Design Denmark Vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design Denmark Vedtægter 02.04.2014"

Transkript

1 Design Denmark Vedtægter Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to bestyrelser besluttet, at der i det første foreningsår vil sidde en overgangsbestyrelse bestående af medlemmerne fra de to gamle foreningers bestyrelser samt deres suppleanter. Dette er dog korrigeret således, at der er lige mange repræsentanter fra hver af de to gamle bestyrelser - således syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter fra hver forening. Efter et år i 2015 på den ordinære generalforsamling, træder overgangsbestyrelsen tilbage og erstattes af en bestyrelse, der er sammensat, som beskrevet i vedtægterne 12. Valghandlingen foretages dog således for at fastholde bestyrelsens kontinuitet at ikke alle medlemmer er på valg. Herved forbliver nogle medlemmer fra overgangsbestyrelsen i bestyrelse endnu et år. Ved valget i 2015 til dannelsen af første ordinære bestyrelse sikrer bestyrelsen sig, at valghandlingen foretages således, at bestyrelsens sammensætning opfylder 12 i vedtægterne. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Design Denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Design Denmark s formål er: at repræsentere danske designere, designvirksomheder samt andre personer, virksomheder, organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med design, eller som har design som et væsentligt indsatsområde, at arbejde for, at design bidrager til et mere bæredygtigt samfund og en øget konkurrenceevne, at arbejde for en stærkere professionalisering og internationalisering af designbranchen i Danmark, at arbejde for at styrke designs rolle i såvel erhvervsmæssige som samfundsmæssige sammenhænge, at styrke designuddannelserne og øge mulighederne for videreuddannelse og kompetenceudvikling af designere, og 1

2 at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at højne deres forretningsmæssige, kreative og faglige niveau. 3 Medlemskab Stk. 1. Foreningens medlemmer er opdelt i følgende hovedgrupper: 1. CPR-medlemmer (personlige medlemmer), der består af følgende kategorier: 1) Individuelt medlemskab 2) Studentermedlemskab 3) Æresmedlemskab 4) Begrænset medlemskab 2. CVR-medlemmer (virksomhedsmedlemmer), opdelt i følgende kategorier: 1) Designvirksomheder 2) Design Denmark Partnere 3) Design Denmark Videnpartnere Stk. 2. Foreningen kan som CPR-medlemmer optage enkeltpersoner, der ikke driver virksomhed med et CVR nr. eller er indehaver af en virksomhed/et selskab, der driver designvirksomhed, herunder studerende, der beskæftiger sig professionelt med design. CPR-medlemmer inddeles i 4 kategorier, jfr. 3, stk Stk Kategori 1 Individuelt medlemskab I kategori 1 optages ansøgere, der opfylder én af følgende tre betingelser: I. Afgangsbevis fra minimum tre års sammenhængende videregående uddannelse med hovedvægt på designfaglige metoder, rådgivnings- og/eller formgivningskompetencer. II. Har beskæftiget sig professionelt, teoretisk eller udøvende med design som metode, rådgivnings- og/eller formgivningskompetence i en periode på minimum tre år. Eller har ansættelse med beskæftigelse indenfor design i en virksomhed, der er CVR-medlem af foreningen (se stk. 3). III. Anbefalinger fra minimum tre aktive medlemmer i kategori 1. Kategori 1 medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk Kategori 2 Studentermedlemskab Medlemmer optaget under kategori 2 er studerende ved en videregående uddannelse af minimum tre års varighed, hvor design som metode, teoretisk og/eller praktisk løsningsmodel indgår som centralt element. 2

3 Studentermedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Stk Kategori 3 - Æresmedlemskab Bestyrelsen kan til generalforsamlingen foretage en motiveret udnævnelse af et æresmedlem. Kun enkeltpersoner kan udnævnes som æresmedlem. Æresmedlemskabet er evigt, men kan dog annulleres hvis en generalforsamling vedtager det. Æresmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. Stk Kategori 4 Begrænset medlemskab Bestyrelsen kan, jfr. 7, stk. 2, på grund af begrænset betalingsevne, pensionering eller udtrædelse af arbejdsmarkedet tildele CPRmedlemmer et begrænset medlemskab. Kategori 4 medlemmer er stemmeberettigede men ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 3. Foreningen kan optage virksomheder som CVR-medlemmer efter følgende kriterier: Stk Designvirksomheder Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse. Virksomhedsmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk. 3.2 Design Denmark Partnere Virksomheder og selskaber, der ikke har design som hovedbeskæftigelse, men har design som et væsentligt indsatsområde kan optages som Design Denmark Partner. Design Denmark Partnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk Design Denmark Videnpartnere Selskaber, institutioner, designskoler, NGOʼer m.m., som er interessenter i designbranchens forhold, kan optages som Videnpartner. Design Denmark Videnpartnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 4. Alle medlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2 og 3, stk. 3, nr. 1, forpligter sig ved indmeldelse i foreningen til at overholde Design Denmarks til enhver tid gældende vedtægter og etiske retningslinjer. Stk. 5. Anmodning om optagelse i Design Denmark sker ved henvendelse til Design Denmarks sekretariat. 3

4 Stk. 6. Hvis en virksomhed, der er medlem af Design Denmark, indgår i eller er del af en koncern, forpligtes koncernen som helhed ikke også til at være medlem af Design Denmark. Stk. 7. Fusionerer et medlem af Design Denmark med et andet medlem eller med en virksomhed/person, der ikke er medlem af Design Denmark, skal medlemsforholdet til Design Denmark tilrettes de nye forhold. 4 Medlemsbetegnelse Stk. 1. Følgende CPR-medlemmer må bruge betegnelsen MDD (der betyder medlem af Design Denmark) og foreningens logo: personligt individuelle medlemmer, optaget i henhold til 3, stk æresmedlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2, og stk. 3, begrænsede medlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2.4 Stk. 2. Virksomhedsmedlemmer (CVR medlemmer) uden ansatte (enkeltmandsvirksomheder) optaget i henhold til 3, stk. 3,1 må bruge betegnelsen MDD i forlængelse af medlemmets navn og/eller Medlem af/member of Design Denmark og foreningens logo. Stk. 3. Virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse optaget i henhold til 3, stk. 3,1 må bruge betegnelsen Medlem af/member of Design Denmark og foreningens logo. Medarbejdere ansat hos CVR-medlemmer, der ikke selv er CPR-medlem, må ikke bruge betegnelsen personligt medlemsbetegnelsen gælder kun medlemsvirksomheden. Stk. 4. Partnermedlemmer og Videnpartnere optaget i henhold til 3, stk. 3,2 og 3.3 må bruge betegnelsen: Design Denmark Partner eller Design Denmark Videnpartner og foreningens logo. 5 Udmeldelse Udmeldelse af Design Denmark skal fremsendes skriftligt til Design Denmarks sekretariat. Stk. 1. Udmeldelse gældende for personligt individuelt medlemskab (CPR medlemmer) kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til ikrafttrædelse 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Forfaldne kontingenter indtil endelig udtrædelse skal erlægges. Er anmodning om udmeldelse af Design Denmark ikke sekretariatet i hænde senest 1 måned inden påbegyndelse af et af ovennævnte kvartaler, hæfter CPR-medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende kvartal, f.eks. vil en udmeldelse modtaget i sekretariatet den 15. december medføre, at der skal betales kontingent frem til den 31. marts det følgende år, jfr. dog 5, stk. 4. Stk. 2. Udmeldelse gældende for virksomheder, selskaber og institutioner 4

5 (CVR-medlemmer) kan kun ske med 6 måneders varsel til ikrafttrædelse 1. januar. Er anmodning om udmeldelse af Design Denmark-sekretariatet i hænde efter 1. juli, hæfter medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende foreningsår, jfr. dog 5, stk. 4. For enkeltmandsvirksomheder sker udmeldelse ifølge 5, stk.1. Stk. 3. Ved ophør med drift af registreret virksomhed uanset årsagen hertil, ophører virksomhedens medlemskab samt rettigheder forbundet med medlemskabet af Design Denmark. Allerede indbetalt kontingent for den resterende del af gældende betalingstermin udbetales ikke til det ophørende medlem. Stk. 4. Hvis der på en generalforsamling vedtages en kontingentforhøjelse på mere end 5 %, kan et medlem udmelde sig gældende fra førstkommende termin, jfr. 7, stk.3, ved skriftligt henvendelse til Design Denmarks sekretariat senest 8 dage efter vedtagelsen af kontingentforhøjelsen. 6 Eksklusion Stk. 1. Et medlem, der ikke overholder Design Denmarks vedtægter og etiske retningslinjer, jfr. 3, stk. 4, eller på anden måde modarbejder Design Denmarks formål og beslutninger, kan med 30 dages skriftligt begrundet varsel fra Design Denmarks bestyrelse ekskluderes fra Design Denmark. Stk.2. Et medlem, der ikke inden 30 dage fra modtagelse af skriftlig påmindelse om manglende betaling, indbetaler forfaldent medlemskontingent eller andet dokumenteret tilsvar, kan uden yderligere varsel ekskluderes fra Design Denmark. Stk. 3. Eksklusion af et medlem skal altid ske skriftligt. Stk.4. Et ekskluderet medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen søge om genoptagelse i Design Denmark. 7 Kontingent Stk. 1. Kontingentsatser indstilles af bestyrelsen og vedtages på Design Denmarks generalforsamling med virkning for det kommende foreningsår. Bestyrelsen er berettiget til at fastlægge differentieret kontingent for de enkelte medlemskategorier. Stk. 2. Bestyrelsen kan efter anmodning, og efter bestyrelsens skøn, for en periode af højst 1 år ad gangen reducere kontingentet med op til halvdelen af fuldt kontingent for CPR-medlemmer og CVR-enkeltmandsvirksomheder, som for bestyrelsen kan dokumentere nedsat økonomisk evne. I den periode et medlem bevilges reduceret kontingent, er medlemmet optaget som begrænset medlem, 3, stk Medlemmet er i perioden stemmeberettiget, men ikke valgbar til foreningens bestyrelse. 5

6 Medlemmer over den officielle pensionsalder kan søge om nedsat kontingent, hvorved man overgår til begrænset medlemskab jf... 3 stk 2,4 med de rettigheder og begrænsninger der følger heraf. For medlemmer i kategori 2, studentermedlemskab, kan kontingentet ved bestyrelsens bevilling fastfryses på den særlige studentersats indtil 12 måneder efter endt uddannelse, hvorefter kontingentet kan nedsættes til halvdelen af fuldt kategori 1 kontingent i yderligere en periode på 12 måneder. Kategori 3 medlemmer, æresmedlemmer, betaler ikke foreningskontingent. Stk. 3. For CPR-medlemmer samt for enkeltmandsvirksomheder opkræves kontingentet kvartalsvis. For alle andre medlemmer opkræves kontingentet årligt. Stk. 4. CVR-medlemmer, undtaget enkelmandsvirksomheder, skal hvert år inden udgangen af februar måned fremsende revisorerklæring med oplysning om antallet af virksomhedens årsværk i det foregående år, således at sekretariatet på baggrund heraf kan opgøre virksomhedens kontingent for det kommende år. 8 Ordinær Generalforsamling Stk. 1. Design Denmarks højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april og indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel per brev eller ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. Stk. 3. Med indkaldelsen skal følge generalforsamlingens dagsorden i overensstemmelse med Design Denmarks vedtægter. Bestyrelsens forslag til punkterne e, g, i og j, skal tilstiles medlemmerne samtidigt tillige med det reviderede regnskab for det forløbne år. Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Aflæggelse af årsberetning d. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse e. Fastsættelse af kontingentsatser for det kommende år. f. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år. g. Behandling af indkomne forslag. h. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år i. Valg til bestyrelsen, jfr. 12. j. Valg af suppleanter, jfr. 12. k. Valg af revisor l. Eventuelt Stk. 5. Forslag fra medlemmerne vedrørende punkterne g, i og j, skal være indsendt skriftligt per brev eller elektronisk til foreningens sekretariat senest 3 uger før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet på 6

7 generalforsamlingen. Det påhviler sekretariatet at varsle medlemmerne om indsendelsesfristen i god tid inden fristens udløb. Stk. 6. Bestyrelsen sender eventuelle forslag fra medlemmerne til punkterne g, i og j, per brev eller elektronisk til hvert enkelt medlem senest to uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 10, Stk. 1. og 2.), hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer ønsker det. Stk. 8. Eventuelle fremsatte ændringsforslag under generalforsamlingen til fremsatte forslag jfr. stk. 4, pkt. g kan, i det omfang der ikke herved ændres på det oprindelige forslags substans, vedtages på generalforsamlingen. Stk. 9. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger, som underskrives af dirigenten. 9 Ekstraordinær Generalforsamling Stk. 1. Med 14 dages varsel kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at skriftlig anmodning herom er modtaget fra mindst 10 % af medlemmerne. Stk. 3. Med anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal følge en redegørelse for de forhold, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 10, stk. 1. og 2.), hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer ønsker det. Stk. 5. Der føres protokol over den ekstraordinære generalforsamlings forhandlinger, som underskrives af dirigenten. 10 Afstemninger Stk. 1. Afstemning ved valg til bestyrelsen Ved afstemninger på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med valg til bestyrelse og valg af suppleanter har hvert medlem med undtagelse af studentermedlemmer hver én stemme til valg på den eller de kandidater, der stiller op i hver af de aktuelle valgkategorier, jfr. 12. stk.1. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de to kandidater. Ved gentagen stemmelighed trækkes der lod mellem kandidaterne. Stk. 2. Øvrige afstemninger Ved alle andre afstemninger på den ordinære eller ekstraordinære 7

8 generalforsamling har hvert medlem i Kategori 1(Individuelt medlemskab), Kategori 3 (Æresmedlemskab) og Kategori 4 (Begrænset medlemskab) hver én stemme. Designvirksomheder, Design Denmark Partnere og Design Denmark Videnpartnere har hver et antal stemmer, der svarer til det antal gange deres respektive årskontingenter kan deles med årskontingentet for et individuelt CPR-medlemskab. Stk. 3. Medlemmer, der er i restance med kontingent på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4. Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter. En sådan fuldmagt skal dog indsendes til sekretariatet elektronisk senest tre dage før generalforsamlingen. Intet medlem kan have fuldmagt fra mere end to andre medlemmer. Bestyrelsen kan dog modtage et ubegrænset antal fuldmagter. 11 Beslutningsdygtighed Stk. 1. Den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 12 Valg af bestyrelse Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer og to suppleanter. Af bestyrelsens otte medlemmer vælges: a) 1 medlem blandt CPR-medlemmer, jfr. 3, stk. 2.1 og stk. 2.3 b) 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 3, stk. 3.1 c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 3, stk. 3.1 d) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 3, stk. 3.1 e) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 3, stk. 3.1 f) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 3, stk. 3.1 g) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 3, stk. 3.2 h) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 3, stk. 3.3 Den ene suppleant vælges blandt CPR-medlemmerne og CVR b og c. Den anden suppleant vælges blandt CVR d, e og f. Hvis et bestyrelsesmedlem i gruppen fra c til h ikke længere repræsenterer den kategori medlemmet er indvalgt i, træder vedkommende ud af bestyrelsen og lader sig erstatte af en suppleant. Stk. 2. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år. 8

9 Valghandlingen foregår således, at fire bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer. I ulige kalenderår er følgende fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt CPR medlemmer, jfr. 12, stk. 1, a) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 12, stk. 1, c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 12, stk. 1, e) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 12, stk. 1, g) I lige kalenderår er fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 12, stk. 2, b) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 12, stk. 1, d) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 12, stk. 1, f) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 12, stk. 1, h) Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal. Den siddende bestyrelse er i videst muligt omfang forpligtet til at sørge for, at der opstilles et bredt udvalg af kandidater, så der så vidt muligt er kampvalg om alle poster, og at der tilstræbes bredest mulig geografisk, faglig og kønsmæssig repræsentation i feltet af opstillede til bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og to næstformænd. Ved valget af formand og næstformænd skal mindst ¾ af den nye bestyrelse være repræsenteret. Formanden og næstformændende udgør bestyrelsens formandskab. Formandskabet er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse. Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, a) - f) indkalder bestyrelsen den/de valgte suppleant(er). Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, g) og h) kan bestyrelsen indkalde den kandidat fra den pågældende gruppe, der fik næst flest stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen har derudover mulighed for at inddrage eksterne rådgivere efter behov. Stk. 4 Bestyrelsen kan supplere sig med formanden fra sidste år (Past President) Hvis bestyrelsen ønsker det, kan vedkommende indgå sammen med formandskabet i et forretningsudvalg. Past President har ikke stemmeret i bestyrelsen 13 Bestyrelsens kompetencer Stk. 1. Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke 9

10 de overordnede mål for foreningen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens administrerende direktør. Bestyrelsen uddelegerer i samarbejde med foreningens administrerende direktør opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger. Bestyrelsen kan etablere eksterne, forretningsmæssige aktiviteter, der kan drives på kommerciel basis, og som holdes adskilt fra foreningens økonomi. Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at det økonomiske grundlag for aktiviteterne er professionelt afklaret og bæredygtige. Eventuelle udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger skal arbejde ud fra et kommissorium godkendt af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem ordinære bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt. Suppleanterne har kun stemmeret i det omfang, de er indkaldt på grund af ordinære bestyrelsesmedlemmers frafald. Bestyrelsen mødes mindst seks gange om året og mødedatoerne skal løbende offentliggøres for eksempel på foreningens hjemmeside. Alle forslag, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal forinden være sat på dagsordenen. Bestyrelsesmøder aftales så vidt muligt internt for et halvt år ad gangen og kan indkaldes af et bestyrelsesmedlem eller foreningens administrerende direktør. Den administrerende direktør fremlægger til hvert bestyrelsesmøde en rapport om foreningens aktivitet i den forløbne periode. Derudover påhviler det den administrerende direktør at sikre, at der til enhver tid bliver taget referat fra bestyrelsens møder. Referaterne skal endvidere offentliggøres i sammendrag. 14 Forretningsførelse Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens forretningsførelse. Stk. 2. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor, der vælges på generalforsamlingen. 15 Foreningens direktør Stk. 1. Foreningens administrerende direktør ansættes og afskediges af 10

11 bestyrelsen i henhold til direktørens kontrakt. Bestyrelsen har ansvar for at udarbejde en stillingsbeskrivelse, der redegør for den administrerende direktørs arbejds- og ansvarsområder. Den administrerende direktør skal indgå i et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse og profilere foreningen udadtil i henhold til foreningens handlingsplaner og intentioner. Den administrerende direktør varetager Design Denmarks personaleadministration og refererer til bestyrelsen. 16. Tegningsret Stk. 1. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen forpligtes ved underskrift af enten (i) formanden alene eller (ii) en næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller (iii) den administrerende direktør alene, jf. dog stk. 2. Bestyrelsen kan give prokura til enkelte medlemmer i forbindelse med særlige opgaver. Prokura skal foreligge skriftligt. Stk. 2. Ved dispositioner, der rækker ud over, hvad der må anses som foreningens almindelige drift, forpligtes foreningen alene ved underskrift af både den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem. 17 Udvalg Stk. 1. Design Denmarks Rets- og konkurrenceudvalg rådgiver i faglige tvister mellem medlemmerne indbyrdes, eller mellem medlemmer og kunder, samt i sager vedrørende overholdelse af foreningens etiske og kollegiale regler. Udvalget deltager også som rådgiver i udskrivning af konkurrencer i henhold til nationale og internationale samarbejdsaftaler. Stk. 2. Bestyrelsen kan ud over rets- og konkurrenceudvalget beslutte at nedsætte udvalg til bestemte formål. Udvalgene besættes af foreningens medlemmer, bestyrelsen og/eller eksterne personer. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte erfagrupper med fokus på særlige designfaglige interesseområder. 18 Vedtægtsændringer Stk. 1. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter, samt lignende usædvanlige dispositioner, som eksempelvis, men ikke udtømmende, køb og salg af fast ejendom, pantsætning af Design Denmarks aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, kræves vedtagelse på den ordinære eller på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2: Med dagsordenen for den pågældende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling skal følge fuldstændig tekst til de foreslåede ændringer. 19 Opløsning Stk. 1. Beslutning om Design Denmarks opløsning træffes, når 2/3 af Design Denmarks stemmeberettigede medlemmer er mødt på en generalforsamling, 11

12 og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Stk. 2. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt frem, afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelse om opløsning kan træffes, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Stk. 3. Ved opløsning skal Design Denmarks formue anvendes til formål, der fastsættes af den generalforsamling, der først behandler spørgsmålet om Design Denmarks opløsning. Vedtaget den.. 12

Design denmark vedtægter

Design denmark vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Design denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Design denmark s formål er: at repræsentere danske designere, designvirksomheder samt andre personer,

Læs mere

Formålserklæring og vedtægter for Danske Designere

Formålserklæring og vedtægter for Danske Designere Formålserklæring og vedtægter for Danske Designere 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er DANSKE DESIGNERE. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Danske Designere vil arbejde for, at designs rolle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING Vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings generalforsamling den 22. november 2008 og ændret den 20. november 2015. NAVN OG HJEMSTED 1. Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere