Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)"

Transkript

1 Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren kan få mulighed for at leve et almindeligt liv, som andre ikkehandicappede, både i og udenfor hjemmet. Formålet med BPA-ordningen er at skabe en helhedsorienteret, fleksibel og sammenhængende ordning, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Det beror på en individuel og konkret vurdering, om de opgaver, som borgeren ønsker hjælp til, kan imødekommes. Målgruppe Personkreds for servicelovens 96, stk. 1: Borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med et massivt og sammensat hjælpebehov. Hjælpebehovet ligger ud over, hvad der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp, og/eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter servicelovens og 97. Personkreds for servicelovens 96, stk. 2: Tilskud til en BPA-ordning er under forudsætning af, at borgeren kan fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver. Arbejdsgiveransvaret kan borgeren vælge at overdrage til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Personkreds for servicelovens 96, stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Tilskud til en BPA-ordning efter 96, stk. 3 er ligeledes under forudsætning af, at borgeren kan fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver. Arbejdsgiveransvaret kan borgeren vælge at overdrage til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Generelt: For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp Borgeren kan have behov for overvågning og/eller 1

2 ledsagelse Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. BPA-ydelsen udmåles som et kontant tilskud og kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængige af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Der er ikke fastsat begrænsninger for, hvilke former for funktionsnedsættelser, der kan være omfattet af hjælp efter servicelovens 96. Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering, om borgeren er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for at modtage hjælp. Kun borgere over 18 år kan komme i betragtning til ydelsen. Opbygning af BPAordningen Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen: Borgeren har selv ansvaret for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Fredericia Kommune til brug for lønudbetaling. Tilskuddet overføres direkte til borgeren. Borgeren er selv arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til Fredericia Kommune. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til nærtstående, privat virksomhed eller forening, der varetager hele arbejdsgiveropgaven. Borgeren er selv arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til privat firma/forening. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, der overlader lønadministrationen til Fredericia Kommune. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, der overlader lønadministrationen til en privat virksomhed/forening. Hvis Fredericia Kommune vælges som lønadministrator, bør borgeren anvende ansættelseskontrakter udarbejdet af Fredericia Kommune. Ligeledes skal der følges de retningslinjer for administration af ordningen, som Fredericia Kommune har fastlagt i brugerhåndbogen for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96. Kompetencekrav til hjælpere: Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Hjælperne skal være fyldt 18 år. Som hovedregel er hjælpere ikke-faglært personale. Det er således alene, når Fredericia Kommune vurderer, at borgeren har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i 2

3 udmålingen af tilskud til dækning af løn. Betingelser for at modtage ydelsen Om arbejdslederrollen: Det er en betingelse for at få tilkendt en BPA-ordning, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at fungere som daglig leder for de ansatte og kunne tilrettelægge hjælpen hensigtsmæssigt og forsvarligt. Arbejdslederrollen indeholder bl.a.: Udarbejdelse af jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer (evt. i samarbejde med arbejdsgiveren) Rekruttering og udvælgelse af hjælpere, herunder vikarer (evt. i samarbejde ned arbejdsgiveren) Varetagelse af ansættelsessamtaler Varetagelse af oplæring og daglig instruktion af hjælperne Varetagelse af arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne Afholdelse af personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler Sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Om arbejdsgiverrollen: Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af borgeren eller overdrages til en privat virksomhed/forening eller en nærtstående. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer bl.a: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Oprettelse af personalesager Udbetaling af løn hvis borgeren ikke tager imod Fredericia Kommunes tilbud om at varetage denne opgave. Indberette skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond, ATP m.v. Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Overgives arbejdsgiveransvaret til en forening eller et firma, vil arbejdsgiveransvaret endvidere indeholde: Støtte, rådgivning og vejledning af borgeren med en BPAordning Fredericia Kommune har et generelt rådgivningsansvar i forhold til at vejlede om, hvilke opgaver, der hører under arbejdsgiveransvaret, men kommunen yder ikke detaljeret rådgivning om de konkrete 3

4 arbejdsgivermæssige forhold. Indhold Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, samt hvad eventuelle øvrige husstandsmedlemmer kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Der kan udmåles færre timer end døgnhjælp. I forbindelse med en bevilling af en BPA-ordning udmåler Fredericia Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og fastsætter på den baggrund det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges på baggrund af en samtale med borgeren. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Alle ansøgninger om BPA-ordninger i Fredericia Kommune skal vurderes i Visitationsafdelingen, Pleje & Sundhed. Borgeren udvælger og ansætter selv sine handicaphjælpere på baggrund af det timetal, der er udmålt. Fredericia Kommune vurderer, at opgaverne inden for BPA-ordningen som udgangspunkt kan udføres af ikke-faglært personale med den nødvendige oplæring. Dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at ansætte hjælpere med særlige faglige kvalifikationer for at løse opgaven. Borgerens sagsbehandler i Visitationsafdelingen giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstarten af ordningen og udleverer Fredericia Kommunes brugerhåndbog om BPA-ordningen. Såfremt arbejdsgiveransvaret er overladt til en privat virksomhed/forening, udmåles et tilskud til særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver, herunder: Ansættelses- og afskedigelsesprocedurer ift. hjælpere Oplæring af vejledning af borgeren med BPA-ordningen Administration Lønadministration Hvis borgeren selv varetager lønadministration, dækkes nødvendige omkostninger forbundet hermed efter regning. Fredericia Kommune udmåler efter en individuel vurdering et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere i og udenfor hjemmet. Ferie: Fredericia Kommune yder efter en konkret vurdering i særlige tilfælde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet 4

5 med BPA-borgerens afholdelse af ferie. Det sker ud fra en vurdering af, om særlige forhold, herunder begrænset adgang til arbejdsredskaber på feriestedet, kan medføre, at personlig og praktisk hjælp tager længere tid end normalt. I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt at yde tilskud til to hjælpere samtidig under ferieophold, fx til forflytning, ligesom der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde kan dækkes andre udgifter ved kortvarige ferieophold. Udgangspunktet er, at borgeren kan benytte den hjælp, de i forvejen er bevilget. Nogle borgere kan i uvante omgivelser have behov for mere støtte end sædvanligt, eller det kan være nødvendigt med to hjælpere, derfor skal der altid ske en individuel vurdering af behovet i forbindelse med ferieophold. Fredericia Kommunes vejledende serviceniveau er, at der som udgangspunkt kan bevilliges ekstra støtte til to gange én uges ferie årligt samt tre weekendophold. Ansøgninger om ekstra støtte ved ferieafholdelse skal foretages minimum 4 uger før forventet afholdelse. Ved kortvarige ferieophold (op til 14 dage) i udlandet kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Hjælpers rejse- og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til transport, diæter m.v. under rejser i udlandet dækkes som udgangspunkt ikke af Fredericia Kommune. Der henvises til bekendtgørelse nr af 15. december 2009 vedrørende ydelser under midlertidige ophold i udlandet. Oversigt over gældende udmålingsgrundlag i Fredericia Kommune: De nedenstående sektioner beskriver, hvordan tilskuddet sammensættes i Fredericia Kommune, herunder hvor mange timer der udmåles til forskellige lovpligtige elementer i tilskuddet. Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere: Der skal ved udregningen af tilskuddet til løn til ansættelse af hjælpere sikres, at tilskuddet er rummeligt nok til, at hjælperne kan tilbydes en løn, der indeholder: Tids- og stedbestemte tillæg Funktions- og kvalifikationstillæg mv. Arbejdsmarkedspension Anciennitet Feriepenge, ATP og andre lovpligtige bidrag Fredericia Kommune har valgt at tage udgangspunkt i den 5

6 kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Fag og Arbejde (FOA). Hvis sagsbehandler ved bevillingen vurderer, at der er behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, kan tilskuddet forhøjes, så der er mulighed for at ansætte faglærte. Aktuelle satser fremgår af den bevillingsskrivelse, som en borger modtager forud for opstart af en BPA-ordning. Hjælperrelaterede udgifter (direkte og indirekte omkostninger ved at søge og have hjælpere): Der ydes som udgangspunkt et grundbeløb på 400 kr. pr. måned til dækning af udadrettede aktiviteter. Herudover bevilliges som udgangspunkt et månedligt grundbeløb til dækning af udgifter, der måtte være forbundet med hjælpernes tilstedeværelse i hjemmet. Dette beløb udgør hhv. 400 kr. til borgere med plejebehov og 200 kr. til borgere uden plejebehov. Der er mulighed for både at hæve eller sænke beløbet på grundlag af en individuel, konkret vurdering. Kurser til hjælperne: Kursusudgifter: Betales efter regning på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Forsikringer: Serviceniveauet svarer til, hvad forsikringen koster ved HGF. Tilskuddet omfatter tilskud til arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring og rejseforsikring. Ønskes dyrere forsikring, betaler borger selv differencen. Tid til afholdelse af MUS, personalemøder og udarbejdelse af APV: Hvis der er ansat mere end én hjælper i en ordning, udmåles der 7,5 timer pr. år pr. ansat hjælper til afholdelse af MUS, personalemøder og udarbejdelse af APV. Arbejdsmiljørelaterede udgifter: APV-hjælpemidler: Hjælpemidler og instruktion i brugen af dem bevilges og stilles som udgangspunkt til rådighed af Fredericia Kommune. Der bevilges jf. niveauet for Fredericia Kommunes hjemmepleje. Ønskes der dyrere hjælpemiddel, betaler bruger selv differencen. Opstår der særlige behov, f.eks. i forbindelse med APV eller pålæg fra Arbejdstilsynet, er der mulighed for at få udgifterne dækket ud fra en individuel konkret vurdering. 6

7 Rådighedstimer: Hvis der er behov for meget kortvarigt forud fastlagt hjælp i afteneller nattetimerne, kan der udmåles rådighedstimer i den mellemliggende tid, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til at give en sammenhængende hjælp. Tilskud til arbejdgiverrolle (ekskl. lønadministration): Udmåles individuelt for hver ordning ud fra det timemæssige omfang af ordningen. Tilskud til lønadministration: Udmåles individuelt for hver ordning ud fra det skønnede antal ansatte hjælpere i ordningen. Opfølgning Sagsbehandleren foretager minimum én årlig opfølgning på BPAordningen for at sikre, at der er overensstemmelse med bevilling og behov for hjælp. Sagsbehandleren foretager to slags opfølgninger: Revurdering/opfølgning i henhold til servicelovens 148, stk. 2: En årlig opfølgning i forhold til selve bevillingen for at sikre, at der er overensstemmelse mellem bevilling og behov for hjælp. Retssikkerhedslovens 16: Der foretages et årligt individuelt tilsyn af sagsbehandleren for at sikre, at BPA-ordningen fungerer hensigtsmæssigt. Opfølgning på ordningernes økonomi, når borgeren selv administrerer sin ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling: Arbejdsgiveren skal aflægge regnskab til Fredericia Kommune én gang årligt senest ved udgangen af marts måned det efterfølgende år. Regnskabet skal indeholde: Løn og administrationsomkostninger som skal udregnes hver for sig. Regnskabet skal tydeligt vise antallet af udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal indeholde dokumentation på udbetalt godtgørelse i henhold til vikardækning, kurser, møder, aktiviteter og andre ekstra omkostninger. Når Fredericia Kommune varetager lønadministrationen udarbejder kommunen regnskabet. Herudover skal der løbende indsendes dokumentation til Fredericia Kommune over udgifter, som Fredericia Kommune har dækket efter regning (vikardækning, sygdom, kurser mv.). 7

8 Arbejdslederen skal attestere fakturaer for udgifter, der dækkes efter regning (vikardækning, sygdom, kurser mv.), hvis arbejdsgiveransvaret er overdraget til eksternt firma eller forening. Når Fredericia Kommune varetager lønadministrationen, indsendes der månedligt timeindberetningslister som grundlag for lønudbetaling og dokumentation for timeforbrug samt evt. sygdom blandt hjælperkorpset. Yderligere indhold i opfølgningen og tilsynet: Ved opfølgningen og tilsynet vurderer sagsbehandleren yderligere: Hvorvidt borgeren får den hjælp og støtte, der er påkrævet (ændringer i borgerens helbredssituation, ændringer i aktivitetsniveau, ændringer i hjælp fra husstanden mv.) Borgerens evne til at varetage arbejdslederansvaret (herunder afholdelse af MUS og personalemøder, fastlæggelse af vagtplaner, daglig instruktion i arbejdet, evt. konflikter med hjælperne, flow i hjælperansættelser, vikarforbrug, ferieplanlægning mv.) Borgerens evne til evt. at varetage arbejdsgiveransvaret (herunder ansættelseskontrakter, forsikringer, timeopgørelser, indberetning af sygdom, udarbejdelse af årligt regnskab mv.) Borgerens ramme tilpasses på baggrund af eventuelle nye forhold. Samspil med andre sociale ydelser Servicelovens 100, merudgifter: Borgere, som har en BPA-ordning, har adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved deres handicap/sygdom. Bistands- eller plejetillæg jf. pensionslovgivningen: Hvis borgeren ved bevilling af BPA-ordning har et af de ovennævnte tillæg, vurderes det, i hvor høj grad tillægget kan indgå som delvis finansiering af BPA-ordningen, således at der ikke forekommer dobbeltkompensation af ydelser. Servicelovens 85: Personer, der modtager tilskud til BPA-ordning, kan samtidig modtage hjælp efter 85 - eksempelvis til optræning i de opgaver, der er forbundet med at have en BPA-ordning. Hjælp efter 85 kan ikke ydes i form af et kontant tilskud til hjælp, som borgeren selv ansætter. Servicelovens 83: Hvis borgeren ønsker, at dele af fx den personlige pleje varetages af hjemmeplejen, vil der blive foretaget en vurdering, og den nødvendige hjælp vil herefter blive iværksat. 8

9 Servicelovens 97, ledsagerordning: Der kan ikke ydes ledsagelse til borgere, der er bevilliget en BPAordning efter Servicelovens 96. Ledsagelse er indeholdt i bevillingen jf. Servicelovens 96 (BPAordningen). Det forudsættes, at hjælperne varetager behovet for ledsagelse. Afløsning og aflastning 84: Fredericia Kommune skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Såfremt der søges afløsning/aflastning af ægtefælle eller nære pårørende til en borger med en BPA-ordning, reduceres der i tilskud til BPA for den tid, borgeren er på aflastningsopholdet. Lov om kompensation til handicappede i arbejde: Der kan efter Servicelovens 96 ikke gives støtte til arbejdsfunktioner. Det behov skal dækkes efter Lov om kompensation til handicappede i arbejde. Har borgeren behov for personlig eller praktisk hjælp, mens den pågældende er på arbejde, er det omfattet af 96. Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser: I forhold til personer under uddannelse skal den hjælp, borgeren har brug for at kunne deltage i undervisningen, dækkes efter SUstyrelsens regler. Særlige hensyn Kommunen har ingen forpligtelser i forhold til handicaphjælpernes ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren (borgeren/anden part) er forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer og overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Fredericia Kommune afholder udgiften hertil. Udarbejdelse og opfølgning Kvalitetsstandarden er vedtaget den 9

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere