UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 11. december på plejehjemmet og i dagtilbuddet d. 12. december 2012 af Kirsten Bech og Lisbet Reuter, Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

2 1. Formål Formålet med det årlige uanmeldte kommunale tilsyn er at afdække og kontrollere hvor vidt plejehjemmet følger kvalitetsstandarderne, overholder relevant lovgivning herunder serviceloven, efterkommer borgerens retssikkerhed og leverer en ydelse med fokus på værdighed og respekt for det enkelte menneske. Tilsynet skal medvirke til at skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling af plejen, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. 2. Metode Det uanmeldte kommunale tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af Ingeborggården. Tilsynet er aflagt i tidsrummet fra kl Tilsynet har indledningsvis talt med forstander Pia Morilla og den kliniske udviklingssygeplejerske. Ved tilsynet er der foretaget interviews med 6 af Ingeborggårdens 156 beboere. 5 af de interviewede beboere er tilfældigt udvalgt forud for tilsynet. Ledelsen har udvalgt én beboer med særlige plejebehov til gennemgang af tilsynet. Det skal bemærkes, at 4 beboere har demensdiagnose. 2 af disse har væsentlig nedsat hukommelse. To af de 6 interviewede beboere, er så fremskredet i henholdsvis sin demens og afkræftet grundet sygdom, at de kun vanskeligt har kunne tilkendegive sine svar på tilsynets spørgsmål. Hos den ene beboer blev interviewet ikke fuldt gennemført. Dette til trods har tilsynet fået mange relevante tilbagemeldinger. Såfremt tilbagemeldinger har givet anledning til særlig undren hos tilsynet, er disse efterfølgende drøftet med ledelsen. Alle beboerne har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Der er foretaget interviews med 6 medarbejdere, hvoraf har 1 ledelsesbeføjelser. De interviewede medarbejdere er social - og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistent. Heraf er en afløser. De har været ansat på plejehjemmet i mellem 1 og 9år. Tilsynet har foretaget observationer på fællesarealer og observationer hos beboerne og medarbejdere samt gennemgået relevant dokumentation. Ingen pårørende har medvirket i interviews. 3. Bedømmelsen Tilsynet arbejder ud fra 34 målepunkter, der alle er valgt for at kunne beskrive forskellige dele af plejehjemmenes målopfyldelse i forhold til lovgivning, Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Målepunkterne beskrives med enten ja eller nej og der kan ved hvert målepunkt afgives bemærkninger. Pointsystemet betyder, at hver gang der besvares ja, scores der ét point, ved nej scores nul point. Der er 28 målepunkter i afsnittet Dokumentation, observation og interview med beboere og medarbejdere. Der er 6 målepunkter i afsnittet Observationer på fællesarealerne. Målepunkterne besvares alle for hver enkelt beboer, som indgår i tilsynet. Der opnås en score for hvert målepunkt. Afslutningsvis lægges alle point sammen og divideres med antallet af beboere i tilsynet. Herved fremkommer et pointgennemsnit for hvert målepunkt. Da der ikke er lige muligheder for at inddrage pårørende i tilsynet, er pårørende interviewet ikke med i pointgivningen. 2

3 Antal mulige points i kategorien Dokumentation, observation og interview med beboere og medarbejdere. 28 målepunkter pr beboere / antal beboere Antal mulige points i kategorien Observationer på fællesarealer Antal mulige samlede points 6 målepunkter/ antal beboere Præsentation af Ingeborggården Plejehjemmet Ingeborggården er bygget af Foreningen af Alderdomsfriboliger og blev indviet i Ingeborggården er en selvejende institution med tilknytning til Samvirkende Menighedsplejer. Ingeborggården har boliger til 156 beboere. 6 boliger er ægteparboliger. Forstanderen er ansvarlig for den daglige ledelse Afdelingerne er fordelt på 3 etager. Der er 6 plejeafdelinger med hver sin gruppeleder samt en afdelingsleder pr. etage. Ingeborggården har indviet Ingeborggårdens Dagtilbud den 1. oktober 2012 og er en sammenlægning af Frederiksberg Dagcenter og Dagcentret Norden. Tilsynet henviser til Tilbudsportalen for Ingeborggården for yderligere oplysninger: Plejehjemmet har juni 2012 fået sin egen TV-kanal. Kanalen er en månedlig nyhedskanal for beboere, pårørende og medarbejdere på Ingeborggården, som produceres af og med beboere og medarbejdere. 5. Tilsynsresultat Afgørelsen kendetegnes ved et tilsynsresultat hvor tilsynet har konstateret nedenstående. Beboerne oplever, at de har en god og tryg hverdag. Beboerne oplever, at de modtager den pleje og omsorg de har behov for. Beboerne oplever, at de føler sig velsoignerede og velklædte. Beboerne oplever, at der er en god omgangstone og at de bliver respekteret for deres ønsker om levevis. Plejehjemmet har ved tilsynet fejl og mangler jf. nedenstående vurdering og har opnået 32 points. Samlet vurdering Lever op til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard Lever på enkelte områder ikke fuldstændigt op til lovgivningen, kvalitetsstandarderne eller almindelig faglig standard Har enkelte fejl og mangler i forhold til lovgivning, kvalitetsstandarder eller almindelig faglig X standard. Har alvorlige fejl og mangler i forhold til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard. Har alvorlige fejl og mangler i forhold til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard. Forholdene har givet anledning til alvorlig kritik. 3

4 5.1 Indskærpelser Plejehjemmet har enkelte fejl og mangler i forhold til lovgivning, kvalitetsstandarder eller almindelig faglig standard. Tilsynet indskærper på baggrund af dokumentation, observation og interview med beboere og medarbejdere at ledelsen sikrer, at Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser: handleplaner oprettes ved komplekse plejeforhold. Dette er ikke tilfældet i 1 af 6 stikprøver. Se mål 1. dokumentationen fremstår ajourført. Dette er ikke tilfældet i 1 af 6 stikprøver. Se mål 4. iværksat pleje og behandling dokumenteres og evalueres. Det fremgår ikke af dokumentationen i 2 ud af 6 stikprøver. Se mål 4 og 7. Jf. Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder: Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder for aktivitet efterleves. Dette er ikke tilfældet i 1 af 6 stikprøver. Se mål 3. Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder for rengøring efterleves. Dette er ikke tilfældet i 1 af 6 stikprøver. Se mål 5. Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger": informeret samtykke til kontakt til pårørende dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Informeret samtykke fremgår ikke i 1 ud af 6 stikprøver. Se mål 7. Jf. anden lovgivning: beboerne får den hjælp, de har behov for, også når den faste kontaktperson ikke er tilstede. Dette jf. Servicelovens bestemmelser. Dette er ikke tilfældet i 2 af 6 stikprøver. Se mål 1,2,3,4 og Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultat anbefaler tilsynet følgende: at ledelsen sikrer, at handleplaner bruges som et dagligt værktøj til dokumentation, frem for at man dokumenterer løbende i journalnotater. Oplysninger i forhold til et problem bør samles et sted, med det formål at skabe overblik og udvikle plejen til den enkelte beboer. at ledelsen sikrer, at alle medarbejdere læser og anvender den sundhedsfaglige dokumentation. at ledelsen sikrer, at medarbejderne tjekker og følger op uregelmæssigheder ved klokkekald. Se mål 7. 4

5 6. Opfølgning på tidligere tilsyn Kommunalt tilsyn, indskærpelser, 28.november 2011 Indskærpelser og krav fra seneste tilsyn / Bemærkninger Tilsynet konstaterer, at der er fulgt op på indskærpelser fra tilsynet i 2011 vedrørende: ajourført dokumentation ajourførte handleplaner beskrivelse af smerter Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder for hjælp, støtte og omsorg Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder for rengøring Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder for tøjvask Frederiksberg Kommunes værdigrundlag informeret samtykke principperne om hjælp til selvhjælp. Se mål 1. at den enkelte beboer har de hjælpemidler, der er behov for Indskærpelser for aktuelle tilsyn i 2012 kan ses under punk 5.1. Tilsynet bemærker, at indskærpelser vedrørende manglende ajourføring af dokumentation og manglende dokumentation af informeret samtykke gentager sig fra tilsynet i Forstanderen bedes derfor senest d. 14. januar 2013 fremsende en redegørelse på, hvorledes Ingeborggården følger op på disse forhold. Embedslægeinstitutionens krav, 16. november 2011 Konceptet for det kommunale tilsyn indeholder fra 2011 ikke tilsyn på medicinområdet, hvorfor der henvises til Embedslægeinstitutionens tilsyn for dette. Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet i 2012 fundet afvigelser fra gældende regler inden for sundhedsområdet, som har givet anledning til 10 krav: at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde at der foreligger en aktuel oversigt over beboerens sygdomme og handicap at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme at der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og behandling at de sygeplejefaglige optegnelser føres overskueligt og systematisk at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinskemaet og antallet af tabletter i doseringsæskerne at der er overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinskemaet anførte medicin at den ordinerede medicin findes i beboernes medicinbeholdning at der ikke findes medicinglas med lægeordineret medicin uden beboerens navn og dosis at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund 5

6 af den givne information Tilsynet har fulgt op på disse krav. Forstanderen har fremsendt redegørelse til tilsynet indeholdende tiltag til opfølgning på kravene. Tilsynet konstaterer, at 1 af kravene fra Embedslægetilsynet genfindes ved det kommunale uanmeldte tilsyn i Det angår, at der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og behandling På grund af gentagelser på det kommunale uanmeldte tilsyn 2012, beder Frederiksberg Kommunes tilsyn derfor om en ny redegørelse for at kravene efterleves. Forstanderen bedes derfor senest d. 14. januar 2013 fremsende en redegørelse på, hvorledes plejehjemmet Ingeborggården følger op på dette forhold. 7. Datagrundlag, dokumentation, observation og interviews Skemaerne nedenfor forholder sig til specifikke mål med relation til lovgrundlag, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Der henvises til afsnit 8 Fremgangsmåde for uddybning. I det følgende præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger hertil. 1 Personlig pleje: Mål 1 Får beboerne den hjælp, de har behov for i forhold til personlig pleje? Dokumentation I 1 af 6 sygeplejefaglige optegnelser er det dokumenteret, at en XXXXX X dement beboer er overvægtig og at dette følges af egen læge. Beboeren har tabt 5 kg på 4 måneder. Der er ikke oprettet handleplan. Observation Beboer En beboer er meget dement og kan ikke svare. XXXXX X En anden dement beboer husker ikke, at vedkommende får kaloriereduceret kost. Medarbejder (målepkt. 1) En medarbejder oplyser, at vedkommende benytter sang, når en hukommelsesvækket beboer ikke tager imod den tilbudte XXXXX X hjælp i forbindelse med personlig hygiejne. En anden medarbejder, som ikke er kontaktperson til den overvægtige beboer, har ikke kendskab til, at beboeren får diætkost. Medarbejder (målepkt. Til de beboere, der får diæter, er der påsat navnelabels på 2) maden fra køkkenet, således at de får den rigtige mad. Samlet antal point

7 2 Hjælp, støtte og omsorg Mål 2 Får beboerne den hjælp, de har behov for i forhold til hjælp, støtte og omsorg? Dokumentation Observation Beboer En beboer er meget dement og kan ikke svare. En anden dement beboer husker ikke, hvordan vedkommende får løst omsorgsopgaverne. Medarbejder (målepkt. 1) En medarbejder oplyser, at vedkommende ikke kender beboeren og kan derfor ikke vurdere beboerens behov for XXXXX X hjælp. En anden medarbejder, til den meget demente beboer, oplyser, at pårørende hjælper beboeren meget. Medarbejder (målepkt. 2) Samlet antal point Aktiviteter Mål 3 Dokumentation Beboer Medarbejder Samlet antal point 16 2 Får beboerne aktivitetstilbud samt den hjælp, de har behov for i forhold til aktiviteter? XXXXX X 1 ud af 6 sygeplejefaglige optegnelser er der ikke dokumentation af deltagelse i huset aktiviteter. En beboer oplyser, at vedkommende ikke ønsker at deltage i de tilbudte aktiviteter. En anden beboer ønsker igen at deltage i Mandeklubben, hvis muligt. Er tilfreds med tilbuddene. En beboer er meget dement og kan ikke svare. En medarbejder oplyser, at vedkommende ikke kender beboeren og kan derfor ikke vurdere beboerens behov for hjælp. En anden medarbejderen forsøger at motiverer beboeren til at deltage i de planlagte aktiviteter. XXXXX X En tredje medarbejder vil følge op på beboerens ønske om mandeklub. En fjerde medarbejder, til den meget demente beboer oplyser, at ud over de dokumenterede aktiviteter, som beboeren holder af, deltager beboeren også i husets aktiviteter ud fra et fagligt skøn. 4 Træning, medinddragelse og vedligeholdelse af ADL-funktioner Mål 4 Får beboerne den hjælp, de har behov for i forhold til træning, medinddragelse og vedligeholdelse af ADL-funktioner? Dokumentation XXXX XX 1 ud af 6 sygeplejefaglige optegnelser er der manglende dokumentation af punktet aktivitet i funktionsvurderingen. 7

8 Beboer Medarbejder XXXXX X Samlet antal point 15 3 I 1 af 6 sygeplejefaglige optegnelser hos den meget demente beboer er behov for træning af hænder med kontrakturprofylakse dokumenteret af fysioterapeut. Der er ikke dokumenteret for indsatsen i den daglige pleje. En beboer oplyser, at vedkommende deltager 3 gange ugentlig i gymnastik. Den meget demente beboer kan ikke svare. En anden dement beboer husker ikke, om der er træning og hvilke opgaver vedkommende selv løser. En medarbejder oplyser, at vedkommende ikke kender beboeren og kan derfor ikke vurdere beboerens behov for hjælp. En medarbejder til den meget demente beboer oplyser, at vedkommende laver kontrakturprofylakse dagligt og underviser sine kolleger heri også. 5 Praktisk hjælp Mål 5 Får beboerne den hjælp, de har behov for i forhold til praktisk hjælp? Observation XXXXX X En kørestol er snavset, af ældre dato. Beboer En beboer ikke adspurgt Den meget demente beboer kan ikke svare. Medarbejder Samlet antal point Hverdagen på plejehjemmet Mål 6 Har beboerne en god og tilfredsstillende hverdag? Beboer En beboer ikke adspurgt. En anden beboer oplyser, at vedkommende er meget glad for at bo på Ingeborggården. En tredje beboer oplever, at hverdagen er ensformig, men kan ikke selv komme med løsningsforslag til en bedre hverdag. Beboeren har ikke boet så længe på Ingeborggården og savner sin dagligdag sammen med ægtefællen. Beboeren opholder sig meget i sin bolig. Den meget demente beboer kan ikke svare. En anden dement beboer oplever, at personalet tilbyder deres hjælp også uden at vedkommende har brugt sit klokkekald. Beboeren oplever, at personalet er flinke. Medarbejder Medarbejderen til den ikke adspurgte beboer oplyser, at XXXXX X vedkommende ikke kender beboeren og kan derfor ikke vurdere, hvad en god dag skal indeholde for beboeren. En anden medarbejder til en dement beboer oplyser, at beboeren lever i nuet og at, det er vigtigt at dagen indeholder mange gode nuer. En tredje medarbejder oplyser, at de prøver at motivere 8

9 Samlet antal point 11 1 borgeren til at blive mere integreret på afdelingen. 7 Værdigrundlag Mål 7 Dokumentation Observation Beboer Medarbejder Samlet antal point Arbejdsmiljø Mål 8 Beboer Medarbejder (målepkt. 1) Medarbejder (målepkt. 2) Samlet antal point 18 Oplever beboerne at blive behandlet i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes værdigrundlag som beskrevet i kvalitetsstandarderne? I af 6 sygeplejefaglige optegnelser er der ikke fulgt op og evalueret på iværksat pleje og behandling for smerter i benene. XXXXX X I 1 ud af 6 sygeplejefaglige optegnelser er der ikke dokumenteret samtykke til kontakt til pårørende. Den meget demente beboer har et klokkekald på sin arm. En beboer ikke adspurgt. To beboere oplever, at medarbejderne er meget smilende og XXXXX X imødekommende. En fjerde beboer oplever, at der kan være lang ventetid på klokkekald primært aften og nat. Den meget demente beboer kan ikke svare. Medarbejderen til den meget demente beboer oplever, at nogen gange bruger beboeren sit klokkekald, muligvis ubevidst. I sådanne situationer, skynder medarbejderne sig ekstra på tilsyn. Har medarbejderne tilfredsstillende forhold og er de faglige forudsætninger adækvate? En beboer ikke adspurgt. Den meget demente beboer kan ikke svare. En medarbejder oplever, at vedkommende sparre med de øvrige kollegaer. En anden medarbejder oplever at vedkommende bruger sine kompetencer. En tredje medarbejder ser frem til snart at komme på medicinkursus. En fjerde medarbejder kunne ønske sig mere viden om demens og Parkinsons syge. En femte medarbejder ønsker sig et kommunikationskursus. En medarbejder oplever, at vedkommende er meget glad for sit arbejde og at ledelsen udviser ansvar og tillid til medarbejderne. 9

10 7.1 Observationer på fællesarealer I forbindelse med rundgang på plejehjemmet har tilsynet fokus på, om beboerne deltager i aktiviteter og / eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerer tilsynet omgangsformen, herunder dialog og tone mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal for en god ordens skyld understreges, at tilsynets observationer fra rundgangen, som præsenteres i det følgende, er udtryk for et øjebliksbillede. Observationer på fællesarealerne Er der et aktivt miljø på Beboerne mødes spontant i mindre grupper på afdelingerne. fællesarealerne? På en afdeling er der dækket op til julefrokost. På alle afdelinger er der pyntet op til jul. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? Er kommunikationen respektfuld? Bliver beboerne behandlet værdigt? Er personalets kompetencer adækvate? Samlet antal point 36 Beboerne sidder i små grupper. Medarbejderne sidder med ved bordene og er understøttende i forhold til at holde dialogen i gang. Tilsynet observerer en god og ligeværdig dialog beboerne og medarbejderne imellem samt medarbejderne indbyrdes. Øvrige observationer og bemærkninger i relation på fællesarealerne Bemærkninger Øvrige observationer (ikke pointgivende) Én beboer ønsker at tale med tilsynet om konkrete forhold i relation til enkelte medarbejdere. Efter aftale med beboeren er beboerens problemstillinger viderebragt til forstanderen. Forstanderen fortæller, at hun er i løbende dialog med den pågældende beboer og forsøger at finde løsninger, der tilgodeser beboeren. Tilsynet vurderer, at beboeren har særlige komplekse plejeforhold. Forstanderen er bekendt med disse og de problemstillinger, som beboeren fortæller tilsynet om. Forstanderen følger op herpå. 10

11 7.2 Pårørende Tilsynet har ikke talt med pårørende. Oplever de pårørende at deres pårørende er tilfredse med følgende: Den personlige pleje Hjælp, støtte og omsorg Aktiviteter Træning og vedligeholdelse af ADLfunktioner Praktisk hjælp Hverdagen på plejehjemmet Værdigrundlag Arbejdsmiljø Tilsyn på Frederiksberg Kommunes Dagtilbud, Ingeborggården Frederiksberg Kommunes Dagtilbud, Ingeborggården Dialog med ledelsen Tilsynet er udført d. 12. december Tilsynet taler indledningsvis med forstanderen og den daglige leder af Ingeborggårdens Dagtilbud. Tilsynet afrapporterer til den samlede ledergruppen for dagtilbuddet. Den daglige leder oplyser, at Dagtilbuddet har åbent 6 dage ugentlig fra klokken Dagtilbuddet er normeret til 60 brugere dagligt. Det daglige fremmøde er ca. 52 brugere. Der er aktuelt tilknyttet 163 brugere. Den daglige kørsel varetages af VBT. Dagtilbuddet er indviet den 1. oktober 2012 og er en sammenlægning af Frederiksberg Dagcenter og Dagcentret Norden. Dagtilbuddet er beliggende på 3. sal, i store, lyse lokaler med udsigt ud over Frederiksberg. Medarbejdergruppen består af plejepersonale, aktivitetsmedarbejdere samt ergo- og fysioterapeuter. I Dagtilbuddet er der i træningsenheden tilknyttet ergo- og fysioterapeuter. Derved kan den enkelte bruger få mulighed for individuel træning og vejledning. Der er nedsat arbejdsgrupper, som bl.a. skal løse de praktiske opgaver omkring indflytningen, og der er igangsat udviklingsprocesser i forhold til at udvikle en ny kultur sammen - med respekt for de kulturer og vaner, der var på de 2 tidligere dagcentrene og Ingeborggårdens Aktivitetscenter. Brugerne har via et overgangsråd medindflydelse på aktiviteter, mad, arrangementer og i det hele taget, hvordan brugerne 11

12 bedst finder sig til rette i de nye omgivelser. Gennemførelse af tilsynet I dagene op til tilsynet er der påbegyndt en større ombygning af de fysiske rammer i Dagtilbuddet. Ombygningen forventedes i første omgang at vare ca. 1 uge, men viser sig at komme til at vare til udgangen af januar Brugerne opholder ved tilsynet primært i spisesalen og ved mindre borde i for-området til spisesalen. Yderligere opholder de brugere, som skal til porcelænsmaling sig i et afsnit i byggeriet. Dokumentation: Der er ikke taget stikprøver af dokumentationen, idet den daglige leder oplyser, at dokumentationen ikke er ajourført og at nye brugere ikke er oprettet i KMD Care med formål for opholdet. Tilsynet anbefaler, at opstartsnotater indeholder relevante informationer for brugerens ønsker for daghjemsopholdet at handleplaner oprettes målrettet brugernes ønsker og behov for hjælp. I den konkrete situation vedrørende ernæringsproblematik og psykisk støtte og omsorg Medicinhåndtering: Ingen brugere får aktuelt hjælp til medicinindtagelse. Medarbejderne kender og følger Sundhedsstyrelsens pjece fra 2012: Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Der er udarbejdet lokal medicininstruks. Rundgang og interview med brugere på Ingeborggårdens Dagtilbud. Stemningen: Der er en venlig og imødekommende stemning på Ingeborggårdens Dagtilbud. Rengøring: Rengøringsstandarden findes tilfredsstillende. Håndhygiejne: Forholdene for at kunne opretholde en god håndhygiejne er tilstede i form af sæbedispenser og engangshåndklæder. Det er konstateret, at 1 medarbejder bærer fingerring og flere medarbejdere anvender som arbejdsbeklædning deres private tøj med lange ærmer i overdelen. Tilsynet indskærper, at medarbejderne ikke bærer smykker. Personale må ikke bære smykker og ure på hænder, håndled og underarme, når der er kontakt med beboere jf. retningslinjer fra Statens Serum Institut for at forebygge smittespredning. Se punkt 7.1 Måltiderne: Medarbejderne dækker bordene til morgenmad og frokost. Brugerne henter selv drikkevarer. Måltidet bliver indtaget i Dagtilbuddets spisesal. Tilsynet deltager ikke i måltidet. Tilsynet bemærker, at akustikken i spisesalen bevirker, at der høres lyde mange steder fra og at det kan være vanskeligt at føre en samtale. Tilsynet indskærper, at medarbejderne efterlever Serviceloven jf. principperne om hjælp til selvhjælp. Aktiviteter: På tilsynsdagen er der højtlæsningsgruppe i et aflukket lokale samt porcelænsmaling, som brugerne går til og fra. 12

13 Træning: På tilsynsdagen er der både holdtræning og individuel træning. Omgangstonen: Tilsynet observerer en god og ligeværdig dialog brugerne og medarbejderne imellem samt henholdsvis brugerne og medarbejderne indbyrdes. Interview: Tilsynet interviewer 3 brugere. Udvælgelsen til tilsyn foregår blandt de fremmødte brugere, således at de kan tilkendegive, om de vil deltage i interview. Tilsynet har yderligere talt uformelt med ca. 15 andre brugere. Deres udtalelser er inddraget i interviewet. Fysiske rammer: Ingen af brugerne udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer. De oplever, at selve stedet fysisk er for stort og at der ikke er mulighed for samvær i mindre enheder. Brugerne ser frem til, at den igangværende ombygning er færdig. Brugerne oplever aktuelt, at stedet er upersonligt. Kørsel: Brugerne oplever tilfredshed med kørslen til og fra Ingeborggården. Tone: Brugerne oplever, at tonen er anerkendende og respektfuld. Brugerne er sikre på, at såfremt de måtte have et særligt ønske eller behov, vil medarbejderne gøre deres yderste for at opfylde dette. Brugerne oplever, at der er for mange brugere tilknyttet. De forsøger at lære brugerne fra det andet dagcenter at kende, men de befinder sig bedst i trygge rammer, med de brugere som de tidligere gik på dagcenter med. Flere brugere fremkommer med kritik af stedet. Brugerne oplever, at de er positivt konstruktive og at den kritik af de fysiske rammer, som de er fremkommet med, er blevet hørt af ledelsen. Måltider: Brugerne oplever, at får den nødvendige støtte og hjælp til indtagelse af mad og drikke. De fleste brugere udtrykker tilfredshed med maden, der serveres på fade, hvorfra brugerne selv tager, hvad de ønsker. 1 bruger oplever, at det er uhygiejnisk, at alle selv skal tage fra fadene og enkelte oplever, at der af og til ikke er nok mad til alle, fordi man skal tage fra fadene selv. 2 brugere oplever, at maden ofte er kold, når den serveres. Brugerne oplever, at indretningen af spisesalen er uhensigtsmæssig, da bordene e r for lange. Enkelte brugere omtaler, at ledelsen er opmærksom herpå og at der er planer for ændringer af bordforholdene. Flere brugere oplever, at akustikken i spisesalen en dårlig og at de bliver meget trætte af at opholde sig i rummet. Aktiviteter: Brugerne oplever, at der er et passende og varieret tilbud af aktiviteter. De ser frem til, at der med ombygningen bliver bedre mulighed for at deltage i aktiviteter. Træning: Brugerne oplever, at der er et passende og varieret tilbud af træningsmuligheder, fx holdtræning, motionscykling og stolegymnastik. De brugere, som tilsynet taler med, er meget positive og tilfredse med disse tilbud. Medicinhåndtering: Ingen af de 3 interviewede brugere har behov for hjælp til medicinindtagelse Andet: Brugerne har også ønsket at drøftet andre forhold med tilsynet. 1 bruger oplever, at ventetiden på elevatoren er trættende, idet vedkommende, som er meget synshandikappet ikke har noget fast at støtte sig til. Vedkommende udtrættes af ventetiden på elevatoren. Flere brugere oplever, at medarbejderne har meget travlt og de ikke længere oplever den samme omsorg og nærvær. Ingen brugere omtaler specifikt, hvad de mangler. Tilsynet har interviewet 3 medarbejdere: Tilsynet har interviewet 3 medarbejdere, der tidligere har været ansat på henholdsvis Frederiksberg Dagcenter og Dagcentret Norden. Medarbejderne udtrykker generelt tilfredshed med forholdene. De oplever, at sammenlægningen har været en hård proces. De ser positivt på fremtiden og har under hele processen oplevet, at der har været vilje til, at det skulle lykkedes. De føler, de går en spændende tid i møde med et nyt koncept. 13

14 Medarbejderne oplever generelt, at de er blevet taget godt imod af både ledelse og medarbejdere på Ingeborggården. Tonen: Tonen er venlig. Eventuelle uoverensstemmelser i medarbejdergruppen løses hensigtsmæssigt. Medarbejderne oplever, at brugerne får den hjælp, de har behov for. Måltidet: Medarbejderne oplever, at måltiderne primært består af klassiske danske retter. Der er mulighed for specialkost. Der arbejdes på at gøre måltiderne mere hyggelige ved at etablere mindre grupper. Aktiviteter: Der er talrige muligheder for aktiviteter, som medarbejderne er opmærksomme på at tilbyde. Af og til observerer medarbejderne, at enkelte brugere ikke deltager i aktiviteter, men mere er interesseret i socialt samvær med de øvrige brugere. Medarbejderne forsøger i disse situationer at motivere brugerne til at deltage i aktiviteter. Træning: Der er gode muligheder for træning og medarbejderne oplever, at de fleste brugere er motiverede herfor. De oplever, at da træningsfaciliteterne er bedre end tidligere, bevirker dette, at brugerne er mere motiverede for træning og flere brugere deltager aktivt. Medicinhåndtering: Medarbejderne kender og følger Sundhedsstyrelsens pjece fra 2012: Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Der er udarbejdet lokal medicininstruks. Andet: En af medarbejderne giver udtryk for, at enkelte af brugerne med væsentlig nedsat hukommelse er for dårlige til at profitere af det nuværende dagtilbud. Medarbejderen oplever, at disse brugere bør tilbydes mindre enheder, som er mere overskuelig. De adspurgte medarbejdere, har ikke yderligere kommentarer. 14

15 8. Fremgangsmåde 8.1 Beskrivelse af fremgangsmåden ved tilsynet. På baggrund af relevant lovgivning og Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder er der udarbejdet 8 målepunkter, som anvendes på samtlige plejehjem. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation i beboerens eget hjem og på fællesarealer og interview af beboere og medarbejdere. Pårørende inddrages såfremt der ved tilsynet er pårørende tilstede, der ønsker at deltage i interview. Ligeledes indhentes information ved dialog med forstander og evt. anden ledelse. Hvert målepunkt vurderes ud fra fire synsvinkler: 1. Dokumentation, vurderet ud fra en gennemgang af følgende inden for det enkelte målepunkt: a. Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser b. Aftaler for hjælp i hele døgnet 2. Observation a. Hvad der observeres i forbindelse med rundgang på fællesarealer og besøg i beboernes egne hjem 3. Beboere a. Den viden, der indhentes gennem interviews med beboere 4. Medarbejdere a. Den viden, der indhentes gennem interviews med medarbejdere og ledelsen Følgende 8 kategorier er udvalgt som målepunkter : 1. Personlig pleje 2. Hjælp, støtte og omsorg 3. Aktiviteter 4. Træning og vedligeholdelse af ADL-funktioner 5. Praktisk hjælp (til f.eks. rengøring, rengøring af hjælpemidler og tøjvask) 6. Hverdagen på plejehjemmet (bl.a. måltider, medinddragelse og indflydelse på egen hverdag) 7. Værdigrundlag 8. Arbejdsmiljø (Medarbejderforhold og faglige forudsætninger) 8.2 Tilsynsforløbet afvikles som følgende: Tilsynet udføres i dagtimerne, bortset fra 2 steder, der årligt vil blive udvalgt til i stedet at få tilsyn i aftentimerne. Tilsynsenheden har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg tilfældigt udvalgt beboere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kontaktes plejehjemmets leder eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Tilsynet orienteres om den aktuelle situation på plejehjemmet i forhold til plejetyngde og personalets kompetenceniveau samt relevante tiltag og forandringer siden det seneste tilsyn. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte beboere, hvis særlige hensyn taler for det. 15

16 Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte beboere for at indhente accept af, hvorvidt beboerne ønsker at deltage i / tale med tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte beboer m.v. Tilsagnet dokumenteres af plejehjemmet i beboerens journal. Ved interviewet med beboerne kan det aftales med plejehjemmets leder, at beboernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsynsassistenten, så situationen opleves så tryg som muligt for beboeren. Tilsynet kontrollerer ved stikprøve den dokumentation plejehjemmet har for de udvalgte beboere. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres kvalitative interviews med de udvalgte beboere. Tilsynet foretager ligeledes observationer hos de udvalgte beboere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview, medmindre beboeren udtrykker ønske herom. Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere. Rundgang på plejehjemmet foregår således, at tilsynet går rundt på plejehjemmet uden ledsagelse. Tilsynet foretager observationer på plejehjemmets fællesarealer af beboernes aktiviteter, af træningen, div. spil, hygiejniske forhold samt rengøring. Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort tilbagemelding på tilsynets forløb. Tilsynsrapport udarbejdes og sendes til kommentering, hvor plejehjemslederen har mulighed for at rette faktuelle fejl, fx et forkert navn eller en misforståelse. Tilsynet retter fejlene. Den endelige tilsynsrapport sendes til plejehjemmet chefen for Sundheds og Omsorgsafdelingen og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Tilsynsrapporten sendes i formel høring Handicap- og Ældreråd. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten tilkendegives. 16

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 5. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 25. september

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN LIOBA O.V. KJETTINGES ÁLLE 7 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET AKACIEGÅRDEN SKELLET 25 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet er udført d. 29. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN Tilsynet er udført d. 19. december 2011 af Kirsten

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA Tilsynet er udført d. 28. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN VALBY CENTERPARKEN 2-4 2500 VALBY VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført d. 20. december

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er udført d. 28. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 3. december

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE, KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er udført d. 28. oktober

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS OMSORGSPLADSER PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG, FORSTANDER HANNE MUNKHOLM [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED KONSTITUERET FORSTANDER LENE MERRILD [

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN FREDERIKSBERG KONSTITUERET FORSTANDER LENE HOLST MERRILD

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN FREDERIKSBERG KONSTITUERET FORSTANDER LENE HOLST MERRILD [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN 26 2000 FREDERIKSBERG KONSTITUERET FORSTANDER LENE HOLST MERRILD [ Tilsynet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN Tilsynet er udført d. 15. november 2011

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG CENTERLEDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d. 22.nov.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJS VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER METTE LUNDE Tilsynet er udført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVNAG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [ Tilsynet er udført d. 14. og 15. oktober 2014 af

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er udført d. 3. og 4.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET AKACIEGÅRDEN/NIMBUSPARKEN OG SKELLET SKELLET 25 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN Tilsynet er udført d. 11. november på plejehjemmet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE, SANKT NIKOLAJS VEJ 4, 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTER HELLE BAGGER [ Tilsynet er udført

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 30. oktober

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAILA BINDER

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAILA BINDER 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAILA BINDER Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SOFIE AMALIE GÅRDEN RÅDMAND STEINS ALLÈ 22 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNI ERICHSEN Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG CENTERLEDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d. 19.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET DRONNING ANNE MARIE SOLBJERG HAVE 7 2000 FREDERIKSBERG VED KONSTITUERET FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN [ Tilsynet er udført d. 23. oktober og 1. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 25. og 26. november 2015 af

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN/ NIMBUSPARKEN 26 OG BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 21.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007 Tilsynsrapport 2009 Otiumgården Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemsleder/plejehjemsassistent Britta Hilgren, tiltrådt 1. februar

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 11. og 12.

Læs mere

Tilsyn med boenheder i 2011

Tilsyn med boenheder i 2011 Tilsynsrapport 2011 Bakkegården 1. november 2011 J.nr. 4-27-47/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten J. nr.:4-17-211/4 P nr.: 1003271246 Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten Adresse: Kirkesvinget 5, 2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Kate Dybdal Dato for tilsynet: 30.januar 2009 Telefon:36 70

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN BETTY NANSENS ALLE 2A 2000 FREDERIKSBERG KONST. FORSTANDER MARIANNE NEVERS [Tilsynet er foretaget d. 6. og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

J. nr.: 3-17-137/5 P nr.: 1003075569

J. nr.: 3-17-137/5 P nr.: 1003075569 J. nr.: 3-17-137/5 P nr.: 1003075569 Adresse: Kommune: Leder: Hannerupgårdsvej 35, 5230 Odense M Odense Kommune Forstander Ann-Lene Aagaard Dato for tilsynet: 11. juni 2010 Telefon: 6613 2500 E-post: aaa@gurli-vibeke.dk

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Violskrænten Plejehjem. Adresse: Violskrænten 13, 8500 Grenå. Kommune: Norddjurs. Leder: Centerleder Annette Eriksen

Tilsynsrapport 2010. Violskrænten Plejehjem. Adresse: Violskrænten 13, 8500 Grenå. Kommune: Norddjurs. Leder: Centerleder Annette Eriksen Tilsynsrapport 2010 Violskrænten Plejehjem J.nr. 2-17-208/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Violskrænten 13, 8500 Grenå Kommune:

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Ledere: Forstander Kirsten Staun Christiansen, afdelingssygeplejerske Maritta Eline

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Rønnebo. Adresse: Vallensbæk Stationstorv 6, 2665 Vallensbæk Strand. Kommune: Vallensbæk. Leder: Susan Læntver

Tilsynsrapport 2012. Rønnebo. Adresse: Vallensbæk Stationstorv 6, 2665 Vallensbæk Strand. Kommune: Vallensbæk. Leder: Susan Læntver Tilsynsrapport 2012 Rønnebo 4. september 2012 J.nr. 5-2211-737/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Adresse:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark Sorsigvej 35, 6760 RibeTelefon 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark Sorsigvej 35, 6760 RibeTelefon 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynsrapport 2011 J.nr. 3-17-56/6 Sommersted Plejehjem Adresse: Kirkevej 6, 6560 Sommersted Kommune: Haderslev Leder: Lis - Birthe Sørensen Telefon: 74 50 42 67 E-post: lbso@haderslev.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret J. nr.: 4-17-227/5 P nr.: 100 330 7883 Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret Adresse: Paradisvej 68, 3730 Nexø Kommune: Bornholms Regionskommune Leder: Bente Bresemann og Helle Alexandersen Dato for tilsynet:

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds-

Læs mere