Tillægsaftale om Mobilpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsaftale om Mobilpenge"

Transkript

1 Side 1 af 6 Dokumentnummer Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, har dags dato i henhold til Aftale om Net- Bank, indgået følgende tillægsaftale vedrørende kontohavers tilslutning til og brug af betalingsfunktionen Mobilpenge. B. Denne tillægsaftale er et tillæg til den til enhver tid gældende Aftale om NetBank indgået mellem kontohaver og SALLING BANK A/S. Aftale om NetBank finder anvendelse i det omfang, den ikke er fraveget ved denne tillægsaftale. C. Denne tillægsaftale indgås og godkendes af kontohaver elektronisk i NetBank. D. Kontohaver har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Mobilpenge inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens 17. Fristen regnes som udgangspunkt, fra den dag kontohaver opretter og aktiverer det mobilnummer, der skal benyttes til betaling med Mobilpenge. Falder fortrydelsesfristens sidste dag ikke på en bankdag, udløber fristen den efterfølgende bankdag. I henhold til Forbrugeraftaleloven 22, vil kontohaver blive opkrævet gebyr for den del af ydelsen der allerede er leveret. E. Administration af Mobilpengeaftale(r) via NetBank, forudsætter, at kontohaver har indgået en Aftale om NetBank med SALLING BANK A/S, og at kontohaver via sin NetBank har tilmeldt sig/indgået denne tillægsaftale om Mobilpenge. F. Kontohaver kan oprette og administrere Mobilpengeaftaler via NetBanken, indenfor NetBankens åbningstid. G. Kontohaver kan tilmelde aftaler på både eget mobilnummer og en anden persons (herefter nævnt bruger) mobilnummer til Mobilpenge. Det er dog en forudsætning at brugeren ligeledes er kunde i SALLING BANK A/S og at der findes en relation (forældre/barn/- ægtefælle) til kontohaver. Personen behøver ikke at have fuldmagt til kontohavers konto. Brugers køb via Mobilpenge sker med samme retsvirkning, som hvis det var kontohaver selv og efter disse regler for Mobilpenge. H. Gældende forbrugsmaksimum fremgår af billedet Se detaljer i NetBanken. I. Denne tillægsaftale indgås på dansk og al kommunikation mellem kontohaver/bruger og SALLING BANK A/S skal foregå på dansk. J. Kontohaver kan til enhver tid anmode om at modtage tillægsaftalen og de oplysninger og betingelser, hvortil der henvises i aftalen, på papir eller andet varigt medium. SALLING BANK A/S kan stille oplysningerne til rådighed for kontohaver i NetBanken. K. Denne tillægsaftale er undergivet dansk ret. Tvister kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet, forbrugerombudsmanden samt for de ordinære domstole med SALLING BANK A/Ss hjemting som værneting. Hvis tvisten vedrører Nets's udøvelse af virksomhed som betalingstjenesteudbyder, kan den indbringes for Finanstilsynet. Regler for Mobilpenge Mobilpenge er et betalingsinstrument, som kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Mobilpenge. Reglerne for Mobilpenge retter sig både mod kontohaver og bruger, med mindre andet er angivet. Kontohaver kan være bruger, men det er muligt for en kontohaver at tilknytte andre brugere. Tilknytter kontohaver andre brugere, skal kontohaver tilsikre, at brugerne gøres bekendt med nærværende regler. Der kan ikke tilmeldes andre brugere, hvis kontohaver er umyndig. Anvendelse af Mobilpenge forudsætter, at der mellem SALLING BANK A/S og kontohaver er indgået aftale om brug af Mobilpenge for det pågældende mobilnummer. BECMOBIL90 Version Vær opmærksom på, at hele mobilnummeret gengives på kontoudskrift og kvitteringer fra forretninger. Dette gælder, uanset om der er tale om et hemmeligt nummer. Vær opmærksom på, at mobilnummeret kun kan tilknyttes én konto. Hvis der senere oprettes en aftale for det pågældende mobilnummer tilknyttet en anden konto, fx i et andet pengeinstitut, vil den oprindelige aftale blive afmeldt. Mobilpenge betalinger gennemføres ved brug af mobiltelefonen. Det er alene det mobilnummer der er oplyst i aftalen, der kan benyttes til at betale varer og tjenesteydelser via Mobilpenge. Mobilnummeret må kun benyttes af den tilmeldte bruger til køb via Mobilpenge. Hvis kontohaver eller bruger ikke længere ønsker at benytte Mobilpenge, eller mobilnummeret ikke længere benyttes af bruger, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, skal kontohaver sikre, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald, vil der være risiko for at den evt. nye bruger af mobilnummeret fortsat vil kunne anvende mobilnummeret til træk på den tilknyttede konto. Hvis mobilnummeret til Mobilpenge ikke har været benyttet i 2 måneder ophører aftalen automatisk.

2 Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger ved brug i udlandet samt på Færøerne og i Grønland. Det betyder fx, at en mobiltelefon med et dansk nummer (+45 xxxx xxxx) ikke kan benyttes til at bestille varer og tjenesteydelser via shortcodes hos en udenlandsk forretning (herunder Færøerne og Grønland). Forretningen kan anvise en anden bestillingsmetode, fx at bestillinger skal sendes via sms til et helt telefonnummer inklusiv landekode. Definitioner findes bagerst i reglerne. Side 2 af 6 1. Anvendelsesmuligheder 1.1 Køb i forretninger Mobilpenge er et betalingsinstrument, som kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Mobilpenge. Der kan kun købes for det beløb, der er til rådighed på den tilknyttede konto. Køb kan kun foretages i danske kroner (DKK). SALLING BANK A/S har fastsat et generelt maksimum for forbrug på Mobilpenge. Dette maksimum vil kunne ses ved oprettelse af aftalen. Maksimum er forskelligt alt efter om bruger er over eller under 15 år. Kontohaver kan vælge at fastsætte et mindre maksimum end SALLING BANK A/Ss generelle. Ved ændring af maksimum vil oprindeligt indgåede aftale stadig være gældende. Mobilpenge må ikke benyttes til ulovlige formål. 1.2 Begrænsninger i brug Mobilpenge kan ikke benyttes i de pkt. 8 angivne situationer. Hvis SALLING BANK A/S og/eller SALLING BANK A/Ss tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt, vil orientering om en sådan konflikts begyndelse og ophør ske hurtigst muligt. Der kan være tidspunkter/tidsrum i nattetimerne, hvor Mobilpenge ikke kan benyttes som følge af dataopdatering og/eller vedligeholdelse. 2. Brug af Mobilpenge For at betale med Mobilpenge skal nedenstående procedure følges: * Følg instruktionen fra forretningen ved køb af vare eller tjenesteydelse. * Bruger vil modtage en anmodning om accept af købet samt beløbets størrelse fx via sms. Anvisningerne fra forretningen for godkendelse af købet følges. Kvittering Bruger modtager en bekræftelse på betalingstransaktionen fra forretningen, der viser at transaktionen er gennemført. Kvittering sendes enten som sms, papir, elektronisk på mail eller andet varigt medium. Forretningen informerer om, hvordan kvittering sendes, hvis dette ikke sker via sms. Kvitteringen fra forretningen viser bl.a. mobilnummer forretningens navn, beløb samt dato. Bruger bør sikre sig, at beløbet er i overensstemmelse med købet. Ved fejl i kvitteringen skal forretningen straks kontaktes. Som minimum bør kvitteringen gemmes, indtil kontohaver har kontrolleret posteringerne på kontoen. Tilbagekaldelse Betalinger, som bruger har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog pkt. 11 og 12 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. Reservation og hævning af beløb på kontoen Købsbeløbet vil blive reserveret på kontoen, når bruger har godkendt betalingen. Det betyder, at der ikke længere kan disponeres over det reserverede beløb. Fra det tidspunkt SALLING BANK A/S modtager betalingsordren fra forretningen, trækkes beløbet på kontoen senest førstkommende arbejdsdag herefter. SALLING BANK A/S er dog til enhver tid berettiget til uden ansvar at afvise at gennemføre betalinger, overførsler mv., såfremt begrænsninger aftalt med SALLING BANK A/S overskrides, eller såfremt der ikke er dækning for en overførsel. Reservationen slettes automatisk efter 14 kalenderdage, hvis beløbet endnu ikke er blevet hævet på kontoen. Abonnement Det er muligt at betale abonnementer med Mobilpenge. Bruger skal hver gang godkende det enkelte træk. Forretningen vil derefter anmode bruger om at godkende den konkrete transaktion via Mobilpenge, før næste betaling kan ske i henhold til abonnementsaftalen. 3. Opbevaring af mobiltelefon Vær opmærksom på, at Mobilpenge via den tilmeldte mobiltelefon kan bruges til direkte træk på den konto, Mobilpengeaftalen er knyttet til. For at forhindre misbrug af Mobilpenge skal mobiltelefonen opbevares, så andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge Mobilpenge. Hvis mobiltelefonen har mulighed herfor, bør der benyttes en kode til at låse for andres uberettigede brug. Dette kan fx være en tastaturlås med kodecifre. Koden må ikke oplyses til andre.

3 Side 3 af 6 4. Oprettelse af andre brugere - kun for kontohaver Ønsker kontohaver, at anden person (bruger) skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal brugers mobilnummer tilmeldes Mobilpenge. Brugers køb via Mobilpenge sker med samme retsvirkning, som hvis det var kontohaver selv og efter disse regler for Mobilpenge. Ved tilmelding af anden person (bruger), giver kontohaver samtidig samtykke til, at den tilmeldte bruger kan iværksætte betalingstransaktioner indenfor det mellem kontohaver og SALLING BANK A/S aftalte forbrugsmaksimum for Mobilpenge med den virkning, at kontohaver bliver forpligtet af sådanne betalingstransaktioner. Der kan ikke tilmeldes andre brugere, hvis kontohaver er umyndig. Hvis kontohaver tilmelder umyndige brugere hæfter kontohaver for disses efterlevelse af brugerreglerne. Kontohaver hæfter for transaktioner foretaget med Mobilpenge, jf. dog pkt. 7. Kontohaver skal derfor være opmærksom på pligten til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen. Derfor bør det aftales med bruger, hvordan kontohavers kontrol af brugers transaktioner kan ske, jf. pkt. 10. Hvis bruger ikke længere skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal kontohaver sikre, at Mobilpengeaftalen for det pågældende mobilnummer afmeldes. Kontakt SALLING BANK A/S for nærmere information om oprettelse og afmelding af brugers adgang til træk på kontoen via Mobilpenge. 5. Pligt til at spærre Mobilpenge Bruger/kontohaver skal snarest muligt kontakte SALLING BANK A/S for at spærre for brug af Mobilpenge på det tilmeldte mobilnummer, hvis: * mobiltelefonen eller SIM-kortet er tabt eller stjålet - eller bruger/kontohaver har mistanke herom * bruger/kontohaver opdager eller har mistanke om, at Mobilpenge er blevet misbrugt, eller * bruger/kontohaver på anden måde får mistanke om, at Mobilpenge kan blive misbrugt. Når SALLING BANK A/S har modtaget underretningen, spærres adgangen til at benytte Mobilpenge til træk på kontoen for det pågældende mobilnummer. Inden for SALLING BANK A/Ss åbningstid skal henvendelse ske til SALLING BANK A/S. Uden for SALLING BANK A/Ss åbningstid skal henvendelse ske til Nets Kundeservice på tlf.nr , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse skal oplyses navn, fødselsdato, mobilnummer der skal spærres og hvilket pengeinstitut Mobilpengeaftalen er tilknyttet, for straks at få spærret Mobilpenge for den pågældende mobiltelefon. Når Mobilpenge er spærret af kontohaver eller bruger, vil dokumentation vedrørende spærringen blive sendt pr. brev til kontohaver. Hvis kontohaver er tilmeldt NetBank, sendes dokumentationen dog som en besked i NetBanken, hvor den vil være tilgængelig i 18 måneder efter spærringen. 6. SALLING BANK A/Ss ret til at spærre Mobilpenge SALLING BANK A/S har ret til uden varsel at spærre for adgangen til at benytte Mobilpenge: 1 Hvis kontoen, der er tilknyttet Mobilpenge, opsiges, ophæves eller spærres. 2 Hvis disse regler for Mobilpenge overtrædes (misligholdelse). 3 Hvis mobilnummeret tilknyttet Mobilpenge aftalen er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. 4 Hvis kontohaver kommer under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling eller anden insolvensbehandling eller indleder forhandling om gældssanering. Når SALLING BANK A/S har spærret for adgangen til Mobilpenge for det pågældende mobilnummer, vil kontohaver blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Information om spærring vil blive sendt til NetBanken, såfremt kontohaver er tilmeldt denne. Beskeden vil være tilgængelig i NetBanken i minimum 18 måneder efter spærringstidspunktet. Hvis ikke kontohaver er tilmeldt NetBank, vil beskeden blive sendt som fysisk brev. 7. Ansvar, hvis andre misbruger Mobilpenge I tilfælde af, at Mobilpenge har været misbrugt af en anden person, vil SALLING BANK A/S dække tabet, medmindre bruger eller kontohaver: * har handlet svigagtigt eller * med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser eller * har undladt at spærre Mobilpenge, jf. pkt. 5. I så fald hæfter kontohaver for hele tabet.

4 Side 4 af 6 Kontohaver er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at SALLING BANK A/S har fået besked om, at Mobilpenge skal spærres. Kontohaver hæfter heller ikke for tab, hvis bruger eller kontohaver ikke har haft mulighed for at spærre Mobilpenge, på grund af forhold hos SALLING BANK A/S. 8. SALLING BANK A/Ss ansvar SALLING BANK A/S er erstatningsansvarlig, hvis SALLING BANK A/S på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er SALLING BANK A/S ikke ansvarlig for tab, som skyldes: * nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er SALLING BANK A/S selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne * svigt i SALLING BANK A/Ss strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) * strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af SALLING BANK A/S selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af SALLING BANK A/S * andre omstændigheder, som er uden for SALLING BANK A/Ss kontrol. SALLING BANK A/Ss ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: * SALLING BANK A/S burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet * lovgivningen under alle omstændigheder gør SALLING BANK A/S ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. SALLING BANK A/S er desuden i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab hos kontohaver eller bruger, herunder driftstab, rentetab, tidstab, tab af goodwill eller for skade på ting hos kunden herunder tab af data eller programmer, ej heller såfremt skaden skyldes en defekt ved Mobilpenge. Dette gælder, uanset om SALLING BANK A/S har været underrettet om mulighed for sådanne tab, og uanset om SALLING BANK A/S har udvist uagtsomhed. 9. Fejl og mangler ved varen eller tjenesteydelsen SALLING BANK A/S har intet ansvar for fejl, mangler, forsinkelser m.v. ved de varer og tjenesteydelser, forretningen leverer. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede varer og tjenesteydelser skal rettes til forretningen. SALLING BANK A/S indestår i øvrigt ikke på nogen måde for forretningens forretningsmetoder m.v. 10. Kontrol af posteringer på kontoen Kontohaver har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen. Hvis kontohaver ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med transaktionskvitteringerne, eller som bruger ikke mener at have foretaget, skal henvendelse til SALLING BANK A/S ske snarest muligt. Vær i den forbindelse opmærksom på fristerne i pkt. 11 og 12. Hvis kontohaver har tilknyttet andre brugere, skal kontohaver sikre sig at kunne kontrollere transaktioner fra de tilknyttede brugere, jf. pkt. 4. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på kontoen skal kontohaver være opmærksom på, at ved brug af Mobilpenge i forbindelse med fjernsalg, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen/tjenesteydelsen afsendes eller udleveres. Ved køb af fx bus- og togbilletter eller biograf- og koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af billetten. 11. Tilbageførsel af godkendte betalinger 11.1 Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse af betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kontoen er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan der være krav på tilbageførsel af betalingen. Kontohaver skal henvende sig til SALLING BANK A/S snarest muligt, dog senest otte uger efter, at beløbet er trukket på kontoen, hvis kontohaver mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor bruger ikke har godkendt det endelige beløb. SALLING BANK A/S tilbagefører beløbet eller giver et begrundet afslag til kontohaver senest 10 arbejdsdage efter henvendelsen Fjernsalg Hvis Mobilpenge er benyttet til køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, kan kontohaver have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: * forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, * den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret, eller * bruger har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/ydelse.

5 Side 5 af 6 Bruger/kontohaver skal først forsøge at løse problemet direkte med forretningen, inden henvendelse i SALLING BANK A/S. Det skal kunne dokumenteres, at kontohaver eller bruger har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at kontohaver henvender sig og gør indsigelse til SALLING BANK A/S snarest muligt efter, kontohaver er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på kontoen. Indsigelse skal så vidt muligt ske til SALLING BANK A/S senest 14 dage efter, kontohaver er blevet opmærksom på det mulige krav. Ved vurdering af, om kontohaver har fremsat indsigelse rettidigt til SALLING BANK A/S, vil der blive lagt vægt på kontohavers pligt til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. pkt. 10. SALLING BANK A/S vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil SALLING BANK A/S igen hæve beløbet på kontoen. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan SALLING BANK A/S kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen samt eventuelle gebyrer for rekvirering af dokumentation. 12. Tilbageførsel af ikke godkendte betalinger Hvis kontohaver/bruger mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Mobilpenge, som bruger ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal henvendelse til SALLING BANK A/S ske snarest muligt, efter kontohaver/bruger er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om henvendelse til SALLING BANK A/S er sket rettidigt, vil der blive lagt vægt på pligten til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. pkt. 10. Under alle omstændigheder skal henvendelse til SALLING BANK A/S senest ske 13 måneder efter, beløbet er trukket på kontoen. SALLING BANK A/S vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil SALLING BANK A/S igen hæve beløbet på kontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Mobilpenge, vil SALLING BANK A/S eventuelt kunne gøre ansvar gældende over for kontohaver, jf. pkt. 7. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan SALLING BANK A/S kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af dokumentation for transaktionen. 13. Ændring af reglerne Ændringer af regler samt prisliste kan ske med to måneders varsel såfremt ændringen er til ugunst for kontohaver og bruger. Ændringer til gunst for kontohaver og bruger kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet på papir eller ved elektronisk meddelelse, fx som sms. Bruger/kontohaver er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i adresse eller adresse til SALLING BANK A/S, og bruger/kontohaver bærer selv ansvaret for ikke at modtage meddelelse om ændringer, hvis der ikke er meddelt - eller adresse ændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre bruger/kontohaver inden datoen for ikrafttræden har meddelt SALLING BANK A/S, at bruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis bruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Forudbetalt gebyr tilbagebetales forholdsmæssigt. 14. Omkostninger ved tilslutning og brug Der henvises til SALLING BANK A/Ss prisliste. Vær opmærksom på, at prislisten ikke indeholder information om omkostninger til teleselskabet ved brug af sms eller opkald. Her henvises til det valgte teleselskabs prisliste. 15. Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger Når der betales med Mobilpenge, registreres det tilmeldte mobilnummer, transaktionsidentifikation, beløb, dato for transaktionen, hvor Mobilpenge har været brugt samt data til brug for transaktionsidentifikation. Oplysninger opbevares hos forretningen, i SALLING BANK A/S, hos Nets og vil ligeledes være tilgængelige for kontohaver i NetBanken. Oplysningerne anvendes i SALLING BANK A/Ss bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Mobilpenge. Oplysningerne opbevares i henhold til gældende lovgivning. 16. Opsigelse/ophævelse SALLING BANK A/S kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse, vil kontohaver få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer betalt forud for brug af Mobilpenge.

6 Side 6 af 6 I tilfælde af misligholdelse kan SALLING BANK A/S ophæve aftalen om Mobilpenge uden varsel. Hvis kontohaver/bruger ikke længere ønsker at benytte Mobilpenge, eller mobilnummeret ikke længere benyttes af bruger, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, er kontohaver ansvarlig for, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald, vil mobilnummeret fortsat kunne anvendes til træk på den tilknyttede konto. 17. Nyt eksemplar af reglerne Hvis bruger/kontohaver mister reglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan nyt eksemplar hentes på SALLING BANK A/Ss hjemmeside eller fås ved henvendelse til SALLING BANK A/S. 18. Tilsyn SALLING BANK A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf og er registreret under registreringsnummer Definitioner Bankdag: Alle dage med undtagelse af lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, 5. juni (grundlovsdag), 24. december (juleaften) og 31. december (nytår). Bruger: Fjernsalg: Forretning: Kontohaver: Kvittering: Nets: Prisliste: Bruger er den person, der benytter det mobilnummer kontohaver har tilknyttet aftalen, til køb af varer og tjenesteydelser. Køb gennemført med Mobilpenge i situationer, hvor bruger og forretning ikke mødes fysisk. Alle forretninger, billetsalg eller andre steder, som tager imod betaling med Mobilpenge. Den person, hvis konto er tilknyttet Mobilpengeaftalen. Kontohaver opretter en Mobilpengeaftale pr. tilknyttet mobilnummer. Oplysning om en betaling, som gives i elektronisk form eller på papir. Nets Denmark A/S Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Prislisten findes på SALLING BANK A/Ss hjemmeside eller udleveres fra SALLING BANK A/S. Shortcode: Et forkortet telefonnummer, som blandt andet bruges i forbindelse med sms, fx DSB billetter på 1415 Varigt medie: Ethvert instrument, der gør det muligt for modtageren at lagre information på en måde, der tillader fremtidig søgning i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information.

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler VISA/Dankort

Brugerregler VISA/Dankort DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge Dampfærgevej 28 2100 København Ø Tlf.: +45 33 36 62 00 Fax: +45 33 36 62 40 E-mail: info@dnb.dk Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 1 2 Hvad kan

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014

Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014 Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard Premium...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort og pinkode...2 4 MasterCard SecureCode...2

Læs mere