Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09"

Transkript

1 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE

2 Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgning og nye indsatsområder... 9 Andre indsatsområder Udfordringer Resultater Udvidet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetingelser Kommentar Skolebeskrivelsen består af flere elementer: Samlet vurdering af skolen er skrevet af chefen for undervisningsområdet s er bortset fra afsnittet Samlet vurdering af skolen skrevet af skolen s er opsamlinger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysninger fra skolen og fra de centrale systemer 1 2

3 Søvind Skole Ravnebjerget 12, Søvind 8700 Horsens Tlf.: Hjemmeside: Skoleinspektør: Niels Eskildsen Kridal Viceskoleinspektør: Kim Højer Hansen (pr. 1. aug. 2009) Leder af pasnings- og fritidsdelen: Jette Christensen Søvind Skole ligger i et landsbymiljø i det nordøstlige hjørne af Horsens Kommune. Skolen har 146 elever og er et-sporet fra 0. klasse til 6. klasse. Skolen er afdelingsopdelt i et indskolingsteam og et mellemtrin. Afdelingerne fungerer på andet år som selvstyrende team. Søvind Skole er en del af samdriftsordningen Søvind, som tiltrådtes i maj Udover Søvind Skole og SFO, er også Børnegården i Søvind en del af samdriften. Samlet vurdering af skolen Søvind Skole arbejder med opfølgningen på de forskellige anbefalinger fra rapporten Klog på egen praksis og har fortsat sidste års arbejde med at indarbejde værdigrundlaget i alle dele af organisationen. Skolen arbejder meget systematisk med indsatsområder ud fra en overordnet strategi, hvilket bl.a. er synligt gennem den målrettede kompetenceudvikling på skolen, hvor der er sat fokus på både uddannelse og intern udnyttelse af de kompetencer skolen har og bliver tilført. På en skole af Søvinds størrelse er det en særlig opgave hele tiden at sikre, at de nødvendige kompetencer er 2 3

4 til stede i lærerkollegiet, og at de udnyttes og udvikles optimalt. Søvind Skole arbejder meget målrettet med dette fokus. I forhold til evalueringskultur er skolen gået fra at have det som særskilt udviklingsområde til at medtænke det i alle skolens aktiviteter og projekter. Søvind Skoles læseresultater på 2. klassetrin viser en overrepræsentation af usikre læsere i forhold til gennemsnittet i Horsens Kommune, men på 6. klassetrin er der tale om resultater over landsgennemsnittet. Den udvidede skoledag har skolen i det forløbne skoleår udnyttet til at sætte fokus på læsning, og skolen er nået langt i realiseringen af de mål, de ved skoleårets start satte sig på området. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger om opgaven i indskolingen er udviklet i forhold til sidste år, så der nu er tale om samarbejde omkring og koordinering af fælles forløb. Lærernes uddannelsesniveau i forhold til de opgaver, de bliver sat til at løse, er på langt de fleste områder inden for linjefag eller lignende kompetencer. Inden for faget natur/teknik er det dog ikke tilfældet, men skolen har i det forløbne år haft en lærer på linjefagsuddannelse i faget. Antallet af elever pr. nyere pc er på Søvind Skole på 11,5, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet er afstedkommet af harmonisering, som betyder udrangering af en del af de gamle computere. Der er brug for en fælleskommunal indsats i forhold til at få løftet dette tal. Andelen af elever i SFO viser en udvikling i forhold til sidste års opgørelse, idet det i højere grad lykkes af fastholde børnene på 1. og 2. klassetrin, mens antallet på 3. klassetrin er ualmindeligt lavt. Der er brug for at fokus på dette område fastholdes. 3 4

5 Søvind Skole har et elevfravær på 6,2 dage pr. elev, og det er det næstlaveste gennemsnit i kommunen.. Den gennemsnitlige klassekvotient på skolen er på 20,7, og den gennemsnitlige udgift pr. elev er på kr., hvilket placerer Søvind skole blandt de 5 skoler med den højeste udgift pr. elev. Vurderingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvalitetsrapportens forskellige data, svar på spørgeskema, dialogmøder med skolen og skolens selvevaluering. Konklusionen er, at der er tale om en skole, der arbejder målrettet med de områder, der er relevante i forhold til skolen. Rammebetingelser Budget 2009 Løn (skoledelen): Kr ,- Løn (SFO-delen): Kr ,- Øvrige poster: Kr ,- Personaletal Søvind Skoles pædagogiske undervisningspersonale består af 12 lærere (heraf to på nedsat tid), mens der i SFO en er 3 pædagoger (heraf to på nedsat tid). Den teknisk/administrative personalegruppe består af skolesekretær (2/3 tid), teknisk serviceleder og teknisk servicelederassistent (2/5 tid). Skolens ledelse består af viceskoleinspektør og skoleinspektør. I Børnegården består den pædagogiske personalegruppe af 9 medarbejdere. Lederen af pasnings- og fritidsdelen samt den assisterende leder indgår i ledelsesteam med skoleledelsen. Den assisterende lederstilling er pt. ledig, men forventes besat pr. 1. aug

6 Pædagogiske processer Indsatsområder og resultater 2008/2009 har været et spændende skoleår, rigt på udvikling, samtidig med at Søvind Skoles fundament er blevet endnu stærkere. Dette har kunnet lade sig gøre takket være medarbejdernes høje ambitionsniveau kombineret med høj faglighed og fornemmelse for den enkelte medarbejders trivsel og balance i arbejdslivet. I skoleåret 2008/2009 har vi arbejdet med følgende indsatsområder: Værdigrundlaget i Horsens Kommune I skoleåret 2007/2008 påbegyndtes et arbejde med at sikre, at Horsens Kommunes værdier var synlige i selv de yderste grene af vores organisation. Dette arbejde fortsatte i 2008/2009. Der var ikke langt fra de værdiord, som i forvejen var formuleret på Søvind Skole, da Horsens Kommunes fælles værdisæt blev præsenteret. Dette var et godt udgangspunkt for det fortsatte arbejde. I både den pædagogiske og den teknisk/administrative personalegruppe har der været arbejdet med værdierne på flere plan. Værdierne på det abstrakte plan og værdierne på det konkrete plan. Vi har på Søvind Skole været ambitiøse i vores arbejde med værdisættet, som har været bearbejdet på pædagogiske rådsmøder, på møder for det teknisk/administrative personale, på MED-udvalgsmøder, og derfra trukket ud i netværksmøderne i Horsens Kommune, hvor andre organisationer har kunnet trække på vores gode erfaringer fra værdiarbejdet. Arbejdet har endvidere været præsenteret i skolebestyrelsen. Kompetenceudvikling I det forløbne skoleår har skolen haft fire medarbejdere i omfattende efter- og videreuddanelsesforløb. Skolen har haft en lærer tilmeldt læsevejlederuddannelsen samt en lærer tilmeldt matematikvejlederuddannelsen. Desuden 5 6

7 har en lærer afsluttet grundkursus i skolebibliotekaruddannelsen. Ydermere har en lærer netop afsluttet liniefag i natur/teknik. De styrkede kompetencer i personalegruppen skal komme skolens elever til gavn gennem mere kvalificeret undervisning. Samtidig skal de styrke lærernes faglighed og opfattelse af at kunne noget særligt inden for den enkeltes fagfelt. Derfor skal de nyerhvervede kompetencer deles med andre. En beskrivelse af hvordan vil kunne ses i afsnittet om opfølgning og nye indsatsområder. Danskfagligt fokus Med baggrund i Horsens Kommunes læsepolitiske handleplan tog gruppen af dansklærere på Søvind Skole hul på et ambitiøst projekt med at udarbejde en lokal læsehandleplan. Den lokale læsehandleplan tog afsæt i den undervisning, som allerede fandt sted i klasserne, samtidig med at den havde som mål at skabe endnu bedre læseundervisning. Afsættet blev taget i den virkelighed, som er på Søvind Skole, nemlig at det læsefaglige niveau er højt, samtidig med at undervisningen i endnu højere grad skulle differentieres for at sikre den enkelte elev de bedst mulige rammer om læseudvikling. LUS, læseudviklingsskemaet, som tidligere har været indsatsområde på Søvind Skole, indgik som en vigtig del af den lokale læsehandleplan. Om LUS er der udgivet foldere, som beskriver Søvind Skoles arbejde i læseundervisningen. Disse foldere kan rekvireres ved henvendelse til Søvind Skoles kontor. Udvikling af skolens ressourcecenter Formålet med udviklingen af skolens ressourcecenter var at tydeliggøre dets opgave, levere nødvendig vejledning til elever, forældre og kolleger samt at kunne dokumentere en kvalificeret indsats. Skolens ressourcecenter og ledelsen samarbejdede om den nye struktur på området, som betyder, at skoleåret 6 7

8 2009/2010 vil blive inddelt i 6 perioder, til hvilke man som lærere kan søge om specialiseret indsats fra skolens ressourcecenter. Det kan være specifikke faglige vanskeligheder, AKT-opgaver, ønske om ekstra holddeling, intensive læseforløb, matematiktræning mm. I ressourcecenteret sidder skolens læsevejleder inden for normalområdet som koordinator, skolens læsevejleder inden for specialområdet, skolens AKT-lærer samt en pædagog fra skolens SFO. Som noget nyt indgår skolens matematikvejleder også i skolens ressourcecenter. Tildelingen af tid i ressourcecenteret finder sted på baggrund af lærernes/pædagogernes skriftlige ansøgninger til skolens interne visitationsudvalg. Forløbene i ressourcecenteret vil blive af kort varighed, tydeligt beskrevne, målbare og evaluerbare. Inddragelsen af forældre og andre eksterne samarbejdspartnere er yderst centrale i den nye struktur. Læringsstile Indskolingens medarbejdere har gennem flere år haft øje for, at børn lærer forskelligt. Derfor var indsatsområdet om læringsstile tillagt en anden vinkel, nemlig at sikre den tværfaglige sammenhæng i arbejdet med læringsstile. Både forstået mellem fag og mellem faggrupper. Endvidere var det vigtigt for indskolingsteamet at sikre, at erfaringsudvekslingen blev formaliseret til gavn for de kollegiale bånd og for i sidste ende at skabe en mere dynamisk undervisning. Samdrift i Søvind I kvalitetsrapporten 2007/2008 beskrives et ønske om at øge samarbejdet mellem skole/sfo og børnehave i Søvind med henblik på at skabe større sammenhæng i forbindelse med børnenes overgang mellem institutioner. Gennem efteråret 2008 arbejdedes der i Børnegårdens bestyrelse og i skolebestyrelsen hen imod en fælles indstilling til samdrift i Søvind. Samdriften ville kunne medvirke til en styrket ledelse, større sammenhæng i børnenes liv, bedre og mere sikre og fagligt udviklende medarbejderforhold og en bedre pædagogisk og faglig 7 8

9 indsats samtidig med bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer. Samdriften blev en realitet i maj måned. Ledelsen blev sammenlagt på et tidspunkt, hvor ledelsen i Børnegården bestod af Jette Christensen som leder sammen med en konstitueret assisterende leder, samtidig med at ledelsen i skolen bestod af skoleinspektør Niels Eskildsen Kridal og konstitueret viceskoleinspektør Tanja Stöcks. Pr. 1. august tiltræder Kim Højer Hansen som viceskoleinspektør, mens vi håber at kunne præsentere den assisterende leder i pasnings- og fritidsdelen pr. samme dato. Indsatsområdet vedrørende samdrift fortsætter i kommende skoleår, både på medarbejderniveau, på ledelsesniveau samt på bestyrelsesniveau. De øvrige indsatsområder Skolens øvrige indsatsområder vedrørende Fuld implementering af SkoleIntra, Den Musiske Skole og Den Røde Tråd beskrives kort i nedenstående afsnit, da disse punkter af forskellige årsager enten ikke er afsluttet, eller fordi de i kommende skoleår indgår på tværs af andre overordnede fokusområder. Opfølgning og nye indsatsområder Som netop beskrevet vil det følgende afsnit beskrive indsatsområderne i det kommende skoleår. Dette gælder både de overordnede kommunale indsatsområder, men i lige så høj grad linket til den indsats, som medarbejderne ved Søvind Skole gør for at kvalificere det daglige arbejde med skolens elever. Ledelse Fra at have været seks ledere i Søvind, to på skolen, to i SFO en og to i Børnegården, er der efter samdriftens igangsættelse nu fire ledere. Der venter den samlede ledelse i samdriften en stor indsats med at få kortlagt 8 9

10 forventninger for samarbejdet og få kortlagt, hvem der er bedst til hvad. Der ligger en stor opgave i at få beskrevet, hvem der gør hvad, og samtidig rodfæste og udvikle det nye ledelsesteam og den nye organisation. Læring med IT På Søvind Skole arbejdes der hele tiden med at kvalificere indsatsen på IT-området. Derfor arbejdes der pt. på snarest at kunne præsentere en samlet plan for ITindsatsen ved Søvind Skole gældende for perioden Planen skal være ambitiøs, men realistisk. I planen indgår målsætninger, ansvarsfordeling, resultatmål, indikatorer for vellykkethed (tegn) samt evalueringsmetode. I planen indgår endvidere det fortsatte arbejde med SkoleIntra samt arbejdet med skolens hjemmeside. Derudover er der fokus på IT-støtte i almenundervisningen. Den røde tråd Førskolegruppen, som i indeværende skoleår - for første gang - sagde goddag til skole og SFO i en yderligere struktureret form, har været et spændende område at udvikle videre på. Medarbejderne i børnehave, SFO og skolens 0. klasse har arbejdet med målsætning og pædagogisk indsats og glæder sig til at evaluere indsatsen, med henblik på at skabe endnu bedre rammer for førskolebørnene i skoleåret 2009/2010. Kompetenceudvikling De styrkede kompetencer i personalegruppen skal komme skolens elever til gavn gennem mere kvalificeret undervisning. Samtidig skal de styrke lærernes faglighed og opfattelse af at kunne noget særligt inden for den enkeltes fagfelt. Derfor skal de nyerhvervede kompetencer deles med andre. Det er baggrunden for, at lærerne med de nyvundne kompetencer allerede fra begyndelsen af det nye skoleår er rammesatte i hver sin ambitiøse kontekst: 9 10

11 Læreren, som netop har afsluttet liniefag i natur/teknik, skal i kommende skoleår undervise i tre klasser i sit nye fag. Desuden indgår læreren i en af de kommunale arbejdsgrupper og forbereder sammen med en af skolens øvrige natur/teknik-lærere indsatsen til efterårets forestående Pædagogiske Biennale. Skolens læsevejleder sidder som koordinator for ressourcecenterets indsats i tæt samarbejde med skolens ledelse, PPR, talepædagog og andre instanser. Matematikvejlederen indgår i den overordnede plan om at øge ressourcecenterets brede faglighed og rummelighed. På pædagogisk servicecenter arbejder skolens skolebibliotekaruddannede lærer - i samarbejde med sin kollega - med at udvikle servicecenteret, så det i endnu højere grad bliver det naturlige centrum for skolens materialesamling og liv. Samtidig arbejdes på tværs med skolens IT-lærer om at skabe et læringscenter. Den Musiske Skole Den Musiske Skole er et andet indsatsområde. Området tilgodeses både ved afholdelse af fælles morgensang for alle skolens elever hver dag, men også i en øget timebevilling til de praktisk-musiske fag, valghold på området, men ikke mindst i det pædagogiske personales tanke om og tilgang til undervisningen og til hver enkelt af eleverne. Indsatsområdet understøttes af, at skolekomedie, musical og andre teaterforestillinger deles af skolens elever, samtidig med at skolens døre åbnes for borgerne i lokalsamfundet. Andre indsatsområder Evalueringskultur Overordnet alle de i foregående afsnit beskrevne indsatsområder ligger det fortsatte fokus på, at så mange indsatser af pædagogisk eller organisatorisk karakter 10 11

12 som muligt er synligt målsatte, beskrevne i indhold og struktur, evaluerbare og dokumenterbare. Udfordringer Søvind Skole løser sin opgave med at skabe en god og nutidig skole på meget fin vis. Skolen er forankret i mange års grundlæggende værdier og har et godt blik mod fremtiden. Det vigtigste er dog, at vi forsøger at håndtere nutiden med respekt for de mennesker, for hvem vores daglige indsats er vigtig. Vi har en udfordring i at være endnu tydeligere i vores formidling om alt det, som gøres godt på skolen. Den daglige undervisning, de trygge rammer, nytænkningen, traditionerne, det gode arbejds- og skoleliv. Det videre arbejde med samdriften i Søvind er en anden udfordring. En forandringsproces som denne tager tid og kræfter, men samtidig er den et vigtigt skridt på vejen mod en yderligere professionalisering af vort fag og vores skole, SFO og børnehave, til gavn for Søvinds børn og unge. Ny ledelse og ny ledelsesstruktur er en anden udfordring, som skolen står over for. Rammerne omkring dette er ved at falde på plads, og samtidig med, at det er en udfordring, er det også vejen frem mod udvikling og en endnu bedre skole i Søvind. Det nye ledelsesteam er en del af en arbejdsplads, hvor alle som én gør sit bedste for, at vi hver dag bliver en bedre og bedre skole. Den sidste udfordring, som her skal nævnes, er den udfordring at tiltrække andre undervisningsområder til Søvind end dem, vi har i dag. Rammerne på skolen er gode, fleksible og imødekommende, personalet er dygtigt, udviklingsorienteret og villige til at uddanne sig yderligere. Samtidig vil vi kunne tilbyde børn med vanskeligheder inden for specialundervisningsområdet en skoledag i et trygt og overskueligt miljø

13 Resultater Udvidet skoledag I forhold til udvidet skoledag er der taget udgangspunkt i de politiske mål vedrørende øget faglighed fleksibilitet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn til øget faglighed har Søvind Skole i det forløbne skoleår bl.a. sat fokus på læsning, hvor det sidste år var de praktisk-musiske fag. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det optimale har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse I forhold til processen har skolen iværksat de besluttede handlinger i forhold til det nye fokusområde. Med hensyn til fleksibilitet vurderer skolen, at % af undervisningen er organiseret anderledes med f.eks. holddeling % % % % % I forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelingen mellem lærer og pædagogressourcer i indskolingen og desuden vurderet på samarbejdets intensitet mellem lærere og pædagoger i indskolingen

14 Lærerressourcer Pædagogressourcer Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet i form af fire trin, hvor Søvind Skole vurderer, at de i deres samarbejde er på trin 3, hvilket er et trin højere end sidste år. Søvind Skole 4 Samarbejder om sociale og faglige mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksibel tilrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder sit ansvar. 3 Samarbejder omkring koordinering og planlægning af forløb. Deler planlægning og gennemførsel, men hver enkelt beholder sit ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trivsel, årgangens/klassens sociale liv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler ideer omkring forløb/elevernes trivsel. Udveksler information om den enkelte elev

15 Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer 54 % af eleverne på 2. klassetrin sig i kategorien sikre læsere, mens ca. 12 % af eleverne opnår langsomme, men sikre resultater. OS120 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Søvind Skole Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrin ligger Søvind Skole over landsgennemsnittet, både når det drejer sig en den lidt sværere indholdslæsning, intensiv læsning og punktlæsning

16 Tabeller Rammebetingelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysninger for Søvind Skole Elevtal Klassetal Klassetrin 2008/ klassetrin 2007/ klassetrin 2006/ klassetrin Datagrundlag: KMD Elev samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2009 Tabel 4.12 Elevoplysninger for Søvind Skole elevtal per klasse* elevtal per lærer Fravær i timer per elev 2008/09 20,7 11, /08 20,6 12,5 7,6 2006/ ,2 7,6 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. elever i specialklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke

17 Tabel 4.13 Læreroplysninger for Søvind Skole Lærernes undervisning s- s- tid i procent pr. år Lærernes undervisning tid i timer pr. år Lektioner pr. uge 2008/09 34, ,0 2007/08 34, / Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, frikøbte lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september Således er den samlede undervisningstid divideret med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1. Undervisning, 2. Ikke undervisning, 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie. Tabel 4.14 Oplysninger om IT og undervisningsmidler for Søvind Skole Elevantal per nyere Regnskabsu dgifter til Regnskabsu dgifter til (under 5 år) undervisning undervisning pc med internetopko bling s- midler med IT pr. elev s-midler uden IT pr. elev 2008/ / /07 4, Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune pr. 31. december Øvrige oplysninger er indberettet af skolerne i maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/

18 Tabel 4.15 Økonomioplysninger for Søvind Skole Gennemsnitlig Nettoudgifter elevudgift i kr. inkl. specialklasser *Budget til specialklasser, enkeltintegrerede og hold i kr. Budget til modtagelsesklasser og hold i kr. 2008/ / / *Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomisystemet Axapta. Elevudgifter for skoleåret 2007/08 opgøres som skolens R2007 udgifter. Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource, lønudgifter. ** Justeret beregning i forhold til 2007/2008 specialklasseomregning, vikardækning og ledelsestid er medregnet. Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte timer på Søvind Skole Antal planlagte timer Gennemførte timer som planlagt Planlagte timer gennemført med Aflyste timer Faktiske tal Faktiske Andel ekstern løs vikar i Faktiske Andel i Faktiske Andel tal pct. tal pct. tal pct. 2008/ ,9 129,75 2,5 4,5 0,1 2007/ / Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2009 fra 1.kl. til 10.kl. (begge inkl.) Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne i 17 18

19 Lærernes uddannelsesniveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i dansk på Søvind Skole Dansk Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse faget i Lignende kompetencer Andre kompetencer 2008/ % 0% 43% 2007/ % 50% 17% 2006/ % 57% 14% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i matematik på Søvind Skole Matematik Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse faget i Lignende kompetencer Andre kompetencer 2008/ % 29% 57% 2007/ % 83% 0% 2006/ % 71% 14% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i engelsk på Søvind Skole Engelsk Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse faget i Lignende kompetencer Andre kompetencer 2008/ % 0% 0% 2007/ % 0% 0% 2006/ % 0% 40% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust

20 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i natur / teknik på Søvind Skole Natur/teknik Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse Lignende i kompetencer Andre kompetencer faget 2008/ % 50% 50% 2007/ % 0% 100% 2006/ % 33% 66% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Midler til efteruddannelse Tabel 8.11 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet dansk Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,12 1,10% ,02 0,15% ,02 0,16% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.12 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet naturfag Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,07 0,68% ,12 1,04% ,05 0,40% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust

21 Tabel 8.13 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet specialpædagogik Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,00 0,03% ,07 0,60% ,066 0,50% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Tabel 8.14 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for øvrige fagområder Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling ,15 1,42% ,01 0,07% ,067 0,51% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust 2009 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetingelser for Søvind Skole Antal klassetrin Spor / klassetrin Elevtal Datagrundlag: KMD Elev samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2009 Tabel 8.16 SFO andelen på Søvind Skole i skoleåret 2007 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel % 9 75% 9 38% 1 6% % 13 54% 6 33% 8 35% % 16 94% 17 74% 8 36% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, majaugust

22 22

23 23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: BØRN OG UNGE

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere