Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse."

Transkript

1 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014.

2 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Terminalmedarbejder 1½ år Lufthavnsterminalarbejder 3 år 1 år ½ år ½ år 1 år Gf1-8 uger Gf2-10 uger H1-6 uger H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: FSA eller tilsvarende kvalifikationer + 17½ år ved start. Uddannelsesforløb på Grønland Uddannelsesforløb i Danmark Uddannelsesforløb på Grønland Modul 1 Modul 2 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Lager og logistikarbejder 3 år ½ år 1 år Lager 3 5 uger Sp. Lager 4 uger Sv.prøve 5 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Affaldstekniker 3 år ½ år 1 år 1 skoleperiode H2 2 skoleperiode H3 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Efter 1/ Trin 1 Efter 1/ Trin 2 Lager og logistikarbejder hvor holdstørrelser er under 6 elever, vil/kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark resten af sit uddannelsesforløb efter Trin 1. Bedømmelse og beviser for 1½ års terminalmedarbejder uddannelse Trin 1, afsluttes med en praktisk og skriftlig prøve. Der udstedes uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. Elever som afslutter Trin 1, skal have bestået prøven, for at kunne fortsætte på Trin 2. Elever som slutter af på Trin 1 afslutter deres speciale indenfor: Havne- og terminalmedarbejder, luft- og terminalmedarbejder, lager- og logistikmedarbejder eller affalds- og servicemedarbejder. Modul 1 og Modul 2 er forebeholdt opkvalificering af personer som gerne vil uddannes indenfor affaldsuddannelsen. Du er fyldt 30 år og har vedvarende været beskæftiget i mindst 3 år indenfor faget. Mulighed for at kunne blive optaget som voksenlærling.

3 3 Brancheskoleophold Grundforløb 1 & 2. Undervisningsplan for Terminaluddannelsen og Affaldsteknikeruddannelsen. Undervisningsfag Uger GF1 GF2 Lektioner Arbejdsmiljø 0, Naturfag Niveau F 2, Engelsk Niveau F 2, Arctic Førstehjælp & Brand 0, Dansk Niveau F (med rapport skrivning) 2, Informations teknologi Niveau F 0, Privatøkonomi 0, Kørekort kategori B. 1, Praktisk lager / Kundebetjening 1, Transportpapir 0, Intro. IT-Lagerstyring Navision C5 / Axapta 0, Lagerstyring med stregkoder og håndterminal 1, Grundlæggende affaldshåndtering 1, Områdefag for terminaluddannelsen jf. 10 Grundlæggende anhugning 1, Enhedslaster & stuvning af gods 1, Branchekendskab 0, Gaffeltruck B 1, Logistik & Transportgeografi 0, Ergonomi og sundhed i transporterhvervet 0, Grundforløb total

4 4 Grundforløb Undervisnings/kompetencemål og niveau Grundlæggende niveau: niveauet - hvor der er tale om F niveau, det for faget laveste niveau. Eleven kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Undervisnings/Kompetencemål for Grundforløb 1 & 2: Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven: Antal lektioner: 28 1) kan arbejde med grundlæggende naturfaglige begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdagen 2) kan arbejde med elementære naturfaglige begreber og fagets 7-trinsskala, standpunktskarakter eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger. 3) kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde. 4) kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt om enkle naturfaglige problemstillinger og 5) opnår øvelse i at udføre forsøg Første Hjælp Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 32 Førstehjælp & Brand 1) handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne. Bestået / Ikke bestået 2) give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED, hvor sådan forefindes. Og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet eller andet sagkyndig personale. 3) anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygger kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår. 4) yde korrekt førstehjælp i forbindelse med brud, forbrændinger, ætsninger, forfrysninger, chok, el- ulykker, småskader, samt kunne lægge diverse forbindinger Elementær Målet med undervisningen er, at eleven kan/får: brandbekæmpelse Bestået / 1) viden om brandteori og slukningsprincipper Ikke bestået 2) korrekt reaktionsmønster ved nødsituation iht. firmaets beredskabsplan 3) aktiv/passiv brandbeskyttelse 4) slukke mindre brande, herunder brande i elektrisk udstyr, olie osv. 5) bruge forskellige typer håndslukkere, herunder skum, pulver, CO2, brandtæpper 6) skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker

5 Dansk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold 4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv 7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 12) udfærdige skiftlige rapporter i forbindelse med projektarbejde Informationsteknologi Niveau. F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer, Der afholdes ikke 2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af afsluttende prøve. Der gives en computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål, afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau, 4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads, 5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske og 6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

6 Privatøkonomi Målet med undervisningen er, at eleven får: Antal lektioner: 24 1) indblik i de forhold, der betyder noget for privatøkonomien 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) redskaber og værktøjer til opstilling og vurdering af privat budget 3) kendskab til løn, forbrug, opsparing, boliglån, forsikring samt skat & skatteberegning Køreuddannelse, kategori B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Bestået/Ikke bestået 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg jævnfør færdselslovens krav til køretøjet Praktisk lager Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. 2) anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til 7-trinsskala, rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. 3) udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. 4) gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering. 5) medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet. 6) Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer. 7) foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret. 8) medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 9) i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret.

7 Kundebetjening - lager: Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattet skriftlig besked 7-trinsskala 2) give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden 5662 Branchekendskab Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 16 1) anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. 7-trinsskala, Gaffeltruck B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens og arbejdstilsynets krav. Bestået/ Ikke 2) foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i bestået forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer 3) udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes 4) anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes 5) aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. 6) arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 7) anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens -gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper

8 8 Grundforløb 2 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Arbejdsmiljø Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 24 1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave 3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser 4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader 5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger, Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 52 1) bruge fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 7-trinsskala, 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med naturfaglige emner 7) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Engelsk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 7-trinsskala, 1) bruge engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt sprog. 2) bruge enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 3) forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 4) læse og forstå enkle tekster på engelsk. 5) tale i enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. 6) genkende og tale om forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer. 7) begynde at være sprogligt opmærksom i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 8) bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

9 9 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Transportpapir Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, 1) planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for søfart, flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter 2) anvende IT værktøj og systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Intro. IT-Lagerstyring Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 1) anvende et (eller flere) edb-lagerstyringsprogram(-mer) til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på 7-trinsskala,. lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Edb-lagerstyring, Målet med undervisningen er, at eleven kan: stregkoder & håndterminal Antal Lektioner: 40 1) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 7-trinsskala,. 2) arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring 3) registrerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 & EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. 4) afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger. 5) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via net shop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 6) oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer. 7) anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner.

10 10 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundl. affaldshåndtering Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) gennem teori pm planlægningen, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, og foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde. 7-trinsskala, 2) Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter gældende regler på områdets samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastede stoffer kan nedbringes. 3) Endelig kan deltageren vurder vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimator på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forbygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomiske rigtige arbejsstillinger. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundlæggende anhugning Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Bestået/ikke Bestået,. 2) endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3) i forbindelse med anhugning, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. 4) desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

11 11 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Enhedslast, Lastsikring og Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: Stuvning af gods. Antal Lektioner: 40 1) efter endt uddannelse og sædvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer og i container på sådan vis, at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. 7-trinsskala,. 2) have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde. 3) anvende surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet og i container. 4) identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper. 5) udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor. 6) udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser inden for området. Læsse og surre køretøjet / container med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og køretøjets og containeres tilladte totalvægt ikke overskrides. 7) udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods. 8) kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår transportøren er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Logistik & transport- Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: geografi Antal Lektioner: 16 1) planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten. Der gives en 2) bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning afsluttende standpunktskarakter, på samhandel, transportform og afvikling af transporten. der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

12 12 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Løfte og Bæreteknik samt Målet med undervisningen er, at eleven Kan/Har/Kender: sundhed transporterhvervet (Sikker adfærd nul arbejdsulykker) Antal Lektioner: 28 1) efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. 3) kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. 4) udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 5) betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation. Brancheskoleophold Hovedforløb 1: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen og Affaldsteknikeruddannelsen. Undervisningsfag Uger H1 Lektioner Grundfag - Hovedforløb Fælles Arbejdsmiljø og hygiejne 0, Grundfag Hovedforløb total 0,5 20 Områdefag - Hovedforløb Logistik & Samarbejde 1, Oplagring og forsendelse af Farligt Gods 1, Grundlæggende brandbekæmpelse 1, Områdefag Hovedforløb total 3,0 120 Specialefag Kørekort C+D 1, Specialefag Hovedforløb total 1,5 60 Valgfrie specialefag Innovation & Iværksætteri 1, Speciale & valgfag Hovedforløb total 1,0 40 Lektioner i alt Uger i alt 6,0

13 13 Hovedforløb 1 Arbejdsmiljø & Hygiejne Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. HER KOMMER DER NOGET FRA EMBEDSLÆGEN OG Veterinær og Fødevare Myndigheden I Grønland Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Logistik og samarbejde Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helhedsforståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, flaskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger. 7-trinsskala, 2) medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation. 3) samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Oplagring og forsendelse af farligt gods Antal lektioner: 40 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. 2) udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. 3) definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. 4) definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. 5) i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger eller forbrændinger. 6) udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort.

14 14 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Grundlæggende Målet med undervisningen er at eleven får: Brandbekæmpelse Antal lektioner: 40 1) kendskab til, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået 2) teoretiske og praktiske færdigheder i brandslukning 3) Kendskab til simple hjælpemidler og metoder til slukning af mindre brande og hindre brandudbredelse Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Innovation & Iværksætteri Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighesbegrebet 7-trinsskala,. 2) Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift. 3) Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveau. 4) Eleven opnår indsigt i grønlandske erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger ag internationale forhold. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Målet med undervisningen er, at eleven kan: Køreuddannelse, kategori C - D Antal lektioner: 60 1) føre køretøjer hørende til kategori C - D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg Bestået/Ikke bestået jævnfør færdselslovens krav til køretøjet

15 15 Brancheskoleophold Hovedforløb 2: Undervisningsplan for Affaldsteknikeruddannelse Undervisningsfag H2 Grundfag - Hovedforløb Samfundsfag Niveau E 1, Engelsk Niveau E 1, Konflikthåndtering 0, Kemi Niveau F 1, Grundfag Hovedforløb total 3, Områdefag - Hovedforløb Affaldsdeponering & Myndighedsforhold 1, Sikkerhed ved affaldshåndtering 0, Områdefag Hovedforløb total 1, Specialefag Affalds- & skrothåndtering sortering og pakning 1, Håndtering af Olie & Kemikalieaffald 0, Håndtering af Klinisk risikoaffald 0, Specialefag Hovedforløb total 3, Speciale & valgfag Hovedforløb total Lektioner i alt Uger i alt 8 Hovedforløb 2 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Samfundsfag E Målet med undervisningen er, at eleven får/kan: Antal lektioner: 40 7-trinsskala, 1) kendskab til hovedlinjer i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning. 2) kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Grønland & Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet. 3) kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 4) kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydning heraf for det grønlandske & danske arbejdsmarked. 5) søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 6) kendskab til globaliseringens betydning for grønlandske & danske virksomheder.

16 16 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Engelsk niveau E Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 7-trinsskala, 1) bruge engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt, sammenhængende sprog. 2) bruge hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 3) forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 4) læse og forstå enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på engelsk. 5) skrive i et enkelt, men sammenhængende sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. 6) genkende og redegøre for forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer. 7) bruge begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 8) bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Konflikthåndtering Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner 20 7-trinsskala, 1) I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde 2) kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation 3) ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. 4) med kendskab til kropssprogets betydning forbedre situationen i forhold til opstået konflikt i kundesituationer. 5) klare vanskelige kundesituationer gennem brug af konstruktive kommunikationsværktøjer. 6) genkende forskellige kundetyper og forstå, hvordan de skal tackles i forhold til god kundeservice. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Kemi niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) bruge kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener. Praktisk prøve, 2) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, Bestået / ikke bestået eksperiment, observation eller iagttagelse. 3) forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr 5) vurdere og bruge relevante kemifaglige informationer og det skelne mellem, hvad der er organiske stoffer, og hvad der er uorganiske stoffer. 6) udvælge og bruge relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling og databehandling. 7) kan dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med kemi faglige emner

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Affaldshandlingsplan 2010-2013...

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere