Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet BSB Glamsbjerg"

Transkript

1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg Orientering fra formanden Bestyrelseshonorar Bestyrelsens kontaktoplysninger Boligselskabets årsregnskab Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Boligselskabets budget Godkendelse af styringsrapport Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab Indstilling af kandidater til Domeas repræsentantskab Valg af deltagere til Domeas regionsmøder Valg af kredsdelegerede til BL Forvaltningsrevision årlig opfølgning Udlejningsforhold Personaleforhold Generel orientering Indkøb af tablets/ipads til bestyrelsen er behandlet via Domeas Landskonference Nedsættelse af Domeas priser pr. 1. januar : Økonomisk status ansøgning om økonomisk støtte Nybyggeri BSB Glamsbjerg tilbudt køb af 6 boliger i Glamsbjerg Boligselskabets afdelinger Årsregnskaber Driftsbudgetter Orientering om driftsforhold Næste møde Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Ole Larsen, formand René Nielsen, næstformand Hanne Roth Larsen Uffe Frejdal Nielsen Egon Nielsen Øvrige deltagere: Claus Olesen, Domea Torben Johansen, Ejendomsmester Domea Boligcenter Svendborg, den 3. april 2014

2 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg 1.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Orienteringen er vedhæftet nærværende referat. 1.2 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2013 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 74,92 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 44,94 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar. Bestyrelsen godkendte, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. 1.3 Bestyrelsens kontaktoplysninger Domea har registreret følgende oplysninger for bestyrelsens medlemmer. Vi beder det enkelte medlem om at kontrollere egne oplysninger og meddele eventuelle rettelser på mødet. Ole Larsen Rene Nielsen Arbejde: Privat: Mobil: Mobil: Mail: Mail: Hanne Roth Larsen Uffe Frejdal Nielsen Privat: Privat: Mobil: Mobil: Mail: Mail: Egon Nielsen Privat: Arbejde: Mobil: Mail: Side 2 af 11

3 Kontaktoplysningerne blev gennemgået og tilrettet, idet eneste ændring var til Egon Nielsens arbejdstlf.nr. 1.4 Boligselskabets årsregnskab Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabets årsregnskab for perioden 2012/2013 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Regnskabet udviser et overskud på kr Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som herefter blev forelagt repræsentantskabet til endelig godkendelse. 1.5 Revisionsprotokol Revisionsprotokol til årsregnskab for boligselskab og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 2012/2013 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Domea henviser til følgende i protokollen: Konklusionerne på side 131 og 133, side 139 omhandlende afdeling 8014 Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som herefter blev forelagt repræsentantskabet til endelig godkendelse. 1.6 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i boligselskabets årsregnskab og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen godkendte årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Side 3 af 11

4 1.7 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 2014/2015 fremgår af regnskabsbogen som udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Domea har følgende kommentarer til budgetforslaget: Set over de næste 10 år vil der ske en voldsom stigning i dispositionsfonden, hvilket skyldes øgede indbetalinger som følge af udamortiserede lån. Afdelingernes indbetalinger til fond er derfor sat i bero, ligesom saldoen på arbejdskapitalen ligeledes har nået et niveau, hvor indbetalinger hertil ikke er nødvendig. Bestyrelsen godkendte budgettet, som herefter blev forelagt det efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. 1.8 Godkendelse af styringsrapport Til brug for den løbende styringsdialog er organisationsbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig rapport om boligorganisationens virksomhed til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisation og afdelinger er vedlagt. Rapporternes økonomiske oplysninger mv. er opdateret ift. tidligere udarbejdede rapporter, mens det overlades til bestyrelsen at gennemgå og tilpasse de mere kvalitative og politisk betonede oplysninger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet styringsrapporterne danner grundlag for dialogmødet som skal afholdes med Assens Kommune den Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen. Hvis der ved fraflytning mangler huslejeindbetaling eller fraflyttede lejere ikke har opfyldt istandsættelsesforpligtigelsen kan Boligorganisationen (med lovændring af 25. marts 2013) vælge at lade dispositionsfonden dække afdelingens mindre tab. Dispositionsfonden kan dække den del, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi. Pr budgetterer vi med ovenstående og begynder først at dække udgifterne når de er i budgettet. Side 4 af 11

5 Det blev vedtaget, at dispositionsfonden kan dække istandsættelsesforpligtigelsen, hvis fraflytter ikke dækker denne. Dispositionsfonden dækker den del, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi Indstilling af kandidater til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Boligselskabet BSB Glamsbjerg kan vælge 1 repræsentant. Repræsentanten vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra organisationsbestyrelsen Formand Ole Larsen blev valgt Valg af deltagere til Domeas regionsmøder Hvert år afholdes to regionsmøder i hver af Domeas regioner. Adgangs- og stemmeberettigede på regionsmøderne er 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen i hver boligorganisation. Det er tidligere besluttet, at repræsentantskabet udpeger de stemmeberettigede deltagere til regionsmøderne efter indstilling fra organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens indstillinger vil blive forelagt på mødet. Formand Ole Larsen samt medlem Hanne Larsen blev valgt Valg af kredsdelegerede til BL BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Boligselskabet BSB Glamsbjerg kan vælge op til 2 delegerede. Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Side 5 af 11

6 Formand Ole Larsen samt næstformand René Nielsen blev valgt Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater. Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning, og godkendte at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål Udlejningsforhold Til selskabets familieboliger er for tiden opnoteret 27 personer. Heraf har 12 personer for tiden valgt at stå i bero og modtager således ikke tilbud om ledige boliger. Til selskabets ungdomsboliger er for tiden opnoteret 96 personer. Heraf har 89 personer for tiden valgt at stå i bero. For de enkelte lejemålstyper i afdelingerne kan ventelisten opgøres som nedenfor. Det bemærkes, at samme ansøger kan tælle med på flere boligtyper og i flere afdelinger. Afdeling Antal boliger Aktive på liste I bero på liste Fraflytningsprocent ,33 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Personaleforhold Generel orientering Der er fra flere forskellige af, ytret stor tilfredshed med ansættelsen af Lars. Endvidere vil administrationen tillige rose såvel Torben som Jørgen for veludført arbejde. Det er beundringsværdigt, hvordan tingene bare fungerer! Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet man gerne vil honorere indsatsen med et engangsbeløb til hver enkelt medarbejder på kr ,- Side 6 af 11

7 1.16 Indkøb af tablets/ipads til bestyrelsen er behandlet via Bestyrelsen kan beslutte at boligorganisationen stiller tablets/ipads med SIM-kort til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne til brug for organisationsbestyrelsesmøder, digitale bestyrelsesrum mv. Udgiften dækkes af arbejdskapitalen. Domea anbefaler, at bestyrelsen beslutter, at tabletten skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. Domea anbefaler, at bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på kurset Intro til ipad. Bestyrelsen godkendte endeligt indkøb af tablets og SIM-kort til alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen besluttede endeligt, at tabletten skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede endeligt, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på kurset Intro til ipad. Indkøb, kursus m.m. er tidligere besluttet ved digitalt bestyrelsesmøde. Såvel indkøb samt kursus er allerede afholdt. Finansieringen heraf sker via selskabets arbejdskapital Domeas Landskonference 2014 Domeas Landskonference afholdes i dagene 13. og 14. juni 2014 på Nyborg Strand, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Selskaberne opfordres til i god tid at sikre, at der i de enkelte afdelinger og/eller via arbejdskapitalen er afsat passende midler til de valgte og ansattes deltagelse i konferencen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Nedsættelse af Domeas priser pr. 1. januar 2016 Domeas bestyrelse har nu truffet endelig beslutning om fordelingen af den lovede gennemsnitlige besparelse på administrationshonorar på 20 % fra 1. januar Fordelingen sker bl.a. med udgangspunkt i det bærende princip, at priserne i højere grad skal afspejle omkostningerne ved boligadministration, og konsekvensen heraf er, at priserne kommer til at afhænge af boligafdelingernes størrelse. Desto større boligafdeling desto lavere pris. Nedsættelsen af prisen fordeler sig som vist i følgende tabel: Side 7 af 11

8 Lejemålsenheder: Prisnedsættelse % % % % 251 eller flere 35% For BSB Glamsbjerg er konsekvensen en nedsættelse af prisen med 13% svarende til en besparelse på kr ,-. Beregningsgrundlaget for BSB Glamsbjerg er vedlagt som bilag. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvorledes denne besparelse skal fordeles mellem afdelingerne. Besparelsen kan fordeles efter afdelingsstørrelse på samme måde, som besparelsen er beregnet fra Domeas side, således at de større afdelinger opnår en større besparelse pr. lejemålsenhed end de mindre afdelinger. Derved vil prisen pr. lejemålsenhed pr. år blive kr for afdelingerne 8006 og 8010 og kr for afdelingen 8051, kr for afdeling Besparelsen kan også fordeles solidarisk mellem afdelingerne i BSB Glamsbjerg, således at alle afdelinger opnår samme nedsatte pris pr. lejemålsenhed. Prisen pr. lejemålsenhed pr. år i selskab 80 vil derved blive kr Afdelingerne kan opnå en yderligere nedsættelse af prisen, hvis mindre afdelinger lægges sammen til større afdelinger under hensyntagen til ovenstående prisstruktur. Ud fra størrelsesmæssige, administrative og geografiske hensyn anbefaler Domea en sammenlægning af samtlige afdelinger under BSB Glamsbjerg til fremtidigt udelukkende at omfatte én afdeling. Herved opnås en yderligere besparelse på kr Det samlede administrationsbidrag pr. bolig bliver da på kr Bestyrelsen tog orienteringen om selskabets fremtidige administrationshonorar til efterretning. Bestyrelsen tilkendegav, at Domea skal arbejde videre på oplæg til sammenlægning af samtlige afdelinger. Til de kommende afdelingsmøder stiller organisationsbestyrelsen, således forslag om en sammenlægning af hver enkelt afdeling : Økonomisk status ansøgning om økonomisk støtte Som følge af dårlig økonomi i den gamle afd (7 boliger på De Gamles Hjem) samt underskud i den oprindelige afd udviser det først udarbejdede budgetudkast en huslejestigning på samlet 7,43%. Stigningen er fordelt således: Budget afd skulle stige 0,29% Budget afd skulle stige 67,34% Budget afd skulle stige 7,74% Årsagen til de massive problemer i det gamle skyldes 2 ting; dels lave huslejer, der for de 7 boliger årligt beløber sig til kr ,- såfremt huslejeniveauet skulle være identisk med den oprindelige afd Endvidere skyldes problemer- Side 8 af 11

9 ne manglende opsparinger til vedligeholdelser fra før boligselskabet købte af kommunen. På mødet vil blive udleveret budget for afdelingen udarbejdet for de næste 3-5 år. I budgettet vil det blive tilstræbt, at en nuværende markant huslejestigning vil blive fordelt over de kommende 3-5 år. Endvidere vil der blive indarbejdet et tilskud fra selskabets dispositionsfond. Bestyrelsen tilkendegav, at dispositionsfonden yder driftsstøtte til afd på samlet kr ,- over de næste 5 år. 2 Nybyggeri 2.1 BSB Glamsbjerg tilbudt køb af 6 boliger i Glamsbjerg Domea er blevet spurgt om, BSB Glamsbjerg kan være interesseret i at tilkøbe 6 stk. boliger beliggende på adresserne Nørregade 15 samt Savværksvej 2, Glamsbjerg. Materialet ser umiddelbart interessant ud, men Ole Larsen er blevet bekendt med, at boligerne kan have indeklimaproblemer. Vilkår for køb kunne være, at der skal foreligge en anmærkningsfri indeklimarapport, ligesom der skal ske en henlæggelse til fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Endelig indstilles det, at nuværende lejere skal være indstillet på at få ændret deres lejekontrakter til fremtidigt at være omfattet af almenlejeloven. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Efterfølgende vil boligerne blive besigtiget med henblik på et eventuelt køb. Forudsætninger for købet er dels boligernes stand i forhold til f.eks. skimmelsvamp, opsparing til løbende vedligeholdelse, lejernes tilkendegivelse af, at overgå til nye lejekontrakter m.m. 3 Boligselskabets afdelinger 3.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 2012/2013 fremgår af regnskabsbogen. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 8006: overskud på kr Afdeling 8010: overskud på kr Afdeling 8013: overskud på kr Afdeling 8014: underskud på kr Afdeling 8051: overskud på kr Afdeling 8052: underskud på kr Bemærkninger til årets resultat samt til afdelingernes generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen. Side 9 af 11

10 Bestyrelsen godkendte afdelingernes årsregnskaber. 3.2 Driftsbudgetter Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Afdelingernes driftsbudgetter for perioden til vedlægges som bilag. Domea har følgende kommentarer til budgetterne: Afdeling 8006: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,90% pr Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den Til budgettet kan i øvrigt bemærkes at, der til oprindeligt budgetforslag er tillagt kr ,- til øget renovation. Oprindeligt budgetforslag udviste en huslejestigning på 0,00%. Afdeling 8010: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,96% pr Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den Til budgettet kan i øvrigt bemærkes at, der til oprindeligt budgetforslag er tillagt kr ,- dels til øget vedligeholdelse (konto 155) og til yderligere henlæggelser til konto 120 ( planlagte vedligeholdelser). Oprindeligt budgetforslag udviste en huslejestigning på 0,00%. Afdeling 8051: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,79% pr Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den Afdeling 8052: Budgettet er endnu ikke udarbejdet, idet oprindeligt budget udviste en forholdsmæssig stor huslejestigning samt en kapitaltilførsel fra dispositionsfonden. Nyt 3-5 årigt budget er under udarbejdelse, og vil blive gennemgået på organisationsbestyrelsesmødet. Bestyrelsen godkendte afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår, idet der efter drøftelser omkring afd blev vedtaget, at huslejestigningerne for kommende samt efterfølgende år skal være ens, hvilket bliver i niveauet 3,4%. 3.3 Orientering om driftsforhold Der er efter ombygning blevet opsat nye vaskemaskiner på Flemløse Plejecenter. Det virker umiddelbart til at have været en god løsning med leasing af i alt 4 maskiner. Pt. arbejdes der på en omlægning af brandalarmanlæggene på De Gamles Hjem. Dette kræver en mindre investering, som er tjent hjem inden for få år. Side 10 af 11

11 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4 Næste møde Næste møde blev fastsat til den Eventuelt Der vil fra Domeas side blive arbejdet på at indhente priser på etablering af Fibernet. Når evt. tilbud foreligger, vil disse blive vurderet. Bestyrelsen ønsker at blive inviteret til fællesmøde den med BSB Nordfyn og Boligselskabet Vissenbjerg, hvor emnet er servicecenter/samdrift. Mødet sluttede kl et godkendt Ole Larsen Formand Svendborg den CLO/LIJ Side 11 af 11

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere