Immaterialrettens særlige procesformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Immaterialrettens særlige procesformer"

Transkript

1 Immaterialrettens særlige procesformer

2

3 Fredag 22. august kl Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark Korreferent: advokat Erla S. Árnadóttir, Island Debatleder: advokat Oluf Engell, Danmark Advokat Oluf Engell, Danmark: Velkommen til sessionen om immaterialrettens særlige procesførelse. Som I sikkert har set i programmet, er referenten professor, dr.jur. Thomas Riis, Handelshøjskolen i København, og korreferenten højesteretsadvokat Erla Árnadóttir. Dette sessionsmødet er organiseret på samme måde som i de andre. Først starter referenten med i kort form at gengive de teser eller synspunkter, som han har redegjort for i det skriftlige referat, som nogle sikkert har læst, og som andre får highlights af i forelæggelsen her. Det tager et kvarters tid. Så får korreferenten ordet i lidt længere tid, for der foreligger ikke noget indlæg endnu. Med det som vi har fået lov at se på forhånd, så er der god plads til debat mellem de to synspunkter, men det vil vise sig. Når korreferenten har haft sit indlæg, bliver ordet frit. Man melder sig heroppe og får udleveret en mikrofon, og så må man tale så tydeligt, som man kan, navnlig os fra Danmark, så langsomt, som vi kan, så vi opnår det, der er formålet, nemlig meningsudveksling og ikke bare uforståeligt sprog. Indlæggene skal ikke være alt for lange. Hvis man nærmer sig de 10 min., så bliver vi urolige heroppe og kommer ned og henter vores mikrofon. Der er ikke nogen undergrænse, og jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet kritiseret for, at deres indlæg var for kort. Men nu først til professor Thomas Riis. Professor, dr.jur. Thomas Riis, Danmark: Baggrunden for dette sektionsmøde er, at der er vedtaget nogle særlige processuelle regler, der alene gælder på immaterialretsområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at immaterialretten gennem det sidste årti eller to er blevet styrket via de materielle immaterialretsregler. Der er forskellige meninger om, hvor vidt dette er fornuftigt eller ej. Om den materielle immaterialret er for stærk eller for svag, vil jeg ikke forholde mig til men blot notere, at syns punkterne er stærke både blandt de, der er for, og de, der er imod en stærk immaterialret. Efter den løbende styrkelse af den materielle immaterialret har det næste skridt været at effektivisere retshåndhævelsen af immaterial rettig heder. Dette har indtil videre skabt immaterialrettens særlige procesformer, som vi kender i dag.

4 340 Thomas Riis Et andet forhold man kan notere sig i forbindelse med effektivisering af retshåndhævelsen af immaterialrettigheder er forskellige såvel nationale som internationale initiativer med henblik på at skærpe strafsanktionen for immaterial retskrænkelser. Situationen er den, at der har været (og måske til dels stadig er) en ret klar politisk målsætning om at styrke retspositionerne for indehavere af immaterialrettigheder. Og til at opfylde denne målsætning er der 3 metoder: - Styrke de materielle regler - Effektivisere de civilprocessuelle regler - Skærpe strafsanktionen Mit synspunkt er, at blandt disse tre metoder er effektivisering af de processuelle regler den mest uheldige. Dette gælder for så vidt både de civilprocessuelle og straffeprocessuelle regler. Ikke desto mindre er det i dag en realitet, at der gælder særlige civilprocessuelle regler på immaterial rets området. Og dem må vi jo så forholde os til. Det, som forhandlinger i dag vel bør dreje sig om, er, om der er holdbare begrundelser for civilprocessuelle særregler på immaterialretsområdet. Jeg tvivler på det, så min overordnede tese er, at det ikke er tilfældet. Derudover har jeg opstillet tre underordnede teser, som støtter den overordnede tese. Det skal forstås således, at hvis man accepterer, at de underordnede teser er korrekte, så støtter det rigtigheden af den overordnede tese: Effektivisering af civilprocessen sker på bekostning af de centrale hen syn bag civilprocessen herunder øger risikoen for procesmisbrug. Effektivisering af civilprocessen skaber større retsusikkerhed i grænse fladerne til andre juridiske områder. Det civilprocessuelle proportionalitetsprincip har en forholdsvis større betyd ning på immaterialretsområdet, hvilket bidrager yderligere til retsusikker hed. Det er fælles for disse underordnede teser, at de forudsætter, at en effekti visering af civilprocessen, som vi har oplevet på immaterial rets områ det, har nogle utilsigtede bivirkninger (eller skade virkninger) i form af risiko for procesmisbrug, retsusikkerhed og fragmentering af retten. Hvis der ikke var utilsigtede bivirkninger med civilprocessuelle særregler på immaterial retsområdet, så havde de ikke været specielt problematiske. Så når jeg forholder mig skeptisk til immaterialrettens særlige procesformer, så beror det på en klar forudsætning om, at der er utilsigtede bivirkninger. Teserne tager udgangspunkt i det for så vidt fuldstændig ukontroversielle synspunkt, at civilprocessen skal tilgodese forskellige bagvedliggende hensyn, som i det store hele kan samles under følgende overskrifter: Effektivitetshensyn, som indebærer, at en person (inden for rimelig tid) skal have mulighed for at håndhæve sine materielle rettigheder. Retssikkerhedshensyn, som indebærer en vis grad af forudsigelighed og et princip om lighed i den retlige behandling af ensartede tilfælde. I rets sikker heds hensynet ligger også et princip om symmetri i den forstand, at parterne i en konkret retssag som hovedregel bør have retlige hjælpemidler af samme styrke til rådighed til brug for understøttelse af deres påstande.

5 Immaterialrettens særlige procesformer 341 Ressourcehensyn. Ressourcehensynet har dels en privat dimension dels en samfundsmæssig. Og det indebærer for det første, at personers adgang til rets håndhævelse m.v. ikke må være urimeligt byrdefuld, og for det andet at de samfundsmæssige omkostninger ved retshåndhævelse ikke må være urimeligt store. Med andre ord skal omkostningerne ved civilprocessen stå i rimeligt forhold til fordelene herved fra både et privat og et samfundsmæssigt perspektiv. Immaterialrettens særlige procesformer har alene været motiveret af effektivitetshensynet på bekostning af de øvrige hensyn navnlig retssikkerhedshensynet. Legislativt bør der foretages en afbalancering af disse forskellige hensyn, og det mener jeg ikke har været tilfældet i forbindelse med de særlige procesformer på immaterialretsområdet. Selvom det måske kan lyde lidt kynisk, er det egentlig helt evident, at det er meningsløst at indrette retssystemet med henblik på, at alle overholder alle retsregler i alle situationer. Det kan måske nok være ønskværdigt. Men det vil være alt for ressourcekrævende at iværksætte den overvågning og kontrol, der er nødvendig for at identificere alle de retsstridige handlinger, der finder sted, samt at stille de nødvendige retsmidler til rådighed for retshåndhævelsen. Den realistiske målsætning er derfor, at der blot skal være en rimelig grad af retshåndhævelse og sanktionspres, der gør, at borgerne i det store hele respekterer reglerne. Så udgangspunktet må klart være, at det forhold, at der forekommer retsstridige handlinger på et bestemt retsområde i dette tilfælde at der forekommer immaterialretskrænkelser ikke i sig selv er en tilstrækkelig begrundelse for processuelle særregler. Det næste spørgsmål er imidlertid, om antallet af immaterialretskrænkelser er så stort, at det kan begrunde særregler. Jeg mener ikke, at man uden videre kan sige, at forekomsten af et stort antal retsstridige handlinger kan begrunde særregler. Det afgørende må være, om de retsstridige handlinger har en alvorlig karakter dvs. om de har særligt store samfundsskadelige virkninger. Når man f.eks. færdes her i København vil man se et stort antal cyklister, og rigtig mange af disse cyklister overholder ikke færdselsreglerne. Alligevel er der ikke nogen politisk vilje til at gøre noget ved det, fordi lovløsheden blandt cyklister ikke har særligt store samfundsskadelige virkninger. Jeg tror såmænd nok, at de fleste herunder politikere, ville sætte stor pris på, at de københavnske cyklister overholdt færdselsreglerne, men det kan simpelthen ikke betale sig at gøre noget ved det. Kan man sige det samme om immaterialretskrænkelser? Der forekommer immaterialretskrænkelser (navnlig ophavsretskrænkelser) i ret stort omfang. Men de skadevirkninger, som opstår, er de så alvorlige, at det kræver civilprocessuelle særregler? Effekten af immaterialretskrænkelser, som ikke kan håndhæves, er, at rettighedshaverne mister en økonomisk indtjening, som de er berettigede til efter den materielle immaterialret. Det er selvfølgelig et problem for den konkrete rettighedshaver, der mister indtjening, men er det også et samfundsmæssigt problem? For at der er tale om et samfundsmæssigt problem, må det kræve, at rettighedshavernes indtjening skades i en sådan grad, at der ikke er tilstrækkelige incitamenter til at frembringe nye op findel ser, værker, design og oparbejde nye stærke forretningskendetegn. Hvis

6 342 Thomas Riis det sker, vil vi opleve økonomiske problemer og stagnation i de immaterial retligt baserede brancher. Der er vel ikke noget, der tyder på, at de immaterialretligt base rede brancher generelt set skulle have særlige, strukturelle økonomiske problemer. Enkelte brancher har økonomiske problemer f.eks. musik branchen men der er ikke tegn på, at alle immaterialretligt baserede brancher som helhed skulle have det svært. Den materielle immaterialret er som nævnt blevet styrket gennem det seneste årti eller to. Denne udvikling har været båret frem af en politisk opfattelse af, at det er vigtigt og godt for samfundet at have en meget stærk immaterialretsbeskyttelse. Nu er det som om, at denne opfattelse er ved at ændre sig i hvert fald på, ophavsrettens område. Kommissionen, udsendte i juni måned i år en Grønbog om Copyright in the Knowledge Economy, der lægger op til en ændring af direktivet om ophavsret i informationssamfundet (Infosoc-direktivet) med henblik på at tillade flere indskrænkninger i ophavs retsbeskyttelsen. Noget tilsvarende har Kommissionen tidligere startet en de bat om, en mulig ændring af direktivet om retlig beskyttelse af databaser navnlig om den stærke sui generis-beskyttelse af databaser, som direktivet ind førte, er velbegrundet. Når det spørgsmål bliver rejst, hænger det sammen med, at man har konstateret, at databaseindustrien har vokset kraftigere i USA end i Europa, selvom den retlige beskyttelse af databaser i USA er forholdsvis svag (væsent lig svagere end den europæiske beskyttelse). Disse initiativer kan man synes om, hvad man vil. Jeg nævner dem blot som eksempler på, at der (nu også hos Kommissionen) er tvivl om, hvor stærk immaterialretten egentlig bør være, og tvivl om, at man måske er gået lidt for langt, i bestræbelserne på at skabe en stærk immaterialret. Når der er en sådan tvivl, bør man efter min vurde ring være endnu mere tilbageholdende med at vedtage civilprocessuelle sær regler, som har til formål at skabe stærkere retspositioner for rettigheds havere. Denne anbefaling af tilbageholdenhed med at vedtage civil processuelle særregler beror som nævnt på, at der er utilsigtede virkninger ved disse sær regler. Og det er vigtigt at være opmærksom på disse bivirkninger. Derfor kan man opstille nogle ønsker til fremtidig ændring/harmonisering af civil processen: 1. Civilprocessen bør så vidt muligt bevare sit enhedspræg (ingen frag men tering) 2. Risikoen for procesmisbrug bør altid overvejes 3. Civilprocessens symmetrikrav bør genoplives Jeg kalder det ønsker, fordi det er nogle hensyn, som efter min vurdering ikke har indgået (eller i hvert fald kun indgået i meget begrænset omfang) ved indførelsen af de nye procesformer i immaterialretten. Ønsket om, at civilprocessen så vidt muligt bevarer sit enhedspræg, indebærer, at man så vidt muligt bør undgå regelvarianter, som vi nu ser det på immaterial rets området således at der ikke oparbejdes en særlig immaterialretlig procesret. Det ville i givet fald skabe en fragmentering af retten, som komplicerer retsanvendelsen i unødig grad. For når immaterialrettens særlige procesregler skal anvendes, skal de ikke bare forstås i sammenhæng med de almindelige procesregler, men også i sammenhæng med de materielle immaterialretsregler. Og det vil alt andet lige bidrage til større retsusikkerhed.

7 Immaterialrettens særlige procesformer 343 Procesmisbrug vedrører den situation, hvor processen bruges til at skade modparten med selve processen. Det er altså ikke processens udfald (men selve processen), der skader modparten. Jo lettere adgang der er til retsmidler, og jo mere indgribende disse retsmidler er, des større risiko for procesmisbrug. Og det er netop denne situation, der kendetegner immaterialrettens særlige procesformer, idet der er indført lettere adgang til retsmidler og forholdsvis indgribende retsmidler. Det er ikke muligt at kvantificere, hvor stor risikoen for procesmisbrug egentlig er. Men procesmisbrug er et reelt problem på immaterialretsområdet. Vi har de senere år set på patentrettens område, at såkaldte patenttrolde skader virksomheder ved at iværksætte retsmidler eller true med det på grundlag af patenter af tvivlsom gyldighed eller tvivlsom udstrækning. Der bør være en ligevægt mellem de retsmidler, der står til rådighed for to parter i en tvist både med hensyn til omfang og styrke af retsmidlerne. Dette er et helt fundamentalt retligt princip, der bl.a. kommer til udtryk i den Euro pæi ske Menneskerettighedskonvention. Asymmetrien mellem parterne er imid ler tid blevet forstærket af immaterialrettens nye procesformer. Dette kommer tydeligst til udtryk i forbindelse med den nye bestemmelse (Rets hånd hævel sesdirektivets art. 15) om, at det kan bestemmes, at retsafgørelser skal offent lig gøres på den krænkende parts regning. En part, der frifindes for en krænkel ses påstand, kan imidlertid ikke begære retsafgørelsen offentliggjort på den tabende parts regning, hvilket ellers kunne være særdeles relevant, hvis sagsanlægget havde karakter af procesmisbrug. Effektiviseringen af civilprocessen på immaterialretsområdet har skabt nogle retssikkerhedsmæssige problemer. Jeg mener ikke, at der på dette om råde er fundet en rimelig balance mellem civilprocessens effektivitets hensyn og retssikkerhedshensyn. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der nu ikke længere er et civilprocessuelt sikkerhedsnet på immaterial rets områ det, der skal forhindre de værste retssikkerhedsmæssige problemer. Men dette proces su elle sikkerhedsnet er stort set begrænset til procesrettens proportio na litets princip. Immaterialrettens særlige procesformer lægger op til en mere aktiv anvendelse af proportionalitetsprincippet. Om det vil ske, må tiden vise. Med den nuværende retsstilling viser det sig, at proportionalitetsprincippet har forskellig betydning i de enkelte nordiske lande. Det har f.eks. ingen større praktisk betydning i Danmark, men derimod en reel betydning i Sverige. Der må dog være en klar forventning om, at der i den nærmeste fremtid vil opstå større usikkerhed om betydningen af proportionalitetsprincippet. Jeg synes egent lig, at civilprocessen er alt for vigtig til, at man fra lovgivers side bør overlade den centrale civilprocessuelle afbalancering til et generelt, fleksibelt og usikkert princip som proportionalitetsprincippet. Advokat Erla S. Árnadóttir, Island (på dansk): Kære debatleder, referent, kære mødedeltagere. Jeg vil takke referenten for et velfremført og velunderbygget indlæg.

8 344 Thomas Riis Referentens hovedargument for sin tvivl om berettigelsen af særlige regler for håndhævelse af reglerne indenfor immaterialretten er, at han vil bevare ensartetheden i den civile proces. Jeg vil i mit indlæg fremføre den opfattelse, at de særlige procesregler, som retshåndhævelsesdirektivet foreskriver, tjener samfundsmæssige interes ser og har været nødvendige for at sikre, at de materielle rettigheder får reel betydning. Referenten har opstillet nogle teser. Jeg vil også gerne have lov til at opstille nogle teser: Krænkelser af immaterialrettigheder udgør et stort samfunds mæssigt problem. Immaterialrettigheder har voksende betydning for samfunds udvik lingen. Graden af krænkelser af immaterialrettigheder er enorm, og den vokser stadig. For at de materielle regler om immaterialrettigheder skal have betydning, er det nødvendigt, at der etableres regler om en effektiv retshåndhævelse af reglerne. Indehavere af immaterialrettigheder har ikke samme mulighed for at få viden om, hvornår der finder en krænkelse af deres rettigheder sted som inde havere af retsgoder af materiel karakter, fx fast ejendom og løsøre. Sammenligning med andre retsområder: Retssystemet har gradvis ændret sig i takt med ændringer i samfundet. Hvis ændringer af procesreglerne er nødvendige for at fremme en håndhævelse af immaterialrettigheder, så skal vi indføre sådanne ændringer, for så vidt de ikke fører til, at andre legitime interesser krænkes. Tese 1: Immaterialrettighedernes samfundsmæssige betydning For det første vil jeg gerne kommentere referentens påstand om, at det er uklart, om krænkelser af immaterialrettigheder udgør et særlig stort samfunds mæssigt problem. Jeg er af den opfattelse, at der foreligger klart bevis herfor. Det kan man se af mængden af omsætning af varer og tjenesteydelser med tilknytning til immaterialrettigheder og af graden af krænkelser af immaterial rettigheder. Det kunne være godt, hvis man kunne påvise betydningen for samfundet af ophavsrettigheder ved at sige, at en vis procentdel af nationalproduktet stammer fra ophavsrettigheder. Forholdene er imidlertid ikke helt så simple, men det er dog muligt at henvise til forskellige kilder i forbindelse med betydningen af ophavsrettigheder. I 2007 blev der foretaget en undersøgelse i nogle lande i Asien: Japan, Korea, Kina, Vietnam, Malaysia og Indien om, i hvilket omfang en bedre lovgivning omkring immaterialrettigheder havde ført til en øget økonomisk vækst. De faktorer, der blev målt, var bl.a. antallet af ansøgninger og regi strering af rettigheder, om der var sket en stigning i antallet af brugerlicenser og indtægter af licenser, og om der var sket en stigning i udenlandske investeringer. Resultaterne viste en tydelig forbindelse mellem øget betydning af immaterialrettigheder og økonomisk vækst. 1 1 Impact of the Intellectual Property System on Economic Growth, article_0032.html.

9 Immaterialrettens særlige procesformer 345 I en undersøgelse af betydningen af immaterialrettigheder for værdien af firmaer i USA har det vist sig, at værdien af immaterialrettigheder i de største virksomheder er vokset fra 25% i 1984 til 64% i Dette indebærer, at to tredjedele af værdien af de største virksomheder i USA er immaterial rettigheder. 2 Virkningen af krænkelser af ophavsrettigheder viser sig for det første hos forfattere og andre indehavere af rettigheder, i musikbranchen hos komponi ster, tekstforfattere og udgivere, i softwarebranchen hos producenter af soft ware, i mecidinalbranchen hos producenter af medicin, og hvad angår ulov lige efterligninger af produkter hos designere af brugskunst, produkt designere og producenter af brugskunst, og de viser sig også hos producenter af alle former for forbrugsprodukter, der i væsentlig grad bygger deres markeds føring på goodwill over for deres varemærker. Jeg finder det indlysende, at samfundet lider skade, når disse parter lider skade. Skaden består i mindre kreativitet og konkurrenceevne, færre nye jobs, tabt skatteprovenu og i nogle tilfælde trusler mod sikkerheden. (Dette gælder især ved efterligninger af medicin.) Det er vigtigt, at man gør sig omfanget af krænkelser af immaterial rettigheder klart. Hvis vi først ser på piratprodukter i manifest form, ligger det nærmest for at se på den mængde produkter, som EU s toldmyndigheder konfiskerer. I 2004 blev 104 millioner eksemplarer piratprodukter konfiskeret i EU og i millioner. 3 Kun mellem 1 og 2% af de konfiskerede produkter er luksus produkter, de fleste er husholdningsprodukter. Det er skræmmende, hvis det er korrekt, at 5-7% af omsætningen udgøres af piratprodukter. 4 Softwareproducenternes forbund foretager hvert år en undersøgelse af, hvor stor en andel af softwaren i pc ere der er ulovlig. Andelen varierer fra land til land, men den var i gennemsnit 36% i Pladebranchens internationale organisation, IFPI, har beregnet at den årlige omsætning for piratdistribution af musik kan anslås til 4,3 milliarder US-dollars. 6 Disse tal viser os, at krænkelser af immaterialrettigheder er rettet mod mange forskellige typer beskyttede interesser. De vedrører ikke blot vare mærke forfalskning og piratprodukter af mærkevarer. Jeg tror, at vi må konklu dere, at det drejer sig om et enormt samfundsmæssigt problem, der virkelig er behov for at bekæmpe. Tese 2: Nødvendigheden af en effektiv retshåndhævelse Jeg er nu kommet til min anden tese: Nødvendigheden af en effektiv retshåndhævelse. I det store og hele er der ikke voldsomt delte meninger om ind holdet af 2 Robert J. Shapiro and Nahm Pham: Economic Effects of Intellectual Property-Intensive Manufacturing in the United States, July 2007, 3 I 2004 blev 104 millioner eksemplarer piratprodukter konfiskeret i Europaunionen, i 2006 var det 120 millioner, EU-kommissionens rapport KOM/2005/ Politiken 13. april Business Software Alliance, 6 IFPI,

10 346 Thomas Riis indehavernes rettigheder. I vores diskussion skal vi imidlertid vurdere, om det er forkert, at der til dels findes særlige retsmidler til hånd hævelse af immaterialrettigheder, der ikke findes til håndhævelse af andre rettig heder. Mit svar herpå er, at det er nødvendigt for, at de materielle regler om immaterialrettigheder kan have betydning, at der også findes regler om en effektiv retshåndhævelse af reglerne. Tese 3: Om mulighederne for konstatering af krænkelse af immaterial rettigheder Det er ikke nødvendigt med en udførlig redegørelse for at sammenligne måden at udnytte immaterialrettigheder på i dag med den måde, de blev ud nyt tet på for nogle årtier siden. Vi ved alle sammen, at indførelsen af kopie rings teknik og video og til sidst udviklingen af den digitale verden har givet os en mængde nye muligheder for brug af immaterialrettigheder. Mens omsæt ningen af disse goder er vokset støt, er der samtidig sket det, at ophavs manden så at sige er kommet længere på afstand af konsumenten. I dag sker udnyttelsen i høj grad, uden at der findes noget direkte kontraktforhold mellem indehaveren af rettighederne og brugeren. Det er nødvendigt at huske på, at immaterialrettigheder har en anden karakter end retsgoder af materiel art. Forskellen må siges at ligge i, at mange personer kan bruge immaterialrettigheder ved det samme gode (fx et musik værk) på samme tidspunkt, mens goder af materiel art kun kan bruges af én person eller én enhed ad gangen. Immaterialrettighedernes karakter medfører derfor, at det næsten er umuligt for rettighedshaveren at blive klar over, i hvilken grad der har fundet en krænkelse sted. Dette er naturligvis særlig påfaldende i den digitale verden, hvor der findes muligheder for fremstilling af en gigantisk mængde eksemplarer. De nye regler om bevis er et svar på disse forhold. Tese 4: Andre retsområder Min fjerde tese drejer sig om sammenligning med andre retsområder. Der er især to forholdsvis nye retsområder, jeg vil gøre opmærksom på. Disse områder har faktisk udviklet sig i takt med ændringerne i samfundet. For det første kan man betragte retsgodet kapital. Kapitalbesiddere be skyt tes (i det mindste indirekte) via reguleringer af finansmarkedet. For det andet kan man henvise til konkurrencemæssige interesser hos virksomhederne på de respektive markeder. Deres interesser varetages så at sige af Konkurrencestyrelsen. Selv om konkurrenceretten af karakter er et sæt retsregler af offentligretslig karakter, er det klart, at denne mekanisme beskytter virksomhederne. Angående kapitalmarkedet består lovgivningen, der beskytter kapital ejere, først og fremmest i, at Finanstilsynet har muligheder for kontrol af finansvirksomheder og i, at der på dette område opretholdes en forbruger beskyttelse, idet finansvirksomhederne har en omfattende informationspligt. En sammenligning mellem retsmidlerne ved formodede overtrædelser af konkurrencelovgivningen og retsmidlerne ved formodede overtrædelser af imma terialrettighederne er måske endnu mere nærliggende, fordi Konkur rence styrelsen har hjemmel til husundersøgelser og beslaglæggelse af doku menter. Denne hjemmel blev for Islands vedkommende udvidet i 2005 ved implementeringen af Forordning (EF)

11 Immaterialrettens særlige procesformer 347 nr. 1/2003. Efter ændringerne har EFTA-tilsynsmyndigheden omfattende hjemmel til ransagning af islandske virksomheder, også hjemme hos ledere, direktører og andre medarbejdere, hvis der foreligger begrundet mistanke om, at der findes bøger eller andre doku menter vedrørende efterforskningens genstand der. Tese 5: Afvejning over for andre legitime interesser I den femte og sidste del af mit indlæg vil jeg forsøge at analysere nogle punkter, som er vigtige for den nødvendige afvejning af interesser mellem de relevante parter angående udnyttelsen af de nye retsmidler. Hensigten med indførelsen af retshåndhævelsesdirektivet var at gøre det lettere for indehavere af ophavsret at håndhæve deres rettigheder. For at man kan have økonomisk fordel af ophavsrettigheder, skal reglerne om sanktioner for overtrædelse af de materielle rettigheder være stabile, og der skal findes proces suelle midler til at håndhæve rettighederne. Det, man bør huske på ved indførelse af særlige procesformer, er, at retssikkerheden sikres, og at de, som de nye løsninger er rettet mod, har ret til at forsvare deres legitime interesser. Jeg ville meget gerne høre synspunkter i den efterfølgende debat om, hvorvidt de nye procesmidler i direktivet på en eller anden måde har vist sig for vidtgående, eller om at den, som midlerne er rettet mod, ikke har kunnet forsvare sine interesser. Så vidt jeg kan se, tager reglerne rimeligt hensyn til den, de er rettet mod. Det ville også være af betydning, om man under debatten kunne kommentere, om implementeringen af direktivet i nogen tilfælde har været for vidtgående i forhold til dem, som midlerne er rettet mod. Af de løsninger direktivet indeholder, er der sikkert to hovedforhold, der indebærer mest nyt: På den ene side reglerne om bevis og ret til information og på den anden side reglerne om offentliggørelse af domme. Direktivets art. 6, 7 og 8 om bevis og oplysningspligt Jeg vil hovedsagelig drøfte direktivets bestemmeler i artikler 7 og 8. Hvad angår løsningen i artikel 7 om foranstaltninger til sikring af bevis materialer, anser jeg det for indlysende, at den bestemmelse er et stort retligt frem skridt for rettighedshavere. I Island har det ikke vist sig effektivt at udføre efterforskning af kræn kel ser af ophavsrettigheder ved at lade politiet fremskaffe bevismaterialer. Måske er det et særligt islandsk problem, og man kan sandelig betvivle, at disse forhold i sig selv berettiger den type af civil bevissikringsregel, vi taler om. Jeg mener imidlertid, at man bør tænke på, at det er overordentlig vanske ligt for rettighedshaveren at anvende nogen midler overhovedet, hvis politiet ikke rea ge rer på de anmeldelser, der indgives. Reglerne om fremskaffelse af bevis materialer er en gunstig reaktion på de forhold. Det er ikke let at forestille sig en lovgivning, der forpligter politimyndighederne til at reagere på anmel del ser fra rettighedshavere. I Island har ophavsretsloven længe indeholdt regler om privat påtale parallelt med offentlig påtale. For at kunne forfølge et krav om straf er det nødvendigt, at rettighedshaveren er i besiddelse af tilstrækkelige beviser. Hvad enten det er hensigten at anlægge en civil sag, hvor der kræves straf

12 348 Thomas Riis eller at anlægge en erstatningssag, er der større sandsynlighed for at opnå retshåndhævelse nu, hvor man kan anvende hjemlen til at fremskaffe bevis på grundlag af de nye regler. Eksempler på dette kan være sager vedrørende ulovlig brug af software eller ulovlig distribution med fildelingssystemer. Det er korrekt som anført af referenten, at lovovertrædelsen ikke behøver at være af en bestemt størrelsesorden, for at løsningen kan anvendes. Det er imidlertid sådan, at rettighedshaveren skal stille en garanti, inden der foretages noget. Garantien forfalder, hvis der opstår erstatningsansvar ved indgrebene. Der gælder altså tilsvarende forhold som ved fogedforbud, der har eksisteret i årevis. Rettighedshaveren forpligter sig til at anvende bevismaterialerne; ifølge islandsk lov skal han anlægge sag inden fire uger. Referenten mener (og det har han fremhævet i forbindelse med påbud, men efter min mening er hans syns punkter også aktuelle for bevisoptagelse), at der ikke er en balance mellem parternes interesser. Han peger på, at den, der uden grund udsættes for sådanne indgreb, ikke har ret til erstatning for ikke-økonomisk skade, mens rettigheds haveren har ret til erstatning for den slags skade, hvis der viser sig at foreligge en krænkelse. Her foretages imidlertid en sammenligning af to forskellige ting. For der opstår jo ofte en ikke-økonomisk skade ved overtrædelse af ophavsret, mens det kan være svært at se, hvordan den, som foranstaltningerne er rettet mod, kan gøre krav om erstatning for ikke-økonomisk skade. Direktivet påby der imidlertid, at han skal have et krav om erstatning for økonomisk tab. Artikel 8 i direktivet drejer sig om ret til oplysninger. Denne bestemmelse har været kritiseret, fordi den kan føre til, at der indhentes oplysninger om en tredjeparts forhold i forbindelse med distributionskanaler. Jeg vil gerne i den forbindelse påpege, at en part i en sag i mange tilfælde fremlægger bevis mate ri ale, der oplyser om et tredjepartsforhold. Det sker så med sagspartens vilje, men uden at tredjeparten er blevet spurgt. Jeg kan ikke se, at der er stor forskel på disse situationer. Jeg vil også påpege, at oplysninger om distributionskanaler kan være yderst vigtige for rettighedshaveren for at standse yderligere distribution af piratprodukter på andre markedsområder. Det er yderst kostbart for en rettighedshaver at skaffe sig retslige løsninger i mange lande, og oplysninger om distributionskanaler kan muligvis fremskynde, at distri butio nen og i mange tilfælde også produktionen af piratprodukterne standses. Jeg vil også påpege, at artikel 8 udelukkende omhandler virksomhed, som foregår i kommerciel målestok. Artikel 8 er særlig relevant i forhold til piratvirksomhed, men den kan også få en stor betydning for bekæmpelsen mod ulovlig fildelingsvirksomhed. Jeg er bekendt med, at der i Sverige er fremlagt et lovforslag, som pålægger accessleverandører en pligt til at opsige et abonnement, hvis det gentagne gange bruges til ulovlig fildelingsvirksomhed. Det er mit indtryk, at dette forslag er for vidtgående i henhold til privatlivets fred. Direktivets art. 15 om offentliggørelse af domme Reglen om offentliggørelse af domme kan ikke være at gå den skyldige for nær. I det moderne informationssamfund er domme i vidt omfang tilgængelige på

13 Immaterialrettens særlige procesformer 349 domstoles hjemmesider, og medierne følger godt med i, hvilke domme der afsiges. Der er intet, der forhindrer, at domme eller oplysninger om sagers udfald offentliggøres på initiativ af medierne. Indtil direktivet indførte bestemmelser om offentliggørelse af domme, havde rettighedshaveren tillige altid ret til selv at offentliggøre en sådan dom. Regler om beskyttelse af privatlivets fred forhindrede det ikke. Der er ingen forskel på en sådan offentliggørelse og enhver anden ytring; hvad der siges om dommen må bare ikke være æreskrænkende. Det nye i direktivets bestemmelse er kun, at offent lig gørelsen skal ske på den skyldiges bekostning. Jeg vil gøre opmærksom på, at bestemmelsen kun er en hjemmel til domstolene, ikke en forpligtelse. Derfor kan jeg ikke se, at denne hjemmel er i modstrid med nogen principper om ukrænkelighed eller på nogen måde er et overgreb mod den skyldige, og jeg kan ikke være enig med referentens synspunkt om, at den er en slags kamu fleret straffebestemmelse. Min konklusion er, at direktivet i sig selv ikke medfører fare for ulovlig indtrængen i legitime interesser hos dem, der begår krænkelse af immaterial rettigheder. Jeg er også nået til den konklusion, at det ikke er nødvendigt at operere med uniforme civilprocessuelle regler. Jeg håber, at jeg med mit indlæg har gjort opmærksom på forhold, der giver grund til en drøfteftelse i den følgende debat, og jeg glæder mig til at høre synspunkterne fra dem, der deltager. Advokat Oluf Engell, Danmark: Så er ordet nogenlunde frit. Man kan vælge at låne mikrofonen, eller man kan tale fra rektors talerstol. Valget er frit. Betingelsen for at få adgang til en af disse to måder er, at man siger sit navn, giver os en seddel med sit navn, så vi kan notere det ned og få det stavet rigtigt. Assistant Professor, dr.jur. Marcus Norrgård, Finland: Jag vill tacka referenten och korreferenten för intressanta inlägg. Jag håller med referenten helt och hållet när han säger att direktivet är dåligt. Men jag tror att korreferenten har en poäng i när hon säger att det inte kränker de grundläggande rättigheterna under förutsättning att EG-domstolen och de nationella domstolarna tar sitt ansvar och upp balan serar sanktionsdirektivet, som betonar effektivitet mycket ensi digt. Men jag tycker att EG-domstolens Promusicae-dom visar att dom stolarna kanske är villiga att ta sitt ansvar och inse att förutom effektivitet så finns det också andra hänsyn. Frågan om fragmentering. Jag ser kanske inte fragmenteringen som så farlig. Fragmentering kan vara ett sätt att höja på yrkeskunskapen, det kan vara ett sätt för de nationella domstolarna att skaffa sig den nöd vändiga yrkeskunskap inom immaterialrätten som upplevs som ett svårt rättsområde. Åtminstone tycker jag att vi i Finland har upplevt vissa problem med att de allmänna domstolarna kanske inte har haft tillräcklig sakkunskap och vi håller på och för en diskussion i Finland om man

14 350 Thomas Riis borde överföra de immaterialrättsliga ärendena till en specialdomstol eller en specialavdelning inom de allmänna domstolarna. Så jag ser kanske inte fragmenteringen som en risk, mera som en möjlighet för ökad yrkeskunskap. Immaterialrättsintrångens samhälleliga betydelse. Vi måste skilja mellan piratverksamhet och tvister, d.v.s. sedvanliga tvister mellan konkurrenter. Det är möjligt att också de här tvisterna mellan konkurrenterna har ökat och det kan hända att där finns vissa särskilda behov men sanktionsdirektivet startade som en process mot pirat verksamhet. Men sen när det slutligen godkändes så gäller det alla sorter av intrång. Där finns ågon slags obalans, man har kanske inte beaktat de här olika typerna av intrång på det sätt som man borde ha gjort. Tack. Advokat Nikolaj Linneballe, Danmark: Nikolaj Linneballe, advokat fra København. Jeg vil egentlig bare komme med en enkelt bemærkning vedrørende effektiv retsbeskyttelse, og jeg er helt enig i referentens bemærkning om, at det vi ser i disse overtrædelsessager, specielt i København, efter vi fik implementeret det nye kapitel i retspleje loven, det er en form for slaraffenland for rettighedshavere til at få adgang til kon kurrenters databaser eller distributionskanaler, som også korreferenten refe rerede til, på et ganske spinkelt grundlag. Netop i den brydning mellem, hvad skal der til for at få adgang til denne information, er der blevet ofret noget, specielt i domstolenes bevis bedøm melse, på, hvornår man giver adgang til disse informationer. Jeg tror, det er meget vigtigt, som vi også hørte fra referentens side, at vi ikke ofrer den uniformitet, vi har i civilprocessen, blot fordi der er tale om immaterialretlige krænkelser. Dette er ikke noget specielt. Immaterialretten er et almindeligt juridisk område og ikke et område, som vi blot, når vi hører immaterialret, skal give en masse ekstra rettigheder. Det synes jeg er nødvendigt, og derfor er jeg også enig i referentens bemærkninger herom. Professor Palle Bo Madsen, Danmark: Tak. Palle Bo Madsen, Århus Universitet. Jeg vil gerne følge op på det, som referenten indledte med at sige, at immaterialretten og nok ikke mindst ophavsretten gennem de senere årtier har været udsat for en øget materiel beskyttelse. Der er kommet flere og bredere rettigheder. Flere og bredere rettig heder medfører automatisk flere krænkelser. Jo mere man indskrænker folks albuerum og udfoldelsesmuligheder, jo mere uundgåeligt er det, at nogen kommer til at træde ved siden af og overtræde reglerne. Flere krænkelser fører automatisk til en efterspørgsel efter bedre retsmidler, bedre retshåndhævel ses midler, for at imødegå disse krænkelser. Det mener jeg er helt naturligt, og det mener jeg er helt legitimt. En vis rimelig efterlevelsesgrad af alle regler er ønskelig. Helt firkantet kan man næsten sige, at hvis rets ordenen ikke ønsker at håndhæve de retsregler, de vedtager, så burde de ikke vedtage dem. Min pointe er ganske simpelt, at hvis man vil bevare procesrettens enhedspræg, som re-

15 Immaterialrettens særlige procesformer 351 ferenten advokerer for, så er man simpelthen nødt til at se det i sammenhæng med de materielle rettigheders udstrækning og justere dem ned på et rimeligt leje, som kan håndteres med de gængse proces- og håndhævelsesmidler. Der er en uundgåelig sammenhæng mellem den materielle ret og den processuelle ret. Så har jeg en enkelt ekstra kommentar til en bemærkning fra korreferenten, som helt korrekt påpeger, at der også er særegne proces- eller hånd hævel ses regler på andre områder, herunder konkurrenceretten. Men der er en vigtig for skel mellem konkurrenceretten og immaterialretten, nemlig at konkurrence retten er en udpræget offentlig ret. Den bliver håndhævet af offentlige myndig heder. Hvorimod immaterialrettigheder pr. definition er formue rettig heder og håndhæves alt overvejende civilretligt og i civilprocessens former, og derfor er den risiko for procesmisbrug, som referenten nævner, klart større og bør tages mere alvorligt, når vi taler om de særegne håndhævelsesmidler, som immaterialretten byder på, end tilfældet er, når vi taler om konkurrenceretten og andre områder, hvor der også findes særlige procesregler. Tak. Universitetslektor Eric Bylander, Sverige: Tack! Jag får tacka referenten och korreferenten för mycket intressanta presentationer. Jag ser på det här området framförallt som processualist. Jag sysslar alltså med allmän processrätt och då är det inte svårt att förstå att jag sympatiserar med referentens utgångspunkt, att det man gör här är att hota processrättens enhet och att jag ser detta som ett allvarligt hot. Kanske är det inte på just det specifika området så olyckligt att man frångår vissa grundläggande processuella principer, men ett par andra områden bekymrar mig. Det ena är att man kan föra argumentationen vidare på ett nationellt plan och säga: Om immaterialrätten är specialbehandlad på det här viset så skall vi också kunna specialbehandla det ena efter det andra området, som anses vara särskilt skyddsvärt. Man öppnar så att säga portarna på det nationella planet. Sedan har vi det större problemet, att EU har frångått principen om medlemsstaternas processuella anatomi. När man anser att den materiella rätten inte är tillräckligt slagkraftig så har man här öppnat för att göra något åt processrätten. Och det innebär att man får en fragmentarisering som är hämtad från EU. Den innebär att EU lägger sig i på alla rättsområden, inte bara de materiella utan också de processuella, så att man inte får någon riktigt fast punkt. Om man skall bemöta det här, utan att ta till alltför radikala medel, så får man från den nationella lagstiftarens sida känna ett ansvar för exempelvis processrättens integritet. Man får göra en kontroll av de förslagna medlen mot de nationella systemen och fråga sig: När vi nu måste införa de här tvångsmedlen på immaterialrättens område, kan det inte vara befogat att införa dem generellt? Med en kraftig och kanske specificerad proportio nalitets princip kan rentav alla civilrättsliga anspråk komma i fråga för sådana här medel. Men det är ett bekymmer, åtminstone från svensk sida, att man lägger sig platt. Lagstiftaren gör bara det man måste och ställer inte frågan: Är det så att vi kanske med lika goda skäl skulle kunna genomföra det här generellt?

16 352 Thomas Riis Jag vill avsluta med en fråga till referenten. Jag förstår inte riktigt när Du säger att man skulle vara förhindrad att skapa symmetri i systemet på grund av att det här är minimikrav. Menar Du, att om man skulle skapa symmetri så skulle man bryta mot direktivets krav? Tack! Regeringsrådet Anna-Karin Lundin, Sverige: Jag heter Anna-Karin Lundin och kommer från Sverige. Om jag uppfattade korreferenten rätt är han bekymrad över hur vi i Sverige tänker implementera artikel 8.. Det förslag som nu finns, går ut på att en domstol som har konstaterat en kränkning ska den kunna förelägga den som har gjort kränk ningen att informera om distributionskanaler och ursprung. Man an vänder termen informationsföreläggande. Frågan är omdiskuterad och rege ringen har inte lagt fram någon proposition ännu, men arbetet är på gång och det sägs att propositionen kommer snart. Ett särskilt problem i det här sammanhanget är att ett informationsföreläggande kan leda till att den som har rätt att få information får information om mer än det han eller hon bör veta, till exempel om andras företagshemligheter. Och i den delen är det väldigt svårt att göra någonting med tanke på den svenska sekretesslagstiftningen. Ett förslag som har kommit och som jag har varit med om att arbeta fram går ut på att den som använder sådan information på ett obehörigt sätt ska kunna bli skadeståndsskyldig (SOU 2008:63). Tack. Advokat Oluf Engell, Danmark: Der må jo være nogen, som også har eksempler fra praksis, hvordan reglerne fungerer godt eller dårligt. Det kan man overveje, om det kan indgå i diskussionen enten fra Norden eller uden for Norden. Det er jo regler, sådan som jeg forstår det, som i vidt omfang er importeret på dåse fra Amerika, men det kunen måske være interessant at høre. Advokat Carsten Bo Nielsen, Danmark: Advokat Carsten Bo Nielsen her fra København. Når jeg tager ordet, er det af flere grunde. Først vil jeg gerne takke referenten for et indlæg, som har givet rigtig godt stof til eftertanke, i hvert fald for mig. Jeg må også samtidig takke korreferenten og må sige, at jeg er faktisk fuldstændig enig med det, korreferenten har sagt. Der er nogle enkelte ting i referentens indlæg, som jeg godt vil bringe op. Inden jeg gør det, vil jeg for dem, der interesserer sig for emnet, henvise til, at denne diskussion drejer sig i høj grad om nogle emner, som vi også diskuterede for 6 år siden i Helsingfors. Jeg kan henvise til de glimrende indlæg, der var ved diskussionerne for 6 år siden i Helsingfors. Referenten anfører i sit papir omkring retssikkerhedshensynet, at det tillige må inde bære et princip om symmetri i den forstand, at parterne i en konkret rets sag som hovedregel bør have retlige hjælpemidler af samme styrke til rådig hed til brug for understøttelsen af deres påstande. Lige allerførst når man læser det, tænker man, at det er jo oplagt rigtigt, og så begynder man at tænke skridtet videre. Det er da også rigtigt i civile retssager, i tvistemål. Der kan vi alle sammen være enige om det.

17 Immaterialrettens særlige procesformer 353 Men når vi går over i selve tvangs fuldbyr del sen i det fogedretlige regi, begynder det at være vanskeligt at sige, at der skal være retsmidler af samme styrke, og disse regler har karakter af tvangsfuldbyrdelse i det fogedretlige regi på samme måde, som at det er tvangs fuldbyrdelse, hvis en person er dømt til at betale et beløb og ikke betaler det frivilligt. Så er det vanskeligt at sige, at kreditor og debitor skal have retlige midler af samme styrke, når man sidder i fogedretten, og der skal foretages udlæg i en fast ejendom. Det andet, som jeg vil påpege, er, at når man går videre i indlægget og når hen til bevissikringsreglerne, og det er dem, jeg interesserer mig for, for det er dem, jeg ved mest om, da jeg var med til at lave de regler, vi har i Danmark. På side 444 skriver referenten Formålet med disse bestemmelser er at give mulighed for en tvangsmæssig fremskaffelse af bevis for mulige krænkelsers omfang, ved at rekvirenten kan kræve adgang til den formodede krænkers bogføringsmateriale, ordresedler, computere og lignende. Da vi udformede reglerne i Danmark, lagde vi vægt på, at i alle de situationer, hvor der kunne være tale om erhvervshemmeligheder hos den potentielle krænker, og man skulle foretage undersøgelser, f.eks. af regnskabs materiale og bogførings materiale, at så var det ikke rekvirenten, der fik adgang til det, men en neutral uafhængig trediepart, typisk en revisor an taget af fogedretten, der skulle foretage undersøgelsen og komme med en rapport lige netop om det, som sagen drejer sig om, så der ikke blev afsløret andre forretningsforhold over for rekvirenten. Hvis vi går videre i papiret, føler jeg, at der bliver malet med lidt for bred pensel i forhold til de farer, der kan være ved disse regler. Når man f.eks. på side 445 skriver, for så vidt angår det første spørgsmål må det overvejes, om bevissikringsreglerne er i overensstemmelse med det grund læggende princip om boligens ukrænkelighed, som dette bl.a. kommer til udtryk i den europæiske menneskerettigheds kommis sions artikel 8. Et af de hensyn, der kan begrunde indgreb i boligens ukrænkelighed, er jo netop hånd hævelse af retten. Jeg kan sige, at da reglerne blev gennemført i Danmark, mente hverken Justitsministeriet eller Det Danske Center for Menneskerettig heder, at der var nogle problemer i forhold til den europæiske menneske rettig heds konvention i relation til de regler, der blev lavet omkring bevissikring. Jeg kan heller ikke se, der skulle være noget problem i forhold til CCPR, for det er i realiteten de samme regler, vi har der. Når vi går længere ned på siden, spørger referenten, om vi behøver disse bevissikringsregler, for de rigtig grove forbrydelser er jo strafbare, og der har vi adgang til straffeprocessuel ransagning. Der er jeg fuldstændig enig med korreferenten det sker selvfølgelig i meget grove sager, at politiet tager det op men realiteterne er, at politiets efterforskning i disse sager har ikke et omfang, der er tilstrækkeligt til at give beskyttelse. Man kan også rejse det langt friere spørgsmål, om hånd hævelsen af immaterialrettigheder på disse ekla tante overtrædelser hensigts mæssigt og ressourcemæssigt bør lægges på det offentligt finansierede politi, eller om byrden ikke mere rimeligt bør lægges på de rettighedshavere, som er interesserede i at få varetaget deres rettigheder. Jeg håber, at dette også kan give anledning til lidt yderligere debat, og jeg må skuffe ordstyreren ved, at jeg ikke kan bidrage nærmere med praktiske eksempler, men det håber jeg, andre vil gøre efterfølgende. Tak.

18 354 Thomas Riis Advokat Oluf Engell, Danmark: Når jeg rejser spørgsmålet om praktiske eksempler, er det fordi, når man drøfter det generelt, kan man henvise til meget vigtige teknologiske ene rettig heder, som er af stor betydning for hele verden, og når man så ser, hvordan reglerne anvendes, og hvor de anvendes i hvert fald i Danmark så er det som den 16-årige, som downloader musik, som de ikke må, og distri bu erer den. Det dækker bredt, og man kunne spørge, om man skal have de samme regler for angreb på medicinske patenter og på ulovlig fotokopiering af skole- eller andre bøger og musik. Man kan jo spørge, hvis man synes, at disse regler er så fortrinlige. Nu er det jo ikke en regel, men mange forskellige regler dels om at sikre bevis, og dels om det folkeopdragende i at kunne offentliggøre afgørelserne med navns nævnelse m.v. Hvis man synes godt om de regler, er det så noget, vi skal tænke på at udbrede til andre områder, skatteretten f.eks., hvor der godt kunne være brug for folkeopdragelse? Advokat Olav Willadsen, Danmark: Tak for det. Mit navn er Olav Willadsen. Jeg er advokat i Glostrup her i Danmark. Der har ikke meldt sig nogen med praktiske eksempler, og jeg vil komme med et enkelt beskedent praktisk eksempel, hvor jeg prøvede på at få adgang til en, der efter vor vurdering havde brudt reglerne og taget min klients immatrielle rettigheder. Det var stort set umuligt at få fogedretten til at rykke ud, og der var alle muligheder for, at krænkeren kunne fjerne de ting, som var beviser, så vi fik nogle fine erklæringer til fogedbogen om, at de sandelig ikke havde gjort noget, at de ikke ville gøre noget, og det var så det. Det kan vi så bruge, hvis der på et tidspunkt dukker noget op igen. Min erfaring en be ske den erfaring på dette punkt er, at fogedretterne på det punkt er lige så in effektive, som hvis en debitor afgiver en insolvenserklæring og siger, at han ikke ejer noget. Prøver man på at gå dem nærmere på klingen, siger dommerfuldmægtigen, at debitor jo udtalte sig under strafansvar, og sagen er dermed slut. Jeg mener, at fogedsystemet i mange tilfælde, for privatpersoner, er særdeles ineffektivt. Jeg kan oplyse, at stort set alle de sager, hvor der er truffet afgørelser om tort for ulovlige fogedforretninger, er fogedforretninger begæret af stat og kommuner. Pantefogeder kan gå meget hårdere til værks end fogedretten gør for private kravhavere og nogle gange over stregen. Tak. Advokat Oluf Engell, Danmark: Tak for det. På et eller andet tidspunkt får referenten og korreferenten i omvendt rækkefølge måske ordet til at kommentere det, der er sagt, eller ud dybe et synspunkt, de er kommet i tanke om. Det er tanken, at det får de først, når vi har udtømt debatten fra salen. Det er nu, man skal overveje, om man vil sige noget, delagtiggøre os andre i erfaringer eller synspunkter. Hvis ikke får korreferenten ordet først. Referent: professor, dr.jur. Thomas Riis, Danmark: Der er nogle stykker i salen, der har problematiseret mine synspunkter om, at der bør være et symmetrikrav i civilprocessen. For det første, som jeg nævnte, kommer dette

19 Immaterialrettens særlige procesformer 355 princip til udtryk i den europæiske menneskerettigheds konvention, så der er ikke noget kontroversielt i det. Når det skal imple men te res, kan man helt korrekt komme i nogle situationer, hvor det kan være svært at finde ud af, hvordan man sikrer denne symmetri eller ligevægt mellem rets midlerne, der skal stå til rådighed for parterne. Med dette forbehold vil jeg fastholde synspunktet om, at de nye procesregler på immaterialretsområdet bidrager til en yderligere asymmetri. Til det spørgsmål, der blev stillet, hvor vidt direktivet forhindrer, at man genskaber symmetrien på nationalt plan, mener jeg klart, at svaret må være ja. Det gør det, fordi det er et minimums direktiv, og minimumskravet knytter sig til rettighedshaverens beskyttelse. Så det mener jeg klart, det gør. Der er jo eksemplet med reglen i direktivets artikel 15 om offentliggørelse af retsafgørelser. Der mener jeg helt klart, at det ikke er muligt for en national lovgiver at give den påståede krænker, der frifindes, mulighed for at begære retsafgørelsen offentliggjort på den tabende parts regning. Direktivet forhindrer dette. Korreferenten var inde på det, jeg har skrevet i mit referat om erstatningsmuligheden. Det er mit synspunkt, at den mulighed, der er, for at kræve erstatning for uberettiget forbud - er ringere end muligheden for at kræve erstatning for en immaterial retskrænkelse. Det hænger sammen med, at der med retshåndhævel ses direktivet er indført en harmoniseret bestemmelse for erstatning ved immaterial retskrænkelser, som bl.a. gør, at man kan lægge vægt på krænkerens gevinst. Den tilsvarende situation i forbindelse med et uberettiget forbud ville så være, at rekvisitus kunne kræve erstatning for den gevinst, som rekvirenten har opnået ved ned læggelse af forbudet. Den mulighed er der ikke. Der gælder de almindelige erstat ningsregler, hvorefter erstatning udmåles i overens stemmelse med det lidte tab, som er godtgjort. Det er en højst relevant situation, hvis der er tale om to konkurrenter, der kæmper om det samme marked. Der bliver nedlagt forbud mod den ene virksomhed. Efter et stykke tid viser det sig, at forbudet er ube rettiget. I en sådan sag vil rekvirenten helt klart have fået en gevinst i for bindelse med det uberettigede nedlagte forbud. Så det er i allerhøjeste grad relevant. Jeg mener også, at retshåndhævelsesdirektivet vil forhindre, at en national lovgiver indfører en lignende mulighed for den rekvisitus, som får anerkendt, at forbudet var uberettiget. Den mere over ordnede problemstilling om enhed eller fragmentering i procesretten kan jeg forstå, der er meget for skellige synspunkter om. Det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg har en præference for enhed ud fra en simpel filosofi om, at vi behøver ikke at gøre det mere besværligt end højst nødvendigt. Det bliver mere besværligt, hvis vi får en række særregler inden for de forskellige områder. Det betyder selvfølgelig ikke, at der kan være nogle situationer, hvor man skal se frag mentering eller særregler som en mulighed og ikke som en risiko. Det er jeg principielt enig i, hvis der er tale om tilstrækkeligt store problemer. Det kender vi fra straffe rettens område, der har man også vedtaget ret vidtgående særregler, hvis noget opleves som et stort samfundsmæssigt problem. Så man skal være åben over for muligheden. Det fører så tilbage til, om immaterialretskrænkelser er et så stort samfundsmæssigt problem, at det kan begrunde særregler. På det punkt bliver vi nok ikke enige. Tak.

20 356 Thomas Riis Advokat Oluf Engell, Danmark: Tak for det. Dermed er vi færdige med mødet. Tak for vældigt gode indlæg fra referent og korreferent, som har vist en stor spændvidde i syns punkter. Tak for indlæg fra salen. Det har vi været glade for. Vi har nu skaffet os 5 min. ekstra frikvarter. Tak for i dag.

Thomas Riis. Immaterialrettens særlige procesformer

Thomas Riis. Immaterialrettens særlige procesformer Thomas Riis Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Professor (mso), dr.jur. Thomas Riis, Danmark Immaterialrettens særlige procesformer er i Europa navnlig knyttet

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Bemærkninger til enkelte dele af lovudkastet

Bemærkninger til enkelte dele af lovudkastet 3. november 2017 Fælles høringsbidrag fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer til lovudkast om forretningshemmeligheder (implementering af direktivet om forretningshemmeligheder) Vi støtter

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R)

FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R) FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R) 26. oktober 2011 ROULETTE-RETTEN Immaterialretlige fogedforbudssager er ofte

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Tak for indbydelsen til at holde et oplæg om det her vigtige felt. Hvis jeg skulle give mit oplæg en overskrift, ville den lyde:

Tak for indbydelsen til at holde et oplæg om det her vigtige felt. Hvis jeg skulle give mit oplæg en overskrift, ville den lyde: Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 197 Offentligt Lektor ph.d. Trine Baumbach, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Oplæg til dialogmødet den 10. september 2014. Tak for indbydelsen til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere