Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension"

Transkript

1 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale statsafgiften på 40 pct., som var fratrukket ved udbetalingen af hans kapitalpensionsforsikring. Manden der på grund af invaliditet gennem en årrække havde haft præmiefritagelse i tilknytning til pensionsordningen mente, at han var omfattet af en særlig regel om afgiftsfrihed i pensionsbeskatningsloven. Det fulgte af reglen, at der ikke skulle betales afgift af den del af udbetalingerne fra en pensionsordning, der svarer til indbetalinger, som der ikke har været fradragsret for. 8. april 2015 Forvaltningsret 12.2 Skatter 23.3 Skattemyndighederne havde lagt vægt på, at manden på grund af præmiefritagelsen ikke havde foretaget indbetalinger (dvs. betalt præmier), som der ikke havde været fradragsret for, og at bestemmelsen derfor ikke fandt anvendelse. Det var mandens synspunkt, at de præmier, som han havde indbetalt på ordningen, i årene indtil han fik præmiefritagelse, dækkede forsikringsselskabets risiko ved tilsagnet om præmiefritagelse, og at der derigennem i bestemmelsens forstand var foretaget indbetalinger, som der ikke havde været fradragsret for. Ombudsmanden var ikke enig i dette. Hverken bestemmelsens ordlyd eller dens forarbejder talte efter ombudsmandens opfattelse for en sådan forståelse af bestemmelsen. Formålet med bestemmelsen var at skabe symmetri i beskatningen, ved at indbetalinger uden fradragsret skulle modsvares af afgiftsfri udbetalinger. Da præmiefritagelsesbeløbet ikke var indgået ved opgørelsen af mandens skattepligtige indkomst, ville afgiftsfrihed af udbetalingerne føre til en dobbelt skattefordel, hvilket ikke kunne antages at være meningen med bestemmelsen. (Sag nr. 14/00848)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (som oprindelig var stilet til borgeren), efterfulgt af en sagsfremstilling. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Pensionsselskab A B: borgeren Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Sagen drejer sig overordnet om, hvorvidt det er i overensstemmelse med reglerne i pensionsbeskatningsloven, at SKAT i forbindelse med udbetalingen af din kapitalpensionsforsikring hos pensionsselskab A efter dit fyldte 67. år fratrak 40 pct. i statsafgift. Pensionsordningen var i 1988 som led i forsikringsaftalen blevet godkendt som 100 pct. præmiefritaget, i forbindelse med at du blev invalid som følge af sygdom. Mere konkret er problemstillingen, om pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, finder anvendelse i et tilfælde som det foreliggende. Bestemmelsen fastsætter, at der ikke skal betales afgift af den del af udbetalingerne fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, for hvilke der ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet. 2. Retsgrundlag Skattemyndighedernes afgørelser er truffet på grundlag af reglerne i pensionsbeskatningsloven (dengang lovbekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om beskatningen af pensionsordninger m.v. som ændret ved lov nr af 21. december 2010 og lov nr af 28. december 2011, nu lovbekendtgørelse nr. 586 af 24. maj 2013). Af de relevante bestemmelser fremgår i uddrag følgende: 16. Til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst kr. (2010-niveau). () 2/25

3 18. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren af ordningen, jf. reglerne i afsnit III, kan med de i stk. 2-8 nævnte begrænsninger fradrages de i indkomståret forfaldne bidrag eller præmier til pensionsordninger omfattet af kapitel 1. () Stk. 2. Bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed kan for et indkomstår i alt højst fratrækkes med det i 16, stk. 1, nævnte beløb. () Fradraget for bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed og bidrag som nævnt i 29 A, stk. 2, kan dog ikke overstige det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene. () 25. Af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 40 pct. 1. ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, () 32. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige efter kapitel 3 kan godtgøre at der ved opgørelsen af ejerens eller kontohaverens skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, svares der ikke afgift af. 54. Stk. 2. Fradragsretten efter 18 og 49, stk. 1, tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet. Anvendelsesområdet for pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, er nærmere beskrevet i bestemmelsens forarbejder. 3/25

4 Bestemmelsen blev indført ved lov nr af 19. december 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Bestemmelsen blev indsat som en undtagelse til den dagældende hovedregel, hvorefter der skulle svares afgift, selv om ejeren af ordningen ikke havde været skattepligtig her i landet i den periode, hvor indbetalingerne til ordningen havde fundet sted (dvs. uanset, at der ikke havde været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne). Bestemmelsen blev indsat som et nyt 2. pkt. i 32, stk. 1, med følgende ordlyd: 32. () Der skal dog ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, når den pågældende kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne. Om baggrunden for lovforslaget anføres bl.a. følgende (lovforslag nr. L 9/ (2. samling) af 28. november 2007, lovforslagets almindelige bemærkninger): 1. Indledning Lovforslaget udmønter den aftale, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået om den fremtidige pensionsbeskatning som følge af EF-Domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007 i sag C- 150/04, Kommissionen mod Danmark. Efter pensionsbeskatningsloven er alene pensionsordninger oprettet i danske livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter skattebegunstiget ved, at indbetalinger på sådanne ordninger kan fradrages, eller der kan bortses fra disse, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Denne regel blev imidlertid som nævnt underkendt af EF-Domstolen. Ved at forbeholde fradragsretten for indbetalinger til penge- og pensionsinstitutter med hjemsted i Danmark, mens der ikke indrømmes noget fradrag for indbetalinger til penge- og pensionsinstitutter med hjemsted i andre medlemsstater, har Danmark ifølge Domstolen således tilsidesat sine forpligtelser i henhold til fællesskabsrettens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser mv. 4/25

5 Formålet med lovforslaget er derfor at ligestille pensionsordninger oprettet i forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter i lande inden for EU/EØS skattemæssigt med danske pensionsordninger, således at sådanne udenlandske pensionsordninger tillige kan være skattebegunstigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der foreslås for ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 en generel regel om, at udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, heller ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst henholdsvis pålægges afgift. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget fremgår bl.a. følgende: Til nr. 23 Efter den gældende bestemmelse i lovens 32, stk. 1, skal der svares afgift af udbetalinger, uanset om der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Det foreslås at indskrænke denne bestemmelse, således at udbetalinger, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen ikke har opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, er afgiftsfrie. Princippet bag den foreslåede bestemmelse er det samme som i den foreslåede bestemmelse i lovens 20, jf. lovforslagets 1, nr. 17, om beskatningen af udbetalinger fra afsnit I ordninger, samt delvist den foreslåede bestemmelse i lovens 53 A, stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 35, om beskatningen af udbetalinger fra ordninger omfattet af lovens afsnit II A. Der foreligger en formodning for, at der har været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordningen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder uanset, at indbetalingerne kan være foretaget langt tilbage i tid, hvor det kan være en vanskelig opgave for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder. Af bemærkningerne til lovforslagets 20 som bemærkningerne til 32, stk. 1, henviser til fremgår bl.a. følgende: 5/25

6 Til nr. 17 Til stk. 4 Efter den gældende bestemmelse i lovens 20 medregnes udbetalinger fra visse pensionsordninger til den skattepligtige indkomst, uanset om der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Det foreslås at indskrænke denne bestemmelse, således at udbetalinger, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen ikke har opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Princippet bag den foreslåede bestemmelse er det samme som i den foreslåede bestemmelse i lovens 32, jf. lovforslagets 1, nr. 23, om afgifter af udbetalinger fra ordninger omfattet af lovens afsnit I, samt delvist den foreslåede bestemmelse i lovens 53 A, stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 35, om beskatningen af udbetalinger fra ordninger omfattet af lovens afsnit II A. () () Meningen med reglen er alene at kompensere for situationer, hvor der ikke har været fradragsret for pensionsindbetalinger, men ikke hvor fradragsretten ikke har kunnet udnyttes. Ved lov nr af 19. december 2008 blev der foretaget en lovteknisk ændring af bestemmelsen, idet man ophævede den tidligere hovedregel i bestemmelsens 1. pkt. Herved blev 2. pkt. den eneste regel i stk. 1. Bestemmelsen blev nu affattet således: 32. Der skal ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til ejerens indbetalinger på ordningen, hvis ejeren kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne. I forarbejderne til ændringsloven var der bl.a. anført følgende (lovforslag nr. L 41/ af 30. oktober 2008, lovforslagets almindelige bemærkninger): Justering af reglerne om, at der ikke skal betales afgift af ordningen, fordi der ikke har været fradrag for indbetalingen 6/25

7 Lovforslaget Reglen om, at ejeren af en pensionsordning skal betale afgift af udbetalinger fra en pensionsordning, selvom ejeren ikke har været skattepligtig her i landet i den periode, hvor indbetalingerne til ordningen skete, opfyldte ikke idealet om symmetri i beskatningen. Det er grunden til, at der ved omlægningen af pensionsbeskatningssystemet i 2007 blev indført en undtagelse fra ovennævnte hovedregel, der skulle skabe symmetri i beskatningen. Reglen går ud på, at udbetalinger, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen ikke har opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, er afgiftsfrie. Lovteknisk hænger hovedreglen og undtagelsesreglen imidlertid ikke sammen. På den ene side dækker undtagelsesreglen altid hovedreglen. På den anden side kan der være andre tilfælde end fravær af skattepligt til Danmark, der indebærer, at der ikke er fradragsret for indbetalingen til pensionsordningen. Eksempelvis er der ikke fradrag for indbetalinger til en kapitalpension, der overstiger kapitalpensionsloftet. Udgangspunktet bør være, at har pensionsopspareren ikke haft fradragsret for indbetalingerne til ordningen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, skal udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalinger, heller ikke afgiftsbelægges i Danmark, opgjort efter et krone til krone princip. Det foreslås derfor at ændre loven, så retstilstanden bliver det, der fremgår af den gældende undtagelsesregel, svarende til, hvad der i øvrigt gælder for indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 15 og 16, samt bemærkningerne hertil. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget fremgår i tilknytning hertil bl.a. dette: Til nr. 15 og 16 Formålet med reglen er at skabe symmetri således, at der kun skal betales afgift af udbetalinger i det omfang, der har været fradragsret for indbetalingerne svarende til det princip, der ved samme lov blev gennemført for pensionsordninger med løbende udbetalinger i pensionsbeskatningslovens 20. Bestemmelsen fik sin nuværende ordlyd ved lov nr af 21. december /25

8 Af det bagvedliggende lovforslag (lovforslag nr. L 76 af 17. november 2010) fremgår, at man fandt, at det ikke fremgik tydeligt af den dagældende bestemmelse, at også indbetalinger foretaget af en anden end den, der modtager udbetalingen, indgår ved opgørelsen af indbetalinger, for hvilke der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret. Det nævnte forhold er beskrevet således i lovforslagets specielle bemærkninger: Til nr. 16 Meningen med bestemmelsen er, at den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger, som der ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, skal der ikke betales afgift af, selvom den person, som udbetalingen sker til, ikke selv har haft fradrags- eller bortseelsesret for udbetalingerne. Det vil være tilfældet, når udbetalingen sker til en efterlevende person eller til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle. Meningen med bestemmelsen er endvidere, at den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger, som arbejdsgiveren har foretaget på en arbejdsgiverordning, og for hvilke den ansatte ikke har haft bortseelsesret for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal der ikke betales afgift af. Det foreslås derfor at affatte pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, på ny, således at den får det indhold, der har været hensigten. Det foreslås at ændre bestemmelsen, således at den afgiftspligtige i pensionsbeskatningslovens kapitel 3, som udbetalingen af pensionsordningen sker til, skal godtgøre, at der for ejeren eller kontohaveren ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne enten her i landet eller i udlandet. 3. Myndighedernes afgørelser Skattemyndighedernes afgørelser er truffet i medfør af pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, som fastsætter, at der i en række nærmere angivne tilfælde af udbetaling af kapitalforsikring i pensionsøjemed skal svares en afgift på 40 pct. Dette gælder bl.a., når udbetalingen sker, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, jf. 25, stk. 1, nr. 1. 8/25

9 Det er myndighedernes opfattelse, at pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, ikke finder anvendelse i den foreliggende situation. Af denne bestemmelse fremgår, at der ikke skal svares afgift af den del af udbetalingen på en pensionsordning, der svarer til indbetalinger, for hvilke der ikke har været fradragseller bortseelsesret (herefter under ét benævnt fradragsret). Myndighederne har derfor fundet, at du ikke har ret til at få tilbagebetalt den afgift, som blev indeholdt ved udbetalingen af din kapitalpension. Myndighederne har i den forbindelse henvist til, at der er fradragsret for indbetalinger til en kapitalpensionsforsikring inden for en fast årlig beløbsgrænse (jf. lovens 16, stk. 1), som tillige ikke overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst for indbetalingsåret, jf. 18, stk. 1 og 2. Indbetalinger, der overstiger beløbsgrænsen (eller den personlige indkomst), er der således ikke fradragsret for. Myndighederne har begrundet afgørelserne med, at der siden du den 1. januar 1988 opnåede præmiefritagelse på kapitalpensionsordningen ikke er foretaget indbetalinger uden fradragsret som nævnt i lovens 32, stk. 1. SKAT har i afgørelsen af 9. oktober 2012 henvist til SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.A Her er der bl.a. anført følgende: Præmiefritagelse Forsikringsejeren skal ikke medregne præmiefritagelsesbeløbet under præmiefritagelsesperioden, i sin skattepligtige indkomst. SKAT betragter præmiefritagelsen som en rabat, forsikringsselskabet giver sine kunder, og ikke som en skattepligtig løbende forsikringsydelse. Der er ikke fradrag for de præmier, der er omfattet af præmiefritagelsen under præmiefritagelsesperioden. Skattemæssig behandling af præmiefritagelsesbeløb Hvis der er opnået præmiefritagelse for indbetaling på en kapitalforsikring, fører det ikke til reduktion af indbetalingsmaksimum for kapitalpensioner efter PBL 16. Det skyldes, at præfritagelsesbeløbet ikke anses som en indbetaling på kapitalpensionen. Se TfS 1999,53 TSS. 9/25

10 SKAT har desuden lagt vægt på Told og Skattestyrelsens udtalelse i TfS 1999,53 TSS. Her anføres, at værdien af præmiefritagelse i tilknytning til en kapitalpensionsforsikring ikke skal indgå ved opgørelsen af maksimumbeløbet for indbetalinger til pensionsordninger, idet præmiefritagelsesbeløbet ikke er anvendt, jf. lovens 16, stk. 1. Pensionsopspareren bevarer trods præmiefritagelsen således fuldt ud muligheden for at kunne indbetale fradragsberettigede beløb op til beløbsgrænsen på en anden pensionsordning. I udtalelserne til mig har myndighederne nærmere uddybet deres synspunkt vedrørende præmiefritagelse. I udtalelsen af 6. november 2014 har SKAT således bemærket, at præmiefritagelse indebærer, at pensionsselskabet for at opfylde sin forpligtelse til udbetaling af forsikringssummen efter aftalen må trække på selskabets reserver, dvs. den kapital, som selskabet er forpligtet til at hensætte for at kunne indfri sine forpligtelser over for de forsikrede i henhold til de indgåede forsikringsaftaler. Dette træk på selskabets reserver kan efter SKATs opfattelse ikke karakteriseres som præmier eller indbetalinger på pensionsordningen. SKAT har desuden bemærket, at præmiefritagelsen efter SKATs opfattelse heller ikke er en udbetaling af en løbende forsikringsydelse, der efterfølgende anvendes til indbetalinger på ordningen. Det skyldes, at den forsikringsydelse, som du efter aftalen har krav på, er den forsikringssum, der uanset præmiefritagelsen senere kommer til udbetaling. SKAT har tilføjet, at du i givet fald ville have fradragsret for de af pensionsselskabet indbetalte præmier (i det omfang de ikke overstiger beløbsgrænsen i lovens 16, stk. 1, eller din personlige indkomst), men samtidig ville skulle medregne indbetalingerne ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens 56, stk. 1. Skatteankestyrelsen har i sin udtalelse af 8. december 2014 tilsluttet sig SKATs bemærkninger som anført ovenfor. Myndighederne har herudover lagt vægt på, at du ikke har dokumenteret, at din nu ophævede kapitalpensionsforsikring indeholdt indbetalinger, der har oversteget de årlige beløbsgrænser for fradragsberettigede indbetalinger. 4. Din klage Jeg forstår, at du først og fremmest støtter din klage på, at en del af præmien på din kapitalpensionsforsikring i tiden indtil præmiefritagelsen har dækket pensionsselskabets risiko ved tilsagnet om præmiefritagelse ved invaliditet 10/25

11 mv., og at der foreligger en overførsel af indbetalte risikotillæg, som du ikke har fået fradrag for. Derfor er det din opfattelse, at der foreligger indbetalinger uden fradragsret som nævnt i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Du har i flere af dine breve i sagen desuden henvist til pensionsbeskatningslovens 54, stk. 2. Af denne bestemmelse fremgår, at fradragsretten efter 18 tilkommer ejeren af forsikringen mv., uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier mv., mens ejeren er fuldt skattepligtig i Danmark. Jeg forstår dig således, at du udleder af bestemmelsen, at du som ejer af kapitalpensionsforsikringen havde fradragsret for de indbetalinger, som pensionsforsikringsselskabet foretog i præmiefritagelsesperioden. 5. Ombudsmandens bemærkninger Din kapitalpensionsforsikring blev udbetalt den 1. august Du var den [dato] samme år fyldt 67 år og havde dermed nået pensionsudbetalingsalderen. Det følger af pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, nr. 1, at der i et sådant tilfælde skal svares afgift på 40 pct. Ved udbetalingen af din kapitalpensionsforsikring var udgangspunktet således, at der skulle betales afgift efter denne bestemmelse. Jeg kan ikke kritisere skattemyndighederne for at have lagt dette til grund ved deres afgørelser i sagen. Spørgsmålet er imidlertid, om undtagelsesbestemmelsen i lovens 32, stk. 1, finder anvendelse i din sag. Det følger som nævnt af bestemmelsen, at der ikke skal svares afgift af den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige kan godtgøre, at der ved opgørelsen af ejerens eller kontohaverens skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet. Spørgsmålet er således, om der i bestemmelsens forstand er foretaget indbetalinger på din kapitalpensionsforsikring, som du kan dokumentere, at der ikke har været fradragsret for. Ud fra oplysningerne i sagen lægger jeg til grund, at du i perioden fra etableringen af kapitalpensionsforsikringen i 1978, og frem til du den 1. januar /25

12 fik præmiefritagelse i tilknytning til ordningen, har haft sædvanligt fradrag for dine indbetalinger, jf. lovens 18, stk. 1. Jeg henviser bl.a. til din af 5. august 2012 til SKAT, hvori du har anført, at du ikke har fået/brugt fradrag for pensionen siden Tilbage står herefter alene, om der i de ca. 24 år, hvor du havde præmiefritagelse på ordningen, er foretaget indbetalinger uden fradragsret som nævnt i lovens 32, stk. 1. I givet fald vil udbetalinger, der svarer til disse indbetalinger, ikke udløse afgift. Ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen og herunder ud fra sædvanlig forståelse af udtrykket indbetalinger synes det åbenbart, at præmiefritagelse i tilknytning til en kapitalpensionsforsikring ikke kan sidestilles med egentlige indbetalinger på ordningen. Som også anført af skattemyndighederne betyder præmiefritagelsen i den forbindelse ikke, at der foretages fysiske indbetalinger på ordningen fra pensionsselskabets side. Derimod foretager selskabet et træk på selskabets reserver for til sin tid at kunne opfylde forpligtelsen til udbetaling i overensstemmelse med forsikringsaftalen. Der foreligger derfor alene en forsikringsteknisk begivenhed i form af bogholderi- og regnskabsmæssige transaktioner internt i selskabet. Sådanne transaktioner kan vanskeligt karakteriseres som indbetalinger, medmindre der er særlige holdepunkter for at antage, at man fra lovgivningsmagtens side har villet sidestille præmiefritagelse med egentlige indbetalinger. Det må derfor undersøges, om forarbejderne til 32, stk. 1, underbygger en udvidende fortolkning af bestemmelsen. Som anført i pkt. 2 blev bestemmelsen indført, i forbindelse med at den daværende EF-domstol (siden 2009 EU-Domstolen) i en dom af 30. januar 2007 (sag C-150/04) havde underkendt de danske pensionsbeskatningsregler som stridende mod fællesskabsrettens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser mv. Det skyldtes, at det efter de dagældende regler alene var pensionsordninger oprettet i danske pensionskasser mv., der var skattebegunstigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Formålet med lovforslaget var derfor først og fremmest skattemæssigt at sidestille pensionsordninger oprettet i pensionskasser mv. i lande inden for EU/EØS med danske pensionsordninger, således at også indbetalinger på udenlandske pensionsordninger kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 12/25

13 Bestemmelsen i 32, stk. 1, blev imidlertid samtidig indført som en generel regel, der tilsigtede at skabe symmetri i beskatningen. Dette hensyn er i forarbejderne til 2008-ændringsloven nærmere beskrevet således: Udgangspunktet bør være, at har pensionsopspareren ikke haft fradragsret for indbetalingerne til ordningen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, skal udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalinger, heller ikke afgiftsbelægges i Danmark, opgjort efter et krone til krone princip. Den skattemæssige symmetri består således i, at indbetalinger til pensionsordninger mv., der ikke har kunnet fradrages i den skattepligtige indkomst eksempelvis ved overskridelse af beløbsgrænsen i lovens 16, stk. 1 vil modsvares af afgiftsfri udbetalinger. Et sådant hensyn gør sig ikke gældende i tilfælde, hvor der er meddelt præmiefritagelse i forbindelse med den pågældende kapitalpensionsforsikring, idet de præmier, som der er meddelt fritagelse for, ikke indgår ved opgørelsen af pensionsopsparerens skattepligtige indkomst. Antog man, at der i et sådant tilfælde skulle gælde en ret til afgiftsfri udbetalinger svarende til de indbetalinger i form af præmiefritagelser, som pensionsopspareren ikke havde haft fradragsret for, ville det reelt betyde, at den pågældende ville opnå en dobbelt skattefordel. Dette kan hverken ud fra bestemmelsens forarbejder eller ud fra mere overordnede skatteretlige hensyn antages at have været hensigten. Jeg kan dermed heller ikke ud fra en formålsfortolkning af bestemmelsen nå til, at præmiefritagelse må sidestilles med fysiske indbetalinger. Det kan herefter ikke give mig anledning til kritik, at skattemyndighederne har truffet afgørelse om, at pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, ikke finder anvendelse i din sag, og at du derfor ikke har ret til at få tilbagebetalt den afgift, som blev indeholdt ved udbetalingen af din kapitalpensionsforsikring. Du har anført, at en del af præmien på din kapitalpensionsforsikring i tiden indtil præmiefritagelsen har dækket pensionsselskabets risiko ved tilsagnet om præmiefritagelse ved invaliditet, og at der derfor foreligger indbetalinger uden fradragsret som nævnt i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Til dette bemærker jeg, at du som jeg har forstået det har opnået fuldt fradrag for de præmieindbetalinger, som du rent faktisk foretog i årene , herunder den del af præmierne, der måtte være medgået til afdækning af den nævnte risiko. 13/25

14 Jeg bemærker i øvrigt, at jeg ud fra oplysningerne i sagen har forstået, at du ikke har dokumenteret, at du i de pågældende år har foretaget indbetalinger, der har oversteget den årlige beløbsgrænse i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1, eller din personlige indkomst i de enkelte år, og at ordningen dermed har indeholdt indbetalinger, som du ikke har haft fradragsret for. Jeg kan derfor heller ikke af denne grund nå til, at du skal have helt eller delvist medhold i din klage. Jeg bemærker endelig, at pensionsbeskatningslovens 54, stk. 2 hvorefter fradragsretten for indbetalinger på pensionsordninger mv. tilkommer ejeren af ordningen ikke er relevant. Det gælder, allerede fordi der som anført ovenfor ikke blev foretaget sådanne fradragsberettigede indbetalinger på ordningen under præmiefritagelsen. Samlet har jeg herefter ikke grundlag for at foretage mig mere i anledning af din klage. 14/25

15 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Den 9. oktober 2012 traf SKAT afgørelse om, at du ikke havde krav på tilbagebetaling af statsafgift i forbindelse med udbetaling af kapitalpensionsforsikring hos pensionsselskab A. Det fremgik, at du havde haft en kapitalpension, som i henhold til pensionsaftalen var blevet udbetalt efter det fyldte 67. år, og at der ved udbetalingen var fratrukket 40 pct. i statsafgift. Videre fremgik det, at du ikke havde indbetalt bidrag til kapitalpensionen siden 1988, hvor du fik præmiefritagelse, da du blev invalid som følge af sygdom. SKAT begrundede afgørelsen således: Det fremgår af pensionsbeskatningslovens 32, at der ikke skal betales afgift af den del af udbetalingerne fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som ikke har været hel eller delvis fradragsret for her i landet eller i udlandet. I henhold til pensionsbeskatningslovens 18 er der fradragsret for indkomstårets forfaldne bidrag til en pensionsordning. Bidrag til kapitalforsikring i pensionsøjemed kan dog for et indkomstår i alt fratrækkes med det i 16, stk. 1, nævnte beløb ( kr. for 2011). Told- og Skattestyrelsen har i TfS 1999,53 taget stilling til den skattemæssige behandling i de enkelte indkomstår, hvor der er opnået præmiefritagelse i tilknytning til en kapitalpensionsforsikring. Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, om opnåelse af ret til præmiefritagelse bevirker, at værdien heraf indgår ved beregningen af maksimumbeløb for indbetaling til kapitalpension. Præmiefritagelse indebærer, at forsikringsdækningen forbliver uændret, uanset at forsikringstageren som følge af invaliditet ikke foretager egentlige indbetalinger i præmiefritagelsesperioden. Forsikringstageren vil derfor ikke have opnået fradragsret for de præmier, der i princippet forfalder i perioden. Det var forespørgers opfattelse, at ejeren af forsikringen må antages at have betalt for præmiefritagelse ved, at de tidligere indbetalte præmier har indeholdt et tillæg til præmiefritagelse ved invaliditet, hvorfor forsikringens ejer ikke skal medregne værdien af præmierne i den skattepligtige indkomst, sådan som det er påkrævet, hvor andre end ejeren betaler præmierne. 15/25

16 BILAG SAGSFREMSTILLING Told- og Skattestyrelsen var af den opfattelse, at det forhold, at der teknisk sker en betaling til den pågældendes forsikringskonto i selskabet, ikke betyder, at beløbet er anvendt, jf. pensionsbeskatningslovens 16. Forsikringstageren vil således ved siden af sin kapitalforsikring, hvortil præmiefritagelse er opnået, kunne oprette en kapitalopsparing i pensionsøjemed og til denne indbetale det fulde maksimumbeløb. Indbetalingerne til opsparingsordningen reduceres ikke med præmiefritagelsesbeløbet. Du har tidligere anført, at Landsskatteretten har taget stilling til, at præmiefritagelse kunne bevirke, at en del af udbetalingen fra pensionsordningen kunne ske skattefrit, jfr. lovens 32. SKAT har tidligere opfordret dig til at indsende denne afgørelse, idet SKAT ikke er vidende om denne afgørelse. SKAT har ikke modtaget denne afgørelse. I stedet for har du indsendt udskrift fra SKATs hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der er afgiftsfritagelse for den del af indbetalingerne til pensionsordningen, som der ikke har været fradragsret for. SKAT er enig i, at der ikke skal betales statsafgift af den del af udbetalingen på en kapitalforsikring, der svarer til indbetalinger, hvortil der ikke har været fradragsret til, jfr. lovens 32, stk. 1. Men da du siden 1988 har haft præmiefritagelse for din kapitalforsikring, har der i perioden netop ikke været nogen forfaldne præmier eller indbetalte beløb. Der har derfor heller ikke siden 1998 [må rettelig være 1988; min bemærkning] været indbetalinger til kapitalforsikring, som der ikke har været fradragsret til, jfr. pensionsbeskatningslovens 18. Derfor er der heller ikke nogen del af udbetalingen i 2012, der er afgiftsfrie, jfr. lovens 32, stk. 1. Derfor kan SKAT ikke nedsætte den indbetalte statsafgift, jfr. pensionsbeskatningslovens 25 og 32, stk. 1. Du klagede til Landsskatteretten, som den 27. februar 2013 stadfæstede SKATs afgørelse. Landsskatteretten begrundede afgørelsen således: Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren af en pensionsordning, jf. reglerne i pensionsbeskatningslovens afsnit III, kan med de i pensionsbeskatningslovens 18, stk. 2-8, nævnte begrænsninger fradrages de i indkomståret forfaldne bidrag eller præmier til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. 16/25

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Dette følger af pensionsbeskatningslovens 18, stk. 1, 1. pkt. (lovbekendtgørelse nr af 15. oktober 2010). Af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares i en række nærmere angivne tilfælde af udbetaling en afgift på 40 pct. Dette følger af pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr af 15. oktober 2010). Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige efter pensionsbeskatningslovens kapital 3 kan godtgøre, at der ved opgørelsen af ejerens eller kontohaverens forsikringspligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradragseller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, svares der ikke afgift af. Dette følger af pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr af 15. oktober 2010). Da klageren ikke har foretaget sådanne indbetalinger som nævnt i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, er der ikke hjemmel til at imødekomme klagerens anmodning om tilbagebetaling af den omhandlende statsafgift. Ved brev af 18. juni 2013 anmodede du om genoptagelse af sagen. Du begrundede bl.a. din anmodning med, at Landsskatteretten ikke havde inddraget pensionsbeskatningslovens 54, hvoraf fremgik, at fradragsretten efter lovens 18 tilkom ejeren af forsikringen mv., uanset hvem der havde foretaget indbetalingen på ordningen. Ved afgørelse af 9. august 2013 afslog Landsskatteretten at genoptage sagen med følgende begrundelse: Ved afgørelsen har retten lagt vægt på, at der ikke er hjemmel til at imødekomme klagerens anmodning om tilbagebetaling af statsafgiften i forbindelse med udbetalingen af klagerens kapitalpension hos pensionsselskab A, da klageren ikke har foretaget sådanne indbetalinger som nævnt i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Du klagede ved brev af 4. december 2013 til mig over myndighedernes afgørelser i din sag. Du henviste bl.a. til, at bestemmelsen i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, måtte ses i sammenhæng med lovens 54, som i stk. 2 bestemmer, at fradragsretten efter lovens 18 tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er 17/25

18 BILAG SAGSFREMSTILLING begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet. Ved brev af 30. januar 2014 sendte jeg din sag videre til Landsskatteretten med henblik på følgende: Materialet sendes som en anmodning fra dig om, at Landsskatteretten tager stilling til og oplyser dig om følgende forhold i relation til Landsskatterettens afgørelse af 27. februar 2013: hvad den retlige baggrund er for, at de indbetalinger, som er foretaget af dit pensionsforsikringsselskab (pensionsselskab A) ikke anses for indbetalinger, for hvilke du ikke har opnået fradrags- eller bortseelsesret i relation til bestemmelsen i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Jeg henviser i den forbindelse til SKATs Juridiske vejledning, hvori SKAT giver udtryk for den opfattelse, at pensionsforsikringsselskabets indbetalinger anses for en rabat, som selskabet giver til kunden, hvilken betydning det efter Landsskatterettens opfattelse har, at pensionsbeskatningsloven åbner mulighed for, at der ved indbetalinger foretaget af en anden (f.eks. en arbejdsgiver), for hvilke den pensionsberettigede ikke opnår fradrags- eller bortseelsesret, ikke skal svares afgift ved udbetaling til den pensionsberettigede. Du modtog ved brev af 13. februar 2014 svar fra Skatteankestyrelsen, som sagen var overgået til efter en ændring af klagestrukturen på skatteområdet. Det fremgik, at ændringen bl.a. betød, at det fremover var Skatteankestyrelsen, der forberedte sager, som skulle afgøres af Landsskatteretten. Af Skatteankestyrelsens brev fremgik bl.a. følgende: Den omhandlede kapitalpension er i 1988 som et led i forsikringsaftalen godkendt som præmiefritaget, da du blev invalid som følge af sygdom. Da du således ikke har foretaget indbetalinger til ordningen, og derfor ikke har haft fradrag for pensionen siden 1988, er der ikke hjemmel i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, til at imødekomme din anmodning om tilbagebetaling af den omhandlede statsafgift. Dette gælder også, selv om indbetalinger på ordningen er foretaget af pensionsselskab A. Det bemærkes, at der i SKATs Juridiske Vejledning , afsnit C.A Private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere i underafsnittet Præmiefritagelse Skattemæssig behandling af præmiefritagelsen er anført følgende: 18/25

19 BILAG SAGSFREMSTILLING Forsikringsejeren skal ikke medregne præmiefritagelsesbeløbet under præmiefritagelsesperioden, i sin skattepligtige indkomst. SKAT betragter præmiefritagelsen som en rabat, forsikringsselskabet giver sine kunder, og ikke som en skattepligtig løbende forsikringsydelse. Der er ikke fradrag for de præmier, der er omfattet af præmiefritagelsen under præmiefritagelsesperioden. Det bemærkes endvidere, at der i underafsnittet Præmiefritagelse Skattemæssig behandling af præmiefritagelsesbeløb er anført følgende: Hvis der er opnået præmiefritagelse for indbetaling på en kapitalforsikring, fører det ikke til reduktion af indbetalingsmaksimum for kapitalpensioner efter PBL 16. Det skyldes, at præmiefritagelsesbeløbet ikke kan anses som en indbetaling på kapitalpensionen. Se TfS 1999,53 TSS. Du indbragte ved brev af 19. februar 2014 på ny sagen for mig. Ved brev af 4. juli 2014 bad jeg Landsskatteretten og SKAT om udtalelser i sagen, idet jeg bl.a. bad myndighederne om at komme ind på følgende: Jeg beder om, at myndighederne i udtalelsen til mig uddyber begrundelsen for, at de indbetalinger, som i præmiefritagelsesperioden er foretaget til B s kapitalpensionsordning af pensionsselskab A, ikke betragtes som indbetalinger for hvilke der ikke har været hel eller delvis bortseelses- eller fradragsret, jf. pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Jeg beder herunder myndighederne om at redegøre for det retlige grundlag for, at myndighederne betragter præmiefritagelsen som en rabat, som forsikringsselskabet yder kunden og for den nærmere betydning heraf. Endvidere beder jeg myndighederne om at redegøre for betydningen af, at pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, ifølge de ovenfor citerede forarbejder finder anvendelse i tilfælde, hvor indbetalinger til en pensionsordning er foretaget af andre end den, der modtager udbetalingen, herunder bl.a. i tilfælde, hvor indbetalingerne er foretaget af en afdød ægtefælle eller forælder. Jeg modtog myndighedernes udtalelser den 10. december SKAT anførte i udtalelsen af 6. november 2014 bl.a. følgende: Pensionsbeskatningslovens regler tilsigter at skabe en skattemæssig symmetri, der bevirker, at fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne på en pensionsordning udløser beskatning af udbetalingerne på pensionsordningen. Denne symmetri er også indeholdt i reglerne for kapital- 19/25

20 BILAG SAGSFREMSTILLING pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 10, 11 og 12. Fradrags- og bortseelsesret for indbetalinger til en kapitalpension. Der er fradragsret for indbetalinger til en kapitalpensionsordning indenfor en fastsat årlig beløbsgrænse, der fremgår af pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1, og som tillige ikke overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst for indbetalingsåret, jf. pensionsbeskatningslovens 18, stk. 1 og 2, samt 16, stk. 1. Når kapitalpensionen er led i et ansættelsesforhold, indbetaler den ansattes arbejdsgiver præmien på ordningen. Den ansatte kan ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst se bort fra de beløb, arbejdsgiveren har indbetalt til ordningen. Det kaldes for bortseelsesret. Bortseelsesretten for arbejdsgiverens indbetalinger omfatter dog kun de indbetalinger, der ikke overstiger den årlige beløbsgrænse i pensionsbeskatningslovens 16 stk. 1 eller pensionsopsparerens personlige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens 19 og 21. Beløbsgrænsen i pensionsbeskatningsloven 16 stk. 1 gælder for årets samlede indbetalinger til kapitalforsikringer og supplerende engangsydelser for pensionsopspareren. Beløbsgrænsen omfatter altså alle indbetalinger uanset, om de kommer fra en arbejdsgiver, fra pensionsopspareren selv eller fra andre. Indbetaler andre end pensionsopsparerens arbejdsgiver eller pensionsopspareren selv beløb på pensionsopsparerens kapitalpensionsordning, har pensionsopspareren fradragsret for disse indbetalinger efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 og 18, stk. 1 og 2, jf. pensionsbeskatningslovens 54, stk. 2. Pensionsopspareren vil altså have fradragsret for de indbetalinger på pensionsopsparerens pensionsordning, der er foretaget af fx et familiemedlem, en samlever, en forening m.fl. De indbetalinger, der er foretaget af andre end pensionsopspareren selv eller dennes arbejdsgiver, skal medtages ved opgørelsen af pensionsopsparerens skattepligtige indkomst for indbetalingsåret, jf. pensionsbeskatningslovens 56, stk. 1, 1. pkt. 20/25

21 BILAG SAGSFREMSTILLING Udbetalinger fra en kapitalpension. Ved hel eller delvis udbetaling af en kapitalpension i de tilfælde, der fremgår af pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, nr. 1-9, fx ved alderspensionering eller førtidspensionering, skal der betales en afgift på 40 pct. af udbetalingen fra kapitalpensionen, jf. pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, 1. pkt. Da B får udbetalt hele sin kapitalpension, indeholder pensionsselskab A derfor afgiften på 40 pct. af kapitalpensionsværdi på kr., svarende til et afgiftsbeløb på kr. Præmiefritagelse En forsikringsaftale, herunder en aftale om en kapitalforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 er en gensidigt bebyrdende aftale. Kapitalforsikringens præmie er betegnelsen for de indbetalinger, forsikringstageren fx pensionsopsparerens arbejdsgiver eller pensionsopspareren selv skal foretage for at kunne få udbetalt den aftalte forsikringssum ved en af de begivenheder, der efter aftalen giver ret til udbetaling. Forsikringsselskabets modydelse kaldes forsikringssummen. Ved oprettelse af en kapitalforsikring er der truffet aftale om, hvor store præmier dvs. indbetalinger forsikringstageren skal betale og hvilke beløb, der kan udbetales ved fx den forsikredes invaliditet, pensionering eller død. Ved bidragsfinansierede ordninger vil størrelsen af den forsikringssum, der kan udbetales, som udgangspunkt afhænge af, hvor store præmiebeløb, der faktisk er indbetalt. I B s kapitalforsikringsaftale med pensionsselskab A indgår der som en del af forsikringens risikodækning for invaliditet et vilkår om, at hvis den forsikrede B bliver ramt af invaliditet i et vist omfang, som fremgår af forsikringsaftalen, skal hverken B s arbejdsgiver eller han selv betale de fremtidige præmier på kapitalforsikringen, dvs. der gives præmiefritagelse. Den præmie, der skal betales for risikodækningen ʼpræmiefritagelseʼ, indgår i den samlede præmie for forsikringsaftalens risikodækning ved invaliditet. 21/25

22 BILAG SAGSFREMSTILLING En aftale om præmiefritagelse er en ydelsesgaranti fra forsikringsselskabet til den forsikrede. Det betyder, at forsikringsselskabet fortsat skal udbetale den oprindeligt aftalte forsikringssum, selvom de aftalte præmier ikke længere vil blive betalt. Forsikringsselskabet kan altså ikke nedsætte forsikringssummen i forhold til de faktisk indbetalte præmier. Ved opfyldelse af kriterierne for præmiefritagelsen har B opnået en nedsættelse af de aftalte præmier (prisen for forsikringen) dvs. en form for rabat i forhold til den oprindeligt aftalte pris for forsikringen. For pensionsselskab A betyder præmiefritagelsen, at de ikke længere modtager indbetalinger fra B eller hans arbejdsgiver. Pensionsselskab A må derfor selv dække den økonomiske forskel mellem den oprindeligt aftalte forsikringssum og den nedsatte forsikringssum, der kan beregnes ud fra de faktisk indbetalte præmier, ved at trække på selskabets reserver, dvs. den kapital pensionsselskab A er forpligtet til at hensætte for at kunne indfri sine forpligtelser over for de forsikrede i henhold til de indgåede forsikringsaftaler. Pensionsselskabets træk på sine reserver for at kunne opfylde sin forpligtelse til udbetaling af forsikringssummen efter aftalen, kan efter SKATs opfattelse ikke karakteriseres som præmier eller indbetalinger på kapitalpensionsordningen efter den gensidigt bebyrdende kontrakt. De præmiebeløb, der er givet præmiefritagelse for, vil derfor heller ikke skulle medtages ved opgørelsen af, hvor store beløb der i årets løb er anvendt til indbetalinger på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, jf. beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1. På trods af præmiefritagelsen bevarer pensionsopspareren altså den fulde mulighed for at kunne indbetale fradrags- eller bortseelsesberettigede beløb op til beløbsgrænsen på en anden kapitalpensionsordning. Se SKATs udtalelse refereret i TfS 1999, 53 TSS, og i Den juridiske vejledning , afsnit C.A Selve præmiefritagelsen er efter SKATs opfattelse heller ikke en udbetaling af en løbende forsikringsydelse fra pensionsselskab A, der efterfølgende anvendes til indbetalinger på ordningen, idet den forsikringsydelse B har krav på efter aftalen, er den forsikringssum, der uanset den nedsatte betaling, kommer til udbetaling på et af de tidspunkter, der er fastsat i aftalen. Pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1 Har pensionsopspareren valgt at lade indbetalinger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesberettigede blive stående på kapitalpensionsordningen, kan en del af udbetalingen, der størrelsesmæssigt svarer til 22/25

23 BILAG SAGSFREMSTILLING de indbetalinger, der ikke har været omfattet af fradrags- eller bortseelsesret, udbetales afgiftsfrit, når kapitalpensionsordningen kommer til udbetaling fx ved pensionsopsparerens alders- eller førtidspensionering, jf. pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Afgiftsfriheden for den del af udbetalingen, som svarer til de indbetalinger pensionsopspareren ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for, gælder også i de tilfælde, hvor kapitalpensionen som følge af pensionsopsparerens død udbetales til en anden end pensionsopspareren selv, fx ved udbetaling til en efterlevende ægtefælle, en begunstiget, eller pensionsopsparerens dødsbo. B har imidlertid ikke dokumenteret, at den ophævede kapitalforsikring indeholdt indbetalinger, der har oversteget de årlige beløbsgrænser for indbetalinger, eller hans personlige indkomst i de enkelte indbetalingsår, og som han derfor ikke har haft enten bortseelses- eller fradragsret for. Der er derfor SKATs opfattelse, at der ikke er nogen del af udbetalingen fra kapitalforsikringen, der kan udbetales afgiftsfrit efter pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Er Ombudsmanden i modsætning til SKAT af den opfattelse, at pensionsselskab A s træk på sine reserver til opfyldelse af sin forpligtelse til udbetaling af den aftalte forsikringssum i henhold til den indgåede kapitalforsikringsaftale ikke er en ydelsesgaranti, men må betragtes som udbetaling af en løbende forsikringsydelse til B, der så anvendes til indbetaling af de fremtidige præmier på kapitalpensionsforsikringen, vil B i så fald have fradragsret for de af pensionsselskab A indbetalte præmier på kapitalforsikringen, dog kun i det omfang de samlede årlige indbetalinger for B til kapitalpensioner og supplerende engangsydelser ikke overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1, eller hans personlige indkomst i det enkelte år, jf. pensionsbeskatningslovens 54, stk. 2. B vil samtidigt skulle medregne de af pensionsselskab A indbetalte beløb ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens 56, stk. 1. Det vil derfor som udgangspunkt ikke ændre på, at B skal betale afgift på 40 pct. af hele udbetalingen fra kapitalpensionsordningen, medmindre en del af indbetalingerne har oversteget beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 eller hans personlige indkomst for det enkelte indkomstår og derfor kan udbetales afgiftsfrit. 23/25

24 BILAG SAGSFREMSTILLING Landsskatteretten [Skatteankestyrelsen som sekretariat for Landsskatteretten] anførte i udtalelse af 8. december 2014 i tilknytning hertil bl.a. følgende: Skatteankestyrelsen skal udtale, at præmiefritagelsen på B s kapitalpensionsordning ikke anses for indbetalinger på kapitalpensionsordningen foretaget af pensionsselskab A, idet præmiefritagelsen anses for en rabat, som pensionsselskabet yder kunden. Præmiefritagelsen er således efter skatteankestyrelsens opfattelse ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1. Der henvises i den forbindelse til SKATs udtalelse af 6. november 2014, hvori SKAT redegør for præmiefritagelse. Skatteankestyrelsen er enig i SKATs opfattelse af, at pensionsselskabets træk på sine reserver for at kunne opfylde sin forpligtelse til udbetaling af forsikringssummer efter aftalen, ikke kan karakteriseres som præmier eller indbetalinger på kapitalpensionsordningen. Skatteankestyrelsen er ligeledes enig i, at selve præmiefritagelsen heller ikke kan anses for en udbetaling af en løbende forsikringsydelse fra pensionsselskab A, der efterfølgende anvendes til indbetalinger på ordningen. Det følger af pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, nr. 1-9, at der ved en række nærmere angivne tilfælde af udbetaling af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 40 pct. Ifølge pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1, skal der dog ikke svares afgift af den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige efter kapitel 3 kan godtgøre at der ved opgørelsen af ejerens eller kontohaverens skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradragsret- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet. Bestemmelsen vedrører således situationer, hvor der f.eks. er foretaget indbetalinger på en kapitalpensionsordning, der har oversteget beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1, eller pensionsopsparerens personlige indkomst i de enkelte indkomstår, hvorefter der ikke er fradragsret- eller bortseelsesret for disse indbetalinger. Indbetalinger på en kapitalpensionsordning kan være foretaget af pensionsopspareren selv, af en arbejdsgiver eller af en anden person end den, der modtager udbetalingen. Der er fradragsret for indbetalinger til en kapitalpensionsordning indenfor en fast årlig beløbsgrænse og som tillige ikke overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst for indbetalingsåret, jf. pensionsbeskatnings- 24/25

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension FOU nr 2015.16 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-16. Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indskud af skattefri DIS-indkomst på pensionsordning - beskatning af udbetalinger fra ordningen - Højesterets dom af 13/6 2016, jr. nr. 29/2015, jf. tidligere SKM2014.701.ØLR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere