar til udlån" i bibliotekets database. Materialehåndteringen er primært kulissearbejde på bibliotekerne, og tilfører kun begrænset synlig værdi for borgerne. Ønsket er at minimere ressourcer anvendt på kulissearbejde, og i stedet bruge tiden på værdiskabende borgerbetjening. Udfordringer i forbindelse med materialehåndteringen Overordnet er der tale om en utilfredsstillende borger og personaleservice, idet de materialer, der ifølge bibliotekets database burde være på hylderne, ikke er det. Når borgeren ikke kan finde materialet kan de henvende sig ved skranken, hvor personalet typisk vil lede samme sted som borgeren; dernæst foretage opslag i materialehistorikken med henblik på at se, hvornår materialet er afleveret; herefter ledes der andre steder, fx i afleveringsområdet; og endelig kan materialet reserveres til borgeren. Såfremt der ledes forgæves efter materialet på hylderne eller over hele biblioteket, må materialet kasseres for måske at skulle indgå igen, hvis det dukker op. Endelig kan det medføre at opgaven med at lede efter et materiale overlades til andre biblioteker, da bestilt materiale kan hentes på alle biblioteker, hvor materialerne er hjemme. Bibliotekssystemet rummer begrænsede muligheder for dynamisk lagerstyring, fx: I forbindelse med materiale udstillet andre steder i biblioteket, er det fortsat registreret som klar til udlån på oprindelig plads. Derudover kan effekten af en udstilling alene måles ved manuel registrering, som er tidskrævende. Lister til fremfinding af reserverede materialer udskrives parallelt på tværs af flere biblioteker. Som følge af at der ikke er en online og dynamisk opdatering ved fremfinding, er der risiko for, at det samme arbejde foretages på flere biblioteker samtidigt. 20 % af reserverede materialer afhentes ikke af borgerne. Dette skaber spildt arbejde og bidrager til en dårlig materialeudnyttelse, idet materialerne står døde i afhentningsperioden. Bibliotekerne oplever varierende pladsbehov henover året. Det giver ekstraarbejde, når større mængder materialet rokeres rundt for at skabe plads her og nu. Der mangler overblik over kommende pladsbehov henover året. På landsplan beskæftiges ca årsværk på folkebibliotekerne. Alle har i store træk ens arbejdsgange, og vil kunne bekræfte ovenstående, hvoraf det skønnes at årsværk er beskæftiget med materialehåndtering og direkte borgerkontakt ifm. fremfinding uden direkte værdi til borgeren. Side 5 af 33

6 5. Løsningsbeskrivelse Beskriv konkret den nye teknologi/arbejdsmetode/løsning ("idé"), der skal afprøves i projektet. Det Intelligente Lagerstyringssystem Kommunerne i København og Århus ønsker at indføre et standard lagerstyringssystem, som i dag anvendes i andre brancher. Lagerstyringssystemet understøtter og automatiserer bibliotekernes ressourceplanlægning, materialelagring, håndtering, sporing og fremfinding samt optimering af transport mellem biblioteker og fleksible rapporteringsmuligheder. Løsningen integreres med bibliotekernes grundsystemer og er forberedt til selvbetjeningssystemer som kommunikerer med RFIDchippede materialer samt fremtidige bibliotekssystemer, herunder open source. Systemet vil senere kunne anvendes af alle folkebiblioteker i Danmark bl.a. ved hjælp af en drejebog for implementering. I forhold til eksisterende bibliotekssystem vil et lagerstyringssystem understøtte differentieret styring af materialer ved at: Sikre overblik over specifik placering af materialerne på biblioteket (fx sorteringsmaskinen eller konkret reol). Fastlægge hvor materialerne skal lagres på tværs af kommunens biblioteker samt lokalt på det enkelte bibliotek. Skabe overblik over materialer som sjældent anvendes, eller materialer som mest anvendes sæsonmæssigt fx. ved højtider eller i studiesammenhæng. De sjældne og sæsonbetonede materialer kan udgøre op til halvdelen indenfor særlige grupper. Disse materialer vil fysisk blive styret og håndteret separat fra de øvrige materialer, som borgerne oftere og mere jævnt låner. Give overblik over, hvilke materialer der er mest efterspurgte og give forslag til, hvor disse skal placeres i biblioteket. Dermed vil borgeren lettere kunne finde populært materiale. Lagerstyringssystemet vil endvidere kunne understøtte behovet om online registrering ved opsætning og fremfinding af materialer ved at: Understøtte trådløs opdatering, således at opsat materiale er registreret i systemet. Dette kan ske ved brug af håndterminal/pda eller registrering via RFID i forbindelse med opsætning. Herved undgås, at personalet forsøger at fremfinde materiale, som ikke er opsat. Ved fremfinding af materiale (reservationer fra borgerne og ved kassation) anvendes ligeledes håndterminaler som dynamisk opdaterer beholdningen. Optimere rutelægning i biblioteket, således at intern transport reduceres mest muligt ifm. opsætning og fremfinding. Endelig kan lagerstyringssystemet: Give mere detaljerede informationer om afhentning af reservationer, herunder muliggøre større grad af selvbetjening end nuværende mail og sms løsninger. Implementerer et modul til kapacitetsstyring af reoler, således at der løbende er plads til placering af materiale. Behovet for plads til de enkelte kategorier varierer over året, og systemet vil sikre dynamisk fordeling af plads. Give bedre muligheder for udtræk af relevante statistikker. Det vil indeholde et målstyringssystem, som beskriver udviklingen i nøgletal for anvendelse og drift af bibliotekerne. En sidste løsning omfatter oprettelse af et fælles lager. Et centralt fælles lager oprettes til håndtering af de sjældne og sæsonbetonede materialer. Dette lager kan være placeret samlet eller flere steder opdelt efter kategorier. Lagerstyringssystemet giver forslag til optimal struktur for afhentning af bestilt materiale. Det foreslås at afhentning af bestilt materiale centraliseres til færre adresser, hvorved ressourcer til håndtering og transport reduceres. Det samme vil gælde i forbindelse med centralisering af sjældne og sæsonbetonede materiale. Side 6 af 33

7 6. Situationen efter indførelse af løsningen Beskriv den nye situation ("i morgen") og de ændrede arbejdsprocesser, når løsningen er implementeret. Efter indførelse af det Intelligente Lagerstyringssystem er der fuldt overblik over materialernes placering såvel på tværs af bibliotekerne som lokalt på de enkelte biblioteker. Løsningen sørger for at materialerne opdeles i de to hovedsegmenter: ofte/jævnt frekventeret materiale og sæsonbetonede/sjældne materialer. Herved er der skabt bedst mulige vilkår for eksponering, tilgængelighed og håndtering af de materialer, som borgerne er mest interesserede i. Dette betyder at borgerne oplever bibliotekerne som mere spændende og levende end førhen. Der er en mere direkte adgang til og overblik over populært materiale. Materiale, som sjældent udlånes, er placeret separat og kan nu kun lånes via reservationssystemet. Samtidig er arealbehovet til opbevaring af sæsonbetonede/sjældne materialer og ressourceforbruget til beholdningsstyring og håndtering af sæsonbetonede/sjældne materialer reduceret. Personalet og borgerne oplever at materialerne i højere grad er korrekt placeret, således at fremfinding er mindre ressourcekrævende. Borgerne har lettere ved at finde reserveret materiale, idet afhentningsinformationen er mere entydig og detaljeret end tidligere. Afhentningsinformationen sendes ud til borgeren på mail/sms. De tidligere flaskehalse af modtaget og ikke opsat materiale er eliminerede. Systemet viser hvornår materialet er på plads, hvor det førhen kunne være hvor som helst på biblioteket. Personalets håndterminal/pda erstatter de tidligere fremfindingslister. Ressourcebehov til generering og styring af fremfindingslister er elimineret. Via håndscanneren fastlægges fremfindingsrækkefølgen således, at personalet skal bruge mindst mulige ressourcer på den interne transport (færrest skridt). Dette gælder også ved kassation. Systemet sørger endvidere for, at et fremfindingsjob alene finder sted på ét bibliotek og ikke som tidligere, hvor den såkaldte liste 2 blev sendt til mange biblioteker, som ofte afstedkom risiko for ressourcespild i form af flerdobbelt arbejde. Opsætning af materialer er mindre ressourcekrævende, og muligheden for fejlopsætning er minimeret ved brug af håndterminaler/pda. Afhentningsprocenten for det reserverede materiale er væsentlig højere end i gamle dage med baggrund i systemets muligheder for en tættere kommunikation med borgeren. Det er muligt at forudsige behovet for hyldeplads fremadrettet, fordi der er overblik over hvad vi har på hylderne, hvad der er på vej retur fra borgerne, og hvad der er på vej i form af nyindkøbt materiale. Derudover er der mulighed for at inddrage udlånsstatistikken i forbindelse med den samlede kapacitetsstyring af hyldepladserne. Systemet sørger for optimering af transporterne mellem bibliotekerne, således at opsamling og aflevering pr. bibliotek minimeres. Systemet fortæller, hvordan udviklingen er i kommunens hovednøgletal for bibliotekerne for en tidsperiode (udlånsantal, reservationsantal, materialer på centrallager, materialer pr. bibliotek, ressourceforbrug pr. udlån/reservation, ressourceforbrug i alt mv.). Side 7 af 33

8 7. Erfaringer Beskriv erfaringer fra lignende projekter fra ind og/eller udland. Løsningen bag det Intelligente Lagerstyringssystem er kendt gennem mange år i produktions og handelsvirksomheder. Siden 1970 erne har disse virksomheder i stigende grad implementeret lagerstyringssystemer enten som enkeltstående løsninger eller senere mere integrerede løsninger i de såkaldte ERP (Enterprice Ressource Planning) systemer. På globalt plan findes der mange leverandører af standard lagerstyringssystemer. I Nordeuropa og Danmark anvender de fleste virksomheder lagerstyringsmodulerne, som findes i de mest udbredte ERP systemer, såsom SAP, Movex, Baan og Axapta. Der er dog visse brancher, som benytter sig af enkeltstående lagerstyringssystemer, som kan kommunikere med den resterende del af virksomhedernes IT systemer. Den Intelligente Lagerstyring opstår ved kombinationen af at anskaffe et standard lagerstyringsystem og derefter konfigurere parametre og opbygge koncept for styring af lageret. Helt grundlæggende sørger lagerstyringssystemerne for, at der er overblik over varernes placering i lageret. Systemet kan foreslå ruter, som optimerer intern transport ved fremfinding og påpladssætning af varer. Beholdningsstyring er et hovedområde, hvor de fastlagte parametre sikrer, at der ikke er for meget eller for lidt på lageret i forhold til servicering af kunderne. I dag er det nærmest umuligt at styre en virksomhed med lagre uden brug af et lagerstyringssystem. Effekten ved opbygning af et styringskoncept og aktivt arbejde med parametersætning i lagerstyringssystemet kan oftest måles i form af omkostningsreduktion på op til 30 %, samtidig med at leveringsservicen forbedres således at de indkommende ordrer oftere kan leveres komplette til den lovede tid. Erfaringerne fra produktions og handelsvirksomhederne kan overføres direkte til bibliotekerne, hvorved det vurderes at lagerstyrigsteknologien er moden til anvendelse. Det Intelligente Lagerstyringssystem er netop kombinationen af et standard lagerstyringssystem samt opstilling af parametre og koncept for styring af materialernes placering på tværs af bibliotekerne og lokalt på det enkelte bibliotek. Projektet adskiller sig fra lignende projekter i produktions og handelsvirksomheder ved at der er størst fokus på styring af materialernes placering, dvs. overblik over hvor materialerne kan findes og mindst fokus på styring af beholdning. Side 8 af 33

9 Antal direkte målgruppe(r) Antal direkte målgrupper 1 Direkte målgruppe 1 Direkte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Bibliotekspersonale: Bibliotekarer, Kontorpersonale, Opsættere, Medhjælpere og Chauffører. Målgruppen der i alt udgør ca. 400 årsværk i Københavns Kommune vil primært opleve lettere arbejdsgange i forbindelse med fremfinding af materiale, da materialerne er mere korrekt placeret end tidligere. Ressourceanvendelsen til at lede efter materiale, som enten er reserveret eller som borgerne har vanskeligt ved at finde, vil blive væsentligt reduceret. Målgruppen vil derudover opleve at det er lettere at sætte materiale på plads, da Det Intelligente Lagerstyringssystem sørger for at planlægge ruter for påpladssætningen. Som en af de større effekter vil bibliotekspersonalet opleve en mere papirfri arbejdsdag, hvor de tidligere lister til støtte for fremfinding og kassation vil forefindes elektronisk på en håndterminal eller PC. Dette betyder at der ikke længere skal bruges ressourcer på at generere udskrevne lister. Der vil samlet set skulle anvendes færre ressourcer i forbindelse med hjælp til borgere, som har vanskeligt ved at finde materialet på grund af forkert placering. Processerne vedrørende kassation af materiale vil blive mindre ressourcekrævende, idet Det Intelligente Lagerstyringssystem automatisk sørger for at udpege kassationsmateriale, og i kraft af at en større andel af materialet er placeret korrekt og opdateret i systemet. Tilsvarende vil revideringsprocesserne blive mindre ressourcekrævende, da materialet i større grad står korrekt placeret i forhold til Lagerstyringssystemets oplysninger. Andelen af uafhentede reservationer vil være reduceret, idet Lagerstyringssystemet vil forbedre kommunikationen med borgerne med mere detaljeret afhentningsinformation. Som en del af løsningen vil materialer, der sjældent udlånes eller materialer som er sæsonbetonede herunder studie eller årstidsmateriale få én fælles placering (lageret). Dette forventes at give mere plads på bibliotekerne og det forudses, at transportopgaverne mellem bibliotekerne samlet set reduceres. Centralisering af den mindst brugte samt sæsonbetonede del af materialesamlingen vil reducere det decentrale kassationsarbejde og ydermere give mulighed for reduktion i antallet af eksemplarer, således at beholdningen er afpasset til efterspørgselen fra borgerne. Der skal anvendes færre ressourcer på fremfinding, opsætning, kassation, revision og transport af materiale. Indikator for potentiale Det er estimeret at ressourceforbruget til materialehåndteringen samlet set kan reduceres med 15 %, hvilket i Københavns Kommune svarer til 16 årsværk. På landsplan svarer det til 184 årsværk. Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Ressourceforbruget som i dag anvendes til udførelse af påpladssætnings, fremfings, kassations, revisions og transportopgaverne er kendt og det er vurderet at den direkte besparelse i det samlede ressourceforbrug er op til 30 % af den aktuelle ressourceanvendelse, hvorefter projektet har lagt et konservativt potentiale på 15 % ressourcebesparelse. Besparelsen tænkes at indgå i kommende besparelser, så serviceniveauet på bibliotekerne kan opretholdes. Ressourcebesparelsen vil måles, idet der i høj grad vil være tale om faldebortaktiviteter i og med der ikke længere i samme grad skal anvendes tid på at lede efter materiale. Ressourceforbruget i forbindelse med opsætning af materiale og fremfinding af materiale vil kunne måles direkte og resultere i reduktion af ressourceforbruget. Bibliotekspersonalet vil opleve en relativt stor ændring fra at være vant til at arbejde med udskrevne lister i hånden til at fremfindings, kassations, reviderings og transportopgaver foregår elektronisk med håndholdt terminal (PDA) som fortæller alt om hvilket job der skal udføres samtidig med at opdatering af Lagerstyringssystem og bibliotekssystemet (DDELibra) foregår online og automatisk. Bibliotekspersonalet vil opleve, at en ny registrering skal foretages via online terminal. Personalet vil efter en tid fornemme at brugen af online registrering via håndterminal er lettere, da der kun skal registreres én gang online derefter er opgaven afsluttet. Der skal i fremtiden ikke anvendes ressourcer til generering af fremfindingslister samt fysisk håndtering af disse i form af print og håndtering internt i biblioteket. Ressourceforbrug til udskrivning af fremfindings og kassationslister her kan der måles en reduktion. Direkte målgruppe 2 Side 9 af 33

10 Direkte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 3 Direkte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 4 Direkte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Arbejdskraftbesparende potentiale Direkte målgruppe 5 Direkte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Side 10 af 33

11 Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal indirekte målgruppe(r) Antal indirekte målgrupper 1 Indirekte målgruppe 1 Indirekte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Kommunernes administration Kommunens administrationspersonale vil opleve lettere adgang til statistiske data, bedre overblik over den samlede drift og mindre behov for støtte til drift og udvikling af bibliotekerne. Dette vil frigøre ressourcer til bedre styringsstøtte af bibliotekernes udvikling fremadrettet. Der vil skulle anvendes færre ressourcer fra kommunens administration til støtte for udvikling af bibliotekernes service overfor borgerne samt optimering af ressourcer til drift af bibliotekernes materialestyring. Der vil kunne frigøres op til 10 % af ressourcerne fra Kommunens administration vedrørende støtte til drift og udvikling af bibliotekernes materialehåndtering. I Københavns Kommune anvendes i alt ca. 7 årsværk til disse opgaver. På landsplan er der tale om over 100 årsværk til støtte for området. Reduktion i tidsforbrug til støtte for udvikling og drift af bibliotekerne. Måles i reduceret tidsforbrug. Ingen. Ingen. Ingen. Indirekte målgruppe 2 Indirekte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 3 Indirekte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Side 11 af 33

12 Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 4 Indirekte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 5 Indirekte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal øvrige målgruppe(r) Antal øvrige målgrupper 1 Øvrig målgruppe 1 Øvrig målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Borgere Borgerne vil opleve en øget service på bibliotekerne. Borgerne får nemmere adgang til materialerne og lettere mulighed for selv at kunne fremfinde materialet. Borgerne vil ligeledes opleve, at materialerne er præsenteret mere indbydende, og borgerne vil blive inspireret til at låne flere materialer. Ventetiden på reserveret materiale vil falde, da der i højere grad er styr på hvor materialerne befinder sig efter aflevering, hvilket betyder at materialerne hurtigere bliver parat til genudlåning. Side 12 af 33

13 Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Forbedret Øvrig målgruppe 2 Øvrig målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 3 Øvrig målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 4 Øvrig målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 5 Øvrig målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Effektmåling og samlet evaluering af projektet Øvrige effekter Effektmåling Evaluering Ingen. Effekten af projektet vil blive målt på frigjorte ressourcer til påpladssætnings, fremfings, kassations, revisions og transportopgaver. Evaluering af projektet vil blive foretaget med baggrund i opnåede frigjorte ressourcer samt personalets vurdering af i hvilken grad arbejdet med ikke værdiskabende aktiviteter er reduceret. Derudover vil evalueringen fokuserer på, hvordan de deltagende biblioteker fremadrettet kan indhente gevinster ved at videreudvikle de igangsatte løsninger. Endelig vil evalueringen også omfatte vurdering af mulighederne for at introducere løsningerne på landsplan på en let og enkelt måde. Side 13 af 33

14 Tabel 1. Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Arbejdskraftbesparende potentiale for direkte berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Bibliotekspersonale KK 100, , , Bibliotekspersonale ÅK 33, , , ,00 0 0,00 0 0, % 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, direkte berørt målgruppe: Arbejdskraftbesparende potentiale for indirekte berørt(e) målgruppe(r) 133, , , % 15% Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Administrationspersonale KK 8, , , ,00 Administrationspersonale ÅK 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Total, indirekte berørt målgruppe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8, , , % 13% Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årligt merforbrug Årligt merforbrug i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, merarbejde: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0% 0% Samlet arbejdskraftbesparende potentiale Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total 141, , , % 15% Side 14 af 33

15 Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets arbejdskraftbesparende potentiale" Side 15 af 33

16 Tabel 2. Projektets økonomiske balance Projektets økonomiske balance Total Direkte arbejdskraftbesparelse ,00 Indirekte arbejdskraftbesparelse ,00 Besparelser på driftsomkostninger 0,00 Økonomiske gevinster total Omkostninger til merarbejde 0,00 Totale projektudgifter ,00 Øgede driftsomkostninger 0,00 Omkostninger total Årlig økonomisk balance Summeret økonomisk balance Side 16 af 33

17 Projektets økonomiske balance Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets økonomiske balance" Projektets økonomiske balance er opgjort ex. moms. Side 17 af 33

18 Tabel 3. Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk 16,00 Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod 400 Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces 0, Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk 184, s Side 18 af 33

19 Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale" Side 19 af 33

20 Tabel 4. Risikoområder Organisation: Risikoen skyldes forhold i organisationen Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Utilstrækkelig projektledelse Hvis der ikke sikres nok ressourcer og know how. Projektet når ikke sine mål Sikre stærk projektledelse Gennemsnit: 3,0 Teknisk løsning: Risikoen kommer af den tekniske løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Manglende integration med bibliotekssystem Utilstrækkelig kravspecifikationen inden løsning Opdat. mellem biblioteks og lagerstyringssystem Tilstrælkkelig kravspecificering Lange svartider med trådløs kommunikation Teknisk løsning vedrørende trådløs kommunikation. Langsom opdat. af beholdninger og placeringer mat. Sikre nok kapacitet til trådløs kommunikation Gennemsnit: 2,5 Leverandører: Risikoen er relateret til leverandørerne Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Valg af rette leverandør, rigtige systemløsning Projektet projektledelsen og styregruppen Forkert system vil være katastrofalt Fokus på valg af leverandør og systemløsning Gennemsnit: 3,0 Interessenter: Risikoen er relateret til projektets interessenter Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Modstand mod forandring blandt personalet. Bibliotekspersonalet Svært at implementere det lagerstyringssystemet. Indragelse af personalet Borgerne ikke tager løsningen til sig. Borgerne Borgerne vil sige at servicen er forringet. Kommunikere ændret borgerservice Gennemsnit: 2,5 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Side 20 af 33 Risiko Hvad er det for risici projektet Kilde Hvem/Hvad er kilden til Sandsyn Konse Vurde Beskriv hvordan risikoen kan påvirke Korrigerende

Endelig ansøgning [785]

Endelig ansøgning [785] Endelig ansøgning [785] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 785 Projekt Projektets titel Automatisering af arbejdsgange ved brug af præjournalisering Startdato: 29082010 Slutdato: 04022011 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

12-03-2009. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. IT systemer. Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher:

12-03-2009. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. IT systemer. Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse : Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher: 10 166 9 8 7 6 8 1 Godstransport på Terminaldrift vej og/eller IT systemer Anvender virksomheden

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere