IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER"

Transkript

1 IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 3 Selskabets formål er at drive handel og tilknyttet aktivitet indenfor beklædning samt heraf afledt virksomhed. KAPITAL, AKTIER OG NOTERING 4 Selskabets aktiekapital udgør kr , fordelt i aktier på kr. 10 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 1

2 5 Selskabets aktier skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. 6 Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder også således, at de nye aktier anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange og uden fortegningsret for selskabets aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil i alt nominelt kr i forbindelse med, at de nye aktier tilbydes medarbejdere i selskabet og/eller dettes datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs. Bestyrelsen har i april 2005 udnyttet nom. kr af bemyndigelsen, hvorefter der resterer nom. kr heraf. Bemyndigelserne til bestyrelsen er gældende indtil den 31. oktober Nye aktier, der udstedes i henhold til bestyrelsens bemyndigelse, skal noteres på navn. Aktierne skal være frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelser. 2

3 6A Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, indtil den 31. oktober 2008, at udstede tegningsretter til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber for op til nominelt kr Bestyrelsen har den 15. april 2005 udnyttet nom. kr af bemyndigelsen, jfr. Vedtægternes Bilag 5. Bestyrelsen har den 19. maj 2006 yderligere udnyttet nom. kr af bemyndigelsen, jf. Vedtægternes Bilag 6, hvorefter der resterer nom. kr heraf. Bestyrelsen har den 23. november 2006 yderligere udnyttet nom. kr af bemyndigelsen, jf. vedtægternes Bilag 7, hvorefter der resterer nom. kr heraf. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsretter i henhold til denne bemyndigelse. Tegningsretterne skal give ret til at tegne aktier til en kurs, som fastsættes til den gennemsnitlige børskurs (baseret på "Alle handler" i den officielle kursliste) de seneste 5 børsdage forud for bestyrelsens beslutning om at udstede tegningsretter, dog således at tegningskursen minimum skal fastsættes til børskursen pr. den dag, hvor bestyrelsen træffer sin beslutning. Der betales ikke vederlag for tegningsretterne. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for tegningsretter, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil og med den 31. oktober 2008 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegningsretter. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsretter. Bestyrelsen har den 15. april 2005 truffet beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital med indtil nom. kr som følge af udnyttelse af udstedte warrants, jf. stk. 1 og bilag 5.Bestyrelsen har den 19. maj 2006 truffet beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital med indtil yderligere nom. kr , jf. stk. 1 og bilag 6. Der resterer herefter nom. kr af bemyndigelsen. Bestyrelsen har den 23. november 2006 truffet beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital med indtil yderligere nom. kr , jf. Stk. 1 og bilag 7. Der resterer herefter nom. kr af bemyndigelsen. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsretter, skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog og er frit omsættelige omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder, men eksistere på lige fod med andre aktier i selskabet. Såfremt der forinden udnyttelsen af tegningsretterne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen. Såfremt der inden tegningsretternes udnyttelse i selskabet træffes beslutning om indførelse af aktieklasser, skal hver aktie tegnet efter beslutningen på baggrund af tegningsretterne tilhøre den bedst stillede aktieklasse. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. 3

4 7 Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og udstedes gennem Værdipapircentralen. Ved registrering af aktierne i Værdipapircentralen udbetales udbytte ved overførelse til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Retten til udbytte forældes fem år efter forfaldsdagen, hvorefter udbyttet tilfalder selskabet. GENERALFORSAMLING 8 Alle generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel af bestyrelsen ved bekendtgørelse indrykket én gang i et eller flere landsdækkende dagblade efter bestyrelsens valg. Indkaldelsen skal være skriftlig til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, under den i aktiebogen registrerede adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden to måneder efter regnskabsårets udløb. Såfremt der foreligger forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såfremt der foreligger forslag til hvis afgørelse, der kræves tilslutning fra den i Aktieselskabslovens 79 angivne majoritet, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær. Senest otte dage før en generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsapporten med revisionspåtegning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. 4

5 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på skriftligt forlangende af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger efter skriftlig anmodning er modtaget af selskabet. 10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelt. 11 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 12 Foruden repræsentanter fra pressen er enhver aktionær berettiget til at deltage i generalforsamlingerne, når han senest fem kalenderdage før disses afholdelse har løst ad- 5

6 gangskort dertil hos selskabets pengeinstitut eller på selskabets hovedkontor mod behørig dokumentation for sin aktiebesiddelse. Enhver aktionær har ret til at møde sammen med rådgiver eller ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for en længere periode end ét år. 13 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagens behandling. 14 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning. Nærværende 14 om stemmeflertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig. 15 Ændringer og tilføjelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af beslutninger truffet af generalforsamlingen samt ordensmæssige vedtægtsændringer, som er påkrævet som følge af ændringer i lovgivningen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. 16 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 6

7 BESTYRELSE 17 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fire til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen samt eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter i henhold til lovgivningens regler herom. Genvalg kan finde sted. Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysninger om de opstilledes ledelseshverv i andre danske og udenlandske aktieselskaber bortset fra 100% ejede datterselskaber. 18 Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sammen og vælger blandt sine medlemmer en formand og tillige en eller to næstformænd. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt. 19 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal almindeligvis ske med mindst otte dages varsel. 20 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller en næstformand, er til stede. 21 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 7

8 22 Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. På ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 23 Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt vederlag, der godkendes i forbindelse med regnskabets godkendelse. DIREKTION 24 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én til tre direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen udpeger af direktørernes midte en administrerende direktør og eventuelt en viceadministrerende direktør. De nærmere regler for bestyrelsens og direktionens indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. TEGNINGSRET 25 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller af en næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. Selskabet tegnes ligeledes af to direktører i forening. 8

9 REGNSKAB OG REVISION 26 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Omlægningsåret løber fra den 1. januar 2001 til 30. juni Årsregnskabet og koncernregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af koncernens henholdsvis selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. 27 Selskabets regnskaber revideres som minimum af det i henhold til lovgivningen påkrævede antal statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. oo0oo Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2006 og af bestyrelsen den 23. november 2006 i henhold til bemyndigelse i vedtægternes 6A. København den 23. november 2006 I bestyrelsen: Niels Martinsen Henrik Heideby Ole Wengel Anders Colding Friis Niels Hermansen Leif Juul Jørgensen 9

10 BILAG 5 TEGNINGSRETTER (WARRANTS) 1. Beslutning Tegningsretter (warrants) I henhold til den bemyndigelse til at udstede tegningsretter (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer for indtil nom. kr , som bestyrelsen har fået i vedtægternes pkt. 6A, har bestyrelsen den 15. april 2005 besluttet at udstede tegningsretter, der giver ret til at tegne indtil nom. kr aktier. I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til tegningsretterne hørende kapitalforhøjelse på indtil nom. kr Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt for den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 2. Tegningsperiode og vederlag Tegningsretterne kan tegnes af nærmere angivne ledende medarbejdere i IC Companys koncernen i perioden fra den 18. april 2005 til den 30. april 2005, begge dage inklusive. Der betales ikke vederlag for tegningsretten. 3. Beløb og tegningskurs Hver tegningsret giver ret til tegning af én aktie à kr. 10 til en kurs svarende til den gennemsnitlige børskurs (baseret på Alle handler i den officielle kursliste) de seneste 5 børsdage forud for bestyrelsens beslutning om at udstede tegningsretter dog minimum slutkursen alle handler på Københavns Fondsbørs den 15. april med tillæg af 5% p.a. regnet fra den 15. april 2005 for hver aktie a nominelt kr. 10. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på grundlag af tegningsretterne, er nom. kr , og mindstebeløbet er nom. kr. 10, jf. dog punkt 6, hvorefter der i visse situationer foretages en ændring i det antal, som kan tegnes på grundlag af tegningsretterne. Der føres en fortegnelse over udstedte tegningsretter i tilknytning til selskabets aktiebog. 4. Udnyttelse af tegningsretterne 4.1 Tildelte tegningsretter kan udnyttes til tegning af aktier inden for en periode på indtil 2 uger fra selskabets offentliggørelse af årsregn-

11 skabsmeddelelse i henholdsvis 2006, 2007 og 2008 (i det følgende "tegningsperioder"). I hver tegningsperiode kan indtil 1/3 af de tildelte tegningsretter ad én gang udnyttes til tegning af aktier i selskabet. Uudnyttede tegningsretter for een tegningsperiode kan overføres til en senere tegningsperiode. Meddelelse om udnyttelse af tegningsretter skal være selskabet i hænde inden for de anførte tegningsperioder. Meddelelserne skal indeholde oplysning om medarbejderens depot i Værdipapircentralen, og medarbejderen skal betale tegningsbeløbet ved meddelelsens afgivelse. 4.2 Tegningsretternes udnyttelse er betinget af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling på udnyttelsestidspunktet. Fra det tidspunkt hvor medarbejderen har opsagt sin stilling i selskabet eller dets datterselskaber, bortfalder uudnyttede tegningsretter uden kompensation. 5. Ret til ekstraordinær udnyttelse 5.1 Uanset punkt 4.1 kan medarbejderen endvidere udnytte sine tegningsretter i følgende tilfælde: a) Selskabets ejerkreds forandres under omstændigheder, der - ifølge værdipapirhandelsloven - udløser pligt til afgivelse af købstilbud fra erhververen til de resterende aktionærer i selskabet. b) Selskabet beslutter at slette aktierne i selskabet fra notering. Medarbejderen kan alene udnytte sine tegningsretter ifølge underpunkt a) og b), såfremt medarbejderen har afgivet skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse om udnyttelse indenfor 3 måneder efter, at købstilbuddet, henholdsvis beslutningen om sletning, er blevet offentliggjort. 5.2 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at spalte selskabet på anden måde end anført i punkt 6.5 eller om at likvidere selskabet, har medarbejderen ret til at udnytte sine uudnyttede tegningsretter uanset punkt 4.1. Medarbejderen skal i så fald inden for 2 uger efter at selskabet har offentliggjort beslutningen om spaltning/likvidation, skriftligt over for selskabet meddele, at han/hun ønsker at udnytte sine tegningsretter. Medarbejderen skal samtidig indbetale tegningsbeløbet. Efter udløbet af denne periode bortfalder tegningsretter, hvorom der ikke er givet meddelelse om udnyttelse, automatisk og uden varsel eller kompensation.

12 6. Regulering af tegningskurs og/eller antallet af aktier, der kan tegnes på grundlag af tegningsretterne ved ændringer i selskabets kapitalforhold Såfremt der gennemføres ændringer i selskabets kapitalforhold, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af den i pkt. 1 anførte tegningskurs eller af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af tegningsretterne, jf. nærmere pkt Der foretages ingen regulering af tegningskursen eller af antallet af aktier som følge af kapitalforhøjelser, der gennemføres ved udnyttelse af tegningsretterne. 6.1 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om: - at forhøje selskabets aktiekapital til en lavere kurs end markedskurs, - at udstede tegningsretter, konvertible gældsbreve, aktieoptioner eller lignende, hvorved aktier i selskabet kan tegnes til en lavere kurs end markedskursen på tildelingstidspunktet, - at nedsætte selskabets aktiekapital ved udbetaling til aktionærerne til en højere kurs end markedskursen, skal tegningskursen reduceres i et sådant omfang, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.2 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om - at forhøje selskabets aktiekapital til en kurs over markedskurs for aktierne, eller - at nedsætte selskabets aktiekapital til en lavere kurs end markedskursen for aktierne ved udbetaling til aktionærerne, skal tegningskursen forøges i et sådant omfang, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.3 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om fusion med selskabet som det ophørende selskab, skal tegningsretterne overføres, således at de giver ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab, idet tegningskursen/antallet af aktier, der kan tegnes på baggrund af tegningsretterne reguleres i op- eller nedadgående retning på en sådan måde, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.4 Såfremt selskabet udsteder fondsaktier til de eksisterende aktionærer, forøges det antal aktier, der kan tegnes ifølge medarbejderens tegningsretter i samme forhold, ligesom tegningskursen reduceres

13 med et kursbeløb, der gør, at det forøgede antal aktier samlet kan tegnes for et beløb, som svarer til det beløb, det oprindelige antal aktier kunne tegnes for. 6.5 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at spalte selskabet, og alle aktionærer derved forholdsmæssigt modtager aktier i de(n) nye selskab(er) og samtidig bevarer aktier i selskabet, skal medarbejderen modtage tegningsretter i de(t) nye selskab(er) i samme forhold, som aktionærer i selskabet modtager aktier i de(t) nye selskab(er). Herudover skal tegningskursen på tidspunktet for udnyttelse af tegningsretterne reguleres således, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.6 Såfremt selskabets aktiekapital nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som medarbejderen kan tegne ved udnyttelse af tegningsretterne reduceres (nedrundet), således at medarbejderen i relation til kapitalandel i selskabet stilles, som om tegningsretterne var udnyttet umiddelbart forud for beslutningen om kapitalnedsættelsen. Tegningskursen ændres ikke. 6.7 Såfremt der sker kursrelevante ændringer i selskabet af lignende art og med lignende virkning for medarbejderen som anført i pkt , skal der på tilsvarende vis foretages en regulering af tegningskursen. 6.8 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at forøge eller nedsætte selskabets aktiekapital til markedskurs, at fusionere, hvorved selskabet er det fortsættende selskab, at udstede aktier, tegningsretter, konvertible obligationer, tegningsretter, aktieoptioner eller lignende til medarbejdere og/eller ledelsen i selskabet eller dets datterselskaber som led i en generel medarbejderaktieordning, eventuelt til en lavere kurs end markedskurs, eller at udbetale udbytte, foretages ingen regulering af tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes. 6.9 Såfremt ét af de i pkt anførte forhold foreligger forud for en udnyttelsesperiode, skal selskabets bestyrelse anmode selskabets revisor om at beregne den regulering, der skal foretages, således at beregningens resultat senest 1 uge før den pågældende udnyttelsesperiodes begyndelse ved skriftlig meddelelse kan fremsendes til medarbejderen.

14 7. Overdragelse Revisors beregning skal ske i henhold til anerkendte principper. I det omfang beregningen forudsætter en fastlæggelse af selskabets markedsværdi, skal en fastsættelse heraf ske på grundlag af almindeligt anerkendte principper herfor, herunder under behørig hensyntagen til børskursen på selskabets aktier. Revisors beregning er endelig og bindende for selskabet og medarbejderen. Såfremt reguleringer i henhold til dette pkt. 6 indebærer, at tegningskursen bliver lavere end pari, kan tegningsretterne som udgangspunkt ikke udnyttes. Medarbejderen kan dog udnytte tegningsretterne, såfremt denne accepterer, at tegningskursen forhøjes til pari, uden at dette giver ret til kompensation. Tegningsretterne kan ikke - med mindre selskabets bestyrelse samtykker heri - gøres til genstand for udlæg, overdrages eller på anden måde overføres, herunder i forbindelse med bodeling, hverken til eje eller sikkerhed. 8. Skattemæssige konsekvenser De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsretterne, herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsretternes udnyttelse, er selskabet uvedkommende. 9. Vilkår for nye aktier I henhold til bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsretter gælder som vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretter, at at at at at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsretterne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer, nye aktier udstedt på grundlag af tegningsretterne indbetales kontant ved tegning, nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne skal være omsætningspapirer, der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,

15 at at at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det regnskabsår hvori aktierne tegnes, men ikke for det forudgående regnskabsår, såfremt der forinden udnyttelse af tegningsretterne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen, og selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsretterne og efterfølgende kapitalforhøjelser i forbindelse hermed. Selskabets omkostninger forbundet med udstedelse af tegningsretterne andrager kr og udgifterne til dertil hørende kapitalforhøjelser anslås at andrage kr pr. kapitalforhøjelse. 10. Gennemførelse af kapitalforhøjelse Bestyrelsen gennemfører de til udnyttelsen af tegningsretterne hørende kapitalforhøjelser i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens 36. Med hensyn til de nye aktiers rettigheder henvises til pkt. 9."

16 BILAG 6 TEGNINGSRETTER (WARRANTS) 1. Beslutning Tegningsretter (warrants) I henhold til bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsretter (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer for indtil nom. DKK , som bestyrelsen har fået i vedtægternes pkt. 6A, har bestyrelsen den 19. maj 2006 besluttet at udstede tegningsretter, der giver ret til at tegne indtil nom. DKK aktier. I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til tegningsretterne hørende kapitalforhøjelse på indtil nom. DKK Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt for den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 2. Tegningsperiode og vederlag Tegningsretterne kan tegnes af nærmere angivne ledende medarbejdere i IC Companys koncernen i perioden fra den 19. maj 2006 til den 31. maj 2006, begge dage inklusive. Der betales ikke vederlag for tegningsretten. 3. Beløb og tegningskurs Hver tegningsret giver ret til tegning af én aktie a DKK 10 til en kurs svarende til den gennemsnitlige børskurs (baseret på Alle handler i den officielle kursliste) de seneste 5 børsdage forud for bestyrelsens beslutning om at udstede tegningsretter dog minimum slutkursen alle handler på Københavns Fondsbørs den 19. maj med tillæg af 5% p.a. regnet fra den 19. maj 2006 for hver aktie a nominelt DKK 10. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på grundlag af tegningsretterne, er nom. DKK , og mindstebeløbet er nom. DKK 10, jf. dog punkt 6, hvorefter der i visse situationer foretages en ændring i det antal, som kan tegnes på grundlag af tegningsretterne. Der føres en fortegnelse over udstedte tegningsretter i tilknytning til selskabets aktiebog. 4. Udnyttelse af tegningsretterne 4.1 Tildelte tegningsretter kan udnyttes til tegning af aktier inden for en periode på indtil 2 uger fra selskabets offentliggørelse af årsregn-

17 skabsmeddelelse i henholdsvis 2007, 2008 og 2009 (i det følgende "tegningsperioder"). I hver tegningsperiode kan indtil 1/3 af de tildelte tegningsretter ad én gang udnyttes til tegning af aktier i selskabet. Uudnyttede tegningsretter for een tegningsperiode kan overføres til en senere tegningsperiode. Meddelelse om udnyttelse af tegningsretter skal være selskabet i hænde inden for de anførte tegningsperioder. Meddelelserne skal indeholde oplysning om medarbejderens depot i Værdipapircentralen, og medarbejderen skal betale tegningsbeløbet ved meddelelsens afgivelse. 4.2 Tegningsretternes udnyttelse er betinget af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling på udnyttelsestidspunktet. Fra det tidspunkt hvor medarbejderen har opsagt sin stilling i selskabet eller dets datterselskaber, bortfalder uudnyttede tegningsretter uden kompensation. 5. Ret til ekstraordinær udnyttelse 5.1 Uanset punkt 4.1 kan medarbejderen endvidere udnytte sine tegningsretter i følgende tilfælde: a) Selskabets ejerkreds forandres under omstændigheder, der - ifølge værdipapirhandelsloven - udløser pligt til afgivelse af købstilbud fra erhververen til de resterende aktionærer i selskabet. b) Selskabet beslutter at slette aktierne i selskabet fra notering. Medarbejderen kan alene udnytte sine tegningsretter ifølge underpunkt a) og b), såfremt medarbejderen har afgivet skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse om udnyttelse indenfor 3 måneder efter, at købstilbuddet, henholdsvis beslutningen om sletning, er blevet offentliggjort. 5.2 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at spalte selskabet på anden måde end anført i punkt 6.5 eller om at likvidere selskabet, har medarbejderen ret til at udnytte sine uudnyttede tegningsretter uanset punkt 4.1. Medarbejderen skal i så fald, inden for 2 uger efter at selskabet har offentliggjort beslutningen om spaltning/likvidation, skriftligt over for selskabet meddele, at han/hun ønsker at udnytte sine tegningsretter. Medarbejderen skal samtidig indbetale tegningsbeløbet. Efter udløbet af denne periode bortfalder tegningsretter, hvorom der ikke er givet meddelelse om udnyttelse, automatisk og uden varsel eller kompensation.

18 6. Regulering af tegningskurs og/eller antallet af aktier, der kan tegnes på grundlag af tegningsretterne ved ændringer i selskabets kapitalforhold Såfremt der gennemføres ændringer i selskabets kapitalforhold, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af den i pkt. 1 anførte tegningskurs eller af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af tegningsretterne, jf. nærmere pkt Der foretages ingen regulering af tegningskursen eller af antallet af aktier som følge af kapitalforhøjelser, der gennemføres ved udnyttelse af tegningsretterne. 6.1 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om: - at forhøje selskabets aktiekapital til en lavere kurs end markedskurs, - at udstede tegningsretter, konvertible gældsbreve, aktieoptioner eller lignende, hvorved aktier i selskabet kan tegnes til en lavere kurs end markedskursen på tildelingstidspunktet, - at nedsætte selskabets aktiekapital ved udbetaling til aktionærerne til en højere kurs end markedskursen, skal tegningskursen reduceres i et sådant omfang, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.2 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om - at forhøje selskabets aktiekapital til en kurs over markedskurs for aktierne, eller - at nedsætte selskabets aktiekapital til en lavere kurs end markedskursen for aktierne ved udbetaling til aktionærerne, skal tegningskursen forøges i et sådant omfang, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.3 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om fusion med selskabet som det ophørende selskab, skal tegningsretterne overføres, således at de giver ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab, idet tegningskursen/antallet af aktier, der kan tegnes på baggrund af tegningsretterne reguleres i op- eller nedadgående retning på en sådan måde, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.4 Såfremt selskabet udsteder fondsaktier til de eksisterende aktionærer, forøges det antal aktier, der kan tegnes ifølge medarbejderens tegningsretter i samme forhold, ligesom tegningskursen reduceres

19 med et kursbeløb, der gør, at det forøgede antal aktier samlet kan tegnes for et beløb, som svarer til det beløb, det oprindelige antal aktier kunne tegnes for. 6.5 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at spalte selskabet, og alle aktionærer derved forholdsmæssigt modtager aktier i de(n) nye selskab(er) og samtidig bevarer aktier i selskabet, skal medarbejderen modtage tegningsretter i de(t) nye selskab(er) i samme forhold, som aktionærer i selskabet modtager aktier i de(t) nye selskab(er). Herudover skal tegningskursen på tidspunktet for udnyttelse af tegningsretterne reguleres således, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.6 Såfremt selskabets aktiekapital nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som medarbejderen kan tegne ved udnyttelse af tegningsretterne reduceres (nedrundet), således at medarbejderen i relation til kapitalandel i selskabet stilles, som om tegningsretterne var udnyttet umiddelbart forud for beslutningen om kapitalnedsættelsen. Tegningskursen ændres ikke. 6.7 Såfremt der sker kursrelevante ændringer i selskabet af lignende art og med lignende virkning for medarbejderen som anført i pkt , skal der på tilsvarende vis foretages en regulering af tegningskursen. 6.8 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at forøge eller nedsætte selskabets aktiekapital til markedskurs, at fusionere, hvorved selskabet er det fortsættende selskab, at udstede aktier, tegningsretter, konvertible obligationer, tegningsretter, aktieoptioner eller lignende til medarbejdere og/eller ledelsen i selskabet eller dets datterselskaber som led i en generel medarbejderaktieordning, eventuelt til en lavere kurs end markedskurs, eller at udbetale udbytte, foretages ingen regulering af tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes. 6.9 Såfremt ét af de i pkt anførte forhold foreligger forud for en udnyttelsesperiode, skal selskabets bestyrelse anmode selskabets revisor om at beregne den regulering, der skal foretages, således at beregningens resultat senest 1 uge før den pågældende udnyttelsesperiodes begyndelse ved skriftlig meddelelse kan fremsendes til medarbejderen.

20 7. Overdragelse Revisors beregning skal ske i henhold til anerkendte principper. I det omfang beregningen forudsætter en fastlæggelse af selskabets markedsværdi, skal en fastsættelse heraf ske på grundlag af almindeligt anerkendte principper herfor, herunder under behørig hensyntagen til børskursen på selskabets aktier. Revisors beregning er endelig og bindende for selskabet og medarbejderen. Såfremt reguleringer i henhold til dette pkt. 6 indebærer, at tegningskursen bliver lavere end pari, kan tegningsretterne som udgangspunkt ikke udnyttes. Medarbejderen kan dog udnytte tegningsretterne, såfremt denne accepterer, at tegningskursen forhøjes til pari, uden at dette giver ret til kompensation. Tegningsretterne kan ikke - med mindre selskabets bestyrelse samtykker heri - gøres til genstand for udlæg, overdrages eller på anden måde overføres, herunder i forbindelse med bodeling, hverken til eje eller sikkerhed. 8. Skattemæssige konsekvenser De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsretterne, herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsretternes udnyttelse, er selskabet uvedkommende. 9. Vilkår for nye aktier I henhold til bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsretter gælder som vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretter, at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsretterne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsretterne indbetales kontant ved tegning, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne skal være omsætningspapirer, at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,

21 at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det regnskabsår, hvori aktierne tegnes, men ikke for det forudgående regnskabsår, at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsretterne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen, og at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsretterne og efterfølgende kapitalforhøjelser i forbindelse hermed. Selskabets omkostninger forbundet med udstedelse af tegningsretterne andrager DKK og udgifterne til dertil hørende kapitalforhøjelser anslås at andrage DKK pr. kapitalforhøjelse. 10. Gennemførelse af kapitalforhøjelse Bestyrelsen gennemfører de til udnyttelsen af tegningsretterne hørende kapitalforhøjelser i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens 36. Med hensyn til de nye aktiers rettigheder henvises til pkt. 9.

22 BILAG 7 TEGNINGSRETTER (WARRANTS) 1. Beslutning Tegningsretter (warrants) I henhold til bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsretter (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer for indtil nom. DKK , som bestyrelsen har fået i vedtægternes pkt. 6A, har bestyrelsen den 23. november 2006 besluttet at udstede tegningsretter, der giver ret til at tegne indtil nom. DKK aktier. I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til tegningsretterne hørende kapitalforhøjelse på indtil nom. DKK Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt for den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 2. Tegningsperiode og vederlag Tegningsretterne kan tegnes af nærmere angivne ledende medarbejdere i IC Companys koncernen i perioden fra den 24. november 2006 til den 8. december 2006, begge dage inklusive. Der betales ikke vederlag for tegningsretten. 3. Beløb og tegningskurs Hver tegningsret giver ret til tegning af én aktie a DKK 10 til en kurs svarende til den gennemsnitlige børskurs (baseret på Alle handler i den officielle kursliste) de seneste 5 børsdage forud for bestyrelsens beslutning om at udstede tegningsretter dog minimum slutkursen alle handler på Københavns Fondsbørs den 23. november med tillæg af 5% p.a. regnet fra den 24. november 2006 for hver aktie a nominelt DKK 10. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på grundlag af tegningsretterne, er nom. DKK , og mindstebeløbet er nom. DKK 10, jf. dog punkt 6, hvorefter der i visse situationer foretages en ændring i det antal, som kan tegnes på grundlag af tegningsretterne. Der føres en fortegnelse over udstedte tegningsretter i tilknytning til selskabets aktiebog.

23 4. Udnyttelse af tegningsretterne 4.1 Tildelte tegningsretter kan udnyttes til tegning af aktier inden for en periode på indtil 2 uger fra selskabets offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse i henholdsvis 2007, 2008 og 2009 (i det følgende "tegningsperioder"). I hver tegningsperiode kan indtil 1/3 af de tildelte tegningsretter ad én gang udnyttes til tegning af aktier i selskabet. Uudnyttede tegningsretter for een tegningsperiode kan overføres til en senere tegningsperiode. Meddelelse om udnyttelse af tegningsretter skal være selskabet i hænde inden for de anførte tegningsperioder. Meddelelserne skal indeholde oplysning om medarbejderens depot i Værdipapircentralen, og medarbejderen skal betale tegningsbeløbet ved meddelelsens afgivelse. 4.3 Tegningsretternes udnyttelse er betinget af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling på udnyttelsestidspunktet. Fra det tidspunkt hvor medarbejderen har opsagt sin stilling i selskabet eller dets datterselskaber, bortfalder uudnyttede tegningsretter uden kompensation. 5. Ret til ekstraordinær udnyttelse 5.1 Uanset punkt 4.1 kan medarbejderen endvidere udnytte sine tegningsretter i følgende tilfælde: a) Selskabets ejerkreds forandres under omstændigheder, der - ifølge værdipapirhandelsloven - udløser pligt til afgivelse af købstilbud fra erhververen til de resterende aktionærer i selskabet. b) Selskabet beslutter at slette aktierne i selskabet fra notering. Medarbejderen kan alene udnytte sine tegningsretter ifølge underpunkt a) og b), såfremt medarbejderen har afgivet skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse om udnyttelse indenfor 3 måneder efter, at købstilbuddet, henholdsvis beslutningen om sletning, er blevet offentliggjort. 5.2 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at spalte selskabet på anden måde end anført i punkt 6.5 eller om at likvidere selskabet, har medarbejderen ret til at udnytte sine uudnyttede tegningsretter uanset punkt 4.1. Medarbejderen skal i så fald, inden for 2 uger efter at selskabet har offentliggjort beslutningen om spaltning/likvidation, skriftligt over for selskabet med-

24 dele, at han/hun ønsker at udnytte sine tegningsretter. Medarbejderen skal samtidig indbetale tegningsbeløbet. Efter udløbet af denne periode bortfalder tegningsretter, hvorom der ikke er givet meddelelse om udnyttelse, automatisk og uden varsel eller kompensation. 6. Regulering af tegningskurs og/eller antallet af aktier, der kan tegnes på grundlag af tegningsretterne ved ændringer i selskabets kapitalforhold Såfremt der gennemføres ændringer i selskabets kapitalforhold, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af den i pkt. 1 anførte tegningskurs eller af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af tegningsretterne, jf. nærmere pkt Der foretages ingen regulering af tegningskursen eller af antallet af aktier som følge af kapitalforhøjelser, der gennemføres ved udnyttelse af tegningsretterne. 6.1 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om: - at forhøje selskabets aktiekapital til en lavere kurs end markedskurs, - at udstede tegningsretter, konvertible gældsbreve, aktieoptioner eller lignende, hvorved aktier i selskabet kan tegnes til en lavere kurs end markedskursen på tildelingstidspunktet, - at nedsætte selskabets aktiekapital ved udbetaling til aktionærerne til en højere kurs end markedskursen, skal tegningskursen reduceres i et sådant omfang, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.2 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om - at forhøje selskabets aktiekapital til en kurs over markedskurs for aktierne, eller - at nedsætte selskabets aktiekapital til en lavere kurs end markedskursen for aktierne ved udbetaling til aktionærerne, skal tegningskursen forøges i et sådant omfang, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.3 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om fusion med selskabet som det ophørende selskab, skal tegningsretterne overføres, således at de giver ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab, idet tegningskursen/antallet af aktier, der kan tegnes på

25 baggrund af tegningsretterne reguleres i op- eller nedadgående retning på en sådan måde, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.4 Såfremt selskabet udsteder fondsaktier til de eksisterende aktionærer, forøges det antal aktier, der kan tegnes ifølge medarbejderens tegningsretter i samme forhold, ligesom tegningskursen reduceres med et kursbeløb, der gør, at det forøgede antal aktier samlet kan tegnes for et beløb, som svarer til det beløb, det oprindelige antal aktier kunne tegnes for. 6.5 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at spalte selskabet, og alle aktionærer derved forholdsmæssigt modtager aktier i de(n) nye selskab(er) og samtidig bevarer aktier i selskabet, skal medarbejderen modtage tegningsretter i de(t) nye selskab(er) i samme forhold, som aktionærer i selskabet modtager aktier i de(t) nye selskab(er). Herudover skal tegningskursen på tidspunktet for udnyttelse af tegningsretterne reguleres således, at markedsværdien af tegningsretterne forbliver uændret. 6.6 Såfremt selskabets aktiekapital nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som medarbejderen kan tegne ved udnyttelse af tegningsretterne reduceres (nedrundet), således at medarbejderen i relation til kapitalandel i selskabet stilles, som om tegningsretterne var udnyttet umiddelbart forud for beslutningen om kapitalnedsættelsen. Tegningskursen ændres ikke. 6.7 Såfremt der sker kursrelevante ændringer i selskabet af lignende art og med lignende virkning for medarbejderen som anført i pkt , skal der på tilsvarende vis foretages en regulering af tegningskursen. 6.8 Såfremt selskabets kompetente organer træffer beslutning om at forøge eller nedsætte selskabets aktiekapital til markedskurs, at fusionere, hvorved selskabet er det fortsættende selskab, at udstede aktier, tegningsretter, konvertible obligationer, tegningsretter, aktieoptioner eller lignende til medarbejdere og/eller ledelsen i selskabet eller dets datterselskaber som led i en generel medarbejderaktieordning, eventuelt til en lavere kurs end markedskurs, eller at udbetale udbytte,

26 foretages ingen regulering af tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes. 6.9 Såfremt ét af de i pkt anførte forhold foreligger forud for en udnyttelsesperiode, skal selskabets bestyrelse anmode selskabets revisor om at beregne den regulering, der skal foretages, således at beregningens resultat senest 1 uge før den pågældende udnyttelsesperiodes begyndelse ved skriftlig meddelelse kan fremsendes til medarbejderen. 7. Overdragelse Revisors beregning skal ske i henhold til anerkendte principper. I det omfang beregningen forudsætter en fastlæggelse af selskabets markedsværdi, skal en fastsættelse heraf ske på grundlag af almindeligt anerkendte principper herfor, herunder under behørig hensyntagen til børskursen på selskabets aktier. Revisors beregning er endelig og bindende for selskabet og medarbejderen. Såfremt reguleringer i henhold til dette pkt. 6 indebærer, at tegningskursen bliver lavere end pari, kan tegningsretterne som udgangspunkt ikke udnyttes. Medarbejderen kan dog udnytte tegningsretterne, såfremt denne accepterer, at tegningskursen forhøjes til pari, uden at dette giver ret til kompensation. Tegningsretterne kan ikke - med mindre selskabets bestyrelse samtykker heri - gøres til genstand for udlæg, overdrages eller på anden måde overføres, herunder i forbindelse med bodeling, hverken til eje eller sikkerhed. 8. Skattemæssige konsekvenser De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsretterne, herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsretternes udnyttelse, er selskabet uvedkommende. 9. Vilkår for nye aktier I henhold til bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsretter gælder som vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretter, at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsretterne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsretterne indbetales kontant ved tegning,

27 at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne skal være omsætningspapirer, at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det regnskabsår, hvori aktierne tegnes, men ikke for det forudgående regnskabsår, at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsretterne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsretterne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen, og at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsretterne og efterfølgende kapitalforhøjelser i forbindelse hermed. Selskabets omkostninger forbundet med udstedelse af tegningsretterne andrager DKK og udgifterne til dertil hørende kapitalforhøjelser anslås at andrage DKK pr. kapitalforhøjelse. 10. Gennemførelse af kapitalforhøjelse Bestyrelsen gennemfører de til udnyttelsen af tegningsretterne hørende kapitalforhøjelser i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens 36. Med hensyn til de nye aktiers rettigheder henvises til pkt. 9.

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry Internional A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014 VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S pr. 16. juni 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Kapital og aktier 3 4-7 Generalforsamling 3 8 Ledelse 4 9 Tegningsregel 5 10 Revision 5 11-12 Regnskab 5 13

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Danisco A/S 25. januar 2007 Navn, hjemsted og formål 1 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S (Danisco A/S) Danisco

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) SELSKABETS NAVN og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er drive forskning, handel, fabrikion

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for Eik Banki P/F

Vedtægter for Eik Banki P/F Forslag til ændring i Vedtægter for Eik Banki P/F Den originale version af disse vedtægter er affattet på færøsk. Dette er en oversættelse til dansk af den originale version. I tilfælde af uoverensstemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere