Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

2 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer

3 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro, Fensmarksgade 65, 2200 Kbh. N. Leder Hjemmeplejeleder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 20., 21. og 22. september 2012 Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp i weekenden. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 3 dage heraf 1 lørdag. Fordelingen har været: 4 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 1 af de 4 borgere, modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvorimod de øvrige 3 borgere udelukkende er visiteret til praktisk hjælp. 7 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn på en hverdag og 3, der har haft tilsyn lørdag. 4 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 3, der har haft tilsyn på en hverdag og 1, der har haft tilsyn lørdag. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 8 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for 8 af de deltagende borgere. Alle medarbejdere er social- og sundhedshjælpere. Tilsynsførende Hjemmeplejen: Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske, MPA Hjemmesygeplejen: Gitte Ammundsen, chefkonsulent, sygeplejerske 3

4 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet, at Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro er ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 6 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 4

5 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Borgerne modtager de hjemmeplejeydelser, som de har behov for. Der er sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan. Der er sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand, og der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Kvaliteten af Hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende. Hos alle borgere findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsmappen. Der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter i doseringsæsken og angivelse af antal tabletter i skema Aktuel medicin og skemamedicin, ligesom borgerne modtager den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Alle borgere har en ajourført samarbejdsmappe i hjemmet, hvor blandt andet borgerens døgn- og ugeplan er opbevaret. Generelt vurderer borgerne, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og at hjælpen tilrettelægges under hensyntagen til borgerens vaner og ønsker. Borgerne angiver at være informeret om, hvordan man klager. Borgerne oplever, at de inddrages i opgaveløsningen og anvender egne resurser i det omfang det er muligt og oplyser, at de har god kontakt til de faste medarbejdere og føler sig respekteret i hverdagen. Medarbejderne har kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen, og de kan redegøre for arbejdsgange vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne har kendskab til borgerens resurser og kan fortælle om den indsats, der gøres, for at støtte og opmuntre borgeren til at fastholde sin funktionsevne. Medarbejderne kan fortælle om, hvilke ønsker borgeren har ift. tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Døgn- og ugeplaner har i forhold til at være ajourført. 2. Enkelte medarbejdere har manglende kendskab til, hvad der skal kontrolleres, inden der gives medicin. 3. Døgn- og ugeplaner har i forhold til dokumentation af borgerens resurser. Anbefalinger 1. At Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro sikrer, at alle døgn- og ugeplaner ajourføres, så de afspejler borgerens aktuelle behov for pleje og omsorg. 2. At Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro fortsætter den igangsatte undervisning af medarbejderne i håndtering af medicin med særlig fokus på at udbrede kendskab til, hvad medarbejderne skal kontrollere, inden der gives medicin. 3. At Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro sikrer, at døgn- og ugeplaner indeholder dokumentation af borgerens fysiske og mentale resurser dag og aften. 6

7 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser Mål 3 Kvalitet af den praktiske hjælp er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 93 % x 98 % x 96 % x 94 % x 93 % x 88 % x 95 % 7

8 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at der er sammenhængen mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn- og ugeplan. Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Generelt vurderer borgerne, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. Tilsynet vurderer, at borgerne er informeret om, hvordan man kan klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 93 % 8

9 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn- og ugeplan? x Opfyldt. I 1 døgn- og ugeplan er der delvis sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgernes døgn- og ugeplan. Borgeren modtager aftenbesøg. Ifølge ydelsesoversigten er dette ikke visiteret. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Opfyldt. Hos 1 borger observeres manglende sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Borger er visiteret til hjælp til rengøring af gulve. Borger er massivt gangbesværet og anvender krykkestokke på grund af slidgigt i begge knæ. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % 9

10 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt. 4 borgere vurderer, at den tildelte hjælp delvis svarer til behovet. Som eksempel kan nævnes en borger, som oplyser, at hun på grund af nedsat gang- og stå funktion har vanskeligt ved at rede seng, at lægge rent sengetøj på og at gøre rent i badeværelset. En anden borger udtaler, at der ikke er tid til at snakke - og det har hun brug for. Borgeren oplever, at hun har brug for mere hjælp om morgenen for at kunne nå at være klar, til chaufføren kommer for at hente hende til Dagcenter. En borger vurderer, at den tildelte hjælp ikke svarer til behovet. Gangfunktionen er blevet dårligere. Også denne borger udtaler, at hun har behov for mere hjælp om morgenen for at kunne nå at blive færdig og klar til chaufføren kommer for at køre borgeren til Dagcenter. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 80 % 10

11 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 1.4 Interview med borger Har borgeren fået information om, hvordan man klager? Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Opfyldt. Alle borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet. På nær en enkelt undtagelse indeholder samarbejdsmappen visitators Afgørelse, hvori klagevejledning er beskrevet. 1 borger oplyser ikke at være blevet informeret om, hvordan man klager. 5 borgere er ifølge oplysninger i KOS journalen (KOS = Københavns Kommunes elektroniske Omsorgsjournal) hukommelsessvækkede og kan ikke erindre, at de er informeret om klagevejledning. x Opfyldt. Medarbejderne oplyser, at der er fastlagte møder 4 gange ugentlig, hvor medarbejdere, sygeplejersker og gruppeleder drøfter akutte problemstillinger med borgerne herunder også drøfter evt. ændringer i hjemmet. Det var ikke muligt at opnå telefonisk kontakt med 7 medarbejdere. Det drejer sig om 1 medarbejder torsdag, 6 medarbejdere fredag og 1 medarbejder lørdag. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 5 90 % Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant 7 11

12 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser. Døgn- og ugeplaner er generelt individuelle og handlevejledende om end hjemmeplejen i højere grad bør være opmærksom på, at døgn- og ugeplaner er ajourført, så de afspejler borgerens aktuelle behov for pleje og omsorg. Tilsynet vurderer, at alle borgere har mulighed for at kende døgn- og ugeplanen. Medarbejderne har kendskab til døgn og ugeplanen i egen vagt. 98 % 12

13 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Opfyldt. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 2.2 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplaner generelt er individuelle og handlevejledende. Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i at udarbejde døgn- og ugeplaner, der afspejler borgerens aktuelle behov for pleje og omsorg. Der er forskel i detaljeringsniveauet i den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne, men generelt er disse beskrevet individuelt og handlevejledende. 4 døgn- og ugeplaner har. I én døgn- og ugeplan er der manglende beskrivelse af handlinger i forhold til at kompensere for beboerens dalende funktionsevne. Som eksempel kan nævnes, at borgeren har fået høreapparat og at hukommelsessvækkelsen, ifølge medarbejderen, er tiltaget. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 4 Ikke relevant 0 87 % I en anden døgn- og ugeplan er der manglende beskrivelse af 13

14 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 handlinger i forhold til udførelse af bad. I en tredje døgn- og ugeplan er der manglende beskrivelse af, at borgeren gør brug af dosisdispenseret medicin fra apoteket, idet medarbejderne 4 gange i døgnet skal hjælpe borger med at lukke medicinposerne op og hælde tabletterne i et medicinglas. Borgerens læge har ordineret medicin 4 gange i døgnet. Borgeren er visiteret til hjælp til medicinindtagelse x 3 i døgnet. Sidste medicinindtagelse sker kl. 21. Denne dosis stiller medarbejderne frem i et medicinglas til borgeren, hvorefter borgeren indtager medicinen på det rette tidspunkt. Der er manglende dokumentation for procedure vedrørende indtagelse af medicin kl. 21. I en fjerde døgn- og ugeplan fremgår de konkrete rengøringsopgaver, men disse er ikke beskrevet handlevejledende og individuelt. Indikator 2.3 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg mhp. Tidspunkt, x Opfyldt. Alle borgere udtaler, at de har modtaget de senest registrerede besøg med henblik på tidspunkt og hyppighed uanset om det drejer sig om dag, aften eller Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 14

15 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 varighed og hyppighed? weekend. Ikke relevant 0 Indikator 2.4 Interview med borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at alle borgere har mulighed for at kende døgn- og ugeplanen. 9 borgere mener ikke at have kendskab til døgn- og ugeplanen. Tilsynsførende observerer, at alle borgere har en ajourført og systematisk opbygget samarbejdsmappe i hjemmet, og at mappen indeholder kopi af borgerens døgn- og ugeplan. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 9 15

16 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 2.5 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse, aflysningsårsager og bytteydelser? x Opfyldt. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 Indikator 2.6 Interview med medarbejderen Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Opfyldt. Medarbejderne har detaljeret kendskab til indholdet i borgerens samarbejdsmappe og fortæller engageret og detaljeret om pleje og omsorg til borgeren. Opfyldt 88 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant

17 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende. 96 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler x Opfyldt. En borger modtager hjælp til rengøring fra en privat leverandør. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 17

18 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Opfyldt. 2 borgere efterspørger muligheden for, at medarbejderne kan oplyse, om de kommer formiddag eller eftermiddag. I forhold til 1 borger er spørgsmålet ikke relevant, da borgeren modtager hjælp til rengøring fra privat leverandør. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 93 % 18

19 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Borgerne fremtræder generelt velplejede, og de oplever, at hjælpen ydes ud fra deres vaner og ønsker. 94 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt fremtræder velplejede. Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en pædagogisk udfordring i forhold til at motivere enkelte borgere til at modtage hjælp til personlig pleje. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes personlig pleje udføres hos borgeren. 1 borger fortæller om personlig pleje, at kvaliteten er helt i top og at det ikke kan gøres bedre, og en anden borger fortæller, at medarbejderne er meget hensynsfulde, når de hjælper med personlig pleje. 2 borgere fremtræder ikke velplejet. 6 borgere er ikke visiteret til hjælp til personlig pleje. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 6 89 % 19

20 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Opfyldt. En borger oplyser, at have fremsat ønske overfor hjemmeplejen om, at hjælp til personlig pleje kan ydes før kl. 10 om morgenen, men at ønsket ikke altid imødekommes. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 6 94 % Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Opfyldt. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 10 20

21 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af Hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende. Hos alle borgere findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsmappen. Hos alle borgere er der overensstemmelse mellem antallet af tabletter i doseringsæsken og angivelse af antal tabletter i skema Aktuel medicin og skemamedicin, ligesom borgerne modtager den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro har en udfordring i forhold til nogle medarbejderes kendskab til, hvad der skal kontrolleres, inden der gives medicin. 93 % 21

22 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Dokumentation Findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsbogen? x Opfyldt. Hos 6 borgere findes skema Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsmappen. 9 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 9 Indikator 5.2 Observation Stemmer antallet af tabletter i doseringsæsken overens med angivelse i Aktuel medicin og skemamedicin? x Opfyldt. Hos 6 borgere observeres, at antallet af tabletter i dagens doseringsæske stemmer overens med angivelse i skema Aktuel medicin, og at dagens doseringsæske, som ligger fremme hos borgeren, er den korrekte ugedag. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 9 22

23 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 5.3 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Opfyldt. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 9 Indikator 5.4 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Tilsynet vurderer, at få medarbejdere har manglende viden om, hvad der skal kontrolleres, inden der gives medicin. 3 medarbejdere kan beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der skal gives medicin. 2 medarbejdere har delvist manglende kendskab til, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin. Den ene medarbejder kan beskrive, at det ved udlevering af dagsdoseringsæske skal kontrolleres, at det er den rigtige dag. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant % Den anden medarbejder kan beskrive, at det skal kontrolleres, at dagsdoseringsæsken er den rette ugedag og at det er det rette antal tabletter, som er i doseringsposen. I forhold til 10 medarbejdere er spørgsmålet ikke relevant, idet 9 medarbejdere ikke skal udføre ydelsen til den borger, som indgår i tilsynet, og 1 23

24 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 medarbejder var ikke at træffe til interview. 24

25 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt x Der er i dokumentation af borgerens resurser, men alle borgere oplever, at medarbejderne i praksis inddrager og opmuntrer borgeren til at anvende egne resurser. Medarbejderne har kendskab til borgerens resurser og kan fortælle om den indsats der skal til, for at støtte og opmuntre borgeren til at fastholde sin funktionsevne. 88 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Er borgerens resurser beskrevet i opgaveløsningen i døgnog ugeplanen? x Delvis opfyldt. I 9 døgn- og ugeplaner er borgerens resurser beskrevet i døgn- og ugeplanen. I 1 døgn- og ugeplan er der en særdeles god beskrivelse for dagen af borgerens resurser. Beskrivelsen afspejler faglige og etiske overvejelser i relation til at finde balancen mellem, hvad borger skal støttes i selv at udføre og, hvad medarbejderen skal udføre. Risici så som at være opmærksom på, at borger ikke taber sine piller, eller at Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 63 % 25

26 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 borgeren ikke falder på grund af dårlig balance, er ligeledes beskrevet. I samme døgn- og ugeplan er aftenopgaver ligeledes beskrevet fagligt. Yderligere demonstrerer beskrivelsen og skriftsproget for aften en fin indføling med og forståelse for, at borgerens resurser kan variere fra dag til dag. I 1 døgn- og ugeplan er resurserne delvis beskrevet, idet det fremgår, hvad borgeren kan deltage i, når der ydes hjælp til bad, men der beskrivelse af resurser i forhold til udførelse af andre opgaver. I 5 døgn- og ugeplaner er der manglende beskrivelse af borgerens resurser, idet det generelt er beskrevet, hvad medarbejderen hjælper borgeren med, og ikke hvad borgeren selv har af resurser, og hvordan disse indgår i opgaveløsningen. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser? x Opfyldt. Borgerne er meget bevidste om, at de selv forventes at bidrage i opgaveløsningen. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 26

27 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Ikke relevant 0 Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Opfyldt. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 27

28 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Tilsynet vurderer, at borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen. Medarbejderne kan fortælle om, hvilke ønsker borgeren har ift. tiltaleform, respekt og levevis. 95 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Opfyldt. Generelt oplever borgerne at have en god kontakt og respekt i hverdagen. Dog oplever én borger, at medarbejderne ofte henviser til deres tavshedspligt, når borgeren spørger om noget. Borgeren har en oplevelse af at måtte vente længe på medarbejderne, og at de ikke svarer pænt, når de kommer. En anden borger udtaler, at det er svært at opnå god kontakt med medarbejderne, da det er forskellige medarbejdere hver gang. En tredje borger fortæller, at hun har en rigtig god og Opfyldt 12 Delvis opfyldt 3 Ikke relevant 0 90 % 28

29 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 respektfuld kontakt med de faste hjælpere. Borgeren oplever weekenderne som et problem, dels fordi hun aldrig ved, hvem der kommer, dels fordi det ofte er vikarer, og de er mindre gode. Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis x Opfyldt. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 29

30 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

31 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer

32 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro Leder Hjemmeplejeleder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 20., 21. og 22. september 2012 Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyngder og borgere, som modtager både hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 3 dage heraf en lørdag. Fordelingen har været: 1 borger, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. Borgeren, modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. 7 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn på en hverdag og 3, der har haft tilsyn lørdag. 4 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 3, der har haft tilsyn på en hverdag og 1, der har haft tilsyn lørdag. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 7 medarbejdere, heraf 4 social- og sundhedsassistenter og 3 sygeplejersker. 1 medarbejder blev interviewet i forhold til 2 borgere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske, MPA 32

33 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro til at være godkendt med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 33

34 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro er karakteriseret ved følgende styrker: Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro har gennem det sidste halve år arbejdet målrettet med kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation. Hjemmesygeplejen har uddannet medicinansvarlige medarbejdere, der i et tværfagligt samarbejde har gennemgået medicinskemaer, helbredsoplysninger og fokusområder på den enkelte borger. Dette arbejde er foregået i såkaldte audits med medarbejderne. Hjemmesygeplejen har udarbejdet en pjece Samling af medicininstrukser og vejledninger til brug i dette arbejde. Fokuseringen på den sundhedsfaglige dokumentation har medvirket til forbedringer af den sundhedsfaglige indsats. Borgerne modtager de hjemmesygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne fremtræder fagligt kompetente og ansvarsbevidste. Medarbejderne har en god viden omkring de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne har et detaljeret kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker og behov. Mangler Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro har en udfordring i forhold til at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende medicindosering og medicinadministration fremstår korrekt og efter gældende regler i forhold til alle borgere i Hjemmesygeplejen. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre korrekt dosering af medicin til alle borgere. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 34

35 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Der er manglende overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin i en borgers samarbejdsbog og medicinindholdet i borgerens doseringsæske. 2. Der er manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger i journalen. 3. Der datodoseringsskemaer i journaler, hvor borgere får skemamedicin doseret eller administreret. Anbefalinger 1. At Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro fortsætter den målrettede indsats i forhold til kvalitetssikringen af den sundhedsfaglige dokumentation. 2. At Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro sikrer, at alle medarbejdere er oplært i medicinhåndtering ud fra gældende regler. 3. At Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af helbredsoplysninger, således at disse er i overensstemmelse med borgerens medicinoplysninger. 4. At Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro oplærer, underviser og vejleder medarbejderne i korrekt dokumentation i forhold til dosering og administration af skemamedicin. 35

36 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 96 % x x 91 % x 94 % x x De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 1, 3 og 4 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af ovenstående mål vurderes ud fra et fagligt skøn at være til godkendt med, selvom der er opnået en målopfyldelse på henholdsvis 96 %, 91 % og 94 % i pointtildelingen. Vedr. mål 1: Den faglige begrundelse er baseret på, at der i 1/3 af journalerne ikke er dokumenteret korrekt i forhold til overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Vedr. mål 3: Den faglige begrundelse er baseret på, at der er fundet doseringsfejl hos en borger. Vedr. mål 4: Den faglige begrundelse er baseret på, at der i en tredjedel af journalerne ikke er dokumenteret korrekt vedr. medicindosering af skemamedicin. Yderligere er der i forhold til dokumentation af medicinadministration af skemamedicin i en fjerdedel af journalerne ikke dokumenteret korrekt. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2012, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 36

37 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov x Borgerens journal indeholder beskrivelse af alle områder i helbredsoplysningerne. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Borgerne modtager de sygeplejeydelser, de har behov for. Borgerne er tilfredse med den tildelte sygeplejehjælp. Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan ydelsestildelingen ændres, hvis der opstår behov herfor. 96 % 37

38 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? x Tilsynet vurderer, at alle områder i helbredsbeskrivelsen er udfyldt. Tilsynet bemærker, at detaljeringsgraden i dokumentationen af de nødvendige områder varierer. Eksempelvis indeholder nogle helbredsoplysninger detaljerede og relevante notater i bemærknings-feltet tilknyttet hvert område. I andre helbredsoplysninger benyttes feltet ikke. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger i journalen? x Tilsynet vurderer, at der er manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. I forhold til 8 borgere er indikatoren opfyldt. Hos 2 borgere ses delvis overensstemmelse. Eksempelvis hos de to borgere beskrivelse af behandling for B12-Vitamin mangel eller behandling for øget mavesyre. I forhold til 2 borgere er der manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinskemaer i forhold til flere præparater. Eksempelvis er det under stemningsleje ikke angivet, at en borger er i behandling for depression. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 75 % 38

39 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Samme borgers behandling for rystelser, B12-Vitamin mangel og mavesyre fremgår ikke. Hos en anden borger er det i helbredsoplysninger ikke angivet, at borgeren er i behandling for mavesyre, forstoppelse, smertebehandling og gigtsygdom Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? x Opfyldt. Hos alle 12 borgere observeres sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens tilstand. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 39

40 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? x Opfyldt. Hos alle borgere observeres sammenhæng mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? x Tilsynet vurderer, at alle borgere oplever, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til behovet. 2 borgere kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 2 Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, såfremt borgerens behov for sygepleje ændrer sig? x Opfyldt. Alle 8 interviewede medarbejdere kan fagligt redegøre for, hvorledes de skal forholde sig ved ændringer i borgernes behov. Der kunne ikke opnås kontakt til 4 medarbejdere på tilsynstidspunktet. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 4 40

41 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem tildelte og leverede ydelser x Retningslinjer for registrering af besøg i Borgers plan er fulgt. Borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Tilsynet vurderer, at retningslinjer for registrering af besøg er fulgt. I forhold til 4 borgere kan indikatoren ikke måles, idet tilsynet ikke fik udleveret Borgers plan. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 4 Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg med henblik på tidspunkt og hyppighed? x Opfyldt. Borgerne giver udtryk for, at de har modtaget de senest registrerede besøg. En borger kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 41

42 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende x Borgernes medicinskemaer indeholder dokumentation i forhold til gældende retningslinjer. Aktuel medicin opbevares adskilt fra Ikke-aktuel medicin. Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken i forhold til alle borgere. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre, at alle borgere har datodoseringsskemaer på relevante præparater i samarbejdsbogen. Alle medarbejdere kan fagligt redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. 91 % 42

43 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til gældende retningslinjer x Opfyldt. I forhold til en borger er indikatoren ikke relevant, idet borgeren er på dosisdispenseret medicin. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i forhold til: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra Ikke-aktuel medicin? x Opfyldt. Alle doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer. Aktuel medicin opbevares adskilt fra Ikke-aktuel medicin. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 43

44 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen? x Opfyldt. Hos en borger er der i skema "Aktuel medicin" i KOS angivet PN-medicin (medicin efter behov). I skema "Aktuel medicin" i samarbejdsbogen fremgår der ingen PN-medicin. Hos samme borger er det i skema "Aktuel medicin" i KOS angivet, at borgeren skal have doseret medicin om morgenen mod forstoppelse. I skema "Aktuel medicin" i samarbejdsbogen er det angivet, at borgeren selv administrerer dette. Hos en borger er indikatoren ikke relevant, idet borgeren er på dosisdispenseret medicin, som administreres af et apotek.. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 91 % 44

45 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre, at der hos alle borgere er overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. Hos 10 borgere er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. I forhold til 1 borger er der observeret doseringsfejl. I pågældende borgers doseringsmappe såkaldt "Box 2" er der 2 doseringsæsker mærket "søndag". I den ene af disse doseringsæsker er der doseret 2 tabletter for meget klokken 8, 12, 17 og 21. Ledelsen orienteres på tilsynsdagen og følger op på sagen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 91 % Hos en borger er indikatoren ikke relevant, idet borgeren er på dosisdispenseret medicin, som administreres af et apotek. Tilsynet observerer, at den dosisdispenserede medicin indeholder korrekt antal tabletter, der er angivet på doseringsposerne. 45

46 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får skemamedicin gennemgås skemaerne Er der skema hos borger? Er skemaet udfyldt i overensstemmelse med gældende retningslinjer? Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen Medicindosering i æske Dosisdispensering x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har udfordringer i at sikre korrekt dokumentation af medicindosering i forhold til skemamedicin. 3 borgere får skemamedicin. I forhold til 1 ud af disse 3 borgere foreligger der ikke et datodoseringsskema på skemamedicin. Ovenstående borger får skemamedicin på 2 tabletpræparater. Der datodoseringsskemaer for begge præparater. 9 borgere modtager ikke skemamedicin. x Opfyldt. Alle 8 interviewede medarbejdere kan fagligt redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 9 67 % Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 4 46

47 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/in jektion er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at medicinskemaer er dokumenteret i henhold til retningslinjer. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i borgerens hjem. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har udfordringer i at sikre korrekt dokumentation af medicinadministrationen i forhold til skemamedicin. Medarbejderne kan redegøre for gældende regler i forhold til medicinadministration. 94 % 47

48 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til retningslinjer x Opfyldt. 7 borgere modtager hjælp til medicinadministration. Alle medicinskemaer indeholder dokumentation i henhold til retningslinjer. 5 borgere modtager ikke hjælp til medicinadministration. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 5 Indikator 4.2 Observation Er der overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin i KOS og skemaet Aktuel medicin i borgerens hjem? x Opfyldt. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 5 48

49 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Indikator 4.3 Observation Hvis borgeren får skemamedicin gennemgås skemaerne: Er der skema hos borger Er det udfyldt i overensstemmelse med retningslinjer x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i at sikre, at alle borgere har datodoseringsskema på relevante præparater i samarbejdsbogen. 4 borgere får skema medicin administreret af Hjemmesygeplejen. I forhold til 1 borger datodoseringsskema i borgerens samarbejdsbog, idet borgeren får B12-Vitamin injektion. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 8 75 % Indikator 4.4 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for de observationer, der skal gøres hos borgeren i forhold til medicinadministration/inj icerede jf. gældende retningslinjer? x Opfyldt. Alle medarbejdere kan fagligt redegøre for observationer i forbindelse med de 4 borgeres medicinadministration. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 8 49

50 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at sygeplejeydelserne er beskrevet i de relevante tilfælde. Der er sammenhæng mellem fokusområder og leverede sygeplejeydelser. Borgerne er meget trygge ved hjælpen til sygeplejeydelserne. Medarbejderne har et godt kendskab til fokusområderne og følger op på disse. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Dokumentation Er ydelserne beskrevet tilfredsstillende i fokusområder? x Opfyldt. Tilsynet observerer, at der foreligger veldokumenterede fokusområder på relevante problemstillinger. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 4 Indikator 5.2 x Opfyldt. Tilsynet observerer sammenhæng 50

51 Uanmeldt tilsyn, Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro September 2012 Observation Er der sammenhæng mellem fokusområderne og de leverede sygeplejeydelser? mellem fokusområder og sygeplejeydelser. Eksempelvis indeholder et fokusområde detaljerede beskrivelser af måltider og ernæring, idet borgeren er småt spisende. Yderligere ses veldokumenteret fokusområde i forbindelse med sårbehandling. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 4 Indikator 5.3 Interview med borger Er borgeren tryg i forbindelse med hjælp til sygeplejeydelser? x Tilsynet vurderer, at alle borgere er meget trygge i forbindelse med hjælpen til sygeplejeydelser. En borger kan ikke umiddelbart svare på spørgsmålet, idet borgeren ikke kender forskel på faggrupperne. Direkte adspurgt og da navn på medarbejderen nævnes udtrykker borgeren stor tryghed. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 5.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen de udarbejdede fokusområder for de ydelser, som medarbejderen skal levere - og følger medarbejderen op på dem? x Opfyldt. Medarbejderne har godt kendskab til fokusområderne og kan fagligt redegøre for indholdet heri. I forhold til 7 medarbejdere er indikatoren ikke relevant, enten på grund af manglende interview af medarbejder eller at der ikke har været behov for udarbejdelse af et fokusområde for borgeren. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 51

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 0 Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Din Pleje Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Solgavehjemmet Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care ApS Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune.

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr.

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Midt, gr. 2 & 3 Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 8. december 2016 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Verdishave Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere