Forretningsdokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdokumenter"

Transkript

1 Forretningsdokumenter

2 Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C licens abonnement og Office Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics C og Office 365 abonnement betales der forud for oprettelse og de første 3 måneder af abonnements perioden. Ved manglende betaling af abonnementet er IT Effect forpligtiget til at informere hosting udbyder om manglende betaling af abonnementet med henblik på at suspendere adgangen til de hostede produkter grundet misligholdelse denne aftale. 2 Bindingsperiode og abonnement fornyelse Minimumsbindingsperioden er 6 mdr. Ønsker køber at opsige sit abonnement, skal det ske med et varsel på løbende md dage før udløb af en 6 mdr. periode. Efter de første 6 måneder fornyes abonnementet automatisk hver 3. måned i slutningen af abonnementsperioden, ved fremsendelse af faktura. Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt til denne e mailadresse: 3 Udstyr, systemer og forbindelse Det forudsættes, at køberen som minimum har det nødvendige IT udstyr til at afvikle Microsoft Dynamics C optimalt. IT Effect tager ikke ansvar for ydelsesevnen af køberens IT udstyr, eller om dette IT udstyr er forenelig med Microsoft Dynamics C Det forventes, at den anvendte browser er opdateret, og at der er den nødvendige båndbredde på internetforbindelsen til at afvikle Microsoft Dynamics C Køber accepterer, at tilgængeligheden af Microsoft Dynamics C kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk, ISP, elektroniske, computer, kommunikationsproblemer eller svigt, og at IT Effect ikke er ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt. 4 Underleverandører På udvalgte produkter bruger IT Effect underleverandører IT Effect generelle salgs og leveringsbetingelser 1 Generelt Såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt parterne i mellem er disse almindelige forretningsbetingelser gældende for alle tilbud, ordre, salg og leverancer. 2 Indgåelse af aftale Aftalen er indgået, når IT Effect A/S har modtaget en bekræftelse fra kunden på levering af varer og ydelser specificeret i det seneste tilbud. Med mindre kunden protesterer straks, udgør indholdet af aftalen det, der står i tilbuddet. Det gælder dog ikke, hvis der er fejl i tilbuddet, som kunden har eller burde have opdaget, fx en trykfejl i købesummen eller produktnavne. Licenser, oprettelse og moduler betales ved indgåelse af aftalen. Timer og undervisning betales efter afholdelse. 3 Tilbud Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for IT Effect A/S, såfremt skriftlig aftale herom foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende 14 dage fra tilbudsdato. 4 Afbestilling og ændringer Køber kan annullere eller ændre en ordre efter skriftlig godkendelse fra IT Effect A/S. IT Effect A/S kan påberåbe sig ret til at forlange fuld dækning af alle udgifter, som er afholdt og som efterfølgende måtte opstå. 5 Licensbetingelser Leveringsbetingelser vil fremgå af afgivet tilbud. Leveringstiden er, hvor intet andet er anført, altid i forhold til dato for tilbudsaccept. IT Effect A/S vil altid gøre det yderste for at leve op til den lovet leveringstermin. Skulle uheldet være ude, håber vi på forståelse herfor, men tager intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Levering af programmeringsopgaver foregår ved overgivelse af programmel via IT Effect A/S s ftp, på e mail eller datamedie. Installation af programmel påhviler kunden og leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader ved installation af programmel. Levering sker ab IT Effect A/S adresse medmindre andet er aftalt. Det påhviler kunden at forsikre produktet fra tidspunktet for risikoens overgang, og indtil den aftalte købesum er erlagt. Risikoen for produktet overgår ved leveringen. Leveringstidspunktet er det tidspunkt hvor alle de produkter, der er angivet i tilbuddet, er leveret. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid. 6 Betalingsbetingelser Alt salg er Netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt partnerne imellem. Enhver betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Hvis betalingsfristen overskrides, har IT Effect A/S ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,. Kunden har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning. Udebliver betalingen i mere end 30 dage fra forfaldsdatoen, kan IT Effect A/S ophæve aftalen og kræve det leverede tilbage. IT Effect A/S kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Kunden betaler samtlige transportomkostninger ved levering af produktet til kundens adresse, herunder forsikring. Eventuelle udlæg samt udgifter til rejser, broafgifter og ophold betales særskilt. 7 Reklamationsret Kunden er forpligtet til at teste det leverede umiddelbart efter leveringen. Inden for de første 14 dage efter levering kan kunden vederlagsfrit få rettet eventuelle fejl i det tilrettede programmel hos IT Effect A/S. Fejl der indberettes efter den ovennævnte 14 dages reklamationsperiode, betragtes som nyudvikling og afregnes efter forbrugt tid med de til enhver tid gældende timesatser. Programmering og andet udviklingsarbejde, der udføres direkte på kundens installation, er ikke omfattet af ovenstående reklamationsperiode. Ved denne type opgaver skal kunden ved udviklingsarbejdets afslutning teste og godkende det udførte arbejde. Eventuel reklamation skal således ske straks efter arbejdets afslutning. Se i øvrigt afsnit 13 Garantibestemmelser. IT Effect A/S påtager sig ikke ansvaret for fejl og mangler i standardprogrammel, ej heller for 3. parts programmel. Salgs og leveringsbetingelser er gældende fra januar 2015, Copyright IT Effect A/S, januar Salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle køb af produkter og konsulentydelser hos IT Effect A/S. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

3 8 Ansvarsbegrænsning IT Effect A/S er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, fejlbehæftede data, følge tab, forøget intern arbejdsindsats samt omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse eller som følge af forsinket levering. 9 Returnering af varer Varer kan kun blive returneret ved forudgående aftale med IT Effect A/S. Forsendelsen skal være grundigt dokumenteret, ligesom en oversigt over det totale antal af returnerede varer og al dokumentation skal være vedlagt. Ufuldstændige returvarer accepteres ikke. Alle varer der af køber returneres til IT Effect A/S, skal være indpakket i originalemballage således, at de vender tilbage til IT Effect A/S i salgbar stand og uden udgifter for IT Effect A/S. Forsendelse sendes fragtfrit for IT Effect A/S, altså for kundens egen regning og risiko. Ved returnering af varer kan IT Effect A/S forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Varer, som er specielt fremstillet til køber, eller er skaffevarer kan ikke returneres. Dette gælder også specialudviklet software samt kundelicenseret software. 10 Priser Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. IT Effect A/S fakturerer ydet konsulentassistance til en fast timesats. Timesatsen er gældende inden for normal arbejdstid, som er mandag til og med torsdag er mellem kl og fredag mellem kl Konsulentassistance som ydes udenfor normal arbejdstid vil blive faktureret til forhøjede timesatser. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet mandag og til og med torsdag og på fredage vil blive tillagt 50 % af den gældende timesats. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet i weekender og helligdage samt i tidsrummet på hverdage vil blive tillagt 100 % af den gældende timesats. IT Effect A/S opererer med en mindste debiteringsenhed på ½ time. Kørsel, køre /rejsetid og eventuelle øvrige transportomkostninger, herunder broafgifter debiteres særskilt. Kørsel afregnes efter statens takster og køretid mellem kundens adresse og IT Effect A/S s adresse afregnes efter 50 % af den gældende timesats. IT Effect A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre på timesats og prisstruktur. Klippekort eller andre specialtilbud på assistance skal betales forud og har en gyldighedsperiode på maksimalt 12 måneder. Afregning sker pr. påbegyndt kvarter, jf. vilkår for klippekort. Se i øvrigt den til enhver tid gældende prisliste. 11 Ejendoms og ophavsret IT Effect A/S bevarer ejendomsretten til det solgte standardprogrammel efter lovgivningen herom, indtil den aftalte købesum er erlagt. Ved specialfremstillet programmel, hvor IT Effect A/S står som udvikler/leverandør af en brancheløsning eller vertikal erhverver kunden alene en brugsret til det leverede standardprogrammel og tilrettede programmel og til de i aftalen angivne antal brugere. IT Effect A/S bevarer således enhver rettighed til det leverede herunder ejendoms og ophavsretten til programmel, dokumentation og lignende. Ændringer i programmel, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra sikkerhedskopiering) er ikke tilladt. For standardprogrammel gælder endvidere rettighedsindehaverens licensbetingelser. På alle hostede ydelser gælder det at IT Effect anvender 3 parts leverandøre til levering af hostede ydelser. For gældende SLA betingelser henviser IT Effect til 3 parts SLA betingelser. 12 Overdragelse Licenstager, er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmerne eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredje mand uden IT Effect A/S s forudgående skriftlige samtykke. IT Effect A/S forbeholder sig ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand. 13 Garantibestemmelser IT Effect A/S er forpligtet til at afhjælpe fejl i det leverede produkt i 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Såfremt der er tale om udvikling af software vil fejl, som er meldt til IT Effect A/S inden 14 dage efter leveringstidspunktet blive rettet uden unødigt ophold. Fejl der er meldt til IT Effect A/S senere end 14 dage vil blive rettet for købers regning, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ændrer kunden, uden IT Effect A/S s skriftlige accept, i systemer, software, opsætning eller dokumentation, bortfalder samtlige garantier med øjeblikkeligt varsel. 14 Ansvar IT Effect A/S s ansvar i tilfælde af fejl fra IT Effect A/S s side begrænses til afhjælpning af disse fejl. IT Effect A/S kan i intet tilfælde belastes for købers driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer af serviceydelser m.m. Må køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af IT Effect A/S s forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles IT Effect A/S, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre IT Effect A/S ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået. IT Effect A/S s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligholdelse af en indgået ordre dækkes af køber. 15 Non disclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr IT Effect A/S bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, knowhow m.v. der er udviklet eller anvendt af IT Effect A/S til leverance af IT Effect A/S produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til IT Effect A/S i forbindelse med opfyldelse af aftalen må af IT Effect A/S kun benyttes til udførelse af sit virke for kunden. Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende non disclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale. 16 Tvister Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem IT Effect A/S og kunden. Eventuelle tvister søges løst ved retten i Viborg. Salgs og leveringsbetingelser er gældende fra januar 2015, Copyright IT Effect A/S, januar Salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle køb af produkter og konsulentydelser hos IT Effect A/S. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

4 Vi holder din IT i hånden! Forretningsdokumenter

5 Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra marts Telefon: Web: Silkeborg

6 Generelle salgs- og leveringsbetingelser Introduktion Følgende Forretningsbestemmelser er gældende for alle køb af produkter og konsulentydelser hos herefter benævnt. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 1

7 Indhold 1. GENERELT INDGÅELSE AF AFTALE TILBUD AFBESTILLING OG ÆNDRINGER LICENSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER REKLAMATIONSRET ANSVARSBEGRÆNSNING RETURNERING AF VARER PRISER EJENDOMS- OG OPHAVSRET OVERDRAGELSE GARANTIBESTEMMELSER ANSVAR NON DISCLOSURE, TAVSHEDSPLIGT, DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR TVISTER

8 1. Generelt Såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt parterne i mellem er disse almindelige forretningsbetingelser gældende for alle tilbud, ordre, salg og leverancer. 2. Indgåelse af aftale Aftalen er indgået, når har modtaget en bekræftelse fra kunden på levering af varer og ydelser specificeret i det seneste tilbud. Med mindre kunden protesterer straks, udgør indholdet af aftalen det, der står i tilbuddet. Det gælder dog ikke, hvis der er fejl i tilbuddet, som kunden har eller burde have opdaget, fx en trykfejl i købesummen eller produktnavne. Licenser, oprettelse og moduler betales ved indgåelse af aftalen. Timer og undervisning betales efter afholdelse. 3. Tilbud Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for, såfremt skriftlig aftale herom foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende 14 dage fra tilbudsdato. 4. Afbestilling og ændringer Køber kan annullere eller ændre en ordre efter skriftlig godkendelse fra. kan påberåbe sig ret til at forlange fuld dækning af alle udgifter, som er afholdt og som efterfølgende måtte opstå. 5. Licensbetingelser Leveringsbetingelser vil fremgå af afgivet tilbud. Leveringstiden er, hvor intet andet er anført, altid i forhold til dato for tilbudsaccept. vil altid gøre det yderste for at leve op til den lovet leveringstermin. Skulle uheldet være ude, håber vi på forståelse herfor, men tager intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Levering af programmeringsopgaver foregår ved overgivelse af programmel via s ftp, på eller datamedie. Installation af programmel påhviler kunden og leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader ved installation af programmel. Levering sker ab adresse medmindre andet er aftalt. Det påhviler kunden at forsikre produktet fra tidspunktet for risikoens overgang, og indtil den aftalte købesum er erlagt. Risikoen for produktet overgår ved leveringen. Leveringstidspunktet er det tidspunkt hvor alle de produkter, der er angivet i tilbuddet, er leveret. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid. 3

9 6. Betalingsbetingelser Alt salg er Netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt partnerne imellem. Der betales forud pr. kvartal. Enhver betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Hvis betalingsfristen overskrides, har ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,-. Kunden har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning. Udebliver betalingen i mere end 30 dage fra forfaldsdatoen, kan ophæve aftalen og kræve det leverede tilbage. kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Kunden betaler samtlige transportomkostninger ved levering af produktet til kundens adresse, herunder forsikring. Eventuelle udlæg samt udgifter til rejser, broafgifter og ophold betales særskilt. 7. Reklamationsret Kunden er forpligtet til at teste det leverede umiddelbart efter leveringen. Inden for de første 14 dage efter levering kan kunden vederlagsfrit få rettet eventuelle fejl i det tilrettede programmel hos. Fejl der indberettes efter den ovennævnte 14 dages reklamationsperiode, betragtes som nyudvikling og afregnes efter forbrugt tid med de til enhver tid gældende timesatser. Programmering og andet udviklingsarbejde, der udføres direkte på kundens installation, er ikke omfattet af ovenstående reklamationsperiode. Ved denne type opgaver skal kunden ved udviklingsarbejdets afslutning teste og godkende det udførte arbejde. Eventuel reklamation skal således ske straks efter arbejdets afslutning. Se i øvrigt afsnit 13 Garantibestemmelser. påtager sig ikke ansvaret for fejl og mangler i standardprogrammel, ej heller for 3. parts programmel. 8. Ansvarsbegrænsning er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, fejlbehæftede data, følge tab, forøget intern arbejdsindsats samt omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse eller som følge af forsinket levering. 9. Returnering af varer Varer kan kun blive returneret ved forudgående aftale med. Forsendelsen skal være grundigt dokumenteret, ligesom en oversigt over det totale antal af returnerede varer og al dokumentation skal være vedlagt. Ufuldstændige returvarer accepteres ikke. Alle varer der af køber returneres til, skal være indpakket i originalemballage således, at de vender tilbage til i salgbar stand og uden udgifter for. Forsendelse sendes fragtfrit for, altså for kundens egen regning og risiko. Ved returnering af varer kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter. 4

10 Varer, som er specielt fremstillet til køber, eller er skaffevarer kan ikke returneres. Dette gælder også specialudviklet software samt kundelicenseret software. 10. Priser Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. fakturerer ydet konsulentassistance til en fast timesats. Timesatsen er gældende indenfor normal arbejdstid, som er mandag til og med torsdag mellem kl og fredag mellem kl Konsulentassistance som ydes udenfor normal arbejdstid vil blive faktureret til forhøjede timesatser. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet mandag til og med torsdag og på fredage vil blive tillagt 50 % af den gældende timesats. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet i weekender og helligdage samt i tidsrummet på hverdage vil blive tillagt 100 % af den gældende timesats. Tilkald i forbindelse med akut behov for assistance uden for normal arbejdstid vil blive tillagt et opstartsgebyr svarende til 2 gange den gældende timesats. opererer med en mindste debiteringsenhed på ½ time. Kørsel, køre-/rejsetid og eventuelle øvrige transportomkostninger, herunder broafgifter debiteres særskilt. Kørsel afregnes efter statens takster og køretid mellem kundens adresse og s adresse afregnes efter 50 % af den gældende timesats. forbeholder sig ret til uden varsel at ændre på timesats og prisstruktur. Klippekort eller andre specialtilbud på assistance skal betales forud og har en gyldighedsperiode på maksimalt 12 måneder. Afregning sker pr. påbegyndt kvarter, jf. vilkår for klippekort. Se i øvrigt den til enhver tid gældende prisliste. 11. Ejendoms- og ophavsret bevarer ejendomsretten til det solgte standardprogrammel efter lovgivningen herom, indtil den aftalte købesum er erlagt. Ved specialfremstillet programmel, hvor står som udvikler/leverandør af en brancheløsning eller vertikal erhverver kunden alene en brugsret til det leverede standardprogrammel og tilrettede programmel og til de i aftalen angivne antal brugere. bevarer således enhver rettighed til det leverede herunder ejendoms- og ophavsretten til programmel, dokumentation og lignende. 5

11 Ændringer i programmel, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra sikkerhedskopiering) er ikke tilladt. For standardprogrammel gælder endvidere rettighedsindehaverens licensbetingelser. 12. Overdragelse Licenstager, er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmerne eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredje mand uden s forudgående skriftlige samtykke. forbeholder sig ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand. 13. Garantibestemmelser er forpligtet til at afhjælpe fejl i det leverede produkt i 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Såfremt der er tale om udvikling af software vil fejl, som er meldt til inden 14 dage efter leveringstidspunktet blive rettet uden unødigt ophold. Fejl der er meldt til senere end 14 dage vil blive rettet for købers regning, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ændrer kunden, uden s skriftlige accept, i systemer, software, opsætning eller dokumentation, bortfalder samtlige garantier med øjeblikkeligt varsel. 14. Ansvar s ansvar i tilfælde af fejl fra s side begrænses til afhjælpning af disse fejl. kan i intet tilfælde belastes for købers driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer af serviceydelser m.m. Må køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af s forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået. s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligholdelse af en indgået ordre dækkes af køber. 6

12 15. Non disclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, know-how m.v. der er udviklet eller anvendt af til leverance af produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow - herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til i forbindelse med opfyldelse af aftalen - må af kun benyttes til udførelse af sit virke for kunden. Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende non disclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale. 16. Tvister Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem og kunden. Eventuelle tvister søges i første instans løst ved voldgift. 7

13 Vilkår for hostingydelser Aftalevilkår er gældende fra januar Telefon: Web: Silkeborg

14 Vilkår for hostingydelser: Introduktion Disse vilkår gælder for de hostingydelser produkter og serviceydelser - leverer til kunden. Det samlede aftalegrundlag mellem og kunden består af disse vilkår, Service Level Agreement (SLA), samt den konkrete Aftale med kunden der beskriver hvem kunden er, hvornår aftalen træder i kraft, priser og de ydelser og produkter kunden har bestilt. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 1

15 Indhold 1. INDHOLD YDELSERNES OMFANG, IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PRISER OG FAKTURERING BETALING OG RYKKERPROCEDURE ÆNDRING AF FORRETNINGSVILKÅR OG PRISER ÆNDRING I PRODUKTER OVERDRAGELSE AF AFTALEN KONTAKTOPLYSNINGER SUPPORT PRODUKTER GENERELLE FORUDSÆTNINGER HOSTED REMOTE DESKTOP DEDIKERET SERVER (ADMINISTRATOR ADGANG) GLEMTE ADGANGSKODER BRUG AF SERVER- OG LINJEKAPACITET MASS-MAILING OG SPAM SCANNING OG PROPE TESTS LICENSERING EJENDOMSFORBEHOLD DATA KUNDENS ANSVAR KUNDENS KONTAKTOPLYSNINGER KRÆNKELSE AF RETSFORSKRIFTER OG ANDRES RETTIGHEDER

16 3.14 KUNDENS INDESTÅELSE DOMÆNER REGISTRERING ELLER FLYTNING AF DOMÆNENAVNE FORNYELSE AF DOMÆNENAVNS REGISTRERINGER DOMÆNENAVNE INDEHOLDENDE SPECIALTEGN DRIFT AF DOMÆNESERVICE UDENFOR ANSVARSOMRÅDE LEVERANDØRENS FORPLIGTIGELSE ANSVARSBEGRÆNSNING FEJL OG MANGLER VED PRODUKTER/YDELSER OPPETID DATABEHANDLING ØVRIGE FORHOLD FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT, RETTIGHEDER, DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR MISLIGHOLDELSE OPHØR AF AFTALEN TVISTER FORTOLKNING

17 1. Indhold 1.1 Ydelsernes omfang, ikrafttræden og opsigelse De ydelser og produkter leverer til kunden fremgår af parternes aftale. Den nærmere tekniske beskrivelse af ydelserne og produkterne fremgår af SLA en. Det er alene Kunden der kan aftage ydelserne og anvende produkterne, og Kunden må således ikke videredistribuere eller udleje ydelserne/produkterne til tredjemand. Aftalen indeholder en ikrafttrædelsesdato. Kunden kan ved udfyldelse af et tillæg til Aftalen efterfølgende bestille yderligere ydelser/produkter i det omfang disse udbydes af. Aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på en måned til udgangen af et kvartal. Opsigelse fra Kunden skal ske via fax, på eller post til, med angivelse af produkter, ydelser og domæner der opsiges, samt angivelse af kontaktoplysninger hvortil kan kvittere for opsigelsen. Opsigelse kan ikke ske telefonisk eller ved nedlukning eller flytning af domænenavne. Opsigelse fra sker skriftligt på eller pr. post til Kundens adresse jf. de af Kunden senest oplyste kontaktoplysninger jf. pkt Priser og fakturering Prisen for ydelserne/produkterne, herunder opstartsomkostninger, priser for brug af produkter, licenser m.v. fremgår af Aftalen, hvoraf også fremgår en samlet hostingafgift. Hostingafgiften faktureres kvartalsvis forud. Produkter og ydelser der ikke direkte fremgår af Aftalen, herunder konsulentydelser til fx opdatering af Kundens software, opsætning/tilpasning af produkter, uddannelse m.v. er ikke inkluderet i hostingafgiften og leveres efter nærmere aftale og afregnes efter forbrugt tid til de til enhver tid gældende timepriser. 1.3 Betaling og rykkerprocedure Fakturaer fra forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. Der betales forud pr. kvartal. Er betaling ikke i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder sig ret til at beregne morarente på 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen. er ligeledes berettiget til et rykkergebyr på DKK 100 for hver rykker. Er betalingen ikke i hænde senest på forfaldsdagen, forbeholder sig endvidere retten til at stoppe levering af ydelser og Kundens adgang til produkter ind til alle forfaldne beløb er modtaget hos. Såfremt kundens adgang til det Hostede software skal genetableres faktureres kunden DKK 495 i genetableringsafgift. Denne skal være betalt før adgangen genetableres. 4

18 1.4 Ændring af forretningsvilkår og priser forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre Aftalen, disse vilkår eller SLA en. Ændringer vil blive meddelt Kunden. Bagatelagtige ændringer der ikke påfører Kunden tab eller forøgede omkostninger træder i kraft når de varsles. Ændringerne der ikke er af bagatelagtig karakter skal varsles med minimum 2 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Kan Kunden ikke acceptere ændringerne kan Kunden opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udløb af kvartalet. 1.5 Ændring i produkter I den standardsoftware udbyder, men som licenseres fra underleverandører (producenten), kan der fra producentens side ske ændringer i form af opdateringer, releases, nye versioner m.v. som ikke har indflydelse på. Ændringer som følge af sådanne nye opdateringer, releases, nye versioner træder i kraft når opdaterer den pågældende software, og det kan ske uden varsel. Kunden skal være opmærksom på at sådanne ændringer kan medføre at Kunden skal foretage ændringer af Kundens eget system og opsætningen heraf. Kunden kan rekvirere assistance hos til sådanne ændringer på de til enhver tid gældende vilkår for sådanne ydelser der afregnes efter medgået tid. 1.6 Overdragelse af aftalen Ingen af parterne er berettigede til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i Aftalen eller overlade Aftalens opfyldelse til underleverandører uden den anden parts skriftlige samtykke Dog kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser til (i) et af associerede selskaber, herunder et datterselskab, et holdingselskab eller et datterselskab til et sådant holdingselskab, (ii) som følge af et salg eller en overdragelse af hovedparten af alle aktiver, eller (iii) som følge af finansiering, fusion eller omorganisering af. 2. kontaktoplysninger har normal åbningstid mandag til torsdag mellem kl. 8:00 og 16:00, samt fredag mellem kl. 8:00 og 15:30. Generelle henvendelser kan også sendes til samt salgshenvendelser til 2.1 Support Vi henviser til gældende SLA for aftalen. 3. Produkter 3.1 Generelle forudsætninger For at kunne aftage ydelser og anvende ydelser fra skal Kunden have etableret netværksadgang i form af en Internetforbindelse eller en fast forbindelse (MPLS m.v.), som kan anvendes til dataoverførsel mellem kunden og s datacenter. Det er alene Kundens ansvar for egen regning og risiko at etablere og opretholde Kundens egen dataforbindelse. Ved produkter som ikke er anført yderligere udspecificeret nedenfor, stilles ingen specielle forudsætninger ud over nærværende generelle forudsætninger. Vær opmærksom på, at fremtidige ændringer i produkterne foretaget af underleverandører (producenten) kan betyde, at der må stilles yderligere/andre krav og forudsætninger for Kundens brug af produkterne og ydelserne. vil forsøge at varsle sådanne ændrede forudsætninger og krav med længst mulig varsel. 5

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere