29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning"

Transkript

1 29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Om denne vejledning Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning Korrekt anvendelse Overensstemmelseserklæring Oplysninger om varemærker Sikkerhedsanvisninger Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Driftssikkerhed Reparer aldrig selv Sikkerhedskopiering af data Opstillingssted Omgivelsesbetingelser Ergonomi Tilslutning Kabelføring Oplysninger om touchpad en Anvisninger for batteriet Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Leveringsomfang Oversigter Åbnet notebook Venstre side Højre side Første ibrugtagning Strømforsyning Tænd-/sluk-knap Lysnetdrift Batteridrift Strømstyring Display Sådan åbnes og lukkes displayet Tilslutning af en ekstern skærm Dataindtastning Tastaturet Touchpad en Lydsystemet Eksterne audiotilslutninger

3 10. Netværksdrift Wireless LAN (radio-netværk) Bluetooth Flytilstand (Fn + ) microsd-kortlæser Isætning af et hukommelseskort Fjern hukommelseskortet USB-indgang Harddisk Vigtige mapper Beskyttelse af din notebook Adgangskode Nulstilling af din notebook til leveringstilstand Gendannelse af systemet med Windows gendannelsesværktøjer UEFI-firmwareindstilling Udførelse af UEFI-firmware-indstillingen FAQ - Ofte stillede spørgsmål Kundeservice Førstehjælp ved hardwareproblemer Lokalisering af årsagen Har du brug for y derligere hjælp? Driverunderstøttelse Transport Vedligeholdelse Opgradering/ændring og reparation Anvisninger til serviceteknikeren Genanvendelse og bortskaffelse Europæisk standard EN klasse II Energy Star Tekniske data Kolofen Index

4 1. Om denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt inden første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne! Dette apparat skal altid anvendes og betjenes, som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! 3

5 1.2. Korrekt anvendelse Dette apparat er beregnet til anvendelse, administration og bearbejdelse af elektroniske dokumenter og multimedieindhold, samt til digital kommunikation. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis apparatet ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere apparatet uden vores samtykke og ikke bruge ekstraudstyr, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Læs alle oplysninger i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening anses for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke enheden i områder, hvor der er eksplosionsfare. Dette omfatter f.eks. tankstationer, områder, hvor der opbevares brændstof, og områder, hvor der forarbejdes opløsningsmidler. Enheden må heller ikke bruges i områder med partikelbelastet luft (f.eks. mel- eller træstøv). Brug ikke apparatet under ekstreme omgivelsesbetingelser Overensstemmelseserklæring Med dette produkt blev der leveret følgende trådløse udstyrsdele: Wireless LAN (trådløst LAN) Bluetooth MEDION AG erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: R&TTE-direktivet 1999/5/EF Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF RoHS-direktivet 2011/65/EU. Fuldstændige overensstemmelseserklæringer findes på Oplysninger om varemærker Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation. Intel-logoet, Intel Core, Ultrabook, Intel Inside og Intel Atom er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande., HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 4

6 2. Sikkerhedsanvisninger 2.1. Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må ikke bruge apparatet uden opsyn. Opbevar apparatet og tilbehøret utilgængeligt for børn. FARE! Kvælningsfare! Emballagefilm kan blive slugt eller blive brugt forkert, og der er derfor kvælningsfare! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film eller plastikpose utilgængeligt for børn Driftssikkerhed Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og at din notebook holder længe. Kabinettet til din notebook, batteriet eller lysnetadapteren må aldrig åbnes! Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket resulterer i, at din notebook bliver beskadiget. Før ikke genstande gennem sprækker eller åbninger og ind i den indvendige del af denne notebook. Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre, at din notebook beskadiges. Apparatets sprækker og åbninger bruges til ventilation af din notebook. Disse åbninger må ikke dækkes til, da der ellers er fare for overophedning. 5

7 Denne notebook er ikke beregnet til brug i en virksomhed eller i sværindustrien. Brug ikke din notebook under uvejr for at forundgå skader på grund af lynnedslag. Læg ikke genstande på din notebook, og udsæt ikke displayet for tryk. I modsat fald er der fare for at displayet går i itu. Der er risiko for kvæstelser, hvis displayet går itu. Hvis dette skulle ske, skal de ødelagte dele pakkes ind med beskyttelseshandsker og sendes til korrekt bortskaffelse på genbrugsstationen. Vask derefter hænderne med sæbe, fordi det ikke kan udelukkes, at der er lækket kemikalier. Luk ikke displayet mere end 120 op. Hvis denne værdi overskrides, kan det medføre, at kabinettet eller din notebook bliver beskadiget. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. Sørg for, at stikkene under ingen omstændigheder kommer i berøring med vand, da dette kan medføre skader. Hvis dette alligevel sker, er det meget vigtigt, at stikkene tørres af, inden enheden bruges igen. Rør ikke ved displayet med fingrene eller med skarpe genstande for at undgå skader. Løft ikke din notebook i displayet, ellers kan hængslerne gå itu. Sluk for din notebook med det samme, eller tænd slet ikke for den, og kontakt kundeservice, hvis lysnetadapteren eller de netkabler- eller stik, der er sat i det, er afsvedet eller beskadiget. Udskift det/den defekte netkabel/netadapter med originale dele. De må under ingen omstændigheder repareres. din notebooks kabinet er beskadiget, eller der er trængt væske ind i den. Få først din notebook kontrolleret af kundeservice. Ellers kan det ske, at din notebook ikke er sikker at bruge. Der kan være livsfare på grund af elektrisk stød eller/og opstå sundhedsskadelig laserstråling! 6

8 Hvis notebooken bliver våd, må du ikke tænde den. Fjern strømkablet, og sluk notebooken. Tænd den først igen, når den igen er helt tør Reparer aldrig selv FARE! Fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød! 2.4. Sikkerhedskopiering af data Datatab! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes Opstillingssted Udsæt ikke din notebook og alle tilsluttede apparater for fugt, støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af din notebook. Anvend ikke din notebook udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige den. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at din notebook falder ned. Anvend ikke din notebook eller lysnetadapteren i længere tid på skødet eller andre legemsdele, da varmeafledningen på undersiden kan føre til en ubehagelig opvarmning. 7

9 Din notebook er ikke egnet til anvendelse på skærmarbejdspladser iht. den tyske forskrift for skærmarbejdspladser Omgivelsesbetingelser Din notebook kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på 5 C til 30 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 80 % (ikke-kondenserende). Når din notebook er slukket, kan den opbevares ved 0 til 60 C. Træk netstikket og antennestikket ud i uvejr. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din notebook mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med at tage din notebook i brug, indtil den har nået omgivelsestemperaturen, når den har været transporteret. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i din notebook, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Opbevar den originale emballage i tilfælde af, at apparatet skal sendes Ergonomi 8 Undgå blændinger, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke for at skåne dine øjne. Din notebook må aldrig stå i umiddelbar nærhed af et vindue, fordi arbejdsrummet på dette sted er kraftigst oplyst af dagslyset. Dette lys vanskeliggør øjnenes tilpasning til det mørkere display. Din notebook skal altid opstilles så synsretningen er parallel med vinduesfronten. En opstilling i en synsretning, der vender bort fra vinduet er forkert, fordi spejlinger af det lyse vindue i skærmen er uundgåelige. En opstilling med synsretning mod vinduet er lige så forkert, fordi kontrasten mellem den mørke skærm og det lyse dagslys

10 kan medføre tilpasningsvanskeligheder for øjnene og til lidelser. Den parallelle synsretning skal også overholdes i forbindelse med kunstigt lys. Det vil sige, at de samme kriterier og grunde stort set er gældende i forbindelse med belysningen af arbejdsrummet med kunstigt lys. Såfremt rummet ikke tillader, at skærmen opstilles som beskrevet, kan man forhindre blændinger, spejlinger og for kraftige kontraster mellem lys og mørke ved at placere notebooken/skærmen rigtigt (dreje, hælde den). Der kan også opnås en forbedring med persienner eller lamelgardiner ved vinduerne, med skillevægge eller ved ændre belysningsanordningen Tilslutning Læs følgende anvisninger for at tilslutte din notebook korrekt: Strømforsyning FARE! Fare for elektrisk stød! Der er strømførende dele inde i lysnetadapteren. Ved utilsigtet kortslutning er der fare for elektrisk stød eller brand! Åbn ikke lysnetadapterens hus. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af din notebook, og den skal være let tilgængelig. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til din notebook (via lysnetadapteren), skal du trække lysnetstikket ud af stikkontakten. Tilslut kun notebook-lysnetadapteren til jordede stikkontakter med AC V~, Hz. Kontakt dit el-selskab, hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet. Brug kun denne notebook og den medfølgende lysnetadapter sammen med hinanden. 9

11 For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din notebook mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. Brug kun den medfølgende lysnetadapter til at oplade enheden. ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner samt ændringer af de grundlæggende indstillinger for driveren, softwaren eller operativsystemet skaber et for højt lydtrykniveau og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken til den laveste værdi inden afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig Kabelføring Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Tilslut først perifert udstyr som tastatur, mus, skærm osv., når din notebook er slukket, for at undgå at beskadige din notebook eller apparaterne. Nogle apparater kan også tilsluttes mens din notebook er tændt. Det drejer sig for det meste om apparater med USB-indgang. Følg altid anvisningerne i den tilhørende betjeningsvejledning. Hold mindst én meters afstand fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon, DECT-telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og mistede data. 10

12 Vær opmærksom på, at der til denne notebook kun må anvendes afskærmede kabler under 3 m til de eksterne grænseflader. Printerkabler skal være dobbelt afskærmede kabler. De medleverede kabler må ikke udskiftes med andre. Anvend udelukkende de medfølgende kabler, fordi de er blevet grundigt kontrolleret i vores laboratorier. Brug også kun de medfølgende tilslutningskabler til tilslutning af perifert udstyr. Kontroller, at alle forbindelseskabler er forbundet til det tilhørende perifere udstyr for at undgå interferens. Fjern ikke de nødvendige kabler. Der må kun tilsluttes apparater til din notebook, der opfylder standarden EN60950 Informationsteknologiudstyr eller standarden EN60065 Sikkerhedskrav - audio-, video- og lignende elektroniske apparater Oplysninger om touchpad en Touchpad en betjenes med tommelfingeren eller en anden finger og reagerer på den energi, der afgives af huden. Brug ikke kuglepenne eller andre genstande, fordi dette med medføre en defekt på din touchpad. Støv eller fedt på touchpad en forringer dens følsomhed. Fjern støv eller fedt på touchpad ens overflade med en blød, tør og fnugfri klud. 11

13 2.11. Anvisninger for batteriet ADVARSEL! Eksplosionsfare! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet. Opvarm ikke batteriet over den under omgivelsestemperaturen anførte maksimumtemperatur. Åbn aldrig batteriet. Kast ikke batteriet på åben ild. Kortslut ikke batteriet. Må kun udskiftes med den samme type eller med en tilsvarende type, som anbefales af producenten. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. Du kan forlænge batteriets levetid og ydeevne samt sørge for, at det fungerer på en sikker måde, ved at følge nedenstående anvisninger: Undgå tilsmudsning og kontakt med elektrisk ledende materialer, samt kemiske substanser og rengøringsmidler. Brug kun den medfølgende originale lysnetadapter til at oplade batterier. Kontroller, (ved hjælp af notebookens indikatorer eller signallyde), at batterier er helt afladet, inden de oplades igen. Oplad altid batterier, indtil batteriopladningsikon slukkes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan kontrollere batteriernes opladningsniveau, under Opladning af batterier. Fjern ikke batteriet mens apparatet er tændt, ellers kan du miste data. Kontroller, at kontakterne på batteriet og din notebook ikke bliver snavsede eller beskadigede, når du opbevarer batteriet og bruger din notebook. Dette kan medføre fejlfunktioner. Udskift kun batteriet, når apparatet er slukket. 12

14 Hvis batteriet er fast indbygget, kan brugeren ikke uden videre selv udskifte det. I dette tilfælde skal batteriet udskiftes af en servicetekniker Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Skærmen er notebookens mest følsomme komponent, da den er lavet af tyndt glas. Den kan derfor blive beskadiget, hvis den bliver udsat for voldsomme belastninger. Rids ikke notebookens låg, da nogen ridser ikke kan fjernes. Undgå kontakt mellem skærmen og hårde genstande (f.eks. knapper, urremme). Undgå at stille genstande på skærmen. Lad ikke genstande falde ned på skærmen. Sprøjt ikke væske på notebooken, da dette kan beskadige den. Undgå at ridse skærmen med fingerneglene eller hårde genstande. Rengør ikke skærmen med kemiske rengøringsmidler. Rengør skærmen med en blød, tør og fnugfri klud. Der sidder en beskyttelsesfilm på overfladerne for at beskytte apparatet mod ridser under produktion og transport. Træk alle beskyttelsesfilm af, efter apparatet er blevet opstillet korrekt, og inden det tages i brug. 13

15 3. Leveringsomfang Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: notebook Ekstern strømforsyning med tilslutningskabel OEM version af operativsystemet Dokumentation FARE! Kvælningsfare! Emballagefilm kan blive slugt eller blive brugt forkert, og der er derfor kvælningsfare! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film eller plastikpose utilgængeligt for børn. 14

16 4. Oversigter 4.1. Åbnet notebook ) Webkamera 2) Webkamera indikator 3) Mikrofon 4) LCD-skærm 5) Batteri opladningsindikator 6) Tænd-/slukkontakten 7) Driftsindikator 8) Tastatur 9) Touchpad (Illustrationen er omtrentlig) 15

17 4.2. Venstre side 10 10) USB 2.0 tilslutning 4.3. Højre side (Illustrationen er omtrentlig) ) Netstikindgang 12) HDMI tilslutning 13) USB 2.0 tilslutning 14) Audioudgang / headsæt 15) microsd-kortindgang (Illustrationen er omtrentlig) 16

18 5. Første ibrugtagning For at garantere, at din notebook er sikker at bruge, og at du har glæde af den i lang tid, skal du have læst kapitlet Driftssikkerhed i begyndelsen af denne håndbog. Denne notebook er allerede fuldstændig installeret på forhånd, så du ikke skal indlæse drivere og kan starte med det samme. Tilslut den medfølgende lysnetadapter til notebooken, og sæt lysnetstikket i en let tilgængelig stikkontakt. Luk displayet op til den ønskede position med tommelfingeren og pegefingeren. Displayet bør ikke lukkes mere end 120 op. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. Kontroller, at batteriet er lagt i, og at strømforsyningen er tilsluttet, før du bruger din notebook første gang.. Tænd din notebook med tænd-/sluk-knappen. Din notebook starter og gennemgår derefter forskellige faser. Styresystemet indlæses fra harddisken. Ved første ibrugtagning tager indlæsningen noget længere. Styresystemet er først konfigureret, når alle nødvendige data er indtastet. Styresystemet er fuldstændig indlæst, når Windows startskærmbilledet vises. Den første installation kan vare et par minutter. Afbryd ikke strømmen til din notebook under den første installation, og sluk den ikke. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. Sluk først din notebook, når installationen er afsluttet og startskærmbilledet vises. 17

19 6. Strømforsyning 6.1. Tænd-/sluk-knap Luk din notebook op, og hold tænd-/sluk-knappen nede i kort tid for at tænde eller slukke din notebook. Din notebook slukker, hvis du holder knappen nede i mere en 4 sekunder, uafhængigt af styresystemet. Datatab! Sluk ikke din notebook mens der hentes data fra harddisken. I modsat fald kan du miste data. For at beskytte harddisken bør du altid vente mindst 5 sekunder, før du tænder din notebook igen, efter du har slukket den Lysnetdrift Din notebook leveres med en universal-lysnetadapter til vekselstrøm, der automatisk indstiller sig til den tilbudte strømkilde. Følgende værdier understøttes: AC V~/ Hz. Læs sikkerhedsanvisningerne for strømforsyningen. Adapteren tilsluttes en stikkontakt med vekselstrøm via et netkabel. Lysnetadapterens jævnstrømskabel tilsluttes i din notebook. Adapteren forsyner din notebook med strøm, og oplader også batteriet. Dit batteri oplades også, når du arbejder med din notebook, mens lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapteren forbruger også strøm, når din notebook ikke er forbundet med lysnetadapteren. Træk derfor lysnetadapterens stik ud af stikkontakten, når den ikke er forbundet med din notebook. Brug kun denne notebook og den medfølgende lysnetadapter sammen med hinanden. Start din notebook Luk displayet op som beskrevet ovenfor, og tryk på tænd-/sluk-knappen. Følg vejledningen på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer de trin, du skal udføre. Velkomstproceduren fører dig gennem flere skærmbilleder og dialoger. Vælg det ønskede sprog og derefter indstillingerne for det pågældende land. 18

20 Licensaftale Læs licensaftalen grundigt igennem. Her finder du vigtige juridiske oplysninger om brugen af dit softwareprodukt. For at læse hele teksten skal du rulle nedad med musemarkøren, indtil du har nået slutningen af dokumentet. Du accepterer aftalen ved at klikke på feltet Jeg accepterer aftalen. Først derefter er du berettiget til at bruge produktet i overensstemmelse med betingelserne. Når du har indtastet et computernavn, kan du på siden Trådløs omgående forbinde din notebook med internettet, såfremt du har en korrekt konfigureret internetforbindelse. Hvis du springer dette punkt over, har du mulighed for at oprette forbindelse til internettet på Windows -brugergrænsefladen på et senere tidspunkt. Hvis du allerede har oprettet en internetforbindelse, kan du nu logge på din notebook med en Microsoft-konto. Microsoft Store giver dig f.eks. mulighed for at købe nye apps, eller at opdatere allerede installerede apps. Hvis du logger på med en lokal konto, kan du altid på et senere tidspunkt logge på med en Microsoft-kont. Følgende animerede vinduer er udelukkende informationer om betjeningen af det nye Windows -styresystem. Der kan ikke indtastes data under animationen. Når du har logget på, vises Windows -brugergrænsefladen. Windows kan i de første dage efter første installation opdatere og konfigurere data (f.eks. med nye opdateringer), hvilket kan medføre, at det varer længere tid at lukke din notebook ned og starte den. Sluk derfor ikke din notebook for tidligt. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. 19

21 6.3. Batteridrift Batterier lagrer elektrisk energi i deres celler og afgiver den igen efter behov. Oplad og aflad det nye batteri fuldstændigt to til tre gange efter hinanden, så det opnår dets fulde ydeevne! Dit batteris levetid og ydeevne afhænger af, om det er behandlet forsigtigt. Batteriet skal altid være fuldstændig afladet og lades fuldstændigt op igen for at optimere dets levetid og ydeevne. Læs også sikkerhedsanvisningerne i Sikkerhedsanvisninger Opladning af batteriet Batteriet oplades via lysnetadapteren. Når lysnetadapteren er tilsluttet, oplades batteriet automatisk, uafhængigt af, om din notebook er tændt eller ej. Det varer et par timer at oplade batteriet fuldstændigt, når din notebook er slukket. Hvis din notebook er tændt, varer opladningen betydeligt længere. Opladningen afbrydes, hvis batteriets temperatur eller spænding er for høj Afladning af batteriet Brug din notebook med batteriet, indtil den slukker af sig selv på grund af lavt batteriniveau. Datatab! Husk, at gemme de filer, du har åbnet, rettidigt, for at forhindre eventuelle mistede data Batteriydelse Den pågældende driftstid varierer, alt efter indstillingen af strømsparefunktionen. Desuden kræver din notebook mere ydelse til bestemte anvendelsesformål. Hvis du ignorerer advarselssignalerne for lavt batteriniveau, slukker din notebook. 20

22 6.4. Strømstyring Din notebook har automatiske og modificerbare strømspare- og strømstyringsfunktioner, der kan anvendes til at maksimere batteriets driftstid og reducere de samlede driftsomkostninger Tip til strømbesparelse Brug slumretilstandtasterne Fn +F2 til at skifte til strømbesparelsestilstand. Juster indstillingerne i Strømstyring for at optimere computerens strømstyring. For at reducere strømforbruget til nul bør du altid frakoble lysnetledningen, fjerne batteriet eller slukke på stikkontakten, hvis computeren ikke skal bruges i et stykke tid. Strømstyringsfunktionen gør computeren i stand til at skifte til en tilstand med lavt strømforbrug ( slumretilstand) efter en periode uden brugeraktivitet. For at kunne udnytte disse potentielle strømbesparelser, er strømstyringsfunktionen forudindstillet til at fungere på følgende måder, når systemet kører på lysnetstrøm: Der skiftes til energibesparende tilstand efter 10 minutter Batteridrift: Der skiftes til energibesparende tilstand efter 5 minutter Computeren forlader energibesparende tilstand, når du trykker på tænd/sluk-knappen. 21

23 7. Display 7.1. Sådan åbnes og lukkes displayet Displayet låses ved hjælp af displayhængslernes specielle konstruktion, så en ekstra låseanordning ikke er nødvendig. Luk displayet op til den ønskede position med tommelfingeren og pegefingeren. Fare for beskadigelse! Forsøg aldrig at åbne skærmen med magt. Ellers kan den blive beskadiget. Tag altid fat midt på skærmen, når du klapper den op, placerer den og lukker den. Klap ikke skærmen mere end 120 op. Lukning og åbning af displayet kan være tildelt forskellige funktioner via strømstyringen Tilslutning af en ekstern skærm Din notebook har en HDMI-indgang til en ekstern skærm. Luk din notebook ned. Tilslut den eksterne skærms signalkabel (ikke inkluderet) til HDMI-indgangen på din notebook. Forbind den eksterne skærm med det elektrisk ledningsnet, og tænd den. Tænd derefter for din notebook. 22

24 8. Dataindtastning 8.1. Tastaturet Ved at tildele enkelte taster dobbelte funktioner har du samme antal funktioner til rådighed som på et almindeligt Windows-tastatur. Nogle funktioner indtastes med Fn-tasten, som er typisk for notebooks Notebookspecifikke tastekombinationer Beskrivelse Fn + F1 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + Sleep Mørkere Reducerer displayets lysstyrke. Lysere Øger displayets lysstyrke. Vis Skifter skærmvisningen mellem LCD, eksternt display og samtidig visning. Lydløs Aktiverer eller deaktiverer lydafspilning. Lavere Reducerer lydstyrkene. Højere Øger lydstyrke. Touchpad Tænder eller slukker touchpad en. Flytilstand Med denne tastkombination kan du slå flytilstand til eller fra Touchpad en Fare for beskadigelse! Brug ikke kuglepenne eller andre genstande, fordi dette kan medføre en defekt på din touchpad. 23

25 Betjening af din touchpad med to fingre Din touchpad understøtter betjening med to fingre, der giver mulighed for at udføre bestemte kommandoer i nogle programmer. Du kan udføre følgende kommandoer med din touchpad: Illustration Kommando Funktion Saml to fingre, eller skil dem fra hinanden zoomer ud fra et objekt/ zoomer ind på et objekt Placer en finger i midten og tegn en cirkel med den anden finger Strejf to fingre samtidigt fra venstre mod højre/fra højre mod venstre Strejf nedad eller opad med to fingre samtidigt Strejf oppefra og nedad i touchpad'en Strejf fra yderst til højre i touchpad'en Roterer objektet mod uret Bladrer fremad/ tilbage Scroll-funktion. Anvendes i de fleste programmer til at rulle hen over skærmen uden at flytte markøren. Åbner kontekstmenuen på startskærmbilledet og fanebladene øverst og nederst i Internet Explorer Åbner menulinjen Strejf fra yderst til venstre i touchpad'en Bladrer gennem alle åbnede vinduer 24

26 9. Lydsystemet Din notebook er udstyret med et High Definition lydsystem med 2 højttalere (Dolby * * ). Via menuen Dolby i Højttaleregenskaber kan du lave personlige indstillinger. Dette sikrer en optimal understøttelse af alle almindelige programmer og spil Eksterne audiotilslutninger Din notebook er udstyret med en indbygget stereohøjttaler, så den altid kan afspille lyd uden ekstra udstyr. Brugen af eksterne tilslutninger giver dig en god mulighed for at forbinde din notebook med eksterne apparater. Med tastekombinationen Fn + F7 og Fn + F8 har du mulighed for at regulere lydstyrken. ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner samt ændringer af de grundlæggende indstillinger for driveren, softwaren eller operativsystemet skaber et for højt lydtrykniveau og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken til den laveste værdi inden afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Audio-udgang / headsæt For lydgengivelse via eksterne stereo apparater som f.eks. højtalere (aktive) eller hovedtelefoner. * Dolby er et registreret varemærke, der tilhører Dolby Laboratories. 25

27 10. Netværksdrift Wireless LAN (radio-netværk) Denne funktion giver dig mulighed for at oprette en netværksforbindelse til en modtager via radio. Læs de nødvendige forudsætninger. Wireless LAN-funktionen aktiveres og deaktiveres via Windows -menuen og er aktiveret fra fabrikken. Brug ikke WLAN-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Forudsætninger Som modtager kan man bruge et såkaldt LAN Access Point. Et Access Point er et trådløst netværk, der kommunikerer med din notebook, og som styrer adgangen til det lukkede netværk. LAN Access Points findes ofte i kontorlandskaber, lufthavne, på banegårde, universiteter eller internet-caféer. De giver mulighed for at få adgang til egne tjenester og netværker eller internettet. For det meste kræves der adgangsrettigheder, der som regel skal betales for. Ofte finder man Access Points med integreret DSL-modem. Disse såkaldte routere opretter forbindelse til eksisterende DSL-internetforbindelser og Wireless LAN. Der kan også oprettes forbindelse til andet terminaludstyr med Wireless LAN-funktionalitet uden Access Point. Netværket er dog uden router begrænset til direkte forbundne apparater. Hvis der anvendes kryptering til overførslen, skal den fungere på samme måde for alle apparater. Kryptering er en procedure, der beskytter netværket mod uautoriseret adgang. Transmissionshastigheden kan variere, alt efter afstanden til modtageren og dens udnyttelse. 26

28 10.2. Bluetooth Bluetooth-teknologien bruges til at etablere trådløse forbindelser på korte afstande. Bluetooth-apparatet overfører data via radiobølger, således at computere, mobiltelefoner, printere, tastaturer, mus og andre enheder kan kommunikere med hinanden uden kabel. Den trådløse Bluetooth-teknologi kan anvendes på mange forskellige måder. De følgende eksempler er kun et udvalg: Oprettelse af en trådløs forbindelse til internettet med en mobiltelefon. Overførsel af filer mellem computere eller mellem en computer og et andet apparat. Udskrivning med en Bluetooth-printer. Brug af et/en Bluetooth-tastatur og -mus. Forbindelse med et PAN (Personal Area Network). Den trådløse Bluetooth-teknologis dataoverførselshastighed kan variere, alt afhængig af apparatet eller omgivelsesfaktorer. Med et Bluetooth-apparat kan der overføres data gennem vægge, jakkelommer og attachétasker. Overførslen mellem Bluetooth-apparater foregår med en høj frekvens på 2,4 gigahertz (GHz). WLAN skal være aktiveret til Bluetooth High Speed-dataoverførsel, og modtageren skal også understøtte High Speed-tilstanden. Brug ikke Bluetooth-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Flytilstand (Fn + ) Alle radioforbindelser deaktiveres med flytilstanden (f.eks. WLAN, Bluetooth). Som standard er flytilstand deaktiveret, så alle radioforbindelser er til rådighed. 27

29 11. microsd-kortlæser Hukommelseskort er medier, der f.eks. anvendes inden for digital fotografi. Et h ukommelseskorts form og kapacitet kan variere, alt efter producent. Kontroller, at kontakterne vender i den rigtige retning, når du sætter hukommelseskortet i, som beskrevet nedenfor. Hvis kortet sættes forkert i, kan kortlæseren og/eller kortet blive beskadiget. Korttype Forbindelseskontakter microsd vender nedad Isætning af et hukommelseskort Hukommelseskort kan kun sættes i i én retning. Læs anvisningerne i afsnittet ovenfor. Skub kortet ind, indtil det klikker på plads Fjern hukommelseskortet For at fjerne SD-kort skal de først trykkes ind for at åbne låsen. Træk derefter kortet ud, og opbevar det et sikkert sted. 12. USB-indgang En Universal Serial Bus er standard for tilslutning af indlæseenheder, scannere og andet perifert udstyr. USB 3.0-indgangene er fuldstændig bagudkompatible. Din notebook er udstyret med 2 USB 2.0 -indgangen. Tilslut altid dine USB-apparater til den indgang, de er installeret i, hvis muligt. Ellers får apparaterne et nyt ID, og en ny installation af driveren er nødvendigt. 28

30 13. Harddisk Harddisken er dit primære lagermedie, som forener høj lagerkapacitet med hurtig dataadgang. Med din notebook følger en OEM-version* af operativsystemet Microsoft Windows, som understøtter alle notebook ens funktioner fuldt ud. Vi har på forhånd konfigureret din notebook ens harddisk sådan, at du kan arbejde optimalt med den uden selv at skulle installere noget. Windows -operativsystemet skal bruge en del af kapaciteten til at administrere harddisken, og hele harddiskens kapacitet er derfor ikke tilgængelig. Dette er forklaringen på eventuelle forskellige mellem BIOS-oplysningerne og operativsystemets oplysninger. På harddisken findes notebook ens operativsystem, andre programmer og sikkerhedsfiler, og der er derfor på forhånd brugt en del af den samlede kapacitet. Datatab! Forsøg aldrig at slukke notebook en, mens den får adgang til harddisken, da dette kan føre til datatab Vigtige mapper Datatab! Du bør ikke slette eller ændre disse mapper eller deres indhold, da der ellers kan gå data tabt, og det kan ske, at systemet ikke længere fungerer korrekt. På den partition (C:\) findes operativsystemet, programmerne og mappen Dokumenter for den konfigurerede bruger. Nedenfor finder du en oversigt over de vigtigste mapper og en beskrivelse af deres indhold. C:\Brugere Denne mappe indeholder en mappe for hver bruger, der er oprettet. I disse mapper findes vigtige filer og mapper, som er nødvendige for, at Windows kan starte og fungere. Ved leveringen er disse mapper skjult af sikkerhedshensyn. C:\Programmer I denne mappe findes de filer, der hører til de installerede programmer. C:\Windows Windows-installationens hovedmappe. Denne mappe indeholder operativsystemets filer. * Original Equipment Manufacturer/programversioner, der er købt af producenten og som normalt sælges i forbindelse med terminalenheder. 29

31 14. Beskyttelse af din notebook Din nye notebook har softwareløsninger til uautoriseret adgang Adgangskode Du kan beskytte din notebook med en adgangskode mod uautoriseret adgang. Adgangskoden oprettes i UEFI-firmwareindstillingen. Opbevar din kode et sikkert sted. Hvis du glemmer din kode, har du ikke mulighed for at slette den. Kontakt i givet fald din kundeservice. Du kan også bruge Windows-sikkerhedsfunktionen til at beskytte dine data mod uautoriseret adgang. 30

32 15. Nulstilling af din notebook til leveringstilstand Gendannelse af systemet med Windows gendannelsesværktøjer Hvis du har problemer med din apparat, kan du prøve at optimere, nulstille eller gendanne den. Ved en optimering af pc en geninstalleres Windows, og dine personlige filer og indstillinger bevares. De apps, der er leveret sammen med apparaten, og de apps, som du har installeret fra Windows Store, bliver også bevaret. Ved en nulstilling af apparaten geninstalleres Windows, og dine filer, indstillinger og apps slettes med undtagelse af de apps, apparaten blev leveret med Sådan genopfrisker du din enhed Åbn menuen Start. Tryk eller klik på Alle apps. Vælg app en Indstillinger på listen. Tryk eller klik på menupunktet Genoprettelse. Tryk eller klik på Opdatering og sikkerhed. Tryk eller klik under Nulstil denne pc på Kom i gang. Der vises et valgvindue. Her skal du vælge gendannelsesvalgmuligheden Gem mine filer for at genopfriske pc en Sådan nulstiller du din enhed Åbn menuen Start. Tryk eller klik på Alle apps. Vælg app en Indstillinger på listen. Tryk eller klik på menupunktet Genoprettelse. Tryk eller klik på Opdatering og sikkerhed. Tryk eller klik under Nulstil denne pc på Kom i gang. Der vises et valgvindue. Her skal du vælge gendannelsesvalgmuligheden Fjern alt for at geninstallere Windows helt. Foretag kun den ønskede gendannelse med strømforsyningen tilsluttet. 31

33 16. UEFI-firmwareindstilling I UEFI-indstillingerne (grundlæggende konfiguration af systemets hardware) har du en række muligheder for at indstille din notebooks virkemåde. Du kan for eksempel ændre grænsefladernes driftsmåde, sikkerhedsegenskaberne eller styringen af strømforsyningen. Din notebook er allerede indstillet på fabrikken, så en optimal drift er garanteret. Du må kun ændre indstillingerne, hvis det absolut er nødvendigt, og du er fortrolig med konfigurationsmulighederne Udførelse af UEFI-firmware-indstillingen Du kan kun udføre konfigurationsprogrammet lige efter systemstarten. Sluk din notebook, hvis den allerede er startet, og genstart den. Tryk på F2-funktionstasten for at starte UEFI-firmwareindstillingen. 32

34 17. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Hvordan aktiverer jeg Windows? Windows aktiveres automatisk, så snart en internetforbindelse oprettes. Hvornår anbefales det at gendanne leveringstilstanden? Denne metode bør kun vælges som sidste løsning. Læs i kapitlet Systemgendannelse, hvilke alternativer der findes. Hvordan sikkerhedskopierer jeg data? Sikkerhedskopier og gendan udvalgte data på eksterne medier for at blive fortrolig med teknikken. En sikkerhedskopiering er ubrugelig, hvis du ikke kan gendanne dataene, mediet er defekt eller ikke længere er tilgængeligt. Hvorfor skal jeg geninstallere min USB-enhed, selvom jeg allerede har gjort det? Hvis enheden ikke bruges i samme USB-indgang, som den er installeret i, får den automatisk en ny kode. Styresystemet behandler den så som en ny enhed og ønsker at geninstallere den. Brug den installerede driver, eller tilslut enheden til den indgang, den blev installeret i. 18. Kundeservice Førstehjælp ved hardwareproblemer Fejlfunktioner kan nogle gange have banale årsager, men kan også skyldes defekte komponenter. Du får her en rettesnor til, hvordan du kan løse problemet. Hvis de løsninger, der er anført her, ikke hjælper, hjælper vi dig gerne videre. Ring til os! Lokalisering af årsagen Start med en grundig visuel kontrol af alle kabelforbindelser. Hvis notebooken er tilsluttet ydre enheder, skal du også her kontrollere kablers stikforbindelser. Undgå at bytte vilkårligt om på kablerne til de forskellige enheder, heller ikke selvom de ser helt ens ud. Stikbenkonfigurationerne i kablerne kan være forskellige. 33

35 Notebooken starter ikke. Hvis notebooken kører på batteri, skal du tilslutte notebooken til lysnetadapteren og kontrollere, at batteriet er opladet eller oplader. Hvis notebooken allerede er tilsluttet netadapteren, skal du koble lysnetadapteren fra stikontakten og f.eks. tilslutte en lampe til den samme stikontakt for at teste den. Hvis lampen ikke fungerer, skal du spørge en elektriker til råds. Skærmen er sort. Denne fejl kan have forskellige årsager: Driftsindikatoren (tænd-/sluk-knappen) lyser ikke, og notebooken er i standbytilstand. Løsning: Tryk på tænd-/sluk-knappen. Notebooken slukker under brugen. Batteriet kan være afladet. Tilslut din notebook med lysnetadapteren, og oplad batteriet. Forkert visning af klokkeslæt og dato. Klik på klokkeslætsvisningen i proceslinjen. Vælg funktionen Skift dato og klokkeslæt, og indstil derefter de korrekt værdier. WLAN-/Bluetooth-forbindelserne fungerer ikke. Kontroller, om flytilstand er deaktiveret. Tryk på tastekombinationen Fn + for at åbne flytilstanden Touchpad en fungerer ikke. Tryk på tastekombinationen Fn + F9 for at aktivere touchpad en. Apps (f.eks. vejr app) kunne ikke vises som live-rude. Kontroller datoen, tidszonen og klokkeslættet Har du brug for y derligere hjælp? Hvis du på trods af forslagene i afsnittet ovenfor stadig har problemer, bedes du kontakte din hotline eller gå til Vi hjælper dig videre. Hav følgende data parat, før du kontakter dit Technologie Center: Har du udvidet eller ændret udgangskonfigurationen? Hvilke andre ydre enheder bruger du? Hvilke meldinger vises, hvis der vises nogen? Hvilken software anvendte du, da fejlen opstod? Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet? 34

36 18.4. Driverunderstøttelse Systemet med de installerede drivere er testet grundigt i vores testlaboratorier. I computerbranchen er det dog normalt, at driverne opdateres med jævne mellemrum. Dette kan f.eks. skyldes, at der har vist sig at være kompatibilitetsproblemer i forhold til andre, endnu ikke testede komponenter (programmer, enheder). Du finder aktuelle drivere på følgende internetadresser: Kontakt serviceadressen i det land, du har købt apparatet i Transport Læs følgende anvisninger, hvis du vil transportere din notebook: Efter transport af din notebook skal du vente med at tage den i brug, indtil den har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i din notebook, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Luk din notebook, og kontroller, at displayet lukkes helt. Brug altid en notebook-taske for at beskytte din notebook mod snavs, fugt, vibrationer og ridser. Brug altid den originale emballage til forsendelse af din notebook, og få rådgivning af transportvirksomheden om forsendelsen. Oplad altid dit batteri før længere rejser, og glem ikke lysnetadapteren. Forhør dig om strøm- og kommunikationsforsyningen på destinationen før en rejse. Køb de nødvendige adaptere til strøm eller kommunikation (LAN osv.), før du rejser, hvis nødvendigt. Når du går gennem bagagekontrollen i lufthavnen anbefales det, at du sender din notebook og alle magnetiske lagermedier (eksterne harddiske) gennem røntgenudstyret (den anordning, du stiller dine tasker på). Undgå magnetdetektoren (konstruktionen, du går igennem) eller magnetstaven (sikkerhedspersonalets håndholdte stav), fordi de måske kan ødelægge dine data Vedligeholdelse Notebookens kabinet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at stikkene under ingen omstændigheder kommer i berøring med vand, da dette kan medføre skader. Hvis dette alligevel sker, er det meget vigtigt, at stikkene tørres af, inden enheden bruges igen. 35

37 Du kan forlænge din notebooks levetid på følgende måde: Inden rengøring skal lysnetstikket og alle forbindelseskabler altid trækkes ud. Rengør kun din notebook med en fugtig og fnugfri klud. Brug ikke opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler. 19. Opgradering/ændring og reparation Opgraderinger af eller ændringer i din notebook må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Hvis du ikke har de nødvendige kvalifikationer, skal du kontakte en servicetekniker. Kontakt kundeservice, hvis du har tekniske problemer med din notebook. Hvis det er nødvendigt med en reparation, bør du kun henvende dig til vores autoriserede servicepartnere Anvisninger til serviceteknikeren Det er kun forbeholdt serviceteknikere at åbne din notebooks kabinet og opgradere eller ændre din notebook. Anvend kun originale reservedele. Træk alle strøm- og tilslutningskabler ud før kabinettet åbnes. Hvis strømforsyningen til din notebook ikke afbrydes før den åbnes, er der fare for, at komponenterne bliver beskadiget. Notebookens interne komponenter kan beskadiges som følge af elektrostatisk udladning (ESD). Udfør systemopgraderinger og -ændringer samt reparationer på en ESD-arbejdsplads. Hvis en sådan arbejdsplads ikke er til rådighed, skal du bære en antistatisk manchet eller røre ved en metalgenstand med god ledeevne. Skader, som skyldes ukorrekt håndtering, repareres af os mod betaling. 20. Genanvendelse og bortskaffelse Hvis du har spørgsmål vedrørende bortskaffelsen, skal du kontakte din forhandler eller vores kundeservice. Emballage Apparatet er lagt i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er lavet af råmaterialer og kan således genbruges og tilføres råmaterialekredsløbet igen. Apparat Enheden er udstyret med et integreret batteri. Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald.forhør dig i stedet hos de lokale myndigheder om mulighederne for miljømæssigt korrekt bortskaffelse på indsamlingssteder for el- og elektronikaffald. 36

38 21. Europæisk standard EN klasse II I aktiv-matrix LCDer (TFT) med en opløsning på 1920 x 1080 pixel, som hver består af tre subpixel (rød, grøn, blå), anvendes der i alt ca. 6,2 mio. styringstransistorer. På grund af det meget høje antal transistorer og den dermed forbundne yderst komplekse produktionsproces kan det i enkelte tilfælde ske, at en pixel eller enkelte subpixel ikke virker eller styres forkert. Tidligere var der altid mange forskellige grunde til at definere antallet af tilladte pixelfejl. De var dog for det meste meget komplicerede og helt forskellige fra producent til producent. MEDION følger derfor de strenge og forståelige krav i standarden EN , klasse II, som er opsummeret nedenfor, til alle TFT-displayprodukter under garantiafviklingen. Standarden EN definerer bl.a. generelle gældende forskrifter om pixelfejl. Pixelfejl kategoriseres i fire fejlklasser og tre fejltyper. Hver enkelt pixel består af tre subpixel med en grundfarve (rød, grøn, blå). Pixelopbygning 5 Pixel Linjer 5 Pixel Pixel Subpixel rød blå grøn 37

39 Pixelfejl-typer: Type 1: Konstant lysende pixel (lyst, hvidt punkt), selvom den ikke er aktiveret. En hvid pixel opstår på grund af, at alle tre subpixel lyser. Type 2: Ikke lysende pixel (mørkt, sort punkt), selvom den er aktiveret Type 3: Unormale eller defekte subpixel i farverne rød, grøn eller blå (f.eks. konstant lysende med halv lysstyrke, ikke lysende i en farve, blinkende eller blafrende, men ikke type 1 eller 2) Supplement: Cluster af type3 ( = Svigt af to eller flere subpixel i en blok på 5 x 5 pixel. En cluster er et felt på 5 x 5 pixel (15 x 5 subpixel). EN , fejlklasse II Opløsning Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Cluster Type 1, type 2 Type x x x x x x x x

40 22. Energy Star ENERGY STAR er et program, som varetages i fællesskab af U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy, og som har til formål at spare penge og beskytte miljøet i kraft af energieffektive produkter og praksisser. MEDION er stolt over at kunne tilbyde vores forbrugerprodukter, der er mærket som ENERGY STAR -kompatible. Medion Akoya S2218 er designet og testet til at stemme overens med ENERGY STAR 6-programmets krav til computere. Ved at bruge ENERGY STAR-kompatible produkter og udnytte din computers strømbesparelsesfunktioner reducerer du strømforbruget. En reduktion af strømforbruget kan bidrage til økonomiske besparelser, et renere miljø og reduktion af drivhusgasudledningerne. Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR på Medion opfordrer dig til at gøre effektivt forbrug af energi til en del af din dagligdag. For at hjælpe dig med dette har Medion forudindstillet, at følgende strømstyringsfunktioner skal aktiveres, når din computer har været inaktiv i et bestemt stykke tid: Sæt computeren i slumretilstand Batteritilstand Lysnettilstand 5 minutter 10 minutter 39

41 23. Tekniske data Generelt Systemtype Notebook MD (S2218) Integrerede ydre enheder 2 stereohøjttalere, WLAN-antenne Mål (B x D x H i mm) ca. 305 x 201 x 21 Vægt ca g (inkl. batteri) Installeret hukommelse 2 GB Hukommelsestype DDR3L SDRAM Harddisk 64 GB emmc (embedded Multimedia Card) Display Type ca. 29,5 cm (11,6 ) Maks. opløsning 1920 x 1080 pixel AC/DC-adapter Ktec KSASB VE Krævet netspænding V (50-60 Hz) AC-input V~, 0,6 A, Hz DC-output 19,5 V 2 A FARE! Fare for elektrisk stød! Der er strømførende dele inde i lysnetadapteren. Ved utilsigtet kortslutning er der fare for elektrisk stød eller brand! Åbn ikke kabinettet, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Må kun anvendes indendørs. 40

42 Batteri Energi 37 Wh ca. 8-9 timer Driftstid (afhænger af notebook-indstillingerne og af, hvordan den bruges) Omgivelsesbetingelser Min. driftstemperatur 5 C Maks. driftstemperatur 30 C Tilladt luftfugtighed ved drift % (ikke-kondenserende) Stik microsd kortlæser 2 x USB x HDMI Audiostik audioudgang / headsæt 41

43 24. Kolofen Copyright 2015 Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet. Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten, er forbudt. Ophavsretten tilhører firmaet: Medion AG Am Zehnthof Essen Tyskland Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. Brugsanvisningen kan efterbestilles via vores service-hotline og er til rådighed til download via serviceportalen Du kan også scanne den ovenstående QR-kode og indlæse brugsanvisningen på din mobile enhed via serviceportalen. 42

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning 39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x 25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283)

35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283) 35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 12/11/13 E-Mail: service-denmark@medion.com 99283

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819,

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, X6821, X6823, X6825 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

43,9 cm / 17,3" Notebook

43,9 cm / 17,3 Notebook 43,9 cm / 17,3" Notebook MEDION Erazer X7820 (MD 99085) Betjeningsvejledning Åben PC 1 8 2 3 4 7 6 3 5 Forside 9 Venstre side 15 15 10 16 11 13 Højre side 12 14 16 16 17 Betegnelse 1 Mikrofon 2 LCD-skærm

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet... 3 Sikkerhed ved tilslutning... 3 Strømforsyning... 3 Vedligeholdelse...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning 20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Multimedie-pc-system MEDION AKOYA P2120 D (MD 8836) Betjeningsvejledning

Multimedie-pc-system MEDION AKOYA P2120 D (MD 8836) Betjeningsvejledning Multimedie-pc-system MEDION AKOYA P2120 D (MD 8836) Betjeningsvejledning Oversigt over forbindelser Forside Bagside 8 1 9 13 12 7 3 4 5 14 9 15 16 27 11 20 24 POS Beskrivelse af komponenterne se side 1

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6 Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Driftssikkerhed og installation...2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet...3 Sikkerhed ved tilslutning...4 Strømforsyning...4 Vedligeholdelse...5

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010 120 x 200 cm 18 February 2010 Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Kabelforbindelser... 3 Konformitetsinformationer... 3 Vedligeholdelse... 4 Returnering

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA

29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA 29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Dokumentets bestillingsnr.: 383058-082 Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af hardware Batteri......................................... 3 TouchPad og tastatur.............................

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere