3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder"

Transkript

1 33 3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Den befolkning, hvis størrelse, sammensætning og bevægelser søges belyst i dette hæfte, består (bortset fra de tabeller, der vedrører asylansøgninger) af samtlige personer med bopæl i Danmark. Derfor sker afgrænsningen af de forskellige grundbegreber - den samlede befolkning, fødsler og dødsfald mv. - på grundlag af personernes bopæl, jævnfør de følgende afsnit. Det bopælsbegreb, der benyttes i befolkningsstatistikken, er det samme, som folkeregistrene anvender. Begrebet er omtalt i lov om folkeregistrering (lov nr. 239 af 10. juni 1968), hvor dets indhold dog ikke er fastlagt. Indenrigsministeriet har i 1993 udgivet et hæfte:»vejledning om folkeregistrering«. Heri anføres følgende definition:»bopælen defineres som det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele«. Vejledningen opregner tillige retningslinier vedrørende afgørelsen af en lang række tvivlstilfælde, fx personer med flere boliger, værnepligtige, fængslede, sømænd, tilflyttede fra udlandet og personer, som tager længerevarende ophold andetsteds på grund af arbejdsforhold. I nogle af opgørelserne i nærværende hæfte anvendes en geografisk inddeling i kommuner eller amter. Disse inddelinger er i alle tilfælde foretaget efter personernes bopæl på opgørelsestidspunktet eller, for bevægelsesstatistikken, på hændelsestidspunktet. 3.1 Fødsler Et svangerskab kan afsluttes med en abort eller en fødsel. Et svangerskab, der afsluttes inden den 29. uge, uden at fosteret viser tydelige tegn på liv (ånder, skriger eller græder) betegnes som en abort. Alle andre svangerskabsafslutninger betegnes som fødsler. Ved en fødsel kan komme ét eller flere børn (fødte) til verden. For de fødtes vedkommende sondres mellem levendefødte og dødfødte. Statistikkens kildemateriale vil nedenfor blive beskrevet for hver af disse to kategorier. Hovedparten af fødselsstatistikken beskæftiger sig udelukkende med begrebet levendefødte, som er det, der har betydning for befolkningens størrelse. En levendefødt defineres som et barn, der kommer til verden med tydelige tegn på liv, dvs. ånder, skriger eller græder. Fødselsstatistikken tilstræber at belyse fertiliteten, dvs. fødslerne, for kvinder bosat i Danmark. Nogle få af disse kvinders fødsler sker under midlertidigt ophold uden for landets grænser. Det er ikke muligt at indsamle oplysninger om disse fødsler, med mindre de indtræffer i Grønland. Statistikken over levendefødte omfatter derfor kun levendefødte børn født i Danmark eller Grønland af mødre, der har bopæl i Danmark. Statistikken over levendefødte bygger på Danmarks Statistiks medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister, som er baseret på oplysninger fra det centrale personregister (CPR) suppleret med oplysninger fra fødselsanmeldelserne (til og med 1996) eller Landspatientregisteret (fra og med 1997).

2 34 For hvert levendefødt barn udfærdiger jordemoderen en anmeldelse. De civile oplysninger afleveres til præsten i moderens bopælssogn (i Sønderjylland dog til personregisterføreren i moderens bopælskommune). Samtidig har forældrene til barnet pligt til at anmelde fødslen samme sted. Præsten (personregisterføreren) anmelder fødslen til folkeregistret i moderens bopælskommune ved anvendelse af en særlig CPR-fødselsblanket. I folkeregistret kompletteres blanketten, hvorefter der sker en indberetning til CPR. Inden det levendefødte barn kan indføres i CPR, tildeles det et personnummer. Efterfølgende går en returmelding indeholdende personnummer til præst og forældre. De medicinske oplysninger i forbindelse med fødslen registreres i Landspatientregisteret, hvorfra Sundhedsstyrelsen udtrækker og bearbejder oplysningerne. I bearbejdningen kombineres CPR's og Landspatientregisterets oplysninger om hvert enkelt levendefødt barn. Danmarks Statistik modtager de bearbejdede oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og udarbejder på dette grundlag den årlige fødselsstatistik. Oplysninger om hjemmefødsler registreres ikke i Landspatientregisteret, men jordemoderen udfylder en fødselsanmeldelse med de medicinske oplysninger, og disse anmeldelser indsendes til Sundhedsstyrelsen, som bearbejder dem. Forældre Præst Fødselsstatistik Landspatientregister CPR Danmarks Statistik Jordemoder Folkeregister Sundhedsstyrelsen CPR Indberetningssystemet er skematisk gengivet i ovenstående diagram. En dødfødt barn defineres som et barn, der kommer til verden uden tydelige tegn på liv (dvs. uden at ånde, skrige eller græde) efter afslutningen af svangerskabets 28. uge. Statistikken over dødfødte dækker dødfødsler i Danmark af mødre med bopæl i Danmark. Dødfødte skal ikke optages i folkeregistret eller CPR, og grundlaget for statistikken er derfor alene Landspatientregisterets oplysninger om dødfødte kombineret med dødsattester for dødfødte, udfærdiget af læger. Oplysningerne går til Sundhedsstyrelsen, som bearbejder oplysningerne og sender dem til Danmarks Statistik. 3.2 Legale aborter Abortstatistikken omfatter fremkaldte, legale aborter (abortus provocatus legalis), foretaget på kvinder med bopæl i Danmark. Et legalt abortindgreb vil sige et indgreb, der foretages i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse. I 1973 indførtes ved lov en bestemmelse om, at enhver kvinde med bopæl her i landet har ret til at få svangerskabet afbrudt inden udløbet af 12. svangerskabsuge.

3 35 Grundlaget for statistikken er oplysninger i Landspatientregisteret. Den statistiske bearbejdelse foretages af Sundhedsstyrelsen. 3.3 Dødsfald Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet. Statistikkens grundlag er Danmarks Statistiks medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR om dødsfald, suppleret med oplysninger om dødsårsag fra de originale dødsattester. Ved alle dødsfald, der indtræffer i Danmark, udstedes en dødsattest (af en læge). Den afdødes pårørende anmelder dødsfaldet og afleverer den del af dødsattesten, som indeholder de civile oplysninger, til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Havde afdøde bopæl uden for de sønderjyske landsdele, indføres dødsfaldet i kirkebogen. Havde afdøde derimod bopæl i de sønderjyske landsdele, sker der ingen registrering i kirkebogen, idet dødsattesten videresendes til personregisterføreren i den kommune, hvor afdøde havde bopæl. Præsten (i Sønderjylland personregisterføreren) anmelder dødsfaldet til folkeregistret i afdødes bopælskommune; herfra sker indberetning til CPR. Et eksemplar af dødsattestens civile og medicinske del sendes til Sundhedsstyrelsen, som bearbejder materialet. CPR's oplysninger om dødsfald kombineres med attestens oplysninger for hvert enkelt dødsfald. Det færdigbearbejdede materiale sendes til Danmarks Statistik, som udarbejder den årlige statistik over dødsfald. Indberetningssystemets hovedtræk fra og med 1997 ses i nedenstående oversigtsdiagram. Læge Pårørende Præst CPR Danmarks Statistik Dødsattest Folkeregister Sundhedsstyrelsen Dødsstatistik CPR Der foreligger ikke dansk dødsattest for personer bosat i Danmark, som dør i udlandet - i 1997 i alt 292 personer - men disse personer indgår som omtalt i statistikken. CPR modtager oplysning om disse dødsfald via de kommunale folkeregistre. Oplysning om dødsårsag foreligger ikke for de omtalte dødsfald. 3.4 Vielser I vielsesstatistikken anvendes to forskellige begreber, nemlig dels antal vielser, dels antal viede personer (henholdsvis mænd og kvinder). Ved opgørelsen heraf er anvendt følgende definitioner: Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller har bopæl i Danmark, såvel som de vielser, hvor kun den ene ægtefælle (enten manden eller kvinden) har bopæl i Danmark.

4 36 Antal viede personer er antal viede mænd, henholdsvis kvinder, med bopæl i Danmark. Til belysning heraf vises i følgende oversigt det samlede antal for 2001, opgjort med udgangspunkt i henholdsvis antal mænd og kvinder: Viede 2001 Kvinder Mænd Bopæl i Danmark Bopæl i udlandet I alt I alt Bopæl i Danmark Bopæl i udlandet Grundlaget for statistikken over vielser er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR om hver enkelt viet person med bopæl i Danmark. Oplysning om indgåelse af ægteskab indberettes af præsten eller det kommunale vielseskontor til folkeregistret i kvindens bopælskommune, dog hvis kvinden har bopæl i udlandet til mandens bopælskommune. Folkeregistret indrapporterer herefter vielsen til CPR. På basis af oplysningerne fra CPR foretages i Danmarks Statistik en edb-mæssig behandling, hvis formål er at kombinere oplysningerne om de to personer i hver enkelt vielse. Vedrørende registrerede partnerskaber, se afsnit Opløste ægteskaber I statistikken over skilsmisser anvendes to forskellige begreber, nemlig dels antal skilsmisser, dels antal fraskilte personer (henholdsvis mænd og kvinder). Ved opgørelsen heraf er anvendt følgende definitioner: Antal skilsmisser omfatter de skilsmisser, hvor begge parter har bopæl i Danmark, såvel som de skilsmisser, hvor kun den ene af parterne (enten manden eller kvinden) har bopæl i Danmark. Antal fraskilte personer er antal fraskilte mænd, henholdsvis kvinder, med bopæl i Danmark. Til belysning heraf vises i følgende oversigt det samlede antal for 2001, opgjort med udgangspunkt i henholdsvis antal mænd og kvinder: Skilte 2001 Kvinder Mænd Bopæl i Danmark Bopæl i udlandet I alt I alt Bopæl i Danmark Bopæl i udlandet Grundlaget for statistikken over skilsmisser er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR om hver enkelt fraskilt person med bopæl i Danmark.

5 37 Oplysning om skilsmisse indberettes af domstolene eller statsamterne (i København Overpræsidiet) til folkeregistret i kvindens bopælskommune, dog hvis kvinden har bopæl i udlandet til mandens bopælskommune. Folkeregistret indrapporterer herefter skilsmissen til CPR. På basis af oplysningerne fra CPR foretages i Danmarks Statistik en edb-mæssig behandling, hvis formål er at kombinere oplysningerne om de to personer i hver enkelt skilsmisse. Statistikken over overlevende ægtefæller omfatter alle personer med bopæl i Danmark, der overgår til enkestand som følge af ægtefællens død. Som gifte regnes også ægtefæller, der har levet faktisk adskilt - eller var separeret. Statistikken er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som bygger på oplysninger fra CPR. 3.6 Registrerede partnerskaber Lov om registreret partnerskab trådte i kraft den 1. oktober Loven giver mulighed for, at to personer af samme køn indgår i et ægteskabslignende forhold med næsten samme retsvirkninger, som gælder for ægteskaber. Som noget nyt har det fra 1. juli 1999 også været muligt for registrerede partnere, at adoptere partnerens børn. I tabellen, hvor befolkningen er fordelt efter civilstand, er de tre civilstandstyper registreret partnerskab, opløst partnerskab (svarende til fraskilte) og længstlevende (svarende til enkestand) ikke vist særskilt, men de indgår i totalen. Opgørelsen over disse tre civilstandsgrupper kan ses i tabelafsnittet om registrerede partnerskaber. Statistikken bygger på samme kilder, som for den samlede befolkning, jf. afsnit Indenlandske flytninger Statistikken over indenlandske flytninger omfatter alle personer, der skifter bopæl. I en del af tabellerne er kun medtaget flytninger mellem amter. Kilde til statistikken er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR om alle bopælsændringer. Personer, der flytter, skal indsende en flytningsanmeldelse til folkeregistret. Ved flytning til en anden kommune, skal flytningsanmeldelsen sendes til folkeregistret i den nye bopælskommune. Herfra indberettes ændringen til CPR. Flyttet person Flytningsanmeldelse CPR Danmarks Statistik Folkeregister i tilflytningskommunen Flyttestatistik Enheden i hovedparten af tabellerne er én flytning for én person. En person som flytter flere gange i løbet af en periode, indgår flere gange i statistikken. Enheden i enkelte tabeller er dog personer opgjort efter antal gange, de er flyttet.

6 Husstandsflytninger I tabellerne vedrørende husstandsflytninger er det ikke hændelserne i form af flytninger, der danner datagrundlaget, men derimod en sammenligning af adresserne for befolkningen i to på hinanden følgende befolkningsopgørelser. Det vil sige, at udgangspunktet for kvartalernes husstandsfraflytninger er samtlige personer og disses bopæl i Danmark ved begyndelsen af kvartalerne og udgangspunktet for husstandstilflytningerne er samtlige personer og disses bopæl i Danmark ved slutningen af kvartalerne. Ved at sammenligne personkredsen på de enkelte adresser i begyndelsen og slutningen af kvartalet kan samtlige husstande, der berøres af flytning i kvartalet, udskilles. En husstand kan således være flyttet maksimalt 4 gange i de årsopgjorte tabeller. Personkredsen, som flytter, kan dog variere for de enkelte kvartaler - fx ved at husstanden flytter helt i 1. kvartal og delvist i et efterfølgende kvartal. Oplysningen om husstandstype for et kvartals tilflyttede husstande er opgjort ultimo kvartalet, dvs. efter tilflytningen. Oplysningen om husstandstype for et kvartals fraflyttede husstande er opgjort primo kvartalet, dvs. før fraflytningen. 3.9 Udenlandske vandringer Statistikken over indvandrede omfatter nordiske statsborgere, som tager fast ophold i Danmark, samt ikke-nordiske statsborgere, som får opholdstilladelse for mere end tre måneder. Flytninger til Danmark fra Færøerne og Grønland medregnes. Statistikken over udvandrede omfatter personer, der rejser til udlandet og opgiver deres bopæl her i landet. Desuden medregnes flytninger fra Danmark til Færøerne og Grønland. Kilde til statistikken er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger om ind- og udvandrede fra CPR. Personer, der indvandrer eller udvandrer, skal give meddelelse herom til folkeregistret i den danske bopælskommune, som indberetter til CPR. For udvandringsstatistikkens vedkommende giver kildematerialets beskaffenhed anledning til et særligt kvalitetsproblem, idet der ikke altid vil være stærke incitamenter for en udvandrende til at melde flytningen til folkeregistret; først når en offentlig myndighed senere forsøger at komme i kontakt med vedkommende, vil det da blive opdaget, at han ikke længere findes på bopælen. I sådanne tilfælde skal folkeregistret i henhold til reglerne iværksætte en grundig eftersøgning, om nødvendigt med politiets hjælp, for at fastslå personens opholdssted. Hvis opholdsstedet ikke kan findes, må personen meldes forsvundet i stedet for udvandret. Når en forsvunden person genfindes, skal folkeregistret indrapportere personen som genfunden i stedet for indvandret. For udenlandske statsborgere gælder dog den praksis, at forsvundne og genfundne personer medtages i statistikken over henholdsvis udvandrede og indvandrede. Baggrunden herfor er, at det må antages at udlændinge, der meldes forsvundne, oftest er udvandrede, og tilsvarende at genfundne udlændinge er indvandret igen. I forbindelse med sammenligninger med andre landes opgørelser over udenlandske vandringer udarbejdes en statistik over varige vandringer, dvs. en vandringsstatistik, der følger FN's retningslinier for vandringsopgørelser:»long term migrations«. FN definerer en»long term migrations«som ind/udvandringer, hvor personerne forventer at opholde sig mindst 1 år i ind/udvandringslandet. Baseret på datomarkeringer i vandringsoplysningerne fra CPR og den almindelige vandringsstatistik er det muligt

7 39 at se bort fra modsatrettede vandringer, der finder sted inden for 1 år. Dvs. at ind/udvandrere, der vender tilbage inden for ét år, ikke medtages i statistikken over varige vandringer. Denne statistik giver et mere korrekt billede af virkeligheden end opgørelser, der baseres på en forventet varighed, men kan til gengæld først udarbejdes mindst 1 år efter vandringsårets udløb Asylansøgninger En asylansøger er en person, som søger om opholdstilladelse med henvisning til de paragraffer i Udlændingeloven, som vedrører flygtninge, og hvis sag endnu ikke er endeligt afsluttet. Asylansøgere er ikke tilmeldt folkeregistret (med mindre de har opholdstilladelse på andet grundlag, fx som familiesammenførte) og indgår derfor ikke i statistikken over befolkningen i Danmark. En asylansøgning er en hændelse, dvs. at en person, som søger om asyl mere end en gang i løbet af en periode, indgår flere gange i statistikken. Spontane asylansøgninger omfatter personer, som befinder sig her i landet efter en legal eller illegal indrejse, og som søger om asyl her. Der forekommer også asylansøgninger fra personer, som opholder sig i udlandet, men disse ansøgninger indgår ikke i denne publikation, da meget få af disse ansøgninger fører til, at personen kommer her til landet. Grundlaget for statistikken om asylansøgninger er oplysninger fra Udlændingestyrelsen Opholdstilladelser Personer, der ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig her i landet i længere tid end 3 måneder. Opholdstilladelser kan klassificeres efter de paragraffer i Udlændingeloven, som danner grundlaget for tilladelsen. I statistikken anvendes følgende fire grupper: - Opholdstilladelser i asylsager, som yderligere kan opdeles i flygtningestatus og andet grundlag - Tilladelser til familiesammenføring, som kan deles i tre grupper vedrørende for det første ægteskab og fast samlivsforhold, for det andet mindreårige børn, og for det tredje forældre over 60 år - EF/EØS-opholdsbeviser - Andre opholdstilladelser Opholdstilladelser kan søges af personer, der allerede opholder sig i landet. Fx søges opholdstilladelser som flygtning ikke sjældent af personer, som i forvejen har opholdstilladelse som familiesammenført. Grundlaget for statistikken om opholdstilladelser er oplysninger fra Udlændingestyrelsen, som er den myndighed, der modtager og afgør sager om opholdstilladelser. Også afgørelser om adoptivbørn og EU-borgere, som behandles af statsamterne, registreres i Udlændingestyrelsen. Statistikken over opholdstilladelser giver ikke mulighed for at se, om opholdstilladelserne bliver brugt, og i hvor stor udstrækning de medfører en indvandring til Danmark.

8 Hele befolkningen Statistikken over befolkningen ved årets begyndelse og slutning omfatter alle personer med bopæl i Danmark. Statistikkens grundlag er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR Husstande og familier Opgørelser af familier og husstande er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som årligt modtager oplysninger fra CPR pr. den 1. januar. Husstande afgrænses ved hjælp af adresseoplysninger. En husstand omfatter således samtlige personer på en adresse uanset relationerne imellem dem. Der kan indgå flere familier i én husstand. Inden for hver husstand afgrænses familierne ved kombineret brug af personernes CPR-numre (herunder køn og alder), civilstandsoplysninger og forældrehenvisningsnumre, der for hver enkelt person angiver CPR-numrene på forældrene. En familie kan bestå af en enlig med eller uden børn, af et par med eller uden børn, eller af et ikke-hjemmeboende barn. Som børn regnes personer, der ikke er fyldt 18 år, som ikke selv har børn, aldrig har været gift og ikke indgår i et par (se nedenfor). Alle andre personer er voksne, og de er enten enlige, eller de indgår i et par af en af de fire partyper, familiedefinitionen opererer med. De fire partyper er: ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par og samboende par. Samlevende par har (foruden eventuelle særbørn) fællesbørn, der er hjemmeboende eller har været det i begyndelsen af 1990 eller ved et senere årsskifte. Et samboende par har ingen fællesbørn, der opfylder dette krav. Det er endvidere en betingelse for at blive regnet for samboende par, at parterne er af hvert sit køn, ikke søskende, har en aldersforskel på mindre end 15 år, og at der ikke på samme adresse bor andre enlige voksne eller ikke-hjemmeboende personer på 16 eller 17 år. En samboende person kan være ned til 16 år. Det skal bemærkes, at aldersgrænsen for hjemmeboende børn er 18 år. En hjemmeboende person over denne alder udgør sin egen familie; men hvis forældrene ikke er gift, vil denne person, uanset alder, medføre, at forældrene regnes for et samlevende par Udenlandske statsborgere Opgørelser af antal udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark er optaget i et særligt tabelafsnit. Statistikken bygger på de samme kilder, som for den samlede befolkning, jf. afsnit Som udenlandske statsborgere regnes de personer som står opført i CPR med udenlandsk statsborgerskab. I de tilfælde hvor en person har dobbelt statsborgerskab vælges der i CPR ét. Hvis ét af statsborgerskaberne er dansk, vælges altid dette Skift til dansk statsborgerskab Et skift til dansk statsborgerskab skal forstås som alle former for erhvervelse af dansk statsborgerskab eller indfødsret. Et skift til dansk statsborgerskab skal ske ved lov. Der skal søges om skift til dansk statsborgerskab, og om den bevilges afhænger af et skøn i hvert tilfælde. I praksis opstilles dog visse almindelige betingelser med hensyn til varigheden af den pågældendes lovlige ophold her i landet. Normalt skal opholdet have været uafbrudt i 7 år,

9 41 dog kun 2 år for statsborgere fra andre nordiske lande, og 4 år for ansøgere, der i mindst 3 år har været gift med en dansk statsborger. Erhvervelse af dansk indfødsret kan også ske på andre måder fx ved erklæring eller adoption. For nærmere oplysninger henvises til loven om indfødsret Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere er to begreber, som er indført for bedre at kunne belyse den del af befolkningen, som har udenlandsk baggrund, inklusive de personer, som har skiftet statsborgerskab og nu er danske statsborgere. Begreberne blev første gang brugt i publikationen Indvandrere og deres efterkommere i Danmark (Statistiske Undersøgelser nr. 43) udgivet af Danmarks Statistik i Indvandrere defineres som personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen af dem er dansk statsborger født i Danmark. Grundlaget for statistikken er oplysninger i Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister. Mere detaljeret definition af begreberne og beskrivelse af datamaterialet findes i Statistiske Undersøgelser nr Adoptioner Opgørelsen over adoptioner omfatter børn - danske og udenlandske - som er blevet adopteret ved bevilling fra danske myndigheder. Adoptionerne kan være familieeller ikke-familieadoptioner. Ved familieadoptioner forstås adoptioner, hvor den ene ægtefælle adopterer den anden ægtefælles børn. Siden 1. juli 1999 er reglerne om familieadoptioner også gældende for personer i registrerede partnerskaber. Ikke-familieadoptioner vedrører alle andre former for adoptioner, herunder adoptioner, hvor de biologiske forældre ikke kender adoptivforældrene (anonyme adoptioner) samt adoptioner hvor der eksisterer et slægtsforhold mellem adoptanterne og adopterede. Ifølge adoptionsloven kan bevilling til adoption kun meddeles personer, som er fyldt 25 år. Når særlige grunde taler derfor, kan bevilling dog meddeles personer på ned til 18 år. Grundlaget for opgørelsen over adoptioner er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister. Dette register indeholder oplysninger fra det centrale personregister (CPR), som gennem folkeregistrene har fået indberetning fra de bevilgende myndigheder (i København Overpræsidiet - i det øvrige land amterne) Befolkningsregnskaber Opgørelsen af såvel den samlede befolkning som de bevægelser, der har betydning for befolkningens størrelse og sammensætning, er som nævnt baseret på Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR. Endvidere er der i videst muligt omfang anvendt ensartede opgørelsesprincipper. Hensigten hermed har været at danne et statistiksystem, hvis dele er indbyrdes sammenlignelige og konsistente. Når man fx ønsker at give udtryk for dødsrisikoen for befolkningen eller for bestemte dele af befolkningen, er det betydningsfuldt, at dødstallene og befolkningstallene er sammenlignelige.

10 42 For enhver befolkningsgruppe gælder det, at befolkningen ved årets slutning er lig med befolkningen ved årets begyndelse plus tilgangen minus afgangen i årets løb. For den samlede befolkning udgøres tilgangen af levendefødte og indvandrede, afgangen af døde og udvandrede. Opstilles et sådant befolkningsregnskab for bestemte dele af befolkningen, kommer andre til- og afgangsarter ind; således kan en bestemt kommunes befolkning tillige forøges eller formindskes på grund af tilflytninger eller fraflytninger. I tabel 123 og 124 er for forskellige befolkningsgrupper opstillet befolkningsregnskaber. Det har været nødvendigt i disse regnskaber at indføre en korrektionspost for at få regnskabet til at stemme. Korrektionerne kan skyldes fejlregistreringer og de mindre opgørelsesmæssige uoverensstemmelser, der består mellem de forskellige dele af statistikken. Desuden omfatter korrektionsposten danske statsborgere, der meldes forsvundne eller genfundne, jævnfør omtalen under de udenlandske vandringer Befolkningsfremskrivning Beregningen af den fremtidige befolknings størrelse og sammensætning bygger på begreber fra befolkningsstatistikken, idet den faktiske befolkning pr. 1. januar 2002 fremskrives inden for rammerne af en demografisk definition: Befolkning ved årets begyndelse + Årets levendefødte - Årets døde + Årets nettoindvandring = Befolkning ved årets slutning Fremskrivningen viser, hvordan befolkningsudviklingen vil forløbe under en række forudsætninger vedrørende fertilitet, dødelighed og nettoindvandring. Forudsætningerne er således også baseret på begreber fra befolkningsstatistikken. Befolkningen, der beskrives i fremskrivningen, vedrører personer med bopæl i Danmark (jf. afsnit 3.10). Fremskrivningen tager udgangspunkt i den faktiske befolkning pr. 1. januar 2002 opdelt på køn og alder. Det indebærer, at den befolkning, der fremskrives, er opdelt på køn og alder, men ikke efter andre traditionelle demografiske klassifikationer som f.eks. civilstand eller statsborgerskab. Det samme gælder for befolkningens bevægelser: levendefødte, døde og nettoindvandring. Fremskrivningens forudsætninger vedrører fertilitet, dødelighed og nettoindvandring: Forløbet i den samlede fertilitet fastsættes, hvorefter der omregnes til aldersbetingede fødselshyppigheder. Disse bestemmer sammen med udgangsbefolkningen og de øvrige forudsætninger antallet af fødte i fremskrivningen. Fremskrivningens dødelighed forudsættes i form af middellevetider for mænd og kvinder i fremskrivningsperiodens forskellige år. Disse omregnes til køns- og aldersbetingede dødshyppigheder, der sammen med udgangsbefolkningen og de øvrige forudsætninger bestemmer antallet af døde i fremskrivningen. Den samlede nettoindvandring i de kommende år fastsættes som forudsætning for fremskrivningen. Nettoindvandringen sammensættes på køn og alder, som erfaringen fra seneste fire år viser. Nettoindvandringen kan godt være negativ for visse aldersgrupper. Den køns- og aldersopdelte nettoindvandring beregnes således ikke i fremskrivningen, men indgår som en forudsætning for fremskrivningen.

11 Da den fremtidige udvikling i fertilitet, dødelighed og nettoindvandring er ukendt, vil fremskrivningens resultater være behæftet med usikkerhed. Den største usikkerhed knytter sig til den del af fremtidens befolkning, som ikke er født ved fremskrivningens start, og hvis størrelse i høj grad er bestemt af fertiliteten fremover. 43

12

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

1. Befolkningsudviklingen i 2001

1. Befolkningsudviklingen i 2001 17 1. Befolkningsudviklingen i 2001 1.1 Befolkningstilvæksten Den 1. januar 2001 var folketallet i Danmark 5.349.212. I løbet af 2001 voksede befolkningen med 19.142, således at den pr. 1. januar 2002

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Befolkningen pr. 1. januar

Befolkningen pr. 1. januar Befolkning og valg 59 Befolkningen pr. 1. januar Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Formålet er at bidrage med oplysninger om befolkningsudviklingen til den kommunale,

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Granskning af CPR-oplysninger

Granskning af CPR-oplysninger Bilag 4: Granskning af CPR-oplysninger 28. oktober 215 AMF Befolkning Granskning af CPR-oplysninger Formål Introduktion til vores befolkningsdata Metode Resultater Konklusion Tabel og figurer Formål Kvaliteten

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.01 Marts 2001 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 x Pr. 1. januar 2001 er indbyggertallet i Århus Kommune på 286.668. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 Befolkningen fordelt efter alder Ændring Pct. fordeling 1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 0-4 år... 16036 16769 17632 18297 18793 19155 19227 19066 18894 18600

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser Befolkningsforhold Kap 3 Befolkningsforhold Historisk betydning: militær civil Hvorfor er det interessant? Aldersfordelingen: offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser 9/12/2001

Læs mere

Bedre statistik om flygtninge og indvandrere. Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere

Bedre statistik om flygtninge og indvandrere. Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere Bedre statistik om flygtninge og indvandrere Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere Betænkning nr. 1214 Marts 1991 Bedre statistik om flygtninge og

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi.

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Flemming Sigh: OK-GEOGRAFI", Afsnit 2: Side 1 2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Vi skal i dette afsnit stifte bekendtskab med en række demografiske udtryk, som dagligt optræder i nyhedsmedierne,

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:11 26. juni 2007 Befolkningsfremskrivninger 2007 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks landsfremskrivning

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 juni 2003 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

Statistik- program 2011

Statistik- program 2011 Statistikprogram 2011 Statistikprogram 2011 Statistikprogram 2011 Udsendt januar 2011 Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-1916-6 ISSN 1602-8104 Netudgaven er direkte tilgængelig på www.dst.dk/publ/statistikprogram

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere