Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design"

Transkript

1 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til rådighed af Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (i det følgende benævnt KHIM ) i henhold til artikel 68 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design (CDIR). Skemaet kan rekvireres gratis hos KHIM og kan downloades fra KHIM's hjemmeside (http://www.oami.europa.eu). Skemaet må ligeledes kopieres frit. De begærende parter eller deres repræsentanter kan benytte skemaer med lignende struktur eller format, såsom computerfremstillede skemaer baseret på oplysningerne i nærværende skema. Hvis der anvendes sådanne elektroniske skemaer, kan bilag undgås ved at forlænge den elektroniske udgave de steder, hvor der kræves mere plads. Korrekt udfyldelse af KHIM s skema sikrer, at begæringen opfylder de formelle krav, der er fastsat i artikel 28 i CDIR. Det anbefales derfor at anvende dette skema. Begærende parter kan dog anvende egne skemaer. Det anbefales, at skemaet allerede ved indgivelsen er udfyldt så udførligt som muligt og er vedlagt de nødvendige oplysninger. Dette vil forenkle og fremskynde behandlingen af begæringen. Den begærende part skal indsende et skema for hvert anfægtet EF-design. Ønskes der yderligere oplysninger, kan KHIM kontaktes på følgende telefonnummer: (+34) Indsendelse af skemaet Udfyldte skemaer sendes direkte til KHIM i Alicante. Skemaer og anden for sagen relevant korrespondance sendes til: Receiving Unit Specialsendt korrespondance (såsom med kurertjeneste) sendes til: Receiving Unit, E Alicante, Spanien Tlf.: (+34) Fax: (+34)

2 Korrespondance pr. fax skal sendes til følgende KHIM-faxnummer: +(34) Begærende parter bør være opmærksomme på, at fremsendelse pr. fax ikke er egnet til grafiske gengivelser af design. En begæring, der indeholder en grafisk gengivelse som vedhæftet bilag, skal fremsendes pr. post. 1.3 Sprog Begæringen skal indgives på sagsbehandlingssproget, som er det sprog, hvorpå ansøgningen om registrering for det anfægtede EF-design blev indgivet. Såfremt det sprog, registreringsansøgningen for EF-designet blev indgivet på, ikke er et af KHIM s sprog, er sagsbehandlingssproget det andet sprog, der er anført i det anfægtede EF-design. Såfremt begæringen ikke er på sagsbehandlingssproget, vil KHIM anmode om en oversættelse af begæringen til dette sprog. 2. Skemaet 2.1 Den begærende parts/repræsentantens referencer Den begærende part eller repræsentanten kan i det relevante felt anføre sin egen reference bestående af maks. 20 typeenheder, f.eks.: initialer, bogstavrækker osv. KHIM vil anvende denne reference til at kontrollere betaling af gebyrer (dvs. til at kontrollere, at en betaling svarer til en given begæring). 2.2 Den begærende part Hvis den begærende part tidligere har fået tildelt et ID-nummer af KHIM, er det tilstrækkeligt at anføre dette ID-nummer og den begærende parts navn. Hvis dette ikke er tilfældet, identificeres den begærende part ved angivelse af navn, adresse og nationalitet og/eller indregistreringsstat. Såfremt de af den begærende part tilvejebragte oplysninger ikke er tilstrækkelige til at påvise denne parts identitet entydigt, kan begæringen ikke behandles. For juridiske personer og organer skal feltet juridisk form udfyldes. Hvis den juridiske form skal fremgå af officielle publikationer, skal den også angives som en del af navnet i ovenstående felt. Hvis den ikke angives, vil den ikke fremgå af publikationer og certifikater. 2.3 Repræsentant Repræsentation er obligatorisk for alle begærende parter, både juridiske og fysiske personer, som hverken har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Fællesskabet. Alle andre kan repræsentere sig selv eller vælge at udpege en repræsentant, som angives i skemaet. 2

3 Repræsentanten skal angive sit navn sammen med det ID-nummer, som vedkommende har fået tildelt af KHIM. Hvis et sådant ID-nummer ikke er tilgængeligt, skal oplysningerne vedrørende eksisterende/nyligt udpegede repræsentanter ligeledes angives i skemaet. Repræsentationen ved KHIM må kun varetages af faglige repræsentanter, som henhører under en af følgende to kategorier: en advokat med bestalling i en af medlemsstaterne, og som har forretningssted i Fællesskabet, i det omfang han i denne stat kan give møde i varemærke- eller designsager, eller faglige repræsentanter, der er godkendt til at give møde i henhold til en af KHIM ført liste. Faglige repræsentanter, der er opført på listen for EF-varemærkesager, kan handle i designsager. Derimod kan en faglig repræsentant, der er opført på listen for EFdesignsager, ikke handle i varemærkesager. Den begærende part kan ligeledes handle gennem en ansat. I tilfælde, hvor en sådan ansat er udpeget, skal den ansattes navn angives i feltet repræsentant. Ansatte hos en juridisk person med bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Fællesskabet kan repræsentere andre juridiske personer, hvis (og kun hvis) der er økonomisk tilknytning mellem disse to juridiske personer, såsom fælleseje eller kontrol. Dette gælder også, når den begærende part er en juridisk person, som ikke tilhører Det Europæiske Fællesskab. I disse tilfælde skal der i et vedhæftet bilag gives oplysninger om den juridiske person, hvis ansatte handler på vegne af den begærende part, og om den økonomiske tilknytning (moderselskab, datterselskab, filial osv.). KHIM vil således kommunikere med repræsentanten, hvis en sådan er udpeget. Der kræves kun indgivelse af en fuldmagt, hvis en af den begærende parts ansatte er blevet udpeget som repræsentant. 2.4 Anfægtet EF-design Den begærende part skal anføre det anfægtede EF-designs registreringsnummer samt navn og adresse på indehaveren af dette EF-design. Disse oplysninger findes i Registreringstidende for EF-design, der er tilgængelig på Såfremt de af den begærende part tilvejebragte oplysninger ikke er tilstrækkelige til entydigt at identificere det anfægtede EF-design, kan begæringen ikke behandles. 2.5 Ugyldighedsgrunde Den begærende part skal anføre mindst en af de ugyldighedsgrunde, der er nævnt i artikel 25, stk. 1, i forordningen om EF-design (CDR), ved at afkrydse mindst et af de tre felter. Afkrydses feltet andre grunde, vil det sige, at der anføres mindst én af de ugyldighedsgrunde, der er nævnt i artikel 25, stk. 1, litra c) til g), i CDR, og begæringen skal i dette tilfælde vedlægges bevis for, at den begærende part er berettiget til at påberåbe sig en eller flere af disse andre grunde. Der kan ikke anføres ugyldighedsgrunde efter datoen for indgivelse af begæringen. Ugyldighedssager er begrænset til de i begæringen anførte grunde. 2.6 Dokumentation Den begærende part skal vedhæfte et bilag (se nedenfor) i to eksemplarer, hvori de kendsgerninger, beviser og argumenter, der fremføres som begrundelse, skal angives. Ugyldighedsgrunde, som ikke kan dokumenteres af den begærende part, vil blive afvist af KHIM. KHIM tilvejebringer ikke kendsgerninger, beviser eller argumenter på eget initiativ. 3

4 2.7 Betaling af gebyrer Betaling af gebyrer skal ske i euro. Gebyret for en begæring om ugyldighed er 350 euro. Gebyret skal indbetales samtidig med, at begæringen indgives. Den begærende part skal vælge en af fire betalingsmåder ved at afkrydse det pågældende felt. Begæringen anses ikke for at være indgivet, før KHIM har modtaget gebyret på 350 euro. Hvis betalingen foretages til en løbende konto eller ved hjælp af en vedlagt check, anses begæringen for indgivet, når betalingen er modtaget af KHIM. Betalinger (alle bankomkostninger afholdes af debitor, som underretter banken herom) foretages: - ved debitering af en løbende konto hos KHIM, med angivelse af kontonummeret - ved en bankoverførsel af beløbet i euro til en af KHIM s konti, med angivelse af den begærende parts eller repræsentantens navn, adresse og referencenummer og den gebyrtype, betalingen vedrører, samt den dato, hvorpå overførslen blev foretaget Løbende konti kan åbnes ved skriftlig ansøgning til KHIM på følgende adresse: Finance Department Tlf.: (+34) Fax: (+34) Bankoverførsler kan foretages til en af følgende KHIM-bankkonti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Swiftkode (BIC): BBVAESMM IBAN ES La Caixa , Swiftkode (BIC): CAIXESBB IBAN ES Underskrift Skemaet skal underskrives, og underskriverens navn skal angives. 3. Bilag For hver af de påberåbte grunde skal den begærende part anføre de kendsgerninger, begrundelsen støttes på, og tilvejebringe bevis for disse kendsgerninger. Derudover skal den begærende part fremsætte argumenter, der redegør for kendsgerningernes og bevisernes betydning for den påståede ugyldighed af det anfægtede EF-design. Hvis den begærende part anfægter EF-designet med den begrundelse, at der ikke er tale om et design i den forstand, der anføres i artikel 3, litra a), i CDR, skal de af den begærende part fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter påvise, at det anfægtede ikke er et produkts eller en del af et produkts udseende. 4

5 Hvis et EF-designs nyhedskrav eller individuelle karakter anfægtes (artikel 25, stk. 1, litra b), i CDR), skal den begærende part tilvejebringe en gengivelse af tidligere design i foregribelse af det anfægtede EF-design sammen med bevis for, at det/de tidligere design er blevet offentliggjort før prioritetsdatoen for det anfægtede EF-design. Hvis den begærende part hævder, at den registrerede indehaver ikke er berettiget til EFdesignet i henhold til en domstolsafgørelse (artikel 25, stk. 1, litra c), i CDR), skal den begærende part fremsende en kopi af denne domstolsafgørelse, i henhold til hvilken han er berettiget til EF-designet. Hvis den begærende part gør indsigelser mod gyldigheden af det anfægtede EF-design med den begrundelse, at det strider mod en tidligere designrettighed (artikel 25, stk. 1, litra d), i CDR), som er blevet bekendtgjort efter prioritetsdatoen for det anfægtede EF-design, skal den begærende part tilvejebringe en gengivelse af og nærmere enkeltheder om denne rettighed sammen med bevis for, at den begærende part er indehaver af denne rettighed. Hvis den begærende part rejser indsigelser mod gyldigheden af det anfægtede EF-design med den begrundelse, at det udgør en uhjemlet brug af et kendetegn eller et værk, der er beskyttet af en ophavsretslovgivning (artikel 25, stk. 1, litra e) eller f), i CDR), skal den begærende part tilvejebringe en gengivelse af og nærmere enkeltheder, der identificerer kendetegnet eller værket sammen med bevis for, at den begærende part er indehaver af denne rettighed. Hvis den begærende part rejser indsigelse mod gyldigheden af det anfægtede EF-design med den begrundelse, at det udgør en uretmæssig brug af et af de elementer, der er anført i artikel 6c i Pariserkonventionen, eller af andre kendetegn, emblemer og våbenskjold end dem, der er omfattet af artikel 6c, og som er af særlig offentlig interesse i en medlemsstat (artikel 25, stk. 1, litra g), i CDR), skal den begærende part tilvejebringe en gengivelse af og nærmere enkeltheder om det pågældende element sammen med bevis for, at den begærende part er berørt af denne uretmæssige brug. 5

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere