Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF DA DA

2 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslagets begrundelse og formål BEGRUNDELSE Reglerne for beskatning af energiprodukter og elektricitet i EU er fastlagt i Rådets direktiv 2003/96/EF 1 (i det følgende benævnt "direktivet"). I medfør af direktivets artikel 19, stk. 1, og i tilslutning til bestemmelserne i navnlig artikel 5, 15 og 17 kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indrømme yderligere fritagelser eller lempelser af afgiftssatsen, hvis særlige politiske hensyn taler herfor. Formålet med dette forslag er at give Frankrig tilladelse til fortsat, inden for bestemte grænser, at anvende differentierede afgiftssatser på blyfri benzin og dieselolie, dog med undtagelse af dieselolie, der anvendes erhvervsmæssigt 2. Denne differentiering tjener til at afspejle decentraliseringen af bestemte beføjelser, der tidligere blev udøvet centralt. Anmodningen og den generelle baggrund herfor Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU 3 (herefter benævnt "afgørelse 2013/193/EU"), der blev vedtaget i forlængelse af Rådets afgørelse 2011/38/EU 4 og Rådets beslutning 2005/767/EF 5 (herefter benævnt "afgørelse 2011/38/EU" og "beslutning 2005/767/EF"), fik Frankrig bemyndigelse til indtil den 31. december 2015 at anvende nedsatte afgiftssatser på blyfri benzin og dieselolie på regionalt plan i forbindelse med en administrativ reform, der medførte decentralisering af bestemte beføjelser, der tidligere blev udøvet centralt. På basis af den afgørelse anvender Frankrig i dag en ordning, der giver de franske administrative regioner mulighed for at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin og dieselolie, dog med undtagelse af dieselolie, der anvendes erhvervsmæssigt. Afgiften hedder Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (indenlandsk afgift på olieprodukter), der er en punktafgift. Ved brev af 20. oktober 2015 anmodede de franske myndigheder i overensstemmelse med direktivets artikel 19 om en forlængelse af ordningen med uændrede vilkår, men for en periode på to år fra 1. januar 2016 til 31. december 2017 og med en mindre nedsættelse af afgiftsbeløbet. Foranstaltningens gennemførelse I den franske toldkodeks er der fastsat fælles maksimumssatser for afgiften på blyfri benzin og dieselolie. Regionerne har ret til at reducere disse satser med et beløb, der ikke må overstige 17,7 EUR pr liter blyfri benzin, inklusive E10, og 11,5 EUR pr liter dieselolie i hele undtagelsesperioden. Hvert år træffer de regionale råd ved afstemning afgørelse om reduktionens størrelse, hvilket vidner om, at afgørelsen giver regionerne autonomi og dermed Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af , s. 51). Erhvervsmæssig brug af dieselolie som defineret i artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/96/EF. EUT L 113 af , s. 15. EUT L 19 af , s. 13. EUT L 290 af , s. 25. DA 2 DA

3 et incitament til at forbedre deres forvaltning uden at gribe til overførsler fra det nationale budget til lokale budgetter. Beskatningen må efter reduktionen ikke være lavere end de mindstesatser, der er fastsat i direktiv 2003/96/EF, og satsen må ikke reduceres for dieselolie, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrolforanstaltninger og foranstaltninger vedrørende omsætning af de pågældende varer De franske myndigheder gjorde det klart, at opkrævningen af og kontrollen med punktafgifter på dieselolie og blyfri benzin fortsat ville henhøre under statens kompetence, uanset hvilke nedsættelser der vedtages af regionerne. Produkterne ville blive omsat under ordninger med betalt afgift, og brændstofferne ville ved deres frigivelse til forbrug blive beskattet til den sats, der gælder i det område, de leveres til. På grund af den risiko, der er for en speciel og velkendt form for bedrageri (omdirigering af en leverance med henblik på udnyttelse af forskellene i beskatningsniveauet mellem to regioner), ville logistikkæden blive kontrolleret på den måde, at leverandørerne i forvejen ville identificere modtagerne og fremsende disse oplysninger til toldmyndighederne. Risikoanalysen viser, at modtagerne bør fordeles på tre kategorier: slutbrugere med mulighed for oplagring i bulk, tankstationer og forhandlere af brændstof, hvoraf der er betalt afgift. I de tilfælde, hvor der er tale om national transport af fortoldet brændstof, vil toldmyndighederne have mulighed for at kontrollere, hvor produktet kommer fra, og dets bestemmelsesregion. Hvis der er benyttet en usædvanlig rute, eller der er tale om uforklarligt lange transporttider, kan toldmyndighederne undersøge, om der eventuelt er sket en omdirigering i forhold til det oprindeligt oplyste regionale bestemmelsessted. Frankrigs argumenter med hensyn til foranstaltningens indvirkning på aspekter af det indre marked Ifølge de franske myndigheder vil foranstaltningen ikke påvirke det indre markeds korrekte funktion, specielt ikke fordi foranstaltningen kun vedrører motorbrændstof, der ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Endvidere er forskellene mellem distributionsnettenes salgspriser på brændstof, der ikke anvendes til erhvervsmæssige formål, større end de forskelle, der kan følge af foranstaltningen. Ifølge de franske myndigheder er der ikke modtaget klager over konkurrencefordrejninger i den tid, foranstaltningen er blevet anvendt. Hvad angår den omstændighed, at dieselolie til erhvervsmæssige formål ikke er omfattet af foranstaltningen, skal det understreges, at landevejstransportfirmaer på nationalt plan eller EU-plan, der opfylder betingelserne for en delvis refusion af punktafgiften på dieselolie til erhvervsmæssige formål, pålægges samme punktafgift, uanset i hvilken region de har købt brændstoffet. Med den foreslåede ordning fastholdes den nuværende refusionsprocedure, og ordningen giver mulighed for i fuldt omfang at neutralisere virkningerne af den af regionerne vedtagne nedsættelse af satserne ved at reducere tilbagebetalingen af punktafgiften på dieselolie til erhvervsmæssige formål med et tilsvarende beløb. Foranstaltningen vil derfor ikke fordreje konkurrencen i transportsektoren eller påvirke handelen i EU. Frankrigs argumenter med hensyn til foranstaltningens anvendelsesperiode Den franske regering bemærker, at den erfaring, der er opnået ved hver fornyelse af pakken af foranstaltninger, har ført Rådet til, på grundlag af forslag fra Kommissionen, at konstatere en total mangel på negative konsekvenser som følge af foranstaltningen, både for handelen i EU og for det generelle beskatningsniveau for brændstof i Frankrig. For at sikre, at regionernes politikker forbliver stabile og af en rimelig varighed, ønsker den franske regering, at den nye DA 3 DA

4 fritagelse indrømmes for en periode på to år for at tage hensyn til det mål, der forfølges, og give de regionale myndigheder den klarhed, der er nødvendig for deres aktiviteter. Vurdering af foranstaltningen i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF Særlige politiske hensyn Artikel 19, stk. 1, første afsnit, i direktivet har følgende ordlyd: Ud over bestemmelserne i de foregående artikler, navnlig artikel 5, 15 og 17, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indrømme yderligere fritagelser eller lempelser, hvis særlige politiske hensyn taler herfor. I henhold til afgørelse 2013/193/EU overholder den pågældende nationale foranstaltning dette krav. Det følger af afgørelsen, at det konkrete politiske mål med den regionale differentiering af afgiftssatserne, som er led i en mere omfattende decentralisering, er at effektivisere forvaltningen. Muligheden for regional differentiering ansås at udgøre et supplerende incitament for regionerne til at forbedre kvaliteten af deres forvaltning på gennemsigtig vis. I henhold til samme afgørelse skal nedsættelserne stå i forhold til de socioøkonomiske forhold i de regioner, hvor de anvendes. Oplysningerne fra Frankrig bekræfter, at der er en sammenhæng mellem anvendelsen af en regional afgiftssats, der ligger under den nationale sats, og de socioøkonomiske forhold i de berørte regioner. Frankrig bekræfter, at forud for afgiftsnedsættelsen vil den nationale afgiftssats blive forhøjet fra I anvendelsesperioden for afgørelse 2013/193/EU (2013, 2014 og 2015) meddelte Frankrig, at to regioner (Poitou-Charentes og Korsika) havde en differentieret lavere sats. De øvrige tyve regioner anvendte ikke differentierede lavere satser. De to regioner, der anvendte en nedjustering, indberettede et BNP pr. indbygger på under det nationale gennemsnit i En af regionerne indberettede desuden en højere ledighed end landsgennemsnittet i Det kan derfor konstateres, at muligheden for at nedjustere den nationale afgiftssats synes at have givet de regionale myndigheder mulighed for at anvende den pågældende afgift på en måde, der er tilpasset de socioøkonomiske forhold på deres område. Sammenhæng med de gældende bestemmelser på politikområdet I henhold til artikel 19, stk. 1, tredje afsnit, i direktivet skal Kommissionen ved sin behandling af en anmodning blandt andet tage hensyn til et velfungerende indre marked, behovet for at sikre loyal konkurrence og Fællesskabets sundheds-, miljø-, energi- og transportpolitik. Denne undersøgelse blev allerede gennemført i forbindelse med Frankrigs tidligere anmodninger og mundede ud i beslutning 2005/767/EF, afgørelse 2011/38/EU og afgørelse 2013/193/EU. Som nævnt i disse retsakter ansås de beskrevne foranstaltninger ikke at skabe hindringer for den EU-interne handel; der blev samtidig fastsat en række betingelser, der skulle sikre, at anvendelsen af undtagelsen ikke førte til problemer med det indre markeds funktion og ikke ville bremse opfyldelsen af EU's politikmålsætninger inden for energi, klimaforandringer og miljø. Med henblik på en eventuel forlængelse af ordningen i overensstemmelse med anmodningen fra Frankrig har Kommissionen derfor været nødsaget til at undersøge, jf. betingelserne i artikel 1, stk. 2 og 3, i afgørelse 2013/193/EU, om anvendelsen af ordningen har været DA 4 DA

5 forenelig med de mål og den politik, der er beskrevet i direktivets artikel 19, stk. 1, tredje afsnit, således at dette også kan forventes at være tilfældet i perioden fra den 1. januar Det skal også kontrolleres, om den politiske kontekst i EU har ændret sig på relevant vis siden vedtagelsen af afgørelse 2013/193/EU eller risikerer at ændre sig på en måde, der kan være af betydning for denne vurdering. Overensstemmelse med andre EU-politikker Det indre marked og loyal konkurrence Risikoen for konkurrencefordrejninger blev betragtet som små, eftersom der i beslutning 2005/767/EF, afgørelse 2011/38/EU og afgørelse 2013/193/EU blev fastsat lave maksimumsbeløb for nedsættelserne. Differentieringen af afgiftssatserne regionerne imellem forbliver således lille og overstiger måske ikke engang prisforskellene mellem forskellige distributionsnet. Desuden falder dieselolie, der anvendes til erhvervsmæssige formål, uden for foranstaltningen. For differentieringen blev der fastsat en streng øvre grænse, som indebærer, at nedsættelserne ikke må overstige 17,7 EUR pr liter blyfri benzin eller 11,5 EUR pr liter dieselolie. Frankrig har overholdt denne betingelse. Erfaringerne med anvendelsen af undtagelsen giver ikke anledning til at betvivle bedømmelsen fra 2005, 2011 og Kommissionen har ikke kendskab til klager over, at foranstaltningen skulle have fordrejet den EU-interne handel. Der er heller ikke modtaget indberetninger om hindringer for det indre markeds korrekte funktion, når det gælder omsætningen af de pågældende produkter som afgiftspligtige produkter. Dette berører ikke anvendelsen af Unionens statsstøtteregler, særlig traktatens artikel 107, stk. 1 og 3. Unionens politik på områderne energi, klimaforandring og miljø Beskatningen af energiprodukter resulterer i et fald i efterspørgslen efter disse produkter og mindsker også emissionen forårsaget af forbruget heraf. Kommissionen skal derfor vurdere, om nedsættelsen af satserne i visse regioner fører til en stigning i brændstofforbruget (og dermed emissionerne), der strider mod ovennævnte mål I henhold til afgørelse 2013/193/EU ville en mulighed for nedjustering af satserne blive ledsaget af en stigning i den underliggende nationale sats i Frankrig. Det blev fastslået, at den nye ordning samlet set næppe ville mindske incitamentet til at forbedre brændstofeffektiviteten, da undtagelsen ikke gav regionerne ret til at gå under den sats, der var gældende på nationalt plan forud for ordningens indførelse. I henhold til afgørelse 2013/193/EU var der også kun en lille risiko for, at de regionale variationer ville resultere i forskelle i detailpriserne, der kunne tilskynde bilister til at køre en omvej for at købe brændstof, da differentieringen var af beskedent omfang og mindre end forskellene mellem detailpriserne blandt de forskellige distributionsnet. Det forventedes derfor, at foranstaltningen ikke i princippet ville stride mod EU's politik på områderne energi, klimaforandring og miljø. Frankrig vil reducere beskatningen mindre end i de foregående år. DA 5 DA

6 2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Retsgrundlag Artikel 19 i Rådets direktiv 2003/96/EF. Nærhedsprincippet Indirekte beskatning som omfattet af artikel 113 i TEUF er ikke i sig selv et område, der falder ind under EU's enekompetence i den i artikel 3 i TEUF fastlagte betydning. I henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF har Rådet imidlertid enekompetence til i form af afledt ret at give en medlemsstat tilladelse til at indføre yderligere fritagelser eller lempelser med hjemmel i denne artikel. Medlemsstaterne kan derfor ikke sætte sig i stedet for Rådet. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse i forbindelse med denne gennemførelsesafgørelse. Eftersom denne afgørelse ikke er et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, skal den ikke fremsendes til de nationale parlamenter efter protokol nr. 2 til traktaterne med henblik på vurdering af overholdelsen af nærhedsprincippet. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Afgiftslempelsen overstiger ikke, hvad der er nødvendigt for at nå det pågældende mål. Valg af retsakt Foreslået retsakt: Rådets gennemførelsesafgørelse. Artikel 19 i direktiv 2003/96/EF åbner kun mulighed for denne type foranstaltning. 3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning Foranstaltningen kræver ikke en evaluering af eksisterende lovgivning. Høringer af interesserede parter Forslaget er baseret på en anmodning fra Frankrig og vedrører kun denne medlemsstat. Indhentning og brug af ekspertbistand Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Dette forslag vedrører en tilladelse til en enkelt medlemsstat, som denne selv har anmodet om, og kræver ikke en konsekvensanalyse. Effekten på priser og klima er begrænset, da differentieringer var små og overgået af forskelle i detailpriser blandt distributionsnettene. Der er derfor kun en lille risiko for, at de regionale variationer ville resultere i detailprisforskelle, der kunne tilskynde bilisterne til at køre en omvej. Målrettet regulering og forenkling Foranstaltningen indeholder ikke bestemmelser om en forenkling. Den er en følge af en anmodning fra Frankrig og vedrører kun denne medlemsstat. DA 6 DA

7 Grundlæggende rettigheder Forslaget har ingen indvirkning på grundlæggende rettigheder. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Foranstaltningen indebærer ikke nogen finansiel eller administrativ byrde for EU. Forslaget har derfor ingen indvirkning på Unionens budget. 5. ANDRE FORHOLD Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget Artikel 1 - Regionerne vil være bemyndiget til at reducere satserne for blyfri benzin og dieselolie, der bruges som motorbrændstof, med et beløb på maksimalt 17,7 EUR pr liter blyfri benzin, inkl. E10, og 11,5 EUR pr liter dieselolie i en periode på to år. Beskatningen må efter at være blevet reduceret ikke være lavere end de mindstesatser, der er fastsat i direktiv 2003/96/EF, og satsen må ikke reduceres for dieselolie, der anvendes til erhvervsmæssige formål. Den nationale foranstaltning er led i dels en af Frankrig udformet politik, der tjener til at forbedre den administrative effektivitet gennem en forbedring af kvaliteten af og en mindskelse af omkostningerne ved offentlige tjenester, dels en decentraliseringspolitik. Den giver regionerne et ekstra incitament til at forbedre kvaliteten af deres forvaltning på gennemsigtig vis. Artikel 2 - Den ønskede tilladelse gives med virkning fra den 1. januar 2016 for en periode på to år, som ønsket af Frankrig. DA 7 DA

8 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 6, særlig artikel 19, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU (herefter benævnt "afgørelse 2013/193/EU") fik Frankrig bemyndigelse til i en periode på tre år at anvende nedsatte afgiftssatser på dieselolie og blyfri benzin i forbindelse med en administrativ reform, der medførte decentralisering af en række specifikke kompetencer, som tidligere blev udøvet centralt. Afgørelse 2013/193/EU udløber den 31. december (2) Ved brev af 20. oktober 2015 anmodede Frankrig om tilladelse til at bemyndige de franske regioner til fortsat at nedsætte afgiften med maksimalt 17,7 EUR pr liter blyfri benzin og 11,5 EUR pr liter dieselolie i yderligere to år efter den 31. december (3) Afgørelse 2013/193/EU, der blev vedtaget ud fra den betragtning, at den af Frankrig ønskede foranstaltning opfyldte betingelserne i artikel 19 i direktiv 2003/96/EF, der tillader afgiftsfritagelser eller afgiftsnedsættelser af specifikke politiske årsager. Det blev især vurderet, at foranstaltningen ikke ville være til skade for det indre markeds korrekte funktion. Det blev også vurderet, at den var forenelig med de relevante EUpolitikker. (4) Den nationale foranstaltning er led i dels en politik, der tjener til at forbedre den administrative effektivitet gennem en forbedring af kvaliteten af og en mindskelse af omkostningerne ved offentlige tjenester, dels en decentraliseringspolitik. Frankrig agter at give sine regioner et ekstra incitament til at forbedre kvaliteten af deres forvaltning på gennemsigtig vis. I denne henseende skal nedsættelserne i henhold til afgørelse 2013/193/EU stå i forhold til de socioøkonomiske forhold i de regioner, hvori de anvendes. Det betyder, at en række regioner med enten et BNP, der ligger under gennemsnittet, eller en ledighed, der ligger over gennemsnittet, har anvendt lavere satser. Samlet set er den nationale foranstaltning begrundet i specifikke politiske hensyn. (5) De stramme grænser for nedsættelsen af satserne på regionalt plan og det forhold, at foranstaltningen ikke omfatter erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer, indebærer, at risikoen for konkurrencefordrejninger i det indre marked 6 EUT L 283 af , s. 51. DA 8 DA

9 er meget ringe. Der er ikke modtaget indberetninger om hindringer for det indre markeds korrekte funktion, når det gælder bevægeligheden af de pågældende produkter i deres egenskab af afgiftspligtige produkter. (6) Forud for foranstaltningen vil der blive gennemført en afgiftsforhøjelse. På denne baggrund og i lyset af betingelserne for bemyndigelsen samt de indhøstede erfaringer synes den nationale foranstaltning ikke på dette stadium at stride mod Unionens politikker på områderne energi og klimaforandring. (7) Det følger af artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF, at hver tilladelse, der gives i henhold til den artikel, skal være strengt tidsbegrænset. Frankrig har anmodet om, at tilladelsen gives for en periode på to år. Det er derfor passende at begrænse afgørelsens anvendelsesperiode til to år. (8) Det bør sikres, at Frankrig kan anvende den specifikke nedsættelse, som denne afgørelse relaterer til, sømløst i forhold til den lovgivning, der var gældende før den 1. januar 2016, dvs. afgørelse 2013/193/EU. Tilladelsen bør derfor gives med virkning fra den 1. januar (9) Denne afgørelse har ingen indflydelse på anvendelsen af Unionens regler vedrørende statsstøtte VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Frankrig bemyndiges hermed til at anvende nedsatte afgiftssatser på blyfri benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof. Ved erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF er der ikke mulighed for nedsættelse af satsen. 2. Det kan tillades, at administrative regioner anvender differentierede nedsættelser, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: a) nedsættelserne overstiger ikke 17,7 EUR pr liter blyfri benzin og 11,5 EUR pr liter dieselolie b) nedsættelserne overstiger ikke forskellen i afgiftsniveauet mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer c) nedsættelserne står i forhold til de objektive socioøkonomiske betingelser i de regioner, hvor de anvendes d) anvendelsen af regionale nedsættelser giver ikke en region konkurrencemæssige fordele i handelen inden for Unionen. 3. De nedsatte satser skal overholde kravene i direktiv 2003/96/EF, særlig minimumssatserne i artikel 7. Artikel 2 Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2016 og udløber den 31. december DA 9 DA

10 Artikel 3 Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 10 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2013 COM(2013) 8 final 2013/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0079 (NLE) 9871/17 FISC 122 ENER 266 ECOFIN 486 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0004 (NLE) 5805/15 FISC 9 ENER 20 ECOFIN 59 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

7521/08 ACA/aba DG G I

7521/08 ACA/aba DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte geografiske områder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0004 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0004 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2015 COM(2015) 4 final 2015/0004 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/181/EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0074 (NLE) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere