Design Denmark Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design Denmark Vedtægter 02.04.2014"

Transkript

1 Design Denmark Vedtægter Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to bestyrelser besluttet, at der i det første foreningsår vil sidde en overgangsbestyrelse bestående af medlemmerne fra de to gamle foreningers bestyrelser samt deres suppleanter. Dette er dog korrigeret således, at der er lige mange repræsentanter fra hver af de to gamle bestyrelser - således syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter fra hver forening. Efter et år i 2015 på den ordinære generalforsamling, træder overgangsbestyrelsen tilbage og erstattes af en bestyrelse, der er sammensat, som beskrevet i vedtægterne 12. Valghandlingen foretages dog således for at fastholde bestyrelsens kontinuitet at ikke alle medlemmer er på valg. Herved forbliver nogle medlemmer fra overgangsbestyrelsen i bestyrelse endnu et år. Ved valget i 2015 til dannelsen af første ordinære bestyrelse sikrer bestyrelsen sig, at valghandlingen foretages således, at bestyrelsens sammensætning opfylder 12 i vedtægterne. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Design Denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Design Denmark s formål er: at repræsentere danske designere, designvirksomheder samt andre personer, virksomheder, organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med design, eller som har design som et væsentligt indsatsområde, at arbejde for, at design bidrager til et mere bæredygtigt samfund og en øget konkurrenceevne, at arbejde for en stærkere professionalisering og internationalisering af designbranchen i Danmark, at arbejde for at styrke designs rolle i såvel erhvervsmæssige som samfundsmæssige sammenhænge, at styrke designuddannelserne og øge mulighederne for videreuddannelse og kompetenceudvikling af designere, og 1

2 at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at højne deres forretningsmæssige, kreative og faglige niveau. 3 Medlemskab Stk. 1. Foreningens medlemmer er opdelt i følgende hovedgrupper: 1. CPR-medlemmer (personlige medlemmer), der består af følgende kategorier: 1) Individuelt medlemskab 2) Studentermedlemskab 3) Æresmedlemskab 4) Begrænset medlemskab 2. CVR-medlemmer (virksomhedsmedlemmer), opdelt i følgende kategorier: 1) Designvirksomheder 2) Design Denmark Partnere 3) Design Denmark Videnpartnere Stk. 2. Foreningen kan som CPR-medlemmer optage enkeltpersoner, der ikke driver virksomhed med et CVR nr. eller er indehaver af en virksomhed/et selskab, der driver designvirksomhed, herunder studerende, der beskæftiger sig professionelt med design. CPR-medlemmer inddeles i 4 kategorier, jfr. 3, stk Stk Kategori 1 Individuelt medlemskab I kategori 1 optages ansøgere, der opfylder én af følgende tre betingelser: I. Afgangsbevis fra minimum tre års sammenhængende videregående uddannelse med hovedvægt på designfaglige metoder, rådgivnings- og/eller formgivningskompetencer. II. Har beskæftiget sig professionelt, teoretisk eller udøvende med design som metode, rådgivnings- og/eller formgivningskompetence i en periode på minimum tre år. Eller har ansættelse med beskæftigelse indenfor design i en virksomhed, der er CVR-medlem af foreningen (se stk. 3). III. Anbefalinger fra minimum tre aktive medlemmer i kategori 1. Kategori 1 medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk Kategori 2 Studentermedlemskab Medlemmer optaget under kategori 2 er studerende ved en videregående uddannelse af minimum tre års varighed, hvor design som metode, teoretisk og/eller praktisk løsningsmodel indgår som centralt element. 2

3 Studentermedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Stk Kategori 3 - Æresmedlemskab Bestyrelsen kan til generalforsamlingen foretage en motiveret udnævnelse af et æresmedlem. Kun enkeltpersoner kan udnævnes som æresmedlem. Æresmedlemskabet er evigt, men kan dog annulleres hvis en generalforsamling vedtager det. Æresmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. Stk Kategori 4 Begrænset medlemskab Bestyrelsen kan, jfr. 7, stk. 2, på grund af begrænset betalingsevne, pensionering eller udtrædelse af arbejdsmarkedet tildele CPRmedlemmer et begrænset medlemskab. Kategori 4 medlemmer er stemmeberettigede men ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 3. Foreningen kan optage virksomheder som CVR-medlemmer efter følgende kriterier: Stk Designvirksomheder Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse. Virksomhedsmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk. 3.2 Design Denmark Partnere Virksomheder og selskaber, der ikke har design som hovedbeskæftigelse, men har design som et væsentligt indsatsområde kan optages som Design Denmark Partner. Design Denmark Partnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk Design Denmark Videnpartnere Selskaber, institutioner, designskoler, NGOʼer m.m., som er interessenter i designbranchens forhold, kan optages som Videnpartner. Design Denmark Videnpartnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 4. Alle medlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2 og 3, stk. 3, nr. 1, forpligter sig ved indmeldelse i foreningen til at overholde Design Denmarks til enhver tid gældende vedtægter og etiske retningslinjer. Stk. 5. Anmodning om optagelse i Design Denmark sker ved henvendelse til Design Denmarks sekretariat. 3

4 Stk. 6. Hvis en virksomhed, der er medlem af Design Denmark, indgår i eller er del af en koncern, forpligtes koncernen som helhed ikke også til at være medlem af Design Denmark. Stk. 7. Fusionerer et medlem af Design Denmark med et andet medlem eller med en virksomhed/person, der ikke er medlem af Design Denmark, skal medlemsforholdet til Design Denmark tilrettes de nye forhold. 4 Medlemsbetegnelse Stk. 1. Følgende CPR-medlemmer må bruge betegnelsen MDD (der betyder medlem af Design Denmark) og foreningens logo: personligt individuelle medlemmer, optaget i henhold til 3, stk æresmedlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2, og stk. 3, begrænsede medlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2.4 Stk. 2. Virksomhedsmedlemmer (CVR medlemmer) uden ansatte (enkeltmandsvirksomheder) optaget i henhold til 3, stk. 3,1 må bruge betegnelsen MDD i forlængelse af medlemmets navn og/eller Medlem af/member of Design Denmark og foreningens logo. Stk. 3. Virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse optaget i henhold til 3, stk. 3,1 må bruge betegnelsen Medlem af/member of Design Denmark og foreningens logo. Medarbejdere ansat hos CVR-medlemmer, der ikke selv er CPR-medlem, må ikke bruge betegnelsen personligt medlemsbetegnelsen gælder kun medlemsvirksomheden. Stk. 4. Partnermedlemmer og Videnpartnere optaget i henhold til 3, stk. 3,2 og 3.3 må bruge betegnelsen: Design Denmark Partner eller Design Denmark Videnpartner og foreningens logo. 5 Udmeldelse Udmeldelse af Design Denmark skal fremsendes skriftligt til Design Denmarks sekretariat. Stk. 1. Udmeldelse gældende for personligt individuelt medlemskab (CPR medlemmer) kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til ikrafttrædelse 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Forfaldne kontingenter indtil endelig udtrædelse skal erlægges. Er anmodning om udmeldelse af Design Denmark ikke sekretariatet i hænde senest 1 måned inden påbegyndelse af et af ovennævnte kvartaler, hæfter CPR-medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende kvartal, f.eks. vil en udmeldelse modtaget i sekretariatet den 15. december medføre, at der skal betales kontingent frem til den 31. marts det følgende år, jfr. dog 5, stk. 4. Stk. 2. Udmeldelse gældende for virksomheder, selskaber og institutioner 4

5 (CVR-medlemmer) kan kun ske med 6 måneders varsel til ikrafttrædelse 1. januar. Er anmodning om udmeldelse af Design Denmark-sekretariatet i hænde efter 1. juli, hæfter medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende foreningsår, jfr. dog 5, stk. 4. For enkeltmandsvirksomheder sker udmeldelse ifølge 5, stk.1. Stk. 3. Ved ophør med drift af registreret virksomhed uanset årsagen hertil, ophører virksomhedens medlemskab samt rettigheder forbundet med medlemskabet af Design Denmark. Allerede indbetalt kontingent for den resterende del af gældende betalingstermin udbetales ikke til det ophørende medlem. Stk. 4. Hvis der på en generalforsamling vedtages en kontingentforhøjelse på mere end 5 %, kan et medlem udmelde sig gældende fra førstkommende termin, jfr. 7, stk.3, ved skriftligt henvendelse til Design Denmarks sekretariat senest 8 dage efter vedtagelsen af kontingentforhøjelsen. 6 Eksklusion Stk. 1. Et medlem, der ikke overholder Design Denmarks vedtægter og etiske retningslinjer, jfr. 3, stk. 4, eller på anden måde modarbejder Design Denmarks formål og beslutninger, kan med 30 dages skriftligt begrundet varsel fra Design Denmarks bestyrelse ekskluderes fra Design Denmark. Stk.2. Et medlem, der ikke inden 30 dage fra modtagelse af skriftlig påmindelse om manglende betaling, indbetaler forfaldent medlemskontingent eller andet dokumenteret tilsvar, kan uden yderligere varsel ekskluderes fra Design Denmark. Stk. 3. Eksklusion af et medlem skal altid ske skriftligt. Stk.4. Et ekskluderet medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen søge om genoptagelse i Design Denmark. 7 Kontingent Stk. 1. Kontingentsatser indstilles af bestyrelsen og vedtages på Design Denmarks generalforsamling med virkning for det kommende foreningsår. Bestyrelsen er berettiget til at fastlægge differentieret kontingent for de enkelte medlemskategorier. Stk. 2. Bestyrelsen kan efter anmodning, og efter bestyrelsens skøn, for en periode af højst 1 år ad gangen reducere kontingentet med op til halvdelen af fuldt kontingent for CPR-medlemmer og CVR-enkeltmandsvirksomheder, som for bestyrelsen kan dokumentere nedsat økonomisk evne. I den periode et medlem bevilges reduceret kontingent, er medlemmet optaget som begrænset medlem, 3, stk Medlemmet er i perioden stemmeberettiget, men ikke valgbar til foreningens bestyrelse. 5

6 Medlemmer over den officielle pensionsalder kan søge om nedsat kontingent, hvorved man overgår til begrænset medlemskab jf... 3 stk 2,4 med de rettigheder og begrænsninger der følger heraf. For medlemmer i kategori 2, studentermedlemskab, kan kontingentet ved bestyrelsens bevilling fastfryses på den særlige studentersats indtil 12 måneder efter endt uddannelse, hvorefter kontingentet kan nedsættes til halvdelen af fuldt kategori 1 kontingent i yderligere en periode på 12 måneder. Kategori 3 medlemmer, æresmedlemmer, betaler ikke foreningskontingent. Stk. 3. For CPR-medlemmer samt for enkeltmandsvirksomheder opkræves kontingentet kvartalsvis. For alle andre medlemmer opkræves kontingentet årligt. Stk. 4. CVR-medlemmer, undtaget enkelmandsvirksomheder, skal hvert år inden udgangen af februar måned fremsende revisorerklæring med oplysning om antallet af virksomhedens årsværk i det foregående år, således at sekretariatet på baggrund heraf kan opgøre virksomhedens kontingent for det kommende år. 8 Ordinær Generalforsamling Stk. 1. Design Denmarks højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april og indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel per brev eller ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. Stk. 3. Med indkaldelsen skal følge generalforsamlingens dagsorden i overensstemmelse med Design Denmarks vedtægter. Bestyrelsens forslag til punkterne e, g, i og j, skal tilstiles medlemmerne samtidigt tillige med det reviderede regnskab for det forløbne år. Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Aflæggelse af årsberetning d. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse e. Fastsættelse af kontingentsatser for det kommende år. f. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år. g. Behandling af indkomne forslag. h. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år i. Valg til bestyrelsen, jfr. 12. j. Valg af suppleanter, jfr. 12. k. Valg af revisor l. Eventuelt Stk. 5. Forslag fra medlemmerne vedrørende punkterne g, i og j, skal være indsendt skriftligt per brev eller elektronisk til foreningens sekretariat senest 3 uger før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet på 6

7 generalforsamlingen. Det påhviler sekretariatet at varsle medlemmerne om indsendelsesfristen i god tid inden fristens udløb. Stk. 6. Bestyrelsen sender eventuelle forslag fra medlemmerne til punkterne g, i og j, per brev eller elektronisk til hvert enkelt medlem senest to uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 10, Stk. 1. og 2.), hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer ønsker det. Stk. 8. Eventuelle fremsatte ændringsforslag under generalforsamlingen til fremsatte forslag jfr. stk. 4, pkt. g kan, i det omfang der ikke herved ændres på det oprindelige forslags substans, vedtages på generalforsamlingen. Stk. 9. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger, som underskrives af dirigenten. 9 Ekstraordinær Generalforsamling Stk. 1. Med 14 dages varsel kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at skriftlig anmodning herom er modtaget fra mindst 10 % af medlemmerne. Stk. 3. Med anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal følge en redegørelse for de forhold, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 10, stk. 1. og 2.), hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer ønsker det. Stk. 5. Der føres protokol over den ekstraordinære generalforsamlings forhandlinger, som underskrives af dirigenten. 10 Afstemninger Stk. 1. Afstemning ved valg til bestyrelsen Ved afstemninger på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med valg til bestyrelse og valg af suppleanter har hvert medlem med undtagelse af studentermedlemmer hver én stemme til valg på den eller de kandidater, der stiller op i hver af de aktuelle valgkategorier, jfr. 12. stk.1. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de to kandidater. Ved gentagen stemmelighed trækkes der lod mellem kandidaterne. Stk. 2. Øvrige afstemninger Ved alle andre afstemninger på den ordinære eller ekstraordinære 7

8 generalforsamling har hvert medlem i Kategori 1(Individuelt medlemskab), Kategori 3 (Æresmedlemskab) og Kategori 4 (Begrænset medlemskab) hver én stemme. Designvirksomheder, Design Denmark Partnere og Design Denmark Videnpartnere har hver et antal stemmer, der svarer til det antal gange deres respektive årskontingenter kan deles med årskontingentet for et individuelt CPR-medlemskab. Stk. 3. Medlemmer, der er i restance med kontingent på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4. Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter. En sådan fuldmagt skal dog indsendes til sekretariatet elektronisk senest tre dage før generalforsamlingen. Intet medlem kan have fuldmagt fra mere end to andre medlemmer. Bestyrelsen kan dog modtage et ubegrænset antal fuldmagter. 11 Beslutningsdygtighed Stk. 1. Den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 12 Valg af bestyrelse Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer og to suppleanter. Af bestyrelsens otte medlemmer vælges: a) 1 medlem blandt CPR-medlemmer, jfr. 3, stk. 2.1 og stk. 2.3 b) 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 3, stk. 3.1 c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 3, stk. 3.1 d) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 3, stk. 3.1 e) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 3, stk. 3.1 f) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 3, stk. 3.1 g) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 3, stk. 3.2 h) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 3, stk. 3.3 Den ene suppleant vælges blandt CPR-medlemmerne og CVR b og c. Den anden suppleant vælges blandt CVR d, e og f. Hvis et bestyrelsesmedlem i gruppen fra c til h ikke længere repræsenterer den kategori medlemmet er indvalgt i, træder vedkommende ud af bestyrelsen og lader sig erstatte af en suppleant. Stk. 2. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år. 8

9 Valghandlingen foregår således, at fire bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer. I ulige kalenderår er følgende fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt CPR medlemmer, jfr. 12, stk. 1, a) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 12, stk. 1, c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 12, stk. 1, e) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 12, stk. 1, g) I lige kalenderår er fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 12, stk. 2, b) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 12, stk. 1, d) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 12, stk. 1, f) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 12, stk. 1, h) Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal. Den siddende bestyrelse er i videst muligt omfang forpligtet til at sørge for, at der opstilles et bredt udvalg af kandidater, så der så vidt muligt er kampvalg om alle poster, og at der tilstræbes bredest mulig geografisk, faglig og kønsmæssig repræsentation i feltet af opstillede til bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og to næstformænd. Ved valget af formand og næstformænd skal mindst ¾ af den nye bestyrelse være repræsenteret. Formanden og næstformændende udgør bestyrelsens formandskab. Formandskabet er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse. Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, a) - f) indkalder bestyrelsen den/de valgte suppleant(er). Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, g) og h) kan bestyrelsen indkalde den kandidat fra den pågældende gruppe, der fik næst flest stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen har derudover mulighed for at inddrage eksterne rådgivere efter behov. Stk. 4 Bestyrelsen kan supplere sig med formanden fra sidste år (Past President) Hvis bestyrelsen ønsker det, kan vedkommende indgå sammen med formandskabet i et forretningsudvalg. Past President har ikke stemmeret i bestyrelsen 13 Bestyrelsens kompetencer Stk. 1. Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke 9

10 de overordnede mål for foreningen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens administrerende direktør. Bestyrelsen uddelegerer i samarbejde med foreningens administrerende direktør opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger. Bestyrelsen kan etablere eksterne, forretningsmæssige aktiviteter, der kan drives på kommerciel basis, og som holdes adskilt fra foreningens økonomi. Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at det økonomiske grundlag for aktiviteterne er professionelt afklaret og bæredygtige. Eventuelle udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger skal arbejde ud fra et kommissorium godkendt af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem ordinære bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt. Suppleanterne har kun stemmeret i det omfang, de er indkaldt på grund af ordinære bestyrelsesmedlemmers frafald. Bestyrelsen mødes mindst seks gange om året og mødedatoerne skal løbende offentliggøres for eksempel på foreningens hjemmeside. Alle forslag, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal forinden være sat på dagsordenen. Bestyrelsesmøder aftales så vidt muligt internt for et halvt år ad gangen og kan indkaldes af et bestyrelsesmedlem eller foreningens administrerende direktør. Den administrerende direktør fremlægger til hvert bestyrelsesmøde en rapport om foreningens aktivitet i den forløbne periode. Derudover påhviler det den administrerende direktør at sikre, at der til enhver tid bliver taget referat fra bestyrelsens møder. Referaterne skal endvidere offentliggøres i sammendrag. 14 Forretningsførelse Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens forretningsførelse. Stk. 2. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor, der vælges på generalforsamlingen. 15 Foreningens direktør Stk. 1. Foreningens administrerende direktør ansættes og afskediges af 10

11 bestyrelsen i henhold til direktørens kontrakt. Bestyrelsen har ansvar for at udarbejde en stillingsbeskrivelse, der redegør for den administrerende direktørs arbejds- og ansvarsområder. Den administrerende direktør skal indgå i et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse og profilere foreningen udadtil i henhold til foreningens handlingsplaner og intentioner. Den administrerende direktør varetager Design Denmarks personaleadministration og refererer til bestyrelsen. 16. Tegningsret Stk. 1. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen forpligtes ved underskrift af enten (i) formanden alene eller (ii) en næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller (iii) den administrerende direktør alene, jf. dog stk. 2. Bestyrelsen kan give prokura til enkelte medlemmer i forbindelse med særlige opgaver. Prokura skal foreligge skriftligt. Stk. 2. Ved dispositioner, der rækker ud over, hvad der må anses som foreningens almindelige drift, forpligtes foreningen alene ved underskrift af både den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem. 17 Udvalg Stk. 1. Design Denmarks Rets- og konkurrenceudvalg rådgiver i faglige tvister mellem medlemmerne indbyrdes, eller mellem medlemmer og kunder, samt i sager vedrørende overholdelse af foreningens etiske og kollegiale regler. Udvalget deltager også som rådgiver i udskrivning af konkurrencer i henhold til nationale og internationale samarbejdsaftaler. Stk. 2. Bestyrelsen kan ud over rets- og konkurrenceudvalget beslutte at nedsætte udvalg til bestemte formål. Udvalgene besættes af foreningens medlemmer, bestyrelsen og/eller eksterne personer. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte erfagrupper med fokus på særlige designfaglige interesseområder. 18 Vedtægtsændringer Stk. 1. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter, samt lignende usædvanlige dispositioner, som eksempelvis, men ikke udtømmende, køb og salg af fast ejendom, pantsætning af Design Denmarks aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, kræves vedtagelse på den ordinære eller på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2: Med dagsordenen for den pågældende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling skal følge fuldstændig tekst til de foreslåede ændringer. 19 Opløsning Stk. 1. Beslutning om Design Denmarks opløsning træffes, når 2/3 af Design Denmarks stemmeberettigede medlemmer er mødt på en generalforsamling, 11

12 og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Stk. 2. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt frem, afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelse om opløsning kan træffes, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Stk. 3. Ved opløsning skal Design Denmarks formue anvendes til formål, der fastsættes af den generalforsamling, der først behandler spørgsmålet om Design Denmarks opløsning. Vedtaget den.. 12

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere