FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2015

2 Foreningen l Stø e for Mødre og Børn Svendborggade 1, 3. sal, lejl København Ø Tlf.nr.: CVR nr.: Bankinforma on: Jyske Bank Reg.nr.: 5014 Kontonr.: FI nummer: MobilePay: Foreningens regnskab revideres af EY - Ernest & Young Bestyrelse: Afdelingsleder Lena Søgaard, formand Borgmestersekretær, cand.jur. Anders S. Sørensen, næs ormand Programchef Bo Balstrup, kasserer Forstander Tove Schirmer Adjunkt, cand.merc. Christen S. Johansen Sekretariatets medarbejdere: Socialrådgiver Marianne Brøndberg, daglig leder Cand.mag. Jesper Pilegaard, frivilligkoordinator og projektansvarlig Linda Belardo, prak kant Socialrådgiver Anja Holgaard, frivillig Kontorfuldmæg g Michael B. Johansen, frivillig Layout og produk on: AkselG kommunika on aps 2

3 Årsberetning 2015 Fattigdom og kampen mod håbløshed... Lena Søgaard Foreningens formand Foreningens bestyrelse tager hvert år i januar s lling l årets uddeling- hvad vi vil stø e? Omdrejningspunktet for vores drø elser er hver gang, hvor gør vores midler bedst gavn? Vores ansøgere har det lfælles, at de har meget få ressourcer l rådighed. Et rådighedsbeløb på under kr. om måneden for at kunne komme i betragtning l hjælp fra os. Med rådighedsbeløb i den størrelsesorden og o e lavere endnu, er hverdagen en stor prioritering, hvor det handler om at overleve - der ikke midler l også at leve. Vi er i Foreningen også nødt l at prioritere vores midler. Og på en måde minder vores drø elser i bestyrelsen om den vores ansøgere har med sig selv hver eneste dag. Skal midlerne anvendes l basale fornødenheder eller l at leve f.eks. l et ferie ophold, hjælp l konfirma onen eller julehjælp. Vores forening har eksisteret i 110 år. En periode hvor samfundsforholdene godt nok har ændret sig radikalt, dog ikke så grundlæggende, som mange tror. Der findes fortsat i 2015 en gruppe mennesker, hvis livsforhold betyder, at de ikke ved egen kra kan skaffe et fornødent underhold l sig og deres børn. Både den nye kontanthjælpsreform og stramninger på sygedagpengeområdet øger presset på denne gruppe. Et pres, der gør dem a ængig af hjælpen fra private organisa oner, som vores, både for at kunne overleve og leve. Vi har med de midler, vi takket været vores trofaste bidragsydere kan uddele, valgt at stå på begge ben. Det har vi, fordi mennesket ikke lever at brød alene. Fa gdommens følgesvend er håbløsheden - og den skal vi for enhver pris forsøge at overvinde af hensyn l den næste genera on. Og som et udsnit af takkebreve, vi bringer i beretningen, viser, gør det en kæmpe forskel for mennesker i en vanskelig økonomisk situa on bare en gang i livet at kunne leve og ikke blot overleve. Så fra bestyrelsen skal lyde en meget stor tak l vores bidragsydere, der gør det muligt at yde denne hjælp både l at overleve og l at leve. Vi håber, I også fremadre et vil bidrage og vil være med l at viderebringe kendskabet l Foreningens arbejde, så vi fortsat kan gøre en forskel for de enlige forsørgere og deres børn. En gruppe, der desværre let forsvinder i mængden af alle de andre grupper i samfundet, der har brug for hjælp. Lena Søgaard, formand 3

4 Foreningens arbejde I Foreningen l Stø e for Mødre og Børn mener vi, at alle børn har ret l et godt liv også i betydningen at have ret l deltagelse i det sociale liv. Derfor stø er vi mødre eller fædre i at skabe et godt liv for deres børn ved, at vi stø er mor m/k i at være den, der skaber rammerne for barnets liv. Foreningen l Stø e for Mødre og Børn er en almenny g humanitær forening, som lbyder rådgivning samt økonomisk hjælp l enlige forsørgere og deres børn, som er særligt trængte, og som har opbrugt alle andre muligheder for at søge stø e. Den typiske enlige forsøger, som modtager stø e fra Foreningen, er socialt udsat og økonomisk marginaliseret, med ringe lknytning l arbejdsmarkedet og o e med liden eller ingen kompetencegivende uddannelse. O e kæmper disse forsørgere/børn desuden med fysiske og psykiske lidelser, som er med l at isolere dem yderligere fra det omgivende samfund. Børn, som vokser op under disse forhold lider store afsavn og har et stort behov for posi ve oplevelser, successer og alterna ve rollemodeller. Vi har en lang historie bag os i Foreningen l Stø e for Mødre og meget har ændret sig gennem årene. Dog ser vi stadig i dag fa gdommen træde frem l trods for, at Danmark er et af verdens rigeste lande. Det er en kendsgerning, at den materielle fa gdom øger risikoen for fa gdom på andre områder, og at fa gdommen bæres videre af børnene. Det påvirker livsvilkårene for børnene ringere boligforhold, dårligere økonomi, ringe netværk og manglende muligheder i hverdagen f.eks. at kunne dyrke idræt. Ringere kost og mindre overskud betyder også, at børnene får mindre udby e af deres skolegang og ringere muligheder på arbejdsmarkedet på sigt. Tusind tak for legatet l Sørens karateundervisning. Han blev bare så glad! Bedste hilsener Pia Det bekymrer os derfor, at vi står over for en kontanthjælpsreform, hvor fokus synes at være på at bekæmpe de fa ge snarere end at bekæmpe fa gdom. Den virkelighed, vi forudser, er, at reformen vil føre l, at allerede udsa e borgere bliver endnu mere udsa e og vil være ude af stand l at betale deres husleje med risiko for hjemløshed. Denne forudsigelse bunder i, at vi i de mange ansøgninger ser mange økonomiske udfordringer, hvor enderne i budge et ikke hænger sammen, og restbeløbet l kost, personlige fornødenheder og tøj mv. er så begrænset, at familier o e fravælger helt nødvendige indkøb, så som medicin, for at få mad på bordet. De e betyder, at der bliver endnu større behov for den stø e foreninger, som vores kan give. En udfordring, vi håber, at vore mange donatorer i endnu større omfang har lyst l at lø e, sammen med os, da det ellers er børnene, som i endnu højere grad kommer l at betale prisen for et børneliv, som er langt væk fra det liv, deres jævnaldrende kammerater lever og et liv, der vil påvirke dem langt ind i voksen lværelsen: Uddannelses- og erhvervsmæssigt, socialt og økonomisk. Selvom den generelle levestandard er hævet gennem de mere end 100 år, der er gået siden foreningens s else, er der stadig familier i Danmark, der er socialt udsa e og for hvem, lværelsen bliver en daglig kamp. 4

5 2015 i tal I 2015 modtog foreningen i alt ansøgninger om stø e, imod ansøgninger året før, hvoraf: ansøgere modtog legater l en værdi af i alt kr imod uddelinger året før. Heraf blev 480 familier bevilget Julehjælp. 29 ansøgere blev inds llet l økonomisk stø e hos andre fonde, der bevilgede kr især gik l etableringer og andre anskaffelser. Året før blev 6 ansøgere inds llet l andre fonde. 8 ansøgere blev henvist l andre private rådgivninger eller en offentlig myndighed, imod 16 ansøgere året før. 198 ansøgninger blev henlagt, da ansøgeren ikke reagerede på vores henvendelser, imod 146 året før. 686 ansøgere fik afslag på deres ansøgning om økonomisk stø e, imod 503 året før. Heraf fik 316 familier afslag på julehjælp. Afslag sker typisk, fordi ansøgningen ligger uden for foreningens formål, eller fordi ansøgeren har modtaget en bevilling fra foreningen kort d forinden. 98 ansøgninger blev overført l behandling i 2016, imod 20 året før, samt 59 sager som arkiveres/henlægges i starten af S gningen i antallet af afslag skyldes hovedsagligt det store antal af afslag, som vi desværre må e give i forbindelse med Julehjælpen. Når vi alligevel formår at uddele næsten kr mere end året før, skyldes det ikke mindst at Arbejdsmarkedets Feriefond bevilgede kr l sommerferien Når volumen af uddelte legater således falder l trods for, at årets uddeling er rekordhøj, skyldes det, at de legatpor oner, som udbetaltes via Arbejdsmarkedets Feriefond var markant større end foreningens almindelige legatpor oner. Vedr. ferie med stø e fra AFF: Mange tak for ferie. Jeg og mine 2 børn hyggede os hele ugen og fik samlet en masse sten ved stranden. Der var en god stor legeplads lige ved siden af den blev brugt hver dag. Det var den hyggeligste uge på hele sommeren, og børnene havde en masse at fortælle om i skolen. Vi siger mange tak for ferien. Susanne, Sofie og Sebas an 5

6 Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget blandt foreningens ansøgere er primært overførselsindkomster, jf. fig. 1. Ansøgere på overførselsindkomster udgør 87% af gruppen af ansøgere, som foreningen er i daglig kontakt med. Kun 13% er i arbejde, hvoraf der for langt de flestes vedkommende er tale om lavlønsjob eller prak kforløb, og hvor deres situa on kan være lige så fastlåst, som det er lfældet for mange af de ansøgere, der er på overførselsindkomster. Forsørgelsesgrundlag 2015 Figur 1 Figuren viser fordelingen af forskellige typer af forsørgelsesgrundlag blandt foreningens ansøgere i % af foreningens ansøgere lever af kontanthjælp, imens 34% af foreningens ansøgere lever af andre offentlige ydelser. Blandt kontanthjælpsmodtagerne kan vi observere en s gning på 2%. Tilsvarende ser vi små fald hos modtagere af pension og sygedagpenge på 1% for hver gruppe, sammenlignet med året før. Selvom der er tale om meget små bevægelser, og at det generelle billede af foreningens brugere dermed er stabilt i forhold l året før, tegner der sig desværre et både hér og generelt i samfundet et billede af, at Danmarks svage og syge fortsat presses over i kontanthjælpssystemet, hvor de fastholdes på lave ydelser, o e i alt for mange år. Det bekymrer os meget, idet alt tyder på, at de børn, som vokser op under disse forhold er i overhængende risiko for selv at få et voksenliv på overførselsindkomst. 6

7 Uddelingen i 2015 I 2015 uddelte Foreningen kr fordelt på ansøgninger om stø e. De konkrete formål vi uddelte l samt deres finansielle vægt, fremgår af figurerne 2 og 3 herunder. Fordelingen af bevilgede ansøgninger Figur 2 Figuren viser fordelingen af bevilglingsområder blandt bevilgede ansøgninger i 2015 Fordelingen af bevilget beløb Figur 3 Figuren viser den finansielle vægt af de forskellige bevilgningstyper blandt bevilgede ansøgninger i

8 Spædbørnsudstyr Stø en l vordende og nybagte mødre er noget foreningen historisk set har prioriteret meget højt. I kommunerne bliver en graviditet betragtet som en forudsigelig hændelse, hvorfor der ikke kan ydes hjælp l denne nødvendige hjælp, men mange af vore ansøgere beskriver kærestebrud eller samlivsophævelser, der gør, at forholdene ændres, og forudsigeligheden forsvinder. Det er yderst vig gt at skabe trygge rammer og en god start for bondingen imellem mor og barn. I 2015 uddelte vi legater l anskaffelse af spædbørnsudstyr for i alt kr fordelt på 47 ansøgere. Som det fremgår af figur 2, udgør de e godt 3% af de samlede bevillinger i Størrelsen på legater l anskaffelse af spædbørnsudstyr ligger typisk på kr Etablering Foreningen yder jævnligt stø e l, at en familie kan blive etableret i et nyt hjem og få skabt en tryg base for børnene og den voksne. Mange af de enlige forsørgere, som vi hjælper l at sikre en bedre frem d, fly er direkte fra et krisecenter l deres nye bolig, og de har o e intet eller meget lidt at fly e med. De kommunale ydelser l fuld etablering er desværre langt fra lstrækkelige, og vi ser regelmæssigt kommunale bevillinger på kr l dækning af fuld etablering. Derfor uddeler vi jævnligt stø e l de e formål. I 2015 uddelte vi i alt 50 legater l en samlet værdi af kr Når bevillinger l etablering kun udgør ca. 4% af det samlede antal bevilgede ansøgninger, jf. figur 2, skyldes det, at vi i s gende grad inds ller ansøgere l fonde, vi samarbejder med såsom Erikema Legat, der kan bevilge større beløb, end vi har mulighed for et samarbejde, vi er meget glade for. Anskaffelser Anskaffelser l hjemmet og l børnene udgør en forholdsmæssig stor del af foreningens uddelinger. Her vil o e være tale om den type af uforudsete forudsebare anskaffelser, som det desværre i dag er blevet kutyme for kommunerne af give afslag på. F.eks. når en borger søger en enkeltydelse, fordi køleskabet er stået af. Sådanne afsavn er med l at skabe stress og utryghed i hjemmet for både børnene og den voksne og er o e kilde l store frustra oner og udfordringer. To glade drenge på vej l skole. Med hjælp fra Foreningen fik deres mor mulighed for at købe to fine skoletasker. 8

9 Jf. figur 2 på side 7 tegner anskaffelser sig for 12% af foreningens bevilgede ansøgninger, hvilket i 2015 svarer l 174 ansøgninger, hvor l der er bevilget kr Jeg har ikke økonomisk overskud l uforudsete udgi er eller ekstra indkøb l min søn. Min dårlige økonomi og spekula oner forstærker desværre mine psykiske problemer. Samira, 32 år og mor l en dreng på 2 år Sygdom Psykisk og fysisk sygdom præger hverdagen for en voksende gruppe af foreningens ansøgere, og det er os magtpåliggende at hjælpe l at minimere følgerne heraf. Kategorien dækker over sygdom og overlevelse, og der ydes hjælp l tandlæge, psykolog og transport i forbindelse børns behandling på erntliggende hospitaler. En mindre del af uddelingerne går l overlevelse ved at sikre mad på bordet for en udsat familie. I 2015 udgjorde disse uddelinger 4% af det samlede antal bevilgede ansøgninger, jf. figur 2, og der blev uddelt i alt kr l de e formål. Vi har været i kontakt med lægen omkring Caspers problemer. Med legatet kan jeg nu købe en ny madras inden, han kommer hjem fra aflastningsfamilien. Hvor er jeg glad. Hilsen Anne-Me e Ferie og Fri d I 2015 indgik Foreningen l Stø e for Mødre og Børn et samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond, som donerede kr med henblik på at kunne lbyde enlige forsørgere og deres børn et ferieophold i forbindelse med skolernes sommerferie. Børn, som vokser op i udsa e hjem må leve med mange afsavn. Børnene oplever fa gdom på oplevelser, herunder ferieoplevelser og at verden kan se anderledes ud, end det de oplever i hverdagen. Bri a skriver i sin ansøgning om et ferieophold gennem AFF, at families liv gennem mange år har været præget af fysisk og psykisk vold. Det er 4 år siden Bri a og børnene forlod manden, der e erfølgende stalkede og truede dem på livet. E er ophold på krisecenter fly ede familien en del rundt, men fik l sidst en bolig. De lever stadig med frygten for, at far finder dem. Børnene er meget påvirkede af oplevelserne fortsat. 9

10 "E er nu 4 år, hvor mig og mine piger har kæmpet, og stadig kæmper for, at vi kan få vores liv lbage, og for at vi kan få en normal hverdag, så er jeg nået der l, at mine piger virkelig har brug for et pusterum væk fra alle problemer og spekula oner. Jeg er sikker på, at det ville kunne hjælpe dem l at blomstre op og få smilet og glæden ved livet lbage igen med alt det, de har været igennem, hvor de ikke har givet op, selvom de har været tæt på, så har de kæmpet med en forfærdelig for d, og de kæmper stadig. Bri a Jeg skriver for at takke for jeres stø e l min 10 årige da er kunne deltage i danseworkshop i sommerferien. Jeg fik en meget træt pige hjem hver a en, men en pige, som hver morgen glædede sig l at komme ud af døren. Ud over at få nye venner og møde en masse søde engagerede børn og voksne, oplevede min da er en energisk uge fyldt med dans og socialt samvær på kryds og tværs af sprog og landegrænser. Så mange, mange tak for, at I har givet min da er denne enestående oplevelse. De bedste hilsener fra Birgit En mindre del af bevillingerne går l børns fri dsak viteter. Sta s sk set deltager udsa e børn og unge mindre i organiserede fri dsak viteter end deres jævnaldrende. De e er med l at marginalisere dem fra en dlig alder og give børnene en følelse af at være uden for fællesskabet. Et ak vt fri dsliv kan være med l at skabe trivsel, forbedre skolepræsta oner og netværksdannelse, samt at give disse udsa e børn noget posi vt at se frem l. At gå l fodbold med kammeraterne kan give et pusterum væk fra en svær hverdag, som er præget af mors eller søskendes sygdom. I 2015 gik 25% af foreningens uddelinger l ferie- og fri dsrelaterede formål, jf. figur 2, hvor l der uddeltes kr svarende l ca. 37% af det samlede uddelte beløb, jf. figur 3. Året forinden var det kun 18% af foreningens uddelinger, svarende l 15% af det samlede uddelte beløb gik l Ferie og Fri d. S gningen af uddelinger l feriere ede formål skyldtes netop den store dona on fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I alt uddeltes der i ferie- og fri dsrelaterede legater, hvoraf de 117 uddeltes af bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Uddannelse Foreningen uddeler hvert år legater l uddannelsesre ede formål, idet navnligt børns faglige trivsel i forbindelse med deres skolegang, er et fokusområde for Foreningen. Vi uddeler IT-udstyr l brug for børns skolegang, og også lejlighedsvist l forælderens uddannelse, således hun m/k på sigt bedrer familiens forsørgelsesgrundlag og dermed sikrer dem alle en bedre frem d. Udsa e børn s lles væsentligt dårligere end deres jævnaldrende, når de ikke har adgang l en computer uden for skolen. Resultatet er, at sandsynligheden for at de udsa e børn gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse er væsentligt mindre end for børn, som ikke er ramt af fa gdom. 10

11 Jeg vil gerne kunne give mine børn en glad og god start på livet. De er mit et og alt og en stor hjælp i hverdagen Min da er er pt. på e erskole, da vi sammen syntes, at hun trængte l at komme lidt væk og få sygdommen lidt på afstand. Hun har siden min diagnose (sklerose) været mere bekymret og angst. Jeg syntes, hun havde brug for at komme lidt på afstand, så hun kunne se og opleve, at jeg klarer mig fint på trods af sygdom. Jeg kunne desværre ikke få hjælp fra kommunen, da hun er glad og fagligt fungerende pige, det er hun også heldigvis, men hun går rundt med bekymringer og en angst et barn ikke skal have. Jeg står nu desværre i den uheldige/heldige situa on, at hendes pc er gået i stykker og hun skal afsted på studietur med e erskolen. Jeg søger om hjælp l de e. Be na I 2015 udgjorde uddannelsesrelaterede uddelinger 6% af de samlede uddelinger, jf. figur 2, og 10% af det samlede uddelte beløb, jf. figur 3 på side 7. I alt uddeltes 78 legater l en værdi af kr Gæld En meget stor del af vores ansøgere lever med en økonomi, som er voldsomt belastet af gæld. Denne gæld er o e opstået i forbindelse med sygdom, ulykke, skilsmisse eller som følge af økonomisk vold. Fa gdom tvinger o e mennesker l at træffe korsigtede beslutninger, som det kan være vanskeligt at overskue konsekvenserne af for at løse umiddelbare og aku e problemer. De e kaster desværre o e ansøgerne ud i en gældsspiral, som jo selvsagt er svær at komme ud af, når man allerede forinden er økonomisk udsat. Jeg sidder bare og tænker over den bevilgede hjælp l min el-regning, så der ikke blev lukket for strømmen, og ville bare sige tak endnu engang det kommer l at hjælpe et meget tørt sted. Man bliver alligevel lidt rørt. Tak igen Fa ma Foreningen uddeler legater l dækning af mindre gældsposter og restancer, som typisk ligger imellem kr ,- og kr ,-. Disse uddeles eksempelvis for at forhindre, at en familie sæ es ud af deres bolig, eller der bliver lukket for vand/varme og el. I 2015 udgjorde andelen af bevilgede ansøgninger om hjælp l gæld 3% af det samlede antal bevilgede ansøgninger, jf. figur 2 side 7. I alt bevilgede vi 38 ansøgere et legat l en samlet værdi af kr

12 Konfirma on Jeg har overvejet at lade min da er blive hjemme fra skole en uge e er hendes konfirma on, så hun ikke udsæ es for hendes kammeraters spørgsmål om, hvad hun fik i gave, hvor mange gaver hun fik, og hvordan festen var. Det kan jeg ikke bære, at hun udsæ es for, når jeg ikke engang har penge l en kjole l hendes konfirma on om 1 uge. Sara - en bekymret og presset mor Når man i forvejen er nødt l at vende hver en krone, er det helt uoverskueligt at fores lle sig, hvordan man kan få råd l at a olde bare skyggen af en konfirma on. Derfor modtager vi hvert år mange ansøgninger om økonomisk hjælp l at a olde konfirma on med konfirma onstøj, en gave og måske en lille fest. Jeg vil gerne sige mange tusind tak for jeres stø e l min da ers konfirma on. I gav mig muligheden for at give hende en uforglemmelig dag. Det er jeg dybt taknemmelig for. Ønsker jer alle det bedste. Hilsen Helena Det er ved høj derne, at forskellen på høj og lav, rig og fa g, for alvor skinner igennem, men hvor julen er en privat sag, så er konfirma onen en offentlig begivenhed, hvor mange forældre føler, at de uds ller deres egen u lstrækkelighed, skuffer deres børn, og giver dem en følelse af at være udenfor og anderledes end deres jævnaldrende. I 2015 udgjorde andelen af bevilgede ansøgninger om hjælp l konfirma on 8% af antallet af bevilgede legater, jf. figur 2, og 11% af det samlede bevilgede beløb, jf. figur 3. I alt 113 ansøgninger blev imødekommet l en samlet værdi af kr

13 Julehjælp For en voksende gruppe af forældre markerer julens indtog allerede i oktober mest af alt starten på et tre måneder langt mareridt. Bekymringerne om, hvordan de skal få råd l blot en smule hygge i julen, bare en enkelt chokoladekalender l hvert barn og ikke mindst en lille gave l hver af ungerne resulterer i mange søvnløse næ er. Derfor prioriterer Foreningen uddelingen af Julehjælp meget højt og har også i 2015 søgt dona oner fra vore bidragsydere specielt l de e formål for at kunne imødekomme de mange ansøgninger, vi dagligt modtog. Tusind tak for Jeres uundværlige og generøse hjælp. Det gør, at vi kan få en jul igen i år og nok den vig gste jul af alle. Må I alle, som hjælper familier som os have en glædelig jul. Glædelig jul Karen Af Louises julehjælpsansøgning kan vi læse: Det er jul det er cool sådan begynder min søn allerede nu at gå rundt og synge. Elsker hans glæde, men det hele fryser også l is indvendig ved tanken om, hvordan jeg nu skal få slæbt os igennem endnu en december, hvor det hele ikke er trist, og der er råd l bare lidt af alt det magiske kan drysse ned på os. Derfor håber jeg på i år at kunne komme i betragtning l julehjælp, så jeg kan sæ e en jul på benene, der rummer julefred, som vi begge så desperat trænger l... Jeg er alene med min søn, og har al d været det det eneste familie vi har, er en mormor i det sønderjyske. Så høj der kan være udfordrende. Min dreng har været syg af kræ, men er nu fysisk rask. Forløbet har været uendelig hårdt for os begge. Vi drømte om en helt almindelig hverdag, men sådan er det ikke helt blevet endnu. Jeg har fået konstateret stress og angst som en sidegevinst ved skrækken for, at kunne have mistet mit barn, samt alle de indprentede angstprovokerende oplevelser på sygehuset. Og min dreng kæmper med at indhente de tabte sociale kompetencer, og koncentra onen l indlæring af det faglige i skolen. Hver øre vendes, udgi er fly es mdr. frem, som det nu kan passe så børnepengene kan dække ind. Usikkert, og utrygt som jo på ingen måde er befordrende på min angst og stress. Heldigvis er vi på trods af modgang posi ve og med julehjælp vil jeg kunne give min dreng den jul han drømmer om. Louise 13

14 Kamma glæder sig meget l jul og hendes største ønske er en dukke, mens hendes lillebror ønsker sig en bil. Mor sidder i sofaen og kigger på børnene og juletræet med lys og hjerter... Tusind, tusind tak for legatet, det redder bare julen for mig og min familie... - og tak for de gode råd. En stor julehilsen fra Sofie 14

15 En nødvendig forening... Jeg oplever, at Foreningen l Stø e for Mødre og Børn har fået en endnu større betydning for den store gruppe enlige forsørgere, der søger hjælp, siden jeg sidst var frivillig for 14 år siden. Der er sparet millioner på de enkeltydelser, kommunerne dligere kunne bevilge l a jælpning af aku e problemer i en trængt familie. Denne mulighed er næsten væk i dag. Det gør det svært, når mange mødre eller fædre, som l daglig lige akkurat klarer hverdagen, bliver væltet af aku e og lige opståede udgi er. Anja Holgaard socialrådgiver og frivillig Mange af vore ansøgere er plaget af sygdom, vold og andre store problemer, og det føles hårdt, når ansøgninger om hjælp l vintertøj, lejrskoleophold, og aku e udgi er blot afvises med det ydes der ikke l. Det betyder, at mange børn lever et liv, hvor de ikke kan deltage på lige fod med kammeraterne og kommer l at føle sig udenfor. Det ville være en menneskelig og social god investering at gå ind og stø e familierne. Jeg oplever, at det mere og mere arbejdsmarkedsre ede kontanthjælpssystem ikke kan opfange de sociale problemer i vores ansøgergruppe i det samme omfang som dligere. Det ses også på, at der er flere medunderskrivere fra både det offentlige, hvor det også er svært for en kommunal socialrådgiver at give de mange afslag, når behovene er åbenlyse og fra private organisa oner, der stø er en ansøgning l Foreningen. Der ansøges o e om beløb, der i virkeligheden for mange er et meget lille beløb, som kan gøre en stor forskel i en trængt hverdag. Da vi sad med de mange ansøgninger om hjælp l julen, blev det meget tydeligt, hvor stor en andel af ansøgerne, som fak sk sad med et nega vt rådighedsbeløb, når alt var betalt, og der kun var børnepengene l at leve for. For mange af disse familier er de meget høje huslejer, selv med maksimal boligsikring, en væsentlig grund l, at der er så få penge lbage, når de faste udgi er er betalt. Det fremherskende menneskesyn i dagens Danmark har gjort det vanskeligt at være på overførselsindkomst, og man kan nu frygte for virkningen af det nye kontanthjælpslo, og flere ansøgere har allerede udtrykt bekymring for familiens eksistensgrundlag. Det viser, at de er placerede i en marginaliseret situa on, og her ses tydeligt den voksende ulighed i samfundet. Derfor er det endnu mere vig gt, at Foreningen l Stø e for Mødre og Børn og dens menneskesyn er l for den gruppe borgere, der i årevis lever et økonomisk og socialt vanskeligt liv, hvor der er brug for den håndsrækning l uforudsete udgi er, børnenes fri dsak viteter, en bærbar computer l skolebrug eller en skolerejse. Selvom foreningens midler ikke kan yde de store beløb, er det for mange ansøgere en gave at blive hørt og få hjælp. Derfor arbejder jeg som frivillig i Foreningen. Anja Holgaard 15

16 Året der gik 2015 var et år, der har udfordret Foreningen l Stø e for Mødre og Børn på opgaver og økonomi. Foreningens medlemmer, virksomheder, fonde og legater stø ede glædeligvis foreningens arbejde med i alt kr Desuden hjalp vi, igennem inds llinger l Erikema Legatet og Louis Petersens Legat et antal familier, som havde særligt brug for hjælp. Med alle disse bidrag var vi i stand l at hjælpe et stort antal udsa e familier. Marianne Brøndberg Foreningens daglige leder Mange af Foreningens bidragsydere har stø et os igennem mange år. I disse år, hvor mange fonde går over l projektorienteret stø e frem for direkte stø e, er vi overordentligt taknemmelige for denne trofasthed. Heldigvis er der også nye bidragsydere, som har meldt sig, og i 2015 påbegyndte Foreningen blandt andet et partnerskab med Arbejdsmarkedets Feriefond, som gjorde os i stand l at sende 117 familier på sommerferie i det danske sommerland. Det er et samarbejde, som vi håber, vil fortsæ e mange år frem i den. Asta og Jul. P. Justesens Fond, Louis Petersens Legat, Hempel Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Augus nusfonden, Direktør, Civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond og Fabrikant Chas. Otzens Fond vedbliver med at yde store bidrag l Foreningens arbejde, hvilket vi er meget glade for. I alt stø ede 54 virksomheder, fonde og legater Foreningens arbejde i 2015, og vi er meget taknemmelige for alle bidrag - store som små. Uden disse kunne vi ikke hjælpe de mange udsa e enlige forsørgere og deres børn. Foreningens årelange samarbejde med Louis Petersens Legat har i 2015 set en delvis omlægning af bevillingspraksis, idet vi nu kan yde legater l de aku e ansøgninger, mens de øvrige indenfor Legatets bevillingsområde skal inds lles e er foreningens screening. De e er et merarbejde for os, men giver sam dig mulighed for at inds lle vores ansøgere l lidt større uddelinger i lighed med vores samarbejde med Erikema Legatet. Vi vil gerne beny e lejligheden hér l at sige tak l alle, som stø er vores arbejde. Enhver krone gør en stor forskel for de mange udsa e enlige forsørgere, som hvert år søger foreningen om hjælp l at skabe en bedre hverdag med og for deres børn. I fællesskab løser vi akut opståede problemer og økonomiske udfordringer. Med jeres bidrag sikrer vi de mange udsa e børn en bedre og tryggere opvækst, med færre afsavn og bedre be ngelser for udvikling og inklusion. Tak for Jeres forståelse for vores arbejde og for jeres stø e! 16

17 Ændringer i sekretariatet I 2015 så vi også ændringer i sekretariatet. Vi må e desværre sige farvel l foreningens medarbejder Jonna Mahler, som valgte at gå på e erløn. Jonna lø ede mange vig ge opgaver i Foreningen, foruden bogholderiet, og hun er savnet. Til gengæld har vi sagt goddag l Jesper Pilegaard, som ud over at hjælpe l med sekretariatets daglige opgaver skal lø e en række udviklingsopgaver, der skal være med l at bære foreningen ind i frem den. Ydermere har vi ha Linda Belardo i jobtræning i en 6 mdrs. periode, hvilket har været en stor hjælp på den administra ve side. Vi vil derfor takke Linda for hendes indsats bl.a. med forbehandling af de mange julehjælpsansøgninger, som vi modtog. Ligeledes har vi ha hjælp fra frivillige i det direkte brugerre ede arbejde, idet vores frivillige socialrådgiver Anja Holgaard har bistået os gennem hele året med rådgivning og behandling af legatansøgninger, såvel som frivillig Michael B. Johansen, der som dligere bankmand, har hjulpet med behandling af julehjælpsansøgningerne. Der skal l begge lyde en stor tak for denne frivillige indsats, der har været medvirkende l, at Foreningen, med vores knappe personalemæssige ressourcer, kan behandle de mere end 2300 årlige ansøgninger, som vi modtager. Gennem denne fælles indsats sikrer vi, at vore ansøgere oplever sig set og hørt i dialogen, uanset den foregår i skri eller tale. Sam dig er det også vig gt for os, at vi forvalter de midler, vi modtager fra vore bidragsydere økonomisk ansvarligt, hvorfor foreningen også i 2015 har ha fokus på at nedbringe vores administra onsomkostninger mest muligt. De e er blandt andet sket ved at reducere teleomkostninger, porto og forsikringer for herigennem at sikre, at de donerede midler bruges l gavn for vore ansøgere, om det er gennem rådgivning eller ved bevilling af et legat. Foreningens økonomi 2015 blev igen et travlt år for foreningen og med nye opgaver i samarbejdet med AFF. Der blev i årets løb behandlet ansøgninger om økonomisk stø e l enlige forsørgere og deres børn. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen l Stø e for Mødre og Børn, samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rosentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Som dligere beskrevet modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder, såvel som medlemskon ngenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. Foreningen har i regnskabsåret uddelt kr mod kr i Heraf udgjorde ferieprojektet med Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) en uddeling på kr Årets resultat e er legatuddelinger er 0, idet dligere års hensæ elser, der blev modtaget dec l uddeling i 2015 med i alt kr , er indgået i resultatet. Foreningens egenkapital udgør kr pr

18 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Gager, projekter Kontoromkostninger Revision m.v Årets uddelinger Hensat til senere uddeling 0-28 Anvendt i året - hensat fra tidligere år Årets resultat 0 0 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2015 Anonym Arbejdsmarkedets Feriefond Augus nusfonden O o og Gerda Bings Mindelegat Skibsreder Carsten Brebøls Almenny ge Fond Børnelegatet af Cappelens Legat 300 Aase og Ejnar Danielsens Fond Dyssegaards Sogns Menighed 3000 Erikema legatet (Thune) William Hugo Evers Fond Max Foodgaard Fonden Fonden af Gerda og Hans Frederiksens Mindelegat

19 Astrid Goldschmidts Legat Hannes Fond Tømrermester Mar n Hansen Harders Fond 2000 Ville Heises Legat Hempel Fonden Hindsgavls Fond Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat Intern A/S Irma Fonden, Carl Schepler og hustrus Legat Heinrich og Laurine Jessens Fond Asta og Jul P. Justesens Fond Frederik og Emma Kragh s Mindelegat Kirks Fond/Lego Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Linex Fonden Direktør, civiling. Aage Louis-Hansens Mindefond Lund & Bugges Legat Margrethegaardens Legat Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoine e Møllers Fond Novo Gruppen - Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen Nordea Fonden Generalkonsul Jens Olsens Fond O con Fonden Fabrikant Chas. Otzens Fond Louis Petersens Legat Poli ken Fonden Henry og Mary Skovs Fond Fonden Julius Skrikes S else Socialministeriet/Socialstyrelsen De Spannjerske legater Sparekassen Nordjyllands Fond Simon Spies Fonden Dir. K.Steinmans Fond STG - Scandinavian Tobacco Groups Gavefond Toyota Fonden Tuborgfondet Vemmeto e Kloster Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond Øs ernes Forening Øvrige gavegivere I alt 68 har bevilget

20 Mener du ligesom vi at socialt og økonomisk udsa e enlige forsørgere og familier skal have muligheder for at sikre deres børn en tryg og god opvækst, så hjælp os med at gøre en forskel, som medlem eller med en gave! Foreningen l Stø e for Mødre og Børn er meget a ængigt af bidrag fra vore medlemmer samt private. Vi modtager hvert år mange dona oner, som vi glædeligt bruger på at gøre en ak v forskel for de forsørgere, vi er i kontakt med. Men vi har også brug for medlemmer, der har lyst l at bakke op om vores sociale arbejde og l at skabe rammerne for gode børneliv. Hvis du har lyst l at vide mere om Foreningen eller at stø e vores arbejde, kan du besøge os på vores hjemmeside, hvor du også kan læse mere om medlemskab af Foreningen og gavedona oner. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf CVR facebook.com/morbarn Reg.nr Kontonr MobilePay:

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2014 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation, og

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Downtown News. Kreative Lova. I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag!

Downtown News. Kreative Lova. I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag! Downtown News Kreative Lova I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag! Girly Studio = Girly Time! Girly Studio er et super sejt sminke-studie og frisørsalon i én! De sæ er dit

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Estland: Tak for nødhjælpen

Estland: Tak for nødhjælpen Nyhedsblad Nr. 56 August 2011 Estland: Tak for nødhjælpen Side 6 Rumænien: Hjælp i rette tid Side 4 Krise: Giv håb til de håbløse Side 3 Litauen: Ungdommen rejser! Side 5 Mennesker i NØD har brug for din

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Pas cu pas,- et skridt ad gangen.

Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Udlandspraktik er en fantastisk måde at opleve et andet land. Man møder landets kultur, normer og historie på en helt anden måde, og man oplever det hele på tæt hold Derudover

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE ONSDAG DEN 27. APRIL 2016 Sted: Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Kulturhuset, Frode Jakobsens Plads 4, 1., 2720 Vanløse Tid: kl. 18.30 til kl. 20.30

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2011 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2012 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011 Formanden har ordet Siden sidst Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000 stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil

Læs mere

Nyhedsbrev august 2013

Nyhedsbrev august 2013 Nødhjælp til Ukraine Hele familien Sevruykov Nyhedsbrev august 2013 Det nye børnehjem, smukt og færdigt. JOY * Jessie Marcher * Majvænget 9 * 2740 Skovlunde Tlf.+ 45 2342 8077 joyukraine@mail.dk * www.joy-aid.org*

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Skole. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Skole. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Skole Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Skole-Sex.indd 1 15/01/13 11.47 Ida i 6. klasse har afleveret en stil,

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter Når katastrofen rammer Vejledning til temaer og elevaktiviteter 0.-3. klasse Indhold 3 Til underviseren 4 Skole 6 Nødhjælp 7 Leg og tryghed 8 Fold og klip Til underviseren Aktiviteterne handler om nødhjælp

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN ( Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede Mødre og Foreningen til Hjælp for enligtstillede, nødlidende Kvinder med Børn, senere Mødrehjælpen)

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. JANUAR 2016.

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. JANUAR 2016. BERETNING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. JANUAR 2016. Året 2015 har for Hjerneskadeforeningen Thisted Mors været meget anderledes end den plejer. Vi har ikke mulighed for at søge fonde hjem Rl børnekursus

Læs mere

Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes

Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes Når du får det at vide Når man får konstateret diabetes bliver man chokeret, ked af det, trist, vred, bekymret eller en hel masse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC program, som kan forbedre både din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC program, som kan forbedre både din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC program, som kan forbedre både din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean Petersen

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre.

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre. Bilag Status på Børnehuset Ligesom andre samfundsmæssige strømninger er også det sociale arbejde med børn og familier underlagt skiftende retninger. I vækstårene i 90 erne var der politisk vilje og ønske

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Studienummer: 12309. Ditterosenberghansen@gmail.com. Praktik fra til: dd.mm.år: 01.02.2013-31.07.2013. Institutionens kontakt e- mail og evt.

Studienummer: 12309. Ditterosenberghansen@gmail.com. Praktik fra til: dd.mm.år: 01.02.2013-31.07.2013. Institutionens kontakt e- mail og evt. Studerendes navn: Ditte Rosenberg Hansen Studienummer: 12309 E-mail.: Ditterosenberghansen@gmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 2 praktikperiode Praktik fra til: dd.mm.år: 01.02.2013-31.07.2013 Institutionens

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Fredensborg gæstelokale

Fredensborg gæstelokale Fredensborg gæstelokale Dagplejens karakteristika bibeholdes i det daglige Fra projektets start ønskede dagplejerne, at gæstelokalet skulle ligge i deres legestue, hvilket blev imødekommet. Det kan konstateres,

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Det er mig en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret 2012. Horslunde Realskole har igen i 2012 fortsat

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

MIN VEN ER ALBINO. om en svagtseende dreng

MIN VEN ER ALBINO. om en svagtseende dreng MIN VEN ER ALBINO om en svagtseende dreng MIN VEN ER ALBINO om en svagtseende dreng 1.udgave Udgivet af: Dansk Forening for Albinisme www.albinisme.dk kontakt@albinisme.dk Redaktion: Susan Poulsen, Karina

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere