Design Denmark Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design Denmark Vedtægter 02.04.2014"

Transkript

1 Design Denmark Vedtægter Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to bestyrelser besluttet, at der i det første foreningsår vil sidde en overgangsbestyrelse bestående af medlemmerne fra de to gamle foreningers bestyrelser samt deres suppleanter. Dette er dog korrigeret således, at der er lige mange repræsentanter fra hver af de to gamle bestyrelser - således syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter fra hver forening. Efter et år i 2015 på den ordinære generalforsamling, træder overgangsbestyrelsen tilbage og erstattes af en bestyrelse, der er sammensat, som beskrevet i vedtægterne 12. Valghandlingen foretages dog således for at fastholde bestyrelsens kontinuitet at ikke alle medlemmer er på valg. Herved forbliver nogle medlemmer fra overgangsbestyrelsen i bestyrelse endnu et år. Ved valget i 2015 til dannelsen af første ordinære bestyrelse sikrer bestyrelsen sig, at valghandlingen foretages således, at bestyrelsens sammensætning opfylder 12 i vedtægterne. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Design Denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Design Denmark s formål er: at repræsentere danske designere, designvirksomheder samt andre personer, virksomheder, organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med design, eller som har design som et væsentligt indsatsområde, at arbejde for, at design bidrager til et mere bæredygtigt samfund og en øget konkurrenceevne, at arbejde for en stærkere professionalisering og internationalisering af designbranchen i Danmark, at arbejde for at styrke designs rolle i såvel erhvervsmæssige som samfundsmæssige sammenhænge, at styrke designuddannelserne og øge mulighederne for videreuddannelse og kompetenceudvikling af designere, og 1

2 at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at højne deres forretningsmæssige, kreative og faglige niveau. 3 Medlemskab Stk. 1. Foreningens medlemmer er opdelt i følgende hovedgrupper: 1. CPR-medlemmer (personlige medlemmer), der består af følgende kategorier: 1) Individuelt medlemskab 2) Studentermedlemskab 3) Æresmedlemskab 4) Begrænset medlemskab 2. CVR-medlemmer (virksomhedsmedlemmer), opdelt i følgende kategorier: 1) Designvirksomheder 2) Design Denmark Partnere 3) Design Denmark Videnpartnere Stk. 2. Foreningen kan som CPR-medlemmer optage enkeltpersoner, der ikke driver virksomhed med et CVR nr. eller er indehaver af en virksomhed/et selskab, der driver designvirksomhed, herunder studerende, der beskæftiger sig professionelt med design. CPR-medlemmer inddeles i 4 kategorier, jfr. 3, stk Stk Kategori 1 Individuelt medlemskab I kategori 1 optages ansøgere, der opfylder én af følgende tre betingelser: I. Afgangsbevis fra minimum tre års sammenhængende videregående uddannelse med hovedvægt på designfaglige metoder, rådgivnings- og/eller formgivningskompetencer. II. Har beskæftiget sig professionelt, teoretisk eller udøvende med design som metode, rådgivnings- og/eller formgivningskompetence i en periode på minimum tre år. Eller har ansættelse med beskæftigelse indenfor design i en virksomhed, der er CVR-medlem af foreningen (se stk. 3). III. Anbefalinger fra minimum tre aktive medlemmer i kategori 1. Kategori 1 medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk Kategori 2 Studentermedlemskab Medlemmer optaget under kategori 2 er studerende ved en videregående uddannelse af minimum tre års varighed, hvor design som metode, teoretisk og/eller praktisk løsningsmodel indgår som centralt element. 2

3 Studentermedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Stk Kategori 3 - Æresmedlemskab Bestyrelsen kan til generalforsamlingen foretage en motiveret udnævnelse af et æresmedlem. Kun enkeltpersoner kan udnævnes som æresmedlem. Æresmedlemskabet er evigt, men kan dog annulleres hvis en generalforsamling vedtager det. Æresmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. Stk Kategori 4 Begrænset medlemskab Bestyrelsen kan, jfr. 7, stk. 2, på grund af begrænset betalingsevne, pensionering eller udtrædelse af arbejdsmarkedet tildele CPRmedlemmer et begrænset medlemskab. Kategori 4 medlemmer er stemmeberettigede men ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 3. Foreningen kan optage virksomheder som CVR-medlemmer efter følgende kriterier: Stk Designvirksomheder Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse. Virksomhedsmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk. 3.2 Design Denmark Partnere Virksomheder og selskaber, der ikke har design som hovedbeskæftigelse, men har design som et væsentligt indsatsområde kan optages som Design Denmark Partner. Design Denmark Partnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, jfr. 10 og 12. Stk Design Denmark Videnpartnere Selskaber, institutioner, designskoler, NGOʼer m.m., som er interessenter i designbranchens forhold, kan optages som Videnpartner. Design Denmark Videnpartnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 4. Alle medlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2 og 3, stk. 3, nr. 1, forpligter sig ved indmeldelse i foreningen til at overholde Design Denmarks til enhver tid gældende vedtægter og etiske retningslinjer. Stk. 5. Anmodning om optagelse i Design Denmark sker ved henvendelse til Design Denmarks sekretariat. 3

4 Stk. 6. Hvis en virksomhed, der er medlem af Design Denmark, indgår i eller er del af en koncern, forpligtes koncernen som helhed ikke også til at være medlem af Design Denmark. Stk. 7. Fusionerer et medlem af Design Denmark med et andet medlem eller med en virksomhed/person, der ikke er medlem af Design Denmark, skal medlemsforholdet til Design Denmark tilrettes de nye forhold. 4 Medlemsbetegnelse Stk. 1. Følgende CPR-medlemmer må bruge betegnelsen MDD (der betyder medlem af Design Denmark) og foreningens logo: personligt individuelle medlemmer, optaget i henhold til 3, stk æresmedlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2, og stk. 3, begrænsede medlemmer optaget i henhold til 3, stk. 2.4 Stk. 2. Virksomhedsmedlemmer (CVR medlemmer) uden ansatte (enkeltmandsvirksomheder) optaget i henhold til 3, stk. 3,1 må bruge betegnelsen MDD i forlængelse af medlemmets navn og/eller Medlem af/member of Design Denmark og foreningens logo. Stk. 3. Virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse optaget i henhold til 3, stk. 3,1 må bruge betegnelsen Medlem af/member of Design Denmark og foreningens logo. Medarbejdere ansat hos CVR-medlemmer, der ikke selv er CPR-medlem, må ikke bruge betegnelsen personligt medlemsbetegnelsen gælder kun medlemsvirksomheden. Stk. 4. Partnermedlemmer og Videnpartnere optaget i henhold til 3, stk. 3,2 og 3.3 må bruge betegnelsen: Design Denmark Partner eller Design Denmark Videnpartner og foreningens logo. 5 Udmeldelse Udmeldelse af Design Denmark skal fremsendes skriftligt til Design Denmarks sekretariat. Stk. 1. Udmeldelse gældende for personligt individuelt medlemskab (CPR medlemmer) kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til ikrafttrædelse 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Forfaldne kontingenter indtil endelig udtrædelse skal erlægges. Er anmodning om udmeldelse af Design Denmark ikke sekretariatet i hænde senest 1 måned inden påbegyndelse af et af ovennævnte kvartaler, hæfter CPR-medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende kvartal, f.eks. vil en udmeldelse modtaget i sekretariatet den 15. december medføre, at der skal betales kontingent frem til den 31. marts det følgende år, jfr. dog 5, stk. 4. Stk. 2. Udmeldelse gældende for virksomheder, selskaber og institutioner 4

5 (CVR-medlemmer) kan kun ske med 6 måneders varsel til ikrafttrædelse 1. januar. Er anmodning om udmeldelse af Design Denmark-sekretariatet i hænde efter 1. juli, hæfter medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende foreningsår, jfr. dog 5, stk. 4. For enkeltmandsvirksomheder sker udmeldelse ifølge 5, stk.1. Stk. 3. Ved ophør med drift af registreret virksomhed uanset årsagen hertil, ophører virksomhedens medlemskab samt rettigheder forbundet med medlemskabet af Design Denmark. Allerede indbetalt kontingent for den resterende del af gældende betalingstermin udbetales ikke til det ophørende medlem. Stk. 4. Hvis der på en generalforsamling vedtages en kontingentforhøjelse på mere end 5 %, kan et medlem udmelde sig gældende fra førstkommende termin, jfr. 7, stk.3, ved skriftligt henvendelse til Design Denmarks sekretariat senest 8 dage efter vedtagelsen af kontingentforhøjelsen. 6 Eksklusion Stk. 1. Et medlem, der ikke overholder Design Denmarks vedtægter og etiske retningslinjer, jfr. 3, stk. 4, eller på anden måde modarbejder Design Denmarks formål og beslutninger, kan med 30 dages skriftligt begrundet varsel fra Design Denmarks bestyrelse ekskluderes fra Design Denmark. Stk.2. Et medlem, der ikke inden 30 dage fra modtagelse af skriftlig påmindelse om manglende betaling, indbetaler forfaldent medlemskontingent eller andet dokumenteret tilsvar, kan uden yderligere varsel ekskluderes fra Design Denmark. Stk. 3. Eksklusion af et medlem skal altid ske skriftligt. Stk.4. Et ekskluderet medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen søge om genoptagelse i Design Denmark. 7 Kontingent Stk. 1. Kontingentsatser indstilles af bestyrelsen og vedtages på Design Denmarks generalforsamling med virkning for det kommende foreningsår. Bestyrelsen er berettiget til at fastlægge differentieret kontingent for de enkelte medlemskategorier. Stk. 2. Bestyrelsen kan efter anmodning, og efter bestyrelsens skøn, for en periode af højst 1 år ad gangen reducere kontingentet med op til halvdelen af fuldt kontingent for CPR-medlemmer og CVR-enkeltmandsvirksomheder, som for bestyrelsen kan dokumentere nedsat økonomisk evne. I den periode et medlem bevilges reduceret kontingent, er medlemmet optaget som begrænset medlem, 3, stk Medlemmet er i perioden stemmeberettiget, men ikke valgbar til foreningens bestyrelse. 5

6 Medlemmer over den officielle pensionsalder kan søge om nedsat kontingent, hvorved man overgår til begrænset medlemskab jf... 3 stk 2,4 med de rettigheder og begrænsninger der følger heraf. For medlemmer i kategori 2, studentermedlemskab, kan kontingentet ved bestyrelsens bevilling fastfryses på den særlige studentersats indtil 12 måneder efter endt uddannelse, hvorefter kontingentet kan nedsættes til halvdelen af fuldt kategori 1 kontingent i yderligere en periode på 12 måneder. Kategori 3 medlemmer, æresmedlemmer, betaler ikke foreningskontingent. Stk. 3. For CPR-medlemmer samt for enkeltmandsvirksomheder opkræves kontingentet kvartalsvis. For alle andre medlemmer opkræves kontingentet årligt. Stk. 4. CVR-medlemmer, undtaget enkelmandsvirksomheder, skal hvert år inden udgangen af februar måned fremsende revisorerklæring med oplysning om antallet af virksomhedens årsværk i det foregående år, således at sekretariatet på baggrund heraf kan opgøre virksomhedens kontingent for det kommende år. 8 Ordinær Generalforsamling Stk. 1. Design Denmarks højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april og indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel per brev eller ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. Stk. 3. Med indkaldelsen skal følge generalforsamlingens dagsorden i overensstemmelse med Design Denmarks vedtægter. Bestyrelsens forslag til punkterne e, g, i og j, skal tilstiles medlemmerne samtidigt tillige med det reviderede regnskab for det forløbne år. Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Aflæggelse af årsberetning d. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse e. Fastsættelse af kontingentsatser for det kommende år. f. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år. g. Behandling af indkomne forslag. h. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år i. Valg til bestyrelsen, jfr. 12. j. Valg af suppleanter, jfr. 12. k. Valg af revisor l. Eventuelt Stk. 5. Forslag fra medlemmerne vedrørende punkterne g, i og j, skal være indsendt skriftligt per brev eller elektronisk til foreningens sekretariat senest 3 uger før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet på 6

7 generalforsamlingen. Det påhviler sekretariatet at varsle medlemmerne om indsendelsesfristen i god tid inden fristens udløb. Stk. 6. Bestyrelsen sender eventuelle forslag fra medlemmerne til punkterne g, i og j, per brev eller elektronisk til hvert enkelt medlem senest to uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 10, Stk. 1. og 2.), hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer ønsker det. Stk. 8. Eventuelle fremsatte ændringsforslag under generalforsamlingen til fremsatte forslag jfr. stk. 4, pkt. g kan, i det omfang der ikke herved ændres på det oprindelige forslags substans, vedtages på generalforsamlingen. Stk. 9. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger, som underskrives af dirigenten. 9 Ekstraordinær Generalforsamling Stk. 1. Med 14 dages varsel kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at skriftlig anmodning herom er modtaget fra mindst 10 % af medlemmerne. Stk. 3. Med anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal følge en redegørelse for de forhold, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 10, stk. 1. og 2.), hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer ønsker det. Stk. 5. Der føres protokol over den ekstraordinære generalforsamlings forhandlinger, som underskrives af dirigenten. 10 Afstemninger Stk. 1. Afstemning ved valg til bestyrelsen Ved afstemninger på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med valg til bestyrelse og valg af suppleanter har hvert medlem med undtagelse af studentermedlemmer hver én stemme til valg på den eller de kandidater, der stiller op i hver af de aktuelle valgkategorier, jfr. 12. stk.1. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de to kandidater. Ved gentagen stemmelighed trækkes der lod mellem kandidaterne. Stk. 2. Øvrige afstemninger Ved alle andre afstemninger på den ordinære eller ekstraordinære 7

8 generalforsamling har hvert medlem i Kategori 1(Individuelt medlemskab), Kategori 3 (Æresmedlemskab) og Kategori 4 (Begrænset medlemskab) hver én stemme. Designvirksomheder, Design Denmark Partnere og Design Denmark Videnpartnere har hver et antal stemmer, der svarer til det antal gange deres respektive årskontingenter kan deles med årskontingentet for et individuelt CPR-medlemskab. Stk. 3. Medlemmer, der er i restance med kontingent på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4. Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter. En sådan fuldmagt skal dog indsendes til sekretariatet elektronisk senest tre dage før generalforsamlingen. Intet medlem kan have fuldmagt fra mere end to andre medlemmer. Bestyrelsen kan dog modtage et ubegrænset antal fuldmagter. 11 Beslutningsdygtighed Stk. 1. Den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 12 Valg af bestyrelse Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer og to suppleanter. Af bestyrelsens otte medlemmer vælges: a) 1 medlem blandt CPR-medlemmer, jfr. 3, stk. 2.1 og stk. 2.3 b) 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 3, stk. 3.1 c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 3, stk. 3.1 d) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 3, stk. 3.1 e) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 3, stk. 3.1 f) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 3, stk. 3.1 g) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 3, stk. 3.2 h) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 3, stk. 3.3 Den ene suppleant vælges blandt CPR-medlemmerne og CVR b og c. Den anden suppleant vælges blandt CVR d, e og f. Hvis et bestyrelsesmedlem i gruppen fra c til h ikke længere repræsenterer den kategori medlemmet er indvalgt i, træder vedkommende ud af bestyrelsen og lader sig erstatte af en suppleant. Stk. 2. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for en periode på to år. Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på et år. 8

9 Valghandlingen foregår således, at fire bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer. I ulige kalenderår er følgende fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt CPR medlemmer, jfr. 12, stk. 1, a) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 2 til 5 personer, jfr. 12, stk. 1, c) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 11 til 30 personer, jfr. 12, stk. 1, e) 1 medlem blandt Partnermedlemmer, jfr. 12, stk. 1, g) I lige kalenderår er fire bestyrelsesposter på valg: 1 medlem blandt kandidater for enkeltmandsvirksomheder, jfr. 12, stk. 2, b) 1 medlem blandt kandidater for virksomheder med 6 til 10 personer, jfr. 12, stk. 1, d) 1 medlem blandt kandidater fra virksomheder med 31 personer og opefter, jfr. 12, stk. 1, f) 1 medlem blandt Videnpartner medlemmer, jfr. 12, stk. 1, h) Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal. Den siddende bestyrelse er i videst muligt omfang forpligtet til at sørge for, at der opstilles et bredt udvalg af kandidater, så der så vidt muligt er kampvalg om alle poster, og at der tilstræbes bredest mulig geografisk, faglig og kønsmæssig repræsentation i feltet af opstillede til bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og to næstformænd. Ved valget af formand og næstformænd skal mindst ¾ af den nye bestyrelse være repræsenteret. Formanden og næstformændende udgør bestyrelsens formandskab. Formandskabet er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse. Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, a) - f) indkalder bestyrelsen den/de valgte suppleant(er). Ved frafald i bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer grupperne i 12, stk. 1, g) og h) kan bestyrelsen indkalde den kandidat fra den pågældende gruppe, der fik næst flest stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen har derudover mulighed for at inddrage eksterne rådgivere efter behov. Stk. 4 Bestyrelsen kan supplere sig med formanden fra sidste år (Past President) Hvis bestyrelsen ønsker det, kan vedkommende indgå sammen med formandskabet i et forretningsudvalg. Past President har ikke stemmeret i bestyrelsen 13 Bestyrelsens kompetencer Stk. 1. Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste ledelse mellem generalforsamlingerne og har til opgave, såvel internt som eksternt, at afstikke 9

10 de overordnede mål for foreningen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens administrerende direktør. Bestyrelsen uddelegerer i samarbejde med foreningens administrerende direktør opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger. Bestyrelsen kan etablere eksterne, forretningsmæssige aktiviteter, der kan drives på kommerciel basis, og som holdes adskilt fra foreningens økonomi. Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at det økonomiske grundlag for aktiviteterne er professionelt afklaret og bæredygtige. Eventuelle udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger skal arbejde ud fra et kommissorium godkendt af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem ordinære bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt. Suppleanterne har kun stemmeret i det omfang, de er indkaldt på grund af ordinære bestyrelsesmedlemmers frafald. Bestyrelsen mødes mindst seks gange om året og mødedatoerne skal løbende offentliggøres for eksempel på foreningens hjemmeside. Alle forslag, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal forinden være sat på dagsordenen. Bestyrelsesmøder aftales så vidt muligt internt for et halvt år ad gangen og kan indkaldes af et bestyrelsesmedlem eller foreningens administrerende direktør. Den administrerende direktør fremlægger til hvert bestyrelsesmøde en rapport om foreningens aktivitet i den forløbne periode. Derudover påhviler det den administrerende direktør at sikre, at der til enhver tid bliver taget referat fra bestyrelsens møder. Referaterne skal endvidere offentliggøres i sammendrag. 14 Forretningsførelse Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens forretningsførelse. Stk. 2. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor, der vælges på generalforsamlingen. 15 Foreningens direktør Stk. 1. Foreningens administrerende direktør ansættes og afskediges af 10

11 bestyrelsen i henhold til direktørens kontrakt. Bestyrelsen har ansvar for at udarbejde en stillingsbeskrivelse, der redegør for den administrerende direktørs arbejds- og ansvarsområder. Den administrerende direktør skal indgå i et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse og profilere foreningen udadtil i henhold til foreningens handlingsplaner og intentioner. Den administrerende direktør varetager Design Denmarks personaleadministration og refererer til bestyrelsen. 16. Tegningsret Stk. 1. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen forpligtes ved underskrift af enten (i) formanden alene eller (ii) en næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller (iii) den administrerende direktør alene, jf. dog stk. 2. Bestyrelsen kan give prokura til enkelte medlemmer i forbindelse med særlige opgaver. Prokura skal foreligge skriftligt. Stk. 2. Ved dispositioner, der rækker ud over, hvad der må anses som foreningens almindelige drift, forpligtes foreningen alene ved underskrift af både den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem. 17 Udvalg Stk. 1. Design Denmarks Rets- og konkurrenceudvalg rådgiver i faglige tvister mellem medlemmerne indbyrdes, eller mellem medlemmer og kunder, samt i sager vedrørende overholdelse af foreningens etiske og kollegiale regler. Udvalget deltager også som rådgiver i udskrivning af konkurrencer i henhold til nationale og internationale samarbejdsaftaler. Stk. 2. Bestyrelsen kan ud over rets- og konkurrenceudvalget beslutte at nedsætte udvalg til bestemte formål. Udvalgene besættes af foreningens medlemmer, bestyrelsen og/eller eksterne personer. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte erfagrupper med fokus på særlige designfaglige interesseområder. 18 Vedtægtsændringer Stk. 1. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter, samt lignende usædvanlige dispositioner, som eksempelvis, men ikke udtømmende, køb og salg af fast ejendom, pantsætning af Design Denmarks aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, kræves vedtagelse på den ordinære eller på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2: Med dagsordenen for den pågældende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling skal følge fuldstændig tekst til de foreslåede ændringer. 19 Opløsning Stk. 1. Beslutning om Design Denmarks opløsning træffes, når 2/3 af Design Denmarks stemmeberettigede medlemmer er mødt på en generalforsamling, 11

12 og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Stk. 2. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt frem, afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelse om opløsning kan træffes, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Stk. 3. Ved opløsning skal Design Denmarks formue anvendes til formål, der fastsættes af den generalforsamling, der først behandler spørgsmålet om Design Denmarks opløsning. Vedtaget den.. 12

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere