PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning"

Transkript

1 PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015

2 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder kurtage og kursskæring (kursfradrag og - tillæg) i forbindelse med obligationshandel, der sker i forbindelse med optagelse, refinansiering eller indfrielse af realkreditlån i BRFkredit, se BRFkredits Ordreudførelsespolitik bagerst i prisoversigten. Stiftelsesprovision Der beregnes ikke stiftelsesprovision. Bidragssatser for nye lån Bidragssatser for lån med variabel rente Bidragssatser p.a. Med afdrag Uden afdrag Låneinterval 0-40% 0,4250% 0,5000% Låneinterval 40-60% 1,0500% 1,2000% Låneinterval > 60% 1,5000% 2,1000% Låneinterval 0-60% 0,6333% 0,7333% Låneinterval 0-80% 0,8500% 1,0750% Bidragssatser for lån med fast rente Bidragssatser p.a. Med afdrag Uden afdrag Låneinterval 0-40% 0,3250% 0,4000% Låneinterval 40-60% 0,8000% 1,0000% Låneinterval > 60% 1,0000% 1,7500% Låneinterval 0-60% 0,4833% 0,6000% Låneinterval 0-80% 0,6125% 0,8875% Bidragssatser for Rentetilpasningslån - kort rente Bidragssatser p.a. Med afdrag Uden afdrag Låneinterval 0-40% 0,3750% 0,4750% Låneinterval 40-60% 0,9500% 1,1500% Låneinterval > 60% 1,3000% 2,0000% Låneinterval 0-60% 0,5667% 0,7000% Låneinterval 0-80% 0,7500% 1,0250% Bidragssatsen for nye lån afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering. Bidragssatsen vægtes ved at fordele lånets kontantværdi i forhold til ejendommens værdi i belåningsintervaller. Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget for nye lån udgør 900 kr. pr. år. Gebyrer Lånetablering Ekspeditionsgebyr Ekspeditionsgebyr, selvstændige erhvervsdrivende TinglysningsService inkl. én indfrielse/forespørgsel om rykning 1) TinglysningsService inkl. to eller fl. indfrielser/forespørgsler om rykning 1) Garanti på udbetalingen Annullering af igangværende Tinglysnings- Service Obligationsoverførsel til depot i VP Notering af transport/fuldmagt Administration af deponering Notering af transport i sælgerpantebreve kr. pr. lån kr. pr. lån kr kr kr. pr. garanti 500 kr. plus afholdte omkostninger 750 kr. pr. overførsel 500 kr. pr. notering kr. pr. ejendom kr. pr. ekspedition Medlemmer af Ældre Sagen og LO Plus, der ved lånetablering gør opmærksom på medlemskabet, får en gebyrrefusion på kr. Kurssikring m.v. Etablering af aftale *) Manglende opfyldelse af aftale 2) Notering/ændring af kurskontrakt Andre gebyrer Henstand Erindringsskrivelse Inkassogebyr Servicegebyrer 3) *) Ændring af fastrenteperiode Etablering/ændring af afdragsfrihed *) 3) på eksisterende lån Etablering/ændring af aftale om fast ydelse på rentetilpasningslån *) Ændring af model for tilbagebetaling af udskudte afdrag *) Ændring af aftalt udbetalingsforløb på BoligNedsparing Påtegning på pantebrev Tilbud på indfrielse Afregning af indfrielse Indfrielse af privat pantebrev med opsigelse 4) Delvis nedbringelse af privat pantebrev Indfrielse af lån uden pant i fast ejendom Gældsovertagelse Gældsovertagelse, selvstændige erhvervsdrivende Ekspedition af relaksation/opdeling *) Hvis der på samme tidspunkt vælges 3 af de med note *) mærkede serviceydelser, gives der en rabat, således at der maks. skal betales kr. 1) Inkl. gebyrfri fastkursaftale på udbetaling. 2) Udover gebyret betales i visse situationer en kursdifference, som afhænger af den aktuelle kursudvikling. Herudover skal der altid betales kurtage. 3) Påtegning på pantebrev og/eller besigtigelse af ejendommen kan være nødvendig. 4) Gebyret opkræves kun, hvis indfrielsen først sker på det tidspunkt, hvor lånet er opsagt til. 5) Gebyret omfatter bla. kopier, udskrifter og oplysninger om lån. For lån i Euro gælder samme gebyrer. Gebyr opkræves i danske kroner. 500 kr. 100 kr. pr. ejendomsnr. 100 kr. pr. ejendomsnr. 100 kr. pr. ejendomsnr. pr. termin kr. pr. lån 750 kr. pr. stk. 750 kr. pr. lån 500 kr. pr. pantebrev 500 kr. pr. pantebrev kr. pr. ejendom kr. pr. ejendom kr. pr. enhed og pr. delpantebr kr. pr. besigtigelse kr. pr. ekspedition kr. pr. ekspedition 250 kr. pr. stk. Besigtigelse Rykning/moderation Tinglysning af skifteretsattest Supplerende serviceydelser 5) Særlige ydelser, min. 500 kr. pr. ekspedition afhængig af tidsforbrug. Særligt for Boligkredit som realkreditlån Der betales stiftelsesprovision på 2 pct. af hovedstolen, dog maksimalt kr. Der betales ikke bidrag, og der beregnes ikke ekspeditionsgebyr og kurtage. Derudover gælder alle andre gebyrer for produktet. Ved rykning af BRFkreditlån ifm. etablering af Boligkredit betales i alt kr. uanset hvor mange BRFkreditlån der skal rykkes. 2

3 Typiske øvrige omkostninger ved låneoptagelse Offentlige afgifter I henhold til Tinglysningsafgiftsloven skal der p.t. ved tinglysning af pantebreve betales en tinglysningsafgift, som består af to elementer: 1. En procentafgift på 1,5% af pantebrevets pålydende værdi, og 2. En fast afgift på kr. Ved beregning af procentafgift sker der oprunding af den beregnede afgift til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Afgiftspligten indtræder, når pantebrevet sendes til tinglysning. Ved låneudbetaling i forbindelse med indfrielse af realkreditlån (f.eks ved konvertering) vil der kunne ske en nedsættelse af afgiften for det nye pantebrev. Du er velkommen til at kontakte BRFkredit, hvis du har spørgsmål vedrørende de offentlige afgifter. Renter Godtgørelsesrente Ved straksindfrielser med differencerente beregnes differencerentesatsen som forskellen mellem lånets obligationsrente og godtgørelsesrenten. Godtgørelsesrentesatsen afhænger af gældende markedsforhold på tidspunktet for indfrielsen af lånet. Satsen for godtgørelsesrenten er variabel og kan oplyses ved henvendelse til BRFkredit. Afregningskonto, TinglysningsService Rentesatsen er variabel og kan oplyses ved henvendelse til BRFkredit. Morarente Ved forsinket betaling af terminsydelser betales morarenter af det for sent betalte beløb. Morarentesatsen er pt. fastsat til 18 % p.a. Der beregnes morarente fra forfaldsdagen til betaling sker. Visse pantebreve indeholder særlige vilkår. Ved forsinket betaling af opsagte beløb og ekstraordinære indfrielser eller nedbringelser betales morarente efter rentelovens regler. Dog minimum obligationsrenten. Efterstående pantebreve Efterstående panthavere kan betinge sig et gebyr for at forsyne deres pantebrev med påtegning om tilbagerykning. Gebyret kan variere. Derudover skal der normalt betales tinglysningsafgift på kr. for hvert pantebrev, der skal rykke. Omkostninger til formidler Hvis der medvirker en formidler ved låneoptagelsen, typisk et pengeinstitut, beregner formidler normalt et gebyr for at hjemtage lånet samt garantiprovision for at stille garanti, hvis lånet ønskes udbetalt, før der foreligger et tinglyst pantebrev. BRFkredit forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de anførte satser samt at udvide omfanget af gebyrbelagte ydelser for nye lån. Aktuel prisoversigt kan altid rekvireres i BRFkredit. For eksisterende lån kan ændringer ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. For omkostninger herunder kurtage og kursskæring - ved obligationshandel, der sker i forbindelse med realkreditlån, se BRFkredits Ordreudførelsespolitik på næste side. 3

4 ORDREUDFØRELSESPOLITIK Indledning Når man optager, refinansierer eller indfrier et lån i BRFkredit, og BRFkredit har fastsat, at der er en entydig sammenhæng mellem lånet og en bagvedliggende obligationsudstedelse, så kan du i det følgende læse, hvordan obligationerne relateret til lånet kan handles. Handel med obligationer Lovgivningen kræver, at BRFkredit har fastlagt en ordreudførelsespolitik, når vi foretager obligationshandel for vores kunder. Handel med obligationer sker, når vi foretager udbetaling af eller indfrielse af lån i BRFkredit, og det er fastsat, at der er en entydig sammenhæng mellem lånet og en bagvedliggende obligationsudstedelse. Når vi handler obligationer for dig, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig. I overensstemmelse med lovgivningens krav, tager vi hensyn til kurs, omkostninger, hurtighed for ordrens udførelse, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af handlen (Best Execution). Vi lægger i den forbindelse vægt på karakteristika ved dig som kunde og ved ordretypen, samt hvilke obligationer ordren omfatter. Ved handel med obligationer i tilknytning til lån i BRFkredit kategoriseres du som detailkunde. Kategorisering som detailkunde indebærer, at du i forbindelse med din obligationshandel får det højeste beskyttelsesniveau, som følger af bekendtgørelsen om investorbeskyttelse. For detailkunder vil pris plus omkostninger have størst betydning for fastlæggelsen af Best Execution, med mindre formålet med udførelsen af ordren indebærer, at vi lægger vægt på andre kriterier. Du skal være opmærksom på, at det er din instruks om, hvordan du ønsker lån udbetalt eller indfriet, som er bestemmende for, hvordan den eller de tilknyttede handler med obligationer udføres. Alle handler sker med BRFkredit som modpart via BRFkredits egen beholdning af obligationer. Kursfastsættelse Når vi handler obligationer i forbindelse med din optagelse eller indfrielse af lån, kan det ske som en kursaftale eller som en gennemsnitskurs. Ordretyper En kursaftale er en markedsordre (udført som en strakshandel). Det vil sige, at ordren udføres straks til en kurs, der aftales forud for ordrens gennemførelse. Gennemsnitskurshandel (volumenvægtet transaktion til gennemsnitspris) indebærer, at ordren afregnes til en gennemsnitskurs, der beregnes som et omsætningsvejet kursgennemsnit for det regulerede marked. Kursen Spotkurs BRFkredit fastsætter ved kursaftaler en spotkurs. Udgangspunktet for fastsættelsen af spotkursen er de aktuelle kurser, som BRFkredit har observeret på obligationsmarkedet. I det omfang der på tidspunktet ikke er stillet kurser på obligationsmarkedet, eller BRFkredit vurderer, at der ikke er en markedskonform kurs, da fastsætter BRFkredit en efter omstændighederne bedst mulig spotkurs, under hensyn til din ordres hurtige afregning, dens omfang og art. Der vil i den forbindelse blive taget hensyn til rente- og kursudviklingen, BRFkredits viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende obligationer samt forholdene i øvrigt. Gennemsnitskurs BRFkredit anvender ved alle handler gennemsnitskursen på NASDAQ OMX, Copenhagen ved gennemsnitskurshandler. Denne kurs er et omsætningsvægtet gennemsnit af alle handler i den relevante obligation, som er offentliggjort via NASDAQ OMX, Copenhagen den pågældende dag (kan ses på I det omfang der ikke er en aktuel gennemsnitskurs for den pågældende obligation, vil BRFkredit fastsætte den efter omstændighederne bedst mulige kurs under hensyntagen til din ordres hurtige afregning, dens omfang og art. Der vil i den forbindelse blive taget hensyn til rente- og kursudviklingen, BRFkredits viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende obligationer samt forholdene i øvrigt. For såvidt angår refinansiering af rentetilpasningslån, se afsnit om rentetilpasningslån optegnet efter december Afregning af lån Kontant udbetaling af lån Hvis der ikke er indgået aftale om udbetaling af lån til en fast kurs til et bestemt tidspunkt, vil BRFkreditlån, der udbetales kontant, blive afregnet til gennemsnitskurs 2 børsdage før udbetalingen (gennemsnitskurshandel). BRFkredit anvender ikke kursskæring ved udbetaling til gennemsnitskurs. Når BRFkredit har konstateret, at et lån er klar til udbetaling og anmodning om udbetaling er modtaget, igangsættes udbetalingsproceduren. Den strækker sig over 4 dage. BRFkredit tilstræber, at proceduren igangsættes samme dag, som anmodningen modtages. Der kan dog være tilfælde, hvor mængden af udbetalingsanmodninger er unormalt stor, hvor igangsættelsen af udbetalingsproceduren derfor først kan ske på et senere tidspunkt. Kontant indfrielse af lån Indfrielser, der modregnes i en låneudbetaling til aktuel kursværdi, afregnes til gennemsnitskursen 2 børsdage før indfrielsesdagen plus et tillæg på normalt 0,10 kurspoint (gennemsnitskurshandel). Tilbud på kontantindfrielse til aktuel kursværdi, der er forpligtende for BRFkredit i op til 8 børsdage, gives til Gennemsnitskurs (børsdagen før) plus et tillæg, der normalt er 1,00 kurspoint. Er der tale om indfrielse af et lån i et andet realkreditinstitut, afregnes indfrielsen til den aktuelle kurs (Spotkurs) på den obligation, som skal bruges til indfrielsen med et tillæg på 0,10 kurspoint. Kursaftaler Afregningskursen på fastkursaftaler beregnes med udgangspunkt i den aktuelle handelskurs (Spotkurs) på den obligation, som udbetalingen eller indfrielsen skal foretages med, på det tidspunktet aftalen er indgået. Der er tale om en såkaldt markedsordre (udført som en strakshandel), der gennemføres med BRFkredit som modpart. 4

5 Kursaftale om udbetaling Ved udbetaling fratrækkes spotkursen 0,10 kurspoint. Desuden trækkes et terminsfradrag fra kursen. Fradraget afhænger af forskellen mellem lånets obligationsrente og den rente, som BRFkredit løbende fastsætter for indeståender samt hvor lang perioden er, fra fastkursaftalen indgås, til lånets afregnes. Hvis kursaftalen er indgået uden for Nasdaq OMX, Copenhagen åbningstid (17:00 09:00), er der et ekstra fradrag på 0,15 kurspoint til dækning af den forhøjede kursrisiko, som BRFkredit løber, idet obligationerne først kan handles den efterfølgende børsdag. Hvis lånets obligationsrente ikke ligger fast for hele perioden fra aftalen indgås til lånet skal udbetales, anvendes en rente baseret på de renter, som BRFkredit løbende fastsætter for udlån. Kursaftale ved indfrielse Ved indfrielse tillægges spotkursen 0,10 kurspoint. Desuden lægges et terminstillæg til kursen. Tillægget afhænger af forskellen mellem lånets obligationsrente og den rente, som BRFkredit løbende fastsætter for udlån, samt hvor lang perioden er, fra kursaftalen indgås, til lånet afregnes. Hvis kursaftalen er indgået uden for Nasdaq OMX, Københavns åbningstid (17:00 09:00), er der et ekstra tillæg på 0,15 kurspoint til dækning af den forhøjede kursrisiko, som BRFkredit løber, idet obligationerne først kan handles den efterfølgende børsdag. Hvis lånets obligationsrente ikke ligger fast for hele perioden fra aftalen indgås til lånet skal indfries, anvendes en rente baseret på de renter, som BRFkredit løbende fastsætter for udlån. Refinansiering af lån, hvor lånets løbetid er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer Rentetilpasningslån Ved rentetilpasning fastsætter BRFkredit renten og terminsydelsen på baggrund af de opnåede salgskurser for de obligationer, der indgår i refinansieringen med et fradrag på 0,2 kurspoint, dog 0,3 kurspoint for lån med 1- og 2-årig fastrenteperiode. Da BRFkredit skal sælge en stor obligationsmængde, fastlægger BRFkredit obligationssalget efter de principper, der efter BRFkredits skøn vil give de bedst mulige kurser. Salget kan fx ske ved auktion og/eller fordeles over flere dage. Hvis salget sker over flere dage, vil kursen blive fastsat som et vægtet gennemsnit af de opnåede kurser. Da salget sker tidligere end lånets rentetilpasning, vil der normalt være et yderligere kursfradrag/tillæg til dækning af forskellen mellem obligationernes kuponrente og den placeringsrente, BRFkredit kan opnå indtil refinansieringsrenten fastsættes på lånet. BRFkredit kan senere bestemme, at der skal betales gebyr eller kurtage i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån. Der gælder særlige regler for rentetilpasningslån optaget før december Kursaftaler Afregningskursen på fastkursaftaler i forbindelse med en refinansiering beregnes med udgangspunkt i den aktuelle handelskurs (Spotkurs) på den eller de obligationer, som refinansieringen skal foretages med, på det tidspunkt, aftalen er indgået. Der er tale om en såkaldt markedsordre (udført som en strakshandel), der gennemføres med BRFkredit som modpart. Fra spotkursen trækker BRFkredit et fradrag på 0,2 kurspoint dog 0,3 kurspoint for lån med 1- og 2-årig fastrenteperiode. Rentetilpasningslån Kort Rente Ved refinansieringen fastsætter BRFkredit renten på baggrund af det rentetillæg eller -fradrag der opnås ved salget af de obligationer, der skal sælges til afløsning af de obligationer, der udløber. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som, BRFkredit vurderer, medfører det bedst opnåelige rente/ rentetillæg/-fradrag på baggrund af markedsforholdene og den mængde obligationer, der skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Obligationerne sælges til en forud fastlagt kurs, og ved salget afgøres, hvor stort et tillæg eller fradrag, der skal betales i forhold til referencerenten. Den fastlagte kurs indeholder et kursfradrag til BRFkredit på 0,2 kurspoint. Forud for salget beslutter BRFkredit, om rentetillægget eller fradraget skal løbe i hele obligationens løbetid eller kun frem til førstkommende rentefastsættelse. BRFkredit kan bestemme, at der skal betales gebyr eller kurtage i forbindelse med refinansiering af Rentetilpasningslån Kort Rente. Lån i svenske kroner For lån i svenske kroner gælder samme vilkår som for Rentetilpasningslån Kort Rente. Salg af obligationer i depot i forbindelse med BoligNedsparingslån TM I forbindelse med BoligNedsparingslånTM sker der kvartalsvist salg fra depotet til dækning af terminsbetalingen på lånet samt de løbende udbetalinger. Der afregnes til gennemsnitskursen tre ekspeditionsdage før sidste rettidige betalingsdag på realkreditlånet. Ved udløb af obligationerne i depot skal der købes nye obligationer. Det sker til den kurs, som opnås ved den ovenfor beskrevne refinansiering. Der beregnes ikke kurtage eller fradrag ved salg af obligationer, der sker i henhold til den oprindelige aftale. Ved ekstraordinære salg afregnes til gennemsnitskurs. Kursen fratrækkes 0,10 kurspoint, og der beregnes kurtage på 0,15%, dog mindst 160 kr. og højst kr. Kurtage Når vi handler med obligationer i forbindelse med udbetaling eller indfrielse af et lån beregnes kurtage. Kurtagen beregnes som 0,25% af kursværdien, dog mindst 160 kr. og højst kr. for lån med kursværdi op til 3 mio. kr. For lån med kursværdi over 3 mio. kr. beregnes kurtagen som 0,20% af kursværdien. Ved lån i Euro beregnes kurtage efter samme sats som for lån i kroner, dog mindst 25 euro og højst 800 euro for lån med kursværdi op til euro. For lån over euro gælder samme sats, som for lån over 3 mio. kr. For lån med fastkursaftale beregnes mindst 25 euro og højst 800 euro for lån med en kursværdi op til euro. For lån over euro gælder samme sats som for lån over 3 mio. kroner. Interessekonflikter BRFkredit har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter. Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret mulige interessekonflikter ved obligationshandel i forbindelse med realkreditlån. Hvis der identificeres eventuelle interessekonflikter, vil der blive truffet passende forholdsregler. Vi vil jævnligt og mindst en gang årligt gennemgå vores ordreudførelsespolitik. På baggrund af gennemgangen ændrer vi politikken, hvis det er nødvendigt. Ændrer vi vores ordreudførelsespolitik, offentliggør vi ændringerne på vores hjemmeside: 5

6 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby. Telefon Telefax , CVR-nr Varenr (2) BRFkredit DeskTopService

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISOVERSIGT PR. 1. JULI 2016 Stiftelsesprovision Der beregnes ikke stiftelsesprovision. Bidragssatser for nye lån Bidragssatser for lån med variabel rente Bidragssatser

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 3 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 4 Få overblik med Nykredit Långuide Nykredit på internettet... 6 Fakta om realkreditlån i

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING 8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING Den elektroniske meddelelse om og rentetilpasning af lån er et supplement til realkreditinstituttets meddelelse, som uændret fremsendes med posten. Dataoverførslen indeholder

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

12.1. HVOR FINDES BELØBSTYPERNE?

12.1. HVOR FINDES BELØBSTYPERNE? 12.1. HVOR FINDES BELØBSTYPERNE? Oversigt over tabeller og beløbstyper Nedenfor finder du liste over beløbstyper sorteret i nummerorden, der angiver hvilket nummer, beløbstypen har tilknyttet og i hvilken

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Overførselsformer Der findes i princippet tre former for elektronisk dataoverførsel:

Overførselsformer Der findes i princippet tre former for elektronisk dataoverførsel: 4. ÅRSOPGØRELSE En elektronisk årsopgørelse fra realkreditinstituttet indeholder de samme oplysninger som opgørelsen på papir og realkreditinstituttets indberetning til Told- og Skattestyrelsen. Ved overførsel

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1 (11) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med ( Nordea Kredit ), medmindre

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. august 2012 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Tilpasningslån og refinansiering

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 89 Bilag 7 Offentligt (01) Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlan og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder)

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5 og 6 I dette fuldstændige beslutningsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1 juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 3 Hvad skal der ske? side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen og

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... side 3 Hvad skal der ske?... side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt

Læs mere