Bestilling af remote backup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestilling af remote backup"

Transkript

1 Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,- 320,- 25 GB 0,- 360,- 30 GB 0,- 400,- 40 GB 0,- 470,- 50 GB 0,- 550,- 60 GB 0,- 620,- 70 GB 0,- 680,- 80 GB 0,- 745,- 90 GB 0,- 810,- 100 GB 0,- 860,- 110 GB 0,- 880,- 120 GB 0,- 900,- 130 GB 0,- 920,- 140 GB 0,- 940,- 150 GB 0,- 980,- 200 GB 0, ,- 250 GB 0, ,- 300 GB 0, ,- 350 GB 0, ,- 400 GB 0, ,- 450 GB 0, ,- 500 GB 0, ,- 600 GB 0, ,- 700 GB 0, ,- 800 GB 0, ,- 900 GB 0, , GB 0, ,- For abonnementer over Gb koster det 15 kr. om måneden pr. ekstra 10 GB.

2 3. Tillægsmodul: Tillægsmodul beregnes et ekstra beløb på 0 kr. om måneden Sæt kryds Domino/Notes, MS SQL, Oracle, SQL, MS Exchange, inkl. 10 stk. Mailbokse backup* * For yderligere Mailbokse afregnes 10kr. om måneden pr. stk. 4. Valgt forudbetaling: Forudbetaling Sæt kryds 3 mdr. ingen rabat 12 mdr. 5% rabat på abonnement Priser for supplerende ydelser beregnes efter pr. påbegyndt time til aktuel timepris.

3 Standard vilkår: Backup-ydelsen Ydelsen omfatter afvikling, overvågning og lagring af ekstern backup af flade lukkede filer, lukkede databaser samt komplementerende ydelser. Kundens data kopieres helt eller delvist til Databoks` datacenter med en frekvens bestemt af Kunden. Databoks remote backup lagrer modtaget data forsvarligt og sikrer, at det ikke er muligt for uvedkommende at opnå adgang til disse data. Data vil blive lagret af Databoks remote backup i en periode, der fastsættes af Kunden via remote backup klienten. Kundens data sikres med minimum 128-bit kryptering og al data-kommunikation mellem Kundens remote backup klient og Databoks` datacenter sker via SSL(Secure Socket Layer). Alle automatiske backup-procedurer bliver overvåget. Hvis Databoks` datacenter på det af Kunden definerede tidspunkt ikke har modtaget data fra Kunden, eller hvis der er registreret fejl i forbindelse med backup-proceduren, bliver Kunden automatisk kontaktet via følgende morgen. Der er mulighed for at lave særskilt aftale om, at DATABOKS kontakter Kunden telefonisk i tilfælde af gentagne backup-fejl. Tillægs-ydelsen Databoks tager som tillægs-ydelse årsbackup på bånd i perioden 25. januar 25. februar. Årsbackupperne bliver gemt i 3 år. Årsbackupperne bliver opbevaret i brandsikre skabe på Databoks kontor i Herlev. Årsbackupperne ligger i 1 eksemplar. Årsbackupperne er en tillægs-ydelse og Databoks kan ikke gøres erstatningsansvarlige for datatab vedrørende årsbackupperne. Supplerende ydelser 30 minutter telefonisk opstartshjælp. Hjælpen omfatter vejledning og hjælp til installation af fjernbackup klient, og generelle retningslinier til bestemmelse af hvilke data, der bør tages backup af. Ansvaret for bestemmelse af hvilke data, der skal medtages i en backup, påhviler dog alene Kunden. Første backup foretaget on-site hos Kunden. Ønsker Kunden ikke, f.eks. af tidsmæssige årsager, at anvende internettet til første backup, kan en tekniker udsendt af DATABOKS foretage en on-site backup, hvor backupdata overføres til en mobil server. Den mobile server transporteres herefter til Databoks datacenter, hvor Kundens data eksporteres til de centrale serversystemer. Herefter sker klarmelding, og den automatiske backup via internettet igangsættes efter nærmere aftale. Data-analyse. DATABOKS tilbyder assistance til at bestemme hvilke filer, mapper og databaser, der skal tages backup af, og fastsættelse af en procedure til korrekt backup af databaser. Såfremt Kunden installerer nye applikationer eller ændrer filstrukturen, således at omfanget af den eksisterende backup skal ændres, kan assistance tilkøbes som konsulentydelse. Det er dog hele tiden Kundens ansvar at sikre, at al relevant data inkluderes i backuppen. Genetablering af data på Kundens adresse. Ønsker Kunden i et konkret tilfælde ikke at anvende internettet til genetablering af data, kan en tekniker udsendt af DATABOKS gennemføre en genetablering af data på Kundens adresse på en af Kunden anvist maskine. Assistancen omfatter genetablering af data på Kundens system. Det er Kundens ansvar at få sit system i drift igen. Tilfredshedsgaranti Databoks yder en 30 dages tilfredshedsgaranti til alle nye kunder. Tilfredshedsgarantien giver kunden mulighed for at få refunderet oprettelse på abonnementet, evt. database modul, samt første kvotabetaling, hvis Databoks remote backup ikke fungerer tilfredsstillende. Kunden kan alene gøre krav på tilbagebetaling indtil den 30. dag efter installationsdagen.

4 Sikkerhed Kundens data lagres på Databoks` servere, og bliver altid krypteret med 128 bit kryptering. Al data-overførsel mellem Kunden og Databoks datacenter bliver krypteret i 2 niveauer: 1. Som standard bliver al Kundens data krypteret med 128 bit kryptering i remote backup klienten, inden data overføres 2. Selve overførslen sker over en sikker SSL forbindelse, krypteret med 128 bit kryptering. For at sikre Kunden imod datatab i tilfælde af, at Kunden mister krypteringskoden til data lagret hos Databoks, har Kunden mulighed for at tegne en deponeringsaftale hos Dansk Deponerings Institut. Aftalen indebærer, at en kopi af krypteringskoden opbevares hos Dansk Deponerings Institut. DATABOKS har IKKE mulighed for at genskabe krypteringskoden, såfremt Kunden mister denne og ikke har indgået en deponeringsaftale. DATABOKS har ikke adgang til at læse indholdet af Kundens filer, og her ej heller mulighed for at genskabe disse. DATABOKS handler alene efter Kundens instruks for så vidt angår Kundens data. Dermed opfyldes kravet til aftaler mellem databehandler og dataansvarlig i Lov om behandling af personoplysninger 42 stk. 2. Fortrolighed/tavshedspligt DATABOKS medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed overfor uvedkommende vedrørende Kundens forhold. Ingen af DATABOKS medarbejdere kan genskabe eller på anden måde opnå adgang til de data Kunden lagrer hos Databoks. DATABOKS kender ikke Kundens krypterings-password, og kan ikke fremskaffe det eller ændre det, hvis Kunden skulle miste det. Alle medarbejdere har underskrevet tavsheds- og fortroligheds erklæring og har ren straffe attest. Support Der er udarbejdet en fyldestgørende opstartguide til hjælp for Kundens installation og konfiguration af fjernbackup klienten. Opstartsguiden kan hentes på DATABOKS website. Såfremt Kunden får problemer, som han ikke selv kan løse, er der mulighed for at købe 30 minutters telefon support. Der ydes kun gratis support på problemer, der relaterer sig direkte til backup-produktet. Såfremt Kunden ønsker hjælp til ændring i konfigurationen af backuppen eller til installering på flere/nye maskiner, sker dette kun ved køb af vores tilkøbsprodukter. Tekniske forudsætninger Følgende forudsætninger skal være opfyldte forud for installation af remote backup klient på Kundens system: Der skal være etableret netværksadgang i form af en internetforbindelse eller en fast forbindelse, som kan anvendes til dataoverførsel mellem Kunden og Databoks datacenter. Forbindelsen skal være tilgængelig på de tidspunkter, hvor backup eller arkivering skal foregå. Al netværkskommunikation skal være baseret på TCP/IP-protokollen og Kundens maskiner skal være i netværk med internetadgang. Port 80 og 143 skal være åben for udgående trafik.

5 Licens- og ejerforhold Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer eller udstyr til 3. part. Ved aftalens ophør returneres alt udleveret programmel m.v. på forlangende til DATABOKS. DATABOKS rettigheder til programmel installeret på Kundens systemer er beskyttet af dansk ophavsretlig lovgivning. Ansvar Fjernbackup klienten er testet på alle gængse platforme. DATABOKS hæfter dog ikke for direkte eller indirekte skader på Kundens hardware og software, som måtte opstå som følge af installation eller brugen af fjernbackup klienten. DATABOKS garanterer en oppetid på 99% på de centrale serversystemer. Ved oppetid forstås fuld funktionalitet på de centrale serversystemer i Databoks datacenter. Følgende hændelser medgår ikke ved beregning af oppetid/nedetid: Planlagt driftsstop. Planlagte driftsstop meddeles via 24 timer før det planlagte driftsstop. Nedetid som skyldes fejl i udstyr hos Kunden. Nedetid som skyldes fejl på dataforbindelsen mellem Kunden og linieleverandøren. Nedetid som skyldes denial-of-services angreb. DATABOKS hæfter ikke for tabt fortjeneste, driftstab, eller krav rejst mod Kunden af tredje mand, som følge af DATABOKS levering af denne kontrakts backup-ydelse. DATABOKS hæfter kun for forsætlige og groft uagtsomme forhold. DATABOKS erstatningspligt kan maksimalt udgøre 3 gange det samlede beløb, som Kunden har betalt DATABOKS og maksimalt kr ,-. DATABOKS kan ikke gøres ansvarlig for force majeure forhold, såsom oprør, krig, vareknaphed, eller manglende energiforsyning. Abonnement Kunden kan vælge at betale forud på kvartal- eller årsbasis. Såfremt Kunden vælger at betale på årsbasis, vil der opnås en rabat. Fakturering sker igen 3 uger før den forudbetaltes periodes udløb. Valg af forudbetaling har ingen indflydelse på opsigelsesvarsel. Såfremt der foretages opgradering til et større backup-abonnement, skal prisforskellen mellem de 2 backup-abonnement betales, før Kundens konto bliver opgraderet. Betaling er rettidig, når den registreres modtaget senest 8 dage efter forfaldsdato. DATABOKS er berettiget til at regulere priser i henhold til det af Danmarks Statistik udregnede netto pris index. Såfremt betaling ikke sker rettidigt påløber der renter på 2% pr. måned, og DATABOKS er ikke forpligtet til at aktivere Kundens konto, og dermed modtage backup-data før betaling har fundet sted. Kunden kan på intet tidspunkt forlange hel eller delvis tilbagebetaling for erlagt backup-afgift. Opsigelse Denne kontrakt kan både fra DATABOKS og Kundens side opsiges med 3 måneders varsel til den første i måneden.

6 Værneting Enhver tvist i mellem DATABOKS og Kunden, der udspringer af nærværende aftale, afgøres ved anlæggelse af retssag ved Københavns Byret og ved anvendelse af dansk ret. Krypteringsnøgle Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at opbevare krypteringsnøglen til genskabelse af data. DATABOKS kan under ingen omstændigheder genetablere Kundens data, uden Kundens krypteringsnøgle. DATABOKS kan derfor ikke gøres ansvarlig for evt. tab af data i forbindelse med at Kunden har mistet eller glemt sin krypteringsnøgle. Dato og sted: Virksomhed: Adresse: Tlf.: Navn: Underskrift

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere