. Indledning. .1. Særlige indsatser DM Faglighed DM s fokusemner Samarbejde med andre organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer"

Transkript

1 Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det internationale område.1.5. Ligestilling.2. Løn og ansættelse.2.1. OK 13 og serviceeftersyn.2.2. Overenskomster på det private område.2.3. TR-support.2.4. Medlemsrådgivning.2.5. Arbejdsmiljø.2.6. Socialrådgiverordning.2.7. Psykologordning.3. Profil, hvervning og fastholdelse.3.1. Profilarbejdet og hvervning.3.2. Fastholdelseskampagne.3.3. Studiestart

2 .3.4. Candportalen.dk.4. Kommunikation Nyhedsbreve.4.3. DM Fagligt Nyt.5.4. Presse og netnyheder.5.5. Magisterbladet.5.6. DMStud.5. Karriere.5.1. DM Efteruddannelse.5.2. DM karriere.5.3. DM netværk.5.4. Mentorprogram.5.5. DM Dimittend Mentor.6. Øvrige medlemstilbud.6.1. DM Procent.7. Interne forhold.7.1. Opgradering af medlemssystemet.7.2. Kantine. Sektorer og sektioner.1. DM Offentlig.2. DM Privat.3. DM Forskning og videregående uddannelse.4. DM Forskning og formidling

3 .5. DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende.6. DM Studerende.7. DM Leder.8. DM Freelancere og Selvstændige.9. DM Pensionist-sektionen

4 1. Indledning Dette arbejdsprogram beskriver DM s planlagte opgaver og aktiviteter i Arbejdsprogrammet illustrerer, hvilke områder DM lægger særlig vægt på i det kommende år, og hvad DM konkret vil arbejde for i Både i forbindelse med DM s kerneydelser, særlige prioriteringer og sektorers og sektioners aktiviteter. Arbejdsprogrammet er ikke en udtømmende oversigt over DM s aktiviteter, og der er aktiviteter, som ikke er nævnt særskilt i programmet. Som det fremgår af DM s principprogram, arbejder DM efter en række overordnende politiske principper. Principperne danner udgangspunktet for DM s politiske prioriteringer og aktiviteter og dermed for arbejdsprogrammet. Principperne er: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt ansatte og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske kompetencer og kvalifikationer Aftaleretten skal være kollektivt forankret Der skal være kvalitet i arbejdet med medarbejderindflydelse, ytringsfrihed og ret til kontinuerlig selvvalgt kompetenceudvikling Der skal være ligestilling, og barrierer for ligeløn skal synliggøres og fjernes Alle medlemmer skal have adgang til en solidarisk og kollektiv pensionsordning Der skal være akademisk frihed. Uddannelse til højeste niveau er en samfundsmæssig investering, som primært skal finansieres af det offentlige. Dette arbejdsprogram [er godkendt af repræsentantskabet på mødet i november 2011]. Afrapporteringen fra opgaverne og aktiviteterne vil kunne læses i årsberetningen

5 2. DM s vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM vil skabe løsninger og være til stede, når der er problemer og vil også være med til at forebygge problemer og være med til at udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre medlemsvilkår. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 5

6 3. DM's tværgående arbejde 3.1. SÆRLIGE INDSATSER DM Faglighed Det overordnede mål med at arbejde med faglighed i DM er at styrke indsatsen vedrørende hvervning, fastholdelse og fremtidssikring af foreningen. DM vil ved at opprioritere faglighed supplere de klassiske ydelser indenfor løn, ansættelse og karriereudvikling, for at imødekomme medlemmernes ønske om viden og aktiviteter, der også omfatter medlemmernes faglige og professionelle arbejdsliv. Arbejdet med faglighed bygger også på et ønske om at involvere og engagere medlemmerne mere aktivt i DM s udvikling. Hovedbestyrelsen har besluttet, at DM skal arbejde på at udvikle en tydeligere faglig profil overfor medlemmerne og i offentligheden. Der igangsættes derfor et udviklingsforløb, der foregår i to etaper. I den første etape af projektet, som lanceres i maj 2012, vil der ske en opprioritering af DM s hjemmeside, samt en videreudvikling af DM s medlemstilbud til også at omfatte en større grad af faglighed. Der vil endvidere i første etape blive taget initiativ til at etablere samarbejde med forskellige faglige sammenslutninger som i fællesskab med DM kan udvikle den faglige profil og de faglige tilbud. Satsningen sker indenfor syv faglige universer : Administration, Organisation og Politik Miljø og Natur Naturvidenskab og Teknik IT Sprog og Kommunikation Kultur og Sundhed Uddannelse, Didaktik og Forskning. De faglige universer er åbne for alle medlemmer, og medlemmerne vælger selv til og fra. 6

7 Udvikling af faglighed vil i 2012 indeholde følgende aktiviteter og indsatser: Udvikling af syv faglige universer på DM s hjemmeside og en langt større koordinering med de nuværende faglige netværk og den nuværende elektroniske netværksløsning De nuværende faglige netværk skal tilpasses de syv faglige universer Arrangementer, såsom konferencer og fyraftensmøder med faglig fokus DM tager kontakt til faglige selskaber og sammenslutninger og inviteret til samarbejde omkring udvikling af faglighed indenfor de syv universer. Interesserede sammenslutninger og selskaber får samtidig tilbudt mulighed for administrativ bistand fra DM DM s fokusemner Målet med fokusemnerne er dels, at foretage konkrete analyser, der kan kvalificere beslutninger om, hvordan DM kan markere sig politisk i samfundsdebatten. Og dels at foreslå indsatser overfor beslutningstagere, eller at DM selv tager initiativ til aktiviteter, der kan imødegå de problemstillinger, som analyserne afdækker. I 2011 besluttede hovedbestyrelsen, at DM skal arbejde med særligt udvalgte fokusemner for at skærpe DM s bidrag til at belyse og skabe løsninger samt i højere grad opnå indflydelse inde for DM s arbejdsområder. Fokusemnerne består af et afgrænset problemfelt, som gennemanalyseres, hvorefter det besluttes, hvilken aktivitet eller produkt, der skal sættes i værk for at opnå gennemslagskraft og lydhørhed for DM s synspunkter. Fire fokusemner er iværksat i 2011: Magisterarbejdsmarkedet Ytringsfrihed som en del af arbejdsmiljøet samt to emner inden for uddannelsesøkonomi: Rammevilkårene for uddannelses- og forskningsinstitutioner/sektorforskningens vilkår efter universitetsfusionerne Finansiering af professionshøjskolernes udviklingsforpligtelser, forskningstilknytning og videncenterfunktion. 7

8 Alle fire analyseområder er sat i gang og forløber planmæssigt, lige som der er indgået aftale med eksterne leverandører. For fokusemnet omkring Ytringsfrihed som en del af arbejdsmiljøet, er der opslået på to ph.d.-stipendier på RUC, hvoraf BUPL medfinansierer det ene. Dette fokusemne løber over tre år. Analyserne i tre af de fire fokusemner for 2011 afsluttes ultimo 2011, hvorefter pressesatsningen lanceres og eventuelle konkrete indsatser sættes i værk afhængigt af de resultater, som analyserne afdækker Fokusemner for 2012 fastlægges af hovedbestyrelsen ultimo Samarbejde med andre organisationer DM arbejder på det overordnede strategiske niveau med løbende på at udbygge samarbejdet med andre relevante organisationer. Formålet er at styrke DM s service overfor medlemmerne og fremtidssikre DM. Udover det traditionelle faste samarbejde med de øvrige organisationer i magisterfamilien GL, MA og MP, udbygger DM løbende sit samarbejdet med både andre ACorganisationer og organisationer uden for AC. DM har siden 2010 arbejdet sammen med mindre AC-organisationer og drøftet mulighederne for et tættere samarbejde på både det administrative, ydelsesmæssige og det fagpolitiske område. Organisationerne er kendetegnet ved at have interessefelter, der ligger tæt op ad DM s, og for de flestes vedkommende en skarp professionsfaglig profil. Organisationerne er: Bibliotekarforbundet, Jordbrugsakademikerne, Dansk Psykologforening, Den Danske Dyrlægeforening, Kommunikation og Sprog, PharmaDanmark, Arkitektforbundet og Den Ny Tandlægeforening. DM støtter selvstændige faglige selskaber, som har specialiseret sig inden for de mange discipliner, hvor DM s medlemmer har ekspertise og særlige interesser. I 2011 har DM indgået samarbejdsaftaler med Danmarks Mikrobiologiske Selskab (DMS) og Audiologopædisk Forening. DM samarbejder med de andre danske lærerorganisationer i DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) om at fremme gode vilkår for undervisere i DK på alle niveauer i uddannelsessystemet. 8

9 Desuden indgår DM på sekretariatsniveau i AC-netværk på socialrådgiverområdet og lederområdet med erfaringsudveksling som omdrejningspunkt. Samarbejde med mindre AC-organisationer De otte AC-organisationer udbygger kontinuerligt deres samarbejde med løbende politiske og administrative møder Samarbejdsaftaler med faglige selskaber DM vil arbejde på at udbrede samarbejdet med faglige selskaber. Samarbejde med DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) Samarbejdet i DUS vil i 2012 særligt have fokus på følgende tre områder: o o o Uddannelsespolitisk samarbejde, med særlig vægt på uddannelsespolitikkens betydning for underviserprofessionen Arbejdsmiljø i undervisningssektoren Internationale udviklingers betydning i Danmark herunder samarbejdet om DLI (Danske Underviserorganisationers Internationale) kontoret i Bruxelles Det internationale område DM s internationale arbejde handler både om at indsamle viden om udviklingen og vilkårene på arbejdsmarkedet i andre lande, som er relevante for danske akademikere, og om at forsøge at påvirke beslutninger og anbefalinger i internationale fora, som kan have betydning for DM s medlemmer. Endvidere skal DM arbejde for at forbedre vilkårene for medlemmer, som ønsker at arbejde i udlandet. Endelig kan DM engagere sig i udviklings- og solidaritetsprojekter sammen med samarbejdspartnere i andre lande. I en verden, der i voksende grad er afhængig af internationale udvekslinger og aftaler, er det også for fagforeninger og deres medlemmer nødvendigt at følge med i og forsøge at øve indflydelse på den internationale udvikling og anbefalinger/beslutninger fra internationale/tværstatslige organisationer m.v. 9

10 På privatområdet forventes DM s ansøgning om medlemskab af UNI (Global Union for skills and services) imødekommet, hvilket medfører et behov for mere konkret at undersøge, hvad DM kan få ud af dette medlemskab Generelt fortsætter det nordiske samarbejde og udviklingen af gæstemedlemskabsaftaler til gavn for mobile medlemmer, ligesom aftale med Deloitte om skatterådgivning i forbindelse med arbejde i udlandet også fortsættes. På undervisnings-/forskningsområdet fortsætter det globale arbejde i EI (Education International) og på europæisk plan i ETUCE (European Trade Union Committee for Education), herunder at DM varetager formandskabet for ETUCE s Higher Education and Research Standing Committee (HERSC). Desuden er DM med i samarbejdet med de andre danske lærerorganisationer om et fælles kontor i Bruxelles Ligestilling DM arbejder for ligeløn mellem kvinder og mænd, for 12 ugers øremærket barsel til mænd og for kvotelovgivning med det mål, at mindst 40 procent af bestyrelsesposter i private børsnoterede virksomheder skal besættes af kvinder. Det gør DM gennem proaktive overenskomstkrav, gennem påvirkning af det politiske system og ved selv at fokusere på at fremme ligestilling for medlemmerne. DM arbejder kontinuerligt på at bedre vilkårene på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet for medlemmerne, og DM mener, at en øget ligestilling mellem kvinder og mænd er en forudsætning for, at vi når det mål. DM integrerer derfor ligestilling i alle vores aktiviteter, hvad enten det drejer sig om konkret medlemsrådgivning, aktiviteter på uddannelsesstederne eller overenskomstforhandlinger. Fokus på at styrke mainstreaming af ligestilling i alle DM s aktiviteter. Både politikere og sekretariatet skal have et øget fokus på ligestilling i det daglige arbejde Alle sager, der forelægges HB screenes for en ligestillingspolitisk vinkel. Når det er relevant, vil sagen indeholde en ligestillingsvurdering Styregruppen for ligestilling vil ved udgangen af 2012 evaluere, hvordan det går med mainstreaming i DM s arbejde 10

11 Styregruppen for ligestilling vil sætte en ligestillingsdagsorden, og blandt andet fokuserer på diskrimination på grund af alder, seksuel orientering og etnicitet DM s ligestillingsnetværk er i vækst, og i august 2011 havde netværket 70 medlemmer. Målet er 250 medlemmer ved udgangen af Netværket modtager kvartalsvise nyhedsbreve, ligesom aktuelle møder og debatarrangementer annonceres på side?. Der er nedsat en styregruppe for netværket, som mødes i DM seks gange om året. I 2012 skal der udarbejdes og vedtages vedtægter for styregruppen 3.2. LØN OG ANSÆTTELSE OK 13 og serviceeftersyn 2012 vil i høj grad blive præget af forberedelserne til OK 13. Centralt i denne forberedelse vil være serviceeftersynet på det statslige område. For DM er det afgørende, at resultaterne af det igangværende serviceeftersyn, som leder frem mod OK 13 lægger op til et forsat fælles AC-lønsystem, så enkelte områder ikke lønmæssigt isoleres. Samtidig vil DM arbejde for fortsat at sikre den kollektive forhandlingsret. DM vil både nøje følge og gennem konkrete initiativer aktivt medvirke i serviceeftersynet OKAPU (Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget) udarbejder i efteråret 2011 principielle retningslinjer for DM s ageren og politiske udmeldinger Overenskomster på det private område Der skal forhandles overenskomster på mange af de store private DM-virksomheder i Overenskomsterne i CSC Danmark, DR, Post Danmark og TDC skal fornyes. 11

12 Støtte til TR DM har næsten 650 tillidsrepræsentanter, som sammen med kontaktpersonerne på de private arbejdspladser er DM s rygrad. DM arbejder for at yde god sekretariatsbistand, uddannelse, information samt konkrete aktiviteter og redskaber til de lokale tillidsrepræsentanter. På den måde kan medlemmerne lokalt få de bedst mulige ansættelsesvilkår. Tillidsrepræsentanternes hovedopgave er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på de enkelte arbejdspladser. De forhandler lønaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser og holder i øvrigt øje med, om overenskomster og aftaler overholdes. På private arbejdspladser forhandler tillidsrepræsentanterne overenskomsten. Tillidsrepræsentanterne indgår ved sager om fyring, stress, mobning mv. Desuden er tillidsrepræsentanterne med til at aftale generelle retningslinjer på arbejdspladserne, fx om kompetenceudvikling, MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalepolitik. De aktiviteter, DM tilbyder tillidsrepræsentanterne spænder vidt og vil i 2012 fokusere på tillidsrepræsentanternes arbejde på arbejdspladserne, uddannelse, information samt konkrete aktiviteter og redskaber: Sekretariatsbistand i konkrete sager samt bistand til og deltagelse i forhandlinger TR- uddannelse Information til TR Blandt andet nyhedsbrevet DM fagligt nyt (se afsnit 3.4.3), Faglig håndbog, DM s hjemmeside og trykte pjecer Temadage og konkrete redskaber Medlemsrådgivning DM s Forhandlingsområde vil først og fremmest fokusere på udvikling og forbedring af den daglige rådgivning, vejledning og sparring i forhold til DM s medlemmer. 12

13 I lighed med tidligere år vil der blive gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne. Undersøgelserne handler om kvaliteten af medlemsrådgivningen, som forhandlingsområdet gennemfører inden for telefon- og skriftlig sagsbehandling. Evalueringen af den telefoniske rådgivning afdækker samtlige opkald i telefonvagten over en uge, hvor medlemmerne umiddelbart efter opkaldet til DM modtager et spørgeskema. Evalueringen af den skriftlige sagsbehandling bygger på samtlige sager, der er afsluttet gennem en måned, hvor medlemmerne også modtager et spørgeskema. Der vil forsat blive udviklet værktøjer, som giver det enkelte medlem og den enkelte tillidsrepræsentant mulighed for selv at sætte sig ind i centrale løn- og ansættelsesmæssige problemstillinger. Det vil ske igennem udbygningen af vejledningen via DM s hjemmeside, pjecer og en række fyraftensmøder Arbejdsmiljø Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt i DM, da mange henvendelser fra medlemmer handler om det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress. Hvert andet år udarbejder DM en overordnet handlingsplan på arbejdsmiljøområdet. Nuværende handlingsplan er gældende for perioden Arbejdsmiljøområdet i DM har efterhånden udviklet sig til et stort og stadigt ekspanderende område med et stærkt stigende antal henvendelser fra medlemmer og arbejdspladser. Henvendelserne omhandler specielt problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og der er stor interesse fra arbejdsplader, sektorer og sektioner om arbejdsmiljøspørgsmål generelt. Udover konkret stillingtagen/aktiviteter i arbejdsmiljøsager ved direkte medlemshenvendelse og fortsat ydelse af psykologbistand til medlemmerne, er blandt andre følgende aktiviteter planlagt for 2012: Pjecen Tillidsrepræsentant/Arbejdsmiljørepræsentant, arbejdspladsen og det stressramte medlem Der udarbejdes en pjece der i kort form beskriver positive erfaringer med at få et stressramt medlem tilbage i arbejde. Hvordan støtter tillidsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdspladsen, ledelsen og kolleger bedst 13

14 den stressramte medarbejder? Der er fokus på den vellykkede tilbagevenden til arbejdet. Livline DM s tilbud om kontakt og sparring på arbejdsmiljøområdet udbygges og markedsføres med en særlig LIVLINE for tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter med akutte eller vanskelige sager, en telefontid eller en særlig mailadresse samt tilknyttet vagtordning. Undersøgelse på museumsområdet Der iværksættes en særlig undersøgelse på museumsområdet med henblik på at udarbejde værktøj til arbejdspladsvurdering, hvad angår det psykiske arbejdsmiljø Socialrådgiverordning Socialrådgiverordningen er et tilbud til DM s medlemmer, hvis arbejdsevne er truet på grund af akut sygdom, kroniske lidelser, arbejdsskader, stress eller ledighed. DM s medlemmer søger hos DM viden om arbejdsmarkedsområdet, herunder lovgivning vedrørende sygdom, beskæftigelsesindsats, fleksjob, pensioner samt arbejdsskader, lige som de søger assistance til mødet med det offentlige system. DM kan bistå medlemmerne med at pege på veje ud af en tilsyneladende fastlåst situation gennem grundigt kendskab til mulighederne i arbejdsmarkedssystemet. Daglig rådgivning af medlemmer, hvis arbejdsevne er truet, herunder vejledning om gældende lovgivning Aktiv deltagelse i mødet med arbejdsmarkedssystemet i kommunerne og sygesamtaler med arbejdsgiver Assistance ved skriftlige kommentarer til høringssvar til myndighederne Udarbejdelse af klageskrivelser ved afgørelser, som DM vurderer ikke er lovmedholdelige Rådgivning inden for den sociale lovgivning vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede emner (fx orlovsordning for syge og døende, tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappet barn) 14

15 Vejledning i arbejdsskadesager, både erhvervssygdomme og arbejdsulykker. DM er fuldmagtshaver ved Arbejdsskadestyrelsen med adgang til dokumenter i sagen Psykologordning DM tilbyder psykologbistand til medlemmer, der har været ude for uventede eller usaglige afskedigelser, dårlig ledelse, chikane og mobning, stress og udbrændthed. DM har erfaring for, at et kortvarigt, intenst forløb hos en psykolog, der er specialiseret i arbejdsrelaterede problemstillinger, kan hjælpe på følgerne af de belastninger, et dårligt arbejdsmiljø kan medføre. Der har været en årlig stigning på cirka 10 procent i bevillingerne til psykologordningen, og meget tyder på, at stigningen vil fortsætte. Det er DM s arbejdsmiljøkonsulenter eller socialrådgiveren, der kan bevilge et psykologforløb. Andre konsulenter kan henvise medlemmer til arbejdsmiljøkonsulenterne eller socialrådgiveren, hvis de vurderer, at et forløb hos en psykolog vil være gavnligt. Nogle henvendelser klares med grundige stresssamtaler med konsulenterne. Der henvises ikke til psykolog, hvis problemstillingen er af privat karakter, eller hvis medlemmet i forvejen er i et behandlingsforløb. DM har samarbejdsaftaler med en række psykologer rundt om i landet, hvortil medlemmer kan visiteres. Der bevilges normalt 3 5 konsultationer, med mulighed for yderligere bevilling efter aftale med medlemmet og psykologen, dog max. 10 timer. Gennemsnitligt ydes der fem konsultationer. Der vil fortsat blive bevilliget konsultationer til berørte medlemmer 15

16 3.3. PROFIL, HVERVNING OG FASTHOLDELSE Profilarbejdet og hvervning Formålet med DM s hverveindsats er, at øge antallet af medlemmer og dermed sikre at DM kan tilbyde alle medlemmer god faglig rådgivning, service, tilbud mm. Målsætningerne for hvervning af studerende er: At hverve 4000 nye studerende i 2012 At sætte øget fokus på RUS-perioden, så DM dækker alle studieretninger Med særligt fokus på de erhvervsaktive medlemmer, er målsætningerne: At nuværende medlemmer føler sig endnu stærkere knyttet til DM At DM er attraktivt for potentielle medlemmer Efter en årrække med en intensiv studenterhverveindsats har DM nu opnået betydelig erfaring med at rekruttere nye medlemmer. En viden, som også kan bruges i forhold til de erhvervsaktive. Desuden har profilkampagnen i 2011 sikret, at DM nu generelt er mere kendt hos medlemsmålgruppen, og derfor vurderes det, at der vil være gode muligheder for at gå fra synlighed til decideret indmeldelse. Events på de største offentlige og private DM-arbejdspladser: kom og mød DM og få en snak med en forhandlings-/karrierekonsulent Hverv-en-ven : kommunikationsindsats til eksisterende medlemmer om at hverve en ven Nyt materiale om DM på engelsk Indsats overfor ph.d. ere, herunder en pjece med omtale af DM s ph.d.- undersøgelse Produktion af engelsk materiale til udenlandske forskere Fastholdelseskampagne Formålet med fastholdelseskampagnen er, at fortælle medlemmerne, hvilke faglige tilbud, services og rådgivning DM tilbyde, så fordelen ved medlemskab bliver tydeligere 16

17 for medlemmerne.. Dette gøres gennem branding, genkendelighed og loyalitet. Der fokuseres både på de privatansatte og de offentligt ansatte medlemmer, men med differentierede og målrettede budskaber. Målsætningen er, at nedbringe antallet af medlemmer, der melder sig ud med 25 procent sammenlignet med 2011, og at nuværende medlemmer skal føle sig endnu stærkere knyttet til DM. På baggrund af evalueringen af profilkampagnen fra , er der et stort potentiale i fortsat at arbejde med kampagner i DM. Efter en årrække med fokus på rekruttering af nye medlemmer, senest gennem profilkampagnen, har DM nu valgt at se på udmeldelsesmønstrene, der viser, at en del medlemmer kun er medlemmer i kort tid ordinære medlemmer melder sig hvert år ud af DM. En af årsagerne er, at medlemmerne ikke har kendskab til DM s medlemsydelser udover løn- og ansættelsesrådgivning. Analyse og videnindsamling med det formål at få konkret viden om medlemmerne og deres syn på DM Udvikling af fastholdelsespakker til tre-fem typer af medlemsgrupper Udvikling af elektronisk redskab, der kan givemedlemmerne et overblik over, hvad de kan spare på andre ydelser, så som forsikringer, når de er medlemmer af DM Events (kaffevogn) på de største private DM-arbejdspladser Fyraftensmøder ude på private arbejdspladser Klar synliggørelse af tilbud og rabatter i alle produkter Studiestart Formålet med DM s studiestartsaktiviteter er at skabe synlighed for potentielle medlemmer om DM s mange faglige tilbud og services på samtlige universiteter, med særligt fokus på de naturvidenskabelige og humanistiske fakulteter. I 2012 vil DM i endnu højere grad samarbejde med de relevante universiteter på centralt plan ved: At lave aftaler med studenterråd, fakultetssekretariat mv. for at komme ud til flest muligt studerende Oplæg for mindst 50 hold nye studerende. 17

18 Synligheden i studiestarten er afgørende for, at de nye studerende ser DM som det naturlige fagforeningsvalg, at de får et godt indtryk af DM, samt at de melder sig ind i DM. Indsatsen i studiestarten er bygget op omkring følgende elementer: Samarbejdsaftaler, der giver mulighed for at komme bredt ud, fx via aftaler med de lokale studenterråd DM s universitetsorganisatorer opsøger de lokale rusvejledere for at lave aftaler om oplæg DM studerende inddrages i planlægningen af RUS-koncept og også i selve studiestarten Strømlinet markedsføringsmateriale, som sikrer genkendelighed hos de studerende i studiestarten og på studiestartsmesserne Candportalen.dk Formålet med candportalen.dk er at tiltrække nye medlemmer og vise både potentielle og nuværende medlemmer hvad MA, MP og DM kan tilbyde i forhold til studie- og arbejdsliv. Candportalen.dk er en hverveportal, hvor nye medlemmer kan se, hvad DM, MA og MP tilbyder i studietiden. Candportalen.dk blev lanceret i august 2010 og bliver hele tiden udviklet med nye funktioner. PR-event for at få besøgstallet til at stige Udbygning af indholdet, antallet af jobprofiler, test og guides Udarbejdelse af markedsføringsmateriale og distribution på universiteterne. 18

19 3.4. KOMMUNIKATION dm.dk Formålet med dm.dk er at vise medlemmer og potentielle medlemmer DM s ydelser og faglige tilbud, at tilbyde medlemmer og potentielle medlemmer en række af disse ydelser online, samt vise DM s politiske holdninger. I 2012 er de konkrete mål: At forbedre de interaktive sider på dm.dk At synliggørelse faglighed At sikre bedre tilgængelighed til dm.dk s meste besøgte sider fra mobile enheder. Brugerundersøgelser viser, at de interaktive sider ikke fungerer optimalt, og derfor skal de forbedres. Samtidig falder disse forbedringsønsker sammen med, at medlemssystemet skal opgraderes, og det giver nye muligheder for at skabe en bedre løsning. For medlemmer og kommende medlemmer udgør dm.dk en samlet indgang til alle medlemsydelser, og de faglige tilbud skal indgå som en højt profileret og naturlig del af de øvrige medlemsydelser. Tendensen til at søge informationer på mobiltelefonen frem for computer er hurtigt stigende, så alt tyder på, at DM s medlemmer i løbet af de næste par år vil forvente at kunne tilgå centrale informationer i en god og brugervenlig form fra deres mobil. Nyt design og ny teknisk løsning for online-indmeldelsesblanket og tilmelding til kurser og arrangementer Etablering af syv faglige universer Applikation til Iphone og Android Strategi for og udvikling af en teknisk platform til et mobil-site. 19

20 Nyhedsbreve Formålet med DM s nyhedsbreve at give medlemmerne en nem indgang til DM s ydelser. Formålet er også at generere trafik til dm.dk og at tydeliggøre DM s holdninger overfor medlemmerne. DM s nyhedsbrev Nyt fra DM udkommer to gange om måneden. Hver anden gang er nyhedsbrevene målrettet særlige målgrupper, således at henholdsvis offentligt ansatte, privatansatte og ansatte i undervisningssektoren modtager nyhedsbreve, der er relevante for dem. Nyt fra DM er formidler af rådgivningsydelser og medlemsservices. Der bringes også nyheder med DM s holdninger. Nyt fra DM er udvidet med jobannoncer og relevante eksterne tilbud til medlemmerne. Derudover udkommer nyhedsbreve til ledersektionen Nyt fra DM leder, fire gange om året. DM s nyhedsbrev til tillidsvalgte DM Fagligt Nyt udkommer 9 gange om året. Nyt fra DM fortsætter med at være temabaseret og målgruppeopdelt i udgivelser i 2012 Brugerundersøgelse af adfærd og behov Synliggørelse af ydelser og services i samarbejde med sektorbestyrelser DM Fagligt Nyt Formålet med DM Fagligt Nyt er at give DM s tillidsvalgte information og viden, så de kan tage initiativer på arbejdspladsen og varetage medlemmernes interesser. DM Fagligt Nyt udkommer ni gange om året som et temabaseret nyhedsbrev og sendes til cirka modtagere, hvoraf omkring 650 er tillidsrepræsentanter. Det sendes ud i en nyhedsmail, hvor man kan vælge at åbne en pdf-version eller klikke sig ind på dm.dk, hvor nyhedsbrevet ligger som en underside. 20

21 En læserundersøgelse fra slutningen af 2010 blandt DM s tillidsrepræsentanter viste, at halvdelen læser det ved at åbne pdf en, cirka hver fjerde klikker sig ind på dm.dk og cirka hver femte gør begge dele. Læserundersøgelsen viste også, at cirka tre ud af fire tillidsrepræsentanter er overvejende tilfredse eller meget tilfredse med DM Fagligt Nyt. De bruger det enten direkte eller indirekte i deres arbejde som tillidsrepræsentant, og det bidrager til deres viden om DM s holdninger. DM Fagligt nyt vil fortsat indeholde temaer suppleret med andre relevante artikler, faglig brevkasse og formandens kommentar Ni udgivelser Ændringer og tilpasninger af undersiden på dm.dk, så flere klikker sig ind på undersiden. Det skal gøres endnu tydeligere, at man kan læse DM Fagligt Nyt i en pdf-version Presse og netnyheder Formålet med DM's pressearbejde er at påvirke politikudviklingen og skabe synlighed blandt medlemmer og beslutningstagere for DM i den offentlige debat og synliggøre, at DM er en væsentlig aktør, når det gælder arbejdsmarked, forskning, uddannelse og ligestilling. Desuden spiller pressearbejdet en rolle, for DM's fastholdelse af eksisterende medlemmer og for at hverve nye medlemmer. Det er centralt for DM at markere sig i den offentlige debat og meningsdannelse og derigennem have muligheden for at kunne lægge pres på politikere, organisationer eller andre i det offentlige rum, hvad enten det gælder konkrete sager eller sager på et mere overordnet niveau. DM kommunikerer både i skrevne og elektroniske medier samt på Pressefunktionen søger kontinuerligt at skabe tæt kontakt til de store medier på de områder, der er af betydning for DM s fagpolitiske arbejde og profil. Dette sker for at skabe et godt og tillidsskabende forhold til medier og navngivne journalister. 21

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM S MEDLEMMER SEKTORER I DM DM Offentlig: Medlemmer ansat i administrative job i staten, regioner og kommuner. DM Privat: Privatansatte medlemmer. Medlemsfordelingen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2015

DM s arbejdsprogram 2015 DM s arbejdsprogram 2015 DM s arbejdsprogram 2015 1. Indledning...3 2. Vision...4 3. Politik...5 Kampagne for vidensarbejdere...6 4. Overenskomster og forhandlinger...7 Øget holdningspåvirkning mellem

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED MÅLPROGRAM HK STAT KONGRES 2016 PÅ SIDERNE 3-10 ER FORBUNDSSEKTORBESTYRELSENS FORSLAG TIL MÅLPROGRAMMET FRA SIDE 11 ER OPSTILLET FORSLAGET MED DE ENKELTE HERTIL OG ER DERMED

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere