Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007"

Transkript

1 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS PRODUKTIONSAPPARAT...6 LEDELSE OG ORGANISATION...7 ÉN VIRKSOMHED I FORTSAT UDVIKLING...8 STADIG FOKUS PÅ MILJØVENLIG PRODUKTION...9 KERNEOPGAVER...10 BEMÆRKNINGER TIL ÅRSRESULTATET...13 FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN...14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...15 RESULTATOPGØRELSE...16 BALANCE DEN 31. DECEMBER...17 BALANCE DEN 31. DECEMBER FORTSAT...18 PENGESTRØMSOPGØRELSE, EFTER DEN INDIREKTE METODE...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

3 Kort om Nukissiorfiit Nukissiorfiit er en af Grønlands største virksomheder, hvis vigtigste opgave er at producere og distribuere el, vand og varme til den grønlandske befolkning. Det sker via 14 lokale energitjenester, der har ansvaret for 17 byer og 55 bygder. Energitjenesterne i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit har i tillæg til det også ansvaret for elinstallationsvirksomhed i deres respektive kommuner. Virksomhedens overordnede ledelse og administration er placeret på hovedkontoret i Nuuk. Grønlands Elmyndighed er også en del af Nukissiorfiit s ansvar, hvor Elmyndigheden udfører forskellige myndighedsopgaver i relation til elanlæg. Elmyndigheden refererer til Energidirektøren. Formål Nukissiorfiit s formål er primært at levere el, vand og varme. Vi ønsker at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige energiforsyning, samt at mindske afhængigheden af olie. Vores mission er: Vi er forudsætningen for vores moderne samfund, som er i stadig udvikling - ved at forsyne alle med el, vand og varme. Forsyningssikkerhed og ansvarlighed er i fokus, fordi Nukissiorfiit s forretningsområder er en forudsætning for et moderne samfund. Derfor har virksomheden også en sikkerhedsstrategi som giver rammerne for en effektiv og sikker forsyning. Planlægningen af driften sker med en fokusering på at: Reducere energiforbruget Have en høj forsyningssikkerhed Effektivisere produktions- og distributionssystemet løbende Gå mod renere produktionsformer Ejerforhold og reference Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre, og årsregnskabet indgår som en del af landskassens årsregnskab. Virksomhedens virke er beskrevet i Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Nukissiorfiit refererer fra den 1. januar 2008 til Departement for Infrastruktur og Miljø. I 2007 refererede Nukissiorfiit til Erhvervsdirektoratet. 2

4 Elmyndigheden Årets tilsyn og tilstand på installationer Grønlands Elmyndighed varetager el-sikkerheden og sikrer, at de gældende love og forordninger inden for elområdet bliver overholdt. Fokusområdet for tilsynet i 2007 var installationer i kabelskabe og transformerstationer. Resultatet af dette tilsyn giver følgende status inklusive farvekategoriseringer: 0% 7% 20% Alvorlige fejl K-1 Kritiske fejl K-2 Mindre fejl K-3 Ingen fejl K-4 73% Statistik for Kabelskabe og Transformerstationer Fareklasse Fordeling Antal fejl Fordeling i % Ingen fejl K % Mindre fejl K % Kristiske fejl K % Alvorlige fejl K1 1 0 % 3

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2007 for Nukissiorfiit. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsregnskabet indstilles til Landstingets godkendelse. Nuuk, den 14. marts 2008 Departement for Infrastruktur og Miljø Nukissiorfiit Steffen Ulrich-Lynge Departementschef Svend Hardenberg Energidirektør 4

6 Den uafhængige revisors påtegning Til Grønlands Landsting Vi har revideret årsregnskabet for Nukissiorfiit for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Nuuk, den 14. marts 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Claus Bech Statsautoriseret revisor 5

7 Nukissiorfiits produktionsapparat I byer Elproduktion og distribution Vandkraftanlæg 2 Kraft/varmeværker 10 Elværker 6 Reserveelværker 6 Nødelværker 10 Spidslastelværker 3 Containere/transportable nødelværker 15 I alt elværker 52 Transformerstationer Transformerstationer 291 Varmeforsyning Oliefyrede varmeværker 36 Elfyrede varmeværker 10 kv (Nuuk) 3 Elfyret varmeværk (Nuuk) 1 I alt varmeværker 40 Vandforsyning Vandværker 20 I bygder Elværker 55 Reserveelværk (Kangersuatsiaq) 1 I alt elværker 56 Vandforsyning Vandforsyningsanlæg 49 6

8 Ledelse og organisation Ledelse Den overordnede ledelse sker fra hovedkontoret i Nuuk, og består af: Energidirektør Svend Hardenberg Økonomichef Karsten Stounberg Produktions- og distributionschef Jimmy Petersen Anlægschef Søren Klostergaard HR-chef Lene Marr Spore, der tiltrådte den 1. juni 2007 Medarbejderne I 2007 havde virksomheden gennemsnitligt beskæftiget månedslønnede og timelønnede i et omfang, der svarer til 371 fuldtidsansatte (årsværk) mod 403 i Ved udgangen af 2007 var der ansat 346 fuldtidsansatte. Opgavefordeling - hovedkontoret og de lokale energitjenester imellem Hovedkontorets afdelinger varetager større koordinerende opgaver: Planlægning, igangsætning og styring af anlægsprojekter Overordnet renoverings- og udbygningsplaner Overordnet styring af produktion og forsyningssikkerhed Overordnet økonomisk styring Kundeservice og fakturering Personaleadministration og rekruttering Opsamling af viden om og udvikling af vedvarende energi Intern og ekstern kommunikation Den daglige produktion, distribution og salg af el, vand og varme sker fra de 14 lokale energitjenester fordelt på 17 kommuner. Arbejdsopgaverne er typisk: Vedligeholdelse af produktionsenheder Daglig kundekontakt/kundeservice Tilsyn med eksterne samarbejdspartnere Vandkørsel Samarbejde/koordinering med kommunen 7

9 Én virksomhed i fortsat udvikling Efter rationaliseringen Der blev foretaget en rationalisering medio 2006 på Hovedkontoret, som umiddelbart gav en besparelse i 2006 på knap 4 mio. kr. Nødvendigheden af rationaliseringen kunne også ses ind i 2007, hvor et indgående fokus på løn- og kapacitetsomkostninger gav en besparelse på 12,8 mio. kr. i forhold til 2006 og 22,3 mio. kr. i forhold til Selvom vi nedlagde 25 stillinger på hovedkontoret, har vi skruet op for aktivitetsniveauet, uden at gå på kompromis med det planlagte omkostningsniveau (budgetterede kapacitetsomkostninger). Dette betyder at effektiviteten er steget betragteligt. Det reelle normeringsniveau har dog desværre været lavere end planlagt, og det skyldes flere ubesatte stillinger i Vi påregner at komme op på normalt normeringsniveau i løbet af Nye handlingsplaner For at understøtte ændringsprocessen og ledelsens fokus på at modernisere og effektivisere virksomheden, blev der foretaget en lang række nye interne tiltag i Blandt andet blev der lavet ændringer i forretningsgange. Vi fik også lavet en ny strategi for IT-systemer, omdefineret udviklingsprocesser, samt defineret nye nøgletalsrapporteringer og ændret i budget- og opfølgningsprocedurerne. Det har også betydning for driften, hvor vi blandt andet besluttede at udfase en planlagt ISO-certificering, og i stedet implementere Axapta APM (Axapta Preventive Maintenance). APM vil give et bedre styringsværktøj til at sikre en ensartet optimal vedligeholdelsesstandard, sikre en bedre ressourcestyring samt et bedre budgetteringsgrundlag. På den måde overgår et kvalitetsforbedringsprojekt fra at være et centraliseret administrativt projekt, til et projekt hvor ansvaret for udviklingen bliver hos de samme personer, som skal bruge det i dagligdagen, nemlig i driften. Det færdige resultat bliver også integreret i deres daglige arbejdsrutiner. Ny partner For at styrke driftsområdet yderligere, er der indgået en partneraftale med det danske forsyningsselskab Energi Midt. Det betyder at vi har indgået en samarbejdsaftale på områder, hvor vi i dag ikke har den ønskede kompetence. For eksempel er der indgået aftaler på vedligeholdelse af kompetencer og certificeringer på elforsyningsnet, herunder højspændingsnet, samt udviklingsarbejdet med at standardisere kabelskabe og netstationer. Hertil kommer udvikling af området for kvalitetssikring og vedligeholdelse af teknisk dokumentation. Nyt udseende For at forstærke udviklingsprocessen i Nukissiorfiit, benytter vi nu en mere moderne grafisk profil. I slutningen af 2007 lancerede vi en ny og mere brugervenlig hjemmeside. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, hvor der sættes fokus på relevante informationer til vores kunder, samarbejdspartnere og arbejdssøgende. Som en første fase i vores Energisparekampagne kan man blandt andet læse mange gode energi- og vandspareråd på den nye hjemmeside. Driftsikkerhedsudvalg For at sikre en stadig opfølgning og fokus på el- og driftssikkerhed, er der i virksomheden blevet nedsat et Driftssikkerhedsudvalg i Udvalget består af: Energidirektøren, økonomichefen, produktions- og distributionschefen, anlægschefen, en projektleder fra anlægsafdelingen, samt chefen for Elmyndigheden i Grønland. Udvalget har til formål, dels at foretage opfølgninger på Elmyndighedens tilsynsrapporter, og dels at iværksætte forskellige udviklings- og forbedringstiltag indenfor forsyningsnettet, samt el- og driftssikkerhed. 8

10 Stadig fokus på miljøvenlig produktion Forbedring af produktion Selvom næsten halvdelen af vores producerede energi til lys og kraft kommer fra vandkraft, så foregår produktionen på de fleste af vores værker ved brug af dieselolie. Vi vurderer i den forbindelse løbende hvad der kan gøres de enkelte steder, for hele tiden at optimere energiproduktionen og minimere de miljømæssige belastninger. Herunder kan nævnes at vi er med i et forsøgsprogram med test af en ny smøreolie. Den nye olie forventes at have de egenskaber, at vi ikke længere skal bruge miljøbelastende tilsætningsstoffer, for at modvirke lakdannelser under drift. Vi indgår endvidere i et testprogram med et tilsætningsstof til dieselolien, som forventes at give en bedre og renere forbrænding af olien. Brint bliver en del af nutiden Vi vil i højere grad se, at brint bruges som energibærer her i landet. Derfor er vi gået i gang med en handlingsplan på området. Det forventes, at vi senest i 2009 har etableret en brintproduktionsenhed i Nuuk. Dette sker for at vi selv får viden og kompetence med den praktiske håndtering af teknologien. Det er et vigtigt skridt, hvis vi senere hen på mere kommerciel basis skal lagre og transportere overskydende energi fra vores vandkraftværker. Det kan være aktuelt for internt brug her i landet og eventuelt også til eksport. Mere vandkraft Vi venter på levering af en 3. turbine til vandkraftværket i Buksefjorden, Nuuk, som er planlagt til idriftsættelse ultimo Medio 2007 har vi i bunden af Kangerluarsuk Ungalleq (Andenfjorden) i Sisimiut Kommune igangsat byggeriet af et vankraftværk til forsyning af Sisimiut by. Værket skal efter planen stå færdigt med udgangen af 2009, og producere miljørigtig energi til byen primo Vi er også i gang med forundersøgelserne til anlæg af et vandkraftværk ved Ilulissat. Såfremt vandkraftværket bliver vedtaget politisk, forventer vi at anlægsfasen kan indledes i

11 Kerneopgaver Vores kerneopgaver er at producere og distribuere el, vand og varme af høj kvalitet til de enkelte byer og bygder. Grundlaget herfor, er at vi hele tiden sikrer at såvel produktions- som distributionsanlæg fungerer optimalt. Vandkraftværk i Sisimiut Vandkraftværket optager efterhånden den største del af vores anlægsbudget, hvor vandkraftanlægget til Sisimiut på nuværende tidspunkt er vores største igangværende projekt. Projektet startede op medio 2007 og i 2008 budgetteres projektet at bruge ca. 40 % af den samlede anlægssum på små 500 mio. kr. I Sisimiut-projektet har vi anstrengt os meget for at inddrage byens befolkning i opstartsfasen. Vi oplever at der er et godt samarbejde, bygherre, entreprenør og byens befolkning imellem. Nukissiorfiit har i den forbindelse fokus på at tilknytte så mange ingeniørpraktikanter som muligt til projektet, både i eget regi, og hos tilknyttede entreprenører. Distributionsnettet i Nuuk I 2007 iværksatte vi en større handlingsplan, med en fornyelse af distributionsnettet i Nuuk. Begrundelsen herfor skal ses i forlængelse af beslutningen i 2006 om at udvide vandkraftværket i Buksefjorden med en 3. turbine. Byens nuværende distributionsnet er ikke gearet til det nuværende aftag af fast el-varme til alle husstande. En stor del af distributionsnettet i Nuuk er fra 60 erne og 70 erne, hvor man ikke havde planlagt ud fra en fremskrivning af det behov, som vi har i dag. Handlingsplanen vil køre i 4-5 år og koste et sted mellem 100 og 120 mio. kr. Resultatet vil være, at alle husstande i byen vil kunne konvertere til fast eller afbrydelig elvarme. Minimering af strømudfald En sidevirkning til fornyelsen af Nuuks distributionsnet vil være at netstationerne i byen automatiseres. På den måde bliver indkoblingstiden efter et udfald reduceret. Denne indkobling sker i dag manuelt ved, at vores medarbejdere kører rundt i byen til de forskellige netstationer for fysisk at koble de enkelte sektioner ind. Det er også derfor, at flere kunder oplever at de er uden strøm i længere tid end andre. I samme anledning; for at minimere længden af et eventuelt strømudfald for kunderne, har vi besluttet over en årrække at udfase Nordhavns elværk, samt den eksisterende ekstra reservekapacitet i byen. De skal erstattes med oliegasturbiner, som kan startes op meget hurtigere end de nuværende maskiner. Qorlortorsuaqs færdiggørelse Afleveringen af Qorlortorsuaq vandkraftværk fra entreprenørvirksomheden til Nukissiorfiit er forsinket. Anlægget skal levere energi til Narsaq og Qaqortoq og vil dermed indtil videre blive det eneste anlæg i landet som forsyner to byer samtidig. Værket var planlagt til overdragelse i oktober 2007, men tekniske problemer har givet anledning til forsinkelse af afleveringen. Anlægget bliver i henhold til kontrakten overdraget til drift i Nukissiorfiit s regi, når det har kørt fejlfrit i 21 dage. Vi forventer, at anlægget kan overdrages primo Nye standardtavler Vi har i 2007 udviklet en mindre og enklere styretavletype til alle vores bygdeanlæg. Dette gør vi for at forenkle den daglige drift de berørte steder. Den nye tavletype er betydelig billigere at producere, end den hidtidige standard tavle, og den vil også være mindre pladskrævende. 10

12 Nye elværker Vi har i løbet af 2007 fået færdigprojekteret nye elværker til henholdsvis Maniitsoq og Paamiut. Vi anvender samme koncept på bygninger og maskiner/installationer i de to byer. Det vil forkorte indkøringsperioden, samt ikke mindst lette uddannelsen af vores driftspersonale. På nuværende tidspunkt projekterer vi også en udvidelse af elværket i Uummannaq, der skal iværksættes i Vandproduktion I efteråret 2007 fik vi afleveret et nyt vandværk til Aasiaat by. Værket bruger en ny rensningsmetode som gør at vi blandt andet kan reducere brugen af klor, og dermed også klorsmagen, til et minimum. Det gamle vandværk fra 1957 vil i løbet af 2008 blive saneret. Samtidig hermed vil dæmningen til vandsøen blive hævet, så vandmængden i søen bliver forøget. I Nuuk igangsatte vi i 2007 et arbejde med at få hævet dæmningen i Qallussuaq (Cirkussøen), og dermed forøge vandmængden. Dette er nødvendiggjort af byudviklingen, der medfører større aftag fra vandsøen. Vi har i 2007 igangsat en etablering af UV-anlæg på alle de vandværker, som ikke tidligere har haft sådanne filtre. Dette gør vi for at sikre, at alle vore anlæg, der forsyner fiskeindustrien med vand lever op til de forøgede krav der er kommet fra aftagerne af fiskeprodukter, samt for at imødekomme forventelige krav i de næstkommende år. Projektet forventes at blive afsluttet i år Den daglige produktion Driftsmedarbejderne i Nukissiorfiit, har i 2007 arbejdet hårdt og effektivt med implementeringen af virksomhedens nye vedligeholdelsessystem APM (Axapta Preventive Maintenance). Systemet er implementeret og taget i anvendelse i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. Projektet fortsætter frem til september 2008, hvor systemet forventes implementeret i alle byer. Implementeringen af dette vedligeholdelsessystem er et afgørende skridt i Nukissiorfiit s fortsatte arbejde med driftsoptimering samt at øge forsyningssikkerheden. Sikkerhed contra svigt De registrerede elforsyningssvigt i 2007 antog 56 timer og 11 minutter mod 43 timer og 15 minutter for året Den forøgede tid skyldes hovedsagelig testkørsel af Qorlortorsuaq vandkraftværk, som samlet for 2007 antog en strømudfald på 11 timer og 33 min. Den metode som Nukissiorfiit på nuværende tidspunkt anvender til registrering af forsyningssvigt, vil i løbet af 2008, blive ændret og tilpasset de metoder som anvendes i andre forsyningsselskaber. Således vil vi i fremtiden kunne sammenligne vores service og forsyningssikkerhed med andre energiproducenter. Hele landet skal fjernaflæses Nukissiorfiit har i lang tid haft et øje rettet mod fjernaflæsning af forbrugsmålere for el, vand og varme, og vi har nøje fulgt udviklingen i udlandet. I maj måned 2007 valgte vi selv at udskifte alle eksisterende målere i bygden Sarfannguit, ved Sisimiut, med nye og fjernaflæste målere. De erfaringer vi fik herfra var med til at kvalificere vores beslutninger yderligere i de efterfølgende faser. Næste fase var at implementere de nye målere i en by. Det blev gjort i Nuuk-bydelen Qinngorput i december måned Inden udgangen af 2008 skal alle målere i Nuuk være udskiftet. Målet er at udskifte alle eksisterende målere i landet med nye fjernaflæsningsmålere, i alt cirka Dette forventer vi at blive færdige med i år

13 Anlægsprojekter I 2007 var de 3 største anlægsprojekter: - Sisimiut vandkraftværk mio. kr. Den totale anlægssum udgør 479 mio. kr. Vandkraftværket er i byggefasen og er planlagt til aflevering omkring primo turbine til Buksefjordværket - 24 mio. kr. Den totale anlægsbevilling udgør 68 mio. kr. og egenfinansieres gennem Nukissiorfiit s henlæggelser. Investeringen foretages for at fremtidssikre forsyning af Nuuk. - Aasiaat vandværk - 22 mio. kr. Vandværket blev endeligt afleveret i september 2007, hvilket var 4 måneder tidligere end planlagt. Vandværket har i alt kostet 31 mio. kr. 12

14 Bemærkninger til årsresultatet Årets resultat Årets resultat blev et underskud på 51,7 mio. kr. før betaling fra Landskassen. Betalingen fra Landskassen til driften androg t.kr., ligesom virksomheden modtog et anlægstilskud på 819 t.kr., hvilket medfører inklusiv reguleringen af anlægsværdier (jfr. nedenfor) en egenkapitalforøgelse på 20,1 mio. kr. Omsætningen er i forhold til år 2006 faldet med 33,5 mio. kr. De væsentligste ændringer i forhold til året før er: Tilslutningsbidraget for installation af fast elvarme blev afskaffet pr. 1. januar 2007 og har medført en omsætningsnedgang på ca. 5 mio. kr. Det var det tredje år med ensprisreformen og prisændringerne betød i 2007 i realiteten en faldende omsætning i forhold til året før. De byer hvor priserne er faldet, har mængderne været så store at det mere end opvejer omsætningsstigningen de i byer og bygder, hvor der har været prisstigninger. Ændringerne har dermed medført et fald på netto 9 mio. kr. Heraf udgør ændringerne i priserne et fald på 13 mio. kr. og stigningen i afsætningen 4 mio. kr. Det resterende fald i omsætningen tilskrives forskydning i opgørelsen af omsætningen, hvor der faktureres a conto for leverancer, der først leveres i det efterfølgende år, ligesom der kan være leveret mere i et år, som først endelig faktureres i det efterfølgende år. - Afsætningen af el er steget med 4 mio. kwh til 288 mio. kwh. - Afsætningen af vand steg med 0,2 mio. m3 til 6,2 mio. m3. - Afsætningen af varme faldt med 3 mio. kwh til 195 mio. kwh. Vareforbruget er steget med 3,2 mio. kr. primært som følge af prisstigning 2,8 % på olie. Personaleomkostningerne er i 2007 faldet med 4,3 mio. kr. i forhold til 2006 og med 13,5 mio. kr. set i forhold til Faldet skal også ses i lyset af de overenskomstmæssige stigninger og efterreguleringer, der har været i perioden på overenskomster med bl.a. DJØF, TL, IDA, SSK. Øvrige kapacitetsomkostninger er faldet med 8,4 mio. kr. i forhold til 2006 og 8,8 mio. kr. i forhold til Samlet set er kapacitetsomkostningerne faldet med 22,3 mio. kr. siden 2005 svarende til 8 %. Afskrivninger er faldet med 0,5 mio. kr. Nettorenteudgifterne er steget med 0,5 mio. kr., som følge af stigende anlægslån de sidste 2 år. Resultatet før ekstraordinære poster er faldet med 23,9 mio. kr. Dette skyldes en mindre omsætning som følge af faldende priser i de store byer, bortfald af tilslutningsgebyr til fast elvarme i Nuuk samt ændrede oliepriser. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det, at Nukissiorfiit s likviditet udgør 96,8 mio. kr. ved udgangen af 2007, hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end ved udgangen af Nukissiorfiit har i 2007 investeret i anlæg for 326,5 mio. kr. Heraf udgør selvfinansieringen 45,8 mio. kr. Varelageret er steget med 5,5 mio. kr. som følge af stigning i reservedele og hjælpematerialer. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er faldet med 19,8 mio. kr. Bygninger og anlæg er i 2007 blevet korrigeret med -14,6 mio. kr., som er blevet reguleret over egenkapitalen. Dette skyldes primært en regulering af elværket i Ittoqqortoormiit, som ved optagelse i regnskabet i 1998 er blevet vurderet for højt. 13

15 Forventninger til fremtiden Generelt Ledelsen forventer, at resultatet inkl. driftstilskud fra Landskassen på 73,0 mio. kr. for 2008 vil blive ca. 0 kr. Sproglig opkvalificering Det danske sprog er forudsætningen for at man kan tilegne sig yderligere faglige kompetencer indenfor det tekniske og administrative område. Det grønlandske sprog er på den anden side forudsætningen for at man får et større tilhørsforhold til stedet hvor man bor, samt større forståelse og indsigt i samfundet og dets mekanismer generelt. For at opkvalificere den sproglige kompetence i virksomheden begge veje, planlægger vi at ansætte en kompetence, der alene skal styre dette område i Nukissiorfiit. Energisparekampagne Vi forventer i første kvartal af 2008, at lancere anden fase af vores landsdækkende energisparekampagne. Blandt andet gennem informative tv-spots vil vi give kunderne den fornødne indsigt i, hvad man som forbruger og kunde kan gøre, for at spare på el, vand og varme. Vi forventer i forlængelse heraf, at planlægge en energisparekonkurrence for alle landets børn i det klassetrin. Informations- og vidensdeling For at sikre bedre værktøjer til informations- og vidensdeling vil vi implementere et nyt intranet, som understøtter de interne arbejdsprocesser. Det nye intranet forventes også at styrke virksomhedskulturen og samhørigheden, samt skabe en aktiv medarbejderdeltagelse og en forbedret kommunikation på tværs af hele organisationen. Det nye intranet forventes at blive implementeret i løbet af første halvdel af Afslutning Vi har en spændende og udfordrende hverdag i Nukissiorfiit, hvor et fokusområde er, at udbrede kendskabet til vores arbejde med løbende at sikre den grundlæggende infrastruktur, som har indflydelse på vores hverdag. Vi har en grundlæggende bevidsthed om, at alt det vi gør, gør vi til gavn og glæde for vores kunder og ejer, hvilket vi gør ved både at være omkostningsfokuseret og udviklingsorienteret. Vi skal ikke glemme, at vores kunder er afhængige af den vare og ydelse som vi leverer, og det skaber i sig selv en endnu større forpligtigelse for os, til at sikre, at kunden får den bedst mulige kvalitet til mindst mulig betaling. Vi er en virksomhed i forandring. Vi har allerede været igennem en omstrukturering og rationalisering. Vi har allerede redefineret vores interne systemer og forretningsgange. Vi vurderer løbende vores produktionsmetoder, med henblik på at sikre, at vi er på forkant med udviklingen, også i forhold til de udfordringer vi står overfor, på både kort og lang sigt. 14

16 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v.". Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter de til kunderne faktureret salg. Der henvises i øvrigt til note 1. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver, som var i Nukissiorfiit s eje pr og som før da har været afskrevet i forhold til anlægsafdrag, er vurderet og optaget til genanskaffelsesværdi med fradrag af beregnede brugstidsafskrivninger fra ibrugtagningstidspunktet. Bygdeanlæg, som blev overtaget er pr optaget til vurderingsværdi og afskrevet i henhold til aktivernes restlevetid. De egenfinansierede bygninger, transportmidler og maskiner afskrives uændret i henhold til forventede brugstider og vises ikke separat i regnskabet. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger og anlæg Transportmidler og maskiner år 4-10 år Bygninger og anlæg indeholder distributionsnet og alle udskiftninger af distributionsnettet aktiveres hvert år med et samlet beløb pr. kategori pr. by/afd.. Nyanlæg aktiveres ligeledes hvert år med et samlet beløb pr. kategori pr. by/afd. Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udskiftning af ledningsnet på under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-anskaffelser til administrative systemer straksafskrives som hovedregel, medmindre de indgår i et større samlet projekt, der er en gennemgribende systemomlægning/-udvidelse. Ved aktivering af Edb-anskaffelser bliver afskrivningsperioden 3 år. Varebeholdninger Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris, opgjort efter gennemsnitsprincippet med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Der foretages nedskrivning til nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere end anskaffelsesprisen. Brændolie og reservedele indgår i lagerværdien, jf. note til varebeholdning. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg værdiansættes til pålydende værdi med regulering af for lidt/for meget á conto faktureret og med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet efter den indirekte metode i henhold til "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v." 15

17 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Note Nettoomsætning Nettoomsætning af el, vand og varme Anden nettoomsætning Nettoomsætning i alt Vareforbrug ( ) ( ) DÆKNINGSBIDRAG Kapacitetsomkostninger 2 Personaleomkostninger ( ) ( ) 3 Øvrige kapacitetsomkostninger ( ) ( ) Kapacitetsomkostninger i alt ( ) ( ) RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Afskrivninger på anlæg ( ) ( ) RESULTAT FØR RENTER M.V. (7.843) Renter Renteudgift af anlægsgæld (42.733) (40.389) 4 Øvrige renter, netto (1.080) (2.875) Renter i alt (43.813) (43.264) RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER (51.656) (27.734) 5 Ekstraordinære poster, netto ÅRETS RESULTAT (51.656) (27.405) Overført resultat (51.656) (27.405) 16

18 Balance den 31. december (1.000 kr.) Note Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 6 Bygninger og anlæg Anlæg under opførelse Transportmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger 9 Lagre Varer under fremstilling - - Varebeholdninger i alt Tilgodehavender 10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende i Landskassen Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter - - Tilgodehavender i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance den 31. december - fortsat (1.000 kr.) Note Passiver Egenkapital Fast kapitalindskud Regulering af anlægsværdier Overført resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Anlægsgæld til Landskassen Øvrig langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Øvrig gæld til Landskassen Skyldige feriepenge og løn Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

20 Pengestrømsopgørelse, efter den indirekte metode (1.000 kr.) Note Resultat før afskrivninger Nettorenter (43.813) (43.264) 5 Ekstraordinære poster Regulering som følge af ændret regnskabsprincip Køb af anlægsaktiver ( ) ( ) Salg og regulering af anlægsaktiver Optagne langfristede lån Afdrag på langfristede lån ( ) (95.623) 13 Bevillinger vedrørende anlægssager (29.399) (4.956) Ændring i arbejdskapital (55.548) Samlet likviditetsvirkning (27.565) (60.504) 13 Årets nettobevilling Ændring i trækningsret (61.694) Ændring i likvider (3.765) Likvide midler 1. Januar Likvide midler 31. December Likvide midler omfatter: Kassebeholdning 8 9 Bankbeholdning Likvider i alt Eventualforpligtelser og kontraktlige forpligtelser 19

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 DSB S-tog a/s årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter 1.055 1.031 1.077 1.097 1.206 Indtægt fra trafikkontrakt 1.422 1.355

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Velkommen. Indhold. Missionen

Velkommen. Indhold. Missionen Årsrapport 2012 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for 2012. Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere