Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse."

Transkript

1 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014.

2 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Terminalmedarbejder 1½ år Lufthavnsterminalarbejder 3 år 1 år ½ år ½ år 1 år Gf1-8 uger Gf2-10 uger H1-6 uger H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: FSA eller tilsvarende kvalifikationer + 17½ år ved start. Uddannelsesforløb på Grønland Uddannelsesforløb i Danmark Uddannelsesforløb på Grønland Modul 1 Modul 2 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Lager og logistikarbejder 3 år ½ år 1 år Lager 3 5 uger Sp. Lager 4 uger Sv.prøve 5 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Affaldstekniker 3 år ½ år 1 år 1 skoleperiode H2 2 skoleperiode H3 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Efter 1/ Trin 1 Efter 1/ Trin 2 Lager og logistikarbejder hvor holdstørrelser er under 6 elever, vil/kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark resten af sit uddannelsesforløb efter Trin 1. Bedømmelse og beviser for 1½ års terminalmedarbejder uddannelse Trin 1, afsluttes med en praktisk og skriftlig prøve. Der udstedes uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. Elever som afslutter Trin 1, skal have bestået prøven, for at kunne fortsætte på Trin 2. Elever som slutter af på Trin 1 afslutter deres speciale indenfor: Havne- og terminalmedarbejder, luft- og terminalmedarbejder, lager- og logistikmedarbejder eller affalds- og servicemedarbejder. Modul 1 og Modul 2 er forebeholdt opkvalificering af personer som gerne vil uddannes indenfor affaldsuddannelsen. Du er fyldt 30 år og har vedvarende været beskæftiget i mindst 3 år indenfor faget. Mulighed for at kunne blive optaget som voksenlærling.

3 3 Brancheskoleophold Grundforløb 1 & 2. Undervisningsplan for Terminaluddannelsen og Affaldsteknikeruddannelsen. Undervisningsfag Uger GF1 GF2 Lektioner Arbejdsmiljø 0, Naturfag Niveau F 2, Engelsk Niveau F 2, Arctic Førstehjælp & Brand 0, Dansk Niveau F (med rapport skrivning) 2, Informations teknologi Niveau F 0, Privatøkonomi 0, Kørekort kategori B. 1, Praktisk lager / Kundebetjening 1, Transportpapir 0, Intro. IT-Lagerstyring Navision C5 / Axapta 0, Lagerstyring med stregkoder og håndterminal 1, Grundlæggende affaldshåndtering 1, Områdefag for terminaluddannelsen jf. 10 Grundlæggende anhugning 1, Enhedslaster & stuvning af gods 1, Branchekendskab 0, Gaffeltruck B 1, Logistik & Transportgeografi 0, Ergonomi og sundhed i transporterhvervet 0, Grundforløb total

4 4 Grundforløb Undervisnings/kompetencemål og niveau Grundlæggende niveau: niveauet - hvor der er tale om F niveau, det for faget laveste niveau. Eleven kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Undervisnings/Kompetencemål for Grundforløb 1 & 2: Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven: Antal lektioner: 28 1) kan arbejde med grundlæggende naturfaglige begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdagen 2) kan arbejde med elementære naturfaglige begreber og fagets 7-trinsskala, standpunktskarakter eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger. 3) kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde. 4) kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt om enkle naturfaglige problemstillinger og 5) opnår øvelse i at udføre forsøg Første Hjælp Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 32 Førstehjælp & Brand 1) handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne. Bestået / Ikke bestået 2) give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED, hvor sådan forefindes. Og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet eller andet sagkyndig personale. 3) anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygger kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår. 4) yde korrekt førstehjælp i forbindelse med brud, forbrændinger, ætsninger, forfrysninger, chok, el- ulykker, småskader, samt kunne lægge diverse forbindinger Elementær Målet med undervisningen er, at eleven kan/får: brandbekæmpelse Bestået / 1) viden om brandteori og slukningsprincipper Ikke bestået 2) korrekt reaktionsmønster ved nødsituation iht. firmaets beredskabsplan 3) aktiv/passiv brandbeskyttelse 4) slukke mindre brande, herunder brande i elektrisk udstyr, olie osv. 5) bruge forskellige typer håndslukkere, herunder skum, pulver, CO2, brandtæpper 6) skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker

5 Dansk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold 4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv 7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 12) udfærdige skiftlige rapporter i forbindelse med projektarbejde Informationsteknologi Niveau. F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer, Der afholdes ikke 2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af afsluttende prøve. Der gives en computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål, afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau, 4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads, 5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske og 6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

6 Privatøkonomi Målet med undervisningen er, at eleven får: Antal lektioner: 24 1) indblik i de forhold, der betyder noget for privatøkonomien 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) redskaber og værktøjer til opstilling og vurdering af privat budget 3) kendskab til løn, forbrug, opsparing, boliglån, forsikring samt skat & skatteberegning Køreuddannelse, kategori B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Bestået/Ikke bestået 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg jævnfør færdselslovens krav til køretøjet Praktisk lager Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. 2) anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til 7-trinsskala, rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. 3) udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. 4) gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering. 5) medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet. 6) Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer. 7) foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret. 8) medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 9) i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret.

7 Kundebetjening - lager: Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattet skriftlig besked 7-trinsskala 2) give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden 5662 Branchekendskab Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 16 1) anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. 7-trinsskala, Gaffeltruck B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens og arbejdstilsynets krav. Bestået/ Ikke 2) foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i bestået forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer 3) udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes 4) anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes 5) aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. 6) arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 7) anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens -gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper

8 8 Grundforløb 2 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Arbejdsmiljø Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 24 1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave 3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser 4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader 5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger, Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 52 1) bruge fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 7-trinsskala, 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med naturfaglige emner 7) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Engelsk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 7-trinsskala, 1) bruge engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt sprog. 2) bruge enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 3) forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 4) læse og forstå enkle tekster på engelsk. 5) tale i enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. 6) genkende og tale om forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer. 7) begynde at være sprogligt opmærksom i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 8) bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

9 9 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Transportpapir Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, 1) planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for søfart, flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter 2) anvende IT værktøj og systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Intro. IT-Lagerstyring Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 1) anvende et (eller flere) edb-lagerstyringsprogram(-mer) til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på 7-trinsskala,. lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Edb-lagerstyring, Målet med undervisningen er, at eleven kan: stregkoder & håndterminal Antal Lektioner: 40 1) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 7-trinsskala,. 2) arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring 3) registrerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 & EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. 4) afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger. 5) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via net shop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 6) oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer. 7) anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner.

10 10 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundl. affaldshåndtering Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) gennem teori pm planlægningen, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, og foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde. 7-trinsskala, 2) Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter gældende regler på områdets samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastede stoffer kan nedbringes. 3) Endelig kan deltageren vurder vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimator på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forbygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomiske rigtige arbejsstillinger. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundlæggende anhugning Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Bestået/ikke Bestået,. 2) endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3) i forbindelse med anhugning, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. 4) desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

11 11 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Enhedslast, Lastsikring og Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: Stuvning af gods. Antal Lektioner: 40 1) efter endt uddannelse og sædvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer og i container på sådan vis, at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. 7-trinsskala,. 2) have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde. 3) anvende surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet og i container. 4) identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper. 5) udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor. 6) udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser inden for området. Læsse og surre køretøjet / container med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og køretøjets og containeres tilladte totalvægt ikke overskrides. 7) udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods. 8) kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår transportøren er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Logistik & transport- Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: geografi Antal Lektioner: 16 1) planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten. Der gives en 2) bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning afsluttende standpunktskarakter, på samhandel, transportform og afvikling af transporten. der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

12 12 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Løfte og Bæreteknik samt Målet med undervisningen er, at eleven Kan/Har/Kender: sundhed transporterhvervet (Sikker adfærd nul arbejdsulykker) Antal Lektioner: 28 1) efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. 3) kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. 4) udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 5) betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation. Brancheskoleophold Hovedforløb 1: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen og Affaldsteknikeruddannelsen. Undervisningsfag Uger H1 Lektioner Grundfag - Hovedforløb Fælles Arbejdsmiljø og hygiejne 0, Grundfag Hovedforløb total 0,5 20 Områdefag - Hovedforløb Logistik & Samarbejde 1, Oplagring og forsendelse af Farligt Gods 1, Grundlæggende brandbekæmpelse 1, Områdefag Hovedforløb total 3,0 120 Specialefag Kørekort C+D 1, Specialefag Hovedforløb total 1,5 60 Valgfrie specialefag Innovation & Iværksætteri 1, Speciale & valgfag Hovedforløb total 1,0 40 Lektioner i alt Uger i alt 6,0

13 13 Hovedforløb 1 Arbejdsmiljø & Hygiejne Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. HER KOMMER DER NOGET FRA EMBEDSLÆGEN OG Veterinær og Fødevare Myndigheden I Grønland Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Logistik og samarbejde Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helhedsforståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, flaskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger. 7-trinsskala, 2) medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation. 3) samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Oplagring og forsendelse af farligt gods Antal lektioner: 40 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. 2) udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. 3) definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. 4) definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. 5) i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger eller forbrændinger. 6) udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort.

14 14 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Grundlæggende Målet med undervisningen er at eleven får: Brandbekæmpelse Antal lektioner: 40 1) kendskab til, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået 2) teoretiske og praktiske færdigheder i brandslukning 3) Kendskab til simple hjælpemidler og metoder til slukning af mindre brande og hindre brandudbredelse Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Innovation & Iværksætteri Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighesbegrebet 7-trinsskala,. 2) Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift. 3) Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveau. 4) Eleven opnår indsigt i grønlandske erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger ag internationale forhold. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Målet med undervisningen er, at eleven kan: Køreuddannelse, kategori C - D Antal lektioner: 60 1) føre køretøjer hørende til kategori C - D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg Bestået/Ikke bestået jævnfør færdselslovens krav til køretøjet

15 15 Brancheskoleophold Hovedforløb 2: Undervisningsplan for Affaldsteknikeruddannelse Undervisningsfag H2 Grundfag - Hovedforløb Samfundsfag Niveau E 1, Engelsk Niveau E 1, Konflikthåndtering 0, Kemi Niveau F 1, Grundfag Hovedforløb total 3, Områdefag - Hovedforløb Affaldsdeponering & Myndighedsforhold 1, Sikkerhed ved affaldshåndtering 0, Områdefag Hovedforløb total 1, Specialefag Affalds- & skrothåndtering sortering og pakning 1, Håndtering af Olie & Kemikalieaffald 0, Håndtering af Klinisk risikoaffald 0, Specialefag Hovedforløb total 3, Speciale & valgfag Hovedforløb total Lektioner i alt Uger i alt 8 Hovedforløb 2 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Samfundsfag E Målet med undervisningen er, at eleven får/kan: Antal lektioner: 40 7-trinsskala, 1) kendskab til hovedlinjer i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning. 2) kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Grønland & Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet. 3) kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 4) kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydning heraf for det grønlandske & danske arbejdsmarked. 5) søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 6) kendskab til globaliseringens betydning for grønlandske & danske virksomheder.

16 16 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Engelsk niveau E Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 7-trinsskala, 1) bruge engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt, sammenhængende sprog. 2) bruge hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 3) forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 4) læse og forstå enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på engelsk. 5) skrive i et enkelt, men sammenhængende sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. 6) genkende og redegøre for forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer. 7) bruge begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 8) bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Konflikthåndtering Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner 20 7-trinsskala, 1) I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde 2) kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation 3) ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. 4) med kendskab til kropssprogets betydning forbedre situationen i forhold til opstået konflikt i kundesituationer. 5) klare vanskelige kundesituationer gennem brug af konstruktive kommunikationsværktøjer. 6) genkende forskellige kundetyper og forstå, hvordan de skal tackles i forhold til god kundeservice. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Kemi niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) bruge kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener. Praktisk prøve, 2) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, Bestået / ikke bestået eksperiment, observation eller iagttagelse. 3) forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr 5) vurdere og bruge relevante kemifaglige informationer og det skelne mellem, hvad der er organiske stoffer, og hvad der er uorganiske stoffer. 6) udvælge og bruge relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling og databehandling. 7) kan dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med kemi faglige emner

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

26 kurset følger den nedenstående uddannelsesplan og gennemføres for Agroskolens elever af underviser Børge Fisker.

26 kurset følger den nedenstående uddannelsesplan og gennemføres for Agroskolens elever af underviser Børge Fisker. 26 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesplan Ny mesterlære

Uddannelsesplan Ny mesterlære Uddannelsesplan Ny mesterlære 1. Virksomhedens navn: Indehaver/direktør: Adresse: Post nr.: Tlf. nr.: By: CVR. nr.: 2. Virksomhedens kontaktperson: Direkte tlf. nr.: E-mail: 3. Lærlingens navn: Adresse:

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Transporterhvervets UddannelsesRåd. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 107 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10806 Engelsk F 2,0 uger Grundfag 2,0 uger -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2

Læs mere

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til Salg & Service-opgaver 1 Butikkens profil (branche, størrelse, idé, mål, politikker mv.) (SSPRAE4, EØPRAF3, EØPRAE3) 2 Butikkens nær- og fjernmiljø (SSPRAE2) 3 Analyse af butikkens kunder som forbrugere

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for: Togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for: Togklargøringsuddannelsen Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 5420 Færden i spor Begynder 0,2 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Side 1 af 8 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Navision i undervisningen

Navision i undervisningen Navision i undervisningen Side 1 af 8 Indhold Indledning...3 Eleverne...3 Skolemæssige forudsætninger...3 Elevernes alder...3 Arbejdserfaring...3 IT forudsætninger...3 IT på grundforløbet...4 Hvornår vi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere