2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053"

Transkript

1 Beretning og årsregnskab 2013/14 AALBORG TEATER CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet Beretning Resultatopgørelse...26 Balance Pengestrømsopgørelse...29 Anvendt regnskabspraksis Noter Statistiske nøgletal. og oversigter Personaleoversigt Aktivitetsopdelt resultatopgørelse...49 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Telefon: Telefax: CVR-nr.: Aktivitet Teater Bestyrelse Anders Hjulmand, bestyrelsesformand Anne-Dorte Krog, næstformand Peter Plenge Pia Daugaard Rikke Karlsson Nina Hobolth Jørgen W. Larsen, personalerepræsentant Peter Liljendal, personalerepræsentant Teaterdirektør Morten Kirkskov økonomidirektør Marianne Lund Jespersen 2 Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden for Aalborg Teater. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr samt resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturministeriet. Aalborg, den 19. november 2014 Daglig ledelse Morten Kirkskov Teaterdirektør Marianne Lund Jespersen Økonomidirektør bestyrelse Anders Hjulmand Formand Anne-Dorte Krog Næstformand Pia Daugaard Nina Hobolth Peter Plenge Rikke Karlsson Peter Liljendal Jørgen W. Larsen 3

4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til bestyrelsen for Aalborg Teater Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for perioden , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven, bekendtgørelse nr samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for teatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 4

5 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af teatrets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 19. november 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelse og tilhørende noter, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke 5

6 Beretning KUNSTNERISK RESULTAT Sæson 2013/14 var en ganske særlig sæson i Aalborg Teaters historie. Af mange grunde: Borgerscenen åbnede med to forestillinger, ROMEO OG JULIE LEVER, og 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL, og har allerede været i København på Det Kgl. Teater og i udlandet at gæstespille, og der er planer om flere gæstespil. Den landsdækkende presse kom og så forestillinger og beskrev Aalborg Teater som førende i det danske teaterbillede. Teatret blev nomineret til 6 Reumertpriser, havde mulighed for at få 5, da to af nomineringerne var i samme kategori, og vi tog hjem med 3 priser. Godt mennesker var inde til forestillinger og arrangementer. Som sædvanligt har vi lagt os i selen for at skabe oplevelser, publikum ikke vidste de ønskede sig. Og det lykkedes i høj grad hen over sæsonen. Ligesom det i en vis udstrækning lykkedes os at få nye befolkningsgrupper i teatret. Sæsonen åbnede med to komedier: en vanvittig og grotesk, meget fysisk udgave af den gamle farce DEN SPANSKE FLUE på Store Scene, hvor ensemblet viste, at de kunne samles omkring en helt ny, meget ekspressiv spillestil, og på Lille Scene en splinterny tysk parforholdskomedie, PERPLEKS, om det moderne parforholds mange roller og dybe og absurde kompleksitet. Andreas Jebro blev nomineret til og fik Reumertprisen for Årets Bedste Mandlige Birolle i DEN SPANSKE FLUE. H.C. Andersens SNEDRONNINGEN i en ny musicaludgave var med stor publikumssucces teatrets juleunderholdning til familierne, mens man på Lille Scene kunne opleve en ny og meget smuk udgave af Göethes klassiker CLAVIGO. VITELLO lagde Store Scene og omkring skolebørn og deres lærere og forældre ned med sin musikalitet og politisk ukorrekte humor. 4 skuespillere slog sig løs i en luksusudgave med 4 musikere. Børnene skal vide, hvor musikken kommer fra, så vi holder af at have levende musik på scenen. Efter jul kom Henning Jensen og Solbjørg Højfeldt på besøg. De kastede glans over henholdsvis Store og Lille Scene i INDEN- FOR MURENE og VINTERREJSE. Førstnævnte kunne vi have spillet meget længere end vi havde kapacitet til. Henning Jensen modtog Reumert Hædersprisen, bl.a. for sin præstation, Marianne Høgsbro modtog Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle for sin præstation som hans hustru, og selve forestillingen var nomineret til Årets Forestilling, ligesom instruktøren, teaterdirektør Morten Kirkskov, var nomineret som Årets Instruktør. VINTERREJSE blev en dragende smuk, visuelt stærk forestilling med Solbjørg Højfeldt i topform som kvinden, der vandrer og vandrer mod tidens gang. En tilsyneladende smal forestilling, der ligesom INDENFOR MURENE stort set var udsolgt. Sæsonen afsluttedes med musicalen CABARET med et meget stærkt og råt udtryk. Velspillet og sunget af vores ekstremt musikalske ensemble og gæster. F.eks. kom Ulla Henningsen på besøg som Fraulein Schneider, Lise Baastrup gav Sally Bowles hele sin livskraft og store sangstemme, mens Carsten Svendsen i rollen som konferencieren meget velfortjent blev nomineret til en Reumert for Årets Bedste Mandlige Birolle. 6

7 Derudover har Aalborg Teater haft masser af andre arrangementer: Borgerscenen har stået for en række engangsarrangementer, der har været koncert med Caroline Henderson, der var besøg af stand-up forestillingen DJØF MED LØG(N), mm. Der er grund til at være stolt over den forgangne sæson og over Aalborg Teater i det hele taget. AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT Sæsonen 2013/14 bød på i alt 11 egenproduktioner, 4 gæstespil, turneforestillinger samt 8 andre aktivitetstyper; i nedenstående skema er de enkelte forestillinger og aktiviteter beskrevet. Oversigt over aktiviteter 2013/14 Store Scene Den Spanske Flue: Klassiker farce Snedronningen: Musical familieforestilling Indenfor murene: Klassiker Cabaret: Musical Lille Scene Perpleks: Moderne komedie Danmarkspremiere Clavigo: Klassiker Vinterrejse: Moderne drama Danmarkspremiere Altid for AaB: Ny dansk fodbolddramatik Danmarkspremiere borgerscenen Romeo og Julie lever: Borgerscene 9220: Portræt af en bydel: Borgerscene Skoleforestillingen Vitello: Skoleforestilling Gæstespil Caroline Henderson: Koncert Et år med magisk tænkning: Moderne drama Ondt blod: Moderne drama ungdomsforestilling DJØF med løg(n): Standup drama turné Romeo og Julie lever: Dresden Romeo og Julie lever: CPH Stage ANDET Einar Mar Gudmundsson: Forfatterlæsning Reumertsalon: Teaterdebat Syng med 1,2,3: Fællessang med publikum 3. stop fra Gug: Improteater Borgertorsdage: Debat, kor, improteater, opera og meget andet Stjernestund med Henning Jensen: Foredrag/interview Caféva: Foredrag 7

8 Beretning PUBLIKUM Publikumsmæssigt kunne teatret byde velkommen til i alt gæster, hvilket er en stigning på 2% i forhold til foregående sæson, og en smule over budget. Udover publikum på scenerne til forestillinger og andre aktiviteter havde Aalborg Teater 53 rundvisninger med i alt gæster. Med en gennemsnitlig sædebelægning på 88% og en værdibelægning på 63% levede sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk op til budgetforventningerne, hvor der var budgetteret med henholdsvis en sædebelægning på 85% og en værdibelægning på 50%. Store Scenes publikum var i alt publikum og Lille Scenes publikum var på Skolescenens publikum var i alt og på Borgerscenen + øvrige aktiviteter kunne vi byde Aalborg Teater velkommen til Fordelt på billetkategorier er antallet af børn og unge stort set uændret i forhold til sidste sæson. Der har været et fald i antallet af abonnementsbilletter, og en stigning i antallet af fribilletter i forhold til foregående år. Denne stigning skyldes flere faktorer; Bl.a. har teatrets satsning på etablering af Borgerscenen og introduktion af BOR- GERTORSDAGE, hvor hver af de 16 spilleaftener har haft et nyt tema henvendt til en ny gruppe borgere krævet intensiv direkte Ledelsesberetning markedsføring og uddeling af fribilletter for at sikre et publikumsgrundlag til denne Mindre kendt repertoire på Lille Scene teaterform. Desuden har en kombination i efteråret gav et mindre publikum end af indsatsen for at tiltrække ungegruppen budgetteret, hver af de 16 og spilleaftener påvirkede ligeledes har haft værdibelægningsprocentevet intensiv direkte markedsføring på disse forestil- og uddeling af og fribilletter mindre salg for på at visse sikre forestillinger et publikums- bi- et nyt tema til henvendt teatret til ud en fra ny tesen gruppe første borgere fix er gratis krælingegrundlag markant. til denne Ligeledes teaterform. havde Desuden første har en draget kombination til den af væsentlige indsatsen stigning for at tiltrække i antallet forestilling på Store Scene et mindre af fribilletter. ungegruppen til teatret ud fra tesen første fix er gratis og mindre salg på visse forestillinger bidraget til den væsentlige stigning i antallet af publikum end budgetteret. fribilletter. BILLETSALG, ANTAL Billetsalg, antal Regnskab 2013/14 Regnskab 2012/13 Børn under 15 år Unge under Abonnementsrabat Andre rabatter Fribilletter Sponsorbilletter Øvrige billetter I alt ØKONOMISK RESULTAT Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Beløb i DKK 2013/ / / /13 8 Indtægter Særlige tilskud Driftstilskud

9 Aalborg Teater Ledelsesberetning Værdibelægning 2013/14: VÆRDIBELÆGNING 2013/14 Indtægt Belægning Belægning Antal Antal inkl. Værdi Pladser opførelser billetter moms % % DEN SPANSKE FLUE SNEDRONNINGEN INDENFOR MURENE CABARET Store Scene i alt PERPLEKS CLAVIGO VINTERREJSE ALTID FOR AAB Lille Scene i alt ROMEO OG JULIE LEVER : PORTRÆT AF EN BYDEL Borgerscenen i alt VITELLO Skoleforestillingen i alt CAROLINE HENDERSSON ET ÅR MED MAGISK TÆNKNING ONDT BLOD DJØF MED LØG(N) Gæstespil i alt EINAR MAR GUDMUNDSSON REUMERTSALON SYNG MED 1,2, STOP FRA GUG STJERNESTUND BORGERTORSDAGE CAFEVA É Øvrige aktiviteter i alt ROMEO OG JULIE - DRESDEN ROMEO OG JULIE - CPH STAGE Turneaktivitet i alt Total Fordelt på billetkategorier er antallet af børn og unge stort set uændret i forhold til sidste sæson. Der har været et fald i antallet af abonnementsbilletter, og en stigning i antallet af fribilletter i forhold til foregående år. Denne stigning skyldes flere faktorer; Bl.a. har teatrets satsning på etablering af Borgerscenen og introduktion af BORGERTORSDAGE, hvor 9 10

10 Fribilletter Sponsorbilletter Øvrige billetter Beretning I alt ØKONOMISK Økonomisk resultat RESULTAT Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Beløb i DKK 2013/ / / /13 Indtægter Særlige tilskud Driftstilskud Indtægter i alt Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivning Resultat før finansiering Finansiering Resultat

11 Med et positivt resultat på t.dkk 672 har Aalborg Teater haft en stabil økonomisk drift i sæsonen, hvor forøgede indtægter er anvendt direkte i driften i løbet af sæsonen. I sæsonen havde teatret forøgede indtægter på t.dkk mere end budgetteret. Den forøgede indtjening stammer dels fra et forøget formidlingstilskud, dels fra højere billetindtægter, flere sponsorindtægter samt andre indtægter fra forskellige samarbejdspartnere. Samtidig har der været forøgede udgifter på t.dkk 1.720; disse er dels relateret til direkte produktionsudgifter, hvor der har været en stigning på t.dkk 968, dels til forøgede personaleudgifter grundet langtidssygdom på t.dkk 595 samt forøgede salgs- og ejendomsomkostninger. Det store fokus på omkostningsniveauet er videreført i sæson 2013/14, og det deraf følgende regnskabsresultat har en positiv indflydelse på teatrets likvide situation. Teatrets generelle økonomiske situation vil dog stadig fordre en stram økonomisk styring også i sæson 2014/15. Egenkapitalen udgør pr t.dkk , heraf er de t.dkk bundet i en bygningsopskrivning. Det er ledelsens vurdering, at det økonomiske regnskabsresultat er tilfredsstillende. GOD LEDELSE I SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER Aalborg Teaters bestyrelse og ledelse arbejder på grundlag af principperne om God ledelse i selvejende kulturinstitutioner der er implementeret og løbende evalueres. 11

12 DEN SPANSKE FLUE Forfatter>Franz Arnold og Ernst Bach Instruktør>Heinrich Christensen Scenograf>Ida Marie Ellekilde Lysdesigner>Stine Fumz Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg Medvirkende: Hanne Windfeld Martin Ringsmose Malin Rømer Brolin-Tani Christine Gjerulff Andreas Jebro Henrik Weel Marianne Høgsbro Caspar Juel Berg Jakob Højlev Jørgensen Steffen Eriksen Jørgen W. Larsen Julie Buch-Hansen* *Praktikant fra Skuespiller-. uddannelsen ved Aarhus Teater 12 SNEDRONNINGEN Forfatter>H.C. Andersen En musical af>vidar Magnussen/Julian Berntzen Oversætter>Jesper Kjær Instruktør>Kim Bjarke Scenograf>Camilla Bjørnvad Koreograf>Rebekka Lund Kapelmester>Niels Søren Hansen Lysdesigner>Egil Barclay Høgenni Hansen Lyddesign>Jonas Hvid Medvirkende: Merete Mærkedahl Jakob Højlev Jørgensen Mads Rømer Brolin-Tani Lise Baastrup Steffen Eriksen Hanne Windfeld Laura Kold Caspar Juel Berg Allan Helge Jensen Kasper Dalsgaard* Molly Egelind* Børneroller: Amalie Margrethe Jørstad, Bertil Asbjørn Vesterlund, Laura Meyer Granum, Tilde Arentoft Lauritzen, Victoria Bech Madsen og Vigga Trudslev Andersson Musikere: Jacob Rose, Claus Estrup Vesterskov, Søren Bigum og Niels Søren Hansen *Praktikanter fra Syddansk Musikkon-. servatorium og Skuespillerskole

13 Beretning SÆSON 2013/14 RAPPORTERING I HENHOLD TIL RAMMEAFTALE MÅL 1 Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst med et kunstnerisk niveau på højde med de store scener i resten af Norden. Som beskrevet under den kunstneriske beretning havde Aalborg Teater en kunstnerisk forrygende god sæson, hvor der både var plads til nyudvikling og klassikere. Med 6 Reumert-nomineringer i 5 kategorier og 3 hjemtagne priser viste Aalborg Teater igen i sæson 2013/14, at det har et kunstnerisk niveau, der lever op til de andre store scener. Et andet parameter på, om Aalborg Teater kunstnerisk er på højde med de store scener i resten af Norden, kan vurderes ud fra teatrets evne til at tiltrække nationale og internationale scenekunstnere til teatret. En opgave på Aalborg Teater vil for instruktører, scenografer m.v. kræve, at vedkommende flytter til Aalborg i en periode, og dermed lider et familiemæssigt afsavn. Teatret har haft succes med at engagere præcis de ønskede instruktører og scenografer på de respektive forestillinger, og på tre ud af teatrets 11 egne produktioner i 2013/14 har der været instruktører, scenografer, lysdesignere m.fl. fra udlandet. Mål 2 Aalborg Teater vil vedvarende lave underholdende og udfordrende teater, bl.a. ved at bringe de nye scenekunstneriske udtryksformer til Aalborg og engagere de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dramaturger og skuespillere. Gennem repertoireplanlægning søger teaterdirektør og dramaturgiat at sikre en kontinuerlig udvikling og et mangfoldigt udbud af forestillinger, der både er interessante for publikum at opleve samt for instruktører og andet personale at arbejde med. Teaterdirektør og dramaturgiat har været på produktionsbesøg i såvel ind- som udland for at sikre indsigt i nye kunstneriske udtryksformer; produktionsbesøgene har været afgørende i det efterfølgende repertoirevalg for den kommende sæson. Ved at følge forestillinger på andre teatre skabes der både et stort netværk, erfarings- og vidensdeling mellem forskellige teatre, og indsigt i nye produktionsformer på andre teatre. I sæson 2013/14 kunne vi derfor præsentere et meget varieret udbud af forestillinger; eksempler på tre helt forskellige forestillinger er beskrevet nedenfor. INDENFOR MURENE er et eksempel på, hvordan en klassiker kan gøres både nærværende og kommunikerende med publikum. I opsætningen var det med baggrund i holdets sammensætning lykkedes at skabe en intens, rørende og vedkommende forestilling som både publikum og anmeldere holdt meget af. I Jacob F. Schokkings bearbejdning og iscenesættelse af co-produktionen VINTER- REJSE kunne man opleve et eksempel på en anderledes teaterproduktion, hvor mange forskellige kunstarter er fusioneret i en samlet forestilling, og hvor netop sammensætning af de medvirkende i udviklingen af forestillingen har muliggjort denne forestilling. I en bearbejdelse af Elfriede Jelineks tekst Winterreise, understøttet musikalsk af Frantz Schuberts musik og Wilhelm Müllers digte i værket Winterreise, får publikum i den danske bearbej- 13

14 CABARET Forfatter>Joe Masteroff Oversætter: sang & dialog>jesper Kjær Komponist/musik>Fred Ebb / John Kander Instruktør>Rolf Heim Scenograf>Sisse Jørgensen Kapelmester>Søren Graversen Musikalsk arrangør>niels Søren Hansen Koreograf>Katrine Engberg Kostumer>Gøje Rostrup Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesigner>Kristian Berg Medvirkende: Lise Baastrup Carsten Svendsen Ulla Henningsen Martin Bo Lindsten Jørgen W. Larsen Mads Rømer Brolin-Tani Laura Kold Malin Rømer Brolin-Tani Merete Mærkedahl Amalie Dollerup Cecilie Greiber Alring* Emil Birk Hartmann* Sofie Akerø Joy Anna Hall Musikere: Jacob Rose, Thomas Hamilton, Martin K. Sørensen, Pernille Jønsson/Sophia Larsdotter (afløser), Kristian Dalgaard og Emir Bosnjak. 14 *Praktikanter fra Det. Danske Musicalckademi

15 Beretning delse VINTERREJSE et musikalsk følge i den grafisk, visuelle og tekstmæssigt kompakte forestilling. En forestilling, der stillede høje krav til sit publikum. Med PERPLEKS blev publikum præsenteret for en moderne forvekslingskomedie. Virkelighedsfortrængning, hjernespin og crazyness i topklasse var elementer, som publikum blev præsenteret for. En publikum skrev på hjemmesiden Perpleks jeps, underholdt afgjort, fantastiske skuespillere indiskutabelt. Jeg vil aldrig helt kunne sige hvad dette stykke helt handler om og jeg ved ikke om jeg tænkte komedie... Men lækkert at stykker som dette også er på plakaten! imponerende scenografiske og lysmæssige løsninger samt skuespillere på højt niveau. Samme indtryk efterlod vores skoleforestilling VITELLO hos de knap publikum, der nød godt af skuespil og musik. Aalborg Teater foretager en bevidst investering i skoleforestillingen, da det er teatrets overbevisning, at det er af afgørende betydning for fremtidige teaterbrugere at have været introduceret for hele teatermagien i de tidlige år i folkeskolen. For at styrke oplevelsen af, at Aalborg Teater er i front i kunst og kulturlivet i Nordjylland, har teatret i sæson 2013/14, udover de ordinære egenproduktioner, præsenteret publikum for en bred vifte af supplerende aktiviteter, f.eks.: MÅL 3 - del 1 Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted, hvor publikum altid får andet og mere, end de forventer. Et af de vigtigste parametre for alt det teater, der spilles på Aalborg Teater, er, at det skal være vedkommende for den publikumsgruppe det henvender sig til. Teatrets kvaliteter med lyd, lys, magi, iscenesættelse og nærvær skal adskille teateroplevelsen fra andre oplevelser. Dette gælder uanset om der er tale om en skoleforestilling, en borgersceneproduktion eller en forestilling på Store Scene. Gæstespil Caroline Henderson Et år med magisk tænkning Ondt Blod DJØF med løg(n) Andet Einar Mar Gudmundson Reumertsalon Syng med 1, 2, 3 3. Stop fra Gug Borgertorsdage Stjernestund med Henning Jensen Caféva I musicalen CABARET fremvistes netop teatrets rum og muligheder med en indstudering, der rummede både festen og farverne, og samtidigt fastholdt og understregede alvoren i den bevægelse, der skete i samfundet, væk fra åbenhed og frisind. En musical, der både berørte og gav eftertænksomhed hos publikum. Det er afgørende, at også skolebørn og børnefamilier møder teatret i dette fullscalemønster, så forundring og nysgerrighed for teaterkunsten og teaterrummet vækkes. I SNEDRONNINGEN kunne man opleve mere af det hele lige fra livemusik til MÅL 3 - del 2 Endvidere vil teatret være i dialog med publikum, skabe større synlighed og løbende foretage publikumsundersøgelser. Teatret har opprioriteret online markedsføring og ændret på hvordan og hvilke medier der anvendes til PR aktiviteter, for at nå ud til en bredere publikumsgruppe. For hver enkelt forestilling udarbejdes der en specifik marketingplan, der tager højde for den konkrete forestillingsmålgruppe. 15

16 INDENFOR MURENE Forfatter>Henri Nathansen Instruktør>Morten Kirkskov Scenograf>Karin Betz Koreograf>Katrine Engberg Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoegh Medvirkende: Henning Jensen Marianne Høgsbro Amalie Dollerup Steffen Eriksen Martin Bo Lindsten Jakob Højlev Jørgensen Lise Baastrup Mads Rømer Brolin-Tani Hanne Windfeld Jørgen W. Larsen I rollen som Lille Sarah: Vigga T. Andersson og Emma Busk 16 CLAVIGO Forfatter>Johann Wolfgang von Goethe Instruktør>Lydia Bunk Scenograf>Nikolaus Porz Komponist>Peter Kohlmetz Møller Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesign>Kristian Berg Filmklip>Daniel Buchwald Koreografi>Rebekka Lund Medvirkende: Andreas Jebro Martin Bo Lindsten Amalie Dollerup Martin Ringsmose Malin Rømer Brolin-Tani

17 Beretning I maj-juni havde PR-afdelingen en praktikant i arbejdsprøvning, som har omdannet resultaterne af teatrets online kundespørgeskema til brugbare data. Af denne undersøgelse fremgår blandt andet, at kunderne generelt oplever, at det er nemt at købe billetter og at de bliver mødt af smilende og imødekommende personale. Publikum savner generelt mere plads såvel i garderobe som i salene, ligesom antallet af toiletter ikke modsvarer publikumsbelastningen, hvorfor der kommer uforholdsmæssig lang kø. PR-afdelingen har indgået aftale med en praktikant fra International Handel og Marketing (UCN), som får til opgave at arbejde videre med kunde- og publikumsanalyser i efteråret 2014, som bl.a. online spørgeskemaundersøgelsen og kundedatabaseanalysen. Sæsonens helt nye og store satsning var etablering af Borgerscenen; som et led i teatrets engagement i Theatronsamarbejdet, og med inspiration fra primært Staatsschauspiel Dresden, etablerede Aalborg Teater Danmarks første borgerscene. For at skabe plads til Borgerscenen på Aalborg Teater har det været nødvendigt at erstatte teatrets eksperimenterende scene Transformator med Borgerscenen. Borgerscenen har haft premiere på to forestillinger i sæson 2013/14. Forestillingerne på Borgerscenen har kunstnerisk set været fuldt på højde med de øvrige produktioner på teatret, men med den ene forskel, at de medvirkende ikke er skuespillere, men borgere. Borgerscenens kunstneriske ledere finder tema og kriterier for at medvirke. Herefter søges der efter borgere, der har lyst til at komme og medvirke med deres historie og erfaring indenfor det givne tema. Borgerne bidrager med virkeligheden, teatret sætter den kunstneriske ramme. Der er endvidere også med inspiration fra Staatsschauspiel Dresden etableret BORGER- TORSDAGE, der med meget forskelligt indhold har henvendt sig til forskellige publikumsgrupper fra torsdag til torsdag. Udbuddet af arrangementer har været særdeles differentieret, men fælles for alle torsdage har været, at borgerne har skullet føle sig inddraget i arrangementet. Hver BORGERTORSDAG skaber en teateroplevelse, som kun eksisterer denne ene aften, for og med de mennesker, som er i rummet. PR-chef påbegyndte uddannelse i Marketingsstrategi, som afsluttes november I forbindelse med uddannelsesforløbet udarbejder PR-chef en marketingsstrategi for Aalborg Teater. Det er målet, at marketingstrategien er udarbejdet senest primo MÅL 4 Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og målrettet for videreudvikling af teaterkunsten. Kunstnerisk set er der på Borgerscenen lavet forestillinger, som er væsentligt anderledes end traditionelle forestillinger på teatret, og etableringen har givet en række erfaringer både rent organisatorisk, økonomisk, ressourcemæssigt og i forhold til at henvende sig til publikum. Første sæson har krævet et stort tilløb og et stort arbejde af alle i huset, ligesom publikum har skullet vænne sig til den nye konstruktion primært i relation til BORGER- TORSDAGENE. Både forestillingen ROMEO OG JULIE LE- VER og 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL blev taget særdeles godt i mod af publikum, og mange forestillinger var tidligt i perioden udsolgte. ROMEO OG JULIE LEVER var desuden på turné, dels på borgerscenefestival i Tyskland på Staatsschauspiel Dresden, og dels i forbindelse med CPH Stage på Det Kongelige Teater. 17

18 VINTERREJSE Co-produktion med Holland House Forfatter>Elfriede Jelinek Oversættelse>Karen-Maria Bille Komponist>Gert Sørensen Instruktør og scenograf>jacob F. Schokking Lysdesigner>Turpin Djurhuus Lyddesigner>Kristian Berg Videoproduktion>Alexander Fog 18 Medvirkende: Solbjørg Højfeldt Jacob Bloch Andreas Jebro Jakob Hannibal

19 Beretning MÅL 5 - del 1 Repertoire skal vise en diversitet og henvende sig til forskellige grupper. Aalborg Teater vil tilstræbe, at publikumssammensætning i højere grad afspejler regionens befolkningssammensætning. PR-afdelingen iværksatte i sæsonen en analyse af teatrets kundedatabase i samarbejde med den eksterne leverandør Center for Sociologisk Analyse, Aalborg. Blandt andet viser undersøgelsen, at 98% af de, der køber billetter til Aalborg Teater, er bosiddende i Region Nordjylland, og at langt den største del, 72%, er bosiddende i Aalborg Kommune. Endvidere viser undersøgelsen, at jo længere transporttid der er fra bopæl til teatret, jo færre billetter bliver der købt i det pågældende område; allerede efter mere end 15 minutters transporttid kan denne tendens spores. Undersøgelsen viser også, at aldersfordelingen i teatret i store træk følger den statistiske aldersfordeling i regionen. Undersøgelsen viser, at hovedparten af Aalborg Teaters kunder er i alderen år, samt at der er en tendens til, at kunder i alderen fra 50 år og op efter har abonnement frem for at være løskøbere. Desuden viser undersøgelsen, at jo mere økonomisk velstillet man er, jo større er sandsynligheden for at man er teaterkunde. MÅL 5 - del 2 Aalborg Teater vil præsentere forestillinger, der er målrettet til borgergrupper, der ellers ikke kommer i teatret. ALTID FOR AAB Inspireret af Divadlo Archa Theatre, Czech Republic, blev der skrevet ny dansk fodbolddramatik; ALTID FOR AAB. Målet med dette var blandt andet at undersøge, hvorvidt anderledes teater ville generere en anderledes målgruppe. Efterfølgende har vi kunnet måle, at andelen af mandlige købere af billetter til denne forestilling var markant højere end den normale andel af mandlige billetkøbere, lige knap 50%, hvor der normalt er omkring 30% mandlige købere af billetter. ONDT BLOD Til denne forestilling havde teatret fået virksomheder og fonde til at købe billetter, eller give tilskud til køb af forestillinger, så det var muligt at tilbyde unge under 25 år at se denne helt specielle forestilling, produceret af Betty Nansen Teater. 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL Denne forestilling viste, at når vi laver forestillinger, der koncentrerer sig om et specifikt lokalt geografisk område, kan dette aflæses umiddelbart i billetsalget. Således var 30% af de solgte billetter til denne forestilling købt fra områdets postnummer, hvor den procentuelle del af områdets køb af billetter set i forhold til totalt salg er på 11%, altså en forskel på 19%. BORGERTORSDAGE I forbindelse med etableringen af Borgerscenen er der ligeledes etableret BOR- GERTORSDAGE, der med meget forskelligt indhold har henvendt sig til forskellige publikumsgrupper fra torsdag til torsdag. Det viste sig i sæsonen at være meget svært at få de nye BORGERTORSDAGE etableret i Nordjydernes bevidsthed. Det kunstneriske valg med et totalt skifte i emne, indhold og publikumsgrupper fra torsdag til torsdag har krævet et meget vedholdende PR-arbejde, og det har ikke været muligt i den første sæson at danne en fast kundegruppe, som teatret kommunikativt har kunnet henvende sig til, til den enkelte torsdag. For at gøre teaterforestillingerne endnu mere relevante for skoler og gymnasier, udvikler dramaturgiatet hvert år undervisningsmateriale til udvalgte forestillinger. I sæson 2013/14 blev der således givet mulighed for at fordybe sig yderligere i forhold til følgende forestillinger: CLAVIGO, INDEN- FOR MURENE og VITELLO. 19

20 PERPLEKS Forfatter>Marius von Mayenburg Instruktør>Nicolei Faber Oversættelse>Thomas Bjørnager. Scenograf>Nicolaj Spangaa Lysdesigner>Clement Irbil Lyddesign>Jonas Hvid Medvirkende: Lise Baastrup Laura Kold Martin Bo Lindsten Jakob Hannibal 20 ROMEO OG JULIE LEVER Instruktør>Minna Johannesson Scenograf>Johanne Eggert Lysdesigner>Andrew Tristram Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg Medvirkende: Anette Bagge Flemming Bagge Sally Pedersen Ludvig Pedersen Yrsa Rold Sørensen Kirsten Merrild Søren Hagerup Louise Wheler

21 Beretning Mål 6 Aalborg Teater vil indgå i et internationalt EU-projekt, der skal afdække nye måder at tiltrække nye publikumsgrupper til teatret. Som led i Theatronprojektet har Aalborg Teater valgt dels at satse på rent kunstnerisk at tilbyde noget andet end tidligere ved at etablere en Borgerscene og dels i større udstrækning at arbejde med data om det publikum, der kommer på teatret, for også på den måde at identificere og arbejde med nye publikumsgrupper. På baggrund af første sæsons erfaringer samt indsamlede købsdata vedr. Borgerscenen kan der nu drages de første spæde konklusioner. Erfaringer kan splittes op på salg til Borgerforestillinger og BORGER- TORSDAGE. Borgerforestillinger Data peger på, at forestillingsemne og indhold er afgørende for hvilke publikumsgrupper, der tiltrækkes. 30% af billetterne til forestillingen 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL er bestilt af borgere fra postnummer 9220 eller Himmerland. Dette er en markant højere andel af billetter til dette område end ved teatrets andre forestillinger, hvor andelen af borgere fra 9220-området ligger på 11%. 82% af billetkøberne har blot bestilt billetter til én BORGERTORSDAG. 6% har bestilt billetter til mere end to BORGERTORSDAGE. Med udgangspunkt i ovenstående data kan det beregnes, at kun 4% af billetkøberne har bestilt billetter til både forestilling/er og BORGERTORSDAG/E, hvilket vidner om, at der ikke kan påvises en tendens til, at gæster, der har bestilt billet til en forestilling på Borgerscenen også bestiller billet til en BORGERTORSDAG, eller omvendt. Under mål 5 står beskrevet nogle af de PRmæssige resultater, som vi indtil videre har kortlagt i forbindelse med Theatronprojektet. MÅL 7 Aalborg Teater vil åbne sig over for andre teatre og projektteatre uden egen scene. Aalborg Teater er udfordret af at have en ekstrem høj udnyttelse af sine scener og sceneområder, hvorfor det kun i et begrænset omfang vil være muligt at stille scenerne til rådighed for andre teatre. Oftest vil det være nødvendigt at lukke teatrets egen forestilling ned nogle dage for at skabe rum til forestillinger fra andre teatre. Den 27. februar 2014 havde VINTERREJSE premiere på Aalborg Teater i co-produktion med Holland House. VINTERREJSE blev en teaterkunstnerisk oplevelse på allerhøjeste niveau, hvor instruktør Jacob F. Schokking i samarbejde med nogle af de mest talentfulde aktører på den danske teater- og operascene, gav sig i kast med Jelineks på én gang vanvittige og fantastiske tekst. Forestillingen er et eksempel på, hvordan to meget forskellige teatre kan nå mere ved at samproducere; Aalborg Teater opnåede en forestilling, der i både det visuelle, grafiske og musisk udtryk adskilte sig meget fra tidligere produktioner på teatret. Louise Schouw Teater præsenterede ET ÅR MED MAGISK TÆNKNING med Lane Lind. Forestillingen blev spillet på forscenen på Store Scene i perioden med familieforestillingen SNEDRONNINGEN. Da teatret de seneste år har spillet en familieforestilling i december måned, ville vi prøve at tilbyde vores mere voksne publikum et alternativ i denne periode, der var dog ikke så stort et salg som forventet. Betty Nansen Teater præsenterede ONDT BLOD. I forbindelse med opførelse af denne forestilling var det nødvendigt at lave restriktioner for scenografien til den efterfølgende forestilling på Lille Scene, da det for begge forestillingers gennemførsel var nødvendigt at benytte sig af samme grundscenografi, hvis det skulle være muligt at presse gæstespillet ind på teatrets scener i den i forvejen tætpakkede produktionsplan. 21

22 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL Instruktør og koncept>therese Willstedt Scenograf>Johanne Eggert Lysdesigner og koncept>. Mårten K. Axelsson Lyddesigner>Aske Bergenhammer Hoeg Musik af>den Magnetiske Ørn Videokonsulent>Turpin Djurhuus Instruktørassistent>Amalie M. Klitgaard Filminstruktion>Laurits Jensen-Flensted. og Therese Willstedt Fotograf>Laurits Flensted-Jensen Klipper>Anders Skov Tonemester>Mira Elisabeth Falk Film produceret af>bread and Butter Medvirkende: På scenen: Jeanet Kaptain, Samir El. Omar, Bjarne B. Kristensen, Sara Diana Fayed, Lise Jerup og Mette Jeppesen På film: Poul, Per, Toma, Hakan,. Ibramhim, Flemming og Preben 22 VITELLO Forfatter>Kim Fupz Aakeson Komponist>Lars Fjeldmose Dramatisering>Gunvor Reynberg Instruktør>Louise Schouw Koreograf>Katrine Engberg Scenograf>Kirsten Victoria Lind Kapelmester>Jacob Rose Musikkonsulent>Gunhild Kjær Lysdesigner>Mads Nielsen Lyddesigner>Jonas Hvid Medvirkende: Caspar Juel Berg Laura Kold Malin Rømer Brolin-Tani Allan Helge Jensen Musikere:Jacob Rose, Erik Christensen, Thomas Hamilton og Tom Bilde

23 Beretning Nørrebro Teater spillede DJØF MED LØG(N), også denne forestilling blev gennemført på forscenen på Store Scene. Dette krævede, at to forestillinger af INDENFOR MURENE blev lukket ned i de dage, hvor vi havde gæstespil fra Nørrebro Teater. Om formiddagen blev der i samme periode stadig gennemført skoleforestillinger på Store Scene. Teatret arbejder endvidere intensivt med at etablere andre samarbejdskonstellationer og indgå samarbejde med andre parter, og derfor vil det også såvel i sæson 2014/15 som 2015/16 være muligt at se samproduktioner med Aalborg Teater andre steder i landet. MÅL 8 Aalborg Teater kan samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Der har ikke i sæson 2013/14 været konkrete initiativer på dette område. I sæsonen har Aalborg Teater desuden haft en elev fra teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen på EUC Nord og en skrædderelev fra TEKO i Herning. Derudover har der været en elev fra Statens Scenekunstskole, to elever fra Syddansk Musikkonservatorium og skuespillerskole, en elev fra Aarhus Teaters Skuespilleruddannelse og to elever fra Det Danske Musicalakademi. Endelig har der været en instruktørelev fra Statens Scenekunstskole. Samarbejdet med Aalborg Universitets arkitektur- og designuddannelse fortsatte i sæson 2013/14, og teatret har fået nye spændende bud på, hvordan et nyt teater kunne se ud. Med en relancering af KONVERSATOR blev der holdt fast i samarbejdet med de studerende fra Jydsk Musikkonservatorium. Endelig har der været flere ulønnede praktikanter på kortere og længere praktikophold på teatret. Mål 10 Aalborg Teater vil skabe rum for kunstneriske satsninger gennem en bæredygtig økonomi. MÅL 9 Aalborg Teater vil afdække og udnytte mulighederne for samarbejde med de kunstneriske uddannelser. På Aalborg Teater uddannes løbende elever og praktikanter, og i sæson 2013/14 arbejdedes ekstraordinært på at udvikle og kvalificere Aalborg Teaters bidrag til teater- og tekniker-skolernes uddannelser. Dette var især gældende på den tekniske side, hvor behovet for etablering af en egentlig teatermaleruddannelse har vist sig presserende. Derfor har Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater i samarbejde ansat en teatermalerelev, der startede på Aalborg Teater, og som senere i sin elevperiode skal opholde sig på de andre teatre. En attraktiv arbejdsplads består af mange forskellige forhold. Aalborg Teater arbejder bevidst med at etablere og vedligeholde et godt, åbent og dialogpræget arbejdsmiljø, hvilket også afspejles i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes prioriteres fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø, for på den måde hele tiden at sikre gode arbejdsvilkår. Således kunne teatret efter et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet i efteråret 2013 glæde sig over at få en grøn smiley for vores arbejdsmiljø. En synlig og deltagende bestyrelse, der såvel internt som eksternt arbejder for og deltager i teatrets aktiviteter, er et gode, og teatret påskønner den både gode, kritiske og konstruktivt samarbejdende bestyrelse. Det er afgørende for Aalborg Teater, at bestyrelse og ledelse fastholder dialogen med politikere og bevilligende myndigheder omkring hele tilskudsområdet, ikke mindst set i lyset af det efterhånden presserende 23

24 ONDT BLOD Forfattere>Nurkan Erpulat og Jens Hillje Instruktør>Kamilla Bach Mortensen Scenograf>Allan Frausing 24 Medvirkende: Anette Støvelbæk Hadi Ka-koush Zaki Youssef Şiir Tilif Zainab Ahmed Besir Zeciri Stefan Pagels Sercan Yunus Demir

25 ALTID FOR AAB Forfatter>Henrik Szklany Instruktør>Minna Johannesson Scenograf>Jonas Fly Filbert Lysdesigner>Andrew Tristram Lyddesigner>Jonas Hvid Beretning behov for at sikre bedre/moderne faciliteter såvel publikums- som produktionsmæssigt for Aalborg Teater. Endvidere står Aalborg Teater desværre endnu engang til at miste sin særbevilling på 2,0 mio. DKK fra finansåret 2016, hvorfor en forhandling med de bevilligende myndigheder allerede på nuværende tidspunkt vil være påkrævet. En økonomisk solid platform sikrer en større risikovillighed i nye udviklingsområder og er af afgørende betydning i både den kortsigtede og den langsigtede profilering af teatret. Medvirkende: Martin Ringsmose Steffen Eriksen Andreas Jebro Allan Helge Jensen Jakob Hannibal Caspar Juel Berg Marianne Høgsbro Anders Manley* *Praktikant fra Skuespiller-. skolen ved Aarhus Teater Børnestatister: Nicklas Rishøj og Viktor Ringsmose 25

26 Aalborg Teater Resultatopgørelse Resultatopgørelse Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Beløb i DKK 2013/ / / /13 1 Driftstilskud Form idlingstilskud Andre tilskud Billetindtægter Øvrige indtægter Egenindtægter i alt Indtægter i alt Fordelte produktionsomkostninger Fælles produktionsomkostninger Direkte produktionsom k. i alt Kunstnerisk scenepersonale Sceneteknisk personale Bygningsdrift Bestyrelse Ledelse i øvrigt Adm inistrativt personale Salgspersonale Regulering af feriepengeforpligtelse Personaleom kostninger i alt Salgsom kostninger Ejendomsomkostninger Rejseom kostninger Repræsentationsomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige om kostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Finansiering Resultat Opsummering: Indtægter i alt Om kostninger i alt Resultat

27 Aalborg Teater Balance Balance AKTIVER N ote DKK DKK Ejendomme Driftsmidler Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger T ilgodehavende i alt Kassebeholdning Indestående i pengeinstitut L ikvide beholdninger i alt Om sætningsaktiver i alt Aktiver i alt

28 Aalborg Teater Balance Balance PASSIVER N ote DKK DKK Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Lån, kreditinstitutter Lån, offentlige L angfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af lån, kreditinstitutter Forudbetalt tilskud Feriepengeforpligtelse Forudfaktureret Skyldige omkostninger Skyldig løn m.v Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Leasingforpligtelse 20 Sikkerhedsstillelser 28 24

29 Aalborg Teater Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 2013/ /13 DKK DKK Å rets resultat Reguleringer: Årets afskrivninger Forskydning i tilgodehavender Forskydning i modtagne forudbetalinger Forskydning i skyldige omkostninger m.v Driftens pengestrøm m e Bygninger Driftsmidler Investeringernes pengestrøm m e Afdrag på gæld (netto) Finansieringens pengestrømme Å rets pengestrøm m e i alt Likvide beholdninger primo L ikvide beholdninger ultim o

30 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. GENERELT I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For den selvejende institution er anvendt følgende brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Bygninger år 40% Driftsmateriel og inventar 3 5 år 0% Grunde afskrives ikke. 30 I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde den selvejende institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler indregnes i resultatopgørelsen i den sæson, de vedrører. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter. Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under t.dkk 25 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Småaktiver der er en del af en større samlet enhed indregnes dog som aktiv og afskrives. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af fremmed valuta. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af den selvejende institutions ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94 CVR-nr. 35 42 08 94 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50 CVR-nr. 88 07 31 50 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2013/14 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet... 4-5 Beretning...6-25.

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 26/08 2012 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10 CVR-nr. 60 91 05 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10 CVR-nr. 87 10 89 10 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde, d. 09.03.15 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14-30.09.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.16 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Mou Hallen CVR-nr. 43 01 66 28

Mou Hallen CVR-nr. 43 01 66 28 CVR-nr. 43 01 66 28 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K CVR-nr. 20 80 26 18

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K CVR-nr. 20 80 26 18 Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K CVR-nr. 20 80 26 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 9. marts 2016. Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.14 30.09.15 S TATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Avedøre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7146 CVR-nr. 55829810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.15-31.03.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TEATER I AABENRAA - FOLKELIGT SAMFUND

TEATER I AABENRAA - FOLKELIGT SAMFUND TEATER I AABENRAA - FOLKELIGT SAMFUND Årsregnskab for tiden 1. juli 2011-30. juni 2012 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Årsregnskab for tiden

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm K/S Nordshuttle Danmark CVR. nr. 12 41 33 94 c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2011 Vedtaget

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8472 CVR-nr. 34650233 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7661 CVR-nr. 75147252 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01 Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere