Forord Indledning Beslutningsstøttesystem Problemstilling Projektdesign Metode Anvendelsesområde...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord...2 1. Indledning...5 1.1 Beslutningsstøttesystem...6 1.2 Problemstilling...7 2. Projektdesign...8 2.1 Metode...8 2.2 Anvendelsesområde..."

Transkript

1 Forord Projektet er udarbejdet i forbindelse med 9. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde. Martin Christiansen Michael Nystrup 2

2 Forord Indledning Beslutningsstøttesystem Problemstilling Projektdesign Metode Anvendelsesområde ABC på Skibsværftet Bayesianske Netværk Dataunderstøttelse af BN Implementering BSS et i praksis (Case) Perspektivering Metode Metodisk standpunkt Pragmatisk Konstruktivisme Viden, hvad er det og hvordan skabes den? Informations-rummet Arbejdsmetode Boisot refleksioner Projektet i informationsrummet Beslutningsstøttesystemet og virkeligheden Risikostyring Risikoidentifikation Risikokvantificering Risikoløsning og -overvågning Activity Based Costing Hvad er ABC? Formål med ABC Designvalg Fastlæggelse af aktiviteter Aggregering af omkostningsarter til ressourceomkostninger Henføring af ressourceomkostninger til aktiviteter Specifikation af omkostningsobjekter Valg af cost driver Valg af beregningsgrundlag for cost driver satser Opsamling Bayesiansk Netværk Hvorfor BN? Ekspertsystemer Hvad er BN? BN Et eksempel Risikostyringsmodellen Dataunderstøttelse i BSS et Semantisk og logisk sammenhæng Identifikationen af nodens states Nodernes sandsynlighedsdistributioner Dataunderstøttelse

3 7.4.1 Valutakurs Raavareprisen_jern Kunde_klasse Kundens_betalingsmaade Kunde_risiko Kvalificeret gæt Regression Neurale Netværk Implementering Data Warehouse Data Staging og Data Marter til analyseformål Data Staging Area CRISP-DM Opsamling Case Risikostyringsmodellen Risiko forbundet med tankskibsordren Produktions_risiko Leverandor_risiko Kunde_risiko Total_ordre_risiko Perspektivering Litteraturliste...89 Bilag 1 Aktivitetskatalog...91 Bilag 2 Aktivitetsomkostningspuljer...93 Bilag 3 ER-Diagram...94 Bilag 4 Sandsynlighedstabel for Kunde_risiko noden

4 1. Indledning Nærværende projektrapport er resultat af to 9. semester studerendes arbejde på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Projektforløbet strækker sig over efterårssemesteret 2004, og forventes fortsat på 10. semester (specialet). For at forstå sammenhængen mellem dette projekts emnevalg, og Økonomistyring og Informatik på Aalborg Universitet, forudsættes et vist kendskab til vores tidligere arbejde, og de tanker der har drevet os frem. På 8. semester arbejdede vi med mulighederne for at konstruere et beslutningsorienteret økonomistyringssystem. I denne 8. semesters gruppe var der en sidefagsstuderende datalog, der tilførte projektgruppen en noget anden faglig profil, end det normale på vores studie. Det teoretiske og praktiske møde mellem datalogi og økonomistyring resulterede i en tværfaglig vinkel på projektarbejdet, hvor et sortiment af hidtil ukendte værktøjer og principper søgtes forenet i økonomistyringens navn. Projektet kom til at tjene som en øjenåbner, for en række muligheder, hvis potentialer ikke synes fuldt udnyttet indenfor det økonomiske spektrum. Den vakte interesse viste sig primært i form af en fornemmelse af, at disse redskaber burde have en anvendelse indenfor vores fagområde. Der var med andre ord tale om en noget ukonkret, men interessant, kombination af teknologier, teorier og principper. Dermed påbegyndtes dette semesters arbejde. Et arbejde, der i første omgang gik på bredt at undersøge forskningen, der er publiceret på området. Undersøgelsen gav mildest talt et magert resultat. Vores oplevelse var, at netop denne fagkombination, i forskningsmæssigt regi, er rimeligt ubeskrevet. Undersøges derimod den kommercielle side af emnet, synes tilbudene næsten ubegrænsede. Således er der et utal af software producenter og konsulentfirmaer, der hævder at være i besiddelse af et unikt Business Intelligence (BI) produkt, der kan trække information ud af virksomhedens data. Med dette i baghovedet kastede vi os over studiet af enkelte af disse softwareløsninger. Vi har ingenlunde foretaget en kvalitativ undersøgelse af de mange BI produkter, der findes på markedet, men vi mener dog, at have studeret emnet tilstrækkeligt grundigt til at kunne konkludere, at der ikke findes et revolutionerende system, der repræsenterer egentlig intelligens. I kommerciel sammenhæng dækker BI begrebet altså ikke over egentligt intelligente systemer, der mere eller mindre selvstændigt finder information i virksomhedens data. Således dækker begrebet primært over analyser af eksisterende databaser, typisk i form af multidimensionale grafiske fremstillingsapplikationer, hvor en aktør vha. forespørgsler, kan studere sit data ved at rotere dimensioner og udregne forskellige datarepræsentationer i form af summeringer, middelværdier osv. Der er med andre ord tale om systemer og applikationer, der kan give billeder af, hvordan virksomhedens data ser ud, frem for systemer der viser, hvorfor data ser ud som det gør. Det faktum, at der bliver investeret utrolige summer på BI værktøjer, borger for det grundlæggende ræsonnement, at der i virksomhedens historiske data rummes en information, der sat i den rigtige kontekst, kan sige noget om fremtiden. Business Intelligence begrebet skal således ikke forstås som virksomheds intelligens, men snarere som virksomheds efterretninger 1. Det spørgsmål vi har stillet os selv i forlængelse heraf er blot: Hvorfor der ikke arbejdes mere målrettet med, at anvende dataanalyse til at opstille prognoser over fremtidige hændelser? At spå om fremtiden kan lyde som en noget abstrakt opgave, men ikke desto mindre, 1 Det engelske ord Intelligence kan oversættes både som: Intelligens og Efterretninger (Gyldendals Røde engelsk dansk o rdbog) 5

5 er dette vel idealet for enhver strategisk planlægger i en virksomhed. På baggrund af vores faglige baggrund, og troen på at det kan lade sig gøre, har vi sat os for at konstruere et system, der på baggrund af virksomhedens historiske data laver en forecasting, der kan anvendes til understøttelse af en virksomhedsleders strategiske beslutninger. 1.1 Beslutningsstøttesystem Det ideelle beslutningsstøttesystem (BSS) burde indeholde alle potentielle ha ndlingsvariabler, samt en base indeholdende samtlige konsekvenskalkuler og sandsynlighederne for deres respektive udfaldsfordelinger. I yderste konsekvens ville et sådan system kunne forudsige alle afledte konsekvenser af påvirkninger af handlingsvariablen. Etableringen af det ultimative beslutningsstøttesystem ville potentielt eliminere ethvert behov for menneskelig interaktion i virksomhedsledelsen, idet en samlet optimering af alle beslutningsvariabler, ved matematikkens hjælp, ville resultere i én optimal plan for ressourcernes anvendelse. Indenfor fysikkens verden eksisterer teorien om, at kendskabet til den øjeblikkelige tilstand af alle universets atomer, samt de basale fysiske love, ville resultere i en fuldstændig forudsigelse af fremtiden. På sin vis er tanken på en gang besnærende og skræmmende, men den er og bliver blot en teori, idet den rummer sin egen naturlige begrænsning. Uanset om man af teologiske, eller andre filosofiske årsager, måtte have antipatier mod en sådan teoris fuldstændige determinisme, er dens ultimative hindring omfanget af de kalkulatoriske registrerings- og lagringsmæssige aspekter. Det er ganske enkelt ikke muligt, at opnå en tilstrækkelig viden til, at kunne sige ret meget, om en ret stor del af fremtiden. Enkeltparametre kan isoleres og summeres så det bliver muligt, at forudsige noget om en delmængde med en vis sikkerhed. For eksempel kan meteorologerne, ved hjælp af århundreders studier af vejret og state of the art computermodeller, tilvejebringe morgendagens vejrudsigt, med visse forbehold. Det system, vi håber at kunne etablere, kan ses som en pendant til meteorologiens vejrmodeller, hvor der på baggrund af analyser af en grundlæggende vejrdatabase, udvikles en model, der repræsenterer sammenhængene mellem en række må lepunkter. Modellens struktur sammenholdes derpå med en række nutidsmålinger på målepunkterne, f.eks. Lufttryk, Temperatur og Vindretning. Ved at indplacere målingerne i modellen, baseret på den historiske vejrdatabase, udarbejdes en vejrprognose, der med en vis sikkerhed kan sige, hvordan vejret bliver i morgen. Node (Målepunkt) Vindretning: Temperatur: Lufttryk: Vejr: States (tilstande) Nord, syd, øst, vest >10?C, 0-10?C, <0?C Høj, middel, lav Sol, regn, sne Figur 1 er en voldsomt forsimplet udgave af en sådan vejrmodel med kun fire Målepunkter (Noder), hver med meget få mulige udfald (States) af diskret 2 karakter. Pilene i modellen er afledt på baggrund af den historiske vejrbase, og repræsenterer således forventningen om, at f.eks. 2 Diskret data, det modsatte af kontinuerlig data, dvs. med et lukket antal udfaldsmuligheder, som f.eks. intervaller og fysiske tilstande. Figur 1: Vejrmodellen 6

6 Vindretningen har indflydelse på Lufttrykket og Temperaturen, og via disse også en påvirkning på udfaldet af vejrprognosen. Anvendelsen af modellen til prognose kan således foregå ved at nutidsregistreringer af Vindretning, Temperatur og Lufttryk indplaceres i den statistiske model, hvorved en sandsynlighedsfordeling på vejrets states (Sol, Regn og Sne) kan udregnes. F.eks. er sandsynligheden for Sne ikke stor, hvis temperaturen er [>10?C], ligesom sandsynligheden for Regn er stor, når Vindretningen er [Vest] og Lufttrykket er [Lavt]. Kort sagt er en sådan model erfaringsbaseret, og repræsenterer en fremadrettet brug af historiske data. Beslutningsstøtten af et sådan system ligger i, at en beslutningstager kan træffe en beslutning om at medbringe en paraply, hvis prognosen med stor sandsynlighed lover [Regn]. Der er altså ikke tale om at systemet træffer beslutningen, idet selve afgørelsen må bero på beslutningsaktørens vægtning af informationskilder. 1.2 Problemstilling Hensigten med det projektarbejde, som nærværende rapport er et resultat af, er altså at bringe os en række skridt i retningen af konstruktionen af et beslutningsstøttesystem, hvor statistiske metoder anvendes til at etablere et sandsynlighedsnetværk, der på baggrund af historiske data, kan anvendes til forecasting af et virksomhedsrelevant hændelsesforløb. De teknikker, der vil blive anvendt, er hentet udenfor det klassiske økonomistyringsteoretiske fagområde, hvilket i nogen grad vil præge rapporten. Således har vi, projektforløbet igennem, truffet vore teoretiske og praktiske beslutninger ud fra en betragtning om, hvad der ville bringe os nærmere dette overordnede mål, frem for deciderede økonomistyringsfaglige præmisser. Hertil skal det tilføjes, at systemet i skrivende stund, ingenlunde er færdigkonstrueret, hvorfor indholdet af denne projektrapport, primært skal ses som en konkretisering af ovenstående noget abstrakte ide, samt som et led i den proces, der skal resultere i en anderledes metode til at arbejde med beslutningsstøtte i virksomheden. 7

7 2. Projektdesign Processen fra ide til operationalisering har uden overdrivelse været det altovervejende problem for os på indeværende semester. Tanken om at netværk bestående af noder, bundet sammen af sandsynligheder, har været umiddelbar. Men at omsætte dette til konkrete problemstillinger, der kan tackles målrettet, har taget meget tid. Denne udfordring har således også sat sit præg på, hvordan det endelige projektdesign er kommet til at se ud. Ligesom det har været styrende for valgene af de teorier vi anvender. I nærværende kapitel vil vi kort redegøre for de designvalg, vi har foretaget. Vi vil i begrænset omfang redegøre for nogle af de afgrænsninger, vi har foretaget, og præsentere vores endelige projektdesign. Gennemgangen af kapitlerne sker kronologisk. 2.1 Metode Vores metodekapitel tager afsæt i det metodekapitel, vi udarbejdede på 8. semester. Således har vi undladt den brede introduktion til de grundlæggende metodiske skoler, der som oftest indleder et sådan kapitel. Vi har tilladt os at antage, at læseren er bekendt med bl.a. Arbnor og Bjerkes metodiske tredeling, samt indholdet af de grundlæggende metodiske bestanddele som f.eks. paradigme, metodologi, virkeligheds- og menneskesyn. Vi har i stedet valgt at fokusere på vidensbegrebet, og ved hjælp af Max Boisots teorier om informationsrummet og The Social Learning Cycle (SLC), redegjort for viden skabelse, læringens faser og de heri involverede processer. På sin vis har den metodiske bevidsthed ikke haft den største indflydelse på, hvordan vi har grebet opgaven an, men på den anden side er det netop viden og skabelsen af viden, der er projektets altovervejende omdrejningsakse. Denne vægtning afspejles i metodekapitlet ved, at vi ikke beskæftiger os nærmere med den egentlige undersøgelsesmetodik. Kapitlet indledes med, at vi præsenterer det pragmatisk konstruktivistiske paradigme, som vi definerede på det forrige semester, hvorpå fokus rettes mod viden. 2.2 Anvendelsesområde Dette kapitel kan forekomme banalt, men har været særdeles længe undervejs, idet netop identifikationen af et anvendelsesområde, hvor vores BSS tanke kunne realiseres, har været vanskelig. For at operationalisere ideen besluttede vi, at der imaginært måtte kobles en case virksomhed på processen, hvorfor forestillingen om risikostyring, i forbindelse med en ordreproducerende virksomhed, udvikledes. Derfor indledes anvendelsesområde kapitlet med præsentationen af et skibsværft, der i forbindelse med tilbudsafgivelse har behov for et system til styringen og håndtering af risiko. Skibsværftet ønsker med andre ord et system, der forud for afgivelsen af et tilbud, kan lave prognoser for indtjeningsrisikoen, med henblik på at kunne tage højde for dette enten i tilbudsprisen, eller i form af risikomindskende tiltag. Definitionen af anvendelsesområde har spillet en afgørende rolle i vores operationalisering af opgaven, hvorfor det også har influeret på de efterfølgende designvalg og emneafgrænsninger. 2.3 ABC på Skibsværftet Det er ikke alene af hensyn til det økonomistyringsteoretiske fagområde, at vi har valgt at inddrage Activity Based Costing (ABC) i projektet. Det skyldes også, at vi ser et anvendelsespotentiale for det sandsynlighedsnetværk, vi senere vil præsentere indenfor omkostningsstyringen. Derudover har vi en ambition om, at risikoprognoserne skal kunne 8

8 anvendes til f.eks. prisfastsættelse af en given ordre. En prisfastsættelse, der naturligvis bør være fundamenteret i en forventet intern kostpris. Til udregningen af denne kostpris har vi altså valgt at anvende ABC. ABC kapitlet tjener to opgaver. For det første kan det ses som en del af virksomhedsbeskrivelsen af vores imaginære skibsværft. For det andet skal ABC systemet medvirke til udregningen af ordre kostpriserne, der skal danne grundlag for et evt. risikotillæg. 2.4 Bayesianske Netværk Allerede på nuværende tidspunkt har vi refereret til, at rygraden i vores BSS udgøres af et netværk bestående af noder, som er knyttet sammen af sandsynlighedsfordelinger. Mere specifikt vil vi anvende et teoretisk fundament, der går underbetegnelsen Bayesianske Netværk (BN). Som overskriften antyder, er formålet med dette kapitel at introducere BN teoretisk. Vi vil ikke gennemføre en fuldstændig matematisk bevisførelse for princippet, men dog præsentere de grundlæggende forudsætninger for at forstå, hvordan det hænger sammen matematisk. Kapitlet indledes med præsentationen af et par øvrige BSS teknikker, der primært tjener til at illustrere forcerne og ulemperne ved BN. Derpå følger den teoretiske gennemgang, og kapitlet afsluttes med den egentlige præsentation af vores model. Vi tilstræber i videst muligt omfang, at anvende eksempler og uddybede forklaringer af formler og matematiske læresætninger. Det kan imidlertid ikke fuldstændig undgås, at nogle afsnit kan forekomme noget kringlede, hvorfor dette er søgt reduceret til et minimum. 2.5 Dataunderstøttelse af BN Dette kapitel rummer en række overvejelser om hvordan det BN, der præsenteredes i det foregående kapitel, kan understøttes af data. Til dette formål har vi opstillet en 3 steps metode, der skal sikre, at noder, states og sandsynligheder kan understøttes af reel data, hentet fra virksomhedens ERP system, eller andre interne og eksterne kilder. Indledningsvist præsenteres 3 step metoden teoretisk, hvorpå metoden sættes i anvendelse til understøttelse af en del af vores BN. For dette kapitel gælder naturligvis også princippet om, at fremstillingerne af matematiske og statistiske bevisførelser er søgt reduceret mest muligt, men ligeledes har det ikke været muligt helt at undgå. 2.6 Implementering Dette kapitel er opdelt i to overordnede dele. Første del rummer en diskussion af Data Warehouse (DW) som begreb, og en række aspekter forbundet hermed. I anden del præsenteres en egentlig implementeringsmodel (CRISP-DM modellen), der behandler hvorledes en virksomhed kunne gribe konstruktionen og implementeringen af et BSS som vores an. Kapitlet bør ses i relation til vores langsigtede mål, idet vi i indeværende projektperiode ikke har anvendt empiri i et omfang, der yder DW og CRISP-DM modellen retfærdighed, hvorfor vi ikke er kommet meget længere end den teoretiske gennemgang disse emner. 2.7 BSS et i praksis (Case) De foregående kapitler skal i den store sammenhæng ses som enkelte byggeklodser, der hver for sig kun har akademisk interesse. Det egentlige formål med vores arbejde er, at etablere et system der rummer et reelt anvendelsespotentiale. Da vi ikke har haft mulighed for at teste det i 9

9 virkeligheden, har vi fundet det nødvendigt at skrue en lille case sammen. Afsættet er naturligvis det føromtalte skibsværft, der nu står med i en egentlig beslutningssituation, hvor systemets beslutningsstøtte kan have interesse. Kapitlet vil blive indledt med en præsentation af den konkrete situation, efterfulgt af en afprøvning af systemet. Afslutningsvis diskuteres anvendelsespotentialet heraf. 2.8 Perspektivering Perspektivering og konklusion er sådan set en forlængelse af det foregående kapitel, blot rettes fokus imod det arbejde, som venter. Således vil vi opridse de væsentligste erfaringer vi har gjort os igennem arbejdet, med særlig henblik på, at vurdere systemets udviklingspotentiale. 10

10 3. Metode Som antydet i projektets indledning er vores primære mål med nærværende projekt, at bevæge os i retning af et beslutningsstøttesystem til understøttelse af virksomhedslederens beslutninger. Idealet er et IT baseret system, der på baggrund af dataanalyse, kan levere konsekvensprognoser for en række af lederens beslutningsalternativer. En omfattende metodisk og videnskabsteoretisk diskussion har således ikke været prioriteret på dette semester. I erkendelse af, at rapportens læser, med rette kan have en forventning om et vist kendskab til vores arbejdsmetode og metodiske standpunkter, har vi valgt kort at redegøre for dette. En anden væsentlig begrundelse for dette kapitel er, at præsentere teori, der kan hjælpe til en forståelse af, hvad viden i grunden er for en størrelse, samt hvordan den skabes og udvikles. Denne opgave er ikke blot væsentlig, set fra et videnskabsteoretisk standpunkt, men også set i lyset af, at vi ønsker at etablere et system, der kan medvirke til skabelsen af viden. Kapitlet indledes således med en generel introduktion til vores metodiske og paradigmatiske udgangspunkt, efterfulgt af et længere afsnit diskuterende viden generelt og specifikt i vores kontekst, hvorpå det afsluttes med vores egentlige arbejdsmetode. 3.1 Metodisk standpunkt Dette afsnit vil kort redegøre for vores overordnede metodiske standspunkt. Som nævnt i projektets indledning er gruppen resultatet af opsplittelsen af en større projektgruppe, der arbejdede sammen på de to foregående semestre. På 8. semester udgjorde det metodiske arbejde en meget væsentlig del af gruppens endelige projektrapport. Og da denne metodiske diskussion fortsat er repræsentativ for vores standpunkter, vil dette metodekapitel være fundamenteret i overvejelserne gengivet i vores 8. semester rapport. Hensigten er dog, at dette kapitel kan læses og forstås selvstændigt, skønt en del af de bagvedliggende overvejelser, og diskussioner vil være at finde i den omtalte projektrapport. På de erhvervsøkonomiske studier ved Aalborg Universitet findes der en fællesnævner for undervisningen i metode og videnskabsteori. Denne udgøres af Arbnor og Bjerkes metodiske grundbog: Methodology for Creating Business Knowledge (Arbnor m.fl. 1997). Bogen repræsenterer et tankesæt, hvor det videnskabsteoretiske spektrum, på baggrund af filosofiske og odontologiske antagelser, søges inddelt i tre overordnede metodesyn. Vi antager for indeværende, at læseren er bekendt med indholdet af disse tre metodesyn (hhv. aktør-, system- og analytisk syn), samt de antagelser, der ligger bag disse. Methodology for Creating Bu siness Knowledge (Ibid.) er i høj grad anvendelsesorienteret, hvorfor studiet og forståelsen af virksomheden som organisation tillægges stor vægt. Dette sker efter vores opfattelse på bekostning af dybden i de mere filosofiske indgangsvinkler til faget. At en afstandtagen til én kilde, kan være indgangsvinklen til et metodekapitel, kan forekomme noget enøjet. Grunden hertil er dog en ret entydig læsning af Arbnor og Bjerke, som vi finder dominerende på studiet. Det er således ikke en decideret aversion mod Arbnor og Bjerke som helhed, men snarere mod en bestemt fortolkning af bogen. Hovedårsagen til at vi fandt det nødvendigt med et alternativ til Arbnor og Bjerkes tre metodesyn var, at vores opfattelser og grundlæggende antagelser ikke kunne rummes i ét af de tre syn, endsige tilpasses et sådant. Med denne konstatering i mente, påbegyndtes arbejdet med definitionen af et dækkende alternativ. Dette alternativ vil vi kort præsentere og udbygge i det efterfølgende. 11

11 3.2 Pragmatisk Konstruktivisme Benævnelsen Pragmatisk Konstruktivisme er hentet fra The Validity of Management Control Topoi af Lennert Nørreklit m.fl. (Nørreklit m.fl. 2002). I dette Working Paper præsenteres Constructivist Pragmatics, som en gylden mellemvej i forståelsen og undersøgelsen af virkeligheden. Vores metodiske redegørelse følger ikke fuldstændigt argumentationen og ræsonnementerne i Nørreklit m.fl., men vi når frem til et resultat med store ligheder. Derfor har vi adopteret begrebet Pragmatisk Konstruktivisme, og tillagt det vores grundlæggende antagelser og begrebsforståelse. Vores Pragmatiske Konstruktivisme udspringer i en tredelt virkelighedsopfattelse med tiden som en fjerde dimension. Der bygges på en opfattelse af, at virkeligheden materialiserer sig på vidt forskellig måder, afhængig af undersøgerens optik og indgangsvinkel til undersøgelsesområdet. Samme virkelighed kan beskrives og fortolkes på forskellige måder, uden at det definitivt er muligt at bedømme, hvilken form der er den mest korrekte eller forkerte. Probleme t består i, at videnskabsteoretiske diskussioner alt for ofte reduceres til vedkendelsesdoktriner, hvor den ene videnskabsteoretiske fløj påstår sig mere videnskabelig end den anden. Som erklærede pragmatikere finder vi en sådan diskussion frugtesløs. Sagen er den, at de respektive videnskabelige metoder ganske simpelt er velegnede til forklaringen og forståelsen af forskellige ting. Således finder vi empiristiske og kvantitative metoder, der traditionelt hører hjemme i det forklaringsvidenskabelige spektrum, som de mest velegnede til studier af objektive faktuelle forhold. Ligesom vi finder mere dialog- og kvalitativt orienterede metoder, traditionelt hørende hjemme i forståelsesvidenskaben, velegnede i forståelsen af individets subjektive intentioner. For at konkretisere og operationalisere sammenhængen mellem undersøgelsesobjekt og videnskabelig metode, har vi instruktivt inddelt virkeligheden i tre overordnede elementer: Det iagttagelige, det metafysiske og Jeg et. Ved enhver gruppeinddeling af denne art, er der selvsagt tale om en noget hypotetisk grænsedragning mellem elementerne, idet grænserne i høj grad er flydende. Tanken med inddelingen er, at den totale objektive virkelighed består af følgende tre hovedbestanddele: Det iagttagelige, består af den del af virkeligheden, der er objektivt konstaterbar, uafhængig af hvem der foretager undersøgelsen. Her er der tale om fysiske, kemiske og biologiske love osv., ligesom bl.a. fysiske genstande er iagttagelige. Det metafysiske er kendetegnet ved, at det ikke i egentlig forstand er fysisk konstaterbart, men at det alligevel har en objektiv karakter, hvis tilstedeværelse er tilnærmelsesvis indiskutabel. Et eksempel på det metafysiske er markedskræfterne, der i bund og grund er resultat af mange individers præferencer og opfattelser af forholdet mellem pris og nytte, men som samtidig ikke giver mening at studere på baggrund af det enkelte individ alene. Dette leder frem til Jeg et, som en af virkelighedens bestanddele. Er formålet med en undersøgelse, at forstå et enkelt individs opfattelser og handlinger, må der gribes til andre undersøgelsesmetoder. Det er ikke muligt, at sige ret meget objektivt om, hvorfor netop det aktuelle individ handler på en given måde i en given situation. Hvorfor forståelsen af netop dette individs subjektive virkelighedsopfattelse er nødvendig. Tredelingen er illustreret i figur 2: 12

12 Den umiddelbare/statiske Nuets virkelighed virkelighed Det iagtagelige Den Den udviklende/dynamiske historiske virkelighed virkelighed Det iagtagelige Det Metafysiske Det Metafysiske jeg jeg Figur 2: Den processuelle tredelte virkelighedsopfattelse (Egen tilvirkning) Det umiddelbare/statiske virkelighedsbillede (til venstre) udtrykker de tre elementers forhold til hinanden i forbindelse med en undersøgelse, der er situeret i tid og rum. Spørgsmålet undersøgeren skal gøre sig er, hvor hører mit undersøgelsesobjekt hjemme i de tre elementer, hvorpå de rette metodiske værktøjer kan vælges og tilpasses denne identifikation. Vi nævnte tidligere, at tiden kan opfattes som virkelighedens fjerde dimension, dette er søgt illustreret i figuren til højre. Modellen ændrer karakter, når undersøgelsen strækker sig over tid. Dette er en konsekvens af, at store dele det metafysiske område, i bund og grund, er resultat af en mængde Jeg ers holdninger og præferencer, hvorfor de også kan opfattes som værende skabt af disse. Det metafysiske kan således betegnes som en objektivering af det subjektive. Det samme gør sig gældende i forhold til enkelte dele af den iagttagelige virkelighed. F.eks. er en bygning fysisk konstaterbar, men den er skabt af et eller flere individers ide om at bygge den. Grænserne mellem virkelighedens bestanddele er således flydende over tid, selvom meget dog fortsat er uafhængigt af individet. David Favrho lt udtrykker det i en kritik af socialkonstruktivismen: Mennesket har skabt krudtet ud af salpeter, kul og svovl, men selve det forhold, at krudtet kan eksplodere ved antændelse, har mennesket ikke skabt. (Favrholt 2001, s.14) Det menneskesyn, vi har lagt til grund for vores virkelighedsopfattelse, skal ligeledes forstås tredelt. At hvert enkelt individ har utallige unikke træk er indiskutabelt, hvilket imidlertid ikke betyder, at det ikke kan lade sig gøre, at sige noget objektivt om dette individ. Mennesket er således under stadig påvirkning af de metafysiske og iagttagelige elementer af den omgivende virkelighed. Der er derfor intet der hindrer, at en undersøgelse netop kan tilsigte, at beskrive disse mere eller mindre objektive dele af individet. Det omtalte virkelighedssyn, og det dertilhørende menneskesyn, danner grundlaget for det Pragmatisk Konstruktivistiske paradigme, der repræsenterer vores opfattelser. Nedenstående model er hentet fra (Nørreklit m.fl. 2002), og illustrerer meget godt en tilsvarende pragmatisk opfattelse af virkeligheden og videnskaben. 13

13 Facts Empirisme Logik Rationalisme Virkelighed Kommunikation Hermeneutik Figur 3: (Nørreklit m.fl. 2002, s.15) Værdier Voluntarisme Vi er bevidste om, at vores anvendelse af figuren ikke stemmer fuldstændigt overens med Nørreklit m.fl. Figuren illustrerer for os sammenhængen mellem virkelighedens elementer, samt eksempler på metodikker, der typisk bliver anvendt i undersøgelsen af disse. De diagonale streger i figuren symboliserer forskellige videnskabsteoretiske skoler, hvor yderpunkterne repræsenterer radikaliseringerne af disse. F.eks. er Empirismen eksempel på et radikaliseret videnskabelig fokus på facts (det iagttagelige i vores terminologi), mens Voluntarisme repræsenterer et fuldstændigt fokus på subjektive begreber, som f.eks. Jeg ets værdier. Det pragmatiske i paradigmet ligger i, at ryggen vendes til enhver form for dogme, ud fra betragtningen om, at der er fordele og ulemper forbundet ved hver metode, hvorfor det sande billede må antages at findes et sted i midten, illustreret ved den grå oval i figuren. Forbindes den tidligere nævnte tredelte virkelighedsopfattelse med figur 3, dvs. at den virkelighed, der er symboliseret i den grå oval i figuren, antages at repræsentere den tredelte virkelighed, opnås en symbiose, hvor de respektive virkelighedselementer kan studeres ved hjælp af de forskellige værktøjer. Således kan empirismens metoder med fordel anvendes i studiet af det iagttagelige, rationalismens i studiet af det metafysiske, mens de voluntaristiske metoder kan bringes i anvendelse i undersøgelsen af Jeg ets adfærd. 3.3 Viden, hvad er det og hvordan skabes den? En virksomhedsleder står til enhver tid overfor at skulle træffe beslutninger, beslutninger der varierer meget i karakter, indhold og konsekvenser. Det må antages, at virksomhedslederen altid er interesseret i, at træffe en beslutning på baggrund af det bedst mulige grundlag af viden. Den samme leder vil i et beslutningsøjeblik stå med en række informationskilder, der med beslutningen for øje, skal vægtes i forhold til hinanden. Hvilke informationskilder, der er til rådighed og relevante, må nødvendigvis afhænge af, hvad den aktuelle beslutning omhandler, samt det ledelsesmæssige niveau, den skal tages på. Frem for alt er det dog beslutningstageren, som individuel aktør, der skal foretage en vægtning på baggrund af personlige erfaringer og opfattelse af situationen. Det beslutningsstøttesystem, som vi ønsker at etablere, skal indgå i 14

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

!"#$%&'()************************************************************************************************************************)!

!#$%&'()************************************************************************************************************************)! Summary By analyzing the use of ICT in counterinsurgency operations in Afghanistan and Iraq, this thesis seeks to gain new insights on how companies should act in an increasingly networked environment.

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1. Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Begrebsdefinition...6 1.7 Kapitelgennemgang...6 1.8 Projektdesign...9

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe 2. semester, 1.års opgave Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen 28. maj 2014 aktivt deltagende og motiverede

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere