Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg"

Transkript

1 Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Danias udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Silkeborg. EVA indstiller udbudsstedet til: Betinget positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om: Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) fordi udbudsstedet ikke har tilstrækkelig kontakt med aftagerne Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession (kriterium 4) fordi udbudsstedet kun gennemfører få relevante aktiviteter Undervisere (kriterium 8) fordi undervisergruppen i utilstrækkelig grad holder sig ajour med viden om relevant forskning Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi resultaterne af praktikevalueringerne ikke tilgår udbudsstedet så ledelsen kan iværksætte fornøden opfølgning herpå Internationalisering (kriterium 12) fordi udbudsstedet ikke orienterer de studerende om mulighederne for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet eller orienterer om de tilbud om hjælp og støtte som er tilgængelige Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) fordi udbudsstedets praksis for inddragelse af eksterne interessenter er svag, og fordi der mangler systematik i udbudsstedets kvalitetsarbejde i relation til den enkelte undervisers undervisning og opfølgningen herpå. 4

5 Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet ikke opfylder kriteriet om: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) fordi der er en utilstrækkelig tilgang af relevant forskningsviden til udbudsstedet. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Danias eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Silkeborg. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse, uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af at alle de udbudssteder hvor institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af erhvervsakademiets skriftlige redegørelse og bilag, dels af de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af finansøkonomuddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder de samme vejledende grænseværdier for alle steder hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er de indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) (BEK nr. 697 af ). Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Anders Palmkvist, advokat, statsautoriseret ejendomsmægler, juridisk og mæglerfaglig chef i Dansk Ejendomsmæglerforening. Tidligere ekstern lektor i faget omsætning af fast ejendom ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Medforfatter til lærebøger og medlem af eksamenskommissionen på ejendomsmægleruddannelsen. Fungerer desuden som censor på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet og professionsbacheloruddannelsen i finans. Jørgen Sander, cand.merc. i international økonomi, pædagogikum og uddannet pædagogikumvejleder, lektor og konsulent i pædagogik og udvikling ved Copenhagen Business Academy. Arbejder desuden som coach og instruktør i cooperative learning. Fungerer derudover som censor ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, på alle merkantile erhvervsakademiuddannelser og på flere akademiuddannelser hvor han også er hovedopgavevejleder. Stor erfaring med undervisning og udvikling af uddannelser, bl.a. flere merkantile erhvervsakademiuddannelser. Forfatter til flere lærebøger i international økonomi. Pirjo Brændeholm, finansøkonomstuderende ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg. Medlem af uddannelsesudvalget og erhvervsakademiets mentorkorps. Fungerer derudover som oplægsholder ved arrangementer for kommende studerende. Peter Frederiksen, cand.polit., handelsfaglærer, uddannelseschef i Finanssektorens Arbejdsgiverforening indtil , nu direktør i FinansVidenCenter under Erhvervsakademiet Lillebælt. Arbejder med kursusaktiviteter til finansielle virksomheder og udviklingsprojekter i relation til de videregående finansielle uddannelser. Tidligere uddannelseschef i Finansrådet, erhvervspolitisk konsulent i Realkreditrådet og uddannelseskonsulent i Landbrugsrådet. Fungerer derudover som censor ved de merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirstine Westh Larsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) 7

8 Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 8

9 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. EVA har forbeholdt sig ret til at forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Finansøkonomuddannelsen i Silkeborg Bredhøjvej Silkeborg Studiets struktur Finansøkonom (AK), Erhvervsakademi Dania, Handelsskolen Silkeborg er en 2-årig kortere videregående uddannelse (KVU), som retter sig mod finanssektoren. Der er indlagt tre måneders praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, og under hele uddannelsen er der tæt kontakt med erhvervslivet. Finansøkonomuddannelsen er tilrettelagt, således at horisontal merit er sikret mellem uddannelsens øvrige udbydere. Uddannelsen kvalificerer den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og -administration og i forbindelse med finansiel rådgivning såvel nationalt som internationalt. Uddannelsen består af en obligatorisk del, valgfrit element, praktik og en valgdel. Den obligatoriske del udgør 90 ECTS-point inkl. eksaminer. Valgdelen på samlet 30 ECTS inkl. eksamen består af et valgfrit uddannelseselement (specialeretning) på 5 ECTS, praktik på 15 ECTS samt det afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS. Undervisningen på uddannelsens obligatoriske del er tematiseret i 6 kompetencerelaterede temaer. Temaerne er tilrettelagt, således at hvert tema ved hjælp af uddannelseselementer fra forskellige kerneområder dækker et samlet problemområde i relation til uddannelsens formål. Temaerne indeholder alle elementerne fra kerneområder, der er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen. Valgdelen består af tre elementer: et valgfrit uddannelseselement (specialeretning), praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsesstederne udbyder samlet set nedenstående valgfag: Rådgivning og det finansielle detailmarked Internationale finansielle relationer Ejendomshandel Ejendomsadministration Økonomistyring i private og offentlige virksomheder Hver studerende kan kun gennemføre et valgfrit element inden for normeret studietid. Afviklingen af det valgfrie uddannelseselement sker i samarbejde med de øvrige udbydere af finansøkonom. Den studerende vælger specialisering i forbindelse med optagelsen på uddannelsen, aktuelt for Handelsskolen Silkeborg Rådgivning og det finansielle detailmarked. Specialiseringen er bestemmende for valg af praktikophold og det afsluttende eksamensprojekt. 9

10 Strukturen i uddannelsen er udviklet i et samarbejde med de øvrige udbydere af uddannelsen på følgende måde: 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt Den finansielle sektor og finansielle produkter Den finansielle sektor og samfundet Privatkunde-rådgivning Erhvervs-kunderådgivning Finansielle virksomheder Praktik Afsluttende eksamensprojekt De centrale fagområder De centrale fagområder i uddannelsen er uddannelsens 9 kerneområder og valgfag: Kerneområder: Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Finansielle virksomheder Finansiel marketing Kunde- og samarbejdsrelationer Privatøkonomi Globaløkonomi Statistik Ledelse og kommunikation Uddannelsens valgfri elementer knyttes til den studerendes praktikvalg og tilrettelægges inden for de fem valgfag (specialeretning), som er nævnt ovenfor. Uddannelsens kerneområder fremgår af nedenstående skema, angivet med placering ift. temaerne på den obligatoriske del. 10

11 Uddannelseselementer fordelt på temaer ECTS Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag Den finansielle sektor og finansielle produkter Den finansielle sektor og samfundet Privat kunderådgivning Erhvervs kunderådgivning Finansielle virksomheder Finansielle virksomheder og markeder Markedsføring 8 4 Privatøkonomi Erhvervsøkonomi Global økonomi 15 4,5 2 8,5 10 3,25 3, Erhvervsjura , ,75 Statistik Kunde- og 8 0,5 4 1,5 2 samarbejde Ledelse og 5 0,75 3 1,25 kommunikation I alt I alt ETCS pr. semester semester 2. semester 3. semester Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 59 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1. oktober oktober oktober Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 9 Antal årsværk 2,57 11

12 De centrale praktiksteder Da vi på Handelsskolen Silkeborg har rettet vores speciale mod banker, er det typisk i bankerne de studerende kommer i praktik, men der er også tale om at nogle kommer i praktik i virksomheder hos ejendomsmæglere, realkreditinstitutter og økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder. Som konkrete eksempler kan nævnes: Jyske Bank, Nordea, Sparbank Nord, Danske Bank Øvrige oplysninger Finansøkonomuddannelsen i Silkeborg har været udbudt siden 2004 som udlagt undervisning fra Erhvervsakademiet Minerva. Siden 2008 har uddannelsen været udbudt af Erhvervsakademi Dania. I forbindelse med oprettelsen af erhvervsakademierne i januar 2009 blev der foretaget en organisationsændring på Handelsskolen Silkeborg. Ansvaret for uddannelserne på KVU overgik fra skolens hovedafdeling til kursuscenteret. 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 13 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om hvorvidt de enkelte udbudssteders dimittender er i relevant beskæftigelse, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) baseret på data fra det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har en tilfredsstillende kontakt til dimittenderne, men at kontakten til aftagerne er utilstrækkelig. Der tilgår ikke udbudsstedet viden fra aftagerfeltet via de nationale netværk for finansøkonomuddannelsen, og ekspertpanelet vurderer desuden at den dialog med aftagere der foregår lokalt på udbudsstedet, ikke er dækkende da den udelukkende er rettet mod pengeinstitutter. Derfor er kriteriet kun delvist opfyldt. På nationalt plan foretager det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen løbende justeringer i studieordningens fællesdel på baggrund af institutionernes evalueringer og tilbagemeldinger fra netværkets deltagere. Disse udgøres af brancheorganisationer og repræsentanter for alle de institutioner der udbyder finansøkonomuddannelsen. Netværket mødes to gange årligt og drøfter tværgående emner af relevans for uddannelsen. Desuden mødes Koordinationsgruppen for videregående uddannelser på det finansielle område tre gange årligt. Koordinationsgruppen drøfter problemstillinger vedrørende de finansielle uddannelser og spiller en central rolle i samarbejdet på tværs af uddannelser og brancher. Koordinationsgruppen består af repræsentanter for universiteterne, brancheorganisationerne, Undervisningsministeriet og to af de erhvervsakademier der udbyder finansøkonomuddannelsen. Det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen og Koordinationsgruppen for videregående uddannelser på det finansielle område bidrager altså med viden fra aftagerfeltet som bruges af netværket til at sikre uddannelsens relevans. Aftagerfeltet består af den finansielle sektor, herunder pengeinstitutter, ejendomsmæglere, realkreditinstitutioner, forsikringsvirksomhed, liv- og pensionsvirksomhed, ejendomsadministration og private virksomheder med økonomifunktioner. Endelig fortsætter en del af uddannelsens dimittender i videre uddannelse inden for den finansielle sektor, fx professionsbacheloruddannelsen i finans og HD, 2. del. Udbudsstedet i Silkeborg har dog ikke nogen tæt kontakt til disse videnkilder. Hverken i redegørelsen eller i de gennemførte interview under besøget finder ekspertpanelet belæg for at den viden der opnås i regi af de landsdækkende aktiviteter hvor Erhvervsakademi Dania deltager, til- 14

15 går udbudsstedet i Silkeborg. Ekspertpanelet finder at det er en svaghed at udbudsstedet ikke har mulighed for at benytte denne viden til at sikre relevansen af uddannelsen på de områder der bestemmes og planlægges lokalt. Ekspertpanelet finder det positivt at udbudsstedets ledelse i sommeren 2010 gennemførte en besøgsrunde hos pengeinstitutter i lokalområdet med henblik på drøftelser om uddannelsens relevans i relation til pengeinstitutternes behov, inddragelse af virksomhederne i undervisningen og sikring af praktikpladser til uddannelsen. Det drejer sig primært om Sparbank Nord, Danske Bank, Jyske Bank og Nordea. Ekspertpanelet finder dog at aftagerkontakten via denne besøgsrunde ikke er dækkende, idet den kun er rettet mod pengeinstitutter. Selvom udbudsstedet hidtil udelukkende har udbudt finansøkonomuddannelsen med det valgfrie element rådgivning og det finansielle detailmarked, som retter sig mod pengeinstitutter, er det dog kun ca. halvdelen af udbudsstedets studerende der er i praktik hos pengeinstitutter i dette semester. Resten er primært i praktik hos revisionsselskaber, mens en mindre del fordeler sig hos ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. Derudover fremgår det af institutionens redegørelse at realkreditinstitutter og ejendomsmægler- og revisionsvirksomheder også aftager en mindre del af dimittenderne fra udbudsstedet (henholdsvis 8 %, 7 %, 4 %, 3 % og 4,3 %). Ekspertpanelet finder at det er en svaghed at udbudsstedet ikke har mere kontakt med virksomheder inden for de andre brancher da de som vist også modtager dimittender og praktikanter fra uddannelsen på udbudsstedet. Fra efteråret 2011 udbydes også det valgfrie element økonomistyring i offentlige og private virksomheder, og udbudsstedet planlægger i den forbindelse at have dialog med virksomheder inden for dette speciale. Dette er dog endnu ikke implementeret og indgår derfor ikke i vurderingen af kriteriet. Derudover kan det nævnes at uddannelseslederen er medlem af det lokale uddannelsesudvalg for Erhvervsakademi Dania hvor der også sidder aftagere. I Handelsskolen Silkeborgs bestyrelse sidder der ligeledes aftagere. Ekspertpanelet finder dog ikke at det fremgår at udbudsstedet drager nytte af uddannelsesudvalg eller bestyrelse til sikring af uddannelsens relevans. Derfor kan det ikke opveje ovennævnte svagheder ved aftagerkontakten. Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har en tilfredsstillende kontakt med dimittenderne. Hvert halve år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for finansøkonomer som udbudsstedet selv indsamler data til. Den nationale undersøgelse giver oplysninger om udbudsstedets egne dimittender i forhold til hvor stor en andel der er i job, i heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledige, ligesom der også er oversigter over dimittendernes status på landsplan. Beskæftigelsesundersøgelsen viser hvilke hovedarbejdsområder de uddannede finansøkonomer finder ansættelse inden for. Det drejer sig primært om, penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed og revision. Under besøget beskrev ledelsen desuden at denne i forbindelse med indsamling af data til beskæftigelsesundersøgelsen også kontakter dimittenderne pr. telefon. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 10, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 2: Beskæftigelsesundersøgelse oktober 2010 Bilag 4: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Tradium Hobro 2009/2010, spørgeskema til praktikvirksomheder Bilag 5a: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Handelshøjskolen Silkeborg, version 1 Bilag 6: Brev til banker ifm. besøgsrunde Bilag 7: Oversigt over temaer på finansøkonomuddannelsen 15

16 Bilag 8: Skærmdump af facebook gruppen Bilag 9: Oplæg til Speciale og Hovedopgave Bilag 10a: Vejledning til praktikansættelse FIØK

17 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. : Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at underviserne løbende får viden om centrale tendenser i uddannelsens beskæftigelsesområder der kvalificerer det faglige miljø, undervisningen og udbudsstedets daglige virke. Under besøget fremgik det af interviewet med ledelse og undervisere at særligt én ekstern underviser har et godt netværk hos aftagerne, i særdeleshed hos pengeinstitutter. Denne underviser har arbejdet og arbejder fortsat hos flere forskellige pengeinstitutter. Underviseren er kun tilknyttet udbudsstedet med få undervisningstimer, men indgår til gengæld i et systematisk samarbejde med udbudsstedets faste undervisere om udarbejdelse af cases til de studerende for at sikre at de er relevante og opdaterede. Underviseren deltager også i undervisergruppens møder og fungerer som ekstern vejleder i projekter, mens de faste undervisere fungerer som interne vejledere så der altid er tilknyttet to vejledere til de studerendes projektopgaver. Én anden underviser har også løbende kontakt med aftagerne, idet han underviser på kurser for private virksomheder. Derudover benytter udbudsstedet eksterne undervisere fra relevante aftagere som forestår undervisning i afgrænsede forløb og vejleder i projekter i samarbejde med en af udbudsstedets faste undervisere. Udbudsstedet benytter aftagercensorerne aktivt som en sparringspartner til underviserne i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af opgaver. Ekspertpanelet finder at dette kan bidrage med opdateret viden om brancheområderne til udbudsstedets undervisergruppe og studerende. Underviserne på udbudsstedet deltager i konferencer og workshopper arrangeret i regi af det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. Underviserne på udbudsstedet deltager også i Erhvervsakademi Danias underviserkonferencer som bl.a. har omhandlet innovation, entreprenørskab og facilitatorrollen. Undervisere og studerende på udbudsstedet deltager også hvert år i Erhvervsakademi Danias årlige innovationskonkurrence Innovation Cup på tværs af erhvervsakademiets uddannelser. 17

18 Ekspertpanelet finder disse arrangementer interessante ud fra et metodemæssigt perspektiv og anerkender at innovative kompetencer er relevante for uddannelsens studerende, idet der generelt er efterspørgsel efter sådanne kompetencer på arbejdsmarkedet også i de brancher som uddannelsen retter sig mod. Alligevel vurderer ekspertpanelet ikke at aktiviteterne kan tillægges særlig stor betydning i forhold til dette kriterium, idet de ikke har tilstrækkeligt fokus på uddannelsens fag- og beskæftigelsesområder. Ekspertpanelet finder at det er en skrøbelig konstruktion at viden om centrale tendenser i uddannelsens beskæftigelsesområder primært er forankret hos én ekstern underviser som underviser meget lidt på udbudsstedet. Ekspertpanelet finder dog at den systematik hvormed underviseren samarbejder med den øvrige undervisergruppe, i form af fast mødedeltagelse, sparring om inddragelse af virksomhedscases i undervisningen og samarbejde med interne undervisere og vejledning af studerende, understøtter at den viden som tilgår den eksterne underviser, kommer hele undervisergruppen til gode. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 4, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2: Beskæftigelsesundersøgelse oktober 2010 Bilag 4: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Tradium Hobro 2009/2010, spørgeskema til praktikvirksomhed Bilag 11: Brand new Identity konference, program Bilag 12: Program Rønbjerg internat oktober 2009 Bilag 13: Innofactory skærmdump Bilag 14: Infobrev om Innovation Cup, Innofactory mm. Bilag 15: Møde om fonden for entreprenørskab Bilag 16: Finansøkonomerne i den finansielle sektor Bilag 17: Anne Kirketerp Foredrag om innovationskraft, foretagsomhed og entreprenørskab Bilag 18: Matthias Vestergaard Forlag Dania Kunstner-iværksætter Bilag 27: Tema 3 skabelon Bilag 28: Tema 5 skabelon. 18

19 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at der kun i mindre grad tilgår udbudsstedet viden om forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for uddannelsens beskæftigelsesområder, hvorfor kriteriet kun er delvist opfyldt. Ekspertpanelet fremhæver at forsøgs- og udviklingsvirksomhed i de brancher som finansøkonomuddannelsen er rettet imod, i langt overvejende grad foregår i brancheforeningerne og i store private virksomheder. Der er tale om meget konkurrenceudsatte brancher hvor der ikke er tradition for at indgå i bredere samarbejder eller videndele om udvikling af nye produkter eller metoder. Ekspertpanelet anerkender derfor at udbydere af finansøkonomuddannelsen har vanskelige vilkår for at indgå i udviklingssamarbejder med fx virksomhederne. Ekspertpanelet finder det dog problematisk at institutionen tilsyneladende ikke har taget initiativ til at finde ud af hvordan den kan komme til at indgå i relevante udviklingsprojekter. At uddannelsesinstitutionerne har vanskelige vilkår som skitseret ovenfor, gør det ikke mindre, men snarere mere nødvendigt for institutionerne at tænke i nye baner og overveje hvordan de kan komme til at arbejde med relevante udviklingsprojekter så de i højere grad selv kan være med til at sikre uddannelsens udviklingsbasering. I akkrediteringssammenhæng er der dog ikke noget specifikt krav om at det skal være institutionen selv der udfører relevant udviklingsarbejde, blot at der tilgår underviserne den nødvendige viden, og derfor har denne betragtning ikke været udslagsgivende i vurderingen af kriteriet. Som nævnt under kriterium 3 finder ekspertpanelet kun i mindre grad at aktiviteter som Innovation Cup og undervisernes deltagelse i kurser om innovation, entreprenørskab og facilitatorrollen er fagligt relevante for finansøkonomuddannelsen. Følgelig finder ekspertpanelet heller ikke at disse aktiviteter vægter positivt i vurderingen af dette kriterium fordi aktiviteterne ikke har tilstrækkeligt fokus på uddannelsens centrale fag- og beskæftigelsesområder. Som nævnt under kriterium 3 deltager underviserne på udbudsstedet i konferencer og workshopper arrangeret i regi af det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen. Heraf fremgår det også at udbudsstedet benytter sig af en ekstern undervisers kendskab til udviklingen i be- 19

20 skæftigelsesområderne for at sikre at cases og indhold i undervisningen er opdateret. Dette finder ekspertpanelet positivt. Udbudsstedet har derudover sørget for at et symposium holdt af Nykredit i 2010 og en række relaterede artikler om finansiel stabilitet er tilgængelige for studerende på intranettet. Eksempelvis er der nye analyser fra Nykredit, Finansrådet og Danmarks Nationalbank. Ekspertpanelet finder at symposiet og artiklerne er eksempler på nyudviklet viden fra brancheområderne, Ekspertpanelet vurderer dog samlet set at omfanget af aktiviteterne ikke er tilstrækkeligt til at kriteriet er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 4, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 12: Program Rønbjerg internat oktober 2009 Bilag 14: Infobrev om Innovation Cup, Innofactory mm. Bilag 15: Møde om fonden for entreprenørskab Bilag 19: Program for underviserdag. 20

21 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet finder at der ikke gennemføres aktiviteter som sikrer en tilstrækkelig tilgang af relevant forskningsviden til udbudsstedet. Derfor vurderes kriteriet som ikke opfyldt. Institutionen har redegjort for at Handelsskolen Silkeborgs bibliotek, herunder adgangen til en række tidsskrifter og databaser, er en god kilde til forskningsviden. Ekspertpanelet finder dog ikke at det er vist at underviserne benytter ressourcerne. Institutionen har også redegjort for at underviserne løbende deltager i kurser og konferencer, bl.a. i regi af Erhvervsakademi Dania, men ud fra de eksempler der er nævnt, finder ekspertpanelet ikke at der er tale om aktiviteter som tilfører udbudsstedet viden fra fagligt relevante forskningsfelter. Snarere er der tale om foredrag med fokus på pædagogisk kvalificering af undervisningen hvilket ikke vægtes positivt i dette kriterium. At gruppen af faste undervisere er lille, indebærer efter ekspertpanelets vurdering en udfordring for det faglige miljø fordi det faglige område som den enkelte underviser skal holde sig ajour inden for, bliver tilsvarende større. Det kræver derfor en særlig indsats at sikre at underviserne kan varetage den omfattende faglige ajourføring. Ekspertpanelet finder ikke at der på udbudsstedet er gennemført tiltag eller aktiviteter der kan understøtte undervisernes opgave med at holde sig ajour med viden om relevant forskning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med ledelsen og underviserne og rundvisning under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 4: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Tradium Hobro 2009/2010 Bilag 20: Fælles pædagogikum Bilag 21: PD Erhvervspædagogik VIA. 21

22 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på rette niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for finansøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for elementerne, hvilket vil sige de syv temaer som alle udbud af uddannelsen er opdelt i. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af fællesdelen i den nationale studieordning for finansøkonomuddannelsen. Heraf fremgår det at de første seks temaer udgør uddannelsens obligatoriske del, i alt 90 ECTS-point. De dækker hvert et samlet problemområde i relation til uddannelsens formål og indeholder to eller flere af de otte kerneområder som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er for hvert tema beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Det syvende tema kaldes det individuelle uddannelseselement og indeholder et valgfrit uddannelseselement (specialeretning, 5 ECTS-point), praktikken (15 ECTS-point) og det afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point). For hver af disse tre dele er der beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Såvel temaer som kerneområder er vægtet i ECTS-point. Som tillæg til den nationale studieordning har institutionerne desuden udarbejdet fælles fagbeskrivelser så der også findes læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer for disse. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordningen Bilag 22: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionbacheloruddannelser 22

23 Bilag 23: Bilag 24: Bilag 25: Bilag 26: Bilag 27: Bilag 28: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) Fagbeskrivelser Læringsudbytte temaer Lektionsplaner Tema 3 skabelon Tema 5 skabelon. 23

24 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af uddannelsens elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for temaer og kerneområder. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i tre fag og et temaprojekt og viser herunder hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at de undervisnings- og arbejdsformer der benyttes, er hensigtsmæssige for at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Udbudsstedet lægger i tilrettelæggelsen af undervisningen stor vægt på at de studerende arbejder tværfagligt og projektorienteret, og har gjort kerneområdernes færdigheds- og kompetencemål bærende for projekterne i de tematiske forløb. Udbudsstedet benytter forskellige arbejds- og undervisningsformer i de forskellige fag og projekter. Eksempelvis er forelæsning og holdundervisning i kombination med opgaveløsning dominerende i faget statistik, mens der i kunde- og samarbejdsrelationer benyttes rollespil i kombination med forelæsning. Ekspertpanelet vurderer det positivt at der i forbindelse med de studerendes projektopgaver er tilknyttet to vejledere, en fra den faste medarbejdergruppe og en ekstern med stort kendskab til udviklingen i beskæftigelsesområder. Ekspertpanelet vurderer at dette giver øget kvalitet i vejledningen og i udarbejdelsen af projektopgaverne. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde så uddannelsens elementer er hensigtsmæssigt integrerede og er med til at understøtte at de studerende kan realisere mål for læringsudbytte. Det gælder både progressionen i uddannelsen og elementernes samspil. 24

25 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med underviserne og de studerende under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 1: Studieordningen Bilag 24: Fagbeskrivelser Bilag 26: Lektionsplaner Bilag 29a og b: Aktivitetsplan Bilag 30: Tema 1. 25

26 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til undervisernes kompetencer og kvalifikationer som følger af reglerne for uddannelsen og holder sig ajour med viden om centrale tendenser i erhvervet. Ekspertpanelet vurderer dog at undervisergruppen i utilstrækkelig grad holder sig ajour med viden om relevant forskning. Derfor er kriteriet kun delvist opfyldt. Undervisergruppen på uddannelsen på udbudsstedet består af seks undervisere som er fastansatte på Handelsskolen Silkeborg, en timelærer og to eksterne undervisere. De fastansatte har alle relevante videregående uddannelser med titlerne cand.merc., cand.pæd.soc., cand.phil., cand.jur. og HA. De eksterne undervisere og timelæreren er henholdsvis uddannet i bank, HA, HD og cand.merc. i marketing. Fire af underviserne har pædagogikum, og heraf er tre fastansatte. Ekspertpanelet finder det positivt at der er gennemført pædagogiske udviklingsaktiviteter om læringsstile og et projekt om braingym som metode til at styrke indlæringen hos de studerende. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set har relevante uddannelsesmæssige baggrunde og relevant erhvervserfaring i forhold til uddannelsens fagområder. Ekspertpanelet vurderer at især én ekstern underviser har relevante erhvervserfaringer i forhold til den finansielle sektor. Som nævnt under kriterium 2 udbyder udbudsstedet netop finansøkonomuddannelsen med speciale rettet mod pengeinstitutter, og derfor vurderer ekspertpanelet at det er en mindre svaghed at relevante erhvervserfaringer fra pengeinstitutter primært findes hos en ekstern underviser som ikke underviser mange timer på udbudsstedet. Som nævnt under kriterium 3 deltager den pågældende underviser imidlertid i møder med resten af undervisergruppen, og der foregår videnudveksling og sparring mellem den pågældende underviser og de øvrige undervisere. Ekspertpanelet finder at denne praksis for videnudveksling bidrager til at undervisergruppen som helhed kan være ajourført med viden om centrale tendenser fra beskæftigelsesområderne. 26

27 Ekspertpanelet vurderer dog at undervisergruppen i utilstrækkelig grad holder sig ajour med viden om relevant forskning. Hver underviser er tildelt 50 timer årligt til faglig udvikling, men som nævnt under kriterium 5 finder ekspertpanelet at der er for få videnkanaler og aktiviteter som kan sikre at den nødvendige viden tilgår underviserne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 11: Brand new Identity konference, program Bilag 31: Program studietur

28 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at de studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet sørger for det fornødne grundlag for de studerendes praktiske og faglige forberedelse af praktikken. De studerende forbereder sig fagligt til praktikforløbet ved hjælp af en række aktiviteter. Der er afsat en uge til at udarbejde praktikansøgninger og øve praktiksamtaler, og de studerende kan få feedback fra underviserne. Aktiviteterne er placeret i starten af 2. semester, og der følges op på dem i slutningen af 2. semester. Udbudsstedet har en informationsfolder som gives til praktikvirksomhederne. Her beskrives formålet med praktikken og opgaver som de studerende kan løse under praktikken. Derudover udarbejder udbudsstedet markedsføringsmateriale til pengeinstitutterne hvor de studerende præsenteres individuelt. Forud for praktikken udarbejdes en praktikkontrakt med virksomhederne hvor de studerendes konkrete arbejdsopgaver beskrives. I den forbindelse stiller udbudsstedet som minimumskrav til godkendelse af praktikvirksomhederne at de studerende får varierede arbejdsopgaver som er relevante i forhold til målene med praktikken. Ekspertpanelet finder at denne kontrakt udgør et godt grundlag for at sikre den faglige relevans af forløbet. Derudover stiller udbudsstedet krav om at de studerende tidligt i praktikforløbet udarbejder en handlingsplan for praktikken med personlige og faglige mål. Der ydes faglig vejledning til denne opgave forud for praktikforløbet. Derudover forbereder de studerende sig fagligt til praktikforløbet i forbindelse med de valgfrie elementer forud for praktikken. Under besøget fremgik det af interviewet med ledelsen at udbudsstedet udpeger den faglige vejleder på udbudsstedet forud for praktikken. Uddannelseslederen er i dialog med de studerende under praktikforløbet, og de studerende får besked på at kontakte denne såfremt der skulle opstå problemer under forløbet. Under besøget bekræftede de studerende at de ved at de kan kontakte uddannelseslederen såfremt de får problemer. Ekspertpanelet finder at de beskrevne aktiviteter og procedurer er tilstrækkelige til at sikre den faglige kvalitet af praktikforløbet, herunder at de studerende er fagligt forberedte, og at de udfører fagligt relevante opgaver under praktikken. 28

29 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, interview med ledelsen, de studerende og underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 4: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Tradium Hobro 2009/2010 Bilag 9: Oplæg til Speciale og Hovedopgave Bilag 10a: Vejledning til praktikansættelse FØK 2011 Bilag 10b: Orientering til virksomheder Bilag 10c: Orientering til studerende. 29

30 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet finder at udbudsstedet har relevante procedurer og redskaber til godkendelse af praktikvirksomheder. Ekspertpanelet finder dog at det er en svaghed at resultaterne af evalueringerne af praktikforløbet ikke tilgår udbudsstedet så ledelsen kan iværksætte fornøden opfølgning herpå. Derfor er kriteriet kun delvist opfyldt. Den første obligatoriske praktik på finansøkonomuddannelsen bliver gennemført i foråret 2011, og der er samtidigt indført nye procedurer for kvalitetssikring af praktikken. Ikke alle procedurer er på nuværende tidspunkt fuldt ud implementeret. Derfor vil ekspertpanelets vurdering af dette kriterium tage udgangspunkt i institutionens beskrivelse af kvalitetssikring af den hidtidige frivillige praktikordning suppleret med udbudsstedets planer for kvalitetssikring af den nye obligatoriske praktikordning. På den baggrund vil ekspertpanelet vurdere om det er sandsynliggjort at udbudsstedet vil opfylde kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at de krav som udbudsstedet stiller til praktikstederne for at sikre tilfredsstillende praktikforløb, er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Udbudsstedet giver information til praktikstederne i form af en informationsfolder som bl.a. omhandler formålet med praktikforløbet og de mål for læringsudbytte som de studerende skal nå i løbet af praktikken. Udbudsstedet indgår også en skriftlig kontrakt med praktikstederne forud for praktikforløbet som inkluderer beskrivelser af de opgaver som de studerende skal gennemføre under praktikopholdet. Institutionen har desuden redegjort for at der føres en tæt dialog med virksomheder for at kunne matche virksomheder og praktikanter. Ekspertpanelet finder at informationsmaterialet til virksomhederne og praktikkontrakten udgør et godt grundlag for at sikre kvaliteten af praktikforløbet. I løbet af praktikken har de studerende mulighed for at henvende sig til uddannelseslederen hvis der opstår problemer undervejs. En decideret midtvejsevaluering finder dog ikke sted, og udbudsstedet har heller ikke systematisk kontakt til de studerende i løbet af praktikken. Ekspertpanelet vurderer at dette er en mindre svaghed. Efter praktikforløbet er der en endelig evaluering af forløbet, idet studerende og virksomheder udfylder et spørgeskema om udbyttet af praktikken. Spørgeskemaerne følger de skabeloner som er fastlagt i regi af Erhvervsakademi Dania Tradiums kvalitetsplan. Udbudsstedet er dog ved at 30

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0189 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0196 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-198

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Nina Kirstine Albæk Sendt pr. e-mail: nka@silkehs.dk info@hssilke.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Akademichef Mette Greisen Sendt pr. e-mail: megr@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (alle kriterier) i

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-190 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Centerchef Hanne Bundgaard Sendt pr. e-mail: hab@viauc.dk evu@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Att.: Ulla Skaarup. Sendt pr. e-mail: usk@easj.dk easj@easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland Att.: Ulla Skaarup. Sendt pr. e-mail: usk@easj.dk easj@easj.dk Erhvervsakademi Sjælland Att.: Ulla Skaarup Sendt pr. e-mail: usk@easj.dk easj@easj.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: hl@easv.dk syd@easv.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d.

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen VIA University College Att.: Konstantin Lassithiotakis Sendt pr. e-mail: kl@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i landmilitære operationer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg

Uddannelse til professionsbachelor i landmilitære operationer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Uddannelse til professionsbachelor i landmilitære operationer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2011 Journalnummer:

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Studieleder John Midtgaard Jensen Sendt pr. e-mail: jmj@ucn.dk ucn@ucn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor som teknisk

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Uddannelsesleder Fritz Hansen Sendt pr. e-mail: frha@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0063 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i gastronomi ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Odense Tekniske Skole Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen Sendt pr. e-mail: psn@sde.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere