Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 (side ) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøområdet kollektiv trafik trafiksikkerhed havn, marina og Det maritime Nordfyn hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2015 er på 85,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele kr.) Teknik- og miljøudvalget Heraf udgør serviceudgifter Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Udvikling af Søbadet i Bogense Konkurrenceudsættelse Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfonden Teknik- og miljøudvalget - forsyning Heraf udgør serviceudgifter Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 Driftsafdelingen Teknik- og Miljøudvalget Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 52, , , , Personale m.v Indtægter Sportspladser Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele) Udvikling af Søbadet i Bogense Konkurrenceudsættelse Personale m.v. Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale. Indtægter Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 3,0 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. Der udføres arbejde for egne institutioner, vintertjeneste samt mindre anlægsopgaver. Der udføres ligeledes transportopgaver for hjælpemiddelområdet samt dagplejen. Der anvendes samlet 11,74 årsværk hertil. Sportspladser Der vedligeholdes i alt 48 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. Vej og Park vedligeholder ikke kunstgræsbaner. (Der foreligger forslag til budgetændring med midler til vedligeholdelse af kunstgræsbaner). Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således: Græsslåning - 0,8 årsværk SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. 0,3 årsværk. Muldvarpebekæmpelse 0,1 årsværk. Grønne områder Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner slås hver uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden. Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede slås 8-10 gange årligt. Fællesgræs, højt naturgræs slås 2 gange årligt. Der anvendes samlet 8,4 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,4 årsværk til græsslåning og 7,0 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m. Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,2 årsværk. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v. Legepladser Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier: Små legepladser 11 stk. Mellem legepladser 8 stk. Store legepladser 8 stk. Naturlegepladser 4 stk. Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af egen certificeret legepladsinspektør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner. Offentlige toiletter Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 11 forskellige adresser, i alt 30 toiletter heraf 4 handicaptoiletter. 16 helårsåbne toiletter på 6 adresser 14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæson ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området. Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver på disse toiletter varetages dog stadig af Vej og Park. Der indgår pasning af nyt toilet ved Hasmark Strandpark, toilet i Otterup bymidte samt toilet ved Søndersø Bypark. Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden maj til september. Øvrig drift (Strandområder og Søbadet) Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græsslåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere rengøres og vedligeholdes 2 beachvolley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense. Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter. Der anvendes 0,9 årsværk på strandområder og Søbadet. Vejadministration Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer. Vejbelægninger Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer: A-veje 158 km B-veje 372 km C-veje 356 km Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Fra 2017 er midlerne til vejbelægninger bevilget både som drift og anlæg. Vejdrift Vej og Park udfører følgende opgaver på området: Område Opgave Årsværk Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 7,0 Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrangementer. 0,5 Rabatter Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter. Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs. 0,2 2,4 Hegn Hegnsklipning 0,4 Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,1 Stier Fortove Vejbrønde Dræn Skilte og afmærkning Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov. Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelser af nye fliser til erstatning for defekte fliser. Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde. Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn. Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og afmærkninger af f.eks. hajtænder samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v. 0,2 0,7 1,0 0,2 1,0 Der er fra og med budget 2014 afsat midler til vedligeholdelse/renholdelse af Hasmark Strandpark samt Søndersø bypark. Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin. Driftsbygninger Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesystemer, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 0,9 årsværk til formålet. Maskiner og Materiel Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af: Varebiler 23 stk. Traktorer 17 stk. Lastbiler 4 stk. (3 små) Rendegravere 2 stk. Fejemaskine 1 stk. Teleskoplæsser 1 stk. Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner I alt anvendes 3,0 årsværk til reparation og klargøring af maskiner SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet: Sportspladser der er prioriteret kr. årligt til kunstgræsbaner, årlig dybderensning og materialeopfyld. Offentlige toiletter der er prioriteret kr. årligt til tilskud til offentligt handicaptoilet ved Otterup lystbådehavn. Vejdrift der er prioriteret kr. i 2015 og 2016 til gennemgang og udskiftning af skilte. I forbindelse med ovenstående investering er der prioriteret kr. i 2015 og 2016 samt kr. i 2017 og 2018 til afledte driftsudgifter. Konkurrenceudsættelse Der er indarbejdet en reduktion på kr. årligt. Vintervedligeholdelse Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ. Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug. Vej og Park anvendte i ,4 årsværk til vintertjeneste på de kommunale veje, stier og pladser. På baggrund af den forventede aktivitet og de 3 foregående års forbrug, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S. Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på 42 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vejafvandingsbidrag Gadelys Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset, med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår. Der er indgået samarbejde med Energi Fyn Erhverv. Udgiften til det nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget. Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibe SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 sparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem bygherre og samarbejdspartner. De opnåede besparelser på energi samt drift og vedligehold finansierer investeringerne i de energibesparende gadelys. Den samlede udgift dækker: Elforbrug Drift og vedligehold Mindre investeringer i anlægget På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Gadelys Kollektiv trafik FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange. Der er fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute 122 mellem Morud og Odense. Der er tale om en forsøgsperiode, som ophører pr. 31. december Der er i budgettet afsat kr. til telekørsel. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetaftalen er der på området prioriteret følgende: kr. årligt til fortsættelse af rute 122 i Morud kr. årligt til udvidelse af den kollektive trafik Trafiksikkerhedspulje Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Trafiksikkerhedspulje SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger Kondemnering sundhedsfarlige boliger Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret kr. årligt til kondemnering af sundhedsfarlige boliger SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Energibesparende foranstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Energibesparende foranstaltninger Abonnement til energistyringssystem I Budget 2015 er der afsat et anlægsbudget på kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2015 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger. Der vil i 2015 være fokus på områderne: Energirigtig belysning Varmeanlæg udnyttelse og effekt Vedvarende energikilder (fx solceller) Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotentialet. Der vil i løbet af 2014/2015 blive udarbejdet en ny Energi og Miljøpolitik, som understøtter arbejdet med de energibesparende foranstaltninger SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Søndersø. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 3, , , , Redningsberedskab, Fælles formål Redningsberedskab, Forebyggelse Redningsberedskab, indsats Afhjælpende Der er budgetlagt med 1 viceberedskabschef, 1 beredskabsinspektør og 4 indsatsledere på deltid. Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder. Redningsberedskab, Fælles formål Der er i driftsbudgettet afsat kr. årligt til vedligehold, eftersyn af materiel samt indkøb af sandsække afledt af anlægsprojektet Klimasikring Beredskab fra budgetaftalen Strukturreform i Beredskabet I henhold til aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015, kan der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det fremgår af aftalen, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i større og mere bæredygtige enheder samt at der skal sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal have etableret nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder, fremgår det af aftalen. Aftalen kan betyde, at der i løbet af 2015 vil ske organisatoriske ændringer i Beredskab Nordfyn SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, affald, diger, fortidsminder m.v. Derudover udarbejdes naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne. Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner samt klimaplan ligger også i Natur og Miljøs regi. I budgettet for Miljøforanstaltninger er der indarbejdet kr. vedrørende vand- og Naturplaner, som løber til og med På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Naturforvaltning: I 2017 er midlerne til udarbejdelse af kulturarvsstrategi bevilget som anlæg. Fra 2017 er midlerne til natur- og kulturarvsgenopretning bevilget som anlæg. Vedligeholdelse af vandløb: Fra 2017 er midlerne til vandløbsliv til frivillige vandløbsprojekter bevilget som anlæg. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet: Miljøforanstaltninger der er prioriteret kr. til grundvandsbeskyttelse i 2015 Vedligeholdelse af vandløb der er prioriteret kr. årligt til vedligeholdelse af vandløb SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Havn og Marina Teknik- og Miljøudvalget Drift af Bogense Havn og Marina - Havneinvesteringsfonden Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 580 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2015 ca gæsteanløb. Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2015 er der budgetteret med et driftsoverskud på kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2039: Investeringsplan Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og Udskiftning elstandere Marina øst Udskiftning elstandere Gl. havn Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport Traktor Overdækket grillplads Lys på bådopbevaringsplads Renovering af friholderværk ved molehovederne Vaskemaskine og tørretumbler i velfærdsbygningen Diverse reparation af bolværk og broer Anlægsaktiviteter Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2015 og overslagsårerne, og området vil jf. investeringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden økonomi vist. samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Bogense Havn og Marina: Stillingelingelingelinger Stil- Stil- Stil- TOTAL 3, , , ,0-649 Personale, ejendomme m.v Faste bådpladser Gæstepladser Vareafgifter Bad, vaskeri og bom Øvrige indtægter Maskiner og materiel Elafgift (indtægter) Bådstativer Havneudviklingsfonden I 2012 er der anskaffet følgende ejendomme og arealer, som indgår i havneudviklingsfonden: Sejlerkajen 3 Vestre Havnevej 29 B Lejeindtægt havnearealer Tilbagebetalingen af investeringerne sker minimum over en 15 årig periode, via indtægter i form af en efterfølgende lejeindtægter. I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneudviklingsfondens økonomi vist. Ovenstående graf viser, at udviklingen i den akkumulerede saldo i havneudviklingsfonden er i balance i Idet de foretagne investeringer minimum skal tilbagebetales over en 15 årig periode, vil der med det nuværende indtægtsbudget i perioden opspares midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opspares kr. til sådanne investeringer SAMT OVERSLAGSÅRENE

15 På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrukket drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Sejlerkajen Vestrehavnevej 29 B Lejeindtægt havnearealer SAMT OVERSLAGSÅRENE

16 Renovationsområdet Teknik- og Miljøudvalget Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget på det brugerfinansierede område fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i renovationsområdet. Fordeling af budgettet på hovedområder Affaldsområdet generelt Der vil i de kommende år ske store ændringer på affaldsområdet affødt af regeringens ressourcestrategi, der som et af sine hovedmål har, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i Dette vil kun kunne opnås gennem en ændring af den måde affaldet indsamles på. Vi vil også helt givet se mange nye initiativer og muligheder indenfor behandlingen af det indsamlede affald. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetaftalen er taksterne på renovationsområdet prisfremskrevet med maksimalt 2 % i forhold til 2014-taksterne. Dette har betydet en årlig reduktion på kr. Dagrenovation Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger. Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkontakt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne. Den nuværende kontrakt om indsamling af dagrenovation udløber 30. december Der skal i løbet af 2015 gennemføres et nyt udbud af renovationskørslen, så en ny kontrakt kan træde i kraft 1. januar Renovatøren har flere steder i sommerhusområderne problemer med at komme frem med renovationsbilerne, hvilket medfører arbejdsmiljømæssige problemer for renovationsarbejderne. Derfor vil der i løbet af 2015 forsøgsvis blive arbejdet på at oprette fælles afleveringssteder til affald i sommerhusområderne SAMT OVERSLAGSÅRENE

17 For at opfylde målene i ressourcestrategien forudser vi, at det vil blive nødvendigt at indsamle papir, pap, plast og metaller direkte ved borgerne. Dette vil også blive et af de store indsatsområder i 2015, da disse ordninger med fordel er på plads, så det kan indarbejdes i det nye renovationsudbud. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Driftsudgifter Fagpersonale Indkøb af spande Bortskaffelse af affald Udbud, affaldsplaner m.v Administrationsudgifter IT-udgifter til styring af renovationsområdet Indsamling af dagrenovation Forsøg fællesindsamling sommerhuse Forrentning af mellemværende Reduktion jf. budgetaftalen Indtægter Salg af kerneydelser Genbrugspladserne Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen. Genbrugspladserne håndterer årligt ca ton affald, svarende til kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4 % eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes. Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder. Genbrugspladsen i Søndersø lever ikke op til dagens standard. Der er igangsat en politisk proces, hvor det drøftes hvorvidt den nuværende plads skal renoveres, eller om der skal etableres en ny plads på et egnet areal i nærheden. Arbejdet pågår, og det forventes, at der i 2015 kan laves forprojekt og projekteres til en ny genbrugsplads. Der vil i 2014/2015 blive gennemført de mest nødvendige midlertidige løsninger, som kan afhjælpe de mest presserende problemer både for borgerne og personalet. De tiltag, der omtales på dagrenovationen, vil også give ændringer på genbrugspladserne. Der vil sandsynligvis blive ændringer i affaldsmængde og sammensætning, og der vil også skulle ske ændringer på de mange nærgenbrugsstationer. Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012 er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne. Der ses fra 2013 til 2014 en stigning i salget af klippekort, og dermed i mængden af erhvervsaffald. Det er endnu ikke muligt at forudsige udviklingen, da både virksomhedernes erfaring med selv at håndtere affaldet og fremgangen i byggeriet kan have indflydelse. Der er i 1. halvår 2014 solgt klippekort for kr. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: SAMT OVERSLAGSÅRENE

18 Teknik- og Miljøudvalget TOTAL 21,1 0 21,1 0 21,1 0 21,1 0 Genbrugsstationer Drift af genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladsgebyr SAMT OVERSLAGSÅRENE

19 Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område Udgifter til kommunale veje I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. og Belægninger m.v. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik SAMT OVERSLAGSÅRENE

20 Udgifter til kollektiv trafik (busdrift) I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift). Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område Udgifter til redningsberedskab I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik SAMT OVERSLAGSÅRENE

21 Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder Udgifter til miljøbeskyttelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til vandløbsvæsen I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik SAMT OVERSLAGSÅRENE

22 SAMT OVERSLAGSÅRENE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 142-157) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 202-225) 202 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 130-143) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes.

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes. Budget for Teknik og miljøudvalget Generelle bemærkninger Der er taget udgangspunkt i 96 % af de 3 kommuners budgetter for 2006. Samtidig er der tillagt budgettal for de opgaver der overtages fra amtet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 TM drift 1,944 4,43 6,82 9,251 TM knt 6,565 1,248 1,937 2,627 TM i alt 2,59 5,651 8,757 11,878 Forslag til besparelser i mio. kr. Forslag Sektor Forslagets navn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014

Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014 9 4 7b Bagenkop havn 9 6 8 7a Ristinge havn 9 Strynø havn 1+2 5 310 9 Oplæg til Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014 1. Grillhytter (kr 250.000,-) 2. Solceller på Grillhytter (tænkes betalt via

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Energioptimering af de kommunale bygninger.

Energioptimering af de kommunale bygninger. Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet

Læs mere

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Formandens beretning for året 2006. Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006.

Formandens beretning for året 2006. Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006. Formandens beretning for året 2006 Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006. Glatførebekæmpelse. Er der et emne der altid kan skabe

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter

REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk Tlf. 59465919 E-mail: 2bjerg@mail.dk Web: www.gf-tobjerg.dk REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013 Resultatopgørelse, Balance og budgetter

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Direkte genbrug Nordforbrænding

Direkte genbrug Nordforbrænding Direkte genbrug Nordforbrænding Affaldskontoret ApS maj 2014 Direkte genbrug Affaldskontoret er af Nordforbrænding blevet anmodet om at opstille en tids- og handleplan, samt tilhørende økonomi for et forsøg

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Nr. Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 9: Natur og miljø 9.1 Klipning af græs på boldbaner reduceres. 350 450 Primært reduceret indsats på træningsbaner,

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere