Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007"

Transkript

1 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS PRODUKTIONSAPPARAT...6 LEDELSE OG ORGANISATION...7 ÉN VIRKSOMHED I FORTSAT UDVIKLING...8 STADIG FOKUS PÅ MILJØVENLIG PRODUKTION...9 KERNEOPGAVER...10 BEMÆRKNINGER TIL ÅRSRESULTATET...13 FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN...14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...15 RESULTATOPGØRELSE...16 BALANCE DEN 31. DECEMBER...17 BALANCE DEN 31. DECEMBER FORTSAT...18 PENGESTRØMSOPGØRELSE, EFTER DEN INDIREKTE METODE...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

3 Kort om Nukissiorfiit Nukissiorfiit er en af Grønlands største virksomheder, hvis vigtigste opgave er at producere og distribuere el, vand og varme til den grønlandske befolkning. Det sker via 14 lokale energitjenester, der har ansvaret for 17 byer og 55 bygder. Energitjenesterne i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit har i tillæg til det også ansvaret for elinstallationsvirksomhed i deres respektive kommuner. Virksomhedens overordnede ledelse og administration er placeret på hovedkontoret i Nuuk. Grønlands Elmyndighed er også en del af Nukissiorfiit s ansvar, hvor Elmyndigheden udfører forskellige myndighedsopgaver i relation til elanlæg. Elmyndigheden refererer til Energidirektøren. Formål Nukissiorfiit s formål er primært at levere el, vand og varme. Vi ønsker at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige energiforsyning, samt at mindske afhængigheden af olie. Vores mission er: Vi er forudsætningen for vores moderne samfund, som er i stadig udvikling - ved at forsyne alle med el, vand og varme. Forsyningssikkerhed og ansvarlighed er i fokus, fordi Nukissiorfiit s forretningsområder er en forudsætning for et moderne samfund. Derfor har virksomheden også en sikkerhedsstrategi som giver rammerne for en effektiv og sikker forsyning. Planlægningen af driften sker med en fokusering på at: Reducere energiforbruget Have en høj forsyningssikkerhed Effektivisere produktions- og distributionssystemet løbende Gå mod renere produktionsformer Ejerforhold og reference Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre, og årsregnskabet indgår som en del af landskassens årsregnskab. Virksomhedens virke er beskrevet i Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Nukissiorfiit refererer fra den 1. januar 2008 til Departement for Infrastruktur og Miljø. I 2007 refererede Nukissiorfiit til Erhvervsdirektoratet. 2

4 Elmyndigheden Årets tilsyn og tilstand på installationer Grønlands Elmyndighed varetager el-sikkerheden og sikrer, at de gældende love og forordninger inden for elområdet bliver overholdt. Fokusområdet for tilsynet i 2007 var installationer i kabelskabe og transformerstationer. Resultatet af dette tilsyn giver følgende status inklusive farvekategoriseringer: 0% 7% 20% Alvorlige fejl K-1 Kritiske fejl K-2 Mindre fejl K-3 Ingen fejl K-4 73% Statistik for Kabelskabe og Transformerstationer Fareklasse Fordeling Antal fejl Fordeling i % Ingen fejl K % Mindre fejl K % Kristiske fejl K % Alvorlige fejl K1 1 0 % 3

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2007 for Nukissiorfiit. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsregnskabet indstilles til Landstingets godkendelse. Nuuk, den 14. marts 2008 Departement for Infrastruktur og Miljø Nukissiorfiit Steffen Ulrich-Lynge Departementschef Svend Hardenberg Energidirektør 4

6 Den uafhængige revisors påtegning Til Grønlands Landsting Vi har revideret årsregnskabet for Nukissiorfiit for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Nuuk, den 14. marts 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Claus Bech Statsautoriseret revisor 5

7 Nukissiorfiits produktionsapparat I byer Elproduktion og distribution Vandkraftanlæg 2 Kraft/varmeværker 10 Elværker 6 Reserveelværker 6 Nødelværker 10 Spidslastelværker 3 Containere/transportable nødelværker 15 I alt elværker 52 Transformerstationer Transformerstationer 291 Varmeforsyning Oliefyrede varmeværker 36 Elfyrede varmeværker 10 kv (Nuuk) 3 Elfyret varmeværk (Nuuk) 1 I alt varmeværker 40 Vandforsyning Vandværker 20 I bygder Elværker 55 Reserveelværk (Kangersuatsiaq) 1 I alt elværker 56 Vandforsyning Vandforsyningsanlæg 49 6

8 Ledelse og organisation Ledelse Den overordnede ledelse sker fra hovedkontoret i Nuuk, og består af: Energidirektør Svend Hardenberg Økonomichef Karsten Stounberg Produktions- og distributionschef Jimmy Petersen Anlægschef Søren Klostergaard HR-chef Lene Marr Spore, der tiltrådte den 1. juni 2007 Medarbejderne I 2007 havde virksomheden gennemsnitligt beskæftiget månedslønnede og timelønnede i et omfang, der svarer til 371 fuldtidsansatte (årsværk) mod 403 i Ved udgangen af 2007 var der ansat 346 fuldtidsansatte. Opgavefordeling - hovedkontoret og de lokale energitjenester imellem Hovedkontorets afdelinger varetager større koordinerende opgaver: Planlægning, igangsætning og styring af anlægsprojekter Overordnet renoverings- og udbygningsplaner Overordnet styring af produktion og forsyningssikkerhed Overordnet økonomisk styring Kundeservice og fakturering Personaleadministration og rekruttering Opsamling af viden om og udvikling af vedvarende energi Intern og ekstern kommunikation Den daglige produktion, distribution og salg af el, vand og varme sker fra de 14 lokale energitjenester fordelt på 17 kommuner. Arbejdsopgaverne er typisk: Vedligeholdelse af produktionsenheder Daglig kundekontakt/kundeservice Tilsyn med eksterne samarbejdspartnere Vandkørsel Samarbejde/koordinering med kommunen 7

9 Én virksomhed i fortsat udvikling Efter rationaliseringen Der blev foretaget en rationalisering medio 2006 på Hovedkontoret, som umiddelbart gav en besparelse i 2006 på knap 4 mio. kr. Nødvendigheden af rationaliseringen kunne også ses ind i 2007, hvor et indgående fokus på løn- og kapacitetsomkostninger gav en besparelse på 12,8 mio. kr. i forhold til 2006 og 22,3 mio. kr. i forhold til Selvom vi nedlagde 25 stillinger på hovedkontoret, har vi skruet op for aktivitetsniveauet, uden at gå på kompromis med det planlagte omkostningsniveau (budgetterede kapacitetsomkostninger). Dette betyder at effektiviteten er steget betragteligt. Det reelle normeringsniveau har dog desværre været lavere end planlagt, og det skyldes flere ubesatte stillinger i Vi påregner at komme op på normalt normeringsniveau i løbet af Nye handlingsplaner For at understøtte ændringsprocessen og ledelsens fokus på at modernisere og effektivisere virksomheden, blev der foretaget en lang række nye interne tiltag i Blandt andet blev der lavet ændringer i forretningsgange. Vi fik også lavet en ny strategi for IT-systemer, omdefineret udviklingsprocesser, samt defineret nye nøgletalsrapporteringer og ændret i budget- og opfølgningsprocedurerne. Det har også betydning for driften, hvor vi blandt andet besluttede at udfase en planlagt ISO-certificering, og i stedet implementere Axapta APM (Axapta Preventive Maintenance). APM vil give et bedre styringsværktøj til at sikre en ensartet optimal vedligeholdelsesstandard, sikre en bedre ressourcestyring samt et bedre budgetteringsgrundlag. På den måde overgår et kvalitetsforbedringsprojekt fra at være et centraliseret administrativt projekt, til et projekt hvor ansvaret for udviklingen bliver hos de samme personer, som skal bruge det i dagligdagen, nemlig i driften. Det færdige resultat bliver også integreret i deres daglige arbejdsrutiner. Ny partner For at styrke driftsområdet yderligere, er der indgået en partneraftale med det danske forsyningsselskab Energi Midt. Det betyder at vi har indgået en samarbejdsaftale på områder, hvor vi i dag ikke har den ønskede kompetence. For eksempel er der indgået aftaler på vedligeholdelse af kompetencer og certificeringer på elforsyningsnet, herunder højspændingsnet, samt udviklingsarbejdet med at standardisere kabelskabe og netstationer. Hertil kommer udvikling af området for kvalitetssikring og vedligeholdelse af teknisk dokumentation. Nyt udseende For at forstærke udviklingsprocessen i Nukissiorfiit, benytter vi nu en mere moderne grafisk profil. I slutningen af 2007 lancerede vi en ny og mere brugervenlig hjemmeside. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, hvor der sættes fokus på relevante informationer til vores kunder, samarbejdspartnere og arbejdssøgende. Som en første fase i vores Energisparekampagne kan man blandt andet læse mange gode energi- og vandspareråd på den nye hjemmeside. Driftsikkerhedsudvalg For at sikre en stadig opfølgning og fokus på el- og driftssikkerhed, er der i virksomheden blevet nedsat et Driftssikkerhedsudvalg i Udvalget består af: Energidirektøren, økonomichefen, produktions- og distributionschefen, anlægschefen, en projektleder fra anlægsafdelingen, samt chefen for Elmyndigheden i Grønland. Udvalget har til formål, dels at foretage opfølgninger på Elmyndighedens tilsynsrapporter, og dels at iværksætte forskellige udviklings- og forbedringstiltag indenfor forsyningsnettet, samt el- og driftssikkerhed. 8

10 Stadig fokus på miljøvenlig produktion Forbedring af produktion Selvom næsten halvdelen af vores producerede energi til lys og kraft kommer fra vandkraft, så foregår produktionen på de fleste af vores værker ved brug af dieselolie. Vi vurderer i den forbindelse løbende hvad der kan gøres de enkelte steder, for hele tiden at optimere energiproduktionen og minimere de miljømæssige belastninger. Herunder kan nævnes at vi er med i et forsøgsprogram med test af en ny smøreolie. Den nye olie forventes at have de egenskaber, at vi ikke længere skal bruge miljøbelastende tilsætningsstoffer, for at modvirke lakdannelser under drift. Vi indgår endvidere i et testprogram med et tilsætningsstof til dieselolien, som forventes at give en bedre og renere forbrænding af olien. Brint bliver en del af nutiden Vi vil i højere grad se, at brint bruges som energibærer her i landet. Derfor er vi gået i gang med en handlingsplan på området. Det forventes, at vi senest i 2009 har etableret en brintproduktionsenhed i Nuuk. Dette sker for at vi selv får viden og kompetence med den praktiske håndtering af teknologien. Det er et vigtigt skridt, hvis vi senere hen på mere kommerciel basis skal lagre og transportere overskydende energi fra vores vandkraftværker. Det kan være aktuelt for internt brug her i landet og eventuelt også til eksport. Mere vandkraft Vi venter på levering af en 3. turbine til vandkraftværket i Buksefjorden, Nuuk, som er planlagt til idriftsættelse ultimo Medio 2007 har vi i bunden af Kangerluarsuk Ungalleq (Andenfjorden) i Sisimiut Kommune igangsat byggeriet af et vankraftværk til forsyning af Sisimiut by. Værket skal efter planen stå færdigt med udgangen af 2009, og producere miljørigtig energi til byen primo Vi er også i gang med forundersøgelserne til anlæg af et vandkraftværk ved Ilulissat. Såfremt vandkraftværket bliver vedtaget politisk, forventer vi at anlægsfasen kan indledes i

11 Kerneopgaver Vores kerneopgaver er at producere og distribuere el, vand og varme af høj kvalitet til de enkelte byer og bygder. Grundlaget herfor, er at vi hele tiden sikrer at såvel produktions- som distributionsanlæg fungerer optimalt. Vandkraftværk i Sisimiut Vandkraftværket optager efterhånden den største del af vores anlægsbudget, hvor vandkraftanlægget til Sisimiut på nuværende tidspunkt er vores største igangværende projekt. Projektet startede op medio 2007 og i 2008 budgetteres projektet at bruge ca. 40 % af den samlede anlægssum på små 500 mio. kr. I Sisimiut-projektet har vi anstrengt os meget for at inddrage byens befolkning i opstartsfasen. Vi oplever at der er et godt samarbejde, bygherre, entreprenør og byens befolkning imellem. Nukissiorfiit har i den forbindelse fokus på at tilknytte så mange ingeniørpraktikanter som muligt til projektet, både i eget regi, og hos tilknyttede entreprenører. Distributionsnettet i Nuuk I 2007 iværksatte vi en større handlingsplan, med en fornyelse af distributionsnettet i Nuuk. Begrundelsen herfor skal ses i forlængelse af beslutningen i 2006 om at udvide vandkraftværket i Buksefjorden med en 3. turbine. Byens nuværende distributionsnet er ikke gearet til det nuværende aftag af fast el-varme til alle husstande. En stor del af distributionsnettet i Nuuk er fra 60 erne og 70 erne, hvor man ikke havde planlagt ud fra en fremskrivning af det behov, som vi har i dag. Handlingsplanen vil køre i 4-5 år og koste et sted mellem 100 og 120 mio. kr. Resultatet vil være, at alle husstande i byen vil kunne konvertere til fast eller afbrydelig elvarme. Minimering af strømudfald En sidevirkning til fornyelsen af Nuuks distributionsnet vil være at netstationerne i byen automatiseres. På den måde bliver indkoblingstiden efter et udfald reduceret. Denne indkobling sker i dag manuelt ved, at vores medarbejdere kører rundt i byen til de forskellige netstationer for fysisk at koble de enkelte sektioner ind. Det er også derfor, at flere kunder oplever at de er uden strøm i længere tid end andre. I samme anledning; for at minimere længden af et eventuelt strømudfald for kunderne, har vi besluttet over en årrække at udfase Nordhavns elværk, samt den eksisterende ekstra reservekapacitet i byen. De skal erstattes med oliegasturbiner, som kan startes op meget hurtigere end de nuværende maskiner. Qorlortorsuaqs færdiggørelse Afleveringen af Qorlortorsuaq vandkraftværk fra entreprenørvirksomheden til Nukissiorfiit er forsinket. Anlægget skal levere energi til Narsaq og Qaqortoq og vil dermed indtil videre blive det eneste anlæg i landet som forsyner to byer samtidig. Værket var planlagt til overdragelse i oktober 2007, men tekniske problemer har givet anledning til forsinkelse af afleveringen. Anlægget bliver i henhold til kontrakten overdraget til drift i Nukissiorfiit s regi, når det har kørt fejlfrit i 21 dage. Vi forventer, at anlægget kan overdrages primo Nye standardtavler Vi har i 2007 udviklet en mindre og enklere styretavletype til alle vores bygdeanlæg. Dette gør vi for at forenkle den daglige drift de berørte steder. Den nye tavletype er betydelig billigere at producere, end den hidtidige standard tavle, og den vil også være mindre pladskrævende. 10

12 Nye elværker Vi har i løbet af 2007 fået færdigprojekteret nye elværker til henholdsvis Maniitsoq og Paamiut. Vi anvender samme koncept på bygninger og maskiner/installationer i de to byer. Det vil forkorte indkøringsperioden, samt ikke mindst lette uddannelsen af vores driftspersonale. På nuværende tidspunkt projekterer vi også en udvidelse af elværket i Uummannaq, der skal iværksættes i Vandproduktion I efteråret 2007 fik vi afleveret et nyt vandværk til Aasiaat by. Værket bruger en ny rensningsmetode som gør at vi blandt andet kan reducere brugen af klor, og dermed også klorsmagen, til et minimum. Det gamle vandværk fra 1957 vil i løbet af 2008 blive saneret. Samtidig hermed vil dæmningen til vandsøen blive hævet, så vandmængden i søen bliver forøget. I Nuuk igangsatte vi i 2007 et arbejde med at få hævet dæmningen i Qallussuaq (Cirkussøen), og dermed forøge vandmængden. Dette er nødvendiggjort af byudviklingen, der medfører større aftag fra vandsøen. Vi har i 2007 igangsat en etablering af UV-anlæg på alle de vandværker, som ikke tidligere har haft sådanne filtre. Dette gør vi for at sikre, at alle vore anlæg, der forsyner fiskeindustrien med vand lever op til de forøgede krav der er kommet fra aftagerne af fiskeprodukter, samt for at imødekomme forventelige krav i de næstkommende år. Projektet forventes at blive afsluttet i år Den daglige produktion Driftsmedarbejderne i Nukissiorfiit, har i 2007 arbejdet hårdt og effektivt med implementeringen af virksomhedens nye vedligeholdelsessystem APM (Axapta Preventive Maintenance). Systemet er implementeret og taget i anvendelse i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. Projektet fortsætter frem til september 2008, hvor systemet forventes implementeret i alle byer. Implementeringen af dette vedligeholdelsessystem er et afgørende skridt i Nukissiorfiit s fortsatte arbejde med driftsoptimering samt at øge forsyningssikkerheden. Sikkerhed contra svigt De registrerede elforsyningssvigt i 2007 antog 56 timer og 11 minutter mod 43 timer og 15 minutter for året Den forøgede tid skyldes hovedsagelig testkørsel af Qorlortorsuaq vandkraftværk, som samlet for 2007 antog en strømudfald på 11 timer og 33 min. Den metode som Nukissiorfiit på nuværende tidspunkt anvender til registrering af forsyningssvigt, vil i løbet af 2008, blive ændret og tilpasset de metoder som anvendes i andre forsyningsselskaber. Således vil vi i fremtiden kunne sammenligne vores service og forsyningssikkerhed med andre energiproducenter. Hele landet skal fjernaflæses Nukissiorfiit har i lang tid haft et øje rettet mod fjernaflæsning af forbrugsmålere for el, vand og varme, og vi har nøje fulgt udviklingen i udlandet. I maj måned 2007 valgte vi selv at udskifte alle eksisterende målere i bygden Sarfannguit, ved Sisimiut, med nye og fjernaflæste målere. De erfaringer vi fik herfra var med til at kvalificere vores beslutninger yderligere i de efterfølgende faser. Næste fase var at implementere de nye målere i en by. Det blev gjort i Nuuk-bydelen Qinngorput i december måned Inden udgangen af 2008 skal alle målere i Nuuk være udskiftet. Målet er at udskifte alle eksisterende målere i landet med nye fjernaflæsningsmålere, i alt cirka Dette forventer vi at blive færdige med i år

13 Anlægsprojekter I 2007 var de 3 største anlægsprojekter: - Sisimiut vandkraftværk mio. kr. Den totale anlægssum udgør 479 mio. kr. Vandkraftværket er i byggefasen og er planlagt til aflevering omkring primo turbine til Buksefjordværket - 24 mio. kr. Den totale anlægsbevilling udgør 68 mio. kr. og egenfinansieres gennem Nukissiorfiit s henlæggelser. Investeringen foretages for at fremtidssikre forsyning af Nuuk. - Aasiaat vandværk - 22 mio. kr. Vandværket blev endeligt afleveret i september 2007, hvilket var 4 måneder tidligere end planlagt. Vandværket har i alt kostet 31 mio. kr. 12

14 Bemærkninger til årsresultatet Årets resultat Årets resultat blev et underskud på 51,7 mio. kr. før betaling fra Landskassen. Betalingen fra Landskassen til driften androg t.kr., ligesom virksomheden modtog et anlægstilskud på 819 t.kr., hvilket medfører inklusiv reguleringen af anlægsværdier (jfr. nedenfor) en egenkapitalforøgelse på 20,1 mio. kr. Omsætningen er i forhold til år 2006 faldet med 33,5 mio. kr. De væsentligste ændringer i forhold til året før er: Tilslutningsbidraget for installation af fast elvarme blev afskaffet pr. 1. januar 2007 og har medført en omsætningsnedgang på ca. 5 mio. kr. Det var det tredje år med ensprisreformen og prisændringerne betød i 2007 i realiteten en faldende omsætning i forhold til året før. De byer hvor priserne er faldet, har mængderne været så store at det mere end opvejer omsætningsstigningen de i byer og bygder, hvor der har været prisstigninger. Ændringerne har dermed medført et fald på netto 9 mio. kr. Heraf udgør ændringerne i priserne et fald på 13 mio. kr. og stigningen i afsætningen 4 mio. kr. Det resterende fald i omsætningen tilskrives forskydning i opgørelsen af omsætningen, hvor der faktureres a conto for leverancer, der først leveres i det efterfølgende år, ligesom der kan være leveret mere i et år, som først endelig faktureres i det efterfølgende år. - Afsætningen af el er steget med 4 mio. kwh til 288 mio. kwh. - Afsætningen af vand steg med 0,2 mio. m3 til 6,2 mio. m3. - Afsætningen af varme faldt med 3 mio. kwh til 195 mio. kwh. Vareforbruget er steget med 3,2 mio. kr. primært som følge af prisstigning 2,8 % på olie. Personaleomkostningerne er i 2007 faldet med 4,3 mio. kr. i forhold til 2006 og med 13,5 mio. kr. set i forhold til Faldet skal også ses i lyset af de overenskomstmæssige stigninger og efterreguleringer, der har været i perioden på overenskomster med bl.a. DJØF, TL, IDA, SSK. Øvrige kapacitetsomkostninger er faldet med 8,4 mio. kr. i forhold til 2006 og 8,8 mio. kr. i forhold til Samlet set er kapacitetsomkostningerne faldet med 22,3 mio. kr. siden 2005 svarende til 8 %. Afskrivninger er faldet med 0,5 mio. kr. Nettorenteudgifterne er steget med 0,5 mio. kr., som følge af stigende anlægslån de sidste 2 år. Resultatet før ekstraordinære poster er faldet med 23,9 mio. kr. Dette skyldes en mindre omsætning som følge af faldende priser i de store byer, bortfald af tilslutningsgebyr til fast elvarme i Nuuk samt ændrede oliepriser. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det, at Nukissiorfiit s likviditet udgør 96,8 mio. kr. ved udgangen af 2007, hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end ved udgangen af Nukissiorfiit har i 2007 investeret i anlæg for 326,5 mio. kr. Heraf udgør selvfinansieringen 45,8 mio. kr. Varelageret er steget med 5,5 mio. kr. som følge af stigning i reservedele og hjælpematerialer. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er faldet med 19,8 mio. kr. Bygninger og anlæg er i 2007 blevet korrigeret med -14,6 mio. kr., som er blevet reguleret over egenkapitalen. Dette skyldes primært en regulering af elværket i Ittoqqortoormiit, som ved optagelse i regnskabet i 1998 er blevet vurderet for højt. 13

15 Forventninger til fremtiden Generelt Ledelsen forventer, at resultatet inkl. driftstilskud fra Landskassen på 73,0 mio. kr. for 2008 vil blive ca. 0 kr. Sproglig opkvalificering Det danske sprog er forudsætningen for at man kan tilegne sig yderligere faglige kompetencer indenfor det tekniske og administrative område. Det grønlandske sprog er på den anden side forudsætningen for at man får et større tilhørsforhold til stedet hvor man bor, samt større forståelse og indsigt i samfundet og dets mekanismer generelt. For at opkvalificere den sproglige kompetence i virksomheden begge veje, planlægger vi at ansætte en kompetence, der alene skal styre dette område i Nukissiorfiit. Energisparekampagne Vi forventer i første kvartal af 2008, at lancere anden fase af vores landsdækkende energisparekampagne. Blandt andet gennem informative tv-spots vil vi give kunderne den fornødne indsigt i, hvad man som forbruger og kunde kan gøre, for at spare på el, vand og varme. Vi forventer i forlængelse heraf, at planlægge en energisparekonkurrence for alle landets børn i det klassetrin. Informations- og vidensdeling For at sikre bedre værktøjer til informations- og vidensdeling vil vi implementere et nyt intranet, som understøtter de interne arbejdsprocesser. Det nye intranet forventes også at styrke virksomhedskulturen og samhørigheden, samt skabe en aktiv medarbejderdeltagelse og en forbedret kommunikation på tværs af hele organisationen. Det nye intranet forventes at blive implementeret i løbet af første halvdel af Afslutning Vi har en spændende og udfordrende hverdag i Nukissiorfiit, hvor et fokusområde er, at udbrede kendskabet til vores arbejde med løbende at sikre den grundlæggende infrastruktur, som har indflydelse på vores hverdag. Vi har en grundlæggende bevidsthed om, at alt det vi gør, gør vi til gavn og glæde for vores kunder og ejer, hvilket vi gør ved både at være omkostningsfokuseret og udviklingsorienteret. Vi skal ikke glemme, at vores kunder er afhængige af den vare og ydelse som vi leverer, og det skaber i sig selv en endnu større forpligtigelse for os, til at sikre, at kunden får den bedst mulige kvalitet til mindst mulig betaling. Vi er en virksomhed i forandring. Vi har allerede været igennem en omstrukturering og rationalisering. Vi har allerede redefineret vores interne systemer og forretningsgange. Vi vurderer løbende vores produktionsmetoder, med henblik på at sikre, at vi er på forkant med udviklingen, også i forhold til de udfordringer vi står overfor, på både kort og lang sigt. 14

16 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v.". Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter de til kunderne faktureret salg. Der henvises i øvrigt til note 1. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver, som var i Nukissiorfiit s eje pr og som før da har været afskrevet i forhold til anlægsafdrag, er vurderet og optaget til genanskaffelsesværdi med fradrag af beregnede brugstidsafskrivninger fra ibrugtagningstidspunktet. Bygdeanlæg, som blev overtaget er pr optaget til vurderingsværdi og afskrevet i henhold til aktivernes restlevetid. De egenfinansierede bygninger, transportmidler og maskiner afskrives uændret i henhold til forventede brugstider og vises ikke separat i regnskabet. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger og anlæg Transportmidler og maskiner år 4-10 år Bygninger og anlæg indeholder distributionsnet og alle udskiftninger af distributionsnettet aktiveres hvert år med et samlet beløb pr. kategori pr. by/afd.. Nyanlæg aktiveres ligeledes hvert år med et samlet beløb pr. kategori pr. by/afd. Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udskiftning af ledningsnet på under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-anskaffelser til administrative systemer straksafskrives som hovedregel, medmindre de indgår i et større samlet projekt, der er en gennemgribende systemomlægning/-udvidelse. Ved aktivering af Edb-anskaffelser bliver afskrivningsperioden 3 år. Varebeholdninger Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris, opgjort efter gennemsnitsprincippet med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Der foretages nedskrivning til nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere end anskaffelsesprisen. Brændolie og reservedele indgår i lagerværdien, jf. note til varebeholdning. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg værdiansættes til pålydende værdi med regulering af for lidt/for meget á conto faktureret og med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet efter den indirekte metode i henhold til "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v." 15

17 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Note Nettoomsætning Nettoomsætning af el, vand og varme Anden nettoomsætning Nettoomsætning i alt Vareforbrug ( ) ( ) DÆKNINGSBIDRAG Kapacitetsomkostninger 2 Personaleomkostninger ( ) ( ) 3 Øvrige kapacitetsomkostninger ( ) ( ) Kapacitetsomkostninger i alt ( ) ( ) RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Afskrivninger på anlæg ( ) ( ) RESULTAT FØR RENTER M.V. (7.843) Renter Renteudgift af anlægsgæld (42.733) (40.389) 4 Øvrige renter, netto (1.080) (2.875) Renter i alt (43.813) (43.264) RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER (51.656) (27.734) 5 Ekstraordinære poster, netto ÅRETS RESULTAT (51.656) (27.405) Overført resultat (51.656) (27.405) 16

18 Balance den 31. december (1.000 kr.) Note Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 6 Bygninger og anlæg Anlæg under opførelse Transportmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger 9 Lagre Varer under fremstilling - - Varebeholdninger i alt Tilgodehavender 10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende i Landskassen Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter - - Tilgodehavender i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance den 31. december - fortsat (1.000 kr.) Note Passiver Egenkapital Fast kapitalindskud Regulering af anlægsværdier Overført resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Anlægsgæld til Landskassen Øvrig langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Øvrig gæld til Landskassen Skyldige feriepenge og løn Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

20 Pengestrømsopgørelse, efter den indirekte metode (1.000 kr.) Note Resultat før afskrivninger Nettorenter (43.813) (43.264) 5 Ekstraordinære poster Regulering som følge af ændret regnskabsprincip Køb af anlægsaktiver ( ) ( ) Salg og regulering af anlægsaktiver Optagne langfristede lån Afdrag på langfristede lån ( ) (95.623) 13 Bevillinger vedrørende anlægssager (29.399) (4.956) Ændring i arbejdskapital (55.548) Samlet likviditetsvirkning (27.565) (60.504) 13 Årets nettobevilling Ændring i trækningsret (61.694) Ændring i likvider (3.765) Likvide midler 1. Januar Likvide midler 31. December Likvide midler omfatter: Kassebeholdning 8 9 Bankbeholdning Likvider i alt Eventualforpligtelser og kontraktlige forpligtelser 19

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a CVR. Nr. 27 69 59 47 ÅRSRAPPORT 2013/14 Regnskab i henhold til varmeforsyningsloven Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. september

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KVÆRNDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

KVÆRNDRUP FJERNVARME A.m.b.A. KVÆRNDRUP FJERNVARME A.m.b.A. ÅRSRAPPORT for 2008/2009 45. regnskabsår RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Munkehatten 1B, DK-5220 Odense SØ Tlf.: (+45) 6615 8555, Fax: (+45) 6615 4955 e-mail:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.:

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.: Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej 30 8382 Hinnerup Tlf.: 86 98 53 00 Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 95 11 04 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf Mail

Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf Mail Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf 74547310 Mail rev@mail.dk Anpartsselskabet Søren Larsen VVS Borggårdsparken 39 7080 Børkop ÅRSRAPPORT 1. maj 2011 til 30. april 2012

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12 2 REVISORPÅTEGNING

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere