Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle"

Transkript

1 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Formanden Anders Christian Rasmussen bød på bestyrelsens vegne de 88 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag fra medlemmerne 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af bilagskontrollant 9. Eventuelt Som en del af referatet indgår dels formandens bemærkninger i den MEDLEMSINFO, der er blevet udsendt til alle medlemmer som indvarsling af generalforsamlingen, og dels indgår de på hjemmesiden fremlagte beretninger fra udvalgene. PowerPoints fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Klik her for at læse: Udvalgsberetningerne - og klik her for at læse MEDLEMSINFO ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Asger Nielsen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Jørgen Asger Nielsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet lovligt, jf. vedtægternes 3, stk.2 ad 2. Bestyrelsens beretning Foreningsarbejdet og serviceniveauet

2 Anders Christian Rasmussen indledte sin beretning med at rette en stor tak til medlemmerne i bestyrelse, i udvalgene og i sekretariatet for et godt og stort udført arbejde. I bestyrelsen og i foreningen som sådan trækkes der specielt meget på sekretariatet - foreningens maskinrum - der har mange administrative driftsopgaver, som en velfungerende forening som VSF ikke kan være foruden likviditet og regnskab, afregning med eksterne og interne parter, medlemsadministration, kontingentopkrævning, fangststatistikker, hjemmesiden, IT, daglige driftsopgaver og medlemsservice generelt, bare for at nævne nogle. Bestyrelsen har derfor i år haft en særlig drøftelse af, hvordan vi klarer de mange arbejdsopgaver i foreningen. Der er blevet set på, hvilke kerneydelser, der er nødvendige, og hvordan vi får bemandet og dobbeltbemandet disse opgaver således at flere tager over, og så ildsjælene ikke brænder ud. Som alle har kunnet læse i invitationen til generalforsamlingen, ønsker bestyrelsen at høre om medlemmernes forventninger til serviceniveauet. Formanden stillede herefter fire spørgsmål med ønsket om at få problematikken debatteret på generalforsamlingen: Skal medlemmerne af sekretariat og bestyrelse stå til rådighed 24 7? Forventes det, at såfremt man sender en mail til foreningen, så får man svar indenfor få timer? Hvad gør foreningen for mig? - Hvad kan jeg gøre for foreningen? Hvad er jeres mening om serviceniveauet og forventninger til foreningen? ACR forklarede derefter lidt om bestyrelsens arbejdsmetode med forudgående og indstillende forretningsudvalgsmøder, ordinære bestyrelsesmøder samt ekstraordinære bestyrelsesmøder med mere politisk betonede emner på dagsordenen. I de kommende år bør der, for at lede foreningen optimalt, fokuseres på stor mangfoldighed i bestyrelsen hvad angår forskelligartede kompetencer, for derigennem at øge værdiskabelsen i foreningen, kvaliteten i arbejdet og sammenspillet i bestyrelsen blandt andet gennem en forskelligartet tilgang problemstillingerne. De stående udvalg og ad hoc udvalg under bestyrelsen er selvforvaltende. De arbejder indenfor de retningslinjer og den bevillingsramme, de har fået. Hvis ikke udvalgsformanden i forvejen er bestyrelsesmedlem, har han altid mulighed for at deltage på bestyrelsesmøderne. Det har Henrik Skøtt som formand for arrangementsudvalget benyttet sig flittigt af og det har bestyrelsen haft stor glæde af. Derudover er der tradition for, at alle udvalg og bestyrelsen mødes en gang om året - dels for at afstemme forventninger og retning og dels for at få et større socialt samvær. Økonomien Årets regnskab udviser et overskud på ca kr., hvilket er et fint resultat i forhold til et budgetteret underskud på kr. Denne manko på ca kr. skyldes navnlig, at bestyrelsen har bedre mulighed for at udvise rettidig omhu, idet der nu til hvert bestyrelsesmøde foreligger elektronisk opdateret budgetopfølgning. Dertil kommer en stor besparelse på varmeudgifterne efter, at det nye varmepumpeanlæg/solceller er sat i drift. Medlemmerne Der er p.t. ikke nogen venteliste til medlemskab af foreningen. Men det må desværre konstateres, at vi, som en lang række andre foreninger, har et faldende medlemstal. Ikke drastisk men alligevel siden 2010 ca. 9%.

3 Opsynet Foreningens kontroludvalg har kontrolleret 430 personer ved vandløbene, og der har kun været ganske få problemer med ulovligt stangfiskeri ved Vejle Å s udløb til fjorden. Vandløbspleje Der er i foråret udlagt gydegrus i et mindre vandløb, og i sommer har foreningens aktive hjulpet til med udsætning af stk. åleyngel i Vejle Å. Mange aktive foreningsmedlemmer har endvidere over en 3 ugers periode i eftersommeren være hjælpere i DTU-AQUA`s arbejde med at foretage bestandsanalyser til den nye fiskeplejeplan, som forventes at ligge færdig på tryk i februar/marts DTU-AQUA benytter i stor udstrækning vandløbene omkring Vejle, som skoleeksempel på reproducerende vandløb hvor lokale tiltag sammen med det offentliges tiltag er gået hånd i hånd - og har båret frugt. Foreningen har igen i år også haft et godt og konstruktivt samarbejde med Vejle Kommune og deres medarbejdere. Kommunen har mange vandløbsprojekter, som ligger klar til, at der kan søges statslige midler til gennemførelse. I Grejs Å er det ved Hopballe Mølle og Højgård Fiskeri. I Vejle Å er det Ådal og Refsgård II Dambrug. I denne måned åbnes der op for 450 meter å i Mølbæk et tilløb til Højen Å - og i Grejs Å ledes vandet uden om Holtum Mølle. Fiskevandet og fangster Antallet og størrelser på fangende havørreder i Rohden å og Vejle å ligger nogenlunde på niveau med de seneste år. Der er fanget enkelte store havørreder op til 8 kg., og det samlede antal havørreder er ca. 550 stk.. Det er jo mange, selvom der andre sæsoner har været fanget det dobbelte. Foreningen har valgt, bl.a. på baggrund af faglig rådgivning fra DTU AQUA, at stoppe for udsætninger da mængden af udsætningsfisk i udsætningsplanen var så forsvindende lille (4800 stk. yngel og 1900 stk. ½-års), at der var risiko for at gøre mere skade end gavn. Foreningen har i Rohden Å, Grejs Å og Vejle Å-systemet en naturlig fiskebestand af bæk- og havørred, som er selvreproducerende. Dem er der ikke mange af i Danmark. Det er dejligt, at naturen har det godt og kan klare sig selv og klare sig endnu bedre med de restaureringsprojekter, foreningens å-udvalg sætter i værk. Alle de fiskelejekontrakter, som stod til udløb i år, er genforhandlet, og nyt fiskevand er kommet til. Senest har vi fået en aftale om fiskeri i Spjarup Mose. Åudvalget har i sommer foretaget beskæring af siv både ved Knabberup og opstrøms vejbroen ved Haraldskær. Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra medlemmer, der har klaget over den manglende grødeskæring i Rohden Å. Foreningen er opmærksom på problemet, og vil gå i dialog med Hedensted Kommune herom. Formanden opfordrede foreningens medlemmer til at møde op på klubaftenen den 1. december, hvor Jan Nielsen fra DTU-AQUA kommer, og hvor der vil blive en bredere debat om fangstrapporter og genudsætninger.

4 Klubhuset lejekontrakten på klubhuset med Vejle Kommune er i år blevet genforhandlet, og det drejer sig mest om foreningens og kommunens forpligtigelser. Foreningen står for den daglige drift uden kommunalt driftstilskud. Kommunen står for klimaskærmen og større udskiftninger. Derfor er det rigtig glædeligt med det nye varmesystem (luft til vand) og solcellerne på taget af klubhuset. Grøn energi og en stor reduktion på varmeregnskabet. Klubhusudvalget er i gang med at renovere og udskifte sanitet og toiletter, og det næste projekt er renovering, isolering og maling af køkken og baggang. Juniorerne Foreningen har en meget aktiv juniorafdeling. Der er i alt ca. 30 juniorer og minifiskere. De mødes i klubhuset hver tirsdag i vinterhalvåret, hvor der laves grej, undervises og ses fiskefilm. Og i sommer var de på tur til Norge for at fiske laks. Arrangementer Det er et stort plus for foreningen, at have et meget aktivt arrangements- udvalg. Hver mandag aften i vinterhalvåret er der aktivitet i klubhuset. Derudover arrangerer de bl.a. større foreningsevents og fisketure til kyst og åer. I år havde de, for at ændre på kønsfordelingen og for at tiltrække nye medlemmer, arrangeret en speciel fiskedag for kvinder. En rigtig god ide. Foreningen fik vist klubhus og fiskevand frem til nogle glade og dygtige kvindelige lystfiskere. Det var rigtig dejligt da mangfoldighed er med til at løfte en forening og træffe bedre beslutninger. Formanden ytrede et klart ønske om snart at få ændret kønsfordelingen i bestyrelsen. Klub 60+ Klub 60+ mødes hver mandag formiddag fra november til april, og de aktive medlemmer omkring 60+ holder desuden åbent klubhus hver mandag formiddag stort set fra april til november. Der er fremgang i antallet af fremmødte, hvor der nu er mellem 30 og 40 hver gang. Det giver socialt sammenhold. Det er dejligt og et fantastisk foreningsaktiv Kogræsserlaug Denne egn af landet er beriget med en masse fantastiske ådale med enge og overdrev, som er velegnet til naturpleje. Foreningen er med i et kogræsserlaug ved klubhuset. Det er et fint projekt, hvor kommunen får græsset ådalen af, landmanden får sine køre på græs, laugets medlemmer ser efter kørerne og får mulighed for at købe kød. Det gavner alle parter og det sociale samvær. Grønt forum VSF er på Friluftsrådets hjemmeside, og foreningen er med i Skibetborgernes egen ådal - et frivillighedsprojekt med fokus på bæredygtighed og borgerinddragelse. Projektet støttes økonomisk af Friluftsrådet i tre år. Skælprøver Carsten Maack fra skælprøvegruppen fortalte lidt om arbejdet med at indsamle og analysere skæl fra fisk fanget i Vejle å, hvorfra der foreløbig er kommet 51 prøver. Det er stadig muligt at indsende skæl også fra optøede fisk fra fryseren. CM præsenterede gruppen, og pointerede at alle, der har lyst til at deltage, kan møde op og være med. Mødedatoerne vil fremgå af kalenderen på hjemmesiden. CM gennemgik herefter procedurerne med at tage prøverne og indsende dem. Formålet er at få et dybere indblik i, hvad det er for en unik stamme, vi har her i Vejle å.

5 Afslutning på beretningen Formanden forespurgte de fremmødte, om der var spørgsmål til de i forvejen på hjemmesiden offentliggjorte skriftlige beretninger fra udvalgene, og opfordrede i øvrigt til at kigge på foreningens velbesøgte hjemmeside, hvis man vil følge lidt med i, hvad der sker. Endvidere rettede formanden igen i år en stor tak til alle foreningens frivillige og aktive i udvalgene og dem, som på den ene eller anden måde har givet en hånd med for at hjælpe foreningen: Rigtig mange tak. I er det fundament, der holder foreningen sammen. Hvis ikke I er der til at yde ja så må vi enten totalt neddrosle aktivitetsniveauet - eller sætte kontingentet drastisk i vejret. Herefter blev der vist en lille video, som DTU-AQUA har produceret om vandløbspleje fortrinsvis filmet ved Vejle å`s små tilløb. 2.1 Bemærkninger til beretningen Der var spørgsmål til, hvornår lejekontrakten for Vejle Kommunes fiskevand udløber, og det mentes at være ca. i (det korrekte er 1. april 2021, ref.) Der blev spurgt til. Om foreningen har involveret sig i debatten om linjeføring af en eventuel Hærvejsmotorvej, og ACR svarede, at foreningen ikke endnu har fået nogen planer til udtalelse Der blev spurgt til, om der var samarbejde mellem VSF og Saltvandsfiskeren f.eks. om afspærringerne af store dele af havnen. ACR svarede, at der har været ført en dialog med Vejle Kommune om spørgsmålet, og at det i øvrigt vil blive taget op i SVÅ Sammenslutningen for Vejle å hvor begge de nævnte foreninger er medlem Der blev spurgt, om analysearbejdet med skællene og konklusionerne herfra vil kunne understøttes af elektrobefiskninger i hovedløbet. Til det blev der svaret, at vi ikke selv må elfiske med det formål at tjekke bestanden, og at der jo ikke kan tages skælprøver af levende fisk. Claus Balleby kunne dog oplyse, at Vejle Kommune i deres arbejde jævnligt elfisker i småbækkene, men også en sjældnere gang imellem i hovedløbet. ad 3. Regnskab Kassereren, Leo Mikkelsen, gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på ca kr. Resultatet, der ligger ca kr. over det forventede, skyldes hovedsageligt tilbageholdenhed med pengeforbruget og meget lavere varmeudgifter, end budgetteret. Bestyrelsen foreslår atter i 2015 et forsigtigt budget med et forventet underskud på ca kr. som følge af forventet vigende medlemstal og ekstraordinære investeringer på IT-siden Der blev spurgt til prisen på de egentlige fiskevandslejemål (ca kr.) og prisen på lodsejerfesten (ca kr.) og gjort opmærksom på, at det er mange penge til lodsejerfesten, hvor ca personer deltager. Hertil blev der svaret, at lodsejerfesten betragtes af mange lodsejere (og foreningens bestyrelse) som en del af fiskelejen, og at det i øvrigt er sådan, at en del lodsejere ikke får penge for deres fiskevand, men alene afregnes med festen.

6 3.1.2 Der var spørgsmål til lejeindtægten for engparcellerne, og hvorfor den havde været uændret i mange år. Der blev svaret, at det er fordi, det i princippet modregnes i en fiskelejekontrakt På spørgsmål til udgifterne til IT og hjemmeside gjorde Henrik Hauge rede for, at der er samlet temmelig mange forskellige udgifter under denne overskrift På spørgsmål om, hvorfor det budgetterede beløb til IT og hjemmeside er så meget større i 2015 end i det forløbne år, blev der svaret, at der bl.a. forventes ekstraordinære indkøb af software, der kan lette administrationen f.eks. ved indmeldelser Der blev spurgt til salget af dagkort og gæstekort, og Henrik Bach kunne blot konstatere, at det er en temmelig uberegnelig størrelse. Det er svært at forudsige hvor mange, der ikke indløser deres depositum selvom man bliver gjort tydelig opmærksom på det ved dagkortkøbet. Der budgetteres stadig konservativt på disse indtægter, som er svingende og derfor svære at spå om. Kassereren læste endvidere juniorernes regnskab op. Begge regnskaber blev herefter med applaus godkendt ad 4. Indkomne forslag fra medlemmerne Kim Iburg havde fremsendt følgende forslag: Alle fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan ske uden navneoplysning, hvis det ønskes. Kim redegjorde for forslaget og begrundede det med, at det har stor reklameværdi for foreningen, at alle fangster kan ses på hjemmesiden. Herefter udspandt sig en livlig og varieret diskussion om for eller imod anonymitet, tvungen rapportering eller ikke rapportering vedrørende hvilken zone fisken er fanget på, skelnen mellem rapportering af hjemtagne og genudsatte fisk, navns nævnelse på fangeren og flere andre spændende aspekter ved offentliggørelse. Forslaget blev herefter vedtaget og der blev i den forbindelse atter reklameret for den kommende debataften i klubhuset den 1. december med Jan Nielsen, hvor han formentlig kommer ind på mange af disse emner Per Palm og Claus Jelling havde fremsat følgende forslag: For de medlemmer, der pr. 31/ ikke er på pensionistkontingent eller ikke er berettiget hertil pr. 01/ , nedsættes pensionist rabatten fra 01/ til kr. 300,00 pr. år. Fra 01/ bortfalder pensionist rabatten helt. For de medlemmer, der pr. 31/ er på pensionistkontingent eller er berettiget hertil pr. 01/ gælder 1. og 2. afsnit uændret. De medlemmer, der efter 01/ vil være berettiget til pensionistkontingent, kan ansøge herom jf. afsnit 1 og 2 og få en rabat på kr. 300,00 i 2016 og 2017.

7 Efter Klaus Jellings begrundelse for forslaget, blev det selvsagt diskuteret livligt, ligesom tilsvarende forslag fremsat af bestyrelsen på tidligere generalforsamlinger er blevet det. Der var delte meninger og mange argumenter for og imod, ligesom det gratis medlemskab for foreningens aktive i udvalg og bestyrelse atter blev bragt i spil. Endvidere blev der som tidligere år argumenteret for, at pensionistrabat først skal kunne opnås efter et vist antal år med fuld kontingentbetaling. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og det blev vedtaget. ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde foreslået en tilføjelse til vedtægternes 4, stk. 2: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i den fratrædendes valgperiode. Forslaget blev sat til afstemning, og det blev vedtaget. ad 6. Fastsættelse af kontingent Der blev foreslået og vedtaget uændret kontingent (dog med den i vedtægterne fastsatte pristalsregulering aktuelt på ca. 5 kr.) ad 7. Valg af bestyrelse På valg var Tom Jensen, Brian Petrowski, Jørgen Asger Nielsen, Bent Vilain og Niels Risak Tom Jensen og Brian Petrowski modtog ikke genvalg, og i stedet foreslog bestyrelsen Joe Ejlertsen og Uffe Ladegaard nyvalgt. Der blev ikke foreslået andre kandidater, så de opstillede blev valgt. Formanden takkede Tom og Brian for et godt arbejde i de forløbne år. ad 8. Valg af bilagskontrollant På valg som bilagskontrollant var Flemming Maack, som ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Gunnar Lund, som blev nyvalgt. Knud Jørgensen blev genvalgt som bilagskontrollant-suppleant. ad 9. Eventuelt Kim Iburg forespurgte, om der ikke kan gøres noget ved den antikverede regel om, at bestyrelsesmedlemmer SKAL være bosiddende inden for 15 km fra Vejle Rådhus. Jørgen Asger Nielsen oplyste om de muligheder, der måske er, og at bestyrelsen allerede har fat i problematikken og arbejder videre for at fjerne reglen, hvis det er muligt. Flere medlemmer gav på formandens spørgsmål om, hvorvidt snittet i serviceniveauet skal ligge der, hvor det gør i dag, udtryk for, at det ikke gør noget, at svartider og anden reaktion nedsættes til f.eks. en uges tid i en fritidsorganisation som VSF. Der var også forslag om, at installation af telefon med kategoritryk måske kunne lette lidt på trykket. Der blev endvidere opfordret til at se på aktivitetsniveauet i forhold til administrationsomkostningerne.

8 Der blev spurgt ind til offentliggørelse af tidligere tiders fangststatistikker, til om fangsterne i vores vandløb blev sammenlignet med fangsterne i andre vandløb, og om ikke det var muligt at elfiske i hovedløbet for at tjekke bestanden. Formanden kunne love, at det ældre materiale, foreningen råder over, vil blive lagt ud. Han advarede dog samtidig om at anvende det til direkte sammenligninger, idet der tidligere ikke var indberetningspligt. Der har altid været store variationer fra år til år (f.eks. ca. 600 stk. i 2007 og ca stk. i 2008). Det er ligeledes heller ikke umiddelbart muligt at sammenligne vores vandløb med andre tilsvarende, da hvert vandløb har sine helt egne helt specifikke forhold. VSF må ikke elfiske med bestandstjek som formål (og foreningen har i øvrigt ikke længere lovligt udstyr til det). Der blev gjort opmærksom på (Claus Balleby, Vejle Kommune) at kommunen ikke har ressourcerne til elfiskeri i hovedløbet, men koncentrerer kræfterne ved gydeområderne i småbækkene. Formanden opfordrede under dette indlæg igen til at komme til klubaften den 1. december, hvor foreningen gæstes af Jan Nielsen fra DTU-AQUA. Michael Døssing gjorde opmærksom på, at den helt store joker i ørredbestandens størrelse er skarven, som bl.a. på grund af et par hårde vintre nu er introduceret som fast gæst til de isfrie åer. Det er ekstremt svært at få tilladelse til bortskydning, idet der skal søges for hver ejendom for sig. Og da det vurderes, at det kun nytter, hvis der sker en massiv samlet indsats i hele ådalen, er det op ad bakke. Sammenslutningen for Vejle å arbejder fortløbende med problematikken. Der blev spurgt til, hvorvidt VSF`s medlemmer må fiske på det nyslyngede stykke ved Vingsted, og Henrik Bach svarede, at forholdene stadig er noget uafklarede. Så indtil videre gælder det, at VSF har skiltet med fiskeri forbudt. Bestyrelsen forsøger stadig at få afklaret situationen, så der kan være gangbar information om det i Medlemsinfo, inden sæsonen starter. Formanden rundede generalforsamlingen af med en stor tak til dirigenten og til de fremmødte medlemmer for en god og saglig debat. Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling sluttede således vanen tro med suset fra Vejle å. Niels Risak referent

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2015

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORENING

KORSØR LYSTFISKERFORENING Dagsorden for/referat fra bestyrelsesmødet 2014-01-06 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende nsvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen nsvarsområde Flemming Petersen () Formand - Uffe Hasselby

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 26/11 kl. 19:00 i DGI-Huset Vejle Med ønsket om en god og konstruktiv debat bød formanden Niels Risak på bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014 Generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. l Foreningen Sten ager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 55 medlemmer. Formanden bød

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 3. april 2010, kl.10:00 Refererent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 Til stede værende repræsentanter. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40-52. Bohrparken, Pontoppidanstræde 1-62, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Rebildparken,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Generalforsamling 6. november 2011 kl. 09.00 på Sønderborg Vandrerhjem.

Generalforsamling 6. november 2011 kl. 09.00 på Sønderborg Vandrerhjem. Generalforsamling 6. november 2011 kl. 09.00 på Sønderborg Vandrerhjem. Formanden bød alle velkommen til generalforsamlingen. Der var i alt mødt 22 medlemmer (inklusiv bestyrelsen) til generalforsamlingen.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere