Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universiteternes Statistiske Beredskab 2012"

Transkript

1 Universiteternes Statistiske Beredskab Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede af, hvad de mange milliarder kr., der årligt bevilliges til universiteterne, bruges til. Denne læsevejledning skal gøre det Statistiske Beredskab mere forståeligt for læseren, mens definitionsmanualen skal tjene til at gøre universiteternes indsamling og indrapportering af data mere ensartet og præcis. Indledningsvis skal det bemærkes, at der i 2007 foregik en række fusioner på universitetsområdet, således at Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Farmaceutiske Universitet blev lagt sammen med Københavns Universitet. Endvidere blev Handelshøjskolen i Aarhus og s Pædagogiske Universitet fusioneret med Aarhus Universitet. Derudover blev en række sektorforskningsinstitutioner indfusioneret i henholdsvis Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og s Tekniske Universitet. Aarhus Universitet fusionerede dertil med Ingeniørhøjskolen i Aarhus i De anførte strukturændringer betyder, at man skal være forsigtig med at foretage direkte sammenligninger årene imellem. Det Statistiske Beredskab er opdelt i kategorierne A til K. Den første opgørelse, tabel A, omhandler universiteternes indtægter. Tabel C består af detaljerede tal om personaleforbrug opdelt på videnskabeligt personale (VIP), deltidsansat videnskabeligt personale (DVIP) samt teknisk og administrativt personale (TAP). Tabel D giver oplysninger universiteternes egenkapital og balance. 1

2 Tabel E indeholder en række centrale opgørelser over universiteternes forbrug af bygninger, som det fordeler sig på forskning, uddannelse og øvrige aktiviteter. Herefter kommer opgørelse F til I med oplysninger vedrørende de studerende. Således finder man i tabel F bl.a. oplysninger om antallet af studerende og de studerendes alder, mens man i tabel G finder tal vedrørende gennemførelse. Tabel H er en oversigt over de studerendes studiemobilitet, mens tabel I viser tal vedrørende forskeruddannelse. Sidst finder man tabel K, der indeholder tal vedrørende samarbejde med parter uden for universitetssektoren. Tabel B (universiteternes omkostninger) er udgået fra beredskabet i 2012 efter etableringen af en indberetning til Uddannelsesministeriet. Der henvises i stedet til universiteternes indberetninger efter Uddannelsesministeriets vejledning for opgørelse af formålsfordele omkostninger. Disse indberetninger kan findes på Danske Universiteters hjemmeside, når processen omkring indsamling og validering er afsluttet. Tabel J (universiteternes forsknings- og formidlingsproduktion) er udgået i Der henvises i stedet til den Bibliometriske Forskningsindikator offentliggjort på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. Universiteternes kommentarer til tabellerne kan indhentes nederst på hjemmesiden via linket Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab. Definition af hovedområder I tabellerne opereres med en række hovedområder, som dækker følgende faglige hovedområder: Humaniora: Samfundsvidenskab: Teknik og naturvidenskab: Sundhedsvidenskab: Uden For Hovedområde: De humanistiske fag, inkl. teologi og pædagogik. De samfundsvidenskabelige fag, inkl. jura. De naturvidenskabelige og tekniske fag. De sundhedsvidenskabelige fag. Kategorier som ikke kan placeres under et hovedområde. 2

3 Det skal bemærkes, at et begrænset antal uddannelser rent organisatorisk er hovedområdeopdelt forskelligt, afhængigt af dets fakultets placering på det enkelte universitet. Definitioner og afgrænsning Datamaterialet i det Statistiske Beredskab er udarbejdet af de enkelte universiteter på baggrund af et fælles sæt af definitioner. Definitionerne, der kan findes på Danske Universiteters webside, bliver løbende forbedret og præciseret. Spørgsmål til de enkelte universiteters tal bør rettes til de relevante universiteter, mens tekniske spørgsmål kan rettes til Danske Universiteters sekretariat. Der kan naturligvis indsamles tal om mange forskellige sider af universiteternes aktiviteter. Ligeledes kan der indsamles tal på mere eller mindre detaljeret niveau. Danske Universiteter har søgt at finde en balance mellem behovet for at vise overskuelige tal og en detaljeringsgrad, der gør, at tallene bliver brugbare i en række sammenhænge. Periode Der skal indberettes for perioden 1. januar 2012 til 31. december Det skal dog bemærkes, at for en række tabeller specielt inden for uddannelsesområdet vil opgørelsesperioden typisk være 1. oktober 2011 til 30. september Signaturforklaring 0 Denne signatur anvendes, når der er foretaget optælling, men ingen enheder har kunnet registreres. Denne signatur anvendes, når der af tekniske årsager ikke har kunnet foretages en optælling. Denne signatur anvendes, når kategorien ikke er relevant for det givne universitet. UFH Denne betegnelse anvendes for omkostninger mv., der ikke er placeret under et hovedområde. 3

4 A: indtægtsfordeling Generelle bemærkninger: Denne opstilling af universitetets indtægter skal tilvejebringe et samlet overblik over universitetets indtægter i året. Den anvendte inddeling af indtægter tager udgangspunkt i Finansministeriets opdeling af indtægter på finanslovene. Derfor gennemgås tallene på kategorier fra Finansloven for at klarlægge, hvor de enkelte tal skal medtages, se opdelingen i kolonnerne 2 og 3. I Årsrapport samt indberetning til ministeriet skal der udelukkende afrapporteres på hovedkategori, altså kolonne 1. Kolonne 3 indgår i universiteternes statistiske beredskab således, at tallene skal kunne indhentes på forespørgsel fra minister og andre. Alle indtægter opgøres eksklusiv moms. Det bør sikres, at intern handel ikke får pustet omsætningen op, men udelades på såvel indtægts- som omkostningssiden. Som følge af regnskabsbekendtgørelsen, skal alle indtægter periodiseres, hvilket betyder, at indtægter, der tilhører året, også skal konteres i dette år. Indtægtsfordelingen følger den til enhver tid gældende indtægtsfordeling fra Finansministeriet, således som det fremgår af Finanslovene. Indtægtsfordelingen ændres i takt med ændringer i bevillingspraksis. Beløbene opgøres i kr. 4

5 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Uddannelse 1 Heltidsuddannelse A Bachelor/ Kandidat STÅ-indtægter vedrørende bachelor- og kandidatuddannelser herunder uddannelsestaxameter. Budgetteret indtægt på FL og den endelige afregning på TB på baggrund af indberettede STÅ-tal, inkl. efterreguleringer i året. 1 Uddannelse 2 Deltidsuddannelse A 1 Uddannelse 3 Udvekslingsstuderende 1 Uddannelse 4 Fripladser og stipendier 1 Uddannelse 5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU m.v. B C D E B C Selvbetalende studerende Færdiggørelsesbonus Aktiverede (AF) Småfag Tilskud Deltagerbetaling Aktiverede (AF) Deltagerbetaling fra studerende fra lande, der står uden for EU/EØS-samarbejdet. Tilskud som udløses når studerende på heltidsuddannelse opnår en bacheloruddannelse på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse inden for normeret tid plus tre måneder. Budgetteret indtægt på FL og den endelige afregning på TB på baggrund af indberettede antal færdiggjorte bachelorer og kandidater i året. Betaling for aktiverede fra AF, kommuner m.v. Omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. På nuværende tidspunkt modtager KU, AU og SDU tilskud til småfag. Budgetteret indtægt på FL, endelig afregning på TB på baggrund af indberettede aktiviteter og deltagerbetaling, inkl. efterreguleringer i året. Årsstuderende-indtægter og deltagerbetaling vedr. deltidsuddannelser, herunder masteruddannelser og kurser m.v. Betaling for aktiverede fra AF, kommuner m.v. Budgetteret indtægt på FL. Fast beløb pr. indgående og udgående studerende på bachelor- og kandidatuddannelser. Budgetteret indtægt på FL, endelig afregning på TB på baggrund af indberettede antal personer, inkl. efterreguleringer i året. Budgetteret indtægt på FL. Bevillinger til stipendier til heltidsuddannelse til studerende fra lande uden for EU/EØS. Fripladserne er fordelt proportionalt efter universiteternes bevilling til heltidsuddannelse (70 %) og antallet af udvekslingsstuderende (30 %). Bevillingen er en rammebevilling, som ikke reguleres på TB. Omfatter primært taxameterbevillinger fra MBU og FIVU. Bl.a. bevillinger til værkstedskurser, adgangskurser, HD og diplomuddannelser. Inkluderer bygningsdelen af MBU s uddannelsestilskud. 5

6 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 2 Forskning 1 Forskning A Basistilskud Politisk fastsat beløb. Mindre andel fordeles efter modellen (45% som uddannelsesbevilling, 20% som tilskudsfinansieret forskning, 25% fordelt efter forskningspublicering, 10% Ph.d.-afhandlinger), som fastsat på FL+TB i året. Indtægter på FL samt evt. efterreguleringer på TB i året. B Sektorrelateret forskning Forskningsandelen af fagministeriers tilskudsbevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening. 3 Eksterne midler 1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed A B C D Danske offentlige kilder Danske private kilder EU Øvrige udenlandske kilder Bevillinger (UK 95) der i princippet søges i åben konkurrence. Væsentlig del af midler formidles via forskningsråd og ministerier og er "øremærkede" til bestemte formål, men ikke til bestemte institutioner. Her skal der udelukkende medtages de beløb, der er indtægtsført i året. Skellet mellem udenlandske (D) og danske, private kilder (B) afhænger af den fysiske placering af kilden, ikke af ejerskab. Det er således finansieringskildens geografiske placering i eller uden for, der er væsentlig - ikke ejerforholdet. Eksterne midler modtaget fra den danske del af en international koncern er således danske midler. 3 Eksterne midler 2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter E A B Heraf overhead Andre tilskud Heraf overhead Overhead er de midler, der overføres til underkonto 10, til dækning af projekternes andel af fællesomkostninger (medtages ikke i summen for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed da A-D opgøres inkl. overhead og såfremt E medtages i summen vil overhead blive talt dobbelt). Bevillinger (UK 97) fra private og offentlige organisationer der i princippet søges i åben konkurrence. Her skal der udelukkende medtages de beløb, der er indtægtsført i året. Overhead er de midler, der overføres til underkonto 10, til dækning af projekternes andel af fællesomkostninger (medtages ikke i summen for andre tilskudsfinansierede aktiviteter, da A opgøres inkl. overhead, og såfremt A medtages i summen, vil overhead blive talt dobbelt). 3 Eksterne midler 3 Retsmedicin Retsmedicinske undersøgelser (underkonto 91) i året. 3 Eksterne midler 4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90), universiteternes salg af tjenesteydelser eller varer på markedsmæssige vilkår, såsom rådgivningsydelser, konferencer, kurser og uddannelser mv. (som ikke indgår i aktivitetsindberetningerne til FIVU/MBU). 6

7 Niveau 1 Niveau 2 Definition 4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 1 Tilskudsbevilling Kategorien omfatter tilskud fra andre ministerier til forskningsbaseret myndighedsrådgivning, som opført under øvrige tilskud og indtægter på FL. Tilskuddet fratrækkes forskningsandelen (den sektorrelaterede forskning) af fagministeriers tilskudsbevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening (dvs. A.2.1.B.). 4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 2 Basistilskud fra UBST Indtægter på FL. Vedrører KU alene. Tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet. 5 Øvrige tilskud 1 Kapitaltilskud Omfatter et tilskud til indfasning af nyt byggeri, der er taget i brug i perioden (Ved overheadreformen i 2008 blev bevillinger vedr. bygningsoverhead flyttet til forskning og øvrige formål). 5 Øvrige tilskud 2 Øvrige formål Omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministration og økonomistyring. Desuden omfatter kategorien tilskud til indvendig vedligeholdelse, kapitalgrundtilskud mv. 5 Øvrige tilskud 3 Administrative effektiviseringer 6 Øvrige indtægter 1 Finansielle indtægter (netto) Omfatter en negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration. Finansielle poster, såvel renteindtægter som renteomkostninger (bortset fra prioritetsrenter), afkast og reguleringer af værdipapirer, etc. (UK 10 og 20), som er indtjent i året. Overhead m.v. der er regnskabsmæssigt overført fra ekstern virksomhed (UK 95/97) til ordinær drift (UK10) er medregnet som indtægt under eksterne midler, jf. tabel A 3.1.E, og skal ikke medtages som øvrig indtægt på UK10 (således sikres det, at overhead ikke tælles med dobbelt på indtægtssiden) 6 Øvrige indtægter 2 Indtægter fra techtrans selskaber Indtægter fra tech-trans selskaber, som er indtjent i året. 6 Øvrige indtægter 3 Udlejning og fremleje Indtægter fra udlejning og fremleje af lokaler og anden udlejning, f.eks. masteleje til telefonselskaber. 6 Øvrige indtægter 4 Øvrige indtægter Her opgøres indtægter fra f.eks. mindre supplerende virksomhed (MSV), driftsrefusioner, indtægter vedr. ØSS og STADS samarbejdet, frikøb af VIP fra kilder uden for universitetet, som er indtjent i året. 7

8 C: Personale Generelle bemærkninger: Et årsværk beregnes ud fra bevillingstimer. Dette betyder, at der går timer på ét årsværk. Årsværkene beregnes på grundlag af de timer, der er blevet konteret i året. Der skal eventuelle efterreguleringer først medtages i det efterfølgende år. Udgangspunktet er, at VIP stillinger er de stillinger, der er omfattet af stillingsstrukturen for det videnskabelige personale på universiteterne. Såvel stillingskategorier fra den nuværende som tidligere stillingsstruktur er omfattet, dertil kommer censur. Det øvrige personale henføres til kategorien TAP. For TAP gruppen skelnes ikke mellem fuldtid og deltid. Ved beregning af årsværk fordelt på formål benyttes de samme principper som fordeling af de formålsfordelte omkostninger. 8

9 Generelle kommentarer vedr. VIP: Som hovedregel bør VIP kun henføres til formålene uddannelse, forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensformidling, stillingskategorierne rektor, prorektor dekan m.fl. henføres som TAP. Kategorien VIP indeholder følgende stillingskategorier: Professor med særlige opgaver, professor med særligt ansvar, professor, forskningsprofessor, forskningsprofessor med særlige opgaver, gæsteprofessor, klinisk professor, docent, lektor, forskningslektor (inkl. lektorvikar), gæstelektor, adjunkt, forskningsadjunkt, seniorrådgiver, studielektor, studieadjunkt, amanuensis, forskningsassistent, udenlandsk lektor (normalt tidsbegrænset), undervisningsadjunkt, forsker, seniorforsker, projektforsker, videnskabelig assistent, klinisk assistent, kandidatstipendier, forskningsstipendier (gamle seniorstipendier), ph.d.-stipendiat, post.doc, klinisk lektor, specialtandlægeuddannelsen (uddannelsen til specialtandlæge finder sted under fuldtidsansættelse.), psykologisk kandidatstilling, lærer i social teori og metode (særlig kategori for socialrådgiveruddannelsen ved AAU), lærer på diplom- og eksportingeniøruddannelsen. Stillingerne rektor, dekan og institutleder henføres til TAP. Niveau 1 Niveau 2 Definition 1 VIP 1 Uddannelse 1 VIP 2 Forskning 1 VIP 3 Vidensformidling 1 VIP 4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 1 VIP 5 Generel ledelse, administration og service 1 VIP 6 Bygninger 9

10 Generelle kommentarer vedr. DVIP: Som hovedregel bør DVIP kun henføres til formålene uddannelse, forskning og vidensformidling. Kategorien DVIP indeholder følgende stillingskategorier: Klinisk lærer (i sygehusspecialer, almen medicin, kiropraktor praksis eller odontologi), afdelingstandlæge, ekstern lektor, undervisningsassistent, censur, gæsteforelæser (honorar), ekstern klinisk lektor. Kategorien inkluderer studenterundervisere/studenterinstruktorer/hjælpelærere (studerende med undervisningsopgaver). Niveau 1 Niveau 2 Definition 2 DVIP 1 Uddannelse 2 DVIP 2 Forskning 2 DVIP 3 Vidensformidling 2 DVIP 4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 2 DVIP 5 Generel ledelse, administration og service 2 DVIP 6 Bygninger 10

11 Generelle kommentarer vedr. TAP: Alle stillingskategorier som ikke er omfattet af VIP eller DVIP stillingsgruppen (herunder rektor, dekan, institutleder, kontorchef, afdelingschef m.v.). Kategorien inkluderer studentermedhjælpere, som ikke varetager undervisningsopgaver. Niveau 1 Niveau 2 Definition 3 TAP 1 Uddannelse 3 TAP 2 Forskning 3 TAP 3 Vidensformidling 3 TAP 4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 3 TAP 5 Generel ledelse, administration og service 3 TAP 6 Bygninger 11

12 D: Balance Niveau 1 Niveau 2 Definition 1 Balance 1 Egenkapital ekskl. statsforskrivninger Egenkapital opgjort i kr. 2 Balancesum Balancesum opgjort i kr. E: Bygninger Niveau 1 Niveau 2 Definition 1 Bygningsareal 1 Forskningsareal Brutto-areal opgjort i m 2 (brutto-areal = lejeenhed = samtlige etager inkl. kælder) 1 Bygningsareal 2 Undervisningsareal Brutto-areal opgjort i m 2 (brutto-areal = lejeenhed = samtlige etager inkl. kælder) 1 Bygningsareal 3 Øvrige arealer Brutto-areal i m 2 (brutto-areal = lejeenhed = samtlige etager inkl. kælder) 12

13 F: Aktivitets- og produktionsoplysninger vedr. studerende Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Optagelse 1 Antal optagne på bacheloruddannelsen Summen af årets studiestartere 1. marts (i året) og 1. oktober (i året) optaget gennem KOT (inkl. 2.rundeoptag). Inkl. professionsbacheloruddannelser. 1 Optagelse 2 Medianalder for bacheloroptagne 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen Medianalder for optagne under 1.1 (angives med en decimal) Optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året). Sum af 1.3.A F. 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen A Universitetsbachelorer fra egen institution Antal optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende universitetsbacheloruddannelse fra samme universitet. 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen B Professionsbachelorer fra egen institution Antal optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende professionsbacheloruddannelse fra samme universitet. 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen C Universitetsbachelorer fra andet dansk universitet Antal optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende universitetsbachelor-uddannelse fra et andet dansk universitet (omfattet af universitetsloven). 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen D Professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution Antal optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende professionsbachelor-uddannelse fra en anden dansk uddannelsesinstitution (herunder et andet dansk universitet). 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen 1 Optagelse 3 Antal optagne på kandidatuddannelsen 1 Optagelse 4 Medianalder for kandidatoptagne E Bachelorer fra udlandet Antal optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra en udenlandsk institution. F Andet Antal optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der ikke kan henføres til A-E. Medianalder for optagne under 1.3 (angives med en decimal) 13

14 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 2 Antal studerende 1 Antal indskrevne studerende Tallet omfatter ordinært indskrevne på fuldtidsuddannelser, ikke merit eller gæstestuderende. Tallet opgøres i antal hoveder pr. 1. oktober i året og omfatter også studerende på orlov. Tallet omfatter ikke optagne med status venter (optagne med forskudt studiestart). 2 Antal studerende 2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser Inkl. professionsbacheloruddannelser 2 Antal studerende 3 Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 2 Antal studerende 4 Heraf andet Omfatter studerende, der hverken er indskrevet på en bachelor- eller en kandidatramme. Studerende, der er indskrevet på sidefag eller suppleringsfag, henføres til aktuel bachelor- eller kandidatramme. 3 % ophørte på 1. år for bachelorstuderende 1 Hovedområdetallene opgøres som procent-andel af sidste års KOT-optagne pr. 1. oktober, der ikke er indskrevet på KOT-optagelsens faglige hovedområde pr. 1. oktober i år. Det samlede frafald fra institutionen opgøres som procentandel af sidste års KOT-optagne pr. 1. oktober, der ikke er indskrevet på institutionen pr. 1. oktober i år. 1. års ophør for vinterstarterne skal ligeledes opgøres et år (1. marts) efter studiestart. Tallet inkluderer professionsbacheloruddannelser. 4 STÅ-produktion 1 STÅ-produktion Optjente STÅ i indberetningsåret (inkl. efterindberetninger), uanset finansieringskilde. Tallet er ekskl. åben- og deltidsuddannelse. 4 STÅ-produktion 2 Antal ressourceudløsende studerende Antal studerende (cpr-numre), der har været involveret i optjeningen af STÅ (jf. 4.1) i indberetningsåret uanset finansieringskilde. 14

15 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 5 Bachelor/kandidat produktion 5 Bachelor/kandidat produktion 1 Antal færdiguddannede bachelorer 1 Antal færdiguddannede bachelorer 1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus Antallet af bachelorer, der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober i året før til og med 30. september i året (inkl. efterindberetninger). Inkl. professionsbacheloruddannelser. Tallet inkluderer efterindberetninger. UVM-professionsbachelorer udløser færdiggørelsestaxameter uafhængigt af gennemførelsestid. Den studerendes gennemførelsestid måles som studieafslutningstidspunktet, målt ved bedømmelsesdatoen for den sidste eksamensaktivitet, fratrukket indskrivningstidspunktet for den første indskrivning på en uddannelse inden for det samme hovedområde på det pågældende universitet. Hvis denne periode udgør mindre end eller lig med den normerede studietid plus ét år på bacheloruddannelsen udløses der bachelorbonus. For sommerstarterne vil skæringsdato for bachelorbonus typisk være 30.juni fire år efter studiestart, mens skæringsdato for vinterstarterne typisk vil være 31. januar fire år efter studiestart. 5 Bachelor/kandidat produktion 5 Bachelor/kandidat produktion 2 Antal færdiguddannede kandidater 2 Antal færdiguddannede kandidater 1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus Antallet af kandidater der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober i året før til og med 30. september i året (inkl. efterindberetninger). Tallet inkluderer efterindberetninger. Den studerendes gennemførelsestid måles som studieafslutningstidspunktet, målt ved bedømmelsesdatoen for den sidste eksamensaktivitet, fratrukket indskrivningstidspunktet for den første indskrivning på en uddannelse inden for det samme hovedområde på det pågældende universitet. Hvis denne periode udgør mindre end eller lig med den normerede tid plus tre måneder for den studerende, der har fuldført et kandidatforløb, udløses der kandidatbonus. 5 Bachelor/kandidat produktion 3 Medianalder for bachelorer Skæringsdato for kandidatbonus vil typisk være 30. september to år efter studiestart i efterårssemestret, og typisk 30. april to år efter studiestart i forårssemestret. Medianalderen for bachelorerne, når de har gennemført deres uddannelse (angives med en decimal). Inkl. professionsbacheloruddannelser. 5 Bachelor/kandidat produktion 4 Medianalder for kandidater Medianalderen for kandidater, når de har gennemført deres uddannelse (angives med en decimal). 15

16 6 Åben og deltidsuddannelser 1 Antal årselever Det samlede antal årselever i foråret og efteråret i indberetningsåret (inkl. efterindberetninger). (i alt perioden 16. september (i året før) til 15. september (i året)). 6 Åben og deltidsuddannelser 2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser Antal elever, der har afsluttet en master- eller diplomuddannelse i året (inkl. efterindberetninger). 16

17 G: Gennemførelse, frafald og studietider Generelle bemærkninger: De statistiske tal skal give et indtryk af gennemførelse, frafald og studietider ved universitetsstudierne på en enkel, overskuelig og sammenlignelig måde. Tallet skal kunne udarbejdes efter samme model på alle universiteter og over en årrække, således at det er muligt at sammenligne på tværs af faglige hovedområder og institutioner og at følge udviklingen over en periode. Nøgletallet opgøres alene for ordinære, fuldtidsindskrevne og STÅ-udløsende studerende. Metoden består i at afgrænse en udgangspopulation på institutionen efter uddannelsens faglige hovedområde, niveau og påbegyndelsesår. Efter den normerede studietid samt efter den normerede studietid + 1 år fordeles populationen derefter i grupper efter studiestatus. Gruppernes størrelse angives i % af udgangspopulationen. Der arbejdes alene med nedenstående faglige hovedområder: 1. Humanistiske og pædagogiske uddannelser 2. Naturvidenskabelige og tekniske uddannelser 3. Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser 4. Sundhedsuddannelser Det enkelte universitet kan selvfølgelig frit foretage yderligere faglige opdelinger til eget brug. 17

18 Generelle kommentarer vedr. bacheloruddannelserne: Ved opgørelse af gennemførelsesoplysninger for bacheloruddannelserne inkluderes uddannelser med skæve normeringer i nøgletallene, hvorfor der arbejdes med forskellige udgangspopulationer. Udgangspopulation: Studiestartere på 3-årige bacheloruddannelser år X 4, opgjort pr. 1. oktober i året (for vinterstartere opgøres pr 1. marts i året). Studiestartere på 3 ½-årige bacheloruddannelser år X 4 ½, opgjort pr. 1. marts i året (for vinterstartere opgøres pr. 1. oktober i året). Studiestartere på 4-årige bacheloruddannelser år X 5, opgjort pr. 1. oktober i året Fordeles efter faglige hovedområde pr. 1. oktober (jf. Generelle bemærkninger ). Niveau 1 Niveau 2 Definition 1 Bacheloruddannelserne 1 Pct. gennemført på normeret tid Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid er registreret med en bestået bachelorgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen. Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 1 Bacheloruddannelserne 2 Pct. gennemført på normeret tid + 1 år Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid plus et år (eller tidligere) er registreret med en bestået bachelorgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen (tallet omfatter også gennemførte på normeret tid, 1.1). Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 1 Bacheloruddannelserne 3 Pct. fortsat aktive Pct. af udgangspopulationen, der efter normeret studietid plus et år stadig er indskrevet (inkl. orlov) på en bacheloruddannelse inden for det faglige hovedområde på institutionen. 1 Bacheloruddannelserne 4 Pct. ophørte Udgangspopulationen (100 pct.) med fradrag af 1.2 og

19 Generelle kommentarer vedr. kandidatuddannelserne: Ved opgørelse af gennemførelsesoplysninger for kandidatuddannelserne inkluderes uddannelser med skæve normeringer, hvorfor der arbejdes med forskellige udgangspopulationer. Udgangspopulationer: Optagne på 2-årige kandidatuddannelser i perioden 1. okt. år X 4 til 1. okt. år X 3 (stadig indskrevet på kandidatuddannelse pr. 1. okt. i år X 3). Status opgøres 3 år + 1 mdr. efter studiestart (1. oktober eller 1. marts). Optagne på 2 ½-årige og 3-årige kandidatuddannelser i perioden 1. okt. år X 5 til 1. okt. år X 4 (stadig indskrevet på kandidatuddannelse pr. 1. okt. i år X 4). Status opgøres 3 ½ år + 1 mdr. efter studiestart (1. oktober eller 1. marts). Optagne på 3-årige kandidatuddannelser i perioden 1. okt. år X 5 til 1. okt. år X 4 (stadig indskrevet på kandidatuddannelse pr. 1. okt. i år X 4). Status opgøres 4 år + 1 mdr. efter studiestart (1. oktober eller 1. marts). Studerende, der på opgørelsestidspunktet af eksamensmæssige eller SU-mæssige grunde er indskrevet sideløbende på bacheloruddannelse eller på eventuelle overgangsindskrivningsformer ( bac/kand, betinget kandidatindskrivning), fordi de endnu ikke har bestået eller vil forbedre bacheloreksamen, medtages ikke. Fordeles efter faglige hovedområde pr. 1. oktober (jf. Generelle bemærkninger ). Niveau 1 Niveau 2 Definition 2 Kandidatuddannelserne 1 Pct. gennemført på normeret tid Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid er registreret med en bestået kandidatgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen. Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 2 Kandidatuddannelserne 2 Pct. gennemført på normeret tid + 1 år Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid plus et år (eller tidligere) er registreret med en bestået kandidatgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen (tallet omfatter også gennemførte på normeret tid, 1.1). Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 2 Kandidatuddannelserne 3 Pct. fortsat aktive Pct. af udgangspopulationen der, der efter normeret studietid plus et år stadig er indskrevet (inkl. orlov) på en kandidatuddannelse inden for det faglige hovedområde på institutionen. 2 Kandidatuddannelserne 4 Pct. ophørte Udgangspopulationen (100 pct.) med fradrag af 2.2 og

20 H: Internationalisering Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Udgående mobilitet 1 Antal udgående studerende Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der har gennemført et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet (inkl. studieophold via Udlandsstipendieordningen), hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning. 1 Udgående mobilitet A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1 Udgående mobilitet B Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der udløser internationaliseringstilskud. Ekskl. studerende på Udlandsstipendieordningen. Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), som udløser administrationstilskud (studerende på Udlandsstipendieordningen). 2 Indgående mobilitet 1 Antal indgående studerende 2 Indgående mobilitet A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud Antal indgående studerende fra et udenlandsk universitet, der er indskrevet på et dansk universitet som udvekslings- eller gæstestuderende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året). Antal indgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der udløser internationaliseringstaxameter. 20

21 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Definition 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med udenlandsk statsborgerskab, uanset opholdsgrundlag. Sum af 3.1.A.-3.1.C. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i A Heraf antal studerende fra nordiske lande Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Island og Finland) samt Grønland & Færøerne. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i B Heraf antal studerende fra ikkenordiske lande inden for EU/ EØS Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande inden for EU/EØS, ekskl. studerende fra de øvrige nordiske lande. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i C C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/ EØS Heraf antal studerende fra lande uden for EU/ EØS 1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. Sum af 3.1.C C.3. Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS, som modtager hel eller delvis friplads (FRF og FRU). Kategorien inkluderer studerende, der modtager stipendier, samt studerende, for hvem studieafgiften dækkes af andre offentlige organisationer. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/ EØS 2 Heraf studerende, der er selvbetalere Antal selvbetalende studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. Kategorien inkluderer studerende, for hvem studieafgiften betales af private virksomheder/ organisationer. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltids uddannelser i C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/ EØS 3 Heraf øvrige Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS, som ikke er inkluderet i 3.1.C.1 og 3.1.C.2. Dette inkluderer bl.a. studerende, der er fritaget for betaling af studieafgift grundet opholdsgrundlag. 21

22 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med udenlandsk statsborgerskab, uanset opholdsgrundlag. Sum af 3.2.A.-3.2.C. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i A Heraf antal studerende fra nordiske lande Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med statsborgerskab fra de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Island og Finland) samt Grønland & Færøerne. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i B Heraf antal studerende fra ikkenordiske lande inden for EU/ EØS Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med statsborgerskab fra lande inden for EU/EØS, ekskl. studerende fra de øvrige nordiske lande. 3 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/ EØS Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. 22

23 I: Forskeruddannelse Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Ph.d.-studerende 1 Antal indskrevne Ph.d.-studerende Det totale antal indskrevne Ph.d.-studerende pr 31. december, uanset finansieringskilde. Jf. Ph.d.-bekendtgørelsen 13 ophører en ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ved indlevering af afhandlingen. Derfor indgår ph.d.-studerende, der har indleveret deres afhandling, ikke i tabel I.1.1. Antal indskrevne Ph.d.-studerende. 1 Ph.d.-studerende 2 Antal nyindskrevne Ph.d.-studerende 1 Ph.d.-studerende 3 Antal tildelte grader Antallet af nyindskrevne ph.d.-studerende i kalenderåret, uanset finansieringskilde. Tabel I.1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende inkluderer ikke studerende omfattet af 15, stk. 2 i Ph.d.-bekendtgørelsen (dvs. Ph.d.-studerende som indleverer deres afhandling til bedømmelse uden at have gennemført en ph.d.-uddannelse). Antallet af tildelte grader i kalenderåret. Jf. Universitetsloven 15 stk. 2 anses en Ph.d.-grad først tildelt, når graden er tildelt af Akademisk Råd. Det er således tildelingen af Akademisk Råd, som markerer datoen for en tildelt grad. 1 Ph.d.-studerende 4 Effektiv studietid A B 5+3-ordningen 4+4-ordningen Antallet af tildelte grader inkluderer også grader tildelt efter 15 stk. 3 (double degrees) i Ph.d.-bekendtgørelsen. Den gennemsnitlige effektive studietid for færdige ph.d.-dimittender i kalenderåret, opgjort for ph.d.-dimittender på hhv. 5+3-ordningen og 4+4-ordningen. Ph.d.-dimittendens effektive studietid måles fra datoen for første indskrivning frem til datoen for første aflevering af ph.d.-afhandlingen, fraregnet evt. orlov og deltidsindskrivning. Den effektive studietid opgøres ikke ved genindskrivninger eller for studerende omfattet af 15, stk. 2 i Ph.d.-bekendtgørelsen. 23

24 K: Samarbejde med omverdenen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter Redigeret 25. juni Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter A B C D Danske offentlige kilder Danske private kilder EU Øvrige udenlandske kilder Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter, uanset andelen af tilskudsfinansiering. Her skal udelukkende medtages de projekter, hvor der har været aktivitet i årets løb, dvs. at der skal være afholdt omkostninger på projekterne. Skellet mellem udenlandske (D) og danske, private kilder (B) afhænger af den fysiske placering af kilden, ikke af ejerskab. Det er således finansieringskildens geografiske placering i eller uden for, der er væsentlig - ikke ejerforholdet. Eksterne midler modtaget fra den danske del af en international koncern er således danske midler. 24

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Tabel A.2.1.B ( Sektorrelateret forskning ). Aalborg Universitet har i 2012 rettet indtægter fra sektorrelateret forskning i 2008 til 0 kr.

Tabel A.2.1.B ( Sektorrelateret forskning ). Aalborg Universitet har i 2012 rettet indtægter fra sektorrelateret forskning i 2008 til 0 kr. 25. juni 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Definitionsmanual til universiteternes statistiske beredskab 2011

Definitionsmanual til universiteternes statistiske beredskab 2011 Definitionsmanual til universiteternes statistiske beredskab 2011 Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede af, hvad de mange

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2010 4 Indhold > Indledning 8 2. Dagsorden 9 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Danmarks

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

AU I TAL 2015 FORORD FORORD

AU I TAL 2015 FORORD FORORD AU I TAL 2015 FORORD AU I TAL 2015 1 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse,

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tal om danske universiteter 2014

Tal om danske universiteter 2014 Tal om danske universiteter 2014 2 Indhold Forord 3 Uddannelse 4 Forskning 10 Arbejdsmarkedet 15 Studiemobilitet og internationalisering 19 Økonomi og personale 21 Udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab Læsevejledning og definitionsmanual

Universiteternes Statistiske Beredskab Læsevejledning og definitionsmanual Universiteternes Statistiske Beredskab 2007 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2010. Indledende bemærkninger til beredskabet. Noter til tabellerne

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2010. Indledende bemærkninger til beredskabet. Noter til tabellerne 2. marts 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2010 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling?

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Har danske universiteter

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Oversigt over indtægtsbudgettets fordeling fra niveau 1 til 2 og fra niveau 2 til 3 samt driftsbudgettet for niveau 2 og 3 SAMF 2015.

Oversigt over indtægtsbudgettets fordeling fra niveau 1 til 2 og fra niveau 2 til 3 samt driftsbudgettet for niveau 2 og 3 SAMF 2015. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Tina Vangsgaard Telefon: 99407921 E-mail: tva@adm.aau.dk Dato: 7. februar 2015 Sagsnr.: 2014-121-00188 Oversigt over indtægtsbudgettets

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser 6.2. Tilskyndelser til kvalitet og relevans i bevillingssystemet

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET

Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET Forskeruddannelsesrådet september 2001 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION...4 ER PROGRAMMETS MÅL BLEVET OPNÅET?...5 4 BESKRIVELSE AF POPULATIONEN...8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere