Refusion af sygedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refusion af sygedagpenge"

Transkript

1 GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV

2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser Beskæftigelseskrav Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema Uarbejdsdygtig, herunder delvis sygdom Ophold og beskatning i Danmark 4 3. Satser 5 4. Anmeldelsesfrister 5 5. Refusionsfrist 5 6. Forsikring for mindre arbejdsgivere aftale ved kronisk sygdom 6 8. Ophør 7 9. Anke 7 2

3 Gode råd om refusion af sygedagpenge Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge. Sygdom er såkaldt lovligt forfald. Du skal som arbejdsgiver udbetale funktionæren fuld løn under sygdom, forudsat at vedkommende er uarbejdsdygtig. Fuld løn omfatter blandt andet forskudttillæg og provision i fraværsperioden. Ikke funktionærer kan have ret til løn under sygdom i henhold til overenskomst eller individuel aftale. Under sygdom har du som arbejdsgiver under visse betingelser ret til at få udbetalt funktionærens sygedagpenge (refusion) fra funktionærens opholdskommune. På den måde dækkes en del af dine udgifter til betaling af løn under sygdom. 1. ARBEJDSGIVERPERIODEN Som udgangspunkt har arbejdsgiveren først krav på refusion efter en arbejdsgiverperiode på 15 dage. Arbejdsgiverperioden regnes fra 1. hele fraværsdag. Med andre ord modtager du refusion fra 16. hele fraværsdag. Hvis medarbejderen har været syg i to adskilte perioder, hvor arbejdet har været genoptaget, begynder en ny arbejdsgiverperiode. Det gælder f.eks., hvis medarbejderen efter en syge periode forsøger at gå på arbejde, men hvor vedkommende efter få timers arbejde må sygemelde sig igen på grund af samme sygdom. I følgende situationer er der ingen arbejdsgiverperiode: Hvis beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren ikke er opfyldt (8 ugers uafbrudt ansættelse og 74 timers arbejde i denne periode) Ved selvforskyldt sygdom Hvis medarbejderen har fortiet en væsentlig oplysning om sit helbred Hvis der er indgået en 56-aftale (se nedenfor) Hvis der er tegnet en forsikring for mindre arbejdsgivere (se nedenfor) Ved graviditetsbetinget sygdom Ved fleksjob 2. BETINGELSER Arbejdsgiveren indtræder i medarbejderens ret til dagpenge. Hvis medarbejderen ikke har krav på dagpenge fra kommunen, får arbejdsgiveren heller ingen refusion. Det gælder for eksempel, hvis medarbejderen ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, eller hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens opfølgning. 3

4 2.1. Beskæftigelseskrav Medarbejderen skal opfylde et beskæft igelseskrav over for kommunen for at være dagpengeberettiget. Det kræver, at medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før sygdommens indtræden og har haft minimum 120 timers arbejde i denne periode, eventuelt gennem ansættelse hos flere arbejdsgivere. Opfylder medarbejderen ikke dette krav, har vedkommende ikke ret til sygedagpenge fra kommunen, og arbejdsgiveren får derfor ingen refusion. Som følge af reglerne i funktionærloven om løn under sygdom er arbejdsgiveren alligevel forpligtet til at udbetale løn under sygdom Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema Ved længerevarende sygdom sender kommunen et oplysningsskema til medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke udfylder og returnerer skemaet inden for en 8-dages frist, kan kommunen beslutte at standse refusionen fra 9. dagen. Refusionen ophører også, hvis medarbejderen på anden måde undlader at deltage i kommunens opfølgning, f.eks. hvis medarbejderen ikke deltager i de møder, som kommunen indkalder til. Oftest får arbejdsgiveren først besked om den manglende deltagelse, når der gives afslag på refusionen, hvilket kan være flere måneder senere. Det er ikke muligt at generhverve dagpengeretten ved f.eks. at returnere oplysningsskemaet for sent. Det kan derfor være en god ide, at du som arbejdsgiver på forhånd tager forbehold for at foretage modregning i lønnen, hvis du mister refusionen som følge af, at medarbejderen ikke har deltaget i kommunens opfølgning. 2.3 Uarbejdsdygtig, herunder delvis sygdom Medarbejderen skal være uarbejdsdygtig på grund af sygdommen. Det er altså ikke nok at være syg. Sygdommen skal bevirke, at man ikke kan udføre sit arbejde. Der er mulighed for en delvis sygemelding, hvis medarbejderen efter en lægelig vurdering kan arbejde nogle timer om ugen (dog mindst 4 timer om ugen). Ved delvis sygdom beslutter arbejdsgiveren, om han vil tillade medarbejderen at komme tilbage på deltid, eller om medarbejderen først skal komme på arbejde, når vedkommende er helt raskmeldt. Uanset hvad du som arbej dsgiver vælger, modtager du kun refusion for det antal timer, hvor medarbejderen er sygemeldt. Funktionæren vil naturligvis have krav på sin fulde løn. 2.4 Ophold og beskatning i Danmark Det er som hovedregel en betingelse, at medarbejderen har ophold i Danmark, og at indtægten er skattepligtig i Danmark. Der gælder særlige regler om EØS-borgere. Det hænder, at en medarbejder på trods af sin sygdom er i stand til at rejse til udlandet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen rejser til et land uden for EØS, ophører dagpengeretten og dermed refusionen som hovedregel. Bliver du derfor opmærksom på, at en medarbejder har til hensigt at rejse til udlandet under en sygeperiode, er det vigtigt straks at søge rådgivning om, hvorvidt dette kan få indflydelse på refusionen. I bekræftende fald anbefaler vi, at du tager forbehold om at foretage modregning i lønnen, 4

5 hvis udlandsrejsen medfører bortfald af refusionen. 3. SATSER De maksimale sygedagpengesatser udgør pr. 1. januar 2007: Pr. uge kr ,00 Pr. time kr. 92,30 Satserne reguleres hvert år primo januar. 4. ANMELDELSESFRIST Når en medarbejder er syg i mere end 15 dage, skal du som arbejdsgiver anmelde sygdommen til medarbejderens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Overholdes fristen ikke, kan du først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet bliver anmeldt. Anmeldelse af sygdom kan ske digitalt via Virk.dk, eller man kan benytte kommunens papirblanket (DP201). Blanketten udleveres af kommunen eller kan hentes på Medarbejderen skal ikke underskrive anmeldelsesblanketten. Hvis 1. fraværsdag er en onsdag, er fristen overholdt, hvis blanketten er lagt i kommunens postkasse inden arbejdstidens ophør om onsdagen 4 uger senere. Anvendes den digitale løsning, anses anmeldelsen for at være sket, når arbejdsgiveren har signeret anmeldelsen på Virk.dk. 5. REFUSIONSFRIST Hvis medarbejderens sygefravær er blevet anmeldt inden for anmeldelsesfristen på 4 uger, kan der ydes refusion i op til tre måneder forud for fremsættelsen af kravet. Som arbejdsgiver kan du altså vente med at anmode om refusion i op til tre måneder og 15 dage efter 1. fraværsdag. Anmodning om refusion kan ske digitalt via Virk.dk, eller man kan benytte kommunens papirblanket (DP201 eller DP202). Anvendes papirblanketten, skal arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderen udfylder og underskriver blanketten og videresender den til kommunen rettidigt, dvs. inden for 3-måneders fristen. Anvender du den digitale løsning, slipper du for at indhente medarbejderens underskrift. Du kan vælge at anmelde sygdommen og anmode om refusion på én gang. Benytter du denne mulighed, skal 4-ugers fristen overholdes, og hvis du benytter papirblanketten, skal du indhente medarbejderens underskrift. Her risikerer du i højere grad, at medarbejderen ikke når at videresende blanketten til kommunen inden for fristen. Problemet kan løses ved, at du sender kommunen en kopi af blanketten, f.eks. pr. telefax, inden du sender den til medarbejderen. Herved er sygdommen anmeldt indenfor 4-ugers fristen. Det hænder, at en medarbejder ikke videresender refusionsblanketten til kommunen, og at virksomheden herefter får afslag på sin refusionsanmodning. Det er arbejdsgiverens eget ansvar, at blanket ten bliver indsendt. Vi anbefaler derfor, at du ved fremsendelse af blanketten til medarbejderen skriftligt præciserer, at der er pligt til at indsende blanketten, da det er afgørende for din virksomheds ret til refusion. Vi foreslår også, at du samtidig tager forbehold for modregning i lønnen, hvis medarbejderen videresender blanketten for sent og dermed er skyld i, at du mister 5

6 refusionen. Om der kan ske modregning er uafklaret i retspraksis. Hvis du har en forventning om, at fristen ikke vil blive overholdt af medarbejderen, kan det være nødvendigt skriftligt at oplyse, at manglende videresendelse af blanketten i underskrevet stand inden for fristen kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser (opsigelse, bortvisning). Vi anbefaler dog, at du kontakter os for en vurdering af den konkrete sag, inden ansættelsesretlige konsekvenser bliver ført ud i livet. 6. FORSIKRING FOR MINDRE ARBEJDSGIVERE Mindre private arbejdsgivere kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. hele fraværsdag. Virksomhedens lønsum er afgørende for, om virksomheden kan optages i ordningen. I 2007 kan der ske optagelse i ordningen, hvis lønsummen ikke oversteg kr. i Herudover er det en betingelse, at virksomheden har et aktivt SE-/CVR-nummer. Optagelse sker ved tilmelding hos Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (BAC). Tilmeldingsblanketten fås hos kommunen eller på Forsikringen dækker alle ansatte, uanset om de modtager løn eller dagpenge under sygdom. Udbetaling fra forsikringen forudsætter, at medarbejderen opfylder betingelserne for at få dagpenge fra arbej dsgiveren, herunder beskæftigelseskravet på 8 uger og 74 timer. En virksomhed bliver udelukket fra ordningen i 2007, hvis lønsummen for 2006 oversteg kr. Forsikringspræmien beregnes også på grundlag af den årlige lønsum. I 2007 udgør præmien 0,58 pct. af lønsummen. Præmien er fradragsberettiget. Lønsumsgrænserne og præmien reguleres hvert år primo januar AFTALE VED KRONISK SYGDOM Har du som arbejdsgiver ansat en medarbejder med en kronisk sygdom, kan der være mulighed for at indgå en såkaldt -56 aftale, hvor du får refusion fra 1. fraværsdag, når fraværet skyldes den lidelse, aftalen omfatter. En -56 aftale kan indgås i følgende situationer: Hvis medarbejderens sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 sygedage pr. år. Dage med delvist fravær tæller fuldt med. Hvis medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet. Hvis der i det løbende ansættelsesforhold skal ske indlæggelse eller behandling, og arbejdsgiveren allerede har udbetalt dagpenge eller løn i 15 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder. 6

7 Aftalen skal indgås på en særlig blanket, DP211, der udleveres af kommunen eller kan hentes på Bo pælskommunen kan indhente lægelig dokumentation for, at medarbejderens kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko. Lægeerklæringen betales af kommunen. Aftalen gælder i to år ad gangen fra og med datoen for indgåelsen. Der kan indgås en -56-aftale med alle medarbejdere, herunder revalidender. 9. ANKE I første omfang er det kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er krav på refusion. Kommunens afgørelse kan ankes til beskæftigelsesankenævnet og eventuelt Ankestyrelsen, hvis sagen har principiel eller generel betydning. En arbejdsgiver, der får afslag på refusion, har ret til fuld aktindsigt i sagens akter, da vedkommende er part i refusionssagen. 8. OPHØR Dagpengeretten og dermed refusionen ophører som udgangspunkt, når der er udbetalt dagpenge/refusion for mere end 52 uger i de forudgående 18 måneder, medmindre der er grundlag for forlængelse. Refusionen ophører også, hvis medarbejderen tilkendes førtidspension. I denne situation er arbejdsgiveren alligevel forpligtet til at fortsætte lønudbetalingen til funktionæren indtil udløbet af en opsigelsesperiode. På samme måde ophører refusionen, hvis medarbejderen visiteres til fleksjob. Desuden ophører dagpengeretten og dermed refusionen, hvis medarbejderen nægter at deltage i nødvendig behandling, eller hvis vedkommende på anden måde forhaler helbredelsen. 7

8 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere