Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00"

Transkript

1 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl

2 Referat af møde 174 i Skjoldhøjkollegiets bestyrelse den 11. marts 2016 på kollegiet Til stede: Fraværende: Søren Spangsberg Ahlers Pascal Grooters Hans Jørgen Hansen Bo Bjerre Jakobsen Torben Dreier Kristoffer Gadeberg Desuden deltog fra Kollegiekontoret varmemester Ernst J. Sørensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff som referent. Dagsorden 1) Forhandlingsprotokollen Revisionsprotokollen 2) Valg til bestyrelsen 3) Godkendelse af budget 2016/17, herunder fastsættelse af husleje 4) Overgang til elektronisk kommunikation 5) Kollegiets drift a. Betonrenovering (altaner og vægge) b. Kunstrenovering c. Adgangskontrol på opgangsdøre 6) Evt. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Efter en præsentationsrunde blev referatet af møde nr. 173 godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet af formanden. Per Juulsen fortalte, at der er sket skifte af revisor pr , som besluttet på seneste møde. Revisionsprotokollen Der var ingen tilføjelser. Ad 2. Valg til bestyrelsen Kollegiets beboere har valgt nyt bestyrelsesmedlem; bestyrelsen ser dermed således ud: Formand Søren S. Ahlers (valgt af kollegiets beboere) Menige medlemmer Pascal Grooters (valgt af kollegiets beboere) Bo Bjerre Jakobsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Hans Jørgen Hansen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Kristoffer Gadeberg (udpeget af Aarhus Byråd) Torben Dreier (udpeget af Aarhus Byråd) Ad 3. Godkendelse af budget 2016/17, herunder fastsættelse af husleje Der var med indkaldelsen udsendt budgetforslag, som Torben Kragh gennemgik. Nettoprioritetsydelser De fleste oprindelige lån er udløbet. Der betales på indexlån og derfor falder ydelsen lidt. Ydelser vedr. afviklede prioriteter Den fortsatte betaling vedr. udamortiserede lån overføres til denne konto. Disse midler opspares til kollegiets fremtidige vedligeholdelse og fornyelse. Vand- og kloakudgifter Der budgetteres med et mindre vandforbrug på m3. og et prisfald. Renovation Der budgetteres med en mindre udgift på ca kr.

3 Varme og el Der forventes et fald i varmeforbruget på 100 MWh. For el budgetteres med et uændret forbrug, men prisen forventes at stige. Administration m.v. Der er ingen ændring i administrationsbidraget og indstillingsgebyret til Kollegiekontoret. Stigningen på 0,1 % i administration skyldes en mindre stigning i udgift til kontorhold for varmemestrene og beboerrådgiveren. Revision Der bliver en besparelse pga. skifte af revisor. Rengøring Udgiften forventes reduceret med kr. Posten omfatter bl.a. rengøringsartikler, rengøring af fællesarealer og vinduer samt affaldsposer til fælleskøkkener. Alm. vedligeholdelse Dette beløb fastsættes efter et skøn ud fra tidligere års forbrug og foreslås uændret. Forbrug på PPV og fornyelser samt henlæggelser - Det fremgår mere specifikt af det udsendte driftsmødereferatet nr. 38, hvad de enkelte poster i planerne indeholder. PPV-planen viser, at der indenfor 10 års perioden vil komme så store udgifter til vedligehold, at der ikke er henlagt tilstrækkeligt. Tab på debitorer Der budgetteres med et tab på kr. Lejetab - Der budgetteres med et forventet lejetab på kr. Diverse udgifter Denne post indeholder bl.a. udgift til vagtordning og advokat og foreslås nedsat med kr. Telefon/betalingsvaskeri Udgiften forventes at falde med ca. 16 %. Særlige serviceydelser Posten indeholder udgiften vedr. beboerrådgiveren, der forventes et fald i udgifterne på ca kr., da hun ikke er på fuld tid. Beboerfaciliteter Der budgetteres uændret med kr. hvoraf kr. er til særlige arrangementer herunder kollegiets sommerfest. Indtægter Leje af ungdomsboliger Der budgetteres med 2 % stigning i huslejen. Andre lejeindtægter Lejeindtægt fra varmemesterbolig, Brugsen og leje af køkken i Centerbygningen. Renteindtægter Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning af opsparede midler på 0,5 %. Diverse indtægter Posten er uændret og indeholder indtægten for udamortiserede lån, som kollegiets beboerne fortsat betaler til, men de indgår i kollegiets økonomi som opsparing. Vaskeriindtægter Denne post er en nettopost. Der forventes en indtægt på kr. og der modregnes et forventet sæbeindkøb på kr. Driftssikring Denne indtægt er et driftstilskud fra stat og kommune, som aftrappes årligt med inflationen. Antenne budget Der er et fald i udgifterne på ca. 40 % pga. af tidligere års overskud i antenneregnskabet. Det har været meget svært at budgettere, da priser tidligere har fulgt kalenderåret, men fremover kender vi prisen fra Bolignet-Aarhus for kollegiets regnskabsår, så det forventes, at der ikke vil være disse udsving fremover.

4 Telefon- og it budgettet Formanden forventer at udgiften til køb af stemmer ved Bolignet-Aarhus vil falde, da der stilles forslag om reducering af pris til generalforsamlingen. Bo Bjerre Jakobsen spørger om, hvad der skal til, for at komme i mål med henlæggelserne om 10 år. Torben Kragh fortæller, at der er søgt om støtte til renoveringsprojekt til ca. 500 mio., så en ekstra henlæggelse på f.eks. 1 mio. kr. årligt rækker slet ikke. Det forventes, at der ved udløb af et stort statslån i 2020 skal tages en politisk beslutning om kollegiets fremtid. Husleje pr pr. måned inkl. antennebidrag og telefon/it: A-værelser kr. en stigning på 8 kr. D-værelser kr. 2 kr. Lille B 1 vær. lejligheder kr. 8 kr. Stor B 1 vær. lejligheder kr. 13 kr. D - 1 vær. lejligheder kr. 20 kr. B-dubletter kr. 56 kr. D-dubletter kr. 61 kr. C 2 vær. lejligheder kr. 71 kr. Bestyrelsen godkendte og underskrev budgettet og godkendte dermed huslejerne. Ad 4. Overgang til elektronisk kommunikation Per Juulsen informerede om fremtidige procedurer der bliver mulige. Indkaldelser og bilag vil blive lagt på en ny WebZonen, hvor bestyrelsesmedlemmerne har adgang til relevante mapper. Der vil derfor ikke fremover blive udsendt papir. Der er forskellige holdninger til dette i bestyrelsen; det besluttedes, at materiale udgives elektronisk og hvis nogle ønsker papir-udskrift, så kontakter de blot administrationen. Ad 5. Kollegiets drift Der kan findes flere oplysninger i driftsmødereferat nr a. Betonrenovering Torben Kragh omdelte Orienterende undersøgelser af altaner udarbejdet af ConPro og gennemgik konklusionen i rapporten. Forslagene til udbedringer tager udgangspunkt i at konstruktionerne skal sikres både bæreevnemæssigt og æstetisk i endnu 10 til 15 år. Nedbrydningen af betonen vil bremses ved den foreslåede renovering, hvis der ikke gøres noget vil nedbrydningen accelerere. Rapporten foreslår, at der laves nogle prøvefelter, så flest mulige problemer kan afdækkes. Torben Kragh foreslår, at der arbejdes på en del af en blok som prøve, svarende til ca kr. Der spørges om det kan betale sig at bruge ca. 19 mio. kr. på renovering, da det er usikkert, hvad der vil ske med kollegiet i efter Bestyrelsen besluttede, at arbejdet med en repræsentativ afdækning igangsættes. Rammen for arbejdet er maksimalt kr. Arbejdet vil være gennemført, så bestyrelsen vil have en godt grundlag for beslutning på efterårets bestyrelsesmøde. Bo Bjerre Jakobsen beder om, at der laves beregning på huslejekonsekvens for renoveringen, hvortil Torben Kragh svarede, at renoveringen finansieres af henlæggelserne, så huslejen kun påvirkes af den mistede renteindtægt.

5 5. b. Kunstrenovering Der var udsendt forslag til brev til Statens Kunstfond for tiltrædelse af aftale om restaurering af Kasper Heibergs kunstværker på kollegiet, med præcisering af at kollegiets forpligtelse til vedligeholdelse af kunstværkerne er inden for den anslåede udgiftsramme på kr. årlig ekskl. moms ( kr. hvert 5. år), samt at i tilfælde af likvidering og salg af hele eller dele af Skjoldhøjkollegiet, fastsættes vilkårene for kunstværkernes eventuelle bevaring eller afvikling som en del af likvidationsvilkårene. Per Juulsen rekapitulerede sagens korrespondance og foreslog at den maksimale ramme for kollegiets forpligtelse fastlægges meget præcist. Torben Kragh foreslår, at proceduren bliver sådan, at der skrives til konsulenten inden hvert 5. år, inden der males, for gennemgang og vejledning og at udgiften indarbejdes i vedligeholdelsesplanen. Det er vigtigt for bestyrelsen, at kollegiet ikke har nogle forpligtelser, som kan påvirke gennemførelse af beslutninger om kollegiets fremtid. Med to tilføjelser godkendte bestyrelsen svaret til Statens Kunstfond. Formanden underskriver brevet efterfølgende. Bestyrelsen tiltrådte forslaget med de to rettelser i sidste afsnit. 5. c. Adgangskontrol på opgangsdøre Etablering af adgangskontrol på alle opgange skønnes at koste omkring kr. Selvom udskiftning af låsesystem er blevet billigere end forventet, vil etablering af adgangskontrol betyde en forventet udgift på ca kr. mere end det afsatte beløb til låseudskiftningen. Beboerrådet foreslår, at der etableres adgangskontrol på alle opgange og fællesrum så problemer med fraflyttede beboere, der kommer i fællesrum, løses. Bestyrelsen tiltrådte forslaget om adgangskontrol og dermed også den større udgift. Switche Bolignet-Aarhus har oplyst at der er 3 switche, der behøver udskiftning. Der er henlagt til udgiften. De nyeste switche giver en større hastighed mellem switchene. Beboerrådslokalet Der sker ingen flytning af beboerrådgiverens lokale alligevel iflg. beboerrådets beslutning. Sauna Den renoveres og der vil være tidsspærre og sikring på den nye sauna. Ad 6. Evt. Repræsentant i barens bestyrelse i h.t. Barens vedtægter. Hvis Søren Ahlers stopper inden næste bestyrelsesmøde, ønsker beboerrådet at kunne udpege en ny. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Personale Der er igangsat en procedure med ansættelse af varmemester efter afskedigelse af en varmemester i sommer. Der har været praktikant og elev som god hjælp på kollegiet, men der er nu brug for at ansatte en ny varmemester som fastansat. Der har været godt 100 ansøgninger og der er to rigtig gode kandidater. Ansættelse pr. 1. maj. Der er flere medarbejdere, som er lidt oppe i årene to som nærmer sig 65 år. I h.t. overenskomsten stopper ansættelsesforholdet 3 mdr. efter man har ret til folkepension. Ernst J. Sørensen fratræder derfor og der skal planlægges en proces for ansættelse af ny ledende varmemester. Stillingen vil blive opslået både internt og eksternt.

6 Gunnar Jokumsens ansættelse forlænges til udløb i efteråret 2017, således at ansættelse af de nye medarbejdere sker kontinuerligt. Det oplyses at der afholdes beboermøde onsdag den 30. marts. Mødet slut kl Referent: Jette Bergendorff Formanden

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 172 torsdag den 12. marts 2015 kl. 9.00

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 172 torsdag den 12. marts 2015 kl. 9.00 Kollegiekontoret i Aarhus 17. marts 2015 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 172 torsdag den 12. marts 2015 kl. 9.00 Referat af møde 172 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Tandlægekollegiet Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Referat af møde 55 i Tandlægekollegiets

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 176 den 13. marts 2017 kl

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 176 den 13. marts 2017 kl Kollegiekontoret i Aarhus 15. marts 2017 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 176 den 13. marts 2017 kl. 13.00 Referat af møde 176 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 180 den 11. marts 2019 kl

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 180 den 11. marts 2019 kl Kollegiekontoret i Aarhus 13. marts 2019 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 180 den 11. marts 2019 kl. 14.00 Referat af møde nr. 180 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

VILH. KIERS KOLLEGIUM

VILH. KIERS KOLLEGIUM Kollegiekontoret i Aarhus 24. oktober 2018 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 42 fredag den 23. oktober 2018 Referat af møde nr. 42 i Vilh. Kiers

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus 17. marts 2017 Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Ravnsbjerg Kollegiet

Kollegiekontoret i Aarhus 17. marts 2017 Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Ravnsbjerg Kollegiet Kollegiekontoret i Aarhus 17. marts 2017 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ravnsbjerg Kollegiet Møde nr. 169 den 15. marts 2017 Referat af møde nr. 169 i Ravnsbjerg Kollegiets

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Kollegiekontoret i AarhUS

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Kollegiekontoret i AarhUS Kollegiekontoret i AarhUS 14. november 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl. 10.00 Referat af møde nr. 168 i Ravnsbjerg

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 25. marts 2019 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 44 den 13. marts 2019 Referat af møde nr. 44 i Vilh. Kiers Kollegiums bestyrelse

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 20. marts 2018 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 41 den 13. marts 2018 Referat af møde nr. 41 i Vilh. Kiers Kollegiums bestyrelse

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 21. marts 2017 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 39 den 17. marts 2017 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums bestyrelse

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus. 2. november 2017 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET

Kollegiekontoret i Aarhus. 2. november 2017 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Kollegiekontoret i Aarhus 2. november 2017 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 177 den 30. oktober 2017 Referat af møde 177 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus 14. marts 2018 Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Ravnsbjerg Kollegiet

Kollegiekontoret i Aarhus 14. marts 2018 Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Ravnsbjerg Kollegiet Kollegiekontoret i Aarhus 14. marts 2018 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ravnsbjerg Kollegiet Møde nr. 171 den 13. marts 2018 Referat af møde nr. 171 i Ravnsbjerg Kollegiets

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 57 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Bloch Larsen Peter Kolby Martin

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 den 8. april 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Simon Kingo Løve Malene Vinter Christensen

Læs mere

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales.

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 12. april 2016 kl. 14.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Rebecca Mogensen Anders V. Petersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 32 den 15. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Binh Nguyen Simon Lyngbo Nielsen Kenneth Jensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 den 4. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen Sarah Bloch

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus. 14. november 2016 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET

Kollegiekontoret i Aarhus. 14. november 2016 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Kollegiekontoret i Aarhus 14. november 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 175 den 8. november 2016 Referat af møde 175 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 25. oktober 2017 kl Kollegiekontoret i AarhUS

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 25. oktober 2017 kl Kollegiekontoret i AarhUS Kollegiekontoret i AarhUS 31. oktober 2017 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 170 den 25. oktober 2017 kl. 15.15 Referat af møde nr. 170 i Ravnsbjerg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 8. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Maibritt Lundgaard Sørensen Carina Haarbo

Læs mere

VILH. KIERS KOLLEGIUM

VILH. KIERS KOLLEGIUM Kollegiekontoret i Aarhus 14. november 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 38 fredag den 10. november 2016 Referat af møde nr. 38 i Vilh.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus 11. november 2015 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET

Kollegiekontoret i Aarhus 11. november 2015 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Kollegiekontoret i Aarhus 11. november 2015 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 173 den 2. november 2015 Referat af møde 173 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 166 den 30. oktober 2015 kl. 9.00. Udskrift af forhandlingsprotokollen for

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 166 den 30. oktober 2015 kl. 9.00. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i AarhUS 10. november 2015 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 166 den 30. oktober 2015 kl. 9.00 Referat af møde nr. 166 i Ravnsbjerg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 39 den 9. april 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Jonas Høst Martin L. Hansen Kirstine

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus 25. marts 2019 Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Ravnsbjerg Kollegiet

Kollegiekontoret i Aarhus 25. marts 2019 Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Ravnsbjerg Kollegiet Kollegiekontoret i Aarhus 25. marts 2019 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ravnsbjerg Kollegiet Møde nr. 173 den 13. marts 2019 Referat af møde nr. 173 i Ravnsbjerg Kollegiets

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 26. marts 2015 kl. 12.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Martin Jørgen Larsen Anders

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 7. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Camilla Lund Christensen Nanna Ø. Weye

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 34 den 31. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai Schmidt Lars Erik Hansen Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grenåvej Kollegiet afdeling 7

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grenåvej Kollegiet afdeling 7 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grenåvej Kollegiet afdeling 7 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 37 den 7. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Niels Anton Toftegaard Emil Schou Nielsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 14. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Junker Møller Rasmus Gæmelke

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 64 den 30. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Maja Skov-Pedersen Nete Toftegaard Line

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 49 den 4. april 2016 kl. 9.00 Til stede: Michael S. Nielsen Trine L. Jørgensen Fraværende: Line Prang (syg),

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus. 1. november 2018 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET

Kollegiekontoret i Aarhus. 1. november 2018 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Kollegiekontoret i Aarhus 1. november 2018 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 179 den 29. oktober 2018 Referat af møde 179 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 44 den 31. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Peter Damsgaard Eriksen Jonas Aabo Larsen

Læs mere

VILH. KIERS KOLLEGIUM

VILH. KIERS KOLLEGIUM Kollegiekontoret i Aarhus 11. november 2015 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 36 fredag den 6. november 2015 Referat af møde nr. 36 i Vilh. Kiers

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 178 den 19. marts 2018 kl

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 178 den 19. marts 2018 kl Kollegiekontoret i Aarhus 22. marts 2018 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 178 den 19. marts 2018 kl. 14.00 Referat af møde 178 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 41 den 16. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Martin L. Hansen Kirstine T.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH.

KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 34 onsdag den 29. oktober 2014 Referat af møde nr. 34 i Vilh.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Martin Jørgen Larsen Anders

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Tirsdag den 3. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Anne-Louise Moltke Karen

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 164 den 27. oktober 2014 kl. 10.00. Udskrift af forhandlingsprotokollen for

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 164 den 27. oktober 2014 kl. 10.00. Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 27. oktober 2014 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 164 den 27. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde nr. 164 i Ravnsbjerg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 61 den 1. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Jan Corfitsen Mads Pers Nordentoft Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 14. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Martin Bendzel Bundgaard Morten Vestberg

Læs mere

VILH. KIERS KOLLEGIUM

VILH. KIERS KOLLEGIUM Kollegiekontoret i Aarhus 6. november 2017 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 40 fredag den 1. november 2017 Referat af møde nr. 40 i Vilh. Kiers

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 18. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai A. Haugaard Mie Bartholdy Inge

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 172 den 25. oktober 2018 kl Kollegiekontoret i AarhUS

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 172 den 25. oktober 2018 kl Kollegiekontoret i AarhUS Kollegiekontoret i AarhUS 26. oktober 2018 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 172 den 25. oktober 2018 kl. 8.00 Referat af møde nr. 172 i Ravnsbjerg

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 31. marts 2017 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Jakob H. Rasmus P. Kirstine G. L. Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 68 den 15. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Anja Bjerrum Peter Egeløkke Christensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 44 den 12. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Anne-Louise Moltke Karen Maegaard Madsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 47 den 6. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Mathias S. Thomsen Mette Vinter

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 den 2. april 2019 kl. 8.00 på jeres kollegium Til stede: Anne S. Julie K. M. Anna M. H Kathrine B. L Cecillie

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 2.042.513. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 3.878.475. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 Torsdag den 19. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 33 tirsdag den 7. november 2017 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Emil F. M. Ida A. H. Morten

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 Fredag den 6. november 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Camilla L. Christensen Niklas

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Torsdag den 12. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Iben Skov Jensen Morten Andersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 den 31. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Kirkedal Line Schouborg Hansen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 29 Tirsdag den 17. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling 27

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling 27 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling 27 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 1 onsdag den 14. november 2018 kl. 14.00 i fællesrummet på kollegiet. Til stede: Anne S. Sarah T. M. Kathrine

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 67 torsdag den 9. november 2017 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Maja S.-P. Rikke T. M. Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 46 den 18. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Ørts Tjell Fraværende: Beinta M.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 51 den 3. april 2017 kl. 14.00 Til stede: Line P. Trine L. J. Fraværende: - Fra Kollegiekontoret deltog økonomimedarbejder

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 47 den 21. marts 2017 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Mette M. G. Mathias F. Per H.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 46 den 30. marts 2017 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Frederik P. K. Lotte A. H. Anne-Mette

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 60 Fredag den 6. november 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Martin Serup Hansen Jørn Sanne-Wander

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 47 onsdag den 15. november 2017 kl. 13.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Mikkel M. Svante (suppleant)

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 32 den 16. marts 2015 kl. 8.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Raundahl Christian W.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 74 den 19. marts 2019 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Pernille K. M. Mette P. J. Jeppe G. K.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 Onsdag den 4. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Anne-Line Schmidt Mogens Dalgaard

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredensgade Kollegiet afdeling 4 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 68 den 21. marts 2017 kl. 14.00 i kollegiets fællesrum Til stede: Søren J. M. Rasmus G. B. Kathrine

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 11. marts 2013 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 11. marts 2013 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 11. marts 2013 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. marts 2013 189 Referat af møde 43 i bestyrelsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 72 den 21. marts 2019 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Line V. S. Jonathan H. Amanda F. L. Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 59 den 18. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Tim Engel Katrina S. W. Næsager

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 17 den 14. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Simone Soussi Nanna S. Pankoke Fraværende:

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 138.916. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 32 den 3. april 2017 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Emil M. Ida H. A. Jutta V. Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 den 19. marts 2015 kl. 8.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Morten Vestberg Martin Bendzel

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 13,43% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 2 86,00 111.004 1.290,74 1.137,91 2

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 44 den 17. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Martin Jørgen Larsen Nina B. Sløgedal

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 68 mandag den 13. november 2017 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Kasper K. M. Amalie W. Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 38 den 30. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Alexandra Danino Monica G. Jakobsen Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 65.917. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere