Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I"

Transkript

1 Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2016 Havneguiden 2016 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon

2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til Stævnemøde i Struer... 4 Side Struer Sø... 5 Struer Sejlklub... 5 Nyttige oplysninger for lyst- og tursejlere... 6 Bekendtgørelse om standardreglement Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn Kort over Holstebro-Struer Havn Regler for afvaskning af lystbåde, maskiner m.v Generelle regler og betaling af gæstesejler afgift Regelsæt for Frihavnsordningen Takster og pladslejeafgift for lystbåde... 21

4 Holstebro-Struer Lystbådehavn byder velkommen til Stævnemøde Holstebro-Struer Lystbådehavn er Limfjordens største og har med sin fine beliggenhed og mange gode faciliteter tiltrukket fastliggende lystsejlere fra et stort geografisk område. I takt med stigningen i antallet af fastliggende og deres tilfredshed har rygtet spredt sig til de havne, som "vore sejlere" besøger. 4 I sommermånederne summer havnen af solskin og liv - en skøn forening af landkrabber, turister, fastliggende og gæstesejlere. Alle medvirker de til at skabe den stemning og det specielle miljø, som så mange sætter pris på. Havnens personale sætter en ære i, at Holstebro-Struer Lystbådehavn hele tiden fremtræder ren, indbydende og brugervenlig. Vi forsøger at skabe de bedst tænkelige fysiske rammer, men det er havnens brugere, der skal fylde dem ud! Velkommen til endnu en sejlersæson i Struer! Kontorets åbningstider: 1. april til 14. november mandag - torsdag 08:00-15:00 fredag 08:00-12: november til 31. marts Mandag torsdag 08:00-12:00 Havneadministrationen

5 STRUER SØ Sejlerglæde for børn i alle aldre! Struer Sø er stedet hvor børn og unge mødes i fælles oplevelser til lands og til vands. Vi lægger vægt på spejderideen, på gode oplevelser i fællesskab på tværs af alder og baggrund og på tryghed i sejladsen. Men også på at prøve nyt og flytte grænser under kyndig voksenvejledning. Sø troppen har ca. 50 medlemmer mellem 7 og 23 år. Der er aktivitet i Søspejderstationen eller på fjorden næsten alle hverdage året rundt, samt i mange weekender. Hele sommeren sejler alle børn, også de mindste i vore Optimist-, Wayfarer- eller Aalborgjoller, mens de ældste har deres egen Juniorbåd. Med jævne mellemrum tager vi også på tur i større kølbåde. Om vinteren dyrkes det mere traditionelle spejderarbejde, og vi er tilknyttet Det Danske Spejderkorps. Ønskes yderligere oplysninger så ring til: KONTAKTPERSONER Gruppeleder Martin Arne Henriksen Tranevej 6 Bremdal 7600 Struer Telefon / eller kig ind i Søspejderstationen på hjørnet lige over for Struer Sejlklub. Tjek også internettet på STRUER SEJLKLUB Struer Sejlklub er en aktiv og synlig klub med mange forskelligartede aktiviteter. Struer Sejlklub har et stort moderne klubhus med hyggelige lokaler. Sejlklubbens aktiviteter skaber liv på fjord og i havn. Ud over de sejlsportsmæssige aktiviteter har klubben mange tilbud til familien/tursejlerne. F.eks. aftaler om at medlemmerne frit kan benytte andre havne og har adgang til ankerbøjer på fjorden samt i forbindelse med fællesture. Dertil kommer tilbud om praktiske og teoretiske uddannelser i sejlads og sø sikkerhed. Yderligere oplysninger kan fås ved: KONTAKTPERSONER Formand Søren Antonsen Østre Hovedgade Hjerm Telefon Kasserer Jan Skou Møller Sveavej Holstebro Telefon Eller henvend dig i klubhuset eller hos en af de mange sejlere, der fører klubbens stander.

6 Nyttige oplysninger for lyst- og tursejlere Elforsyning Der forefindes 220 Volt-elforsyning på alle broer. Dertil kommer 380 Voltelforsyning på servicekajen ved bro nr Se oversigtskortet side Ferskvandsforsyning Forefindes på alle broer samt på servicekajen ved bro nr. 1. Se oversigtskort side Gasforsyning Keld Bachs Eftf. Dieselforsyning Stander ved bassin II i Gl. Havn. Registrering af gæstesejlere For betaling og registrering benyttes automaten ved servicebygningen. Bad og toiletfaciliteter I forlængelse af Struer Sejlklubhus findes de nødvendige bade- og toiletfaciliteter. Her er der ligeledes mulighed for at benytte møntvask samt telefon i Restaurant Marina Club. Se oversigtskortet side Forbudte områder Lystbåde må ikke ligge i trafikhavnen Se afmærkede område på oversigtskortet på side Affaldshåndtering I henhold til ordensreglerne for Holstebro-Struer Havn samt betingelserne for havnens status med "Det Blå Flag" må intet affald henkastes på eller i havnen. Benyt venligst de opstillede affaldscontainere på miljøpladsen. Overfladebehandling Mindre overfladebehandlingsarbejder almindelig vedligeholdelse som plet- reparationer af få m 2 der indebærer sandblæsning, sprøjtemaling og lignende kan tillades på de af havnen anviste pladser på land eller i bassin. Der skal imidlertid udformes en ansøgning omfattende tidsplan og formodet omfang til Havnekontoret. Arbejdet kan først påbegyndes, når Havnekontorets tilladelse er givet i henhold til gældende standardvilkår. Disse vilkår bevirker, at der skal træffes foranstaltninger vedrørende de nødvendige forsikringer og en minimering af generne for det omkringliggende miljø, lige som havnen ikke kan drages til ansvar ved skader. Mastehåndtering Der er selvbetjent mastekran indtil 299 kg ved servicekajen ved bro nr. 1. Se oversigtskortet side Det forefindes betjent mastekran i trafikhavnen. Henvendelse på Havnekontoret. Takster Alle takster for pladsleje (gæstesejlerafgift), el- og miljøafgift, skilte, kranleje og vinteropbevaring er oplyst i takstoversigt på side 20, 21 og 22.

7 Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 16. december 1999 o m h e n l æ g g e l s e a f o p g a v e r t i l K y s t i n - spektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne: 1. Det i bilag 1 anførte "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne. 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og 15, jf. 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fast- satte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærd i g et. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Kystinspektoratet, den 15. april 2002 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne 7 For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn. Det individuelle ordensreglement skal henvise til "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden. 1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden. 1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov. 1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være ifør t uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges. 2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m. 2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendig- hed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil. 2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne). 2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. 2.4 For sejladsen inden for havnens om- råde gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige

8 regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del. 2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget. 2.6 Fastliggende far tøjer må b or tset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser. 2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brug t af et fartøj, som har fået pladsen anvist. 2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. 2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forplig tet til at anvende for tøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder far- 8 tøjet inden for den anviste plads Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både Far tøjsejeren har ubetinget plig t til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havne myndighedens omkostninger Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. 3. Optagning, reparation, brændstof m.m. 3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende. 3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej. 3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden. 3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. 3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må

9 kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. 3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj. 4. Forskellige miljø-og ordensbestemmelser 4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet. 4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, maling rester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere. 4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem. 4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter. 4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand". 4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser. 4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse. b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser. c) Fiskeri. d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende. e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker. f) Placering af husbåde. g) Teltslagning og opstilling af campingvogne. 4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet. 4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden. 5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser 5.1 E n h v e r, d e r b e f i n d e r s i g p å h a v n e - området, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er 9 pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført. 5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes. 5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gæl- der skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen. 5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden. 5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt , , , 2.17, 3.1, , og 5.1, første afsnit, med bøde.

10 Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn Holstebro-Struer Lystbådehavn ejes af Holstebro og Struer Kommuner og administreres af Havnekontoret i Struer. Pladslejen fastsættes hvert år af Holstebro-Struer Havnebestyrelse. Pladslejen er incl. moms. Som reglement for Holstebro-Struer Lystbådehavn er gældende: Som reglement for Holstebro-Struer Lystbådehavn er gældende "Bekendtgørelse om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne", med følgende tilføjelser: Anviste pladser Både må kun anbringes på de anviste (tildelte) pladser og skal, når de ligger i havnen, være forsynet med tydeligt navn og hjemhavn. Båden skal være ansvarsforsikret. 2. Bådpladserne fordeles af Havnekontoret i den rækkefølge, som ansøgningerne er modtaget, dog således at bådejere bosat i Holstebro- Struer Kommuner har fortrinsret. Ansøgningen om bådplads indsendes til Havnekontoret på en fra Havnekontoret udleveret blanket og skal ind e h o l d e d e o p ly s n i n g e r a n s ø g - ningsskemaet anmoder om. 3. Pladserne tildeles bådejerne til den på ansøgningen angivne båd og kan ikke videresælges eller videreudlejes, lige som pladsen ikke medfølger båden ved salg. Dog kan køberen disponere over pladsen sæsonen ud, såfremt sælgeren ikke selv ønsker at anvende pladsen. Der vil ikke blive refunderet pladsleje ved salg af båd. Såfremt en opsagt plads genudlejes vil pladslejen dog blive tilbagebetalt forholdsvis. 4. Salg af båd, ændring af bådens navn, adresseændring og lignende skal straks meddeles Havnekontoret. 5. Udlejning af pladser sker for en sæson ad gangen. Sæsonen regnes fra 1/4 til 15/11. Såfremt regningen for bådpladsen ikke er betalt indenfor den angivne tidsfrist, kan pladsen uden nærmere meddelelse blive tildelt anden ansøger. Dette fritager dog ikke pladsl e j e r e n f o r b e t al i n g s p l i g t. B åd - pladsen kan kun opsiges skriftligt til Havnekontoret. 6. Pladslejere må acceptere flytning til anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt. 7. Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter og/eller klyds. Fald og liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod støjafgivelse. 8. Pladserne vil være forsynet med fortøjningsmuligheder (ringe eller

11 lign.) og nummer. Skader og mangler bør snarest meddeles Havnekontoret. Pladslejerne køber ved Havnekontoret fri/optaget skilt, der senest ved bådens søsætning placeres ved den lejede plads. Skiltet medbringes af pladslejeren, når båden optages ved sæsonens slutning. Hvor båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal fri"-skiltet vises med angivelse af, hvornår båden er tilbage igen. Ekstra "fri/optaget"- skilte kan købes på Havnekontoret. Havnen kan anvise gæstesejlere plads på udlejede ikke-optagne pladser. 9. Både ved pælepladser skal som minimum være fortøjet med to fortrosser og to agtertrosser. Fortøjningerne skal være af god kvalitet og i god stand, og hvor der anvendes kunstfiber-tovværk til fortøjning, skal dette være min. 16 mm. Ved både under 7 meters længde og 2 tons egenvægt kan dog anvendes min. 12 mm. Hvor der anvendes naturfibre-tovværk (hamp, manila), skal dette have en tilsvarende styrke. Hvor der i forbindelse med fortøjninger anvendes k ov s e, r i n g e o g l i g n e n d e, s k a l disse have tilsvarende styrke. Fortøjningerne skal dog til enhver tid svare til bådens størrelse og have en brudstyrke pr. part (trosse), der som minim u m m o d s v a r e r b å d e n s v æ g t. For tøjninger, der ikke er i overe n s s t e m m e l s e m e d o r d e n s r e g - l e r n e, k a n u d s k i f t e s a f h a v n e n for pladslejerens regning. Pæle - fortøjninger skal sikres mod, ved højvande, at vandre oven ud af pæ- len. Hvor der til dette formål anvendes klamper, kroge eller lignende, skal disse anbringes på indersiden af pælen i pladsens længderetning. Pælefortøjningen skal anbringes minimum 50 cm fra pælens top. Det må ikke opsættes trapper, kasser eller andet på broerne uden forudgående aftale med Havnekontoret. Der kan ikke gives tilladelse til trapper, der skal fastgøres i broerne med skruer eller beslag. Grundplanet må max være 50x50 cm. Trapper skal males i neutral grå farve. Trapper uden tilladelse fra Havnekontoret vil blive fjernet. Havnen kan tilbyde færdige trapper i metal. Der må ikke efterlades grej eller udstyr på broer eller pladser. Der må ikke fortøjes i selve broerne eller disses bærende 11 konstruktioner, f.eks. i glidepælene ved pontonbroerne. Når bådene sættes på land ved sæsonens slutning, skal fortøjninger, udhalerliner etc. fjernes fra pladsen. Kort sagt skal pladsen være ryddet. Der henstilles til lejerne, at bådene såvidt muligt er fjernet fra pladserne senest 15. november. Både, der ligger ved broerne efter 1. december, vil blive forhalet til en vinterplads på ejerens bekostning. Evt. skader opstået under nævnte forhaling og efter fortøjning er havnen uvedkommende. 10. Slæbejoller og lign. må kun anbringes ved bådene, såfremt dette kan ske uden gene for andre både.

12

13

14 11. For både, der ligger så tæt, at der uanset fortøjningernes art kan være risiko for, at bådene vil røre hinanden, har begge bådejere pligt til at anvende fendere. 12. Både må ikke ligge i Trafikhavnen (Østbassinet), ved olie-kajen eller i Fiskerihavnen uden tilladelse fra Havnekontoret. 13. Bådejere skal til Havnekontoret angive telefon-nummer, hvorfra ejeren kan tilkaldes. Optagning og udsætning af både 14. Havnen kan udføre optagning og udsætning af både. Ønske om kranleje meddeles Havnekontoret, der an- 14 giver tid og sted, hvor arbejdet kan finde sted. Kranbetjening af godstrafik vil dog til enhver tid gå forud for betjening af lystbåde. Betaling af kranleje sker til havnen efter modtagelse af regning. Prisen for kranleje er den til enhver tid gældende krantakst med tillæg for evt. overtid. Krantaksten fastsættes af Havnestyrelsen. 15. Hvor optagning eller udsætning af båd finder sted, skal kajen umiddelbart derefter rengøres af bådejeren, d.v.s. bukke, vogne, støtter, maling m.m. skal fjernes. 16. Både og bådvogne, master og lign. må ikke placeres på havnens terræn. Både, bådvogne, master, udrustning m.m., der henstår/henligger på hav- nens terræn, vil umiddelbart blive fjernet for ejerens regning og risiko. 17. Vinteropbevaring af både må kun ske på de af Havnekontoret (og Struer Sejlklub) anviste pladser. Struer Sejlklub kan dog kun anvise plads på det af sejlklubben lejede areal. 18. Opstilling og opbevaring af både, grej m.m. på den/de af havnen anviste pladser sker for ejernes egen risiko. Der betales en af Havnestyrelsen fastlagt afgift. Sejlads i havnen 19. Under sejlads i havnens bassiner skal der vises hensyn over for andre både. Hastigheden må ikke overstige 3 knob. Lystbåde af enhver art har ubetinget vigepligt for godstrafik på havnen. Lystbådeejere bør være opmærksomme på, at lystbåde, der sejler i nærheden af dækmolerne, ofte er skjult for den øvrige trafik, hvorfor det henstilles til førere af lystbåde at være særligt opmærksomme ved sejlads i disse områder. Ved sejlads i havnebassinerne og i løbene dertil gælder iøvrigt "Særlige regler for sejlads i visse danske farvande". Affald, vand, el 20. Affald må ikke kastes i havnen, men skal anbringes i de på havneområdet placerede affaldsbeholdere. Affald, der ikke kan være i affaldsbeholderne, skal fjernes fra havnen. Olie og anden flydende affald må

15 ikke anbringes i affaldsbeholderne, og må heller ikke efterlades på havnen eller udtømmes i bassinerne. Udtømning af toilet må ikke ske i havnen. Der forefindes modtageordning for olie og toiletvand samt malerbøtter o.a. ved montagestationen for affald nr De ved broerne anbragte ferskvandshaner og elstik er til lejernes frie afbenyttelse, men forbruget skal indskrænkes mest muligt. Vand og el er åben 1/4 til 15/11. Sæsonpris baseret ca. 85 kwh forbrug. Ved mistanke om et forholdsvis stort overforbrug, forbeholder Havnen sig ret til at forlange separat måler installation, hvor omkostningerne faktureres brugeren. Bundbehandling 1. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. 2. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. 3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/ eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. 1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002). Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekenddtgørelse nr af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling. Ikrafttræden m.m. 22. Overtrædelse af de foranstående angivne regler samt af "Standardreglementet" kan medføre bortvisning fra havnen. Hvor bådejere nægter at efterkomme

16 bortvisning eller henstilling om flytning af båd, vil båden blive fjernet, evt. placeret på land, for bådejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelser hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af Havnestyrelsens formand efter indstilling af Havnefogeden. Ved bortvisning vil evt. betalt pladsleje ikke blive refunderet 25. Ved ordet både og/eller Iystbåde i dette reglement forstås fartøjer, uanset størrelse, der fortrinsvis anvendes til fritidssejlads, samt ikke registrerede fiskefartøjer og joller. For øvrige fartøjer er gældende "Standard reglementet". 26. Nærværende ordensregler trådte i kraft 1. april Ordensreglerne er gældende for lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringspladser m.m. Lystbådehavnens areal afgrænses mod vest af vestre dækmole (vest for Lagunen), mod syd af Fjordvejen og mod øst af skibsværftet. 16 Det til Lystbådehavnen hørende søområde er begrænset af Lyst- og Trafikhavnens ydermoler. Ordensreglerne er for så vidt angår Lystbåde tillige gældende for Fiskeriog Trafikhavnen, hvis landarealer afgrænses mod vest af skibsværftet, mod syd af Fjordvejen og Havnegade, mod øst af slagteriet og kolonihaverne og mod nord af rensningsanlægget. Det til havnen hørende søområde afgrænses af Trafikhavnens ydermoler. 24. Ordensreglerne er gældende for såvel lystfartøjer med lejet plads i Holstebro-Struer Lystbådehavn som for lystfartøjer, der anløber Holstebro- Struer Havn for en kortere eller længere periode.

17 for m.v. på af Afvaskning af lystbåde, maskiner m.v. i Holstebro-Struer Havn er hidtil sket uden hensyntagen til de miljømæssige konsekvenser. Kemikalier og olierester fra havnens maskiner samt tungmetaller fra lystbådenes bundmaling er via havnens regnvandsledninger endt i Limfjorden. Som den første havn i Danmark har Holstebro-Struer Trafikhavn i samarbejde med Lystbådehavnen etableret en miljøvenlig vaskeplads på adressen Olievej 10. (Ved den gamle krangarage). nr. 19. Vaskeanlægget består af en automatbetjent højtrykspuler, et sandfang, en olieudskiller samt et Split-O-Mat type VAI 1000 renseanlæg indbygget i en 20' skibscontainer. For at undgå forurening af havnearealerne og for at opnå den optimale udnyttelse af det nye rense anlæg skal al højtrykspuling og afvaskning af maskiner, lystbåde m.v. ske på den anlagte vaskeplads efter følgende regler: 2. Senere afvaskning af dæk, opstående og fribord med sæbevand, som forberedelse til forårsklargøring af lystbåde, må udføres på vinteropbevaringspladserne. 3. Bundmaling må kun afvaskes på miljøvaskepladsen og eventuelt slibestøv skal opsamles og afleveres i de dertil opstillede beholdere. 4. Afvaskning og højtrykrensning af maskiner m.v. må kun ske på havnens miljøvaskeplads Pris for benyttelse af havnens højtrykrenser og miljøvaske-plads fastsættes hvert år af Holstebro- Struer Havnestyrelse. Prisen i 2016 er fastsat til 20,00 kr. pr. 3 minutter. Nærværende regulativ er vedtaget af Holstebro-Struer havnestyrelse, den 26. januar 1998 og er gyldigt herefter. 1. Lystbåde, der transporteres eller opbevares på Holstebro-Struer Havns arealer må kun afvaskes og højtrykrenses på havnens miljøvaskeplads beliggende Olievej 10.

18 for En bådplads i Lystbådehavnen er lejet indtil den opsiges skriftligt til Havnekontoret. Hvis du ikke ønsker plads i denne sæson, skal pladsen opsiges inden 1. april Pladslejere, som ikke har opsagt pladsen skriftligt inden 1. april 2016, får tilsendt betalingskort og har betalingspligt for hele sæsonen. Husk at give besked til Havnekontoret, hvis du sælger din båd, køber ny båd, bygger båden om eller giver den 18 et nyt navn. Det er ligeledes vigtigt, at Havnekontoret holdes underrettet vedrørende adresseændringer og nye telefonnumre. Da der i de seneste år har bredt sig en vis slendrian med hensyn til brug af navneskilte, bådvogne, fri/optagetskilte og frihavnsmærkater, vil vi opfordre til, at "Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn" gennemlæses omhyggeligt, lige før båden søsættes hvert år! Da mange både er af samme fabrikat og type, kan det være vanskeligt eller umuligt at skelne dem fra hinanden. Et tydeligt navn og angivelse af hjemhavn er et nødvendigt og fornuftigt forlangende. Forladte bådvogne uden skilt med navn, bådnavn og telefonnummer er blevet et stort problem. Når båden er sat i vandet, er bådvognen en mindre interessant ting. Den "glemmes" og bliver anbragt et tilfældigt sted på havnen. Vi har derfor indført følgende regler: - Bådvogne skal være forsynet med ejerens navn og telefonnummer. - Vognene må kun anbringes på havnens arealer efter aftale med Havnekontoret. - Bådvogne, som ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil blive fjernet uden ansvar for havnen. Holstebro-Struer Lystbådehavn er medlem af frihavnsordningen. Frihavnsmærkater vil blive tilsendt pladslejere, når de modtages fra sekretariatet i Skive. Da frihavnsordningen stiller visse krav til brugerne, vil vi hermed opfordre til at læse regelsættet på side 19. Gæstesejlere Regler for betaling af gæstesejlerafgift er således: Medlemmer af frihavnsordningen ligger, bortset fra el- og miljøafgift på 35,00 kr. pr. døgn gratis i 3 døgn. Herefter betales der kr. 95, ,00 kr. i miljøafgift pr. døgn. Gæstesejlere, som ikke er medlemmer af frihavnsordningen, betaler kr. 95, ,00 kr. i miljøafgift pr. døgn fra ankomstdagen. Gæstesejlerafgift opkræves på gæstesejlerpladsen.

19 Krankørsel Havnens kraner og mobilmateriel arbejder alle hverdage mellem kl og kl , dog kun til kl om fredagen. Gæstesejlere betaler kontant til Havnekontoret kr. 589,00 pr. løft/20 min. (Max. 6 tons). Regler ved søsætning Både til søsætning må ikke anbringes på kajer eller gader umiddelbart før udsætning!!! Ved aftale med Havnekontoret kan der dispenseres fra ovennævnte, hvis skibsanløb og arbejdet på Trafikhavnen tillader det. Både, der trods ovennævnte forbud anbringes på havnearealet, vil om nødvendigt blive fjernet uden ansvar for havnen. Når båden er søsat, skal den straks forhales til sin plads i Lystbådehavnen. Vi har travlt i Trafikhavnen! Husk derfor, at lystbåde kun må ligge ubemandet ved kajerne i Trafikhavnen efter aftale med Havnekontoret. Overtrædelse af dette forbud koster kr. 500,00 i bøde og kr. 300,00 ekstra, hvis båden må forhales for at give plads for et fragtskib. Bådvogne, stativer, malerbøtter og lignende grej skal straks efter udsætning fjernes fra kajerne. - og husk: Bådejere i restance kan ikke få plads i havnen! Regler ved optagning Både til optagning må ikke ligge ubemandet ved kajerne i Trafikhavnen uden Havnekontorets tilladelse. Overtrædelse af dette forbud koster kr. 500,00 i bøde og kr. 300,00 ekstra, hvis båden må forhales for at give plads for et fragtskib. Båd, mast og andet udstyr skal straks efter optagning fjernes fra kajerne. Vinteropbevaringsplads Havnens vinteropbevaringsplads er blevet indrettet med mulighed for udlejning af faste pladser. Pladserne betragtes som udlejet, indtil Havnekontoret modtager besked om opsigelse. Opsigelse af en vinterplads skal, af hensyn til pladstildeling, ske senest den 1. september. Hvis vinterpladsen ikke er opsagt den 1. september vil Havnekontoret opkræve pladsleje for den følgende vintersæson. Vinterpladsens veje skal friholdes og bådene anbringes på pladserne, således der er fri og uhindret adgang for havnens kran til at passere med bådene. Ovennævnt betyder også at 19 bådene ikke må overdækkes på en sådan måde at det forøger bådens længde, bredde og højde. Pladslejere må opbevare bådvogne og stativer, der er tydeligt mærket med navn, bådnavn og telefonnummer. Ikke mærket grej vil blive fjernet uden ansvar for havnen. Pladserne skal holdes rene og ryddelige. Totalløsning for opbevaring, transport og søsætning Havnen har en hydraulisk løftevogn samt en del kørestativer til både motor- og sejlbåde. Vi kan tilbyde en totalløsning, der dækker dine behov hele året. Vi henter både fra vinteropbevaringen på havnen, søsætter dem om foråret og sætter dem i stativ om efteråret, en tur rundt om miljøpladsen og retur til vinteropbevaring.

20 Regelsæt for Frihavnsordningen 1. Fartøjer, der er med i ordningen, kan ligge afgiftsfrit som gæst i op til 3 døgn. For ophold her ud over betales den i havnen gældende normale havneafgift for gæster. 2. Alle havne, klubber, laug og øvrige sammenslutninger, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes Frihavnsordningen, og denne omfatter kun fartøjer, der har betalt pladsleje for fast havneplads i hjemhavnen. 3. Fartøjer, som er med i ordningen, 20 skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed. 4. FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som en "parkeringsordning". For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift. 6. De deltagende havne, klubber, laug og sammenslutninger har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og kortet. 7. Såfremt en deltagende sammenslutning erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne ved eksempelvis at udlevere FH-etiketten til andre end sammenslutningens medlemmer, underrettes Skive Søsports Havn omgående. Eksklusion af Frihavnsordningen vil i sådanne tilfælde finde sted. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve "Standardreglement for overholdelse af orden m.v. i danske havne" med senere ændringer overholdt. Her tænkes særligt på 8, litra a om førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden. 5. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ejer i en ikke-frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH-etiketten senest ved overdragelsen.

21 Pladsleje for lystbåde i Holstebro-Struer Havn 2016 Kvadratmeter, bådens Længde x bredde I meter med én decimal Pladsleje 2016 Kvadratmeter, bådens Længde x bredde I meter med én decimal Pladsleje 2016 Under 10 Kr Under 26 Kr Under 11 Kr Under 27 Kr Under 12 Kr Under 28 Kr Under 13 Kr Under 29 Kr Under 14 Kr Under 30 Kr Under 15 Kr Under 31 Kr Under 16 Kr Under 32 Kr Under 17 Kr Under 33 Kr Under 18 Kr Under 34 Kr Under 19 Kr Under 35 Kr Under 20 Kr Under 36 Kr Under 21 Kr Under 37 Kr Under 22 Kr Under 38 Kr Under 23 Kr Under 39 Kr Under 24 Kr Under 40 Kr Under 25 Kr Over 40 Kr Pladsleje: 1380 kr kr./m 2 For alle broer og pladser tillægges el-afgift: 198,00 kr. Nye pladslejere skal købe fri/optaget skilt, 190,00 kr. Alle priser er inkl. moms. Langtidsparkering af trailer (mere end 24 timer) betales efter gæsteafgift i automaten eller pladsleje efter aftale med havnekontoret. Lejeafgiften, der fastsættes hvert år af Havnestyrelsen, dækker perioden 1. april til 15. november. Vinteropbevaring fra 16. november til 31. marts betales særskilt: 1.073,00 kr. Tilslutningsafgift for vinter-el 16/11 til 31/3: 412,00 kr. El-afgift i perioden 16/11 til 31/3: kr. 2,45/KWh. Lejeafgiften refunderes ikke ved opsigelse af plads eller ved salg af båd. Opsigelse skal ske skriftligt til Havnekontoret. Hvis pladsen ikke er opsagt inden 1. april, skal der betales pladsleje for den følgende sæson. Lejeaftale indgået efter 1. august betales med 1/2 lejeafgift. Hvis en opsagt plads genudlejes til en ny pladslejer, vil pladslejen blive tilbagebetalt forholdsvis. 21

22 2016 Takstoversigt for Holstebro-Struer Lystbådehavn Kranleje mv. Pris i kr. Hverdage Kl Pris i kr. Fredag kl Lørdag kl Pris i kr. Fredag kl Lørdag kl Både under 3 ton, pr. løft (maks. 15 min) Både mellem 3-6 ton, pr. løft (maks. 15 min) Både mellem 6-9 ton, pr. løft (maks. 15 min) Både mellem 9-12 ton, pr. løft (maks. 15 min) Både over 12 ton, pr. løft (maks. 15 min) Kranløft pr. mast (maks 15. min) Transport af båd med traktor Ovennævnte kranleje m.v. er gældende i perioden 1/4 til 15/11. Ved leje af kran m.v. i perioden 16/11 til 31/3 beregnes trafikhavnens timetakster. Diverse afgifter Alle priser er inkl. moms Pris kr. Arealleje, pr. m 2 (1/1 31/ ,10 El-afgift pr. sæson for en plads ,00 Optaget/ledig skilt ,00 Gæstesejler- trailer- og autocamperafgift pr. døgn/efter tre døgn i forbindelse med frihavnsordningenordningen... 95,00 Gæstesejlere pr. døgn, el- og miljøafgift... 35,00 Vinteropbevaring ved bro og på havneplads (Fra 16/11 til 31/3) ,00 Vinter-el pr. kwh (Fra 16/11 til 31/3)... 2,45 Tilslutningsafgift (Fra 16/11 til 31/3) ,00 Årlig leje af hytte ,00

23 Leje af stativer De forskellige stativer fås med en benhøjde startende ved 90 cm. Dette er den faste del af benene. Derefter kan det indre rør hæves og der finjusteres så med spindlen. Vi har allerede fået de to stativtyper hjem, så interesserede kan se systemet på pladsen mellem pakhusene øst for havnekontoret. Se også billederne på sidste side. Priserne herunder er sat op for de to stativtyper, med og uden vinterplads, samt hvilken kran der skal bruges. For motorbåde der ønsker en løftebuk til understøtning på kølen kan disse lejes. Havnen er naturligvis behjælpelig med at vælge det rette stativ til din bådtype. Priser henvises til nedenstående. Servicepakker Alle priser er inkl. moms Pris I kr. 0 3 ton totalvægt (lystbådekran, 15 min krantid) - Kranløft og stativ k06 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k12 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k06 ekskl. vinterplads Kranløft og stativ k12 ekskl. vinterplads ton totalvægt (lystbådekran, 15 min krantid) Kranløft og stativ k06 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k12 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k06 ekskl. vinterplads Kranløft og stativ k12 ekskl. vinterplads ton totalvægt (lystbådekran, 15 min krantid) Kranløft og stativ k12 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k12 ekskl. vinterplads ton totalvægt (lystbådekran, 15 min krantid) Kranløft og stativ k12 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k12 ekskl. vinterplads Over 12 ton totalvægt (lystbådekran, 15 min krantid) Kranløft og stativ k12 inkl. vinterplads Kranløft og stativ k12 ekskl. vinterplads Servicepakker med specialstativer aftales særskilt med havnekontoret Restancer inddrives af Struer Kommunes Inkassoafdeling. Der opkræves renter og gebyrer efter lov nr. 939 af 27/ med senere ændringer. Hvis der betales for sent, påløber der renter med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved rykning for manglende betaling påløber der gebyr, jf. samme lov.

24 Holstebro-Struer Havn Kulgade 6 DK Struer Telefon

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

Forskriftens fulde tekst

Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn Holstebro-Struer Lystbådehavn ejes af Holstebro og Struer Kommuner og administreres af Havnekontoret i Struer.

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn.

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [12. marts 2014] i henhold til 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Regulativ for Sæby Havn

Regulativ for Sæby Havn Regulativ for Sæby Havn Stikordsregister Affald 2.4-5.7 Affendring 3.9-5.3 Afrensning af fartøjer 2.4 Ankring 3.1-3.2-3.3-3.4 Ansvar 2.10-4.3-4.4-5.3 Ansvarsforsikring 5.3 Anviste pladser 3.7 Badning i

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2012 Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 9785 0228, Fax +45 9785 5434 E-mail: havn@struer.dk,

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Ordensreglement for Skovshoved Havn

Ordensreglement for Skovshoved Havn Dette reglement er godkendt af Kystdirektoratet i brev af 23. november 2009 til ikrafttræden straks For havnens land- og søområde gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement

Læs mere

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv 1 Ordensreglement Senest opdateret: Februar 2017. Udskriv Reglement for overholdelse af orden i Kongsdal Baadelaug s land- og søområde (Kongsdal Lystbådehavn). Nærværende reglement er udfærdiget i henhold

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Sejlklubben Lynetten

Sejlklubben Lynetten Sejlklubben Lynetten Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund Havnevedtægter udgave marts 2014 samt gældende bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinier vedrørende

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinjer vedrørende

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

til "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Ordensreglement for Præstø havn

Ordensreglement for Præstø havn Ordensreglement for Præstø havn Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 15.01.2016

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

LOVE for København Motorbådsklub

LOVE for København Motorbådsklub LOVE for København Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 24. marts 2013. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Ophold på havneområdet Færdsel på landarealer Kørsel og parkering Bådpladsejere/lejere er i lighed med andre, der opholder

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

LOVE for Københavns Motorbådsklub

LOVE for Københavns Motorbådsklub LOVE for Københavns Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 25. marts 2012. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet, Kbh. Indhold: 1. Alment om

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Nyhedsbrev Forår 2016. Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk. Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn

Nyhedsbrev Forår 2016. Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk. Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn HELSINGØR HAVNE Nyhedsbrev Forår 2016 Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn Gratis WI-FI på Havnen Der skal ikke bruges kode. Foråret er godt i gang

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

REGLEMENT & TAKSTER. Ordensregler... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6

REGLEMENT & TAKSTER. Ordensregler... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6 REGLEMENT & TAKSTER 2016 Ordensregler..... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6 ORDENSREGLER FOR SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN 1. Fremleje eller overdragelse

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

LLB, havnereglement, version 2016

LLB, havnereglement, version 2016 LLB, havnereglement, version 2016 Som individuel del til standardreglement, jf. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. 1. Havnens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

1. Formål. Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2012 1. Formål Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag til det miljø,

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere