. Indledning. .1. Særlige indsatser DM Faglighed DM s fokusemner Samarbejde med andre organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer"

Transkript

1 Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det internationale område.1.5. Ligestilling.2. Løn og ansættelse.2.1. OK 13 og serviceeftersyn.2.2. Overenskomster på det private område.2.3. TR-support.2.4. Medlemsrådgivning.2.5. Arbejdsmiljø.2.6. Socialrådgiverordning.2.7. Psykologordning.3. Profil, hvervning og fastholdelse.3.1. Profilarbejdet og hvervning.3.2. Fastholdelseskampagne.3.3. Studiestart

2 .3.4. Candportalen.dk.4. Kommunikation Nyhedsbreve.4.3. DM Fagligt Nyt.5.4. Presse og netnyheder.5.5. Magisterbladet.5.6. DMStud.5. Karriere.5.1. DM Efteruddannelse.5.2. DM karriere.5.3. DM netværk.5.4. Mentorprogram.5.5. DM Dimittend Mentor.6. Øvrige medlemstilbud.6.1. DM Procent.7. Interne forhold.7.1. Opgradering af medlemssystemet.7.2. Kantine. Sektorer og sektioner.1. DM Offentlig.2. DM Privat.3. DM Forskning og videregående uddannelse.4. DM Forskning og formidling

3 .5. DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende.6. DM Studerende.7. DM Leder.8. DM Freelancere og Selvstændige.9. DM Pensionist-sektionen

4 1. Indledning Dette arbejdsprogram beskriver DM s planlagte opgaver og aktiviteter i Arbejdsprogrammet illustrerer, hvilke områder DM lægger særlig vægt på i det kommende år, og hvad DM konkret vil arbejde for i Både i forbindelse med DM s kerneydelser, særlige prioriteringer og sektorers og sektioners aktiviteter. Arbejdsprogrammet er ikke en udtømmende oversigt over DM s aktiviteter, og der er aktiviteter, som ikke er nævnt særskilt i programmet. Som det fremgår af DM s principprogram, arbejder DM efter en række overordnende politiske principper. Principperne danner udgangspunktet for DM s politiske prioriteringer og aktiviteter og dermed for arbejdsprogrammet. Principperne er: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt ansatte og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske kompetencer og kvalifikationer Aftaleretten skal være kollektivt forankret Der skal være kvalitet i arbejdet med medarbejderindflydelse, ytringsfrihed og ret til kontinuerlig selvvalgt kompetenceudvikling Der skal være ligestilling, og barrierer for ligeløn skal synliggøres og fjernes Alle medlemmer skal have adgang til en solidarisk og kollektiv pensionsordning Der skal være akademisk frihed. Uddannelse til højeste niveau er en samfundsmæssig investering, som primært skal finansieres af det offentlige. Dette arbejdsprogram [er godkendt af repræsentantskabet på mødet i november 2011]. Afrapporteringen fra opgaverne og aktiviteterne vil kunne læses i årsberetningen

5 2. DM s vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM vil skabe løsninger og være til stede, når der er problemer og vil også være med til at forebygge problemer og være med til at udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre medlemsvilkår. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 5

6 3. DM's tværgående arbejde 3.1. SÆRLIGE INDSATSER DM Faglighed Det overordnede mål med at arbejde med faglighed i DM er at styrke indsatsen vedrørende hvervning, fastholdelse og fremtidssikring af foreningen. DM vil ved at opprioritere faglighed supplere de klassiske ydelser indenfor løn, ansættelse og karriereudvikling, for at imødekomme medlemmernes ønske om viden og aktiviteter, der også omfatter medlemmernes faglige og professionelle arbejdsliv. Arbejdet med faglighed bygger også på et ønske om at involvere og engagere medlemmerne mere aktivt i DM s udvikling. Hovedbestyrelsen har besluttet, at DM skal arbejde på at udvikle en tydeligere faglig profil overfor medlemmerne og i offentligheden. Der igangsættes derfor et udviklingsforløb, der foregår i to etaper. I den første etape af projektet, som lanceres i maj 2012, vil der ske en opprioritering af DM s hjemmeside, samt en videreudvikling af DM s medlemstilbud til også at omfatte en større grad af faglighed. Der vil endvidere i første etape blive taget initiativ til at etablere samarbejde med forskellige faglige sammenslutninger som i fællesskab med DM kan udvikle den faglige profil og de faglige tilbud. Satsningen sker indenfor syv faglige universer : Administration, Organisation og Politik Miljø og Natur Naturvidenskab og Teknik IT Sprog og Kommunikation Kultur og Sundhed Uddannelse, Didaktik og Forskning. De faglige universer er åbne for alle medlemmer, og medlemmerne vælger selv til og fra. 6

7 Udvikling af faglighed vil i 2012 indeholde følgende aktiviteter og indsatser: Udvikling af syv faglige universer på DM s hjemmeside og en langt større koordinering med de nuværende faglige netværk og den nuværende elektroniske netværksløsning De nuværende faglige netværk skal tilpasses de syv faglige universer Arrangementer, såsom konferencer og fyraftensmøder med faglig fokus DM tager kontakt til faglige selskaber og sammenslutninger og inviteret til samarbejde omkring udvikling af faglighed indenfor de syv universer. Interesserede sammenslutninger og selskaber får samtidig tilbudt mulighed for administrativ bistand fra DM DM s fokusemner Målet med fokusemnerne er dels, at foretage konkrete analyser, der kan kvalificere beslutninger om, hvordan DM kan markere sig politisk i samfundsdebatten. Og dels at foreslå indsatser overfor beslutningstagere, eller at DM selv tager initiativ til aktiviteter, der kan imødegå de problemstillinger, som analyserne afdækker. I 2011 besluttede hovedbestyrelsen, at DM skal arbejde med særligt udvalgte fokusemner for at skærpe DM s bidrag til at belyse og skabe løsninger samt i højere grad opnå indflydelse inde for DM s arbejdsområder. Fokusemnerne består af et afgrænset problemfelt, som gennemanalyseres, hvorefter det besluttes, hvilken aktivitet eller produkt, der skal sættes i værk for at opnå gennemslagskraft og lydhørhed for DM s synspunkter. Fire fokusemner er iværksat i 2011: Magisterarbejdsmarkedet Ytringsfrihed som en del af arbejdsmiljøet samt to emner inden for uddannelsesøkonomi: Rammevilkårene for uddannelses- og forskningsinstitutioner/sektorforskningens vilkår efter universitetsfusionerne Finansiering af professionshøjskolernes udviklingsforpligtelser, forskningstilknytning og videncenterfunktion. 7

8 Alle fire analyseområder er sat i gang og forløber planmæssigt, lige som der er indgået aftale med eksterne leverandører. For fokusemnet omkring Ytringsfrihed som en del af arbejdsmiljøet, er der opslået på to ph.d.-stipendier på RUC, hvoraf BUPL medfinansierer det ene. Dette fokusemne løber over tre år. Analyserne i tre af de fire fokusemner for 2011 afsluttes ultimo 2011, hvorefter pressesatsningen lanceres og eventuelle konkrete indsatser sættes i værk afhængigt af de resultater, som analyserne afdækker Fokusemner for 2012 fastlægges af hovedbestyrelsen ultimo Samarbejde med andre organisationer DM arbejder på det overordnede strategiske niveau med løbende på at udbygge samarbejdet med andre relevante organisationer. Formålet er at styrke DM s service overfor medlemmerne og fremtidssikre DM. Udover det traditionelle faste samarbejde med de øvrige organisationer i magisterfamilien GL, MA og MP, udbygger DM løbende sit samarbejdet med både andre ACorganisationer og organisationer uden for AC. DM har siden 2010 arbejdet sammen med mindre AC-organisationer og drøftet mulighederne for et tættere samarbejde på både det administrative, ydelsesmæssige og det fagpolitiske område. Organisationerne er kendetegnet ved at have interessefelter, der ligger tæt op ad DM s, og for de flestes vedkommende en skarp professionsfaglig profil. Organisationerne er: Bibliotekarforbundet, Jordbrugsakademikerne, Dansk Psykologforening, Den Danske Dyrlægeforening, Kommunikation og Sprog, PharmaDanmark, Arkitektforbundet og Den Ny Tandlægeforening. DM støtter selvstændige faglige selskaber, som har specialiseret sig inden for de mange discipliner, hvor DM s medlemmer har ekspertise og særlige interesser. I 2011 har DM indgået samarbejdsaftaler med Danmarks Mikrobiologiske Selskab (DMS) og Audiologopædisk Forening. DM samarbejder med de andre danske lærerorganisationer i DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) om at fremme gode vilkår for undervisere i DK på alle niveauer i uddannelsessystemet. 8

9 Desuden indgår DM på sekretariatsniveau i AC-netværk på socialrådgiverområdet og lederområdet med erfaringsudveksling som omdrejningspunkt. Samarbejde med mindre AC-organisationer De otte AC-organisationer udbygger kontinuerligt deres samarbejde med løbende politiske og administrative møder Samarbejdsaftaler med faglige selskaber DM vil arbejde på at udbrede samarbejdet med faglige selskaber. Samarbejde med DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) Samarbejdet i DUS vil i 2012 særligt have fokus på følgende tre områder: o o o Uddannelsespolitisk samarbejde, med særlig vægt på uddannelsespolitikkens betydning for underviserprofessionen Arbejdsmiljø i undervisningssektoren Internationale udviklingers betydning i Danmark herunder samarbejdet om DLI (Danske Underviserorganisationers Internationale) kontoret i Bruxelles Det internationale område DM s internationale arbejde handler både om at indsamle viden om udviklingen og vilkårene på arbejdsmarkedet i andre lande, som er relevante for danske akademikere, og om at forsøge at påvirke beslutninger og anbefalinger i internationale fora, som kan have betydning for DM s medlemmer. Endvidere skal DM arbejde for at forbedre vilkårene for medlemmer, som ønsker at arbejde i udlandet. Endelig kan DM engagere sig i udviklings- og solidaritetsprojekter sammen med samarbejdspartnere i andre lande. I en verden, der i voksende grad er afhængig af internationale udvekslinger og aftaler, er det også for fagforeninger og deres medlemmer nødvendigt at følge med i og forsøge at øve indflydelse på den internationale udvikling og anbefalinger/beslutninger fra internationale/tværstatslige organisationer m.v. 9

10 På privatområdet forventes DM s ansøgning om medlemskab af UNI (Global Union for skills and services) imødekommet, hvilket medfører et behov for mere konkret at undersøge, hvad DM kan få ud af dette medlemskab Generelt fortsætter det nordiske samarbejde og udviklingen af gæstemedlemskabsaftaler til gavn for mobile medlemmer, ligesom aftale med Deloitte om skatterådgivning i forbindelse med arbejde i udlandet også fortsættes. På undervisnings-/forskningsområdet fortsætter det globale arbejde i EI (Education International) og på europæisk plan i ETUCE (European Trade Union Committee for Education), herunder at DM varetager formandskabet for ETUCE s Higher Education and Research Standing Committee (HERSC). Desuden er DM med i samarbejdet med de andre danske lærerorganisationer om et fælles kontor i Bruxelles Ligestilling DM arbejder for ligeløn mellem kvinder og mænd, for 12 ugers øremærket barsel til mænd og for kvotelovgivning med det mål, at mindst 40 procent af bestyrelsesposter i private børsnoterede virksomheder skal besættes af kvinder. Det gør DM gennem proaktive overenskomstkrav, gennem påvirkning af det politiske system og ved selv at fokusere på at fremme ligestilling for medlemmerne. DM arbejder kontinuerligt på at bedre vilkårene på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet for medlemmerne, og DM mener, at en øget ligestilling mellem kvinder og mænd er en forudsætning for, at vi når det mål. DM integrerer derfor ligestilling i alle vores aktiviteter, hvad enten det drejer sig om konkret medlemsrådgivning, aktiviteter på uddannelsesstederne eller overenskomstforhandlinger. Fokus på at styrke mainstreaming af ligestilling i alle DM s aktiviteter. Både politikere og sekretariatet skal have et øget fokus på ligestilling i det daglige arbejde Alle sager, der forelægges HB screenes for en ligestillingspolitisk vinkel. Når det er relevant, vil sagen indeholde en ligestillingsvurdering Styregruppen for ligestilling vil ved udgangen af 2012 evaluere, hvordan det går med mainstreaming i DM s arbejde 10

11 Styregruppen for ligestilling vil sætte en ligestillingsdagsorden, og blandt andet fokuserer på diskrimination på grund af alder, seksuel orientering og etnicitet DM s ligestillingsnetværk er i vækst, og i august 2011 havde netværket 70 medlemmer. Målet er 250 medlemmer ved udgangen af Netværket modtager kvartalsvise nyhedsbreve, ligesom aktuelle møder og debatarrangementer annonceres på side?. Der er nedsat en styregruppe for netværket, som mødes i DM seks gange om året. I 2012 skal der udarbejdes og vedtages vedtægter for styregruppen 3.2. LØN OG ANSÆTTELSE OK 13 og serviceeftersyn 2012 vil i høj grad blive præget af forberedelserne til OK 13. Centralt i denne forberedelse vil være serviceeftersynet på det statslige område. For DM er det afgørende, at resultaterne af det igangværende serviceeftersyn, som leder frem mod OK 13 lægger op til et forsat fælles AC-lønsystem, så enkelte områder ikke lønmæssigt isoleres. Samtidig vil DM arbejde for fortsat at sikre den kollektive forhandlingsret. DM vil både nøje følge og gennem konkrete initiativer aktivt medvirke i serviceeftersynet OKAPU (Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget) udarbejder i efteråret 2011 principielle retningslinjer for DM s ageren og politiske udmeldinger Overenskomster på det private område Der skal forhandles overenskomster på mange af de store private DM-virksomheder i Overenskomsterne i CSC Danmark, DR, Post Danmark og TDC skal fornyes. 11

12 Støtte til TR DM har næsten 650 tillidsrepræsentanter, som sammen med kontaktpersonerne på de private arbejdspladser er DM s rygrad. DM arbejder for at yde god sekretariatsbistand, uddannelse, information samt konkrete aktiviteter og redskaber til de lokale tillidsrepræsentanter. På den måde kan medlemmerne lokalt få de bedst mulige ansættelsesvilkår. Tillidsrepræsentanternes hovedopgave er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på de enkelte arbejdspladser. De forhandler lønaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser og holder i øvrigt øje med, om overenskomster og aftaler overholdes. På private arbejdspladser forhandler tillidsrepræsentanterne overenskomsten. Tillidsrepræsentanterne indgår ved sager om fyring, stress, mobning mv. Desuden er tillidsrepræsentanterne med til at aftale generelle retningslinjer på arbejdspladserne, fx om kompetenceudvikling, MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalepolitik. De aktiviteter, DM tilbyder tillidsrepræsentanterne spænder vidt og vil i 2012 fokusere på tillidsrepræsentanternes arbejde på arbejdspladserne, uddannelse, information samt konkrete aktiviteter og redskaber: Sekretariatsbistand i konkrete sager samt bistand til og deltagelse i forhandlinger TR- uddannelse Information til TR Blandt andet nyhedsbrevet DM fagligt nyt (se afsnit 3.4.3), Faglig håndbog, DM s hjemmeside og trykte pjecer Temadage og konkrete redskaber Medlemsrådgivning DM s Forhandlingsområde vil først og fremmest fokusere på udvikling og forbedring af den daglige rådgivning, vejledning og sparring i forhold til DM s medlemmer. 12

13 I lighed med tidligere år vil der blive gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne. Undersøgelserne handler om kvaliteten af medlemsrådgivningen, som forhandlingsområdet gennemfører inden for telefon- og skriftlig sagsbehandling. Evalueringen af den telefoniske rådgivning afdækker samtlige opkald i telefonvagten over en uge, hvor medlemmerne umiddelbart efter opkaldet til DM modtager et spørgeskema. Evalueringen af den skriftlige sagsbehandling bygger på samtlige sager, der er afsluttet gennem en måned, hvor medlemmerne også modtager et spørgeskema. Der vil forsat blive udviklet værktøjer, som giver det enkelte medlem og den enkelte tillidsrepræsentant mulighed for selv at sætte sig ind i centrale løn- og ansættelsesmæssige problemstillinger. Det vil ske igennem udbygningen af vejledningen via DM s hjemmeside, pjecer og en række fyraftensmøder Arbejdsmiljø Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt i DM, da mange henvendelser fra medlemmer handler om det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress. Hvert andet år udarbejder DM en overordnet handlingsplan på arbejdsmiljøområdet. Nuværende handlingsplan er gældende for perioden Arbejdsmiljøområdet i DM har efterhånden udviklet sig til et stort og stadigt ekspanderende område med et stærkt stigende antal henvendelser fra medlemmer og arbejdspladser. Henvendelserne omhandler specielt problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og der er stor interesse fra arbejdsplader, sektorer og sektioner om arbejdsmiljøspørgsmål generelt. Udover konkret stillingtagen/aktiviteter i arbejdsmiljøsager ved direkte medlemshenvendelse og fortsat ydelse af psykologbistand til medlemmerne, er blandt andre følgende aktiviteter planlagt for 2012: Pjecen Tillidsrepræsentant/Arbejdsmiljørepræsentant, arbejdspladsen og det stressramte medlem Der udarbejdes en pjece der i kort form beskriver positive erfaringer med at få et stressramt medlem tilbage i arbejde. Hvordan støtter tillidsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdspladsen, ledelsen og kolleger bedst 13

14 den stressramte medarbejder? Der er fokus på den vellykkede tilbagevenden til arbejdet. Livline DM s tilbud om kontakt og sparring på arbejdsmiljøområdet udbygges og markedsføres med en særlig LIVLINE for tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter med akutte eller vanskelige sager, en telefontid eller en særlig mailadresse samt tilknyttet vagtordning. Undersøgelse på museumsområdet Der iværksættes en særlig undersøgelse på museumsområdet med henblik på at udarbejde værktøj til arbejdspladsvurdering, hvad angår det psykiske arbejdsmiljø Socialrådgiverordning Socialrådgiverordningen er et tilbud til DM s medlemmer, hvis arbejdsevne er truet på grund af akut sygdom, kroniske lidelser, arbejdsskader, stress eller ledighed. DM s medlemmer søger hos DM viden om arbejdsmarkedsområdet, herunder lovgivning vedrørende sygdom, beskæftigelsesindsats, fleksjob, pensioner samt arbejdsskader, lige som de søger assistance til mødet med det offentlige system. DM kan bistå medlemmerne med at pege på veje ud af en tilsyneladende fastlåst situation gennem grundigt kendskab til mulighederne i arbejdsmarkedssystemet. Daglig rådgivning af medlemmer, hvis arbejdsevne er truet, herunder vejledning om gældende lovgivning Aktiv deltagelse i mødet med arbejdsmarkedssystemet i kommunerne og sygesamtaler med arbejdsgiver Assistance ved skriftlige kommentarer til høringssvar til myndighederne Udarbejdelse af klageskrivelser ved afgørelser, som DM vurderer ikke er lovmedholdelige Rådgivning inden for den sociale lovgivning vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede emner (fx orlovsordning for syge og døende, tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappet barn) 14

15 Vejledning i arbejdsskadesager, både erhvervssygdomme og arbejdsulykker. DM er fuldmagtshaver ved Arbejdsskadestyrelsen med adgang til dokumenter i sagen Psykologordning DM tilbyder psykologbistand til medlemmer, der har været ude for uventede eller usaglige afskedigelser, dårlig ledelse, chikane og mobning, stress og udbrændthed. DM har erfaring for, at et kortvarigt, intenst forløb hos en psykolog, der er specialiseret i arbejdsrelaterede problemstillinger, kan hjælpe på følgerne af de belastninger, et dårligt arbejdsmiljø kan medføre. Der har været en årlig stigning på cirka 10 procent i bevillingerne til psykologordningen, og meget tyder på, at stigningen vil fortsætte. Det er DM s arbejdsmiljøkonsulenter eller socialrådgiveren, der kan bevilge et psykologforløb. Andre konsulenter kan henvise medlemmer til arbejdsmiljøkonsulenterne eller socialrådgiveren, hvis de vurderer, at et forløb hos en psykolog vil være gavnligt. Nogle henvendelser klares med grundige stresssamtaler med konsulenterne. Der henvises ikke til psykolog, hvis problemstillingen er af privat karakter, eller hvis medlemmet i forvejen er i et behandlingsforløb. DM har samarbejdsaftaler med en række psykologer rundt om i landet, hvortil medlemmer kan visiteres. Der bevilges normalt 3 5 konsultationer, med mulighed for yderligere bevilling efter aftale med medlemmet og psykologen, dog max. 10 timer. Gennemsnitligt ydes der fem konsultationer. Der vil fortsat blive bevilliget konsultationer til berørte medlemmer 15

16 3.3. PROFIL, HVERVNING OG FASTHOLDELSE Profilarbejdet og hvervning Formålet med DM s hverveindsats er, at øge antallet af medlemmer og dermed sikre at DM kan tilbyde alle medlemmer god faglig rådgivning, service, tilbud mm. Målsætningerne for hvervning af studerende er: At hverve 4000 nye studerende i 2012 At sætte øget fokus på RUS-perioden, så DM dækker alle studieretninger Med særligt fokus på de erhvervsaktive medlemmer, er målsætningerne: At nuværende medlemmer føler sig endnu stærkere knyttet til DM At DM er attraktivt for potentielle medlemmer Efter en årrække med en intensiv studenterhverveindsats har DM nu opnået betydelig erfaring med at rekruttere nye medlemmer. En viden, som også kan bruges i forhold til de erhvervsaktive. Desuden har profilkampagnen i 2011 sikret, at DM nu generelt er mere kendt hos medlemsmålgruppen, og derfor vurderes det, at der vil være gode muligheder for at gå fra synlighed til decideret indmeldelse. Events på de største offentlige og private DM-arbejdspladser: kom og mød DM og få en snak med en forhandlings-/karrierekonsulent Hverv-en-ven : kommunikationsindsats til eksisterende medlemmer om at hverve en ven Nyt materiale om DM på engelsk Indsats overfor ph.d. ere, herunder en pjece med omtale af DM s ph.d.- undersøgelse Produktion af engelsk materiale til udenlandske forskere Fastholdelseskampagne Formålet med fastholdelseskampagnen er, at fortælle medlemmerne, hvilke faglige tilbud, services og rådgivning DM tilbyde, så fordelen ved medlemskab bliver tydeligere 16

17 for medlemmerne.. Dette gøres gennem branding, genkendelighed og loyalitet. Der fokuseres både på de privatansatte og de offentligt ansatte medlemmer, men med differentierede og målrettede budskaber. Målsætningen er, at nedbringe antallet af medlemmer, der melder sig ud med 25 procent sammenlignet med 2011, og at nuværende medlemmer skal føle sig endnu stærkere knyttet til DM. På baggrund af evalueringen af profilkampagnen fra , er der et stort potentiale i fortsat at arbejde med kampagner i DM. Efter en årrække med fokus på rekruttering af nye medlemmer, senest gennem profilkampagnen, har DM nu valgt at se på udmeldelsesmønstrene, der viser, at en del medlemmer kun er medlemmer i kort tid ordinære medlemmer melder sig hvert år ud af DM. En af årsagerne er, at medlemmerne ikke har kendskab til DM s medlemsydelser udover løn- og ansættelsesrådgivning. Analyse og videnindsamling med det formål at få konkret viden om medlemmerne og deres syn på DM Udvikling af fastholdelsespakker til tre-fem typer af medlemsgrupper Udvikling af elektronisk redskab, der kan givemedlemmerne et overblik over, hvad de kan spare på andre ydelser, så som forsikringer, når de er medlemmer af DM Events (kaffevogn) på de største private DM-arbejdspladser Fyraftensmøder ude på private arbejdspladser Klar synliggørelse af tilbud og rabatter i alle produkter Studiestart Formålet med DM s studiestartsaktiviteter er at skabe synlighed for potentielle medlemmer om DM s mange faglige tilbud og services på samtlige universiteter, med særligt fokus på de naturvidenskabelige og humanistiske fakulteter. I 2012 vil DM i endnu højere grad samarbejde med de relevante universiteter på centralt plan ved: At lave aftaler med studenterråd, fakultetssekretariat mv. for at komme ud til flest muligt studerende Oplæg for mindst 50 hold nye studerende. 17

18 Synligheden i studiestarten er afgørende for, at de nye studerende ser DM som det naturlige fagforeningsvalg, at de får et godt indtryk af DM, samt at de melder sig ind i DM. Indsatsen i studiestarten er bygget op omkring følgende elementer: Samarbejdsaftaler, der giver mulighed for at komme bredt ud, fx via aftaler med de lokale studenterråd DM s universitetsorganisatorer opsøger de lokale rusvejledere for at lave aftaler om oplæg DM studerende inddrages i planlægningen af RUS-koncept og også i selve studiestarten Strømlinet markedsføringsmateriale, som sikrer genkendelighed hos de studerende i studiestarten og på studiestartsmesserne Candportalen.dk Formålet med candportalen.dk er at tiltrække nye medlemmer og vise både potentielle og nuværende medlemmer hvad MA, MP og DM kan tilbyde i forhold til studie- og arbejdsliv. Candportalen.dk er en hverveportal, hvor nye medlemmer kan se, hvad DM, MA og MP tilbyder i studietiden. Candportalen.dk blev lanceret i august 2010 og bliver hele tiden udviklet med nye funktioner. PR-event for at få besøgstallet til at stige Udbygning af indholdet, antallet af jobprofiler, test og guides Udarbejdelse af markedsføringsmateriale og distribution på universiteterne. 18

19 3.4. KOMMUNIKATION dm.dk Formålet med dm.dk er at vise medlemmer og potentielle medlemmer DM s ydelser og faglige tilbud, at tilbyde medlemmer og potentielle medlemmer en række af disse ydelser online, samt vise DM s politiske holdninger. I 2012 er de konkrete mål: At forbedre de interaktive sider på dm.dk At synliggørelse faglighed At sikre bedre tilgængelighed til dm.dk s meste besøgte sider fra mobile enheder. Brugerundersøgelser viser, at de interaktive sider ikke fungerer optimalt, og derfor skal de forbedres. Samtidig falder disse forbedringsønsker sammen med, at medlemssystemet skal opgraderes, og det giver nye muligheder for at skabe en bedre løsning. For medlemmer og kommende medlemmer udgør dm.dk en samlet indgang til alle medlemsydelser, og de faglige tilbud skal indgå som en højt profileret og naturlig del af de øvrige medlemsydelser. Tendensen til at søge informationer på mobiltelefonen frem for computer er hurtigt stigende, så alt tyder på, at DM s medlemmer i løbet af de næste par år vil forvente at kunne tilgå centrale informationer i en god og brugervenlig form fra deres mobil. Nyt design og ny teknisk løsning for online-indmeldelsesblanket og tilmelding til kurser og arrangementer Etablering af syv faglige universer Applikation til Iphone og Android Strategi for og udvikling af en teknisk platform til et mobil-site. 19

20 Nyhedsbreve Formålet med DM s nyhedsbreve at give medlemmerne en nem indgang til DM s ydelser. Formålet er også at generere trafik til dm.dk og at tydeliggøre DM s holdninger overfor medlemmerne. DM s nyhedsbrev Nyt fra DM udkommer to gange om måneden. Hver anden gang er nyhedsbrevene målrettet særlige målgrupper, således at henholdsvis offentligt ansatte, privatansatte og ansatte i undervisningssektoren modtager nyhedsbreve, der er relevante for dem. Nyt fra DM er formidler af rådgivningsydelser og medlemsservices. Der bringes også nyheder med DM s holdninger. Nyt fra DM er udvidet med jobannoncer og relevante eksterne tilbud til medlemmerne. Derudover udkommer nyhedsbreve til ledersektionen Nyt fra DM leder, fire gange om året. DM s nyhedsbrev til tillidsvalgte DM Fagligt Nyt udkommer 9 gange om året. Nyt fra DM fortsætter med at være temabaseret og målgruppeopdelt i udgivelser i 2012 Brugerundersøgelse af adfærd og behov Synliggørelse af ydelser og services i samarbejde med sektorbestyrelser DM Fagligt Nyt Formålet med DM Fagligt Nyt er at give DM s tillidsvalgte information og viden, så de kan tage initiativer på arbejdspladsen og varetage medlemmernes interesser. DM Fagligt Nyt udkommer ni gange om året som et temabaseret nyhedsbrev og sendes til cirka modtagere, hvoraf omkring 650 er tillidsrepræsentanter. Det sendes ud i en nyhedsmail, hvor man kan vælge at åbne en pdf-version eller klikke sig ind på dm.dk, hvor nyhedsbrevet ligger som en underside. 20

21 En læserundersøgelse fra slutningen af 2010 blandt DM s tillidsrepræsentanter viste, at halvdelen læser det ved at åbne pdf en, cirka hver fjerde klikker sig ind på dm.dk og cirka hver femte gør begge dele. Læserundersøgelsen viste også, at cirka tre ud af fire tillidsrepræsentanter er overvejende tilfredse eller meget tilfredse med DM Fagligt Nyt. De bruger det enten direkte eller indirekte i deres arbejde som tillidsrepræsentant, og det bidrager til deres viden om DM s holdninger. DM Fagligt nyt vil fortsat indeholde temaer suppleret med andre relevante artikler, faglig brevkasse og formandens kommentar Ni udgivelser Ændringer og tilpasninger af undersiden på dm.dk, så flere klikker sig ind på undersiden. Det skal gøres endnu tydeligere, at man kan læse DM Fagligt Nyt i en pdf-version Presse og netnyheder Formålet med DM's pressearbejde er at påvirke politikudviklingen og skabe synlighed blandt medlemmer og beslutningstagere for DM i den offentlige debat og synliggøre, at DM er en væsentlig aktør, når det gælder arbejdsmarked, forskning, uddannelse og ligestilling. Desuden spiller pressearbejdet en rolle, for DM's fastholdelse af eksisterende medlemmer og for at hverve nye medlemmer. Det er centralt for DM at markere sig i den offentlige debat og meningsdannelse og derigennem have muligheden for at kunne lægge pres på politikere, organisationer eller andre i det offentlige rum, hvad enten det gælder konkrete sager eller sager på et mere overordnet niveau. DM kommunikerer både i skrevne og elektroniske medier samt på Pressefunktionen søger kontinuerligt at skabe tæt kontakt til de store medier på de områder, der er af betydning for DM s fagpolitiske arbejde og profil. Dette sker for at skabe et godt og tillidsskabende forhold til medier og navngivne journalister. 21

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM S MEDLEMMER SEKTORER I DM DM Offentlig: Medlemmer ansat i administrative job i staten, regioner og kommuner. DM Privat: Privatansatte medlemmer. Medlemsfordelingen

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2014

DM s arbejdsprogram 2014 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

DM s repræsentantskabsmøde den 25. november 2009 Bilag 10.1. Arbejdsprogram 2009/2010

DM s repræsentantskabsmøde den 25. november 2009 Bilag 10.1. Arbejdsprogram 2009/2010 DM s repræsentantskabsmøde den 25. november 2009 Bilag 10.1 Arbejdsprogram 2009/2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Politiske indsatsområder... 4 Ligestilling... 4 Medarbejderindflydelse og indflydelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

dm kort fortalt Årsrapport 2011

dm kort fortalt Årsrapport 2011 dm kort fortalt Årsrapport 2011 1 2 Dm s medlemmer DM s medlemmer DM rundede i 2011 et medlemstal på 40.000 medlemmer, hvilket er en stigning på 2000 medlemmer i forhold til året før. Dermed følger 2011

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA 38.400 MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING 2.000 FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END 7.000 ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING,

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere