Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter"

Transkript

1 Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01,

2 INDHOLD Om denne vejledning Ordforklaring Kort og godt Hvem skal indberette honorar, der udbetales til kunstnere Hvornår skal indberetning ske Hvor til skal indberetning ske Hvem har adgang til eindkomst Hvilket beløb skal indberettes Hvilket cpr-nr. skal der indberettes på Hvilke udenlandske kunstnere skal der ikke indberettes om Hvordan indberettes på udenlandske kunstnere, når disse ikke har et dansk cpr-nr. God skik for kontrakter om livekoncerter Sammenhængen mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes Eksempler på situationer med indberetning af udbetalt honorar Hvis en agent indberetter Agenten får en lønservicebureauaftale med SKAT Moms i forbindelse med kunstneriske ydelser Den kunstneriske ydelse Provision agentydelsen Moms ved videresalg af kunstnerisk ydelse Om kunstnerens årsopgørelse Selvangivelse Genoptagelse af årsopgørelse Praktisk anvisning indberetning af honorar til eindkomst Vejledningen er udarbejdet i i samarbejde mellem:

3 OM DENNE VEJLEDNING I denne vejledning kan du fortrinsvis læse om reglerne for indberetning af honorar, der betales til kunstnere for deres optræden. Det er desuden forklaret, hvordan kontrakter er afgørende for, hvem der skal indberette honoraret, og hvornår der skal faktureres moms på kunstnerhonorar. Der er også en kort vejledning til kunstneren om, hvordan man forholder sig, hvis man skal have ændret sin årsopgørelse. Sidste del af vejledningen er en praktisk guide i den IT-vendte indberetning. Vejledningen er udarbejdet i løbet af i et samarbejde mellem Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, repræsentanter for en række bookingbureauer, Deloitte og SKAT. ORDFORKLARING Kunstner og artist Honorar Agent Arrangør Indberetningspligtige eindkomst I denne vejledning er ordene kunstner og artist brugt vilkårligt som en betegnelse for personer, der optræder for et publikum. Honorar er det vederlag eller den betaling, som en kunstner modtager for sin optræden. I denne vejledning dækker ordet agent også over bookingbureauer. I denne vejledning er ordet arrangør brugt om den musikfestival, det spillested eller anden part, der bærer den økonomiske risiko for et arrangement. Den indberetningspligtige er den virksomhed, der har engageret kunstneren. Normalt er dette fastsat i en kontrakt, hvor det er den, der er kontraktpart med kunstneren, og dermed hæfter for betaling af kunstnerens honorar, der er den indberetningspligtige. eindkomst kaldes også indkomstregistret. eindkomst er SKATs it-system, hvor løn og andre indkomster månedligt indberettes af de indberetningspligtige. 3

4 KORT OG GODT Hvem skal indberette honorar, der udbetales til kunstnere Den, der i sin virksomhed har betalt et honorar til en kunstner, skal indberette honoraret. Dvs. private personer eller foreninger, der ikke driver virksomhed, skal ikke indberette. I praksis er det den, der har indgået kontrakt med kunstneren, der skal indberette honoraret. Hvis en arrangør har indgået kontrakt med en agent om at levere en bestemt kunstners optræden, så er det ikke arrangøren, men agenten, der skal indberette. Hvornår skal indberetning ske Udbetalt honorar skal indberettes senest den 10. i måneden efter udbetalingen er sket. Hvor til skal indberetning ske Indberetning skal ske til eindkomst. Se hvordan under Praktisk anvisning. Hvem har adgang til eindkomst Hvis en virksomhed er registreret i cvr-registret med en pligt til indberetning til eindkomst, kan virksomheden få adgang til eindkomst. Det vil som hovedregel være arbejdsgivere og virksomheder, der udbetaler såkaldt B-indkomst som fx kunstnerhonorar. Registrering i cvr-registret sker via virk.dk. Hvis virksomheden ikke i forvejen er registreret for en pligt, der giver adgang til eindkomst, skal virksomheden registres for udbetaling af B-indkomst. Hvilket beløb skal indberettes Det beløb, der betales til kunstneren skal indberettes. Dvs. selve honoraret, transportgodtgørelse og andre eventuelle godtgørelser. Når en agent er den indberetningspligtige og har afholdt fradragsberettigede udgifter i forbindelse med arrangementet og afregner et nettohonorar til kunstneren, så er det nettohonoraret, der skal indberettes. Hvis agenten har beregnet sig et honorar over for kunstneren, skal dette honorar, når det modregnes i afregningen, være fratrukket i det indberettede honorar. Hvis kunstneren har haft et udlæg ifølge regning, så skal en godtgørelse af dette udlæg ikke med i det indberettede beløb. 4

5 Hvilket cpr-nr. skal der indberettes på Der skal indberettes på det cpr-nr. eller de cpr-numre, som opgives af kunstneren/kunstnerne. I nogle tilfælde opgives der et cvr-nr. i stedet. Det kan der så indberettes på i stedet for cpr-nr. Et band (gruppe af kunstnere) kan bede om at få honoraret fordelt på et antal cpr-numre. Hvis der skal fordeles på flere cpr-numre, kan dette ske på den måde, som et evt. band meddeler at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant for bandet. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, idet den person, der har fået registreret honoraret på sit cpr-nr., senere skal i kontakt med SKAT for at få flyttet en del af honoraret til andre cpr-numre. I afsnittet Om kunstnerens årsopgørelse er der under Genoptagelse af årsopgørelse beskrevet, hvordan man kommer i kontakt med SKAT om ændring af sin årsopgørelse. Samme procedure skal anvendes, når man skal have flyttet honorar til andre cpr-numre. Hvilke udenlandske kunstnere skal der ikke indberettes om For udenlandske kunstnere, der ikke er skattepligtige til Danmark, og hvor honoraret er erhvervet som led i selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke ske indberetning af honoraret. Vurderingen foretages ved at se på, om kriterierne for at være selvstændig erhvervsdrivende er opfyldt. Kriterierne der kendetegner selvstændig erhvervsvirksomhed er nævnt i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til Personskatteloven. I retspraksis lægges primært vægt på følgende: hvem har instruktions- og kontrolbeføjelsen og hvem har udgifterne og den økonomiske risiko forbundet med arbejdet. Opfylder den udenlandske kunstner disse kriterier, vil honoraret være erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Et kendt udenlandsk band kan som regel betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvordan indberettes på udenlandske kunstnere, når disse ikke har et dansk cpr-nr. Det er vigtigt allerede i fasen omkring kontraktindgåelse at få de oplysninger, der er nødvendige for den senere indberetning, herunder oplysninger om eventuel skattepligt til Danmark. Principielt må der ikke ske betaling til en kunstner, der ikke kan identificeres korrekt over for SKAT. 5

6 For udenlandske kunstnere, der ikke er skattepligtige til Danmark, og hvor honoraret ikke er erhvervet som led i selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ske indberetning med angivelse af personens/personernes navn(e) og adresse(r). Se nærmere under afsnittet Praktisk anvisning. For udenlandske kunstnere, der er skattepligtige til Danmark, skal der ske indberetning som for danske kunstnere, men suppleret med personens/ personernes navn(e) og adresse(r), hvis den er i udlandet. Se nærmere under afsnittet Praktisk anvisning. GOD SKIK FOR KONTRAKTER OM LIVEKONCERTER Livemusikbranchen har siden 2009 samarbejdet om at regulere de særlige forhold, som gælder for de livekoncerter, arrangørerne køber og arrangerer. Gennem rammeaftaler, der dækker alle kontraktindgåelser om livekoncerter med danske bands, sikres, at arrangementerne gennemføres på bedst mulig måde for både artist, arrangør og publikum, ligesom det juridiske grundlag for arrangementerne fastslås. Branchen ønsker med rammeaftalerne et godt handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske livebranche. Det betragtes som god kontraktskik, at rammeaftalernes bestemmelser gøres gældende for alle aftaler om liveoptræden, herunder at der fra alle hovedkontrakter henvises til rammeaftalerne. Endvidere bør det af kontrakterne tydeligt fremgå, hvilke kontrahenter og eventuelle andre parter der indgår i aftaleopfyldelsen; såvel arrangøren, den optrædende artist og den formidlende agent, hvis en sådan er involveret. Ligeledes bør formidlingsprovision fremgå. Der findes i dag tre versioner af rammeaftalerne; for festivaler, for spillesteder og for kulturhuse, som alle kan hentes på 6

7 Sammenhængen mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes Når kontrakten er indgået mellem Ligger indberetningspligten hos Skal dette indberettes til eindkomst Skal agentprovision behandles således 1. Arrangøren og artisten (Arrangøren har den økonomiske forpligtelse over for artisten) Arrangøren Det samlede honorar på et eller flere cpr-numre eller et cvr-nr. Dvs. honorar, provision og andre kontraktlige udgifter som arrangøren betaler til artisten dog ikke udgifter, hvor der er tale om refusion af et udlæg. Hvis artisten som kontraktspart er et selskab, så skal der ikke indberettes. En evt. særskilt provision til en agent skal indberettes sammen med honoraret, når den er en del af kontrakten. Artisten har fradrag for denne på selvangivelsen. Hvis der faktureres en særskilt provision fra agent til arrangør for at formidle kontrakten mellem arrangør og kunstner, skal provisionen ikke indberettes som en del af honoraret. Jf. afsnittet God skik for kontrakter om livekoncerter skal provisionen fremgå af kontrakten mellem arrangør og artist. 2. Arrangøren og agenten (Agenten har den økonomiske forpligtelse over for artisten) Agenten Nettohonoraret, som artisten får. Indberetningen kan fordeles på et eller flere cpr-numre, evt. et cvr-nr. Hvis artisten som kontraktspart er et selskab, så skal der ikke indberettes. Agenten fakturerer arrangøren provision + moms, sammen med kunstnerhonorar + moms. 3. Agent og artist Denne situation er beskrevet som en del af pkt. 2. 7

8 Eksempler på situationer med indberetning af udbetalt honorar Eksemplerne er modtaget fra en række arrangører, som materiale til brug ved udarbejdelsen af vejledningen. Det, der er korrekt, er markeret med GRØNT Det, der er tvivlsomt, er markeret med GULT Det, der er forkert, er markeret med RØDT Situationen Honorar udbetales direkte til musikeren og arrangøren indberetter til SKAT SKATs kommentar Hvis der indberettes på kunstnernes cpr-nr. eller et cvr-nr. og indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det korrekt. Agenten sender en faktura til arrangør på honorar + provision. Agenten påfører fakturaen, hvordan honorar skal lønoplyses i form af cpr-numre/ cvr-nummer. Arrangør indberetter til SKAT. Hvis indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det korrekt. Her er det forudsat, at arrangøren har kontrakten med kunstneren. SKATs lønoplysningsformular (blanket ) benyttes, som artisten udfylder 14 dage inden arrangement (med fordeling af honorar, provision og moms af provision på diverse cpr-nr. eller cvr-nr.). Informationerne sendes til arrangør, som udfylder resten og indberetter. God løsning. En struktureret kommunikation mellem kunstner og arrangør er altid at foretrække. Hvis provision til agent er arrangørens udgift, skal den ikke indberettes. På baggrund af kontrakt udbetaler arrangøren honorar til artisten. Provision + moms faktureres af agent. Arrangøren lønoplyser honoraret på artistens cpr-nr. eller cvr-nr. Er korrekt, når formidlingsprovisionen faktureres fra agent til arrangør og er arrangørens udgift. Honoraret indberettes til SKAT direkte sammen med udbetalingen. Hvis oplysninger til fordeling af honorar ikke findes i kontrakten, sender arrangør en mail til agenten og får oplyst cpr-nr. eller cvr-nr. samt evt. fordeling. Enkelte bureauer indberetter selv til SKAT, og det accepteres, hvis det er skriftligt bekræftet. Korrekt. Det er dog stadig arrangørens ansvar, at der indberettes korrekt, når arrangøren har kontrakt med kunstneren. Se afsnittet Hvis en agent indberetter. Artisten sender en faktura fra sit eget selskab, tillagt 25 % moms på hele fakturabeløbet, hvor der på fakturaen er skrevet cvr-nr. Arrangør indberetter ikke til SKAT. Korrekt. Der skal som hovedregel hverken ske indberetning, når den fulde afregning er momsbelagt, eller når der er tale om et selskab. 8

9 Situationen Honorar til kunstnere bosiddende i udlandet skal også indberettes (med navn, adresse og landekode), selvom de ikke skal betale skat (felt 38 i stedet for felt 36). Kunstnere bosiddende i udlandet skal som hovedregel ikke betale skat i DK, men hvis de har arbejdet meget i DK, er de skattepligtige til DK. Det er arrangørens ansvar at finde ud af, om de er skattepligtige. SKATs kommentar Udenlandske kunstnere skal ikke indberettes, når de ikke er skattepligtige til Danmark, og de er en del af en selvstændig virksomhed. Er de ikke en del af en selvstændig virksomhed, skal der ske indberetning som for danske kunstnere. Se nærmere i afsnittet Praktisk anvisning. Arrangør indberetter de honorarer arrangøren selv udbetaler direkte til artisterne, dog ikke hvis det er til et cvr-nr. Ikke fyldestgørende. Der er indberetningspligt uanset om honoraret afregnes direkte eller via agent, når kontraktens parter er arrangør og kunstner. Og der skal også indberettes, når der afregnes med en artist med cvr-nr. Dog ikke, hvis kontrakten på kunstners side er et selskab. Arrangør modtager faktura fra agenten. Faktura indeholder, ud over honorar til artisten, også provision + moms til agenten og det indberetter arrangør til SKAT. Agentens provision og momsen heraf skal ikke indberettes til SKAT, hvis provisionen er arrangørens udgift. Kun hvis den er kunstnerens udgift. Indberetning skal kun ske af arrangøren, når arrangøren har kontrakt med kunstneren. Udenlandske kunstnere indberettes samlet i starten af januar hvert år for det foregående år. Her sørger vi altid for at have oplysningerne inden kunstnerne forlader huset på koncertdagen. Der har tidligere kun været udvekslet oplysninger med udlandet én gang om året, men der er sket en udvikling hen mod løbende udveksling. Derfor skal indberetning for udenlandske kunstnere ske månedlig, som for danske. Agenten indberetter via sit eget cvr-nr., som om det er agenten, der har afregnet honoraret til kunstneren. Det skal altid fremgå af en indberetning, hvem der er den indberetningspligtige den der har kontrakt med kunstneren. I dette tilfælde vil det fremstå som om agenten har kontrakten med kunstneren. Dvs. at arrangøren udelukkende har kontrakt med agenten. I så fald er indberetningen korrekt. Arrangøren betaler honorar via faktura fra agenten, og her formoder arrangøren, at agenten indberetter til SKAT, hvad musikeren får i honorar. Det er afgørende, hvem der har kontrakt med kunstneren. Hvis kontraktens parter er arrangøren og kunstneren, er det arrangøren, der har indberetningspligten. Hvis kontraktens parter er agenten og arrangøren, er det agenten, der har indberetningspligten. 9

10 Situationen Variant af ovenstående: Agent sender en faktura til arrangør på honorar + provision. Hvis der ikke står oplysninger om artistens cpr-nr., lønoplyses ikke til SKAT, (det forudsætter arrangøren at agenten gør). SKATs kommentar Det er stadig arrangøren (der har kontrakten med kunstneren), der har indberetningspligten. Hvis ikke cpr-nr. eller cvr-nr. på kunstneren fremgår af fakturaen, skal arrangøren bede om oplysningerne og tilbageholde betalingen indtil oplysningerne er fremkommet, så indberetningspligten kan opfyldes. Når agenten sender faktura, indberettes på agentens cvr-nr. Agenten bekræfter, at de indberetter på kunstneren. Det er kunstnerens cpr-nr. eller cvr-nr., der skal indberettes på ikke agentens. Det er kunstnerens honorar, der skal indberettes ikke en agents momsbelagte provision. Hvis agenten skal indberette, så skal det ske som beskrevet nedenfor. Det er afgørende, hvem der har kontrakten med kunstneren. 10

11 HVIS EN AGENT INDBERETTER Lige som en arbejdsgiver kan lade et lønbureau indberette lønoplysninger for sine ansatte, så kan en arrangør, når denne har indberetningspligten, også lade en agent indberette honoraret. Der er dog et par forudsætninger: Agenten får en lønservicebureauaftale med SKAT Agenten kan lade sig registrere som lønbureau hos SKAT. Hvis agenten har en lønbureauaftale med SKAT, skal der være en aftale mellem arrangør og agenten om, at indberetning sker på arrangørens vegne. Dvs. agenten skal stå som den fysiske indberetter, og arrangørens cvr-nr. skal stå som den indberetningspligtige. (I de tilfælde hvor arrangøren har kontrakten med kunstneren). Hvis en agent ønsker at indgå en lønservicebureauaftale med SKAT, skal agenten logge på SKATs Tastselv Erhverv og via Kontakt sende en anmodning om Lønservicebureauaftale om indberetning til eindkomst. Agenten vil få tilsendt en aftale, som underskrives både af SKAT og agenten. Aftalen registreres i SKATs Erhvervssystem og virker som en bevilling til at kunne indberette for andre indberetningspligtige. Hvis en arrangør ønsker at få en agent til at forestå indberetningen, skal der efter SKATs bestemmelser foreligge en aftale mellem lønbureau (agenten) og den indberetningspligtige (arrangøren) om, at agenten må indberette for arrangøren. Det er af stor vigtighed, at arrangøren kan være sikker på, at en indgået aftale om, at agenten forestår indberetning til SKAT, opfyldes fuldt ud. Det er nemlig stadig arrangørens ansvar, at der indberettes korrekt. Agenten har dog også, via sin lønservicebureauaftale med SKAT og den skriftlige aftale med arrangøren, et medansvar for, at der indberettes korrekt og til tiden. MOMS I FORBINDELSE MED KUNSTNERISKE YDELSER Den kunstneriske ydelse En kunstnerisk ydelse er momsfri, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 7. Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres honorar, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne. 11

12 En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør. Når en kunstners leverance udgør en momsfri kunstnerisk ydelse, har kunstneren ikke fradragsret for moms af indkøb, som skal bruges til den pågældende leverance. Provision agentydelsen Agentprovision er en momspligtig ydelse. Arrangøren har normalt fradrag for momsen på provision, når aftalen om den kunstneriske ydelse er indgået mellem arrangøren og agenten, og fakturaen er udstedt til arrangøren. Arrangøren har normalt ikke fradrag for momsen på provision, når aftalen om den kunstneriske ydelse er indgået mellem arrangøren og kunstneren. Da provisionen så er en udgift for kunstneren, kan provisionen (inkl. moms) fradrages i opgørelsen af kunstnerens skattepligtige indtægt. Se mere i afsnittet Sammenhæng mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes. Moms ved videresalg af kunstnerisk ydelse I det omfang en agent har kontrakt med en kunstner og videresælger denne ydelse til fx en arrangør, er der moms på den samlede ydelse ved fakturering fra agenten til arrangøren. OM KUNSTNERENS ÅRSOPGØRELSE Selvangivelse De indberetninger, der er foretaget fra arrangører mv., vil indgå i kunstnerens årsopgørelse. For at få fradrag for omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af honorarer mm., skal kunstneren selvangive. Genoptagelse af årsopgørelse Hvis en arrangør indberetter et honorar så sent, at kunstneren allerede har selvangivet for det pågældende år, sender SKAT en såkaldt agterskrivelse til honorarmodtageren (kunstneren), hvor SKAT skriver, at de agter/foreslår at forhøje kunstnerens skattepligtige indkomst med det nu indberettede beløb. Hvis det indberettede beløb allerede er med i det kunstneren har selvangivet, skal kunstneren gøre SKAT opmærksom på, at han/hun ikke er enig i forslaget. Det gøres hurtigst således: 12

13 Gå på skat.dk og log ind. Se forslaget til ny årsopgørelse ved at klikke på fanen Årsopgørelse eller via linket Se årsopgørelse for [året]. På forslaget står der bl.a.: Er du ikke enig, skal du skrive til os senest den [fristdato]. Begrund, hvorfor du er uenig, og vedhæft eventuel dokumentation. Klik på Kontakt. Vælg punktet Send => Mail/kontakt SKAT klik her => Vælg emne: SKAT > Skatteforhold vedrørende selvstændig virksomhed > Ændringer i årsopgørelsen som ikke kan laves i TastSelv > Skriv mail klik her. I mailen beskriver man kort, at beløbet som SKAT foreslår indtægten forhøjet med, allerede er med i det selvangivne beløb, og at man derfor ikke er enig i forslaget. Man kan også ringe til SKAT på et direkte nummer vedrørende årsopgørelser:

14 PRAKTISK ANVISNING Version 1.0 Marts 2016 indberetning af honorar til eindkomst Praktisk anvisning indberetning af honorar til eindkomst Fig. 1. Version 1.0 Marts 2016 Praktisk anvisning indberetning af honorar til eindkomst Fig. 1. Gå å på sk t.dk skat.dk og og klik klik på på og Log på, på, øverst øverst til højre til i højre billedet. i billedet. Fig. 2 å på sk t.dk og klik på og på, øverst til højre i billedet. Fig. Fig. 2 Vælg den måde du vil logge på under Erhverv. Følg instruktionerne på skærmen for at logge på. Vælg den den måde måde du du vil logge vil logge på under på under Erhverv. Erhverv. Følg instruktionerne på skærmen på skærmen for at for logge at logge på. på. Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 11 Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 14 11

15 Version 1.0 Marts 2016 Fig. 3 Fig. 3. Efter pålogning, klik på Indberet til eindkomst. Efter pålogning, klik på Indberet til eindkomst. Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 12 15

16 Fig. 4 Fig. 4. Version 1.0 Marts 2016 Vælg Indberette/forespørge på eindkomst/letløn. på eindkomst/letløn. Hvis ikke du kan se menupunktet, skal du tilføje det under Ændre tilmeldingsoplysninger ud for den røde pil Hvis ikke du kan se menupunktet, skal du tilføje det under Ændre tilmeldingsoplysninger ud for den røde pil ovenfor. ovenfor. Det gøres som vist på skærmbilledet i Fig. 5 nedenfor. Det gøres som vist på skærmbilledet i Fig. 5 nedenfor. Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 13 16

17 Fig. 5 Fig. 5 Version 1.0 Marts 2016 Marker her, her, hvis hvis du du ikke ikke kunne kunne se menupunktet se menupunktet. Version 1.0 Marts 2016 Fig. 6 Fig. 6. Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 14 Når du du er er kommet kommet på eindkomst på eindkomst hovedmenu hovedmenu fra skærmbilledet fra skærmbilledet i Fig. 4, skal du i Fig. vælge 4, skal Indberet du vælge lønoplysninger Indberet lønoplysninger online online. 17

18 Fig. 7 Fig. 7 Version 1.0 Marts 2016 I dette billede vælges: I dette billede vælges: For danske kunstnere med dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: For danske kunstnere Indkomsttype: med 05 B-indkomst dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: Indkomsttype: Indkomstmodtager: 05 B-indkomst. Cpr-nr., hvis der skal indberettes på en persons cpr-nr. Hvis en dansk kunstner er bosat i udlandet, skal den udenlandske adresse oplyses. Indkomstmodtager: Cpr-nr., hvis der skal indberettes på en persons Nogle kunstnere kører i virksomhedsform, og har derfor kun et cvr-nr. eller se-nr. på afregningen. Så cpr-nr. Hvis vælges en Person dansk SE-nr. kunstner er bosat i udlandet, skal den udenlandske adresse oplyses. Det aktuelle cpr- eller cvr-nr. indtastes, og der klikkes på Fortsæt. Nogle kunstnere kører i virksomhedsform, og har derfor kun et cvr-nr. Hvis der skal fordeles på flere cpr-numre, kan dette ske på den måde som et evt. band meddeler, at det skal eller se-nr. på afregningen. Så vælges Person SE-nr. fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant. Det aktuelle cpr- eller cvr-nr. indtastes, og der klikkes på Fortsæt. Hvis der skal fordeles på flere cpr-numre, kan dette ske på den måde som et evt. band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Vejledningen er Hvis udarbejdet et i band 2015/2016 ikke i samarbejde beder mellem: om at få honoraret fordelt, kan det fulde 16 18

19 beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant. For udenlandske kunstnere uden dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: Indkomsttype: 05 B-indkomst. Indkomstmodtager: Uden CPR-nr. Felterne med navn og adresse, samt landekode, køn og fødselsdato udfyldes, og der klikkes på Fortsæt. For udenlandske kunstnere med dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: Indkomsttype: 05 B-indkomst. Indkomstmodtager: CPR-nr. eller Person-SE-nr. Hvis den udenlandske kunstner har et dansk cpr- eller cvr-nr., der er anført på afregningen, så vælges Person SE-nr. eller CPR-nr. Det aktuelle cpr- eller cvr-nr. og navn og adresse samt landekode udfyldes, og der klikkes på Fortsæt. Hvis der skal fordeles på flere personer, kan dette ske på den måde som et evt. band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens navn eller en anden, der er udpeget som repræsentant. 19

20 Fig. 8 Version 1.0 Marts 2016 I billedet Indberet Indberet lønoplysninger lønoplysninger indsættes indsættes lønperiode lønperiode start- og slutdato start- og som slutdato kan være den måned honoraret er udbetalt som kan i, eller være den den dato måned kunstnerens honoraret vedrører. er udbetalt Hvis i, det eller er en den bestemt dato dato, kunstnerens felter. honorar I Dispositionsdato vedrører. Hvis indsættes det er betalingsdatoen. en bestemt dato, så indsættes samme så indsættes samme dato i begge Beløbet dato i begge indtastes felter. i felt 36 I Dispositionsdato B-indkomst, hvoraf der indsættes skal betales betalingsdatoen. AM-bidrag. Feltet findes i den nederste halvdel af billedet under overskriften Yderligere indberetningsfelter. Beløbet indtastes i felt 36 B-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag. Klik Feltet herefter findes på i Fortsæt den nederste under den halvdel røde pil af nederst billedet til højre under i billedet overskriften (knappen Yderligere kan ikke ses i Fig. 8). indberetningsfelter. Klik herefter på Fortsæt under den røde pil nederst til højre i billedet (knappen kan ikke ses i Fig. 8). Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 18 20

21 Fig. 9 Version 1.0 Marts 2016 I billedet Bekræft indberetning indberetning kontrollerer kontrollerer du, at alt du, ser rigtigt at alt ud. ser Gå rigtigt evt. tilbage ud. Gå og ret. evt. Når alt er rigtigt, klikkes på Bekræft. tilbage og ret. Når alt er rigtigt, klikkes på Bekræft. Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 19 21

22 Version 1.0 Marts 2016 Fig. 10 Hvis du skal indberette på flere cpr-numre, skal du klikke på Ny indberetning ellers klik på Afslut. Hvis du skal indberette på flere cpr-numre, skal du klikke på Ny indberetning ellers klik på Afslut. Vejledningen er udarbejdet i 2015/2016 i samarbejde mellem: 20 22

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter VERSION 2.0 JUNI 2017 INDHOLD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Indberet moms (guide) - html version

Indberet moms (guide) - html version Page 1 of 12 Indberet moms (guide) - html version Senest redigeret 17 feb 2010 09:50 Indledning I denne guide vises, hvordan du som virksomhed indberetter moms på SKAT.dk. Du skal være logget ind for at

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Fiktive CPR numre Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Indhold 1. Generelt om fiktive CPR numre...

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 16. oktober 2015 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Guide til Til- og afmelding

Guide til Til- og afmelding Guide til Til- og afmelding Indledning Når man skal flytte er der ofte mange ting, som man skal huske. Man skal bl.a. huske at melde sin flytning til Nukissiorfiit, hvor målerne på ens gamle adresse skal

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75. Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret!

1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75. Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret! 1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75 Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret! DAGSORDEN Video tilmelding SA Pro + R75 Hent R75 Overfør selvangivelse

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vi åbner for afslutning af ferieåret 11/12 d. 1. maj 2012 og arbejdet skal være færdigt fredag d. 29. juni 2012. Så nærmer vi os tiden, hvor vi skifter fra

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan gør du?... 3 5 Kan jeg indberette alt?...

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Brugermanual til Epayment

Brugermanual til Epayment Brugermanual til Epayment Åbn en browser, f.eks. Explorer. Gå til hjemmesiden https://epayment.cbs.dk Du står nu på forsiden. Tast Bruger ID (fx mepe06ad) og Adgangskode det er samme login som til CNS

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

FAQ Udenrigshandel med tjenester

FAQ Udenrigshandel med tjenester FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 17. marts 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere