Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus med udbud i Viby J. Undervisningen vil finde sted på Sønderhus 30 i Viby J. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi, nr. 774 af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Erhvervsakademi Aarhus. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Lars Zwisler, cand.merc. og HD. Uddannelsesleder på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol. Tidligere uddannelsesleder og underviser på datamatiker- og multimedieuddannelsen. Har desuden været censor på en række forskellige videregående uddannelser, herunder bl.a. ituddannelser. 5

6 Eva Trosborg, cand.scient., HD, MBA. Partner i PS Informatic ApS. Censor på datamatiker- og lederuddannelser på bl.a. den daværende Danmarks Forvaltningshøjskole og IT-Universitetet. Har desuden været ekstern lektor i etik og edb, systemudvikling, projektledelse og it-strategi på en række uddannelsesinstitutioner. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Caspar Theut og evalueringsmedarbejder Mia Holm Andreasen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1. 6

7 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at det geografiske dækningsområde udgøres af Aarhus, Syddjurs og Samsø Kommuner. Ansøgeren har desuden redegjort for, at det forventes, at dimittenderne primært vil finde ansættelse i små, mellemstore og store virksomheder i it-branchen. I den forbindelse forventes det desuden, at dimittenderne primært vil blive ansat i private virksomheder. Sekundært forventes det, at de vil blive ansat i offentlige kundeorganisationer, som anvender informationsteknologi i væsentligt omfang. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en grundig redegørelse for arbejdsmarkedet i det geografiske dækningsområde, som viser, at der vil være behov for udbuddet. Ekspertpanelet finder det i den forbindelse positivt, at ansøgeren med henvisning til Web-Direct har redegjort for, at der vil være brug for cirka 500 professionsbachelorer i økonomi og informationsteknologi inden for de nævnte brancher i løbet af de næste fem år. Ekspertpanelet finder det desuden positivt, at ansøgeren har modtaget en tilkendegivelse fra it-forum midtjylland om, at der er behov for udbuddet. Ekspertpanelet finder dette positivt, da it-forum midtjylland repræsenterer ca itarbejdspladser i lokalområdet og dermed har et indgående kendskab til de aktuelle og fremtidige behov inden for dette felt. Ekspertpanelet vurderer, at det er en mindre svaghed, at ansøgeren har foretaget en ret udetaljeret redegørelse for udviklingen i be- 8

9 skæftigelsessituationen for udbuddets dimittender. Ansøgeren har redegjort for, at 36 % af dimittenderne fra 2004/05 er i arbejde, mens det er 48 % fra den seneste årgang. Ansøgeren har desuden redegjort for, at 53 % af dimittenderne fra 2004/05 fortsat er i uddannelsessystemet, mens det ikke er oplyst, hvor mange fra den seneste årgang, der også er det. Det er heller ikke oplyst, hvor mange ledige der er blandt dimittenderne. På baggrund af den udetaljerede redegørelse finder ekspertpanelet, at det er svært at vurdere udviklingen i beskæftigelsessituationen. Svagheden er dog ikke tillagt nogen særlig betydning, hvilket skyldes, at den første del af behovsanalysen, som omhandler arbejdsmarkedet, er forholdsvis stærk, og at der altid er svagheder i tilgængelige statistiske oplysninger. Samlet set vurderer ekspertpanelet, at der er foretaget en tilfredsstillende behovsanalyse, og at det er sandsynliggjort, at der vil være brug for udbuddets dimittender i det geografiske dækningsområde. Ekspertpanelet finder, at ansøgerens planer for fremtidig dialog med aftagerne med henblik på at sikre uddannelsens fortsatte relevans er tilfredsstillende. Erhvervsakademiet vil bl.a. nedsætte et uddannelsesudvalg bestående af repræsentanter udpeget af DI, Dansk Erhverv, Aarhus Universitet, arbejdstagerorganisationer og undervisere og studerende fra udbuddet. Uddannelsesudvalget vil mødes minimum to gange årligt for at diskutere uddannelsens indhold, rammer og resultater med henblik på evt. at udarbejde handleplaner. Formålet med udvalget er desuden at skabe en dialog om aktuelle emner på studiet, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsplaner for studiets fremtidige udvikling. Ansøgeren redegør desuden for, at udbuddet vil deltage i et advisory board for alle it-faglige uddannelser på erhvervsakademiet. Dette udvalg har repræsentanter for it-forum midtjylland, PROSA og Dansk Supermarked. Advisory boardet mødes en gang hvert halve år for at drøfte fx aftagervirksomhedernes vurdering af det faglige indhold i uddannelsen og praktikperioden. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt følgende bilag: Bilag K1.1: Bilag K1.2: Bilag K1.3: Nøgletalstabeller Vejledning om praktikopfølgning og evaluering Virksomhedsnetværk på Erhvervsakademi Aarhus. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har angivet, at der forventes at være behov for 54 praktikpladser i 2017, 81 i 2018 og 108 i I ansøgerens behovs- og relevansanalyse for uddannelsen har 70 % af de adspurgte virksomheder (hvilket svarer til ca. 16 virksomheder) angivet, at de vil kunne tage en studerende i praktik nu eller i fremtiden. Ekspertpanelet vurderer, at kun 17 ud af de 23 adspurgte virksomheder er relevante aftagere af uddannelsens dimittender. Da det ikke fremgår af redegørelsen, hvilke virksomheder der har givet tilsagn om at modtage praktikanter, er det svært at vurdere antallet af mulige praktikpladser. Dette er en mindre svaghed ved ansøgningen. Ansøgeren redegør for tidligere indsatser med praktikpladser og dokumenterer et samarbejde med i alt 650 praktikvirksomheder, og ansøgeren estimerer, at ca. 40 % af virksomhederne er inden for brancher, som også er relevante for studerende på det ansøgte udbud. Ekspertpanelet vurderer det på den baggrund positivt, at ansøgeren har et omfattende netværk af praktikvirksomheder. Ansøgeren beskriver, hvordan indsatsen på udbuddet vil være organiseret. Der vil blive tilknyttet en praktikkoordinator, som dels vil have til opgave at kontakte virksomheder for at gøre dem opmærksomme på den nye uddannelse og dels skal motivere og forberede de studerende til at søge en praktikplads via bl.a. praktiksøgningskurser. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet samlet set, at ansøgeren vil kunne tilvejebringe de fornødne praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt følgende bilag: Bilag K2.1: Bilag K2.2: Bilag K2.3: Bilag K2.4: Bilag K2.5: Oversigt over nuværende praktikvirksomheder Beskrivelse af karrierecenteret Forventet form for jobsøgning for PBA i økonomi og informationstekno logi Eksempel på praktikfolder, fra finansøkonom Eksempel på oplysningsfolder til studerende 10

11 Bilag K2.6: Bilag K1.3: Eksempel på oplysningsfolder til virksomheder Virksomhedsnetværk på Erhvervsakademi Aarhus. 11

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgerens overvejelser om uddannelsens tilrettelæggelse er hensigtsmæssige. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har vedlagt en oversigt over fagenes ECTS-fordeling og progression på uddannelsens syv semestre og desuden har redegjort for uddannelsens progression og det pædagogiske udgangspunkt for undervisning og læring, som knytter an til erhvervsakademiets pædagogiske platform. Udkastet til studieordningen indeholder en kort beskrivelse af de pædagogiske undervisnings- og arbejdsformer, som vil blive benyttet i uddannelsen, fx holdundervisning, projektarbejde, temaarbejde, tværfaglige cases, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Ekspertpanelet bemærker, at beskrivelserne af de pædagogiske metoder er relativt generiske, men vurderer, at anvendelsen af projekt- og casearbejde som undervisningsmetoder er relevant i forhold til uddannelsens læringsmål. I overensstemmelse med uddannelsesrapporten (jf. akkrediteringsrapporten om uddannelsen til professionsbachelor i it-forretningsudvikling) redegør ansøgeren for, at de studerende kan tage på udlandsophold i forbindelse med specialiseringen på 5. semester og/eller ved at søge en praktikplads i udlandet på uddannelsens 6. semester. Det fremgår af ansøgningen, at der på udbudsstedet er et internationalt kontor, som bl.a. arbejder med indgåelse og vedligeholdelse af samarbejdsaftaler og med praktisk vejledning af studerende i forbindelse med udlandsophold. Ansøgeren har desuden aftaler med virksomheder i England, Kina og Tanzania, hvor de studerende kan gennemføre deres praktikophold i virksomheder, der beskæftiger sig med it-forretningsudvikling. Ekspertpanelet bemærker, at disse aftaler ikke er dokumenterede, og at det derfor kan være svært at vurdere deres relevans. Men da erhvervsakademiet har en international afdeling, der yder en stor indsats for at understøtte internationalisering, vurderer ekspertpanelet samtidig, at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag K3.1: Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Aarhus 12

13 Bilag K3.2: Oversigt over EAAs internationale samarbejdspartnere. 13

14 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervseller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at udbuddet vil blive baseret på ny viden fra de relevante fagområder dels gennem aktiviteter, der skal sikre tilgang af ny viden til udbuddet, dels gennem igangværende aktiviteter. Som beskrevet under kriterium 1, vil der blive oprettet et uddannelsesudvalg for det ansøgte udbud, og udbuddet vil desuden deltage i det etablerede advisory board for erhvervsakademiets it-faglige uddannelser. Ansøgeren redegør for, at der vil blive arrangeret en årligt tilbagevendende konference for udbydere af uddannelsen, hvor de seneste tendenser fra branche og erhverv vil blive præsenteret og diskuteret. De enkelte faggrupper på udbudsstedet vil herefter have ansvar for evt. at ajourføre fagbeskrivelserne. Ansøgeren redegør desuden for en række igangværende aktiviteter på udbudsadressen, som også vil være relevante for det ansøgte udbuds videngrundlag. Aktiviteterne omfatter fx en række gæsteforelæsninger. Derudover nævnes forskellige konferencer, fx it-days med inddragelse af aftagerrepræsentanter, og mere uformelle kontakter med praksisfeltet, fx gennemførelse af tværfaglige projekter med undervisere og aftagere. Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet vil blive baseret på viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde og ny viden om forskning fra bl.a. samarbejder med Aarhus Universitet og professionshøjskolen VIA University College. Samarbejderne udmønter sig bl.a. i afholdelse af fælles konferencer inden for det it-faglige område og et fremtidigt samarbejde om udviklingsprojekter inden for samme fagområde. Derudover redegør ansøgeren for et samarbejde med Henley Business School i England og Henley Nordic, hvor udbuddets undervisere vil have mulighed for at deltage i kurser og undervisningsforløb og på den måde opnå viden om Henley Business Schools udviklings- og forskningsarbejde. Ekspertpanelet vurderer dette samarbejde som positivt. Ekspertpanelet vurderer desuden, at det vil styrke udbuddets udviklingsbasering, at der i 2013 vil bliver etableret en udviklingsafdeling, og at der vil blive formuleret en videnstrategi og en handlingsplan for udviklings- og evidensbasering i henhold til Frascati-manualen. Samlet set vurderer ekspertpanelet, at udbuddet i tilstrækkelig grad vil blive baseret på viden fra centrale beskæftigelsesområder og udviklings- og forskningsviden. Dokumentation 14

15 Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt følgende bilag: Bilag K3.2: Oversigt over Erasmus samarbejdspartnere Bilag K4.1: Aktivitet på Erhvervsakademi Aarhus Bilag K4.2: Oversigt over undervisere på EAA med erfaring relevant for professionsbacheloruddannelsen i it-forretningsudvikling Bilag K4.3: Råd og vink guide, som underviserne kan få inspiration af Bilag K1.2: Vejledning om praktikopfølgning og evaluering Bilag K4.4: Program studietur for underviserne, San Fransisco 2011 Bilag K4.5: Medlemsoversigt Business Club Århus Bilag K4.6: Program IT-days efteråret 2012 Bilag K4.7: Udveksling af underviser, rapport udarbejdet herom Bilag K4.8: Bøger skrevet undervisere på EAA i 2010 Bilag K4.6: Program IT-days efteråret 2012 Bilag K4.9: Skema til udviklings- og efteruddannelsesplan 2010/2011 Bilag K4.10: Samarbejdsaftale med Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, nuværende aftale Bilag K4.11: Samarbejdsaftale med Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, udkast til fremtidig aftale Bilag K4.12: Partnerskabsaftale mellem University College VIA og Erhvervsakademi Aarhus Bilag K5.1: Arbejdstidsaftale omkring møder i faggrupperne. 15

16 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at der på udbudsstedet udbydes en række uddannelser, som efter ekspertpanelets vurdering er beslægtede med det ansøgte udbud, og som er med til at styrke det faglige miljø. I den forbindelse har ekspertpanelet fx fremhævet erhvervsakademiuddannelserne til henholdsvis it-teknolog (108 STÅ) og finansøkonom (309 STÅ) og professionsbacheloruddannelsen i webudvikling (65 STÅ). Til ansøgningen er der vedlagt en liste over en lang række undervisere, som allerede er tilknyttet udbudsadressen med minimum ti timers undervisning om ugen. Ekspertpanelet vurderer, at der på udbudsadressen er et tilstrækkeligt antal undervisere med det rette kvalifikationsniveau og erfaring fra relevante brancher til fortsat at sikre et relevant fagligt miljø. Ekspertpanelet baserer vurderingen på, at flere af underviserne eksempelvis har erfaring med it-strategier, it-projektledelse, datakommunikation, salg og marketing. Derudover har flere af underviserne erfaring med at undervise i eksempelvis oplevelsesøkonomi, samfundsøkonomi, økonomistyring, markedsføring og global kommunikation. Ansøgeren har yderligere redegjort for aktiviteter relateret til efteruddannelse og kompetenceudvikling af underviserne, der kan bidrage til at sikre det faglige miljø på udbuddet, herunder at 5 % af undervisernes arbejdstid er allokeret til efteruddannelse, og at der holdes workshopper og konferencer. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt følgende bilag: Bilag K4.2: Oversigt over undervisere på EAA med erfaring relevant for professionsbacheloruddannelsen i it-forretningsudvikling Bilag K4.9: Skema til udviklings- og efteruddannelsesplan 2010/2011 Bilag K5.2: Program, seneste konference via fra forskning til praksis Bilag K5.3: Pædagogisk uddannelse til undervisere Bilag K5.4: Kursusforløb i Cooperative Learning 16

17 Bilag K7.2: Bilag K5.1: Bilag K5.5: Inspiration i forbindelse med praktikbesøg Arbejdstidsaftale omkring møder i faggrupperne Tips til variation i undervisningen. 17

18 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, hvilke faciliteter og ressourcer der er væsentlige for det ansøgte udbud, og har dernæst beskrevet, hvordan de nævnte faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Undervisningslokalerne er indrettet med digitale projektorer, internetadgang m.m. Der er etableret fem open learning-centre med studiefaciliteter, muligheder for gruppearbejde og stationære pc er, som de studerende kan bruge. Der er to større auditorier, der anvendes i forbindelse med fællesarrangementer, gæsteforelæsninger og tværfaglige aktiviteter. Desuden er der grupperum, som de studerende kan anvende til projektarbejde. Hele bygningen har trådløst netværk. På udbudsadressen er der et bibliotek med to bibliotekarer. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at de studerende har mulighed for adgang til server med ERP-/Axapta-faciliteter. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at udbudsstedet råder over de faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. 18

19 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for, at institutionen har et udbygget kvalitetssikringssystem, der vil blive anvendt på det ansøgte udbud. Af ansøgningen fremgår det, at et væsentligt element i kvalitetssikringssystemet er en kvalitetsplan og -beretning, der hvert år for hvert enkelt udbud udarbejdes i samarbejde mellem den ansvarlige uddannelsesleder og underviserne på udbuddet. Beretningen indeholder oplysninger om kvalitetsmål, drift og udvikling og danner grundlag for udarbejdelsen af en handlingsplan, som beskriver særlige indsatsområder på udbuddet. Kvalitetsplanen og -beretningen udgør grundlaget for et møde mellem uddannelseslederen og rektor. Efter et års gennemløb vil der blive udarbejdet en lignende plan og beretning for det ansøgte udbud. Ansøgeren redegør for, hvordan forskellige interessenter vil blive inddraget i kvalitetssikringen af uddannelsen, fx gennem aftagerundersøgelser, som skal gennemføres hvert andet år, årlige dimittendundersøgelser og censorevalueringer efter hver eksamen. Ansøgeren redegør for andre aktiviteter, der vil bidrage til kvalitetssikringen af undervisningen på det ansøgte udbud. Der gennemføres årlige spørgeskemaundersøgelser, der handler om henholdsvis undervisningen og uddannelsen i et bredere perspektiv. Derudover gennemfører den enkelte underviser en selvevaluering med eget valg af metode. I alle tilfælde er der fokus på opsamling og tilbagemelding til de studerende. Ekspertpanelet bemærker, at det er positivt, at der er redegjort grundigt for den fremgangsmåde, der anvendes ved kvalitetssikring af undervisningen, og for, hvem der er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning. Ansøgeren har ligeledes beskrevet de aktiviteter, der vil blive gennemført for at kvalitetssikre praktikophold. Disse aktiviteter indebærer bl.a., at to tredjedele af alle praktikvirksomheder skal besøges hvert år for at sikre, at praktikstederne lever op til de gældende krav. Sikringen af, at kravene opfyldes, sker desuden i samspil mellem virksomhederne, de studerende og praktikvejlederne. De studerende evaluerer praktikken i deres praktikopgave og løbende sammen med praktik- og hovedopgavevejlederen på 19

20 vejledermøder undervejs i praktikken. Hvert andet år gennemføres der desuden en spørgeskemaundersøgelse blandt praktikvirksomheder og studerende. Praktikstedet evaluerer praktikforløbene efter hvert forløb sammen med praktikvejlederen på baggrund af en guide, som erhvervsakademiet har udarbejdet til alle praktikvirksomheder. Studieophold i udlandet kvalitetssikres ifølge ansøgeren, ved at det internationale kontor hvert semester screener samarbejdspartnerne og deres udbud af fag og uddannelser. De studerende gennemfører en midtvejsevaluering og en slutevaluering af studieopholdet. Af ansøgningen fremgår det desuden, at der bliver stillet de samme krav til praktikophold i udlandet som til praktikophold i Danmark. Det enkelte praktikophold vil blive kvalitetssikret via en praktikaftale, som skal underskrives inden praktikkens start, og via de studerendes praktikrapport efter endt praktik. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at der vil blive arbejdet systematisk med løbende at sikre og udvikle kvaliteten af aktiviteter og resultater på det ansøgte udbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt følgende bilag: Bilag K1.2: Vejledning om praktikopfølgning og evaluering Bilag K4.3: Notat-intro Råd og vink 2010 Bilag K7.1: Kvalitetssystem for Erhvervsakademi Aarhus Bilag K7.2: Spørgeskema praktikvirksomheder Bilag K7.3: Spørgeskema praktik studerende. 20

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere