Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09"

Transkript

1 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE

2 Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgning og nye indsatsområder... 9 Andre indsatsområder Udfordringer Resultater Udvidet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetingelser Kommentar Skolebeskrivelsen består af flere elementer: Samlet vurdering af skolen er skrevet af chefen for undervisningsområdet s er bortset fra afsnittet Samlet vurdering af skolen skrevet af skolen s er opsamlinger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysninger fra skolen og fra de centrale systemer 1 2

3 Søvind Skole Ravnebjerget 12, Søvind 8700 Horsens Tlf.: Hjemmeside: Skoleinspektør: Niels Eskildsen Kridal Viceskoleinspektør: Kim Højer Hansen (pr. 1. aug. 2009) Leder af pasnings- og fritidsdelen: Jette Christensen Søvind Skole ligger i et landsbymiljø i det nordøstlige hjørne af Horsens Kommune. Skolen har 146 elever og er et-sporet fra 0. klasse til 6. klasse. Skolen er afdelingsopdelt i et indskolingsteam og et mellemtrin. Afdelingerne fungerer på andet år som selvstyrende team. Søvind Skole er en del af samdriftsordningen Søvind, som tiltrådtes i maj Udover Søvind Skole og SFO, er også Børnegården i Søvind en del af samdriften. Samlet vurdering af skolen Søvind Skole arbejder med opfølgningen på de forskellige anbefalinger fra rapporten Klog på egen praksis og har fortsat sidste års arbejde med at indarbejde værdigrundlaget i alle dele af organisationen. Skolen arbejder meget systematisk med indsatsområder ud fra en overordnet strategi, hvilket bl.a. er synligt gennem den målrettede kompetenceudvikling på skolen, hvor der er sat fokus på både uddannelse og intern udnyttelse af de kompetencer skolen har og bliver tilført. På en skole af Søvinds størrelse er det en særlig opgave hele tiden at sikre, at de nødvendige kompetencer er 2 3

4 til stede i lærerkollegiet, og at de udnyttes og udvikles optimalt. Søvind Skole arbejder meget målrettet med dette fokus. I forhold til evalueringskultur er skolen gået fra at have det som særskilt udviklingsområde til at medtænke det i alle skolens aktiviteter og projekter. Søvind Skoles læseresultater på 2. klassetrin viser en overrepræsentation af usikre læsere i forhold til gennemsnittet i Horsens Kommune, men på 6. klassetrin er der tale om resultater over landsgennemsnittet. Den udvidede skoledag har skolen i det forløbne skoleår udnyttet til at sætte fokus på læsning, og skolen er nået langt i realiseringen af de mål, de ved skoleårets start satte sig på området. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger om opgaven i indskolingen er udviklet i forhold til sidste år, så der nu er tale om samarbejde omkring og koordinering af fælles forløb. Lærernes uddannelsesniveau i forhold til de opgaver, de bliver sat til at løse, er på langt de fleste områder inden for linjefag eller lignende kompetencer. Inden for faget natur/teknik er det dog ikke tilfældet, men skolen har i det forløbne år haft en lærer på linjefagsuddannelse i faget. Antallet af elever pr. nyere pc er på Søvind Skole på 11,5, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet er afstedkommet af harmonisering, som betyder udrangering af en del af de gamle computere. Der er brug for en fælleskommunal indsats i forhold til at få løftet dette tal. Andelen af elever i SFO viser en udvikling i forhold til sidste års opgørelse, idet det i højere grad lykkes af fastholde børnene på 1. og 2. klassetrin, mens antallet på 3. klassetrin er ualmindeligt lavt. Der er brug for at fokus på dette område fastholdes. 3 4

5 Søvind Skole har et elevfravær på 6,2 dage pr. elev, og det er det næstlaveste gennemsnit i kommunen.. Den gennemsnitlige klassekvotient på skolen er på 20,7, og den gennemsnitlige udgift pr. elev er på kr., hvilket placerer Søvind skole blandt de 5 skoler med den højeste udgift pr. elev. Vurderingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvalitetsrapportens forskellige data, svar på spørgeskema, dialogmøder med skolen og skolens selvevaluering. Konklusionen er, at der er tale om en skole, der arbejder målrettet med de områder, der er relevante i forhold til skolen. Rammebetingelser Budget 2009 Løn (skoledelen): Kr ,- Løn (SFO-delen): Kr ,- Øvrige poster: Kr ,- Personaletal Søvind Skoles pædagogiske undervisningspersonale består af 12 lærere (heraf to på nedsat tid), mens der i SFO en er 3 pædagoger (heraf to på nedsat tid). Den teknisk/administrative personalegruppe består af skolesekretær (2/3 tid), teknisk serviceleder og teknisk servicelederassistent (2/5 tid). Skolens ledelse består af viceskoleinspektør og skoleinspektør. I Børnegården består den pædagogiske personalegruppe af 9 medarbejdere. Lederen af pasnings- og fritidsdelen samt den assisterende leder indgår i ledelsesteam med skoleledelsen. Den assisterende lederstilling er pt. ledig, men forventes besat pr. 1. aug

6 Pædagogiske processer Indsatsområder og resultater 2008/2009 har været et spændende skoleår, rigt på udvikling, samtidig med at Søvind Skoles fundament er blevet endnu stærkere. Dette har kunnet lade sig gøre takket være medarbejdernes høje ambitionsniveau kombineret med høj faglighed og fornemmelse for den enkelte medarbejders trivsel og balance i arbejdslivet. I skoleåret 2008/2009 har vi arbejdet med følgende indsatsområder: Værdigrundlaget i Horsens Kommune I skoleåret 2007/2008 påbegyndtes et arbejde med at sikre, at Horsens Kommunes værdier var synlige i selv de yderste grene af vores organisation. Dette arbejde fortsatte i 2008/2009. Der var ikke langt fra de værdiord, som i forvejen var formuleret på Søvind Skole, da Horsens Kommunes fælles værdisæt blev præsenteret. Dette var et godt udgangspunkt for det fortsatte arbejde. I både den pædagogiske og den teknisk/administrative personalegruppe har der været arbejdet med værdierne på flere plan. Værdierne på det abstrakte plan og værdierne på det konkrete plan. Vi har på Søvind Skole været ambitiøse i vores arbejde med værdisættet, som har været bearbejdet på pædagogiske rådsmøder, på møder for det teknisk/administrative personale, på MED-udvalgsmøder, og derfra trukket ud i netværksmøderne i Horsens Kommune, hvor andre organisationer har kunnet trække på vores gode erfaringer fra værdiarbejdet. Arbejdet har endvidere været præsenteret i skolebestyrelsen. Kompetenceudvikling I det forløbne skoleår har skolen haft fire medarbejdere i omfattende efter- og videreuddanelsesforløb. Skolen har haft en lærer tilmeldt læsevejlederuddannelsen samt en lærer tilmeldt matematikvejlederuddannelsen. Desuden 5 6

7 har en lærer afsluttet grundkursus i skolebibliotekaruddannelsen. Ydermere har en lærer netop afsluttet liniefag i natur/teknik. De styrkede kompetencer i personalegruppen skal komme skolens elever til gavn gennem mere kvalificeret undervisning. Samtidig skal de styrke lærernes faglighed og opfattelse af at kunne noget særligt inden for den enkeltes fagfelt. Derfor skal de nyerhvervede kompetencer deles med andre. En beskrivelse af hvordan vil kunne ses i afsnittet om opfølgning og nye indsatsområder. Danskfagligt fokus Med baggrund i Horsens Kommunes læsepolitiske handleplan tog gruppen af dansklærere på Søvind Skole hul på et ambitiøst projekt med at udarbejde en lokal læsehandleplan. Den lokale læsehandleplan tog afsæt i den undervisning, som allerede fandt sted i klasserne, samtidig med at den havde som mål at skabe endnu bedre læseundervisning. Afsættet blev taget i den virkelighed, som er på Søvind Skole, nemlig at det læsefaglige niveau er højt, samtidig med at undervisningen i endnu højere grad skulle differentieres for at sikre den enkelte elev de bedst mulige rammer om læseudvikling. LUS, læseudviklingsskemaet, som tidligere har været indsatsområde på Søvind Skole, indgik som en vigtig del af den lokale læsehandleplan. Om LUS er der udgivet foldere, som beskriver Søvind Skoles arbejde i læseundervisningen. Disse foldere kan rekvireres ved henvendelse til Søvind Skoles kontor. Udvikling af skolens ressourcecenter Formålet med udviklingen af skolens ressourcecenter var at tydeliggøre dets opgave, levere nødvendig vejledning til elever, forældre og kolleger samt at kunne dokumentere en kvalificeret indsats. Skolens ressourcecenter og ledelsen samarbejdede om den nye struktur på området, som betyder, at skoleåret 6 7

8 2009/2010 vil blive inddelt i 6 perioder, til hvilke man som lærere kan søge om specialiseret indsats fra skolens ressourcecenter. Det kan være specifikke faglige vanskeligheder, AKT-opgaver, ønske om ekstra holddeling, intensive læseforløb, matematiktræning mm. I ressourcecenteret sidder skolens læsevejleder inden for normalområdet som koordinator, skolens læsevejleder inden for specialområdet, skolens AKT-lærer samt en pædagog fra skolens SFO. Som noget nyt indgår skolens matematikvejleder også i skolens ressourcecenter. Tildelingen af tid i ressourcecenteret finder sted på baggrund af lærernes/pædagogernes skriftlige ansøgninger til skolens interne visitationsudvalg. Forløbene i ressourcecenteret vil blive af kort varighed, tydeligt beskrevne, målbare og evaluerbare. Inddragelsen af forældre og andre eksterne samarbejdspartnere er yderst centrale i den nye struktur. Læringsstile Indskolingens medarbejdere har gennem flere år haft øje for, at børn lærer forskelligt. Derfor var indsatsområdet om læringsstile tillagt en anden vinkel, nemlig at sikre den tværfaglige sammenhæng i arbejdet med læringsstile. Både forstået mellem fag og mellem faggrupper. Endvidere var det vigtigt for indskolingsteamet at sikre, at erfaringsudvekslingen blev formaliseret til gavn for de kollegiale bånd og for i sidste ende at skabe en mere dynamisk undervisning. Samdrift i Søvind I kvalitetsrapporten 2007/2008 beskrives et ønske om at øge samarbejdet mellem skole/sfo og børnehave i Søvind med henblik på at skabe større sammenhæng i forbindelse med børnenes overgang mellem institutioner. Gennem efteråret 2008 arbejdedes der i Børnegårdens bestyrelse og i skolebestyrelsen hen imod en fælles indstilling til samdrift i Søvind. Samdriften ville kunne medvirke til en styrket ledelse, større sammenhæng i børnenes liv, bedre og mere sikre og fagligt udviklende medarbejderforhold og en bedre pædagogisk og faglig 7 8

9 indsats samtidig med bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer. Samdriften blev en realitet i maj måned. Ledelsen blev sammenlagt på et tidspunkt, hvor ledelsen i Børnegården bestod af Jette Christensen som leder sammen med en konstitueret assisterende leder, samtidig med at ledelsen i skolen bestod af skoleinspektør Niels Eskildsen Kridal og konstitueret viceskoleinspektør Tanja Stöcks. Pr. 1. august tiltræder Kim Højer Hansen som viceskoleinspektør, mens vi håber at kunne præsentere den assisterende leder i pasnings- og fritidsdelen pr. samme dato. Indsatsområdet vedrørende samdrift fortsætter i kommende skoleår, både på medarbejderniveau, på ledelsesniveau samt på bestyrelsesniveau. De øvrige indsatsområder Skolens øvrige indsatsområder vedrørende Fuld implementering af SkoleIntra, Den Musiske Skole og Den Røde Tråd beskrives kort i nedenstående afsnit, da disse punkter af forskellige årsager enten ikke er afsluttet, eller fordi de i kommende skoleår indgår på tværs af andre overordnede fokusområder. Opfølgning og nye indsatsområder Som netop beskrevet vil det følgende afsnit beskrive indsatsområderne i det kommende skoleår. Dette gælder både de overordnede kommunale indsatsområder, men i lige så høj grad linket til den indsats, som medarbejderne ved Søvind Skole gør for at kvalificere det daglige arbejde med skolens elever. Ledelse Fra at have været seks ledere i Søvind, to på skolen, to i SFO en og to i Børnegården, er der efter samdriftens igangsættelse nu fire ledere. Der venter den samlede ledelse i samdriften en stor indsats med at få kortlagt 8 9

10 forventninger for samarbejdet og få kortlagt, hvem der er bedst til hvad. Der ligger en stor opgave i at få beskrevet, hvem der gør hvad, og samtidig rodfæste og udvikle det nye ledelsesteam og den nye organisation. Læring med IT På Søvind Skole arbejdes der hele tiden med at kvalificere indsatsen på IT-området. Derfor arbejdes der pt. på snarest at kunne præsentere en samlet plan for ITindsatsen ved Søvind Skole gældende for perioden Planen skal være ambitiøs, men realistisk. I planen indgår målsætninger, ansvarsfordeling, resultatmål, indikatorer for vellykkethed (tegn) samt evalueringsmetode. I planen indgår endvidere det fortsatte arbejde med SkoleIntra samt arbejdet med skolens hjemmeside. Derudover er der fokus på IT-støtte i almenundervisningen. Den røde tråd Førskolegruppen, som i indeværende skoleår - for første gang - sagde goddag til skole og SFO i en yderligere struktureret form, har været et spændende område at udvikle videre på. Medarbejderne i børnehave, SFO og skolens 0. klasse har arbejdet med målsætning og pædagogisk indsats og glæder sig til at evaluere indsatsen, med henblik på at skabe endnu bedre rammer for førskolebørnene i skoleåret 2009/2010. Kompetenceudvikling De styrkede kompetencer i personalegruppen skal komme skolens elever til gavn gennem mere kvalificeret undervisning. Samtidig skal de styrke lærernes faglighed og opfattelse af at kunne noget særligt inden for den enkeltes fagfelt. Derfor skal de nyerhvervede kompetencer deles med andre. Det er baggrunden for, at lærerne med de nyvundne kompetencer allerede fra begyndelsen af det nye skoleår er rammesatte i hver sin ambitiøse kontekst: 9 10

11 Læreren, som netop har afsluttet liniefag i natur/teknik, skal i kommende skoleår undervise i tre klasser i sit nye fag. Desuden indgår læreren i en af de kommunale arbejdsgrupper og forbereder sammen med en af skolens øvrige natur/teknik-lærere indsatsen til efterårets forestående Pædagogiske Biennale. Skolens læsevejleder sidder som koordinator for ressourcecenterets indsats i tæt samarbejde med skolens ledelse, PPR, talepædagog og andre instanser. Matematikvejlederen indgår i den overordnede plan om at øge ressourcecenterets brede faglighed og rummelighed. På pædagogisk servicecenter arbejder skolens skolebibliotekaruddannede lærer - i samarbejde med sin kollega - med at udvikle servicecenteret, så det i endnu højere grad bliver det naturlige centrum for skolens materialesamling og liv. Samtidig arbejdes på tværs med skolens IT-lærer om at skabe et læringscenter. Den Musiske Skole Den Musiske Skole er et andet indsatsområde. Området tilgodeses både ved afholdelse af fælles morgensang for alle skolens elever hver dag, men også i en øget timebevilling til de praktisk-musiske fag, valghold på området, men ikke mindst i det pædagogiske personales tanke om og tilgang til undervisningen og til hver enkelt af eleverne. Indsatsområdet understøttes af, at skolekomedie, musical og andre teaterforestillinger deles af skolens elever, samtidig med at skolens døre åbnes for borgerne i lokalsamfundet. Andre indsatsområder Evalueringskultur Overordnet alle de i foregående afsnit beskrevne indsatsområder ligger det fortsatte fokus på, at så mange indsatser af pædagogisk eller organisatorisk karakter 10 11

12 som muligt er synligt målsatte, beskrevne i indhold og struktur, evaluerbare og dokumenterbare. Udfordringer Søvind Skole løser sin opgave med at skabe en god og nutidig skole på meget fin vis. Skolen er forankret i mange års grundlæggende værdier og har et godt blik mod fremtiden. Det vigtigste er dog, at vi forsøger at håndtere nutiden med respekt for de mennesker, for hvem vores daglige indsats er vigtig. Vi har en udfordring i at være endnu tydeligere i vores formidling om alt det, som gøres godt på skolen. Den daglige undervisning, de trygge rammer, nytænkningen, traditionerne, det gode arbejds- og skoleliv. Det videre arbejde med samdriften i Søvind er en anden udfordring. En forandringsproces som denne tager tid og kræfter, men samtidig er den et vigtigt skridt på vejen mod en yderligere professionalisering af vort fag og vores skole, SFO og børnehave, til gavn for Søvinds børn og unge. Ny ledelse og ny ledelsesstruktur er en anden udfordring, som skolen står over for. Rammerne omkring dette er ved at falde på plads, og samtidig med, at det er en udfordring, er det også vejen frem mod udvikling og en endnu bedre skole i Søvind. Det nye ledelsesteam er en del af en arbejdsplads, hvor alle som én gør sit bedste for, at vi hver dag bliver en bedre og bedre skole. Den sidste udfordring, som her skal nævnes, er den udfordring at tiltrække andre undervisningsområder til Søvind end dem, vi har i dag. Rammerne på skolen er gode, fleksible og imødekommende, personalet er dygtigt, udviklingsorienteret og villige til at uddanne sig yderligere. Samtidig vil vi kunne tilbyde børn med vanskeligheder inden for specialundervisningsområdet en skoledag i et trygt og overskueligt miljø

13 Resultater Udvidet skoledag I forhold til udvidet skoledag er der taget udgangspunkt i de politiske mål vedrørende øget faglighed fleksibilitet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn til øget faglighed har Søvind Skole i det forløbne skoleår bl.a. sat fokus på læsning, hvor det sidste år var de praktisk-musiske fag. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det optimale har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse I forhold til processen har skolen iværksat de besluttede handlinger i forhold til det nye fokusområde. Med hensyn til fleksibilitet vurderer skolen, at % af undervisningen er organiseret anderledes med f.eks. holddeling % % % % % I forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelingen mellem lærer og pædagogressourcer i indskolingen og desuden vurderet på samarbejdets intensitet mellem lærere og pædagoger i indskolingen

14 Lærerressourcer Pædagogressourcer Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet i form af fire trin, hvor Søvind Skole vurderer, at de i deres samarbejde er på trin 3, hvilket er et trin højere end sidste år. Søvind Skole 4 Samarbejder om sociale og faglige mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksibel tilrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder sit ansvar. 3 Samarbejder omkring koordinering og planlægning af forløb. Deler planlægning og gennemførsel, men hver enkelt beholder sit ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trivsel, årgangens/klassens sociale liv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler ideer omkring forløb/elevernes trivsel. Udveksler information om den enkelte elev

15 Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer 54 % af eleverne på 2. klassetrin sig i kategorien sikre læsere, mens ca. 12 % af eleverne opnår langsomme, men sikre resultater. OS120 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Søvind Skole Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrin ligger Søvind Skole over landsgennemsnittet, både når det drejer sig en den lidt sværere indholdslæsning, intensiv læsning og punktlæsning

16 Tabeller Rammebetingelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysninger for Søvind Skole Elevtal Klassetal Klassetrin 2008/ klassetrin 2007/ klassetrin 2006/ klassetrin Datagrundlag: KMD Elev samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2009 Tabel 4.12 Elevoplysninger for Søvind Skole elevtal per klasse* elevtal per lærer Fravær i timer per elev 2008/09 20,7 11, /08 20,6 12,5 7,6 2006/ ,2 7,6 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. elever i specialklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke

17 Tabel 4.13 Læreroplysninger for Søvind Skole Lærernes undervisning s- s- tid i procent pr. år Lærernes undervisning tid i timer pr. år Lektioner pr. uge 2008/09 34, ,0 2007/08 34, / Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, frikøbte lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september Således er den samlede undervisningstid divideret med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1. Undervisning, 2. Ikke undervisning, 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie. Tabel 4.14 Oplysninger om IT og undervisningsmidler for Søvind Skole Elevantal per nyere Regnskabsu dgifter til Regnskabsu dgifter til (under 5 år) undervisning undervisning pc med internetopko bling s- midler med IT pr. elev s-midler uden IT pr. elev 2008/ / /07 4, Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune pr. 31. december Øvrige oplysninger er indberettet af skolerne i maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/

18 Tabel 4.15 Økonomioplysninger for Søvind Skole Gennemsnitlig Nettoudgifter elevudgift i kr. inkl. specialklasser *Budget til specialklasser, enkeltintegrerede og hold i kr. Budget til modtagelsesklasser og hold i kr. 2008/ / / *Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomisystemet Axapta. Elevudgifter for skoleåret 2007/08 opgøres som skolens R2007 udgifter. Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource, lønudgifter. ** Justeret beregning i forhold til 2007/2008 specialklasseomregning, vikardækning og ledelsestid er medregnet. Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte timer på Søvind Skole Antal planlagte timer Gennemførte timer som planlagt Planlagte timer gennemført med Aflyste timer Faktiske tal Faktiske Andel ekstern løs vikar i Faktiske Andel i Faktiske Andel tal pct. tal pct. tal pct. 2008/ ,9 129,75 2,5 4,5 0,1 2007/ / Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2009 fra 1.kl. til 10.kl. (begge inkl.) Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne i 17 18

19 Lærernes uddannelsesniveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i dansk på Søvind Skole Dansk Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse faget i Lignende kompetencer Andre kompetencer 2008/ % 0% 43% 2007/ % 50% 17% 2006/ % 57% 14% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i matematik på Søvind Skole Matematik Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse faget i Lignende kompetencer Andre kompetencer 2008/ % 29% 57% 2007/ % 83% 0% 2006/ % 71% 14% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i engelsk på Søvind Skole Engelsk Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse faget i Lignende kompetencer Andre kompetencer 2008/ % 0% 0% 2007/ % 0% 0% 2006/ % 0% 40% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust

20 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i natur / teknik på Søvind Skole Natur/teknik Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse Lignende i kompetencer Andre kompetencer faget 2008/ % 50% 50% 2007/ % 0% 100% 2006/ % 33% 66% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Midler til efteruddannelse Tabel 8.11 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet dansk Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,12 1,10% ,02 0,15% ,02 0,16% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.12 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet naturfag Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,07 0,68% ,12 1,04% ,05 0,40% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust

21 Tabel 8.13 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet specialpædagogik Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,00 0,03% ,07 0,60% ,066 0,50% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.14 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for øvrige fagområder Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,15 1,42% ,01 0,07% ,067 0,51% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetingelser for Søvind Skole Antal klassetrin Spor / klassetrin Elevtal Datagrundlag: KMD Elev samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2009 Tabel 8.16 SFO andelen på Søvind Skole i skoleåret 2007 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel % 9 75% 9 38% 1 6% % 13 54% 6 33% 8 35% % 16 94% 17 74% 8 36% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust

22 22

23 23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 BØRN OG UNGE 1 Østbirk Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 4:

Forslag fra arbejdsgruppe 4: Forslag fra arbejdsgruppe 4: Konkrete læringsmål for alle elever - målstyret undervisning Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Formål med kvalitetsrapporten 5 1.2 Rapportens datagrundlag og formkrav 5 1.3 Rapportens opbygning

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 17.12.10 Ellebækskolen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument bruges i dokumentet. Virksomhedsplanen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere