ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER"

Transkript

1 27023, Forår 2013 ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER Lærer: Maher Abou Hachem, Tlf , Bygning 224, 122

2 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION Enzymer - definition og virkemåde Enzymkinetisk analyse Inhibering af enzymaktivitet Kompetitiv inhibering Non-kompetitiv inhibering Faktorer af betydning for enzymaktivitet Enzymanalyse Introduktion til phosphataser... 9 EKSPERIMENTELT Kort beskrivelse af de forskellige deløvelser A: Absorptionsmaksimum B: Standardkurve for p-nitrophenol C: Sammenhæng mellem reaktionshastighed og tid D: ph-optimum E: Temperaturoptimum F1-F3: Enzymkinetiske undersøgelser Fremgangsmåde Plan for udførelse af metode Deløvelse B. Standardkurve for p-nitrophenol (anjon) Deløvelse C: Sammenhæng mellem reaktionshastighed og tid Deløvelse D: ph optimum Deløvelse F1- F3. Enzymkinetiske undersøgelser RAPPORTERING Aflevering: Indhold og form Rapportering 1: Deløvelse B Rapportering 2: Deløvelse C Rapportering 3: Deløvelse D Rapportering 4: Deløvelse F Rapportering 5: Supplerende spørgsmål APPENDIKS Appendiks 1: Guide til Epoch mikrotiterbakke-læser Appendiks 2: Skabelon til påsætning i mikrotiterbakker Appendiks 3: Beskrivelse af anvendte kemikalier Side 2/27

3 INTRODUKTION 1. Enzymer definition og virkemåde Enzymer er proteiner, der katalyserer biologiske reaktioner. Som andre katalysatorer påvirker enzymer hastigheden, hvormed ligevægt opnås, uden at influere på reaktionens ligevægtsbetingelser. Dette sker, ved at tilstedeværelse af enzym tilbyder en reaktionsvej med lavere aktiveringsenergi end den ikke-katalyserede reaktion. 2. Enzymkinetisk analyse Hovedfaktorer der bestemmer reaktionshastigheden er: 1. Enzymkoncentrationen 2. Substratkoncentration 3. ph og temperatur 4. Eventuelle enzyminhibitorer Figur 1 viser ændringen i produktkoncentrationen som funktion af tiden. Hastigheden, V, hvormed produktet dannes eller substratet bruges, kan udtrykkes ved V = dp dt ds = dt Når reaktionen starter, er V lineær, men efter en periode aftager den langsomt. Ved kinetiske undersøgelser af enzymkatalyserede reaktioner anvendes derfor ofte den initiale hastighed V 0 Figur 1 Den initiale reaktionshastighed, V 0, for en enzymkatalyseret reaktion vokser med forøget substratkoncentration, indtil et vist niveau er nået, hvor yderligere tilsætning af substrat ikke forøger V 0 yderligere. Dette fænomen kaldes substratmætning, og den maksimale initiale reaktionshastighed benævnes V max. Side 3/27

4 Figur 2 Den afbildede sammenhæng mellem initiale hastighed og substrat Figur 2, side 4 er forsøgt forklaret ved følgende reaktionsskema, hvor E er enzym, S er substrat og P er produkt: (1) k 1 E + S ES E + P k -1 k 2 Som det fremgår, involveres kun et enkelt substrat, og reaktionen forløber over et intermediært enzym-substrat kompleks (ES) under dannelse af et produkt. Michaelis og Menten har ud fra ovenstående reaktionsskema udledt et matematisk udtryk, der beskriver sammenhængen mellem initial reaktionshastighed og substratkoncentration: (2) V o = V max [S] K m + [S] K m og V max er karakteristiske størrelser for det undersøgte enzym/substrat system. V max er den maksimalt opnåelige reaktionshastighed for en given enzymkoncentration og er således et udtryk for enzymets katalytiske kapacitet. K M har koncentrationsenhed e.g. mol/liter (M) eller mg/ml og angiver den substratkoncentration, hvor reaktionshastigheden er V max /2. K M = (k -1 + k 2 )/k 1 er et mål for stabiliteten af enzym/substrat-komplekset. Om k -1 >> k 2, er K M ( k -1 /k 1 ) et udtryk for enzymets affinitet for substratet. Den trinvise udledning af (2) er beskrevet i biokemi lærebogen og bør studeres, da de anvendte forudsætninger er af betydning. Side 4/27

5 K M og V max kan bestemmes ved at lave en non-lineær regression som tilpasser Mikaelis- Menten udtrykket til afbildningen, repræsenteret ved Figur 2, side 4. En alternativ bestemmelse kan foretages ved en retlinet afbildning. I den foreliggende øvelse anvendes Hanes plot med afbildning af [S]/V 0 mod [S], idet (2) kan omskrives til (3) Hanes plot er vist i Figur 3, side 5 [] S V 0 [ S] V 0 1 = V max [] S K + V M max K V m max α = 1 V max -K M [S] Figur 3: Hanes plot. Bestemmelse af K M og V max. initiale reaktionshastigheder er blevet bestemt for forskellige koncentrationer. Linjens hældningskoefficient er 1/Vmax, Skæring med y-aksen er K M /V max og med x-aksen er -K M. Mange enzymer reagerer med to eller flere substrater i samme reaktion. En korrekt kinetisk analyse for sådanne reaktioner kan derfor ikke foretages ved hjælp af den skitserede model. Imidlertid kan de samme generelle retningslinjer også i disse tilfælde danne grundlag for udledning af de relevante sammenhænge. I praksis foretages en kinetisk analyse af fler-substratsreaktioner oftest ved at variere koncentrationen af et substrat, medens de øvrige substrater fastholdes overmætningskoncentrationen. 3. Inhibering af enzymaktivitet Inhibering (hæmning) af enzymaktivitet ved specifikke interaktioner mellem enzymer og små molekyler (evt. ioner) udgør vigtige kontrol- og reguleringsmekanismer for biologiske systemer. Således beror mange lægemidlers og toxiske stoffers virkning på inhiberende effekt overfor enzymkatalyserede reaktioner. Inhiberingen kan være reversibel eller irreversibel. Information om mekanismen bag reversibel inhibering kan ofte opnås ved en kinetisk analyse af inhiberingenseffekt. I den aktuelle sammenhæng begrænses fremstillingen til kun at omfatte to typer af reversibel inhibering af enzym/substrat-systemer med reaktionskinetik, der kan beskrives ved den omtalte Michaelis-Menten model. 3.1 Kompetitiv inhibering Side 5/27

6 En kompetitiv inhibitor typisk har strukturel lighed med enzymets substrat. Den reversible enzym-inhibitor-binding er lokaliseret til enzymets substrat bindings site, uden at dette dog medfører en katalytisk betinget reaktion overfor inhibitoren. Binding af inhibitor (I) udelukker således binding af substrat (S) (og omvendt). Reaktionsskemaet har følgende udseende: (4) E + S + I ES EI E + P Ingen reaktion hvor K i = [E] [I]/[EI]. Dvs. K i er dissociationskonstanten (K d ) af enzym-inhibitor komplexet, og altså et udtryk for affiniteten mellem enzym og inhibitor. Den omskrevne Michaelis-Menten ligning (3) kan omformes til (mellemregninger er udeladt): (5) [S] 1 = V 0 V max [I] K [S] + (1+ ) Ki V M max Måling af den initiale reaktionshastighed ved varierende substratkoncentration og kendt inhibitorkoncentration giver, i analogi med Figur 3, side 5, datarepræsentationen vist i Figur 4, side 6 i Af Figur 4, side 6 fremgår, at K M (den tilsyneladende K M for det inhiberede enzym) er større end K M uden tilstedeværelse af inhibitor. Derimod er V max uændret, idet kendetegnet for kompetitiv inhibering er, at virkningen kan elimineres ved tilstrækkelig høj substratkoncentration. Substrat og inhibitor konkurrerer om det samme "bindingssite". Tilstedeværelsen af inhibitor medfører en mindsket effektivitet af enzymet. [I] Ki ( 1+ ) K V M max [S] V0 + inhibitor - inhibitor α = 1 V max i [I] K = + M Ki ( 1 ) KM [S] 3.2 Non kompetitiv inhibering Figur 4: Enzymkinetisk plot med eller uden kompetitiv inhibitor. De to linjer er parallelle. K i M (den tilsyneladende K M for det inhiberede enzym) er større end K M uden inhibitor med en faktor (1+[I]/K i ), mens V max er uforandret. Side 6/27

7 Ved non-kompetitiv inhibering, der også er reversibel, bindes substrat og inhibitor til forskellige "sites". Binding af substrat udelukker ikke binding af inhibitor, men ved inhibitorbinding forhindres enzymet i at udføre sin katalytiske virkning på substratet, eksempelvis gennem en ændring af enzymets tredimensionale struktur. Reaktionsskemaet har følgende udseende: (6) E + S ES E + P + + I I EI or ESI Ingen reaktion K i E og K i ES udtrykker henholdsvis enzymets og enzym-substrat kompleksets affinitet overfor inhibitoren. I den aktuelle fremstilling antages K i E = K i ES, hvilket forekommer, når inhibitorbinding foregår upåvirket af substratbinding. Michaelis-Menten ligningen (3) kan omformes til (mellemregninger er udeladt): (7) [S] [I] 1 = (1+ ) V 0 Ki V max K [S] + V m max I analogi med Figur 3, side 5 fås datarepræsentationen vist i Figur 5, side 7 [S] [I] K (1+ ) K V i M max V0 [I] α = (1+ ) K 1 V i max + inhibitor - inhibitor [S] -K M Figur 5: Enzymkinetisk plot med eller uden non-kompetitiv inhibitor. Inhibering med non-competitiv inhibitor resulterer i en forhøjning af hældningskoefficient med en faktor (1+[I]/K i ), altså en lavere tilsyneladende V i max, mens K M er uændret Side 7/27

8 Virkningen af non-kompetitiv inhibering kan ikke elimineres ved at forøge substratkoncentrationen. Da inhibitorbindingen er uafhængig af substratets binding til enzymet, vil tilstedeværelsen af inhibitor resultere i en tilsyneladende lavere aktiv enzymkoncentration i blandingen. V max er således mindre end V max (inversen af V max bliver i forhøjet med en faktor (1+[I]/K i ), hvorimod K M er uændret. 4. Faktorer af betydning for enzymaktivitet Udover substrat-/enzymkoncentrationen og tilstedeværelse af inhibitorer er der flere andre faktorer, der influerer på enzymers aktivitet. Kun nogle af de normalt mest betydningsfulde nævnes i denne forbindelse: Temperatur: Ligesom ved reaktioner, der ikke er enzymkatalyserede, forøges reaktionshastigheden ved en enzymanalyse, når temperaturen hæves. Ved høje temperaturer observeres imidlertid oftest, at reaktionshastigheden igen aftager, hvilket skyldes denaturering og inaktivering af enzymet. Figur 6: Arrhenius afbildning ph: Aktiviteten af de fleste enzymer er stærkt ph-afhængig med et veldefineret phoptimum. Af den grund er det nødvendigt at udføre enzymatiske analyser i et medium med et bestemt tilstrækkelig bufferkapacitet. Enzymaktivitetens ph-afhængighed er begrundet i de ioniserbare grupper i enzymet (og evt. i substratet), samt enzymstabilitet påvirker ph profilen Cofaktorer: Mange enzymers aktivitet er afhængig af relativt svagt bundne organiske cofaktorer (coenzymer) eller metalioner. Under oprensningen af et enzym bør man være opmærksom på sådanne krav, idet nogle separationsprocedurer kan adskille enzym og cofaktor med tab af aktivitet til følge. Side 8/27

9 Allosteriske effektorer: Nogle enzymer besidder egenskaber, der antyder, at de har regulatorisk betydning for metabolismen. Den katalytiske aktivitet af et allosterisk enzym reguleres gennem interaktion med metabolitter, der bindes til et allosterisk "site", forskelligt fra det aktive "site". 5. Enzymanalyse Under isoleringen af et enzym fra biologisk materiale, og i mange andre tilfælde, er det nødvendigt at kunne måle enzym specifikaktivitet. Dette opnås almindeligvis ved at måle enzymets koncentration, samt aktivitet ved faste, kontrollerede betingelser (ph, ionstyrke, temperatur m.m.). I den biokemiske litteratur dækker udtrykket enzymanalyse over den praktiske udførelse af enzymmålinger (det kaldes ofte enzymassays). Typisk, foregår enzymanalysen ved optimale forsøgsbetingelser, hvor analysen udviser størst aktivitet og samtidigt er mindst påvirkeligt af variationer i forsøgsbetingelserne. Fastlæggelse af passende analysebetingelser er derfor første trin ved rutinemæssig måling, kinetiske undersøgelser eller oprensning af et enzym. Helt essentielt gælder det for udførelse af enzymanalyser, at man må udføre kontroleksperimenter: 1. Den målte reaktion skal vises at være begrundet i enzymatisk aktivitet, 2. Det målte analytiske respons skal være lineært korreleret til reaktionstiden og enzymkoncentrationen. I en såkaldt kinetisk analyse følges reaktionshastigheden kontinuerlig, og det er således muligt at konstatere, om nedbrydningen af substrat foregår lineært med tiden. De fleste enzymmålinger foregår imidlertid som fast-tid analyser, der er baseret på en enkelt måling efter en defineret reaktionstid. 6. Introduktion til phosphataser Phosphataser er enzymer, der katalyserer hydrolysen af phosphatmonoestre under frigivelse af uorganisk phosphat. O (8) RO P O - Phosphatase -2 + H 2 O ROH + HPO 4 O - Phosphataser er vidt udbredt i naturen og kan inddeles i to grupper. 1. Specifikke phosphataser som kun er aktive overfor et meget begrænset udvalg af substrater. I disse tilfælde er det almindeligvis ikke vanskeligt at påpege en physiologisk betydning for enzymet. F.ex. fructosediphosphat phosphatase (fructose-1,6-di-p fructose-6-p + P i ), der katalyserer en intermediær reaktion i gluconeogenesen. Side 9/27

10 2. Uspecifikke phosphataser, der også findes i de fleste organismers celler, har ekstrem bred substratspecificitet. På basis af deres ph-optimum klassificeres de generelt i sure phosphataser og alkaliske phosphataser. Planters frø er ofte rige på sure phosphataser. Almindeligvis forøges phosphataseaktiviteten markant i det spirende frø for senere at aftage, efterhånden som spiren udvikles. Den præcise physiologiske funktion af denne phosphataseaktivitet kendes ikke. Muligvis har den betydning for frigivelse af uorganisk phosphat fra organisk bundne, lagrede former, f.eks. inositolhexaphosphat (phytinsyre). Det frigivne uorganiske phosphat kan indgå i det spirende frøs metabolisme (nukleotidsyntese) Til at illustrere de forhold, der er af speciel betydning ved måling af enzymaktivitet, anvendes der i dette eksperiment en præparation af sur phosphatase fra hvedekim. Endvidere undersøges nogle generelle enzymkinetiske egenskaber. Den anvendte analyse drager fordel af phosphatasens brede specificitet ved at benytte det syntetiske substrat, p-nitrophenylphosphat (pnpp). Den enzymkatalyserede hydrolyse af substratet bestemmes ved photometrisk måling af p-nitrophenol der frigives ved reaktionen (9). (9) O - O N + O O - Phosphatase O P O - + H 2 O N + O O - -2 OH + HPO 4 NaOH opløsningen har en meget basisk ph værdi og derved stopper phosphataseaktivitet. Den høje ph værdi p-nitrophenol lys-absorberende egenskab på grund af phenolate jonens ekstra resonans struktur (10). O - (10) OH + OH -1 N + N + O O O - O - + H 2 O Side 10/27

11 EKSPERIMENTELT 1. Kort beskrivelse af de forskellige deløvelser Det eksperimentelle arbejde indledes med en præsentation af en række forsøg, der er blevet udført med henblik på at undersøge og optimere det aktuelle phosphatase-analyse. Erfaringerne herfra anvendes ved undersøgelsen af hvedekimphosphatasens kinetiske egenskaber. A: Absorptionsmaksimum Udføres ikke Figur 7: Afbildning af absorptionen af p-nitrophenol(at) som funktion af bølgelængden. Absorptionsmaksimum for p-nitrophenol er 405 nm, og da nitrophenylphosphat ikke absorberer nævneværdigt ved 405 nm, bliver denne bølgelængde benyttet ved kvantificering af p-nitrophenol(at) i deløvelserne B-F. B: Standardkurve for p nitrophenol Udføres af alle hold på første øvelsesdag Beregning af μm produkt (p-nitrophenol), der dannes ved analysen, kan foretages ud fra den molære ekstinktionskoefficient eller ud fra en standardkurve. I det aktuelle tilfælde optegnes standardkurve, dvs. en kurve der angiver sammenhængen mellem en kendt koncentration af p-nitrophenol og absorbansen ved 405 nm. C: Sammenhæng mellem reaktionshastighed og tid Udføres af ulige hold på første øvelsesdag Ved undersøgelse af temperatur- og ph-optimum for den enzymkatalyserede reaktion anvendtes initial reakionshastighed. Derfor bliver der indledningsvis bestemt et enzym-/substrat-koncentrationsforhold, hvor reaktionshastigheden er konstant under hele inkubationsperioden. Dette viser sig at være specielt vigtigt ved den aktuelle analyse, fordi phosphatasen produktinhiberes. Side 11/27

12 D: ph optimum Udføres af lige hold på første øvelsesdag Phosphataseaktivitet måltes i inkubationsbuffer med varierende ph. Den spontane (ikke-enzymatiske) hydrolyse af substrat er ofte ph-afhængig, men er i dette tilfælde ubetydelig. Dette forhold blev undersøgt (og korrigeredes for) ved udførelse af et analogt kontrolforsøg med varme-inaktiveret enzym. Man skal være opmærksom på, at buffertype og ionstyrke kan influere på reaktionshastigheden. E: Temperaturoptimum Udføres ikke eksperimentelt Phosphatase aktivitet blev målt ved inkubation ved varierende temperatur (se Figur 8). Der korrigeredes igen for spontan hydrolyse. 0 Ln(reactionshastighed) /T (K -1 ) Figur 8: Phosphataseaktivitet som funktion af inkuberingsmedietstemperatur Arrhenius' afbildning. F1 F3: Enzymkinetiske undersøgelser Udføres af alle hold den 2.øvelsesdag I denne øvelse bestemmes de karakteristiske K M og V max for phosphatase/pnitrophenylphosphat systemet (F1). Endvidere undersøges mekanismen ved inhibering med 2 forskellige anioner. (Uorganisk phosphat -anioner og fluorid-anioner). Enzymet sur phosphatase er inaktivt ved højt ph og den enzymkatalyserede spaltning af p- nitrophenylphosphat stoppes derfor ved overførslen til 0,1 M NaOH. Side 12/27

13 2. Fremgangsmåde Plan for udførelse af metode For at få et godt flow i øvelsesforløbet startes metoderne i nævnte rækkefølge: Udføres af 1. Dag Deløvelse B: Standardkurve for p-nitrophenol Alle hold Deløvelse C: Sammenhæng mellem reaktionshastighed og tid Ulige hold Deløvelse D: ph- optimum Lige hold 2. Dag Deløvelse F: Enzymkinetiske undersøgelser Deløvelse F1: Uden tilsætning af inhibitor Deløvelse F2: Tilsætning af inhibitor (uorganisk phosphat) Deløvelse F3: Tilsætning af inhibitor (kaliumfluorid) Alle hold Ulige hold Lige hold NB: I deløvelse C, D og F udveksler det ulige og lige hold på samme bordside rå data, således at alle hold kan fortage databehandling og rapportering af alle deløvelserne. For at spare tid aflæses mikrotiterbakken først når begge deløvelser er kørt (begge dage). Arbejdsgangen ved udførelse af deløvelserne C; D og F, (enzymkinetiske undersøgelser) anskueliggøres i følgende video: Video 05: Enzymkinetik Side 13/27

14 Deløvelse B. Standardkurve for p nitrophenol (anjon) (udføre af alle hold) Standardkurven anvendes i Deløvelse C, D og F til kvantificering af p-nitrophenol i de enzymkinetiske undersøgelser. Materialer: 8 reagensglas 4 ml 60 µm p-nitrophenol i 0,02 M NaOH 5 ml 0,1 M NaOH Afpipetteringsskema: ml ml ml ml ml ml ml ml 60 μm p-nitrophenol 0 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 0,1 M NaOH. 1,000 0,950 0,900 0,800 0,600 0,400 0,200 0 μm p-nitrophenol 1. I 8 reagensglas afpipetteres 0,0 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 og 1,0 ml 60 μm p-nitrophenol opløsning. 2. Hvert glas fyldes op til et totalt volumen på 1,000 ml med 0,1 M NaOH (se skemaet ovenover). 3. Vortex (blandes på en omryster) prøverne omhyggeligt NB: Overfør og mål først serien samtidig med dagens anden deløvelse. 4. 0,300 ml af hver prøve og blindprøve (0,1M NaOH) overføres til en mikrotiterbakke (Anvend den udleverede skabelon. Se også Appendiks 2: Skabelon til påsætning i mikrotiterbakker; side 26 ) og absorptionen måles ved 405 nm. i en mikrotiterbakke-læser (rum 021). Appendiks 1: Guide til Epoch mikrotiterbakke-læser, side Databehandling se Rapportering 1: Deløvelse B, side 22 Side 14/27

15 Deløvelse C: Sammenhæng mellem reaktionshastighed og tid (udføres af ulige hold og de rå data udveksles med det lige hold på samme bordside) Materialer 18 reagensglas (10 ml) 2 ml 0,1 M MES buffer ph 6,0 (tilsat 0,5M NaCl) 1,1 ml 12,5 mm Substrat (p-nitrophenylphosphat i 0.1 M MES buffer ph 6,0) 2 ml demineraliseret H 2 O (tappes fra den orange vandhane) 0,2 ml Enzym (Phosphatase 2mg/mL 0,002% (v/v) Triton X-100) M r =55000 (isbad) 32 ml 0,1 M NaOH (dispenser justeret til 2,00 ml) I denne deløvelse er forsøgsserien sat op med 2 reaktionsblandinger L og H (~lav og høj substratkoncentration). For at kunne følge udviklingen af p-nitrophenol over tid, udtages der efter tilsætning af enzym en prøve fra begge reaktionsblandinger efter inkubering i 0, 3, 6, 9, 12, 16, 20 og 30 min. Dannelsen af p-nitrophenol i den udtaget prøve stoppes straks ved at overføre den til O,1M NaOH (stopreagens). Farveudviklingen måles efterfølgende ved 405nm. For at kunne håndtere flere reaktionsblandinger i samme forsøgsserie, forskydes tilsætning af enzym (start af inkubering) med 30. sekunder. Før start af assay: afpipetteres med dispenser 2,00 ml 0,1 M NaOH (stopreagens) i 2x8 reagensglas, mærket med glasnummer L og H (~lav og høj substratkoncentration) samt inkuberingstiden henholdsvis 0, 3, 6, 9, 12, 16, 20 og 30 min. (f.eks. L-0; H-0..L-3; H-3 osv.) Afpipetteringsskema: Glas nr. L H 0,1 M MES buffer ph 6,0 1,000 1,000 12,5 mm p-npp (Substrat) (p-nitrophenylphosphat) ml ml 0,050 1,000 H 2 O 1,350 0,400 Præ-inkuberes 5 min. ved 37 C Assay: 1. Buffer, 12,5 mm p-npp (substrat) og H 2 O afpipetteres i reagensglas (se skema ovenfor), vortex (blandes på en omryster) og anbringes (ca. 5 min.) i varmeblokken (37 o C). Efter ca. 5 minutters præ-inkubering er der opnået temperaturligevægt. Prøven forbliver i varmeblokken under inkuberingen. 2. I ventetiden gøres alt klart: Stopur; enzym på is; mærkede reagensglas med stopreagens; tomt stativ til at flytte de stoppede prøver over i; pipetter indstilles, spidser, shaker, krukke til brugte spidser. Opstil det hele så du får en nem arbejdsgang. Prøv evt. med vand når først forsøget Side 15/27

16 startes er der ikke tid til andet en at koncentrerer sig. Assayen udføres af 2 personer hvor A tilsætter enzym og omryster og B udtager fra reaktionsblandingerne, overfører til stopreagenset, vortex prøven og stiller reagensglasset i et andet stativ for at bibeholde overblikket Det er en god ide at tage reagensglasblanding op af varmeblokken de få sek. det tager at tilsætte enzym og udtage substrat. Herved sikre I at pipetten ikke dyppes for langt eller ikke nok ned i væsken. 3. Stopuret startes, idet glas L tilsættes 0,100 ml phosphataseopløsning (enzym) og vortex hurtigt men effektivt. 0,180 ml reaktionsblanding afpipetteres derefter omgående over i et reagensglas der indeholder 2,00 ml 0,1 M NaOH (glasset er mærket L-0)og vortex prøven, - denne prøve kaldes "0-tids"-prøven. 4. Nøjagtigt til t = 30 sek. afpipetteres enzym i glas H; vortex, og "0-tids"- prøven udtages som under pkt. 3 (glasset med 0,1 M NaOH er mærket H-0) 5. 0,180 ml reaktionsblanding udtages fra de enkelte glas efter inkubering i 3, 6, 9, 12, 16, 20 og 30 min. (husk 30 sek. intervallet) og afpipetteres omgående over i 2,00 ml 0,1 M NaOH og vortex. 6. 0,300 ml af hver prøve overføres til en mikrotiterbakke (Anvend den udleverede skabelon. Se også Appendiks 2: Skabelon til påsætning i mikrotiterbakker; side 26) og absorptionen måles ved 405 nm. i en mikrotiterbakke-læser (rum 021). Se Appendiks 1: Guide til Epoch mikrotiterbakke-læser, side Databehandling se Rapportering 2: Deløvelse C, side 22 Side 16/27

17 Deløvelse D: ph optimum (udføres af lige hold og de rå data udveksles med det ulige hold på samme bordside) Materialer: 30 reagensglas (10 ml) 1 ml af hver Buffer (ph 3, 4, 5, 6 og 7) o ph3+4+5 indeholder 0,1M citrat-buffer; tilsat 0,5M NaCl o ph 6: 0,1 M MES buffer ph 6,0; tilsat 0,5M NaCl o ph 7: 0,1 M HEPES buffer ph 7,0; tilsat 0,5M NaCl 1 ml 50 mm Substrat (p-nitrophenylphosphat i H 2 O) 6 ml H 2 O (tappes fra den orange vandhane) 0,5 ml Enzym (Phosphatase 2mg/mL 0,002% Triton X-100) M r =55000 (isbad) 50 ml 0,1 M NaOH (dispenser justeret til 2,00 ml) I denne deløvelse er forsøgsserien sat op med 5 reaktionsblandinger 3, 4, 5, 6, og 7 (~ ph i reaktionsblandingen). For at kunne følge udviklingen af p-nitrophenol over tid, udtages der efter tilsætning af enzym en prøve fra alle reaktionsblandinger efter inkubering i 0, 3, 6, 9 og 12, min. Dannelsen af p-nitrophenol i den udtaget prøve stoppes straks ved at overføre den til O,1M NaOH (stopreagens). Farveudviklingen måles efterfølgende ved 405nm. For at kunne håndtere flere reaktionsblandinger i samme forsøgsserie, forskydes tilsætning af enzym (start af inkubering) med 30. sekunder. Før start af assay: afpipetteres med dispenser 2,00 ml 0,1 M NaOH (stopreagens) i 5x5 reagensglas, mærket med glasnummer 3-7 (~ph) samt inkuberingstiden henholdsvis 0, 3, 6, 9 eller 12 min (f.eks. 3-0; ; 4-3 osv.) Afpipetteringsskema: NB: Her anvendes substrat med høj koncentration (50mM) Glas nr ph 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 ml ml ml ml ml 0.1 M Buffer (forskelige ph) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 H 2 O 1,200 1,200 1,200 1,200 1, mm p-npp i H 2 0 (substrat) (p-nitrophenylphosphat) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 Præ-inkuberes 5 min. ved 37 C Assay: 1. Buffer, 50 mm p-npp (substrat) og H 2 O afpipetteres i reagensglas (se skema ovenfor), vortex (blandes på en omryster) og anbringes (ca. 5 min.) i varmeblokken (37 C). Efter Side 17/27

18 ca. 5 minutters præ-inkubering er der opnået temperaturligevægt. Prøven forbliver i varmeblokken under inkuberingen. 2. I ventetiden gøres alt klart: Stopur; enzym på is; mærkede reagensglas med stopreagens; tomt stativ til at flytte de stoppede prøver over i; pipetter indstilles, spidser, shaker, krukke til brugte spidser. Opstil det hele så du får en nem arbejdsgang. Prøv evt. med vand -når først forsøget startes er der ikke tid til andet en at koncentrerer sig. Assayen udføres af 2 personer hvor A tilsætter enzym og omryster og B udtager fra reaktionsblandingerne, overfører til stopreagenset, vortex prøven og stiller reagensglasset i et andet stativ for at bibeholde overblikket Det er en god ide at tage reagensglasblanding op af varmeblokken ipetten ikke dyppes for langt eller ikke nok ned i væsken. 3. Stopuret startes, idet glas 3tilsættes 0,100 ml phosphataseopløsning (enzym) og vortex hurtigt men effektivt. 0,180 ml reaktionsblanding afpipetteres derefter omgående over i et reagensglas der indeholder 2,00 ml 0,1 M NaOH (glasset er mærket 3-0) og vortex prøven, - denne prøve kaldes "0-tids"-prøven. 4. Nøjagtigt til t = 30 sek. afpipetteres enzym i glas 4, vortex og "0-tids"- prøven udtages som under pkt. 3 (glasset med 0,1 M NaOH er mærket 4-0) 5. På samme måde til sættes enzym og 0-tids prøve udtages fra reaktionsblandingen: Glas 5 til t = 1min., Glas 6 til t = 1 30 Glas 7 til t = ,180 ml reaktionsblanding udtages fra de enkelte glas efter inkubering i 3, 6, 9, og 12 min. (husk 30 sek. intervaller) og afpipetteres omgående over i 2,00 ml 0,1 M NaOH og vortex. 7. 0,300 ml af hver prøve overføres til en mikrotiterbakke (Anvend den udleverede skabelon. Se også Appendiks 2: Skabelon til påsætning i mikrotiterbakker; side 26) og absorptionen måles ved 405 nm. i en mikrotiterbakke-læser (rum 021). Appendiks 1: Guide til Epoch mikrotiterbakke-læser, side 25 Databehandling se Rapportering 3: Deløvelse D, side 23 Side 18/27

19 DAG 2 Deløvelse F1 F3. Enzymkinetiske undersøgelser Denne øvelse indeholder 3 forsøgsserier, hvoraf 1 hold udfører 2 af serierne: Forsøgsserie F1: Ikke-inhiberet (udføres af alle hold) Forsøgsserie F2:Inhiberet med 2,4 mm uorganisk phosphat (udføres af ulige hold) Forsøgsserie F3: Inhiberet med 2 mm Kaliumfluorid (KF) (udføres af lige hold) De rå data fra serie F2 og F3 udveksles (samme bordside) Materialer til F1, F2 og F3 ( 2 hold) 4 x 36 reagensglas(10ml) 4 x 6 ml 0,1 M MES buffer ph 6,0 (tilsat 0,5M NaCl) 4 x 3 ml 12,5 mm Substrat(p-nitrophenylphosphat i 0.1 M MES buffer ph 6,0) 100 ml H 2 O (tappes fra den orange vandhane) 4 x 0,6 ml Enzym (Phosphatase 2mg/mL 0,002% Triton X-100) M r =55000 (isbad) 1 ml 60mM natriumphosphat ph 6,0 (Forsøgsserie F2) 1 ml 50 mm KF i H 2 O (Forsøgsserie F3) 4 x 60 ml 0,1 M NaOH (dispenser justeret til 2,00 ml) I denne deløvelse er forsøgsserien sat op med 6 reaktionsblandinger a, b, c, d, e og f (~ stigende substratkoncentrationer). For at kunne følge udviklingen af p-nitrophenol over tid, udtages der efter tilsætning af enzym en prøve fra alle reaktionsblandinger efter inkubering i 0, 3, 6, 9 og 12 min.. Dannelsen af p-nitrophenol i den udtaget prøve stoppes straks ved at overføre den til 0,1M NaOH (stopreagens). Farveudviklingen måles efterfølgende ved 405nm. For at kunne håndtere flere reaktionsblandinger i samme forsøgsserie, forskydes tilsætning af enzym (start af inkubering) med 30. sekunder. Forsøgsserie F1: Ikke-inhiberet Før start af assay: afpipetteres med dispenser 2,00 ml 0,1 M NaOH (stopreagens) i 6x5 reagensglas, mærket med glasnummer a-f samt inkuberingstiden henholdsvis 0, 3, 6, 9 eller 12 min (f.eks. a-0; b-0..a-3; b-3 osv.) Afpipetteringsskema: Glas nr. a b c d e f ml ml ml ml ml ml 0,1 M MES buffer ph 6,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,5 mm p-npp (Substrat) (p-nitrophenylphosphat) 0,060 0,075 0,150 0,250 0,500 1,000 H 2 O 1,340 1,325 1,250 1,150 0,900 0,400 Præ-inkuberes 5 min. ved 37 C Side 19/27

20 Assay: 1. Buffer, 12,5 mm p-npp (substrat) og H 2 O afpipetteres i reagensglas (se skema ovenfor), vortex (blandes på en omryster) og anbringes (ca. 5 min.) i varmeblokken (37 o C). Efter ca. 5 minutters præ-inkubering er der opnået temperaturligevægt. Prøven forbliver i varmeblokken under inkuberingen. 2. I ventetiden gøres alt klart: Stopur; enzym på is; mærkede reagensglas med stopreagens; tomt stativ til at flytte de stoppede prøver over i; pipetter indstilles, spidser, shaker, krukke til brugte spidser. Opstil det hele så du får en nem arbejdsgang. Prøv evt. med vand -når først forsøget startes er der ikke tid til andet en at koncentrerer sig. Assayen udføres af 2 personer hvor A tilsætter enzym og omryster og B udtager fra reaktionsblandingerne, overfører til stopreagenset, vortex prøven og stiller reagensglasset i et andet stativ for at bibeholde overblikket Det er en god ide at tage reagensglasblanding op af varmeblokken de få sek. det tager at tilsætte enzym og udtage substrat. Herved sikre I at pipetten ikke dyppes for langt eller ikke nok ned i væsken. 3. Stopuret startes, idet glas a tilsættes 0,100 ml phosphataseopløsning (enzym) og vortex hurtigt men effektivt. 0,180 ml reaktionsblanding afpipetteres derefter omgående over i et reagensglas der indeholder 2,00 ml 0,1 M NaOH (glasset er mærket a-0)og vortex prøven, - denne prøve kaldes "0-tids"-prøven.4 Nøjagtigt til t = 30 sek. afpipetteres enzym i glas b; vortex, og "0-tids"- prøven udtages som under pkt. 3 (glasset med 0,1 M NaOH er mærket b-0) 5. På samme måde tilsættes enzym og 0-tids prøve udtages fra reaktionsblandingen: Glas c til t = 1min., Glas d til t = 1 30 Glas e til t = 2 Glas f til t = ,180 ml reaktionsblanding udtages fra de enkelte glas efter inkubering i 3, 6, 9, og 12 min. (husk 30 sek. intervaller) og afpipetteres omgående over i 2,00 ml 0,1 M NaOH og vortex. NB: Overfør og mål først serien samtidig med dagens anden forsøgsserie. 7. 0,300 ml af hver prøve og blindprøve (0,1M NaOH) overføres til en mikrotiterbakke (Anvend den udleverede skabelon. Se også Appendiks 2: Skabelon til påsætning i mikrotiterbakker; side 26) og absorptionen måles ved 405 nm. i en mikrotiterbakke-læser (rum 021). Appendiks 1: Guide til Epoch mikrotiterbakke-læser, side Databehandling se Rapportering 4: Deløvelse F, side 23 Side 20/27

21 Forsøgsserie F2 og F3: Inhibering med uorganisk phosphat og KF Eksperimentet (Forsøgsserie F1 pkt.1-8) gentages, hvor 0,1 ml af det tilsatte H 2 O erstattes med en inhibitor: Forsøgsserie F2: 100µL 60 mm Phosphat ph 6.0 (udføres af ulige hold) Forsøgsserie F3: 100µL 50 mm KF i H 2 O (udføres af lige hold) Se afpipetteringsskemaet nedenfor. Husk udveksling af data! I denne deløvelse er forsøgsserien sat op med 6 reaktionsblandinger A, B, C, D, E og F (~ stigende substratkoncentrationer som i forsøg F1 og ens mængde inhibitor i reaktionsblandingerne). For at kunne følge udviklingen af p-nitrophenol over tid, udtages der efter tilsætning af enzym en prøve fra alle reaktionsblandinger efter inkubering i 0, 3, 6, 9 og 12 min.. Dannelsen af p-nitrophenol i den udtaget prøve stoppes straks ved at overføre den til 0,1M NaOH (stopreagens). Farveudviklingen måles efterfølgende ved 405nm. For at kunne håndtere flere reaktionsblandinger i samme forsøgsserie, forskydes tilsætning af enzym (start af inkubering) med 30. sekunder. Afpipetteringsskema: Glas nr. A B C D E F ml ml ml ml ml ml 0,1 M MES buffer ph 6,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,5 mm p-npp (Substrat) (p-nitrophenylphosphat) 0,060 0,075 0,150 0,250 0,500 1,000 H 2 O 1,240 1,225 1,150 1,050 0,800 0,300 Inhibitor 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Præ-inkuberes 5 min. ved 37 C Side 21/27

22 RAPPORTERING Aflevering: Indhold og form Beregn og afbild resultaterne som beskrevet i afsnittene Rapportering 1-4 nedenfor. NB: HUSK udveksling af rå data,i deløvelse C, D og F. Aflever en rapport/hold der indeholder rå data, grafer, samt alle mellemberegningerne (Rapportering 1-4), og svar på de supplerende spørgsmål (Rapportering 5) side 24. Rapporten afleveres elektronisk på CampusNet (27023 Opgaver og vælg aktuel ugedag og øvelsesnummer). Ved aflevering noteres holdnummer i kommentarfeltet. I bedes anvende det udleverede Word-dokument med rapporteringsafsnittet og udfyld forsiden før aflevering. Excel-filer mm. uploades i samme opgavebesvarelse. Tidsfristen for aflevering vil fremgå af opgavebesvarelsen på CampusNet. Som udgangspunkt vil afleveringsfristen for tirsdagsholdet være førstkommende mandag efter afsluttet forsøgsgang, og førstkommende onsdag for torsdagsholdet. Rapportering 1: Deløvelse B Standardkurve for p-nitrophenol (anjon) Beregn [pnp] koncentrationen i μm (μmol/l) i hvert glas og afbild standard kurven med [pnp] på x-aksen og A 405 på y-aksen. Tilføj en lineær trendlinje som skal bruges for at beregne produkt koncentrationen i deløvelserne C, D og F. (når blind er fratrukket så bør trendlinjen gå så nært så muligt igennem skæringspunktet (0,0)) Huske at korrigere for blindværdien (middeltal) ved at trække denne fra alle værdierne Rapportering 2: Deløvelse C Sammenhæng mellem reaktionshastighed og tid Beregn produktkoncentrationerne [pnp] (μm) i reaktionsblandingerne ved de forskellige tidspunkter for de to substratkoncentrationer ved hjælp af standardkurven (deløvelse B). Husk at korrigere for blindværdien og den fortyndingsfaktoren der opstår ved udtag fra reaktionsblandingen over i stopreagenset. Afbild [pnp] (μm) mod tiden (min) for begge substratkoncentrationsserier i samme graf (excel). Anvend plottet ovenfor for at beregne V o (start reaktionshastigheden) μm/min dannet pnp) for hver substratkoncentration, ved at lave en lineær regression i grafen af [pnp] mod tiden for hver serie (Kun den lineære del af plottet beskriver den initiale reaktions hastigheden!). Side 22/27

23 Rapportering 3: Deløvelse D ph optimum Beregn produktkoncentrationerne [pnp] (μm), i reaktionsblandingerne ved de forskellige tidspunkter for hver ph ved hjælp af standardkurven (deløvelse B) Husk at korrigere for blindværdien og den fortyndingsfaktor der opstår ved udtag fra reaktionsblandingen over i stopreagenset. Afbild [pnp] (μm) mod tiden (min) for alle ph-serierne i samme graf (excel). Anvend plottet ovenfor for at beregne V o (start reaktionshastighed) (μm/min dannet pnp) for hvert ph, ved at lave en lineær regression i grafen af [pnp] mod tiden for hver serie. Plot de beregnede reaktionshastigheder mod ph for at visualisere ph profilen. Rapportering 4: Deløvelse F Enzymkinetiske undersøgelser F1 (uden tilsat inhibitor). Beregn reaktionshastighed (V o ) for hver substratkoncentration på samme måde som i deløvelserne C og D. Plot alle pnp-tid data serier i samme graf med lineær regressionens trendlinje for hver substratkoncentration. De beregnede hastigheder afbildes i et Hanes plot. Anvend det retlinjet sammenhæng mellem [S]/V o og [S] i Hanes plot for at beregne V max, K M samt beregn k cat (s -1 ) for reaktionen fra V max og den totale enzymkoncentrationen (Stryer kap. 8). Husk at lave hensigtsmæssige enhed forvandlinger F2-3 For de inhiberede reaktioner, foretages de samme beregninger som i F1, og Hanes plot afbildningerne af de inhiberede reaktionen plottes på samme graf som for reaktionen uden tilsat inhibitor. i i De relevante kinetiske parametrene V max eller K M beregnes for hver inhibitor. Endvidere, beregnes [I] (inhibitor koncentrationen i reaktionsblandingen) fra stamopløsningskoncentrationen. Beregn K i for hver inhibitor ved at anvende den specifikke sammenligning for hver type af inhibition. (Se Figur 4: Enzymkinetisk plot med eller uden kompetitiv inhibitor.; side 6 og Figur 5: Enzymkinetisk plot med eller uden non-kompetitiv inhibitor.; side 7 ). Side 23/27

24 Rapportering 5: Supplerende spørgsmål Spørgsmål til deløvelse B 1. Hvorfor måles p-nitrophenolat ved 405 nm? Absorptionen er størst Ja Nej Absorption ændring som funktion af en lille ændring i bølgelængden (A=f(λ); hvis λ 1 = λ±2 nm) tip: størrelsen af tangentens hældning ΔA er mindst størst Spørgsmål til deløvelse C 2. I hvilket tidsinterval er reaktionshastigheden lineær 0-10 min 0-30 min 3. I hvilket tid interval skal start reaktionshastighed måles? 0-10 min 0-30 min 4. Angiv mulige forklaringer for at V aftager med tiden Spørgsmål til deløvelse D 5. Hvad er ph-optimum (max V o ) for den enzymkatalyserede reaktion? ph 6. Ved hvilken af de to nævnte ph-værdier har en lille ændring af ph (±0.3 ph enheder) størst betydning for den målte phosphatase aktivitet. ph 4.0 ph 6.0 Spørgsmål til deløvelse E 7. Hvad er temperaturoptimum (konkluderes fra Arrhenius plot Figur 8, side 12) ca. ºC 8. Ud fra Figur 8, side 12 beregnes aktiveringsenergien (E a (kj/mol) for den enzymkatalyserede reaktion (Husk mellemregningerne!). Spørgsmål til deløvelse F 9. Hvilken type inhibering observeres med 1. Uorganisk phosphat 2. Kaliumfluorid/Natriumfluorid: 10. Hvad kaldes inhiberingen med uorganisk phosphat også? Side 24/27

25 APPENDIKS Appendiks 1: Guide til Epoch mikrotiterbakke læser Hvis computeren IKKE er startet: Tænd computeren og log ind. a) Brugernavn: BIO-D1746\admin (venstre computer) eller BIO-D1747\admin (højre computer). b) Kodeord: 123 Hvis Epoch læseren IKKE er tændt: Tænd for Epoch læseren på tænd/sluk knappen på fronten af Epoch læseren. a) Lad læseren udføre selvtest (lyset i tænd knappen skal lyse konstant). Opstart af protokol 1. Hvis softwaren Gen5 IKKE er startet: a) Start Gen5 fra skrivebordet ved at dobbelt-klikke på Gen b) Under Create a new item, klik på Experiment. 2. Hvis softwaren Gen5 er startet: a) Klik på ikonet i menubaren, eller Klik på File og derefter New experiment. Læsning af protokol: 3. Vælg den ønskede protokol og klik på Ok. 4. Klik på ikonet (Read plate) 5. Indtast holdnummer under Runtime prompts og klik på READ. 6. Ilæg pladen i læseren og klik på Ok. 7. Gem data-filen på USB-stick, (bliver gemt som en Excel-fil 8. Luk den viste Excel-fil. 9. Ny læsning a. ved samme bølgelængde (protokol) start fra punkt 4. b. ved anden bølgelængde (protokol) start fra punkt 2. Afslutning: Kør pladeholderen ind ved at trykke på knappen ved siden af tænd/sluk knappen på fronten af Epoch læseren. Sluk Epoch læseren på tænd/sluk knappen på fronten af Epoch læseren. Sluk computeren. Side 25/27

26 Appendiks 2: Skabelon til påsætning i mikrotiterbakker Dag 1 B: Standarkurve µl 60 µm p-nitrophenol C:Sammenhæng Hastighed/tid (Ulige hold) A ,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Bl Bl Bl Bl B L0 L3 L6 L9 L12 L16 L20 L30 C H0 H3 H6 H9 H12 H16 H20 H30 D Blank 0.1M NaOH D: ph-optimum (Lige hold) E F G H Dag 2 F1 Uden inhibitor F2 eller F3 Med inhibitor min A a0 a3 a6 a9 a12 A0 A3 A6 A9 A12 2 B b0 b3 b6 b9 b12 B0 B3 B6 B9 B12 Substrat konc 3 C c0 c3 c6 c9 c12 C0 C3 C6 C9 C12 4 D d0 d3 d6 d9 d12 D0 D3 D6 D9 D12 5 E e0 e3 e6 e9 e12 E0 E3 E6 E9 E12 6 F f0 f3 f6 f9 f12 F0 F3 F6 F9 F12 Blank: 0.1M NaOH G Bl Bl Bl Bl Bl H Side 26/27

27 Appendiks 3: Beskrivelse af anvendte kemikalier Beskrivelse af opløsninger/ kemikalier I denne øvelse vil udleverede opløsninger/kemikalier, der kan være sundhedsskadelige eller påvirke miljøet, være mærket med faresymbol, R (risiko)- og S(sikkerheds)-sætninger og disse skal nærlæses inden brug af opløsningen. Hvis opløsninger skal bortskaffes som farligt affald vil I få informationer om hvordan de bortskaffes. Side 27/27

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

2. del. Reaktionskinetik

2. del. Reaktionskinetik 2. del. Reaktionskinetik Kapitel 10. Matematisk beskrivelse af reaktionshastighed 10.1. Reaktionshastighed En kemisk reaktions hastighed kan afhænge af flere forskellige faktorer, hvoraf de vigtigste er!

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 Indhold Kernestof... 1 Supplerende stof... 1 1. Differentialligninger (Baggrundsmateriale til Minigame 3)... 1 2. Reaktionsorden (Nulte-, første- og andenordensreaktioner)...

Læs mere

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2):

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2): KemiF2 Enzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Abstract:... 1. Indledning til opgaven... 3. Introduktion til emnet... 4. Katalase generelt:... 6. Enzymers strukturelle opbygning...

Abstract:... 1. Indledning til opgaven... 3. Introduktion til emnet... 4. Katalase generelt:... 6. Enzymers strukturelle opbygning... Abstract: This study has been made to describe enzymes, especially their kinetics and structures, and is based on the enzyme catalase. The kinetics has been explained by the Michaelis-Menten-equation and

Læs mere

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12 Side 1 af 23 SRO for 2. y 2012 Opgaveformulering: Med udgangspunkt i enzymet catecholase, som du har lavet to forsøg med, skal du lave enzymkinetiske undersøgelser. Du skal redegøre for centrale begreber

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Fredag d 29 januar 2010 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder 6

Læs mere

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 Enzymkemi H.. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 2 Indholdsfortegnelse Enzymkinetik Indledning...2 Teori:...2 Mekanismen...2 Reaktionshastigheden:...5 Fremgangsmåde:...7

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Onsdag 23 Januar 2008 kl. 900 1300 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder

Læs mere

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca.

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca. Reaktionsmekanisme: 5Br - + BrO 3 - + 6H + 3Br 2 + 3H 2 O Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig ca. 10 23 partikler Reaktionen foregår i flere trin Eksperimentel erfaring: Max.

Læs mere

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK 1 Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK Formål: Steady state hastighedsmålinger og kinetisk analyse til undersøgelse af enzymkatalyseret reaktion. Der gøres rede

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Tirsdag d. 7 April 2009 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder 9

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Newtons afkølingslov

Newtons afkølingslov Newtons afkølingslov miniprojekt i emnet differentialligninger Teoretisk del Vi skal studere, hvordan temperaturen i en kop kaffe aftager med tiden. Lad T ( t ) betegne temperaturen i kaffen til tiden

Læs mere

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 BMB502, Enzymer og membraner, efterår 11. f Tests, Surveys and Pools Tests Test Canvas : Eksamen i BMB502 Januar 2012 Edit Mode is: Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 Create Reuse Upload s Settings

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx131-kem/a-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

Reaktionskinetik - 1 Baggrund. lineære og ikke-lineære differentialligninger. Køreplan

Reaktionskinetik - 1 Baggrund. lineære og ikke-lineære differentialligninger. Køreplan Reaktionskinetik - lineære og ikke-lineære differentialligninger Køreplan 1 Baggrund På 2. eller 4. semester møder kemi/bioteknologi studerende faget Indledende Fysisk Kemi (26201/26202). Her behandles

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4):

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4): KemiF2 nzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som et kemisk system

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

DNA smeltepunktsbestemmelse

DNA smeltepunktsbestemmelse DNA smeltepunktsbestemmelse Troels Linnet Christine Hartmann Mads Topp 29. november 2006 Resumé DNA smeltepunktet bestemmes teoretisk og praktisk til sammenligning. Ved opvarmning forventes et højere smeltepunkt

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK BIZYME ØVELE 1 EZYMKIETIK FAGLIG BAGGUD Det forudsættes, at teorien bag enzymer og enzymkinetik er bekendt. ertil kan bl.a. henvises til kapitlet om antibiotika og resistens i Bioteknologiske orisonter,

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

Temaøvelse i differentialligninger Biokemiske Svingninger

Temaøvelse i differentialligninger Biokemiske Svingninger Temaøvelse i differentialligninger Biokemiske Svingninger Rev. 12. november 2009 I denne temaøvelse studerer vi en simpel model for gærglykolyse. Vi starter i Del 1 med at beskrive modellen. Denne model

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

SRP Mat A Kemi B Reaktionskinetik Gülcicek Sacma, 3.x 20. december 2012

SRP Mat A Kemi B Reaktionskinetik Gülcicek Sacma, 3.x 20. december 2012 Gülcicek Sacma, 3.x 20. december 202 Indhold Abstract... 2 Indledning:... 3 Hvad er en differentialligning?... 4 Bevis for løsningsmetoden separation af variable.... 5 Reaktionshastighed... 7 Faktorer,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Spontan biologisk mønsterdannelse på basis af reaktions-diffusions mekanismer: Turing strukturer

Spontan biologisk mønsterdannelse på basis af reaktions-diffusions mekanismer: Turing strukturer Spontan biologisk mønsterdannelse på basis af reaktions-diffusions mekanismer: Turing strukturer Axel Hunding Spontan dannelse af komplekse strukturer i biologien kan synes at stride mod sund fornuft (og

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller

Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller Formål: Øvelsens formål er at bestemme indholdet af kobber i metallegeringer, fx i smykker eller i mønter. Dette gøres ved hjælp af spektrofotometri.

Læs mere

Dosering af anæstesistoffer

Dosering af anæstesistoffer Dosering af anæstesistoffer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Formål Formålet med opgaven er at undersøge hvordan man kan opnå kendskab til koncentrationen af anæstesistoffer i vævet på en person

Læs mere

Reaktionshastighed og ligevægt

Reaktionshastighed og ligevægt Reaktionshastighed og ligevægt Reaktionshastighed Kemiske reaktioners hastigheder er meget forskellige - nogle er så hurtige, at de næsten er umulige at måle, mens andre helt åbenlyst tager tid. Blander

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Reaktionsligningen: viser den kemiske reaktion, der leverer energi til alle stofskifteprocesser i cellerne i kroppen. Kemisk er der tale om en forbrændingsproces, hvori atmosfærisk

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Forsøgene udføres ved betingelserne: ph 7.6, 0.1 M phosphatpuffer, ved stuetemperatur.

Forsøgene udføres ved betingelserne: ph 7.6, 0.1 M phosphatpuffer, ved stuetemperatur. KemiF2 nzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant

Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant Tim Jensen og Thomas Jensen 2. oktober 2009 Indhold Formål 2 2 Teoriafsnit 2 3 Forsøgsresultater 4 4 Databehandling 4 5 Fejlkilder 7 6 Konklusion 7 Formål

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen. Onsdag den 4. juni 2014. 130512.indd 1 26/02/14 14.00

Kemi A. Studentereksamen. Onsdag den 4. juni 2014. 130512.indd 1 26/02/14 14.00 Kemi A Studentereksamen 2stx141-KEM/A-04062014 nsdag den 4. juni 2014 kl. 9.00-14.00 130512.indd 1 26/02/14 14.00 Side 1 af 10 sider pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål samt 3 bilag

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

KemiF2 laboratorieøvelser 2008 Øvelse 3 v.1.4 HOMOGEN KATALYSE. Indledning

KemiF2 laboratorieøvelser 2008 Øvelse 3 v.1.4 HOMOGEN KATALYSE. Indledning KemiF2 laboratorieøvelser 2008 Øvelse 3 v.1.4 HOMOGEN KATALYSE Indledning Overalt i kemi, biokemi og miljøkemi støder man på kinetiske problemer. Selvom en reaktion sagtens kan forløbe ud fra en termodynamisk

Læs mere

Design of Experiments

Design of Experiments Design of Experiments -den moderne 128. beretning Gitte Nomanni Holm Arla Foods Hvem er jeg og hvor i Arla sidder jeg Gitte Nomanni Holm Siden 2008 uddannet levnedsmiddelsingeniør med speciale i Proces

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Dato: 20. November 2011 Underskrifter: Godkendt: Dato Regulatoriske mekanismer i det intermediære stofskifte

Læs mere

Kom i gang-opgaver til differentialregning

Kom i gang-opgaver til differentialregning Kom i gang-opgaver til differentialregning 00 Karsten Juul Det er kortsigtet at løse en opgave ved blot at udskifte tallene i en besvarelse af en tilsvarende opgave Dette skyldes at man så normalt ikke

Læs mere

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Øvelse 29 Forsøget er lavet d. 6/4-2006 Forsøget er udført i samarbejde med; Jacob Haurum Rapporten er skrevet af Sara Hestehave Kristensen 2.x Sara Hestehave Side 2 08-05-2007

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data

Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data En vigtig metode til at få overblik over data er at tranformere dem, således at der fremkommer en lineær sammenhæng. Ordet transformation

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

TOKSICITETS-TEST med ferskvandsalger VÆKSTHÆMNINGSTEST MED Pseudokirchneriella subcapitata

TOKSICITETS-TEST med ferskvandsalger VÆKSTHÆMNINGSTEST MED Pseudokirchneriella subcapitata TOKSIITETS-TEST med ferskvandsalger VÆKSTHÆMNINGSTEST MED Pseudokirchneriella subcapitata K. Ole Kusk Oktober 2009 Testen udføres (med modifikationer) i henhold til: Water quality - Fresh water algal growth

Læs mere

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet?

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? FØR Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? Hvis nej - hvorfor ikke Jeg følte mig godt forberedt efter gennemgangen. Jeg kan ikke huske det, men jeg fandt først videoerne

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Enzymer kan godt være svære at forstå, og oplægget indeholder rigtig meget information. Derfor er det en god idé, at lave noget efterbehandling.

Læs mere

1. Beregn begyndelseskoncentrationerne af og i alle forsøgene.

1. Beregn begyndelseskoncentrationerne af og i alle forsøgene. Efterbehandling 1: 1. Beregn begyndelseskoncentrationerne af og i alle forsøgene. Reaktion: Følgende formel anvendes: Symbolernes betydning ses i teoridelen. Beregning af serie 1. Vi starter med at finde

Læs mere

Differentialregning Infinitesimalregning

Differentialregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Differentialregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne differentialregning, og anskuer dette som et derligere redskab til vækst og funktioner. Noterne er supplement til kapitel

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

Reaktionskinetik

Reaktionskinetik [PJ] Kemi.dfw Reaktionskinetik Kemi A-niveau Vi starter med at repetere siderne 38-4 i Kemi Nulte ordens kemisk reaktion Det kunne fx være den enzymkatalyseret proces: A + E -> B + E Vi følger hvordan

Læs mere

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder Om forsøget I forsøget skal I analysere jordvand taget op fra jorden under forskellige afgrøder i sædskiftet hos Forsker for en dag. Gennem såkaldte sugeceller, som ligger permanent nedgravet under afgrødernes

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch.

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Opgave 1 Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Carbon og hydrogenatomer er angivet i følgende struktur

Læs mere