Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side er en blandet aftale, som trådte i kraft den 1. april 2004, dvs. før udvidelsen af Unionen med Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik. Det er derfor nødvendigt at knytte en protokol til SAA om de ti nye medlemsstaters tiltrædelse af aftalen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten af 16. april Den 29. september 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne at indlede forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med henblik på indgåelse af en protokol til SAA. Forhandlingerne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er efterfølgende blevet afsluttet. Teksten til den forhandlede protokol er vedlagt. Vedlagte forslag gælder 1) en rådsafgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen og 2) en råds- og kommissionsafgørelse om indgåelse af protokollen. Kommissionen foreslår, at Rådet: - træffer afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne - indgår protokollen på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne og giver sin godkendelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse. 2

3 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION og KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2, under henvisning til tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, særlig artikel 2, stk. 3, under henvisning til tiltrædelsesakten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten, særlig artikel 6, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og ud fra følgende betragtninger: (1) Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes vegne den i overensstemmelse med Rådets afgørelse (2) I afventning af protokollens ikrafttrædelse er den blevet anvendt midlertidigt fra tiltrædelsestidspunktet. 3

4 (3) Protokollen bør indgås - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs, Det Europæiske Atomenergifællesskabs og medlemsstaternes vegne. Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse. Artikel 2 Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den i protokollens artikel 15 nævnte notifikation. Formanden for Kommissionen foranstalter samtidig denne notifikation på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand På Rådets vegne Formand 4

5 BILAG PROTOKOL til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, 5

6 REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, i det følgende benævnt 'medlemsstaterne', repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt 'Fællesskaberne', repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen, på den ene side, og DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN, på den anden side, SOM HENVISER TIL Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union og dermed af Fællesskabet den 1. maj 2004, ER - ud fra følgende betragtninger: (1) Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, i det følgende benævnt SAA, blev undertegnet ved brevveksling i Luxemburg den 9. april 2001 og trådte i kraft den 1. april (2) Traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt "tiltrædelsestraktaten", blev undertegnet i Athen den 16. april (3) Ifølge artikel 6, stk. 2, i den tiltrædelsesakt, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten, tiltræder de nye medlemsstater SAA ved indgåelse af en protokol til SAA. (4) Der er i henhold til artikel 35, stk. 3, i SAA afholdt konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale. 6

7 (5) De ændringer af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om handel og handelsanliggender, i det følgende benævnt IA, der vedtoges ved afgørelse nr. 1/2002 truffet af Samarbejdsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 30. januar 2002 om indføjelse af to fælleserklæringer om Fyrstendømmet Andorra og Republikken San Marino og om ændringer af protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde, bør på tilsvarende måde foretages i SAA. (6) De ændringer af IA, der blev vedtaget ved afgørelse nr. 2/2003 truffet af Samarbejdsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 22. december 2003 om gennemførelse af en yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskerivarer, bør på tilsvarende måde foretages i SAA - BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: AFDELING I KONTRAHERENDE PARTER Artikel 1 Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik, i det følgende benævnt de nye medlemsstater, bliver parter i den stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, der blev undertegnet ved brevveksling i Luxemburg den 9. april 2001, og godkender og noterer sig på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som de fælleserklæringer og ensidige erklæringer, der er knyttet til den slutakt, der undertegnedes samme dato. Artikel 2 For at tage hensyn til de seneste institutionelle ændringer i Den Europæiske Union er parterne enige om, at de bestående bestemmelser i aftalen, som henviser til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, efter udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab anses for at henvise til Det Europæiske Fællesskab, som er indtrådt i alle Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rettigheder og forpligtelser. 7

8 ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL SAA MED TILHØRENDE BILAG OG PROTOKOLLER AFDELING II LANDBRUGSPRODUKTER Artikel 3 Landbrugsprodukter i snæver forstand 1. Bilag IV(a) til SAA erstattes af teksten i bilag I til denne protokol. 2. Bilag IV(b) til SAA erstattes af teksten i bilag II til denne protokol. 3. Bilag IV(c) til SAA erstattes af teksten i bilag III til denne protokol. 4. I artikel 27, stk. 3, i SAA indsættes som litra d): d) gradvis nedsætte den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som anført i bilag IV(d), efter følgende tidsplan: - den 1. januar 2004 nedsættes alle toldsatser til 95 % af - den 1. januar 2005 nedsættes alle toldsatser til 90 % af - den 1. januar 2006 nedsættes alle toldsatser til 85 % af - den 1. januar 2007 nedsættes alle toldsatser til 80 % af - den 1. januar 2008 nedsættes alle toldsatser til 70 % af - den 1. januar 2009 nedsættes alle toldsatser til 60 % af - den 1. januar 2010 nedsættes alle toldsatser til 50 % af - den 1. januar 2011 afskaffes den resterende told. 5. Teksten i bilag IV til denne protokol indsættes i SAA som bilag IV(d). 6. I artikel 27 i SAA indsættes som stk. 5: 5. For de produkter, for hvilke de i denne artikel omhandlede nedsættelser medfører, at den resterende præferencetoldsats bliver på 1 % eller derunder for værditold eller på 0,01 EUR eller derunder pr. kg (eller tilsvarende specifik enhed) for specifik told, afskaffes tolden fra det pågældende tidspunkt. 8

9 Artikel 4 Fiskerivarer 1. Artikel 28, stk. 2, i SAA affattes således: 2. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien afskaffer alle afgifter med virkning svarende til told og afskaffer den gældende told ved indførsel af fisk og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen for de produkter, der er anført i bilag V(b) til SAA, idet toldnedsættelserne for de i deri anførte varer fastlægges deri. 2. I tabellerne i bilag V(a) og V(b) til SAA, ændres udtrykket År 3 i overskriften over sidste kolonne til År 3 og derefter. Artikel 5 Forarbejdede landbrugsprodukter 1. Artikel 1, stk. 1, i protokol 3 til SAA affattes således: 1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien anvender i samhandelen med forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser, der er anført i bilag I, bilag II og bilag III, på de deri fastsatte betingelser, uanset om der er begrænsninger i form af kontingenter. 2. Tabellen i bilag II til protokol 3 til SAA erstattes af tabellen i bilag V til nærværende protokol. 3. Teksten i bilag VI til nærværende protokol indsættes som bilag III til protokol 3 til SAA. 4. Efter artikel 3 i protokol 3 til SAA indsættes som artikel 4: Artikel 4 For de produkter, for hvilke de i denne protokol omhandlede nedsættelser medfører, at den resterende præferencetoldsats bliver på 1 % eller derunder for værditold eller på 0,01 EUR eller derunder pr. kg (eller tilsvarende specifik enhed) for specifik told, afskaffes tolden fra det pågældende tidspunkt. Artikel 6 Aftale om vin Tabellen i punkt 1 i bilag I (aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om gensidige 9

10 præferencehandelsindrømmelser for visse vine, som omhandlet i artikel 27, stk. 4, i SAA) til tillægsprotokollen om tilpasning af handelsaspekterne i SAA for at tage hensyn til resultatet af forhandlingerne mellem parterne om gensidige præferenceindrømmelser for visse vine, gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af vinbetegnelser og gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af betegnelser for spiritus og aromatiserede drikkevarer, udskiftes med tabellen i bilag VII til nærværende protokol. AFDELING III OPRINDELSESREGLER ARTIKEL 7 I protokol 4 til SAA om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde foretages følgende ændringer: 1. I indholdsfortegnelsen, afsnit II, affattes andet led således: Artikel 3 Bilateral kumulation i Fællesskabet 2. I indholdsfortegnelsen, afsnit II, affattes tredje led således: Artikel 4 Bilateral kumulation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 3. I artikel 3 affattes overskriften således: Bilateral kumulation i Fællesskabet 4. Artikel 3, sidste punktum, affattes således: Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel Artikel 4, sidste punktum, affattes således: Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel Vedrører ikke den danske udgave. 7. Artikel 15, stk. 1, affattes således: 1. For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. 10

11 8. Artikel 15, stk. 2, affattes således: 2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse af, tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på materialer, der anvendes ved fremstilling, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug. 9. Artikel 15, sidste afsnit, affattes således: 7. Bestemmelserne i denne artikel anvendes fra den 1. januar Bestemmelserne i stk. 6 anvendes indtil den 31. december 2005 og kan efter fælles aftale tages op til fornyet overvejelse. 10. Artikel 18, stk. 4, affattes således: 4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger: "EXPEDIDO A POSTERIORI", "VYSTAVENO DODATEČNĔ", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", "ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI", "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL", "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "EMITIDO A POSTERIORI", 11

12 "IZDANO NAKNADNO", "VYDANÉ DODATOČNE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО". 11. Artikel 19, stk. 2, affattes således: 2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger: "DUPLICADO", "DUPLIKÁT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAAT ", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUBLIKĀTS", "DUBLIKATAS", "MÁSODLAT", "DUPLIKAT", "DUPLICAAT", "DUPLIKAT", "SEGUNDA VIA", "DVOJNIK", "DUPLIKÁT", "KAKSOISKAPPALE", 12

13 "DUPLIKAT", "ДУПЛИКАТ". 12. Artikel 30, stk. 1, affattes således: 1. Med henblik på anvendelsen af artikel 21, stk. 1, litra b) og artikel 26, stk. 3, i tilfælde, hvor produkter er faktureret i en anden valuta end euroen, fastsætter hvert af de berørte lande årligt modværdien af de i euro udtrykte beløb i medlemsstaternes eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens nationale valuta. 13. I artikel 30, stk. 3, og artikel 31, stk. 1, ændres udtrykket Europa- Kommissionen til: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Artikel 8 1. Bilag I til protokol 4 til SAA erstattes af teksten i bilag VIII til nærværende protokol. 2. Bilag II til protokol 4 til SAA erstattes af teksten i bilag IX til nærværende protokol. 3. Bilag IV til protokol 4 til SAA erstattes af teksten i bilag X til nærværende protokol. Artikel 9 Efter protokol 4 til SAA indsættes følgende fælleserklæringer: 13

14 FÆLLESERKLÆRING om Fyrstendømmet Andorra 1. Produkter med oprindelse i Fyrstendømmet Andorra henhørende under kapitel i det harmoniserede system godtages af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som produkter med oprindelse i Fællesskabet i den i denne aftale omhandlede forstand. 2. Protokol 4 finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter. FÆLLESERKLÆRING om Republikken San Marino 1. Produkter med oprindelse i Republikken San Marino godtages af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som produkter med oprindelse i Fællesskabet i den i denne aftale omhandlede forstand. 2. Protokol 4 finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter. OVERGANGSBESTEMMELSER AFDELING IV ARTIKEL 10 WTO Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, i forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet. Artikel 11 Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde 1. Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande, hvis: a) en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i SAA 14

15 b) oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen c) oprindelsesbeviset forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller i en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, på betingelse af at dette bevis forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen. 2. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som "godkendt eksportør" som led i de præferenceaftaler og autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at: a) der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som inden tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Fællesskabet, og b) de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale. Ovennævnte tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i SAA. 3. Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler og autonome ordninger, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller medlemsstaterne i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i tre år efter, at de har godkendt oprindelsesbeviset som støtte for en indførselsangivelse. Artikel 12 Transitvarer 1. Bestemmelserne i SAA kan finde anvendelse på varer, som udføres enten fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er i overensstemmelse med protokol 4 til SAA, og som på tiltrædelsesdatoen er under transport eller midlertidigt oplagret i et toldlager eller en frizone i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller i den pågældende nye medlemsstat. 15

16 2. Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft. Artikel 13 Kontingenter i 2004 For 2004 beregnes størrelsen af de nye toldkontingenter og forhøjelserne af de bestående toldkontingenter forholdsvis i forhold til basismængderne og under hensyntagen til den del af perioden, der er udløbet inden den 1. maj ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER AFDELING V ARTIKEL 14 Denne protokol og bilagene hertil indgår som en integrerende del af SAA. Artikel Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med egne procedurer. 2. Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Artikel Denne protokol træder i kraft samme dag som tiltrædelsestraktaten, forudsat at alle godkendelsesinstrumenter vedrørende protokollen er blevet deponeret før denne dato. 2. Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før nævnte dato, træder protokollen i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument. 3. Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før den 1. maj 2004, anvendes protokollen midlertidigt med virkning fra den 1. maj Artikel 17 Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på hver af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. 16

17 Artikel 18 Teksten til SAA, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del heraf, slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Stabiliserings- og Associeringsrådet godkender disse tekster. 17

18 Bilag I BILAG IV(a) INDFØRSEL TIL DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (NULTOLD) (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) ex ex ex ex ex Kikærter (garbanzos) - frø Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek - frø Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis) - frø Andre bønner til udsæd Valskbønner (Vicia faba var.major) og hestebønner (Vicia faba var equine, Vicia faba var. minor) - frø 18

19 Bilag II "BILAG IV(b) INDFØRSEL TIL DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (NULSATS MED TOLDKONTINGENTER) (jf. artikel 27, stk. 3, litra b)) KN-kode 1 Varebeskrivelse og derefter (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (t) (% af ) (t) (% af ) (t) (% af ) (t) (% af ) (t) (% af ) (t) (% af ) (t) (% af ) (t) (% af ) Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosne - undtagen tunger og lever 0207 Kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ henhørende under pos. 0105, fersk, kølet eller frosset, Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov, lovtidende nr. 23/03. 19

20 Svinekød Mælk og fløde med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent 0402 Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler Smør

21 KN-kode 1 Varebeskrivelse og derefter Ost af enhver art, revet eller i pulverform Smelteost, ikke revet eller i pulverform Anden ost Appelsiner - Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter - Grapefrugter - Citroner og limefrugter Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov, lovtidende nr. 23/03. 21

22 1602 Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede Rå sojabønneolie, også afslimet Oliven Frugt- og grøntsagssafter Tilberedninger af den art, der anvendes til dyrefoder (1) Toldkontingent Andre varer (2) Gældende told for overskydende mængder 1 I overensstemmelse med WTO-plan 22

23 Bilag III "BILAG IV(c) INDFØRSEL TIL DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (INDRØMMELSER INDEN FOR TOLDKONTINGENTER) (jf. artikel 27, stk. 3, litra c)) KN-kode 1 Årlig Varebeskrivelse (tons) mængde Gældende told (% af ) 0203 Svinekød, fersk, kølet eller frosset Ost og ostemasse Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov, lovtidende nr. 23/03. 23

24 Bilag IV "BILAG IV(d) INDFØRSEL TIL DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (PROGRESSIVE TOLDNEDSÆTTELSER I OVERGANGSPERIODEN, NULTOLD FRA 1. JANUAR 2011) (jf. artikel 27, stk. 3, litra d))

25 ". 25

26 Bilag V BILAG II Gældende told ved indførsel til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af varer med oprindelse i Fællesskabet 1 Toldsats (%) KN-kode 2 Varebeskrivelse og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao Yoghurt -- Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: --- I pulverform, granulat eller anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder 80% af 65% af 1 2 For de toldpositioner, for hvilke der er anført toldfri kontingenter i bilag III, vedrører nærværende bilag de mængder, der overstiger kontingenterne. Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov af 1. april 2003 (statstidende 23/03). 26

27 Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent 80% af Over 27 vægtprocent 80% af --- I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder 80% af Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent 80% af 65% af 65% af 65% af 65% af 27

28 Over 6 vægtprocent 80% af Andre varer: -- Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: --- I pulverform, granulat eller anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder 80% af Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent 80% af Over 27 vægtprocent 80% af --- I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder 80% af Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent 80% af Over 6 vægtprocent 80% af 0405 Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: Smørbare mælkefedtprodukter: 65% af 65% af 65% af 65% af 65% af 65% af 65% af 28

29 Med et fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent 95% af Med et fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent 95% af 90% af 90% af 85% af 85% af 80% af 80% af 70% af 70% af Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede pulver og affald af fjer eller dele af fjer 0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

30 0507 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, klør og nøb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Naturlige animalske vaskesvampe Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede: 0710 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: Sukkermajs 95% af 0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverede opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Andre grøntsager; blandinger af grøntsager: -- Grøntsager Sukkermajs 95% af Maté 95% af 90% af 90% af 90% af 85% af 85% af 85% af 80% af 80% af 80% af 70% af 70% af 70% af

31 1212 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet: Tang og andre alger Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agaragar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: - Plantesafter og planteekstrakter: Af lakrids Af humle Af pyrethrum eller planterødder indeholdende rotenon Andre varer 31

32 Sammensatte planteekstrakter til fremstilling af drikkevarer eller næringsmidler --- Andre varer Til terapeutisk eller profylaktisk brug Pectinstoffer, pectinater og pectater Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: Agar-agar Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø: Af johannesbrød eller frø af johannesbrød Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark) Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes som stoppematerialer (f.eks. kapok, vegetabilsk krølhår og bændeltang), også i lag med eller uden støttematerialer Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til børstenbinderarbejder (f.eks. sorghum, piassava og istle), også i bundter eller i strenge 1404 Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet: 32

33 Vegetabilske råmaterialer, af den art der hovedsagelig anvendes til farvning eller garvning Bomuldslinters Andre varer Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin) Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: Andre varer: Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede: Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

34 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: Margarine, undtagen flydende margarine: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andre varer: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent -- I andre tilfælde Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme 95% af 90% af 85% af 80% af 70% af Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxiderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet Rå glycerol; lycerolvand og glycerollud Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

35 Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalske og vegetabilske stoffer: Degras Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: Kemisk ren fructose Andre varer, herunder invertsukker: Kemisk ren maltose 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade): Tyggegummi, også overtrukket med sukker Andre varer 35

36 1803 Kakaomasse, også affedtet Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler: Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder 45% af 40% af 35% af 25% af 15% af 5% af 0 invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på under 5 vægtprocent Med indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder 45% af 40% af 35% af 25% af 15% af 5% af 0 invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Med indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder 45% af 40% af 35% af 25% af 15% af 5% af 0 invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Med indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder 45% af 40% af 35% af 25% af 15% af 5% af 0 invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 80 vægtprocent og derover Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg: 36

37 Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent -- I andre tilfælde: Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover "Chocolate milk crumb" "Chokoladeglasur" Andre varer - Andre varer, i blokke, plader og stænger: Med fyld 37

38 Uden fyld Med tilsætning af korn, frugt eller nødder I andre tilfælde Andre varer: -- Chokolade og chokoladevarer: ---- Chokolader, også med fyld: Med indhold af alkohol I andre tilfælde --- Andre varer: Med fyld Uden fyld Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao 38

39 Smørepålæg med indhold af kakao Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer I andre tilfælde 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: Tilberedte næringsmidler til børn, i detailsalgspakninger Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos % af 90% af 85% af 80% af 70% af 0 39

40 Andre varer: -- Maltekstrakt: Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover I andre tilfælde Andre varer: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent, eller af stivelse, på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos til I andre tilfælde Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni, undtagen pastaprodukter henhørende under KN-kode og ; couscous, også tilberedt Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: 40

41 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel eller stivelse 2001 Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: Andre varer: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 95% af Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 95% af Palmehjerter 95% af 2004 Andre grøntsager, tilberedt på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos % af 90% af 90% af 85% af 85% af 85% af 80% af 80% af 80% af 70% af 70% af 70% af

42 Kartofler: -- I andre tilfælde I form af mel, gryn eller flager 95% af Andre grøntsager og blandinger af grøntsager: 90% af 85% af 80% af 70% af Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 95% af 2005 Andre grøntsager, tilberedt på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos Kartofler: 90% af 85% af 80% af 70% af I form af mel eller flager 95% af Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 95% af 2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet: - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede: 90% af 90% af 85% af 85% af 80% af 80% af 70% af 70% af Jordnødder 42

43 Jordnøddesmør 95% af - Andre varer, også blandinger af varer henhørende under pos : 90% af 85% af 80% af 70% af Palmehjerter 95% af I andre tilfælde 90% af 85% af 80% af 70% af Ikke tilsat alkohol: ---- Ikke tilsat sukker: Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 95% af Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 95% af 90% af 90% af 85% af 85% af 80% af 80% af 70% af 70% af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 373 LISTE OVER PROTOKOLLER Protokol 1 om jern- og stålprodukter Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Dänisch (Normativer Teil) 1 von 13 DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0084 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.2.2004 KOM(2004) 84 endelig 2004/0034 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.6.2007 KOM(2007) 333 endelig 2007/0115 (AVC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere