D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009"

Transkript

1 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2009

2 årsberetning 2009

3 KOLOFON Årsberetning 2009 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary er oversat af Vibeke Cranfield Forsidemotiv Forfatteren Salman Rushdie i samtale med forfatteren Carsten Jensen på International Forfatterscene i Dronningesalen i Den Sorte Diamant 14. maj. I Den Sorte Diamant har Det Kongelige Bibliotek skabt en ramme for de dybdegående litterære samtaler. Samtalernes udgangspunkt er de internationale forfatteres aktuelle værker, men knytter også an til andre kunstneriske genrer og til verden uden for Danmarks grænser. I 2009 gæstede bl.a. også Dario Fo, P. O. Enquist og Günter Grass International Forfatterscene Bagsidemotiv Plakat fra udstillingen Klimaet i nordiske bladtegneres streg. I forbindelse med den store internationale klimakonference COP15 skabte Museet for Dansk Bladtegning en bredt favnende temaudstilling over emnet set med bladtegnernes skarpe penne. Bladtegnermuseet inviterede en række nordiske bladtegnere til at bidrage med deres opfattelse af de globale problemer, der ville blive gjort til genstand for internationale drøftelser i Bella Center Konceptdesign: Layout og produktion: Tryk: Papir: Foto: Oplag: Kontrapunkt a/s Phoenix Design Aid A/S, ISO miljøcertificeret Scanprint A/S Papiret er officielt miljøgodkendt PEFC papir og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. PEFC er et internationalt bæredygtighedsmærke der garanterer at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der er taget hensyn til miljø, biodiversitet samt skovbrugernes socioøkonomiske forhold. Det opfylder de i ISO 9706: 1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir. Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, ved Karsten Bundgaard, medmindre andet angives Det Kongelige Bibliotek Postboks København K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

4 INDHOLD FORORD FOKUS: FOKUS: 5 11 Det Kongelige Bibliotek i vækst 20 På vej mod det digitale bibliotek 23 Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde NATIONALBIBLIOTEKET FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: 28 Nationalbibliotekets opgaver, ydelser og materialeanskaffelsesbevillingen 34 Digitalisering af den danske nationallitteratur før Katalogafdelingen 40 Nationalbibliografien 43 Pligtafleveringsafdelingen 46 Computerspil er Kulturarv! 48 Håndskriftafdelingen 54 Håndskriftafdelingens nye enhedskatalog 56 CERL og Det Kongelige Biblioteks kulturarvsmaterialer 58 Kort- og Billedafdelingen 65 Den 23. Internationale Kartografikonference 67 Indsamling af bladtegninger til Museet for Dansk Bladtegning 74 Musik- og Teaterafdelingen 79 Orientalsk og Judaistisk Afdeling 82 Dansk Folkemindesamling 86 Irakiske kvinder i København 88 Bevaringsafdelingen 92 Digital Bevaring 94 Pris for den bedste internationale artikel 96 Kulturafdelingen 111 International Forfatterscene 114 Forskningsafdelingen 123 Dansk Center for Musikudgivelse 3

5 KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: 125 Universitetsbibliotekets opgaver 126 Videncenter for videnskabelig kommunikation, VIVIKOM 128 Strategisk perspektiv for KUBIS Plagiering hjælp til ikke-snyd 132 KUBIS Procesafdelingen 133 Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 136 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek 138 KUBIS Samf integreret service med brugeren i centrum 140 Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek 143 Københavns Universitetsbibliotek Diamanten 146 E-bogslæsning og aggregater INDHOLD FÆLLESOMRÅDET FOKUS: FOKUS: MEDARBEJDERFORENINGER STATISTIK RÅD & UDVALG PUBLIKATIONER MEDARBEJDERE SUMMARY APPENDIX 148 Digital Infrastruktur og Service 155 Opdatering af KulturPerler 158 Administrationsafdelingen 164 Kunst i biblioteket 168 Teknikområdet 173 Personalia 174 Regnskab for bog- og materialeanskaffelser 176 Kunstforeningen 178 Personaleforeningen Cross Institutional Cooperation on a Shared Bit Repository by Eld Zierau and Ulla Bøgvad Kejser 4

6 Direktør Erland Kolding Nielsen I baggrunden Annibel Cunoldi Attems installation SAVE på Udlånsbroen i Diamanten i forbindelse med klimamødet i København december 2009 FORORD Forord Af direktør Erland Kolding Nielsen 2009 blev epokegørende, da Det Kongelige Bibliotek i dette år tog de sidste skridt til på afgørende områder at blive det totale digitale national- og universitetsbibliotek. Hvordan nu det? Biblioteket er jo da i høj grad stadig fysisk, de fysiske aspekter fylder stadig meget i de flestes bevidsthed, mange aktiviteter giver sig fysiske udslag eller er fysiske, d.v.s. forankret i noget man kan se, føle og opleve fysisk. Og er biblioteket ikke stadig et hybridt bibliotek? Jo, naturligvis, og det bliver det ved med at være. De fysiske aspekter vil altid spille en afgørende og i nogle henseender en dominerende rolle for Det Kongelige Bibliotek, men vægtforskydningen imellem de fysiske elementer og komponenter, om man vil, og de digitale blev på de sidste centrale felter afgørende forskudt i Det afgørende er ikke, at alt skal være eller fremtræde digitalt Det Kongelige Bibliotek får efter min bedømmelse f.eks. aldrig digitaliseret alt i sine fysiske samlinger men, at den digitale tilgang er den primære, den dominerende, overvejende eller eneste tilgang. På alle områder med én undtagelse er det nu tilfældet, og dermed mener jeg, at Det Kongelige Bibliotek som bibliotek primært er et digitalt bibliotek, uanset dets brand som fysisk bibliotek gennem bygninger og fysiske samlinger. Definitioner på det digitale bibliotek Hvad skal vi så forstå ved det digitale bibliotek? Jeg har gennem årene set mange definitioner og udformninger, hvoraf de fleste blot repræsenterer det fænomen, at man har en digital indgang og et begrænset tilbud af digitalt indhold, der som oftest kun afspejler en meget beskeden del af bibliotekets opgaver og aktiviteter. Andre har de facto defineret det digitale bibliotek som det, der eksisterer digitalt og derfor kan tilbydes og formidles digitalt. Begge definitioner er alt for begrænsede og svarer ikke til virkeligheden i dag. Ved det digitale bibliotek i Det Kongelige Biblioteks forstand forstår jeg et bibliotek, der overordnet, principielt og i alle afgørende henseender med én undtagelse styres, forvaltes og administreres digitalt, hvor indgangene eller adgangene er digitale, hvor informationerne og den personuafhængige formidling om biblioteket, dets opgaver, indhold og funktioner i tilstrækkeligt og/eller udtømmende forstand er digital, hvor kommunikationskanalerne til brugere, myndigheder og hinanden er digitale og i juridisk forstand som sådanne forpligtende og bindende, og endelig at væsentlige dele af indholdet dette er undtagelsen kan findes digitalt. Nogle vil måske sige, at det kun er i teorien, for papiret findes og bruges jo stadig, hvilket er rigtigt, men det er kun af praktiske grunde. Administrativt, politisk, juridisk, organisatorisk og praktisk udføres arbejdet både kvantitativt og kvalitativt på alle områder undtagen i den fysiske håndtering af den fysiske kulturarv i magasinerne nu digitalt, og bibliotekets opgaver og virksomhed skal dermed også i arbejdsgange, -rutiner og i 5

7 mental henseende planlægges, tænkes og udføres digitalt. Mens den digitale tilgang tidligere har været anskuet som et redskab, et hjælpemiddel for fysiske aktiviteter, er situationen i dag som i mange andre sektorer i samfundet vendt om, og papiret er på flere og flere områder i dag reduceret til det sekundære hjælpemiddel. Tænk blot på breve ctr. s, digitale ctr. papirannoncer, fakturaer/regninger, borgerbetjeningens indhold og form, udviklingen på medieområdet etc. Det digitale bibliotek i praksis På det administrative område er udviklingen efter adskillige års tilløb og forsinket indkøring i 2009 afsluttet med, at journaliserings-, og arkivfunktionerne på såvel institutionssom afdelingsniveau også i indholdsmæssig forstand er blevet digitale, og at de fysiske institutionsarkiver i teorien er afskaffet. Det betyder naturligvis ikke, at de fysiske institutionsarkiver, der eksisterede forud for overgangen, er skannet, men fremover dannes der ikke fysiske arkiver af nogen primær betydning, og de hidtidige fysiske arkiver vil naturligvis langsomt miste deres betydning for den daglige forvaltning. Biblioteket har allerede i mange år på det sikrings- og bygningsdriftsmæssige område været så godt som totalt digitalt styret og forvaltet, men nu stilles der også krav om, at vi administrativt forvalter alle vore traditionelle opgaver og funktionsområder digitalt, hvad enten de giver sig udslag i digitale eller fysiske aktiviteter, og at vi lever op til kravene og normerne i statens forvaltningslovgivning og vore interne instrukser digitalt. På det publikumsmæssige område betød 2009, at vi nu har afsluttet retrokonverteringen af vore fysiske hovedkataloger, både på det danske og det udenlandske område. Det samme gælder alle specialsamlingerne, ikke mindst de i sagens natur meget diffuse håndskriftsamlinger. For første gang i historien har Det Kongelige Bibliotek således en samlet indgang til og dermed overblik over den samlede bog-, håndskrift- og arkivbestand, defineret som en samlet katalog. Dette er et afgørende spring fremad, og det har taget næsten 20 år p.g.a. disse katalogers særlige tilblivelse og karakter. Dette betyder, at vi nu er ved at have en samlet digital indgang til alle typer fysiske samlinger ikke bare på overordnet samlingsniveau, hvilket vi længe har haft, men på det individuelle enheds- eller objektniveau ud fra gældende definitioner, muligheder og begrænsninger. Vel, katalogen er stadig heterogen, betinget af de integrerede katalogers individuelle tilblivelseshistorie, men på et eller andet deskriptivt niveau er der nu totalt overblik og digitale søgningsmuligheder. Og herefter er udgangspunktet og mulighederne for kvalitetsforbedringer i fremtiden langt mere operationelle og billige, ikke mindst gennem internationalt samarbejde, end på noget tidspunkt i historien. Dette er en historisk milepæl for adgangen til og tilgængeliggørelsen af den trykte og utrykte kulturarv. På det indholdsmæssige område har Det Kongelige Bibliotek i 2009 taget det første store skridt i retning af det totale digitale bibliotek på et af bibliotekets fysiske kerneområder. 13. maj indgik vi en aftale med den store britiske forlagskoncern ProQuest om at kvalitetsdigitalisere alle danske, norske, islandske og slesvigske trykte bøger og småskrifter fra den første danske bog trykt i 1482 til 1700, herunder naturligvis også alle bøger trykt i udlandet med tilknytning til Danmark. Der er tale om det første massedigitaliseringsprojekt i kultursektoren i Danmark, defineret som en total digitalisering af alt fra første til sidste hylde inden for sin kronologiske og samlingsmæssige afgrænsning. Projektet omfatter FORORD 6

8 FORORD anslået boglige enheder og knap 2,8 millioner sider. Også dette projekt betegner en brugs- og adgangsmæssig omvending af forholdet imellem det fysiske og det digitale aspekt i Det Kongelige Biblioteks regi. Disse eksempler betegner kulminationen på den procesomvending fra en fysisk til en digital tilgang, som naturligvis har stået på i 25 år, men som først nu kan siges at være om ikke afsluttet, så ved endnu et afgørende vendepunkt. Det er ikke alle uden for Det Kongelige Bibliotek, der er klar over, at vore digitale samlinger både i nationalbiblioteks- og universitetsbibliotekssammenhæng efterhånden er langt større, også i fysisk forstand, hvis man f.eks. tænkte sig dem udprintet, end de fysisk fødte, for umiddelbart syner digitale magasiner på servere jo ikke af nær så meget som fysiske. Men i dag er forholdet det, at vi køber langt flere digitale bøger, tidsskrifter og andre materialer end fysiske, at vi gennem pligtaflevering indsamler langt mere digitalt materiale end fysisk, og at vi udlåner, d.v.s. at der bruges langt flere digitale værker end fysiske. Netarkivet.dk Netarkivet.dk, Det Kongelige Bibliotek og Statsbibliotekets fælles nationale arkiv over den danske del af indholdet på internettet, kan i 2010 fejre 5-årsjubilæum for sin digitale grundlæggelse og for ikrafttrædelsen af den også i international sammenhæng yderst moderne lov, der gav de danske pligtafleveringsinstitutioner mulighed for at indsamle den del af den danske kulturarv, der offentliggøres online. I 2005 var Danmark et af mindre end en håndfuld lande, der havde tilvejebragt en lov, der muliggjorde, og et system, der kunne høste online materiale. Her 4½ år efter etableringen af det nationale netarkiv er der oparbejdet et arkiv på 130 Tbyte (ca hyldekilometer i papirudskrift i A4 format) og i alt ca milliarder filer (4 billioner), og det lykkedes i december at erhverve godt 6 Tbyte og i alt 273 millioner filer fra danske websteder fra perioden , således at den voldsomme udvikling, internettet har gennemgået i afvigte årti, nu som digital kulturarv er bevaret for eftertiden. Digitale kataloger over de nationale danske og udenlandske hovedsamlinger I 2009 afsluttedes de to største, mest komplicerede og langvarige retrokonverteringsprojekter i dansk bibliotekshistorie, nemlig retrokonverteringen af katalogerne over Udenlandske Ældre Samling (som dækker den udenlandske trykte litteratur ) og katalogen over Danske Samling (som dækker den trykte danske litteratur op til 1959). De to kataloger er håndskrevne, anlagt i hhv. 1. og 2. halvdel af det 19. århundrede og er skrevet i dusinvis af forskellige håndskrifter og sprog. Begge projekter har stået på i en længere årrække. Retrokonverteringen af Udenlandske Ældre Samling startede i Grundlaget for arbejdet har været den systematiske katalog i protokolform, 159 protokoller i 266 foliobind, hvorfra indførslerne er læst og manuelt indtastet af skriftkyndige fra et eksternt firma, AP data i Roskilde, og efterfølgende er posterne blevet oparbejdet til REX-poster af Det Kongelige Biblioteks Retrosektion. I alt bibliografiske nye, gamle poster i REX er resultatet af dette arbejde. Retrokonverteringen af Danske Samling startede også i Som grundlag for arbejdet anvendtes en maskinel retrokonvertering af den trykte nationalbibliografi Bibliotheca Danica og en maskinel 7

9 retrokonvertering af den såkaldte maskinskrevne Omarbejdelse af katalogen over 2. samling for tiden efter 1830, der stammer fra 1. halvdel af det 20. århundrede. Herefter er disse maskinelt producerede bibliografiske poster sammenholdt med kortkatalogens 218 skuffer, som er gennemgået kort for kort, og ved arbejdets afslutning har man endnu en gang gennemgået skufferne kort for kort for at kontrollere, at katalogen over den nationale samling af danske trykte bøger er korrekt og komplet. Det er i alt blevet til bibliografiske poster. En samlet digital håndskriftog arkivkatalog 1. december 2009 nåede Håndskriftafdelingen ligeledes det mål, den havde sat sig knap fire år tidligere: at få skabt en digital enhedskatalog over alle håndskriftsamlinger og arkiver uanset proveniens. Konkret har opgaven bestået i at retrokonvertere ældre, håndskrevne registreringer, dels fra de systematiske protokoller over de kongelige samlinger (Gl. Kgl. Samling (GKS), Thott, Ny Kgl. Samling (NKS) m.fl.), dels fra pladskatalogerne over samlingerne overført fra Universitetsbiblioteket i 1930 erne (E donatione variorum, Additamenta, m.fl.). Retroposterne er indgået i samme base som de accessionsposter, som er blevet produceret løbende siden 1987, da afdelingen ophørte med at videreføre det kort- og protokolbaserede katalogapparat. Der foreligger nu en samlet håndskrift- og arkivbase, der ikke bare er nyttig i det daglige arbejde i afdelingen, men også gør samlingerne synlige i REX og i den nationale fælleskatalog DANPA (Den Danske Privatarkivdatabase). Desuden er samlingerne synliggjort internationalt sammen med andre tilsvarende baser gennem CERLs håndskriftportal. I tilknytning til enhedskatalogen er de mange og mere detaljerede, som oftest maskinskrevne registraturer over indholdet af større samlinger og arkiver nu også gjort tilgængelige online som billedfiler gennem links i katalogposterne. For første gang i historien har Det Kongelige Bibliotek således en samlet indgang til og dermed overblik over den samlede håndskrift- og arkivbestand, defineret som en samlet katalog. Digital langtidsbevaring i 2009 bød på afslutningen af to vigtige udredningsarbejder i forbindelse med Kulturministeriets satsning på digital langtidsbevaring inden for den samlede bevaringsplan, der blev besluttet i Disse udredninger er sket i tværinstitutionelt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver. Det ene handler om økonomien i eller omkostningerne ved digital bevaring. Det er et paradoks, at lige så naturligt det er at tænke på omkostningerne ved bevaring af bøger, lige så unaturligt og vanskeligt er det for de fleste langt ind i politiske kredse at forstå og erkende, at en sikring af fremtidig adgang til digitalt materiale faktisk også er forbundet med store omkostninger. Projektet, der ledes af Statens Arkiver, handler om netop at se på omkostningerne ved en livscyklus for digitale objekter, og det samarbejder meget tæt med et lignende meget større, det britiske LIFE2, der ser på totalomkostningerne ved digital bevaring. Det andet er ligeledes et, som vil få en stor national betydning og vil være med til at positionere Det Kongelige Bibliotek i Se Birgit Nordsmark Henriksen: Digital bevaring i 100 år, DF Revy. Tidsskrift for Danmarks Forskningsbiblioteksforening, 1, 2010, ss FORORD 8

10 FORORD sammen med Statsbiblioteket og Statens Arkiver som de kulturinstitutioner, der har til opgave at etablere en national service for en række typisk kulturproducerende og -bærende institutioner omkring bevaring af digital materiale. Projektet har undersøgt og klarlagt præmisserne for etablering af et nationalt digitalt arkiv i form af sikker langtidsbevaring af bits. Dette er den ene halvdel af digital bevaring, den anden består i at sikre, at bits en kan fortolkes kaldet logisk bevaring adresseres gennem et stort EUprojekt, Planets, som er omtalt i tidligere årsberetninger. Digital accessions- og kassationspolitik for Billedsamlingen i Kort- og Billedafdelingen I 2009 er der for første gang udformet en accessionspolitik for en afdeling, der også omfatter accession af digitalt materiale, der ligger uden for den digitale pligtaflevering gennem nethøstningen. Kort- og Billedafdelingen oprettedes i 1902, og Billedsamlingens formål er som Danmarks nationale billedarkiv at indsamle, bevare og formidle billeder, d.v.s. overvejende fotografier, af dansk proveniens eller med tilknytning til Danmark. Opgaven, der har stået på i flere år, har som formål haft at udforme en accessionspolitik for Billedsamlingen, der omfatter ikke bare den hidtidige fysiske, men også den nutidige og fremtidige digitalt skabte billedproduktion i samfundet, d.v.s. giver svar på spørgsmålene: Hvad skal erhverves (accessioneres) nu og i fremtiden? Hvorfor skal det pågældende materiale erhverves? Hvordan skal det erhverves? Det er første gang, dette er sket for et større samlingsområde, og vi har ikke kunnet finde udenlandske forbilleder af tilsvarende art. Sagen er meget principiel og vil danne forbillede for andre afdelingers og samlingers arbejde i de kommende år. Dansk Center for Musikudgivelse 1. august 2009 åbnede det nye Dansk Center for Musikudgivelse som en overvejende eksternt finansieret del af Det Kongelige Bibliotek under Forskningsafdelingen efter samme model som tidligere Carl Nielsen Udgaven. DCM er i en vis forstand en fortsættelse af CNU, sådan at forstå, at Centret også er et forsøg på at fastholde og videreudvikle den musikfilologiske ekspertise, som gennem 15 år er erhvervet og opbygget der, men nu med bredere opgaver for øje. Men Centrets opgaver er dog langt bredere og har bl.a. til formål at tilgængeliggøre musikalske værker og musikhistoriske kilder af interesse for musikforskningen og det praktiske musikliv på praktisk-videnskabeligt grundlag fra alle perioder indtil det højeste niveau og er som sådant en nydannelse i dansk sammenhæng. National digitaliseringspolitik 30. april offentliggjorde Kulturministeriet efter mere end tre års udvalgsarbejde den længe ventede nationale digitaliseringspolitik i form af rapporten Digitalisering af Kulturarven ii, og i forbindelse med lanceringen skrev de seks i den forbindelse relevante rigschefer, cheferne for Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Nationalmuseet, Statens Arkiver, Statens Museum for Kunst og områdedirektøren ved Det Danske Filminstitut, en fælles kronik iii, hvori der redegjordes for den kulturpolitiske situation på området. ii Se: > < iii Erland Kolding Nielsen, Svend Larsen, Per Kristian Madsen, Johan Peter Noack, Karsten Ohrt og Dan Nissen: Kulturarv ved skillevej glemsel eller digitalisering!, [Kronik] Politiken, d. 30. april

11 Ud fra en sammenligning med, hvad der sker i en række andre lande stilledes spørgsmålet: Hvad gør Danmark? Og svaret var: Ikke meget endnu, vi har hidtil måttet begrænse os til selektiv digitalisering af, hvad de enkelte kulturinstitutioner har kunnet overkomme inden for deres givne rammer, først og fremmest enkelte genstande og mindre samlinger. Den form for systematisk massedigitalisering, der er i gang i andre lande, og som i det store perspektiv er langt den billigste, er vi overhovedet ikke begyndt på, ikke fordi vi ikke har haft teknikken og ideerne, men fordi vi hverken har haft en overordnet politik eller midler til noget sådant. Nu er grundlaget imidlertid skabt for, at vi kan komme i gang snarest muligt, idet Kulturministeriet i samarbejde med bl.a. de nationale kulturarvsinstitutioner har lagt grunden til en politik med svar på, hvorfor vi skal investere i kulturarvsdigitalisering, hvad, hvor meget og hvordan det skal gøres. Denne politik bør drøftes og besluttes af alle Folketingets partier allerede i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger til efteråret. sig gældende hos de yngste generationer helt op til universitetsniveau: Hvad der ikke findes på nettet, findes ikke! Vi er med andre ord i gang med at påføre os selv et gigantisk, dansk nationalt hukommelsestab. Det må forhindres. Men det koster penge, mange penge. Til gengæld er det en engangsinvestering, der vil forrente sig, ikke mindst i en globaliseret tidsalder og i en krisetid. Efter lanceringen ventede vi på, at digitaliseringsproblematikken som et af de aktuelt største og vigtigste kulturpolitiske spørgsmål i dag skulle blive gjort til genstand for forhandling og prioritering under finanslovsforhandlingerne for Resultatet har mildt sagt været skuffende. Spørgsmålet synes udskudt til bedre tider. Afslutningsvis tak På såvel anskaffelses-, forsknings- som kulturområderne har Det Kongelige Bibliotek i 2009 som i de forgangne år modtaget betydelig støtte fra gamle og nye samarbejdspartnere, fonde, sponsorer og enkeltpersoner. De er alle omtalt på de følgende sider. Jeg skal afslutningsvis bringe alle en stor tak herfor. FORORD Der er ingen tid at spilde, hvis ikke vi skal cementere den opfattelse, der allerede gør 10

12 DET KONGELIGE BIBLIOTEK I VÆKST FOKUS Det Kongelige Bibliotek i vækst Af vicedirektør, universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg og direktør Erland Kolding Nielsen Vi skal ikke være store for at være store, men for at være gode. 1. Vækst I tidligere generationer var det ikke organisatorisk vækst, der prægede Det Kongelige Bibliotek, tværtimod. De væsentligste dele af Nationalbibliografien overgik til Bibliotekstilsynet (1940) og Nationalmuseet (1943), væsentlige nationale biblioteksopgaver blev tildelt det nye Statsbibliotek, Dansk Folkemindesamling blev udskilt (1917) og Rigsbibliotekarembedet, oprettet med dobbeltfunktion på ledelsesniveau 1943, blev adskilt fra ledelsen af Det Kongelige Bibliotek (1986). I den seneste generation er denne situation blevet afløst af vækst for institutionen som helhed. For det første er Universitetsbibliotekets to afdelinger (Universitetsbibliotekets 1. afdeling og Universitetsbibliotekets 2. afdeling, fra 1990 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, DNLB) blevet overtaget, henholdsvis fusioneret med Det Kongelige Bibliotek, og dermed er Københavns Universitetsbibliotek genskabt som en helhed. For det andet er Dansk Folkemindesamling vendt tilbage til biblioteket. For det tredje har biblioteket, sammen med Statsbiblioteket, fået nye nationale opgaver på det digitale område. For det fjerde har biblioteket overtaget it-mæssige og andre servicemæssige driftsopgaver for en lang række eksterne biblioteker. For det femte er den bygningsmæssige masse udvidet, først og fremmest med Den Sorte Diamant (1999), der på afgørende vis har ændret bibliotekets muligheder for dialog med befolkningen, ligesom også færdiggørelsen af Det Humanistiske Fakultetsbibliotek på Amager (2008) udgør en vigtig bygningsmæssig tilvækst. Endelig har Det Kongelige Bibliotek sammen med Københavns Universitet 2007 skabt den store fælles biblioteksorganisation, KUBIS, der er ansvarlig for den samlede biblioteksbetjening af universitetet. KUBIS er ganske vist ikke en form for institutionel vækst, men organisatorisk er der klart tale om en markant udvikling af Det Kongelige Biblioteks biblioteksfaglige rum. Det bør nok i denne sammenhæng understreges, at det økonomiske grundlag under Det Kongelige Biblioteks samlede funktion til gengæld ikke er i vækst, tværtimod: den institutionelle og organisatoriske vækst hviler på et økonomisk grundlag med stadig indskrænkning. Disse udviklinger stiller Det Kongelige Bibliotek over for et dobbelt sæt af muligheder og udfordringer, dels muligheder for ny udvikling på et bredere grundlag, dels udfordringer af organisatorisk og ressourcemæssig karakter. 2. Muligheder Det Kongelige Biblioteks vækst byder både på fordele og ulemper, eller i strategisprog: muligheder (opportunities) 11

13 og udfordringer (challenges). Blandt mulighederne er servicemæssige fordele, stordriftsfordele, større økonomisk basis, mangfoldigt kompetencerum og innovationskraft. a. Servicemæssige fordele For det første giver kombinationen af de nationale samlinger og universitetsbibliotekssamlingerne såvel af trykte som digitale informationsressourcer et unikt og meget omfattende grundlag for betjeningen af Københavns Universitet og af hele befolkningen med videnressourcer. Det fælles søgesystem, REX, er en moderne søgefacilitet, som tillader to former for integreret søgning: dels af alle de forskellige medier i bibliotekernes samlinger (bøger, tidsskrifter, artikler, billeder, musik, kort), dels søgning under et af alle samlingerne ved Det Kongelige Bibliotek og ved Københavns Universitets mange biblioteker. Det fælles udlånssystem tillader, at bøger kan bestilles og afleveres på tværs af alle fakultetsbibliotekerne. Endvidere skal man nu kun være registreret en gang som låner og har herefter låneadgang til alle biblioteker i systemet (der udlåner bøger). For ansatte og studerende ved Københavns Universitet sker indmeldelsen som låner automatisk på grundlag af matrikeldata, og lånerstatus skal herefter blot aktiveres ved først givne lejlighed. Et særligt eksempel på samspil mellem nationalbibliotek og universitetsbibliotek til glæde for de studerende er Students Only!, en af Siemens Danmark sponsorstøttet klub af studerende, som bruger KB/KUBIS. Gennem denne klub har de studerende adgang til en lang række kulturtilbud i Diamanten, og der er som regel fuldt hus til arrangementer. Til hovedarrangementet i 2009 kom der ca studerende. Det kan ikke overvurderes, hvad Students DET KONGELIGE BIBLIOTEK I VÆKST En debat om sci-fi-film, teknologi og fremtiden blev mandag 26. januar 2009 afholdt i Dronningesalen med redaktør Jakob Stegelmann (bl.a. kendt fra DRs Troldspejlet) og videnskabsjournalist og fysiker Malene Flagga til et Students Only!- arrangement i Dronningesalen i Den Sorte Diamant. Studerende ved de videregående uddannelser, som er medlemmer af Students Only!, var inviteret til en eksklusiv aften om samspillet mellem kunst og teknologi, hvor ord og filmklip blev fulgt op af elektronisk musik og forfriskninger 12

14 DET KONGELIGE BIBLIOTEK I VÆKST Only! betyder for at skabe bånd mellem denne meget vigtige brugergruppe og biblioteket. b. Stordriftsfordele Det er indlysende, at en lang række driftsopgaver kan løses mere rationelt i en stor organisation med fælles driftssystemer end i 46 forskellige biblioteker, et stort, nogle mellemstore og mange små hver med sin separate administration. Typisk er der stordriftsfordele at indhente på it-området, i generel forvaltning og administration og i biblioteksmæssige backoffice-operationer. Et konkret eksempel er de rabatter, der kan opnås fra bog- og tidsskriftleverandører, når alle indkøbsbudgetterne for Det Kongelige Bibliotek og KUBISbibliotekerne lægges sammen til en fælles pulje. Dette budget har en størrelse, der alt andet lige gør det muligt at købe næsten 10 % mere på det nuværende bogbudget end tidligere. c. Større økonomisk basis Et stort institutionsbudget betyder ikke, at den pågældende institution er velhavende. Det afhænger af opgaveporteføljen i forhold til budgettet samt af andre forhold, hvoraf enkelte påvirker både Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet, som ligger på nogle af de dyreste grunde i Danmark og derfor blandt andet har meget høje ejendomsskatter. Men selvom Det Kongelige Bibliotek og bibliotekerne ved Københavns Universitet ikke er gunstigt stillede i økonomisk henseende, er det samlede biblioteksbudget dog så stort, at selv små procentandele af budgettet rækker til udviklingsinitiativer, som mindre organisationer ikke kunne tillade sig. Nogle opgaver er så store, at de ligger uden for organisationens formåen, f.eks. digitalisering af den nationale litterære kulturarv, og der skal altid prioriteres. Men når der så er prioriteret, har den store biblioteksorganisation et vist økonomisk råderum for iværksættelse af udviklingsinitiativer. d. Mangfoldigt kompetencerum I den store fælles organisation, som Det Kongelige Bibliotek er i dag, er der en stor, fælles personalegruppe med en fælles politik for kompetenceudvikling. Ud over formelle uddannelsesforløb o.l. er denne kompetenceudvikling baseret på organisationens egne muligheder i form af gensidig udstationering (jobbytte) mellem alle biblioteksorganisationens dele. Endvidere kan organisationen give medarbejderne mulighed for varierende karriereforløb (jobmobilitet) baseret på interne stillingsopslag for hele organisationen og egentlige stillingsskift imellem enhederne. En sådan ordning er i trit med tendenserne på det yngre jobmarked også for bibliotekarer. Den vil således også være velegnet til at sikre fastholdelse af medarbejdere, der ikke ønsker for tidligt i karriereforløbet at blive bundet til den samme opgaveprofil på ubestemt tid. Denne opfattelse bekræftes til fulde af erfaringerne. Mange medarbejdere synes, det er attraktivt at arbejde i en stor, mangfoldig biblioteksorganisation, 13

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere