Klientundersøgelsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klientundersøgelsen 2011"

Transkript

1 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013

2 Indhold 1. Indledning Baggrund for rapporten Datagrundlag Læsevejledning Klienter med dansk tilknytning Baggrund Forebyggende foranstaltninger og anbringelse i barndom Uddannelse Somatisk og psykisk sygdom Somatisk sygdom Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Kriminel belastning Oplysninger om aktuelle fuldbyrdelsesforløb Oplysninger om dømte Oplysninger om afsonere Oplysninger om tilsynsklienter Oplysninger om samfundstjenestedømte Afslutning og konklusion

3 1. Indledning 1.1. Baggrund for rapporten I juli 2013 udkom rapporten Klientundersøgelsen Rapporten belyser Kriminalforsorgens klienter, hvad angår personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold. Klientundersøgelsen 2011 omfatter samtlige klienter, der var registreret i Kriminalforsorgens klientsystem den 31. januar 2011, og undersøgelsen belyser klienternes situation på denne dag eller så tæt på som muligt. Klientundersøgelsen 2011 omfatter tre typer af klienter, hhv. a) dømte, som har tilsyn af Kriminalforsorgen, b) dømte, som afsoner en fængselsstraf og c) varetægtsfængslede. Klientundersøgelsen 2011 angår klienter i alle aldersgruppe. Denne rapport er en delrapport om de unge klienter i Kriminalforsorgen. Rapporten omfatter med andre ord kun klienter i alderen år. Rapporten belyser de unge, hvad angår baggrundsfaktorer (såsom køn, alder og etnicitet), anbringelse uden for hjemmet, igangværende uddannelse, sygdom, og kriminel belastning Datagrundlag Oplysningerne i rapporten er baseret på registerdata, og stammer primært fra Danmarks Statistik. Endvidere anvendes oplysninger fra Kriminalforsorgens klientsystem. På indexdagen den 31. januar 2011 var der 158 klienter i alderen år. Af disse 158 klienter var fire personer udlændinge uden fast tilknytning til Danmark. Samtlige fire udlændinge var varetægtsfængslede. 2 Tabel 1.1. Tilknytning til Danmark Antal Procent Danskere og fastboende udlændinge (med dansk cpr-nummer) ,5 Udlændinge uden fast tilknytning til Danmark (uden dansk cpr-nummer) 4 2,5 I alt Rapporten omfatter kun klienter med dansk tilknytning (dvs. dansk cpr-nummer), eftersom Danmarks Statistik ikke indeholder oplysninger om udlændinge uden fast tilknytning til Danmark (dvs. uden et dansk cpr-nummer) Læsevejledning I rapporten præsenteres resultaterne i tabeller. Afrundinger af tal kan medføre, at summen af en talrække i nogle tabeller afviger fra totalen. Når der i teksten refereres til udvalgte tal i tabellerne, medtages decimaler ikke, men der rundes op eller ned til hele tal. I kapitel 2 præsenteres hovedparten af resultaterne, mens kapitel 3 indeholder afslutning og konklusion. 1 Clausen, Susanne: Klientundersøgelsen Direktoratet for Kriminalforsorgen, København Anholdte indgår ikke i undersøgelsespopulationen. Ligeledes indgår frihedsberøvende i henhold til udlændingeloven og frihedsberøvede asylansøgere heller ikke i undersøgelsespopulationen. 3

4 2. Klienter med dansk tilknytning På indexdagen den 31. januar 2011 var der i alt 154 klienter i alderen år, som havde dansk tilknytning. Tabel 2.1 viser den retlige status for de 154 unge klienter. 138 (90 pct.) af de unge var tilsynsklienter, mens 13 unge (otte pct.) var idømt en fængselsstraf og tre unge (to pct.) var varetægtsfængslede. Tabel 2.1. Retlig status Antal Procent Tilsyn ,6 Fængselsstraf 13 8,4 Varetægtsfængsling 3 1,9 I alt Af de 138 unge, som har tilsyn af Kriminalforsorgen, er 59 idømt en betinget dom, 54 unge er idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, 14 er prøveløsladt, mens 11 er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. 3 Det skal bemærkes, at i en del tilfælde har retten besluttet, at de sociale myndigheder (frem for Kriminalforsorgen), skal føre tilsynet med de unge i hele tilsynsperioden eller dele af denne. Tilsynet kan således være overdraget til de sociale myndigheder fuldstændigt eller delvist f.eks. ved, at de sociale myndigheder og Kriminalforsorgen i forening fører tilsyn med den unge indtil denne fylder 18 år, hvorefter Kriminalforsorgen overtager tilsynsforpligtelsen. Det betyder, at selvom det er registreret i Kriminalforsorgens klientsystem, at en KiF-afdeling fører tilsyn med en ung klient, kan det være kommunen, som står for tilsynet i praksis. Af de 13 unge, som er idømt en fængselsstraf, afsoner 10 i fængsel eller arresthus (KF), mens tre afsoner med elektronisk fodlænke. Eftersom der er så få unge i kategorierne fængselsstraf og varetægtsfængsling, slås disse to kategorier sammen i de følgende tabeller for at undgå, at grupperne bliver for små, når de fordeles på forskellige faktorer Baggrund Afsnit 2.1 indeholder oplysninger om de unges baggrund, dvs. køn, alder, etnicitet og statsborgerskab. Tabel 2.2. viser kønsfordelingen blandt de unge klienter. Som det fremgår af tabellen er hovedparten af de unge mænd. Der er således blot 11 kvinder blandt de unge (svarende til syv pct.). Samtlige kvinder er tilsynsklienter. 3 Af de 59 unge, som er idømt en betinget dom med vilkår om tilsyn, er 41 idømt en ren betinget dom med vilkår om tilsyn, mens 10 personer er idømt en kombinationsdom. Syv unge har tilsyn i forbindelse med alternativ anbringelse (jf. Straffuldbyrdelseslovens 78), mens den sidste er idømt en betinget dom med vilkår om Anger Management. 4

5 Tabel 2.2. Køn fordelt på retlig status Mand , , ,9 Kvinde 11 8,0 0 0,0 11 7,1 Hovedparten af de 154 unge klienter er 17 år. Der er således 121 (svarende til 79 pct.) af de unge, som er 17 år. 30 af de unge klienter er 16 år (20 pct.). Endelig er der to unge klienter på 15 år og én klient på 14 år. 4 Alder er ikke fordelt på retlig status af anonymiseringshensyn. Gennemsnitsalderen for de unge er 16,8 år. Tabel 2.3 viser de unges etniske oprindelse. Samlet set har 71 pct. af de unge klienter dansk oprindelse, mens 10 pct. er indvandrere og 19 pct. er efterkommere. Der er imidlertid stor forskel på de unge tilsynsklienter og de unge, som afsoner eller er varetægtsfængslede. Der er således en væsentlig højere andel af indvandrere og efterkommere blandt de unge, som afsoner eller er varetægtsfængslede. Tabel 2.3. Etnicitet fordelt på retlig status Dansk ,9 7 43, ,8 Indvandrer 13 9,4 3 18, ,4 Efterkommer 23 16,7 6 37, ,8 Tabel 2.4. viser de unge klienters statsborgerskab. 86 pct. af de unge klienter har et dansk statsborgerskab, mens syv pct. har statsborgerskab fra europæiske lande og ligeledes syv pct. har statsborgerskab fra øvrige lande. Der er en høj andel (19 pct.) med statsborgerskab fra øvrige lande blandt de unge, som afsoner eller er varetægtsfængslede. Der er dog kun tale om tre personer. Tabel 2.4. Statsborgerskab fordelt på retlig status Danmark , , ,4 Europa 11 8,0 0 0,0 11 7,1 Øvrige lande 7 5,1 3 18,8 10 6, Forebyggende foranstaltninger og anbringelse i barndom Afsnit 2.2. omhandler anbringelser og foranstaltninger i barndommen, dvs. indtil det 15. år. Tabel 2.5. viser, hvorvidt de unge klienter har oplevet forebyggende foranstaltninger eller anbringelser i deres barndom. 4 Én person var 14 år, da den kriminelle lavalder på daværende tidspunkt var 14 år. Den unge er i tilsyn. 5

6 Tabel 2.5. Forebyggende foranstaltning og anbringelse i barndom fordelt på retlig status Ingen anbringelse 94 68,1 7 43, ,6 eller foranstaltning Anbragt 28 20,3 5 31, ,4 Forebyggende 16 11,6 4 25, ,0 foranstaltning Samlet set er der 21 pct. af de unge klienter, som har været anbragt uden for hjemmet som barn, mens 13 pct. har oplevet forebyggende foranstaltninger (dvs. en indsats i hjemmet, der har forhindret anbringelse). 66 pct. af de unge klienter har hverken oplevet anbringelser eller forebyggende foranstaltninger. Når de to typer af unge klienter sammenlignes ses, at 31 pct. af de unge, som afsoner eller er varetægtsfængslet, har været anbragt uden for hjemmet, mens det er 20 pct. af de unge tilsynsklienter. Ligeledes er der en væsentlig højere andel, som har oplevet forebyggende foranstaltninger, blandt de unge, som afsoner eller er varetægtsfængslede. 5 Tabel 2.6 viser, hvor mange anbringelser eller anbringelsesskift de unge klienter har oplevet i barndommen. Forebyggende foranstaltninger tælles således som nul anbringelser i denne tabel. Tabellen viser, at 10 pct. af de unge har været anbragt én gang, mens 11 pct. har været anbragt to eller flere gange eller oplevet flere anbringelsesskift (dvs. skiftet plejefamilie eller flyttet døgninstitution). 25 pct. (4 ud af 16) af de unge, som afsoner eller er varetægtsfængslede, har været anbragt flere gange eller har oplevet flere anbringelsesskift. Tabel 2.6. Antal anbringelser eller anbringelsesskift i barndom fordelt på retlig status , , , ,9 1 6, , ,4 4 25, ,0 Gns. 0,4-0,6-0,4 - De i alt 33 unge, som har været anbragt uden for hjemmet, er registreret med i alt 68 anbringelser eller anbringelsessteder. Af tabel 2.7 fremgår, hvor disse anbringelser har fundet sted. 5 Eftersom gennemsnitalderen blandt de unge blot er 16 år, giver det ikke mening, at undersøge hvor stor en andel, som har været anbragt udenfor hjemme i barndom eller ungdom, dvs. indtil det 18. år. Danske undersøgelser viser, at det blot er 6 pct. af befolkningen, der har været anbragt uden for hjemmet i barndommen eller ungdommen (se fx Fuglsang Olsen, R. Tidligere anbragte som unge voksne. SFI, København 2011). Selvom inklusionskriteriet er mere snævert, er det således en langt større andel af de unge klienter i Kriminalforsorgen, som har været anbragt uden for hjemmet, sammenlignet med befolkningen. 6

7 Tabel 2.7. Anbringelsessted i barndom fordelt på retlig status Familiepleje 17 28,8 0 0, ,0 Døgninstitution 15 25,4 3 33, ,5 Socialpædagogisk 18 30,5 5 55, ,8 opholdssted el. lign. Kostskole 2 3,4 0 0,0 2 2,9 Skibsprojekt 3 5,1 0, 0,0 3 4,4 Kommunalt 4 6,8 1 11,1 5 7,4 døgntilbud I alt pct. af de unges anbringelser har været i familiepleje, 27 pct. af anbringelserne har været på døgninstitution og 24 pct. af anbringelserne har været på socialpædagogisk opholdssted. Det er således disse tre typer anbringelsessteder, som tegner sig for hovedparten af anbringelserne. Derudover har tre pct. af anbringelserne været på kostskole, fire pct. har været i skibsprojekt, mens syv pct. har været i kommunalt døgntilbud. En sammenligning af de to typer klienter viser, at ingen af de unge, som er idømt fængselsstraf eller er varetægtsfængslet har været anbragt i familiepleje. Derimod har denne gruppe en høj andel af anbringelser på socialpædagogisk opholdssted (56 pct.) og døgninstitution (33 pct.). Det er i alt 33 af de unge klienter, som har været anbragt uden for hjemme i barndommen. Tabel 2.8 viser deres alder ved første anbringelse. Samlet set er 18 pct. af de unge blevet anbragt for første gang, da de var mellem 0-5 år, ni pct. er blevet anbragt da de var over fem og indtil det 10. år, mens 73 pct. er blevet anbragt, da de var over 10 år gamle. Gennemsnitsalderen for den første anbringelse er 10,7 år. Tabel 2.8. Alder ved første anbringelse fordelt på retlig status 0-5 år 6 21,4 0 0,0 6 18,2 >5 år-10 år 3 10,7 0 0,0 3 9,1 >10 år-14 år 19 67, , ,7 Gns. 10,3-13,0-10,7 - I alt En sammenligning af de to klienttyper viser, at samtlige fem unge, som er idømt fængsel eller varetægtsfængslet, er blevet anbragt, da de var over 10 år. For de unge tilsynsklienter er billedet lidt mere broget, idet flere af disse er blevet anbragt, da de var yngre. Det betyder også, at gennemsnitalderen ved første anbringelse er forskellig for de to klienttyper. For de unge tilsynsklienter er gennemsnitsalderen ved første anbringelse 10,3 år, mens den er 13 år for de unge afsonere og varetægtsfængslede. 7

8 Tabel 2.9. Antal år anbragt indtil det 15. år fordelt på retlig status 0-1 år 12 42,9 1 20, ,4 >1 år-3 år 9 32,1 4 80, ,4 >3 år 7 25,0 0 0,0 7 21,2 Gns. 3,0-1,4-2,8 - I alt Tabel 2.9 viser, hvor lang tid de unge klienter har været anbragt i deres barndom, dvs. indtil det 15. år. Tabellen omfatter kun de 33 unge, som har været anbragt uden for hjemmet. 39 pct. af de unge har været anbragt i op til 1 år, ligeledes 39 pct. har været anbragt mellem 1 år og 3 år, mens 21 pct. har været anbragt i over 3 år. I gennemsnit har de unge været anbragt i 2,8 år. Som det fremgår af tabellen er der stor forskel på de to klienttyper. Forholdsvis mange tilsynsklienter har været anbragt i over 3 år. I gennemsnit har tilsynsklienterne været anbragt i 3 år, mens de unge afsonere og varetægtsfængslede har været anbragt i 1,4 år. Dette hænger selvfølgelig sammen med oplysningerne fra den foregående tabel, der viste alderen ved første anbringelse. Når de unge tilsynsklienter anbringes tidligere, kan de også nå at været anbragt i længere tid, før de fylder 15 år, sammenlignet med de øvrige unge klienter Uddannelse Dette afsnit omhandler de unge klienters uddannelsesniveau. Eftersom klienterne er så unge, giver det ikke mening at redegøre for deres højeste fuldførte uddannelse. Opnået uddannelsesniveau er som bekendt aldersafhængigt, hvilket betyder at man skal have opnået en vis alder, før det kan forventes, at man har fuldført en uddannelse. Tabel 2.10 viser derfor, hvorvidt de unge klienter er registreret med en igangværende uddannelse i november Tabel Igangværende uddannelse fordelt på retlig status Tilsyn Fængsel og varetægt Unge klienter i alt Befolkning år Antal Procent Grundskole 31 22,5 3 18, , ,7 Forberedende udd. 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 Almengymnasiale 2 1,4 0 0,0 2 1, ,0 uddannelser Erhvervsgymnasiale 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 uddannelser Erhvervsfaglige 29 21,0 1 6, , ,4 grundforløb Erhvervsfaglige 2 1,4 0 0,0 2 1, ,1 praktik og hovedforløb Videregående udd. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 0,0 Ikke registreret med 74 53, , , ,7 uddannelse

9 Der er i alt 22 pct. af de unge klienter, som er registreret med grundskolen som igangværende uddannelse, mens 20 pct. er registreret med erhvervsfaglige grundforløb. Imidlertid er hele 56 pct. af de unge klienter ikke registreret med nogen igangværende uddannelse, selvom de unge deres alder taget i betragtning burde være i gang med en uddannelse. Andelen, der ikke er i gang med en uddannelse er højest blandt de unge afsonere og varetægtsfængslede. For at belyse, om og hvor meget de unge klienter adskiller sig fra unge i samme aldersgruppe i befolkningen indeholder tabel 2.10 en kolonne, der viser, hvordan de personer i alderen i befolkningen fordeler sig, hvad angår igangværende uddannelse. En sammenligning med denne kolonne viser, at der er væsentlig færre unge klienter, som er under uddannelse sammenlignet med ungebefolkningen. Mens 22 pct. af er registreret med grundskole som igangværende uddannelse, er det hele 56 pct. af ungebefolkningen. Der er dog en større andel af de unge klienter, som er i gang med et erhvervsfagligt grundforløb (20 pct.) sammenlignet med ungebefolkningen (syv pct.). Mest bemærkelsesværdigt er dog, at hele 56 pct. af de unge klienter ikke er registreret med en igangværende uddannelse, sammenlignet med blot syv pct. af ungebefolkningen. 6 Som det fremgår af tabellen, er der 86 unge klienter, som ikke er i gang med en uddannelse. Af disse 86 unge, som ikke er i gang med en uddannelse, er 23 personer registreret med eller 8. klasse som højeste fuldførte uddannelse. En stor del af disse unge har altså forladt grundskolen på et tidligt tidspunkt Somatisk og psykisk sygdom Dette afsnit belyser, hvorvidt de unge er blevet behandlet for somatiske sygdomme eller psykiske lidelser i det seneste år før indexdagen Somatisk sygdom Tabel 2.11 viser, hvorvidt de unge klienter har været indlagt på sygehus i Som det fremgår af tabellen har otte pct. af de unge været indlagt én gang, mens én person (under én pct.) har været indlagt mere end én gang. Der er ingen nævneværdig forskel på de to typer klienter, hvad angår dette. Tabel Antal sygehusindlæggelser i 2010 fordelt på retlig status , , , ,0 1 6,3 12 7, ,7 0 0,0 1 0,6 Gns. 0,1-0,06-0,1-6 Det skal i den forbindelse bemærkes, at aldersgennemsnittet er en smule højere blandt de unge klienter (16,8 år) end det er i ungebefolkningen (16,0 år blandt de årige). Dette burde imidlertid ikke have betydning for, hvor stor en andel som er i uddannelse, men alene hvilken form for uddannelse de er i gang med. Med det højere aldersgennemsnit burde man således forvente, at flere unge klienter er i gang med en ungdomsuddannelse. 9

10 De 13 unge, som har været indlagt, har i alt været indlagt 17 gange i I seks ud af de 17 indlæggelser har indlæggelsesårsagen været forgiftning (35 pct.). I ni ud af de 17 indlæggelser har indlæggelsesvarigheden været én dag (53 pct.). Tabel 2.12 viser antal lægekonsultationer i 2010 for de unge klienter. Lægekonsultationer er konsultationer med enten alment praktiserende læge, speciallæge (f.eks. ørelæge, øjenlæge eller psykiater), tandlæge eller anden type læge (f.eks. kiropraktor, fysioterapeut og psykolog). Tabel Antal lægekonsultationer i alt i 2010 fordelt på retlig status ,2 4 23, , ,4 7 38, , ,3 5 38, ,9 Gns. 3,4-2,6-3,3 - Tabellen viser, at 16 pct. af de unge klienter ikke har konsulteret nogen form for læge i 2010, mens 32 pct. har været til læge 1-3 gange og 52 pct. har været til læge fire gange eller flere. En sammenligning af de to typer klienter viser, at 15 pct. af de unge tilsynsklienter ikke har konsulteret læge i 2010, mens 23 pct. af de unge, som er frihedsberøvet, ikke har været til læge i Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er sundhedsbetjening i fængsler og arresthuse, og forskellen kan således bero på, at de frihedsberøvede unge klienter har benyttet sig af sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen, og derfor i mindre omfang er blevet registreret med kontakter til læger under sygesikringen Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Tabel 2.13 viser, hvorvidt de unge er registreret for at have været i behandling for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i det seneste år før indexdagen. 7 Tabellen viser, at det i alt er 33 unge klienter, som har haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem i året før indexdagen. Disse fordeler sig med 23 personer (15 pct.), som har haft 1-2 kontakter og 10 personer (syv pct.), som har haft tre eller flere kontakter. 79 pct. af de unge har ikke haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Tabel Antal kontakter seneste år fordelt på retlig status , , , ,8 4 25, , ,2 0 0,0 10 6,5 Gns. 0,5-0,3-0,4-7 Oplysninger om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser stammer fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister. I afsnittet er kun inkluderet behandlingskontakter, hvor en F-diagnose (jf. WHO s klassifikationssystem ICD-10) er registreret som aktions- eller bidiagnose. 10

11 En sammenligning af de to typer klienter viser, at tilsynsklienterne skiller sig ud ved dels at have en større andel, som ikke har haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, og ved dels at have en større andel, som har haft tre eller flere kontakter. Der er 10 unge tilsynsklienter, som har haft tre eller flere kontakter med det psykiatriske behandlingssystem i det seneste år. Af disse 10 unge er seks idømt en psykiatrisk særforanstaltning efter straffelovens De 33 unge klienter, som har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem har tilsammen haft 68 kontakter med det psykiatriske behandlingssystem i det seneste år. Tabel 2.14 viser, hvilken aktionsdiagnose der er registreret ved disse 68 behandlingskontakter. Det er kun de aktionsdiagnoser, som optræder blandt de unge klienter, som er inkluderet i tabellen. Aktionsdiagnoserne er ikke fordelt på retlig status, idet hovedparten af behandlingskontakterne (64) angår unge tilsynsklienter, mens det blot er fire behandlingskontakter, som angår unge frihedsberøvede. Som det fremgår af tabellen, er de hyppigste anvendte diagnoser i kategorien F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolescens, idet 41 pct. af de 68 behandlingskontakter angår denne kategori. Kategorien adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolescens omfatter diagnoserne hyperkinetiske forstyrrelser (F90.0-9), der anvendes for personer, som har ADHD. Af de 28 kontakter med diagnoserne adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolescens angår 22 kontakter F90. Det betyder, at ADHD udgør 32 pct. af samtlige 68 registrerede aktionsdiagnoser. Tabel Aktionsdiagnose ved kontakter i seneste år I alt Antal Procent F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af 4 5,9 alkohol eller andre psykoaktive stoffer F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og 5 7,4 forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser F30-39 Affektive sindslidelser 5 7,4 F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst 6 8,8 betingede legemlige symptomer F60-69 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd 4 5,9 F80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser 3 4,4 F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller 28 41,2 adolescens Z Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen ,1 I alt Tabel 2.15 viser, hvilken patienttype kontakterne har omhandlet. Hovedparten af de unge klienters 68 kontakter har været ambulant behandling (52 kontakter svarende til 77 pct. af kontakterne). 11 kontakter (16 pct.) har været heldøgnindlæggelser, mens fem kontakter (syv pct.) har været skadestuebesøg. 8 Herunder diagnosegruppen Z04.6 Psykiatrisk undersøgelse og observation begæret af myndigheder. Denne gruppe kan yderlige specificeres i følgende: Z04.60 Retspsykiatrisk observation. Z04.61 Dom til behandling. Z04.62 Dom til psykiatrisk anbringelse. Z04.63 Civilretslig undersøgelse. Z04.64 Socialretlig undersøgelse. Z04.68 Anden retslig undersøgelse eller foranstaltning. Z04.69 Uspecificeret. 11

12 Tabel Patienttype ved kontakter i seneste år I alt Antal Procent Heldøgn 11 16,2 Ambulant 52 76,5 Skadestue 5 7,4 I alt På selve indexdagen den 31. januar 2011 var 20 unge registreret som værende i aktiv behandling for en psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse. Flertallet af disse (19 ud af 20) var tilsynsklienter, og af de 19 unge tilsynsklienter var 10 idømt en psykiatrisk særforanstaltnng. Over halvdelen af de unge klienter (11 personer svarende til 55 pct.) var registreret som værende i behandling for Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst. Og af disse 11 personer angik otte sager diagnosen hyperkinetiske forstyrrelser, som er den betegnelse som anvendes for ADHD. Det betyder, at ud af de 20 unge, som var registreret for at være i aktiv behandling for en psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse på indexdagen, havde 40 pct. ADHD Kriminel belastning Afsnit 2.5 indeholder oplysninger om de unge klienters kriminelle belastning. Kriminel belastning er belyst ved antal domme til og med Tabel 2.16 viser, hvor mange fældende afgørelser de unge er idømt. Fældende afgørelser omfatter alle tiltalefrafald, bøder, betingede og ubetingede domme. Tabellen viser, at 43 pct. af de unge klienter er idømt én fældende afgørelse, mens 51 pct. er idømt 2-4 fældende afgørelse og syv pct. er idømt 5-8 fældende afgørelse. De unge, der afsoner og er varetægtsfængslede er mest kriminelt belastede, idet en højere andel af disse er idømt 2-4 fældende afgørelser. Tabel Antal fældende afgørelser fordelt på retlig status ,2 5 31, , , , , ,5 1 6,3 10 6,5 Gns. 2,1-2,4-2,2 - Tabel 2.17 viser, hvor mange frihedsstraffe de unge klienter er idømt, dvs. betingede og ubetingede domme. 73 pct. af de unge er idømt én frihedsstraf, mens 27 pct. er idømt 2-4 frihedsstraffe. Ikke overraskende er det unge afsonere og varetægtsfængslede, som er idømt flest frihedsstraffe. 12

13 Tabel Antal frihedsstraffe fordelt på retlig status ,1 7 43, , ,9 9 56, ,3 Gns. 1,3-1,8-1,4 - Af tabel 2.18 fremgår, hvorvidt de unge klienter er idømt en fængselsstraf. Samlet set er det 60 pct. af de unge klienter, der ikke er idømt en fængselsstraf, mens 30 pct. har én fængselsstraf og 10 pct. har 2-3 fængselsstraffe. Der er igen væsentlig forskel på de to typer af klienter. Det er således hovedparten (94 pct.) af de unge fængselsdømte og varetægtsfængslede, som er idømt en fængselsstraf, mens det blot er 34 pct. af de unge tilsynsklienter. 9 Tabel Antal fængselsstraffe fordelt på retlig status ,9 1 6, , ,3 7 43, , ,8 8 50, ,4 Gns. 0,4-1,5-0, Oplysninger om aktuelle fuldbyrdelsesforløb Dette afsnit indeholder oplysninger om det aktuelle fuldbyrdelsesforløb. Oplysningerne stammer fra Klientsystemet Oplysninger om dømte Tabel 2.19 viser, hvilken kriminalitet de unge klienter er dømt for. De tre unge, som er varetægtsfængslede er ikke inkluderet i tabellen, da de endnu ikke har fået dom. Det er kategorierne vold i øvrigt (32 pct.), tyveri mv. (27 pct.) og røveri (17 pct.), som flest unge er dømt for. Når de to typer klienter sammenlignes ses, at der er væsentlig større andel af de unge afsonere, der er dømt for røveri (46 pct.) end tilsynsklienter (14 pct.). Derimod er der en større andel af de unge tilsynsklienter, der er dømt for tyveri mv. og straffelov i øvrigt. 9 Den ene person blandt de fængselsdømte og varetægtsfængslede, som har 0 fængselsstraffe, må i sagens natur være varetægtsfængslet, idet alle fængselsdømte har minimum én fængselsstraf. 13

14 Tabel Kriminalitet fordelt på retlig status Tilsyn Fængsel I alt Drab (forsætligt) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Vold i øvrigt 44 31,9 4 30, ,8 Ildspåsættelse 4 2,9 0 0,0 4 2,6 Anden personfarlig 2 1,4 1 7,7 3 2,0 kriminalitet Voldtægt 1 0,7 0 0,0 1 0,7 Anden sædelighed 1 0,7 0 0,0 1 0,7 Grov 1 0,7 0 0,0 1 0,7 narkotikakriminalitet Lov om euf. stoffer 2 1,4 0 0,0 2 1,3 Røveri 19 13,9 6 46, ,5 Tyveri, hæleri samt 39 28,3 2 15, ,2 brugstyveri Anden berigelse 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Hærværk 2 1,4 0 0,0 2 1,3 Færdselslovskriminalitet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Straffelov i øvrigt 15 10,9 0 0,0 15 9,9 Særlov i øvrigt 5 3,6 0 0,0 5 3,3 Uoplyst 3 2,2 0 0,0 3 2,0 I alt Oplysninger om afsonere Der er 13 unge, som afsoner en fængselsstraf. Fem af disse afsoner i åbent fængsel, to afsoner i lukket fængsel, mens tre afsoner på pension. De sidste tre afsoner deres straf med elektronisk fodlænke. Den gennemsnitlige straflængde for de 13 unge, som er idømt en fængselsstraf er 223,1 dage. Der er dog ganske stor forskel på fodlænkeafsonere og fængselsafsonere, idet de unge fodlænkeafsonere har en gennemsnitlig straflængde på 70 dage, mens de unge fængselsafsonere har en gennemsnitlig straflængde på 269 dage. De 10 unge fængselsafsonere har på indexdagen den 31. januar 2011 opholdt sig i Kriminalforsorgens institutioner i 53,5 dage i gennemsnit Oplysninger om tilsynsklienter Tabel 2.20 viser, hvor langt et tilsyn der er knyttet til de unges betingede dom. 23 pct. af tilsynsklienterne har tilsyn i 1-6 måneder, 47 pct. har tilsyn i 7-12 måneder, 19 pct. har tilsyn i måneder og endelig har tre pct. tilsyn i 25 måneder eller længere. Der er ingen tidsbegrænsning for tilsynet for de 11 unge, som er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. 14

15 Tabel Tilsynslængde Antal Procent 1-6 mdr , mdr , mdr ,8 25 mdr.+ 4 2,9 Længde ikke angivet (psykiatrisk særforanstaltning) 11 8,0 I alt Oplysninger om samfundstjenestedømte Der er 54 unge, som er idømt en samfundstjenestedom. Tabel 2.21 viser, hvor mange timers samfundstjeneste de er idømt. Af de 54 unge, som er idømt en samfundstjenestedom, skal 56 pct. aftjene 30 timers samfundstjeneste, 11 pct. skal aftjene timers samfundstjeneste, og 26 pct. skal aftjene timers samfundstjeneste. Endelig er syv pct. idømt mindst 100 timers samfundstjeneste. Tabel Idømte samfundstjenestetimer Antal Procent 30 timer 30 55, timer 6 11, timer 14 25,9 100 timer+ 4 7,4 I alt

16 3. Afslutning og konklusion På indexdagen den 31. januar 2011 var der 154 unge klienter med et dansk cpr-nummer i Kriminalforsorgen. Disse fordeler sig med 138 unge tilsynsklienter og 16 unge, som er idømt en fængselsstraf eller er varetægtsfængslet. Rapporten viser følgende om de unge klienter: I forhold til baggrund viser undersøgelsen, at flertallet er mænd, at flertallet har dansk etnisk oprindelse, og at flertallet har et dansk statsborgerskab I forhold til anbringelse i barndom viser undersøgelsen, at en forholdsvis stor andel af de unge klienter (21 pct.) har været anbragt uden for hjemmet i barndommen, at de primært har været anbragt på socialpædagogisk opholdssted, på døgninstitution og i familiepleje, og at gennemsnitsalderen ved første anbringelse var 10,7 år. I forhold til uddannelse viser undersøgelsen, at over halvdelen af de unge ikke er registreret med en igangværende uddannelse, hvilket er en markant højere andel sammenlignet med ungebefolkningen generelt. I forhold til somatisk sygdom viser undersøgelsen, at otte pct. af de unge har været indlagt på sygehus i 2010 og at den hyppigste indlæggelsesårsag er forgiftning. I forhold til psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser viser undersøgelsen, at 21 pct. af de unge har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem inden for det seneste år, og at det særligt er unge, som er idømt en psykiatrisk særforanstaltning, som har haft mange kontakter med det psykiatriske behandlingssystem. En stor andel af behandlingskontakterne angår ADHD. I forhold til kriminel belastning viser undersøgelsen, at de unge klienter i gennemsnit er idømt 2,1 fældende afgørelser, 1,3 frihedsstraffe og 0,4 fængselsstraffe. I forhold til det aktuelle fuldbyrdelsesforløb viser undersøgelsen, at de unge klienter primært er dømt for vold i øvrigt (32 pct.), tyveri mv. (27 pct.) og røveri (17 pct.). Rapporten viser endvidere, at der for nogle faktorer er ganske stor forskel på de unge tilsynsklienter og de unge, som er idømt en fængselsstraf eller er varetægtsfængslet. Unge klienter, som er idømt en fængselsstraf eller er varetægtsfængslet er kendetegnet ved følgende: Der er ingen kvinder. Der er en højere andel af efterkommere og indvandrere. Der er en højere andel, der har været anbragt uden for hjemmet som barn (31 pct.), ingen af disse har været anbragt i familiepleje, og gennemsnitalderen ved første anbringelse er højere (13 år). Der er en markant højere andel, som ikke er registreret med en igangværende uddannelse (75 pct.). Der er færre, der har haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. De er mere kriminelt belastede, idet de er idømt flere domme. Der er en markant større andel, der er dømt for røveri (blandt de fængselsdømte). 16

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Resultater fra SFI s forløbsundersøgelser af 1995-årgangen Tine Egelund & Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd København SFI-konference

Læs mere

Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder

Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 1 Andel 0-17-årige i forebyggelse og anbringelse, 31. december 2011 03 03 02 Procent 02 01 01 00 0 1 2

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Overblik Lidt om SFI Udsatte børn og unge i tal Socialpolitisk trend

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Fængslet ta r (stadig) de sidste

Fængslet ta r (stadig) de sidste Fængslet ta r (stadig) de sidste Afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 2011 vs. afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 1999 Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb?

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, lvt@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af de personlige udfordringer, der kendetegner

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn A NALYSE Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge udviklingen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri RDP 3 årigt projekt financeret 2007 2010 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet via psykiatriaftalepuljen Baggrund:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK

Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt 10 KRIMINALFORSORGEN STATISTIK 2010 10 KRIMINALFORSORGEN statistik 2010 Direktoratet for Kriminalforsorgen juli 2011 2 Indhold Indhold 1. Kriminalforsorgens

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år - 2011 Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres): Indberettende kommune (handlekommune):

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016

Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016 Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016 Pernille Due Statens InsEtut for Folkesundhed Syddansk Universitet Psykiske lidelser er hyppigere blandt unge end

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Udsatte børn og unge 2007. Med temaafsnit om kriminalitet blandt 10-14-årige

Udsatte børn og unge 2007. Med temaafsnit om kriminalitet blandt 10-14-årige Udsatte børn og unge 2007 Med temaafsnit om kriminalitet blandt 10-14-årige Udsatte børn og unge 2007 Med temaafsnit om kriminalitet blandt 10-14-årige Udsatte børn og unge 2007 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere