Endelig ansøgning [1162]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig ansøgning [1162]"

Transkript

1 Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: Slutdato: Hovedansøger Hovedansøger 1 Hovedansøger 2 Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Adresse 1 Nyropsgade 1 Adresse 2 Postnr By København V CVR nr Fornavn Olga Efternavn BrünicheOlsen Titel Direktør Kontaktperson for ansøgningen Fornavn Mads Efternavn Gaml Organisation Københavns Kommune, Kulturog Fritidsforvaltningen, Drift og Koordinering Stilling Specialkonsulent Telefon Telefon Side 1 af 33

2 1. Formål Beskriv kort formålet med projektet og hvordan projektet opfylder tildelingskriterierne. Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning ønsker i samarbejde med Århus Kommune at implementere et itbaseret lagerstyringssystem. Lagerstyringssystemet skal understøtte og i videst muligt omfang automatisere bibliotekernes ressourceplanlægning, materialelagring og håndtering, sporing og transport samt sikre fleksible rapporteringsmuligheder. Med en effektiv logistik og professionel, intelligent lagerstyring kan alle folkebiblioteker i København og Århus på sigt alle landets folkebiblioteker opnå store besparelser i forhold til den tid, der pt. anvendes på materialehåndtering. Udover ressourcebesparelser forventes implementering af dette system at medføre store fordele i forhold til bedre udnyttelse af materialesamlinger og følgelig bedre borgerbetjening. Projektet opererer med følgende succeskriterier: 1. Indfrielse af businesscasens arbejdsbesparende potentiale 2. Forenkling og automatisering af arbejdsgange, herunder ressourcehåndtering, materialelagring, materialesporing, materialetransport og rapportering vha. afprøvet lagerstyringssystem Projektet er fortsat et implementeringsprojekt. Side 2 af 33

3 2. Projektidé Beskriv visionen giv et sælgende resumé af projektet. Projektet: Intelligent Lagerstyring sikrer og understøtter at bibliotekernes materialesamlinger på den ene side fremstår trimmet og indbydende for borgerne og på den anden side optimerer projektet de interne arbejdsgange. Materialesamlingen styres effektivt med udgangspunkt i borgernes anvendelse af samlingen. Dette er helt afgørende: Lagerstyringssystemet har et stort arbejdsbesparendepotentiale; men ikke på bekostning af den samlede service for borgerne. Tværtimod, systemet vil medvirke til at forbedre serviceniveauet markant. Centrale problemstillinger og løsninger Undersøgelser viser, at op til 57 % af materialerne er sat forkert på plads, hvilket bl.a. betyder at der bruges meget tid på at lede efter materialer. Der anvendes i samme forbindelse meget tid på at lede efter bortkommet materiale samt kassation og trimning af materialesamlingen. Løsningen på disse problemstillinger består af en trestrenget tilgang til styring af materialesamlingen: Differentieret styring af materialer: Dette muliggør en løsning, hvor der sikres fuldt overblik over placering af alle bibliotekernes materialer. Et lagerstyringssystem sammen med et RFIDsystem vil fastlægge, hvor og hvordan, materialerne skal lagres på tværs af kommunens biblioteker samt lokalt på det enkelte bibliotek. On line registrering ved opsætning og fremfinding af materialer: Dette understøtter en trådløs opdatering, således at opsat materiale er direkte registreret i systemet. Systemet sørger for at arbejdsgangene i forbindelse med fremfinding er optimerede med rutelægning i biblioteket, således at den interne transport reduceres mest muligt. Fælles lager: Den primære funktion er håndtering af de sjældent anvendte og sæsonbetonede materialer. Endvidere er materialer, som sjældent udlånes, placeret i en fælles lagerløsning, som via en effektiv logistik hurtigt kan fremskaffes til kommunens borgere via reservationssystemet. Målgrupper Over 100 årsværk berøres på bibliotekerne i København. De direkte berørte personalegrupper er: medarbejdere på bibliotekerne. Set på landsplan er der ca årsværk inden for folkebibliotekerne, hvoraf det skønnes at årsværk er beskæftiget med arbejdsgange vedrørende materialehåndtering samt direkte borgerkontakt ifm., fremfinding. Side 3 af 33

4 3. Fagområde 3. Fagområde Administrationsområdet Side 4 af 33

5 4. Den nuværende situation Beskriv den nuværende situation ("i dag") og tilhørende arbejdsprocesser så konkret som muligt. Bibliotekerne i Danmark anvender mange ressourcer til materialehåndteringsopgaver: fremfinding af reserveret materiale, modtagelse og opsætning af afleveret materiale, modtagelse og afsendelse af materialer mellem biblioteker, kassation og indgåelse af nye materialer. Københavns Biblioteker bruger over 100 årsværk på disse opgaver svarende til 1/3 af det samlede forbrug. Herudover går godt 1/4 af tiden med den direkte borgerkontakt, hvor en stor opgave er hjælp til fremfinding af materialer. Et væsentligt ressourcetræk ligger i at materialerne ikke er på deres plads. Alene fejlprocenten på hylderne er op til 57%, afhængigt af bibliotek og gruppe. Fejlene skyldes bl.a. at personalet sætter forkert på plads hvilket i sig selv genererer flere fejl, borgerne "roder" m.m. På Hovedbiblioteket i København, der har over materialer, vil blot 6 % fejl svare til at materialer er fejlplacerede. Hertil kommer materialer, der endnu ikke er sat på plads på hylderne står som "klar til udlån" i bibliotekets database. Materialehåndteringen er primært kulissearbejde på bibliotekerne, og tilfører kun begrænset synlig værdi for borgerne. Ønsket er at minimere ressourcer anvendt på kulissearbejde, og i stedet bruge tiden på værdiskabende borgerbetjening. Udfordringer i forbindelse med materialehåndteringen Overordnet er der tale om en utilfredsstillende borger og personaleservice, idet de materialer, der ifølge bibliotekets database burde være på hylderne, ikke er det. Når borgeren ikke kan finde materialet kan de henvende sig ved skranken, hvor personalet typisk vil lede samme sted som borgeren; dernæst foretage opslag i materialehistorikken med henblik på at se, hvornår materialet er afleveret; herefter ledes der andre steder, fx i afleveringsområdet; og endelig kan materialet reserveres til borgeren. Såfremt der ledes forgæves efter materialet på hylderne eller over hele biblioteket, må materialet kasseres for måske at skulle indgå igen, hvis det dukker op. Endelig kan det medføre at opgaven med at lede efter et materiale overlades til andre biblioteker, da bestilt materiale kan hentes på alle biblioteker, hvor materialerne er hjemme. Bibliotekssystemet rummer begrænsede muligheder for dynamisk lagerstyring, fx: I forbindelse med materiale udstillet andre steder i biblioteket, er det fortsat registreret som klar til udlån på oprindelig plads. Derudover kan effekten af en udstilling alene måles ved manuel registrering, som er tidskrævende. Lister til fremfinding af reserverede materialer udskrives parallelt på tværs af flere biblioteker. Som følge af at der ikke er en online og dynamisk opdatering ved fremfinding, er der risiko for, at det samme arbejde foretages på flere biblioteker samtidigt. 20 % af reserverede materialer afhentes ikke af borgerne. Dette skaber spildt arbejde og bidrager til en dårlig materialeudnyttelse, idet materialerne står døde i afhentningsperioden. Bibliotekerne oplever varierende pladsbehov henover året. Det giver ekstraarbejde, når større mængder materialet rokeres rundt for at skabe plads her og nu. Der mangler overblik over kommende pladsbehov henover året. På landsplan beskæftiges ca årsværk på folkebibliotekerne. Alle har i store træk ens arbejdsgange, og vil kunne bekræfte ovenstående, hvoraf det skønnes at årsværk er beskæftiget med materialehåndtering og direkte borgerkontakt ifm. fremfinding uden direkte værdi til borgeren. Side 5 af 33

6 5. Løsningsbeskrivelse Beskriv konkret den nye teknologi/arbejdsmetode/løsning ("idé"), der skal afprøves i projektet. Det Intelligente Lagerstyringssystem Kommunerne i København og Århus ønsker at indføre et standard lagerstyringssystem, som i dag anvendes i andre brancher. Lagerstyringssystemet understøtter og automatiserer bibliotekernes ressourceplanlægning, materialelagring, håndtering, sporing og fremfinding samt optimering af transport mellem biblioteker og fleksible rapporteringsmuligheder. Løsningen integreres med bibliotekernes grundsystemer og er forberedt til selvbetjeningssystemer som kommunikerer med RFIDchippede materialer samt fremtidige bibliotekssystemer, herunder open source. Systemet vil senere kunne anvendes af alle folkebiblioteker i Danmark bl.a. ved hjælp af en drejebog for implementering. I forhold til eksisterende bibliotekssystem vil et lagerstyringssystem understøtte differentieret styring af materialer ved at: Sikre overblik over specifik placering af materialerne på biblioteket (fx sorteringsmaskinen eller konkret reol). Fastlægge hvor materialerne skal lagres på tværs af kommunens biblioteker samt lokalt på det enkelte bibliotek. Skabe overblik over materialer som sjældent anvendes, eller materialer som mest anvendes sæsonmæssigt fx. ved højtider eller i studiesammenhæng. De sjældne og sæsonbetonede materialer kan udgøre op til halvdelen indenfor særlige grupper. Disse materialer vil fysisk blive styret og håndteret separat fra de øvrige materialer, som borgerne oftere og mere jævnt låner. Give overblik over, hvilke materialer der er mest efterspurgte og give forslag til, hvor disse skal placeres i biblioteket. Dermed vil borgeren lettere kunne finde populært materiale. Lagerstyringssystemet vil endvidere kunne understøtte behovet om online registrering ved opsætning og fremfinding af materialer ved at: Understøtte trådløs opdatering, således at opsat materiale er registreret i systemet. Dette kan ske ved brug af håndterminal/pda eller registrering via RFID i forbindelse med opsætning. Herved undgås, at personalet forsøger at fremfinde materiale, som ikke er opsat. Ved fremfinding af materiale (reservationer fra borgerne og ved kassation) anvendes ligeledes håndterminaler som dynamisk opdaterer beholdningen. Optimere rutelægning i biblioteket, således at intern transport reduceres mest muligt ifm. opsætning og fremfinding. Endelig kan lagerstyringssystemet: Give mere detaljerede informationer om afhentning af reservationer, herunder muliggøre større grad af selvbetjening end nuværende mail og sms løsninger. Implementerer et modul til kapacitetsstyring af reoler, således at der løbende er plads til placering af materiale. Behovet for plads til de enkelte kategorier varierer over året, og systemet vil sikre dynamisk fordeling af plads. Give bedre muligheder for udtræk af relevante statistikker. Det vil indeholde et målstyringssystem, som beskriver udviklingen i nøgletal for anvendelse og drift af bibliotekerne. En sidste løsning omfatter oprettelse af et fælles lager. Et centralt fælles lager oprettes til håndtering af de sjældne og sæsonbetonede materialer. Dette lager kan være placeret samlet eller flere steder opdelt efter kategorier. Lagerstyringssystemet giver forslag til optimal struktur for afhentning af bestilt materiale. Det foreslås at afhentning af bestilt materiale centraliseres til færre adresser, hvorved ressourcer til håndtering og transport reduceres. Det samme vil gælde i forbindelse med centralisering af sjældne og sæsonbetonede materiale. Side 6 af 33

7 6. Situationen efter indførelse af løsningen Beskriv den nye situation ("i morgen") og de ændrede arbejdsprocesser, når løsningen er implementeret. Efter indførelse af det Intelligente Lagerstyringssystem er der fuldt overblik over materialernes placering såvel på tværs af bibliotekerne som lokalt på de enkelte biblioteker. Løsningen sørger for at materialerne opdeles i de to hovedsegmenter: ofte/jævnt frekventeret materiale og sæsonbetonede/sjældne materialer. Herved er der skabt bedst mulige vilkår for eksponering, tilgængelighed og håndtering af de materialer, som borgerne er mest interesserede i. Dette betyder at borgerne oplever bibliotekerne som mere spændende og levende end førhen. Der er en mere direkte adgang til og overblik over populært materiale. Materiale, som sjældent udlånes, er placeret separat og kan nu kun lånes via reservationssystemet. Samtidig er arealbehovet til opbevaring af sæsonbetonede/sjældne materialer og ressourceforbruget til beholdningsstyring og håndtering af sæsonbetonede/sjældne materialer reduceret. Personalet og borgerne oplever at materialerne i højere grad er korrekt placeret, således at fremfinding er mindre ressourcekrævende. Borgerne har lettere ved at finde reserveret materiale, idet afhentningsinformationen er mere entydig og detaljeret end tidligere. Afhentningsinformationen sendes ud til borgeren på mail/sms. De tidligere flaskehalse af modtaget og ikke opsat materiale er eliminerede. Systemet viser hvornår materialet er på plads, hvor det førhen kunne være hvor som helst på biblioteket. Personalets håndterminal/pda erstatter de tidligere fremfindingslister. Ressourcebehov til generering og styring af fremfindingslister er elimineret. Via håndscanneren fastlægges fremfindingsrækkefølgen således, at personalet skal bruge mindst mulige ressourcer på den interne transport (færrest skridt). Dette gælder også ved kassation. Systemet sørger endvidere for, at et fremfindingsjob alene finder sted på ét bibliotek og ikke som tidligere, hvor den såkaldte liste 2 blev sendt til mange biblioteker, som ofte afstedkom risiko for ressourcespild i form af flerdobbelt arbejde. Opsætning af materialer er mindre ressourcekrævende, og muligheden for fejlopsætning er minimeret ved brug af håndterminaler/pda. Afhentningsprocenten for det reserverede materiale er væsentlig højere end i gamle dage med baggrund i systemets muligheder for en tættere kommunikation med borgeren. Det er muligt at forudsige behovet for hyldeplads fremadrettet, fordi der er overblik over hvad vi har på hylderne, hvad der er på vej retur fra borgerne, og hvad der er på vej i form af nyindkøbt materiale. Derudover er der mulighed for at inddrage udlånsstatistikken i forbindelse med den samlede kapacitetsstyring af hyldepladserne. Systemet sørger for optimering af transporterne mellem bibliotekerne, således at opsamling og aflevering pr. bibliotek minimeres. Systemet fortæller, hvordan udviklingen er i kommunens hovednøgletal for bibliotekerne for en tidsperiode (udlånsantal, reservationsantal, materialer på centrallager, materialer pr. bibliotek, ressourceforbrug pr. udlån/reservation, ressourceforbrug i alt mv.). Side 7 af 33

8 7. Erfaringer Beskriv erfaringer fra lignende projekter fra ind og/eller udland. Løsningen bag det Intelligente Lagerstyringssystem er kendt gennem mange år i produktions og handelsvirksomheder. Siden 1970 erne har disse virksomheder i stigende grad implementeret lagerstyringssystemer enten som enkeltstående løsninger eller senere mere integrerede løsninger i de såkaldte ERP (Enterprice Ressource Planning) systemer. På globalt plan findes der mange leverandører af standard lagerstyringssystemer. I Nordeuropa og Danmark anvender de fleste virksomheder lagerstyringsmodulerne, som findes i de mest udbredte ERP systemer, såsom SAP, Movex, Baan og Axapta. Der er dog visse brancher, som benytter sig af enkeltstående lagerstyringssystemer, som kan kommunikere med den resterende del af virksomhedernes IT systemer. Den Intelligente Lagerstyring opstår ved kombinationen af at anskaffe et standard lagerstyringsystem og derefter konfigurere parametre og opbygge koncept for styring af lageret. Helt grundlæggende sørger lagerstyringssystemerne for, at der er overblik over varernes placering i lageret. Systemet kan foreslå ruter, som optimerer intern transport ved fremfinding og påpladssætning af varer. Beholdningsstyring er et hovedområde, hvor de fastlagte parametre sikrer, at der ikke er for meget eller for lidt på lageret i forhold til servicering af kunderne. I dag er det nærmest umuligt at styre en virksomhed med lagre uden brug af et lagerstyringssystem. Effekten ved opbygning af et styringskoncept og aktivt arbejde med parametersætning i lagerstyringssystemet kan oftest måles i form af omkostningsreduktion på op til 30 %, samtidig med at leveringsservicen forbedres således at de indkommende ordrer oftere kan leveres komplette til den lovede tid. Erfaringerne fra produktions og handelsvirksomhederne kan overføres direkte til bibliotekerne, hvorved det vurderes at lagerstyrigsteknologien er moden til anvendelse. Det Intelligente Lagerstyringssystem er netop kombinationen af et standard lagerstyringssystem samt opstilling af parametre og koncept for styring af materialernes placering på tværs af bibliotekerne og lokalt på det enkelte bibliotek. Projektet adskiller sig fra lignende projekter i produktions og handelsvirksomheder ved at der er størst fokus på styring af materialernes placering, dvs. overblik over hvor materialerne kan findes og mindst fokus på styring af beholdning. Side 8 af 33

9 Antal direkte målgruppe(r) Antal direkte målgrupper 1 Direkte målgruppe 1 Direkte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Bibliotekspersonale: Bibliotekarer, Kontorpersonale, Opsættere, Medhjælpere og Chauffører. Målgruppen der i alt udgør ca. 400 årsværk i Københavns Kommune vil primært opleve lettere arbejdsgange i forbindelse med fremfinding af materiale, da materialerne er mere korrekt placeret end tidligere. Ressourceanvendelsen til at lede efter materiale, som enten er reserveret eller som borgerne har vanskeligt ved at finde, vil blive væsentligt reduceret. Målgruppen vil derudover opleve at det er lettere at sætte materiale på plads, da Det Intelligente Lagerstyringssystem sørger for at planlægge ruter for påpladssætningen. Som en af de større effekter vil bibliotekspersonalet opleve en mere papirfri arbejdsdag, hvor de tidligere lister til støtte for fremfinding og kassation vil forefindes elektronisk på en håndterminal eller PC. Dette betyder at der ikke længere skal bruges ressourcer på at generere udskrevne lister. Der vil samlet set skulle anvendes færre ressourcer i forbindelse med hjælp til borgere, som har vanskeligt ved at finde materialet på grund af forkert placering. Processerne vedrørende kassation af materiale vil blive mindre ressourcekrævende, idet Det Intelligente Lagerstyringssystem automatisk sørger for at udpege kassationsmateriale, og i kraft af at en større andel af materialet er placeret korrekt og opdateret i systemet. Tilsvarende vil revideringsprocesserne blive mindre ressourcekrævende, da materialet i større grad står korrekt placeret i forhold til Lagerstyringssystemets oplysninger. Andelen af uafhentede reservationer vil være reduceret, idet Lagerstyringssystemet vil forbedre kommunikationen med borgerne med mere detaljeret afhentningsinformation. Som en del af løsningen vil materialer, der sjældent udlånes eller materialer som er sæsonbetonede herunder studie eller årstidsmateriale få én fælles placering (lageret). Dette forventes at give mere plads på bibliotekerne og det forudses, at transportopgaverne mellem bibliotekerne samlet set reduceres. Centralisering af den mindst brugte samt sæsonbetonede del af materialesamlingen vil reducere det decentrale kassationsarbejde og ydermere give mulighed for reduktion i antallet af eksemplarer, således at beholdningen er afpasset til efterspørgselen fra borgerne. Der skal anvendes færre ressourcer på fremfinding, opsætning, kassation, revision og transport af materiale. Indikator for potentiale Det er estimeret at ressourceforbruget til materialehåndteringen samlet set kan reduceres med 15 %, hvilket i Københavns Kommune svarer til 16 årsværk. På landsplan svarer det til 184 årsværk. Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Ressourceforbruget som i dag anvendes til udførelse af påpladssætnings, fremfings, kassations, revisions og transportopgaverne er kendt og det er vurderet at den direkte besparelse i det samlede ressourceforbrug er op til 30 % af den aktuelle ressourceanvendelse, hvorefter projektet har lagt et konservativt potentiale på 15 % ressourcebesparelse. Besparelsen tænkes at indgå i kommende besparelser, så serviceniveauet på bibliotekerne kan opretholdes. Ressourcebesparelsen vil måles, idet der i høj grad vil være tale om faldebortaktiviteter i og med der ikke længere i samme grad skal anvendes tid på at lede efter materiale. Ressourceforbruget i forbindelse med opsætning af materiale og fremfinding af materiale vil kunne måles direkte og resultere i reduktion af ressourceforbruget. Bibliotekspersonalet vil opleve en relativt stor ændring fra at være vant til at arbejde med udskrevne lister i hånden til at fremfindings, kassations, reviderings og transportopgaver foregår elektronisk med håndholdt terminal (PDA) som fortæller alt om hvilket job der skal udføres samtidig med at opdatering af Lagerstyringssystem og bibliotekssystemet (DDELibra) foregår online og automatisk. Bibliotekspersonalet vil opleve, at en ny registrering skal foretages via online terminal. Personalet vil efter en tid fornemme at brugen af online registrering via håndterminal er lettere, da der kun skal registreres én gang online derefter er opgaven afsluttet. Der skal i fremtiden ikke anvendes ressourcer til generering af fremfindingslister samt fysisk håndtering af disse i form af print og håndtering internt i biblioteket. Ressourceforbrug til udskrivning af fremfindings og kassationslister her kan der måles en reduktion. Direkte målgruppe 2 Side 9 af 33

10 Direkte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 3 Direkte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 4 Direkte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Arbejdskraftbesparende potentiale Direkte målgruppe 5 Direkte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Side 10 af 33

11 Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal indirekte målgruppe(r) Antal indirekte målgrupper 1 Indirekte målgruppe 1 Indirekte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Kommunernes administration Kommunens administrationspersonale vil opleve lettere adgang til statistiske data, bedre overblik over den samlede drift og mindre behov for støtte til drift og udvikling af bibliotekerne. Dette vil frigøre ressourcer til bedre styringsstøtte af bibliotekernes udvikling fremadrettet. Der vil skulle anvendes færre ressourcer fra kommunens administration til støtte for udvikling af bibliotekernes service overfor borgerne samt optimering af ressourcer til drift af bibliotekernes materialestyring. Der vil kunne frigøres op til 10 % af ressourcerne fra Kommunens administration vedrørende støtte til drift og udvikling af bibliotekernes materialehåndtering. I Københavns Kommune anvendes i alt ca. 7 årsværk til disse opgaver. På landsplan er der tale om over 100 årsværk til støtte for området. Reduktion i tidsforbrug til støtte for udvikling og drift af bibliotekerne. Måles i reduceret tidsforbrug. Ingen. Ingen. Ingen. Indirekte målgruppe 2 Indirekte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 3 Indirekte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Side 11 af 33

12 Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 4 Indirekte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 5 Indirekte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal øvrige målgruppe(r) Antal øvrige målgrupper 1 Øvrig målgruppe 1 Øvrig målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Borgere Borgerne vil opleve en øget service på bibliotekerne. Borgerne får nemmere adgang til materialerne og lettere mulighed for selv at kunne fremfinde materialet. Borgerne vil ligeledes opleve, at materialerne er præsenteret mere indbydende, og borgerne vil blive inspireret til at låne flere materialer. Ventetiden på reserveret materiale vil falde, da der i højere grad er styr på hvor materialerne befinder sig efter aflevering, hvilket betyder at materialerne hurtigere bliver parat til genudlåning. Side 12 af 33

13 Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Forbedret Øvrig målgruppe 2 Øvrig målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 3 Øvrig målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 4 Øvrig målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 5 Øvrig målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Effektmåling og samlet evaluering af projektet Øvrige effekter Effektmåling Evaluering Ingen. Effekten af projektet vil blive målt på frigjorte ressourcer til påpladssætnings, fremfings, kassations, revisions og transportopgaver. Evaluering af projektet vil blive foretaget med baggrund i opnåede frigjorte ressourcer samt personalets vurdering af i hvilken grad arbejdet med ikke værdiskabende aktiviteter er reduceret. Derudover vil evalueringen fokuserer på, hvordan de deltagende biblioteker fremadrettet kan indhente gevinster ved at videreudvikle de igangsatte løsninger. Endelig vil evalueringen også omfatte vurdering af mulighederne for at introducere løsningerne på landsplan på en let og enkelt måde. Side 13 af 33

14 Tabel 1. Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Arbejdskraftbesparende potentiale for direkte berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Bibliotekspersonale KK 100, , , Bibliotekspersonale ÅK 33, , , ,00 0 0,00 0 0, % 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, direkte berørt målgruppe: Arbejdskraftbesparende potentiale for indirekte berørt(e) målgruppe(r) 133, , , % 15% Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Administrationspersonale KK 8, , , ,00 Administrationspersonale ÅK 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Total, indirekte berørt målgruppe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8, , , % 13% Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årligt merforbrug Årligt merforbrug i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, merarbejde: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0% 0% Samlet arbejdskraftbesparende potentiale Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total 141, , , % 15% Side 14 af 33

15 Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets arbejdskraftbesparende potentiale" Side 15 af 33

16 Tabel 2. Projektets økonomiske balance Projektets økonomiske balance Total Direkte arbejdskraftbesparelse ,00 Indirekte arbejdskraftbesparelse ,00 Besparelser på driftsomkostninger 0,00 Økonomiske gevinster total Omkostninger til merarbejde 0,00 Totale projektudgifter ,00 Øgede driftsomkostninger 0,00 Omkostninger total Årlig økonomisk balance Summeret økonomisk balance Side 16 af 33

17 Projektets økonomiske balance Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets økonomiske balance" Projektets økonomiske balance er opgjort ex. moms. Side 17 af 33

18 Tabel 3. Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk 16,00 Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod 400 Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces 0, Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk 184, s Side 18 af 33

19 Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale" Side 19 af 33

20 Tabel 4. Risikoområder Organisation: Risikoen skyldes forhold i organisationen Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Utilstrækkelig projektledelse Hvis der ikke sikres nok ressourcer og know how. Projektet når ikke sine mål Sikre stærk projektledelse Gennemsnit: 3,0 Teknisk løsning: Risikoen kommer af den tekniske løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Manglende integration med bibliotekssystem Utilstrækkelig kravspecifikationen inden løsning Opdat. mellem biblioteks og lagerstyringssystem Tilstrælkkelig kravspecificering Lange svartider med trådløs kommunikation Teknisk løsning vedrørende trådløs kommunikation. Langsom opdat. af beholdninger og placeringer mat. Sikre nok kapacitet til trådløs kommunikation Gennemsnit: 2,5 Leverandører: Risikoen er relateret til leverandørerne Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Valg af rette leverandør, rigtige systemløsning Projektet projektledelsen og styregruppen Forkert system vil være katastrofalt Fokus på valg af leverandør og systemløsning Gennemsnit: 3,0 Interessenter: Risikoen er relateret til projektets interessenter Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Modstand mod forandring blandt personalet. Bibliotekspersonalet Svært at implementere det lagerstyringssystemet. Indragelse af personalet Borgerne ikke tager løsningen til sig. Borgerne Borgerne vil sige at servicen er forringet. Kommunikere ændret borgerservice Gennemsnit: 2,5 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Side 20 af 33 Risiko Hvad er det for risici projektet Kilde Hvem/Hvad er kilden til Sandsyn Konse Vurde Beskriv hvordan risikoen kan påvirke Korrigerende

Endelig ansøgning [785]

Endelig ansøgning [785] Endelig ansøgning [785] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 785 Projekt Projektets titel Automatisering af arbejdsgange ved brug af præjournalisering Startdato: 29082010 Slutdato: 04022011 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Endelig ansøgning [120]

Endelig ansøgning [120] Endelig ansøgning [120] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 44411 Projekt Projektets titel Telecareløsning i Norddjurs Kommune Startdato: 01012010 Slutdato: 30062011 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg.

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg. DDELIBRA GO DDElibra GO er det nye alternativ til bibliotekernes trykte bestillings- og hyldekontrollister - præsenteret på en tablet eller smartphone. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense,

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Ansøgningsskema Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi

Ansøgningsskema Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi Vejledning til ansøgningsskema På baggrund af foreliggende oplysninger om projektet udfyldes fanerne, Økonomisk balance, Projektbudget og Risikovurdering. Grå celler udregner automatisk værdier. Skemaet

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Endelig ansøgning [119]

Endelig ansøgning [119] Endelig ansøgning [119] AnsøgningsID Ansøgningsnr._OLD 445 Ansøgningsnr. 445111 Projekt Projektets titel Interaktiv SMS Startdato: 01012010 Slutdato: 01012011 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs kommune

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse af

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Indholdsfortegnelse IDEGRUNDLAG OG PROJEKTGPLAN... 3 IDEGRUNDLAG OG PROJEKTETS FORMÅL... 4 MÅLGRUPPER

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Udkast til Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Projektleder: Ramskov Kjær Afdeling: Handicap og Psykiatri - Ballerup Kommune Telefon: 4477 1836 E-mail: mkja@balk.dk Projektets

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Strøm, Styring og IT grundforløb (EUD) ved

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere