Forretningsdokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdokumenter"

Transkript

1 Forretningsdokumenter

2 Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C licens abonnement og Office Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics C og Office 365 abonnement betales der forud for oprettelse og de første 3 måneder af abonnements perioden. Ved manglende betaling af abonnementet er IT Effect forpligtiget til at informere hosting udbyder om manglende betaling af abonnementet med henblik på at suspendere adgangen til de hostede produkter grundet misligholdelse denne aftale. 2 Bindingsperiode og abonnement fornyelse Minimumsbindingsperioden er 6 mdr. Ønsker køber at opsige sit abonnement, skal det ske med et varsel på løbende md dage før udløb af en 6 mdr. periode. Efter de første 6 måneder fornyes abonnementet automatisk hver 3. måned i slutningen af abonnementsperioden, ved fremsendelse af faktura. Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt til denne e mailadresse: 3 Udstyr, systemer og forbindelse Det forudsættes, at køberen som minimum har det nødvendige IT udstyr til at afvikle Microsoft Dynamics C optimalt. IT Effect tager ikke ansvar for ydelsesevnen af køberens IT udstyr, eller om dette IT udstyr er forenelig med Microsoft Dynamics C Det forventes, at den anvendte browser er opdateret, og at der er den nødvendige båndbredde på internetforbindelsen til at afvikle Microsoft Dynamics C Køber accepterer, at tilgængeligheden af Microsoft Dynamics C kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk, ISP, elektroniske, computer, kommunikationsproblemer eller svigt, og at IT Effect ikke er ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt. 4 Underleverandører På udvalgte produkter bruger IT Effect underleverandører IT Effect generelle salgs og leveringsbetingelser 1 Generelt Såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt parterne i mellem er disse almindelige forretningsbetingelser gældende for alle tilbud, ordre, salg og leverancer. 2 Indgåelse af aftale Aftalen er indgået, når IT Effect A/S har modtaget en bekræftelse fra kunden på levering af varer og ydelser specificeret i det seneste tilbud. Med mindre kunden protesterer straks, udgør indholdet af aftalen det, der står i tilbuddet. Det gælder dog ikke, hvis der er fejl i tilbuddet, som kunden har eller burde have opdaget, fx en trykfejl i købesummen eller produktnavne. Licenser, oprettelse og moduler betales ved indgåelse af aftalen. Timer og undervisning betales efter afholdelse. 3 Tilbud Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for IT Effect A/S, såfremt skriftlig aftale herom foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende 14 dage fra tilbudsdato. 4 Afbestilling og ændringer Køber kan annullere eller ændre en ordre efter skriftlig godkendelse fra IT Effect A/S. IT Effect A/S kan påberåbe sig ret til at forlange fuld dækning af alle udgifter, som er afholdt og som efterfølgende måtte opstå. 5 Licensbetingelser Leveringsbetingelser vil fremgå af afgivet tilbud. Leveringstiden er, hvor intet andet er anført, altid i forhold til dato for tilbudsaccept. IT Effect A/S vil altid gøre det yderste for at leve op til den lovet leveringstermin. Skulle uheldet være ude, håber vi på forståelse herfor, men tager intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Levering af programmeringsopgaver foregår ved overgivelse af programmel via IT Effect A/S s ftp, på e mail eller datamedie. Installation af programmel påhviler kunden og leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader ved installation af programmel. Levering sker ab IT Effect A/S adresse medmindre andet er aftalt. Det påhviler kunden at forsikre produktet fra tidspunktet for risikoens overgang, og indtil den aftalte købesum er erlagt. Risikoen for produktet overgår ved leveringen. Leveringstidspunktet er det tidspunkt hvor alle de produkter, der er angivet i tilbuddet, er leveret. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid. 6 Betalingsbetingelser Alt salg er Netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt partnerne imellem. Enhver betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Hvis betalingsfristen overskrides, har IT Effect A/S ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,. Kunden har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning. Udebliver betalingen i mere end 30 dage fra forfaldsdatoen, kan IT Effect A/S ophæve aftalen og kræve det leverede tilbage. IT Effect A/S kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Kunden betaler samtlige transportomkostninger ved levering af produktet til kundens adresse, herunder forsikring. Eventuelle udlæg samt udgifter til rejser, broafgifter og ophold betales særskilt. 7 Reklamationsret Kunden er forpligtet til at teste det leverede umiddelbart efter leveringen. Inden for de første 14 dage efter levering kan kunden vederlagsfrit få rettet eventuelle fejl i det tilrettede programmel hos IT Effect A/S. Fejl der indberettes efter den ovennævnte 14 dages reklamationsperiode, betragtes som nyudvikling og afregnes efter forbrugt tid med de til enhver tid gældende timesatser. Programmering og andet udviklingsarbejde, der udføres direkte på kundens installation, er ikke omfattet af ovenstående reklamationsperiode. Ved denne type opgaver skal kunden ved udviklingsarbejdets afslutning teste og godkende det udførte arbejde. Eventuel reklamation skal således ske straks efter arbejdets afslutning. Se i øvrigt afsnit 13 Garantibestemmelser. IT Effect A/S påtager sig ikke ansvaret for fejl og mangler i standardprogrammel, ej heller for 3. parts programmel. Salgs og leveringsbetingelser er gældende fra januar 2015, Copyright IT Effect A/S, januar Salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle køb af produkter og konsulentydelser hos IT Effect A/S. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

3 8 Ansvarsbegrænsning IT Effect A/S er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, fejlbehæftede data, følge tab, forøget intern arbejdsindsats samt omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse eller som følge af forsinket levering. 9 Returnering af varer Varer kan kun blive returneret ved forudgående aftale med IT Effect A/S. Forsendelsen skal være grundigt dokumenteret, ligesom en oversigt over det totale antal af returnerede varer og al dokumentation skal være vedlagt. Ufuldstændige returvarer accepteres ikke. Alle varer der af køber returneres til IT Effect A/S, skal være indpakket i originalemballage således, at de vender tilbage til IT Effect A/S i salgbar stand og uden udgifter for IT Effect A/S. Forsendelse sendes fragtfrit for IT Effect A/S, altså for kundens egen regning og risiko. Ved returnering af varer kan IT Effect A/S forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Varer, som er specielt fremstillet til køber, eller er skaffevarer kan ikke returneres. Dette gælder også specialudviklet software samt kundelicenseret software. 10 Priser Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. IT Effect A/S fakturerer ydet konsulentassistance til en fast timesats. Timesatsen er gældende inden for normal arbejdstid, som er mandag til og med torsdag er mellem kl og fredag mellem kl Konsulentassistance som ydes udenfor normal arbejdstid vil blive faktureret til forhøjede timesatser. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet mandag og til og med torsdag og på fredage vil blive tillagt 50 % af den gældende timesats. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet i weekender og helligdage samt i tidsrummet på hverdage vil blive tillagt 100 % af den gældende timesats. IT Effect A/S opererer med en mindste debiteringsenhed på ½ time. Kørsel, køre /rejsetid og eventuelle øvrige transportomkostninger, herunder broafgifter debiteres særskilt. Kørsel afregnes efter statens takster og køretid mellem kundens adresse og IT Effect A/S s adresse afregnes efter 50 % af den gældende timesats. IT Effect A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre på timesats og prisstruktur. Klippekort eller andre specialtilbud på assistance skal betales forud og har en gyldighedsperiode på maksimalt 12 måneder. Afregning sker pr. påbegyndt kvarter, jf. vilkår for klippekort. Se i øvrigt den til enhver tid gældende prisliste. 11 Ejendoms og ophavsret IT Effect A/S bevarer ejendomsretten til det solgte standardprogrammel efter lovgivningen herom, indtil den aftalte købesum er erlagt. Ved specialfremstillet programmel, hvor IT Effect A/S står som udvikler/leverandør af en brancheløsning eller vertikal erhverver kunden alene en brugsret til det leverede standardprogrammel og tilrettede programmel og til de i aftalen angivne antal brugere. IT Effect A/S bevarer således enhver rettighed til det leverede herunder ejendoms og ophavsretten til programmel, dokumentation og lignende. Ændringer i programmel, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra sikkerhedskopiering) er ikke tilladt. For standardprogrammel gælder endvidere rettighedsindehaverens licensbetingelser. På alle hostede ydelser gælder det at IT Effect anvender 3 parts leverandøre til levering af hostede ydelser. For gældende SLA betingelser henviser IT Effect til 3 parts SLA betingelser. 12 Overdragelse Licenstager, er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmerne eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredje mand uden IT Effect A/S s forudgående skriftlige samtykke. IT Effect A/S forbeholder sig ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand. 13 Garantibestemmelser IT Effect A/S er forpligtet til at afhjælpe fejl i det leverede produkt i 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Såfremt der er tale om udvikling af software vil fejl, som er meldt til IT Effect A/S inden 14 dage efter leveringstidspunktet blive rettet uden unødigt ophold. Fejl der er meldt til IT Effect A/S senere end 14 dage vil blive rettet for købers regning, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ændrer kunden, uden IT Effect A/S s skriftlige accept, i systemer, software, opsætning eller dokumentation, bortfalder samtlige garantier med øjeblikkeligt varsel. 14 Ansvar IT Effect A/S s ansvar i tilfælde af fejl fra IT Effect A/S s side begrænses til afhjælpning af disse fejl. IT Effect A/S kan i intet tilfælde belastes for købers driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer af serviceydelser m.m. Må køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af IT Effect A/S s forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles IT Effect A/S, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre IT Effect A/S ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået. IT Effect A/S s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligholdelse af en indgået ordre dækkes af køber. 15 Non disclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr IT Effect A/S bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, knowhow m.v. der er udviklet eller anvendt af IT Effect A/S til leverance af IT Effect A/S produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til IT Effect A/S i forbindelse med opfyldelse af aftalen må af IT Effect A/S kun benyttes til udførelse af sit virke for kunden. Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende non disclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale. 16 Tvister Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem IT Effect A/S og kunden. Eventuelle tvister søges løst ved retten i Viborg. Salgs og leveringsbetingelser er gældende fra januar 2015, Copyright IT Effect A/S, januar Salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle køb af produkter og konsulentydelser hos IT Effect A/S. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

4 Vi holder din IT i hånden! Forretningsdokumenter

5 Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra marts Telefon: Web: Silkeborg

6 Generelle salgs- og leveringsbetingelser Introduktion Følgende Forretningsbestemmelser er gældende for alle køb af produkter og konsulentydelser hos herefter benævnt. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 1

7 Indhold 1. GENERELT INDGÅELSE AF AFTALE TILBUD AFBESTILLING OG ÆNDRINGER LICENSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER REKLAMATIONSRET ANSVARSBEGRÆNSNING RETURNERING AF VARER PRISER EJENDOMS- OG OPHAVSRET OVERDRAGELSE GARANTIBESTEMMELSER ANSVAR NON DISCLOSURE, TAVSHEDSPLIGT, DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR TVISTER

8 1. Generelt Såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt parterne i mellem er disse almindelige forretningsbetingelser gældende for alle tilbud, ordre, salg og leverancer. 2. Indgåelse af aftale Aftalen er indgået, når har modtaget en bekræftelse fra kunden på levering af varer og ydelser specificeret i det seneste tilbud. Med mindre kunden protesterer straks, udgør indholdet af aftalen det, der står i tilbuddet. Det gælder dog ikke, hvis der er fejl i tilbuddet, som kunden har eller burde have opdaget, fx en trykfejl i købesummen eller produktnavne. Licenser, oprettelse og moduler betales ved indgåelse af aftalen. Timer og undervisning betales efter afholdelse. 3. Tilbud Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for, såfremt skriftlig aftale herom foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende 14 dage fra tilbudsdato. 4. Afbestilling og ændringer Køber kan annullere eller ændre en ordre efter skriftlig godkendelse fra. kan påberåbe sig ret til at forlange fuld dækning af alle udgifter, som er afholdt og som efterfølgende måtte opstå. 5. Licensbetingelser Leveringsbetingelser vil fremgå af afgivet tilbud. Leveringstiden er, hvor intet andet er anført, altid i forhold til dato for tilbudsaccept. vil altid gøre det yderste for at leve op til den lovet leveringstermin. Skulle uheldet være ude, håber vi på forståelse herfor, men tager intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Levering af programmeringsopgaver foregår ved overgivelse af programmel via s ftp, på eller datamedie. Installation af programmel påhviler kunden og leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader ved installation af programmel. Levering sker ab adresse medmindre andet er aftalt. Det påhviler kunden at forsikre produktet fra tidspunktet for risikoens overgang, og indtil den aftalte købesum er erlagt. Risikoen for produktet overgår ved leveringen. Leveringstidspunktet er det tidspunkt hvor alle de produkter, der er angivet i tilbuddet, er leveret. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid. 3

9 6. Betalingsbetingelser Alt salg er Netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt partnerne imellem. Der betales forud pr. kvartal. Enhver betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Hvis betalingsfristen overskrides, har ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,-. Kunden har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning. Udebliver betalingen i mere end 30 dage fra forfaldsdatoen, kan ophæve aftalen og kræve det leverede tilbage. kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Kunden betaler samtlige transportomkostninger ved levering af produktet til kundens adresse, herunder forsikring. Eventuelle udlæg samt udgifter til rejser, broafgifter og ophold betales særskilt. 7. Reklamationsret Kunden er forpligtet til at teste det leverede umiddelbart efter leveringen. Inden for de første 14 dage efter levering kan kunden vederlagsfrit få rettet eventuelle fejl i det tilrettede programmel hos. Fejl der indberettes efter den ovennævnte 14 dages reklamationsperiode, betragtes som nyudvikling og afregnes efter forbrugt tid med de til enhver tid gældende timesatser. Programmering og andet udviklingsarbejde, der udføres direkte på kundens installation, er ikke omfattet af ovenstående reklamationsperiode. Ved denne type opgaver skal kunden ved udviklingsarbejdets afslutning teste og godkende det udførte arbejde. Eventuel reklamation skal således ske straks efter arbejdets afslutning. Se i øvrigt afsnit 13 Garantibestemmelser. påtager sig ikke ansvaret for fejl og mangler i standardprogrammel, ej heller for 3. parts programmel. 8. Ansvarsbegrænsning er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, fejlbehæftede data, følge tab, forøget intern arbejdsindsats samt omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse eller som følge af forsinket levering. 9. Returnering af varer Varer kan kun blive returneret ved forudgående aftale med. Forsendelsen skal være grundigt dokumenteret, ligesom en oversigt over det totale antal af returnerede varer og al dokumentation skal være vedlagt. Ufuldstændige returvarer accepteres ikke. Alle varer der af køber returneres til, skal være indpakket i originalemballage således, at de vender tilbage til i salgbar stand og uden udgifter for. Forsendelse sendes fragtfrit for, altså for kundens egen regning og risiko. Ved returnering af varer kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter. 4

10 Varer, som er specielt fremstillet til køber, eller er skaffevarer kan ikke returneres. Dette gælder også specialudviklet software samt kundelicenseret software. 10. Priser Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. fakturerer ydet konsulentassistance til en fast timesats. Timesatsen er gældende indenfor normal arbejdstid, som er mandag til og med torsdag mellem kl og fredag mellem kl Konsulentassistance som ydes udenfor normal arbejdstid vil blive faktureret til forhøjede timesatser. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet mandag til og med torsdag og på fredage vil blive tillagt 50 % af den gældende timesats. Konsulentassistance som ydes i tidsrummet i weekender og helligdage samt i tidsrummet på hverdage vil blive tillagt 100 % af den gældende timesats. Tilkald i forbindelse med akut behov for assistance uden for normal arbejdstid vil blive tillagt et opstartsgebyr svarende til 2 gange den gældende timesats. opererer med en mindste debiteringsenhed på ½ time. Kørsel, køre-/rejsetid og eventuelle øvrige transportomkostninger, herunder broafgifter debiteres særskilt. Kørsel afregnes efter statens takster og køretid mellem kundens adresse og s adresse afregnes efter 50 % af den gældende timesats. forbeholder sig ret til uden varsel at ændre på timesats og prisstruktur. Klippekort eller andre specialtilbud på assistance skal betales forud og har en gyldighedsperiode på maksimalt 12 måneder. Afregning sker pr. påbegyndt kvarter, jf. vilkår for klippekort. Se i øvrigt den til enhver tid gældende prisliste. 11. Ejendoms- og ophavsret bevarer ejendomsretten til det solgte standardprogrammel efter lovgivningen herom, indtil den aftalte købesum er erlagt. Ved specialfremstillet programmel, hvor står som udvikler/leverandør af en brancheløsning eller vertikal erhverver kunden alene en brugsret til det leverede standardprogrammel og tilrettede programmel og til de i aftalen angivne antal brugere. bevarer således enhver rettighed til det leverede herunder ejendoms- og ophavsretten til programmel, dokumentation og lignende. 5

11 Ændringer i programmel, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra sikkerhedskopiering) er ikke tilladt. For standardprogrammel gælder endvidere rettighedsindehaverens licensbetingelser. 12. Overdragelse Licenstager, er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmerne eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredje mand uden s forudgående skriftlige samtykke. forbeholder sig ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand. 13. Garantibestemmelser er forpligtet til at afhjælpe fejl i det leverede produkt i 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Såfremt der er tale om udvikling af software vil fejl, som er meldt til inden 14 dage efter leveringstidspunktet blive rettet uden unødigt ophold. Fejl der er meldt til senere end 14 dage vil blive rettet for købers regning, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ændrer kunden, uden s skriftlige accept, i systemer, software, opsætning eller dokumentation, bortfalder samtlige garantier med øjeblikkeligt varsel. 14. Ansvar s ansvar i tilfælde af fejl fra s side begrænses til afhjælpning af disse fejl. kan i intet tilfælde belastes for købers driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer af serviceydelser m.m. Må køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af s forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået. s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligholdelse af en indgået ordre dækkes af køber. 6

12 15. Non disclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, know-how m.v. der er udviklet eller anvendt af til leverance af produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow - herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til i forbindelse med opfyldelse af aftalen - må af kun benyttes til udførelse af sit virke for kunden. Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende non disclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale. 16. Tvister Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem og kunden. Eventuelle tvister søges i første instans løst ved voldgift. 7

13 Vilkår for hostingydelser Aftalevilkår er gældende fra januar Telefon: Web: Silkeborg

14 Vilkår for hostingydelser: Introduktion Disse vilkår gælder for de hostingydelser produkter og serviceydelser - leverer til kunden. Det samlede aftalegrundlag mellem og kunden består af disse vilkår, Service Level Agreement (SLA), samt den konkrete Aftale med kunden der beskriver hvem kunden er, hvornår aftalen træder i kraft, priser og de ydelser og produkter kunden har bestilt. Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 1

15 Indhold 1. INDHOLD YDELSERNES OMFANG, IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PRISER OG FAKTURERING BETALING OG RYKKERPROCEDURE ÆNDRING AF FORRETNINGSVILKÅR OG PRISER ÆNDRING I PRODUKTER OVERDRAGELSE AF AFTALEN KONTAKTOPLYSNINGER SUPPORT PRODUKTER GENERELLE FORUDSÆTNINGER HOSTED REMOTE DESKTOP DEDIKERET SERVER (ADMINISTRATOR ADGANG) GLEMTE ADGANGSKODER BRUG AF SERVER- OG LINJEKAPACITET MASS-MAILING OG SPAM SCANNING OG PROPE TESTS LICENSERING EJENDOMSFORBEHOLD DATA KUNDENS ANSVAR KUNDENS KONTAKTOPLYSNINGER KRÆNKELSE AF RETSFORSKRIFTER OG ANDRES RETTIGHEDER

16 3.14 KUNDENS INDESTÅELSE DOMÆNER REGISTRERING ELLER FLYTNING AF DOMÆNENAVNE FORNYELSE AF DOMÆNENAVNS REGISTRERINGER DOMÆNENAVNE INDEHOLDENDE SPECIALTEGN DRIFT AF DOMÆNESERVICE UDENFOR ANSVARSOMRÅDE LEVERANDØRENS FORPLIGTIGELSE ANSVARSBEGRÆNSNING FEJL OG MANGLER VED PRODUKTER/YDELSER OPPETID DATABEHANDLING ØVRIGE FORHOLD FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT, RETTIGHEDER, DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR MISLIGHOLDELSE OPHØR AF AFTALEN TVISTER FORTOLKNING

17 1. Indhold 1.1 Ydelsernes omfang, ikrafttræden og opsigelse De ydelser og produkter leverer til kunden fremgår af parternes aftale. Den nærmere tekniske beskrivelse af ydelserne og produkterne fremgår af SLA en. Det er alene Kunden der kan aftage ydelserne og anvende produkterne, og Kunden må således ikke videredistribuere eller udleje ydelserne/produkterne til tredjemand. Aftalen indeholder en ikrafttrædelsesdato. Kunden kan ved udfyldelse af et tillæg til Aftalen efterfølgende bestille yderligere ydelser/produkter i det omfang disse udbydes af. Aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på en måned til udgangen af et kvartal. Opsigelse fra Kunden skal ske via fax, på eller post til, med angivelse af produkter, ydelser og domæner der opsiges, samt angivelse af kontaktoplysninger hvortil kan kvittere for opsigelsen. Opsigelse kan ikke ske telefonisk eller ved nedlukning eller flytning af domænenavne. Opsigelse fra sker skriftligt på eller pr. post til Kundens adresse jf. de af Kunden senest oplyste kontaktoplysninger jf. pkt Priser og fakturering Prisen for ydelserne/produkterne, herunder opstartsomkostninger, priser for brug af produkter, licenser m.v. fremgår af Aftalen, hvoraf også fremgår en samlet hostingafgift. Hostingafgiften faktureres kvartalsvis forud. Produkter og ydelser der ikke direkte fremgår af Aftalen, herunder konsulentydelser til fx opdatering af Kundens software, opsætning/tilpasning af produkter, uddannelse m.v. er ikke inkluderet i hostingafgiften og leveres efter nærmere aftale og afregnes efter forbrugt tid til de til enhver tid gældende timepriser. 1.3 Betaling og rykkerprocedure Fakturaer fra forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. Der betales forud pr. kvartal. Er betaling ikke i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder sig ret til at beregne morarente på 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen. er ligeledes berettiget til et rykkergebyr på DKK 100 for hver rykker. Er betalingen ikke i hænde senest på forfaldsdagen, forbeholder sig endvidere retten til at stoppe levering af ydelser og Kundens adgang til produkter ind til alle forfaldne beløb er modtaget hos. Såfremt kundens adgang til det Hostede software skal genetableres faktureres kunden DKK 495 i genetableringsafgift. Denne skal være betalt før adgangen genetableres. 4

18 1.4 Ændring af forretningsvilkår og priser forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre Aftalen, disse vilkår eller SLA en. Ændringer vil blive meddelt Kunden. Bagatelagtige ændringer der ikke påfører Kunden tab eller forøgede omkostninger træder i kraft når de varsles. Ændringerne der ikke er af bagatelagtig karakter skal varsles med minimum 2 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Kan Kunden ikke acceptere ændringerne kan Kunden opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udløb af kvartalet. 1.5 Ændring i produkter I den standardsoftware udbyder, men som licenseres fra underleverandører (producenten), kan der fra producentens side ske ændringer i form af opdateringer, releases, nye versioner m.v. som ikke har indflydelse på. Ændringer som følge af sådanne nye opdateringer, releases, nye versioner træder i kraft når opdaterer den pågældende software, og det kan ske uden varsel. Kunden skal være opmærksom på at sådanne ændringer kan medføre at Kunden skal foretage ændringer af Kundens eget system og opsætningen heraf. Kunden kan rekvirere assistance hos til sådanne ændringer på de til enhver tid gældende vilkår for sådanne ydelser der afregnes efter medgået tid. 1.6 Overdragelse af aftalen Ingen af parterne er berettigede til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i Aftalen eller overlade Aftalens opfyldelse til underleverandører uden den anden parts skriftlige samtykke Dog kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser til (i) et af associerede selskaber, herunder et datterselskab, et holdingselskab eller et datterselskab til et sådant holdingselskab, (ii) som følge af et salg eller en overdragelse af hovedparten af alle aktiver, eller (iii) som følge af finansiering, fusion eller omorganisering af. 2. kontaktoplysninger har normal åbningstid mandag til torsdag mellem kl. 8:00 og 16:00, samt fredag mellem kl. 8:00 og 15:30. Generelle henvendelser kan også sendes til samt salgshenvendelser til 2.1 Support Vi henviser til gældende SLA for aftalen. 3. Produkter 3.1 Generelle forudsætninger For at kunne aftage ydelser og anvende ydelser fra skal Kunden have etableret netværksadgang i form af en Internetforbindelse eller en fast forbindelse (MPLS m.v.), som kan anvendes til dataoverførsel mellem kunden og s datacenter. Det er alene Kundens ansvar for egen regning og risiko at etablere og opretholde Kundens egen dataforbindelse. Ved produkter som ikke er anført yderligere udspecificeret nedenfor, stilles ingen specielle forudsætninger ud over nærværende generelle forudsætninger. Vær opmærksom på, at fremtidige ændringer i produkterne foretaget af underleverandører (producenten) kan betyde, at der må stilles yderligere/andre krav og forudsætninger for Kundens brug af produkterne og ydelserne. vil forsøge at varsle sådanne ændrede forudsætninger og krav med længst mulig varsel. 5

19 3.2 Hosted Remote Desktop Ved brug af Hosted Remote Desktop kræves som minimum Windows XP Service Pack 3 på kundens klient platform (inkl. tynde klienter). 3.3 Dedikeret Server (Administrator adgang) Ved køb af Dedikeret Server med lokaladministratorrettigheder får kunden mulighed for selv at installere software på serveren samt foretage ændringer i opsætning. Der kræves som minimum Windows XP platform Service Pack 3 (inkl. tynde klienter). Ved køb af Dedikeret Server med lokaladministratorrettigheder accepterer kunden, at udelukkende foretager følgende; sørger udelukkende for standard filbackup af serveren opdaterer serveren med opdateringer fra Microsoft vedligeholder antivirus Kunden har selv ansvaret for, at evt. installerede programmer virker efter hensigten samt overholder gældende licensregler og ophavsrettigheder jf. afsnit 4.6. fralægger sig ethvert ansvar for driftsforstyrrelser og nedbrud på kundens server. Evt. support vil blive faktureret efter gældende timepris. Hvis en applikation på en dedikeret server ikke kræver ændringer/tilretning, eller får negativ indflydelse, på vores øvrige systemer vil den umiddelbart kunne tillades. 3.4 Glemte adgangskoder support afhjælper kun glemte adgangskoder til web-, mailhosting og lignende produkter, ved at nulstille adgangskode og sende den nye adgangskode til en adresse under ét hos registreret domæne, der tilhører kunden. 3.5 Brug af server- og linjekapacitet stiller den fornødne linie- og server kapacitet til rådighed for produkter på både delt miljø (f.eks. Hosted Exchange, Remote Backup, m.v.) og ikke dedikeret platform (f.eks. Hosted Server, Colocation Rack, m.v.). Hostingafgiften dækker en rimelig og sædvanlig daglig brug af linie- og server kapaciteten. Såfremt der bliver ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker s øvrige kunder, forbeholder sig retten til at gribe ind for at stoppe/begrænse en sådan belastning, herunder ved midlertidig at lukke eller begrænse kundens adgang til eller brug af produkterne. vil i første instans kontakte kunden og efterspørge brugsmønstret (udelukke virus, hackere eller fejl). Herefter vil kræve reducering af forbruget, og i yderste tilfælde vil være nødsaget til at gribe ind for at hindre misbrug. forbeholder sig ret til at opkræve vederlag for trafikforbrug ved misbrug af produkter. 3.6 Mass-mailing og spam Mass-mailing, spam og large-scale udsending er ikke tilladt, såfremt kunden ikke har skriftlig accept af modtagerne af sådanne s. Ethvert spam-brug / misbrug der kan resultere i registrering af IP er i IPklasse som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som en overtrædelse af nærværende vilkår. Spam-udsending vil medføre omgående afbrydelse af kundens adgang til 6

20 produkter/ydelser og ophævelse af Aftalen. kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage. Sendes sådanne spam s anonymt af Kunden forbeholder sig retten til at oplyse Kundens identitet over for evt. krænkede tredjemænd eller offentlige myndigheder. 3.7 Scanning og prope tests Enhver scanning, sikkerhedstest, prope-test, DoS angreb m.v. på én af registrerede IP adresser skal foregå i samarbejde med, og varsles minimum 1 dag før den aktuelle test. Varslingen sker for at opretholde et minimum af beredskab i tilfælde af fejl, opståede problemer eller nedbrud, som årsag til testen. Såfremt kunden foretager én af ovenstående beskrevne tests, uden tilladelse og aftale med, anses dette som et brud på aftalen, og vil i værste fald medføre øjeblikkelig ophævelse af den imellem partnerne indgåede Aftale. forbeholder sig retten til at fakturere enhver forbrugt time, efter gældende timetakst, i forbindelse med testen. 3.8 Licensering Enhver licens opnået i forbindelse med leje af hardware samt software forbliver ejendom. Såfremt licenseret software er installeret på kundens eget udstyr, er det kundens eget ansvar at afinstallere det licenserede software umiddelbart efter ophør af Aftalen. 3.9 Ejendomsforbehold Hardware eller software der er lejet hos, eller stillet til rådighed af,, er ejendom. Hardware og softwarelicenser som kunden anskaffer, er kundens ejendom, under hensyntagen til de på det enkelte produkt gældende ejendoms-, brugsrets- og licensbetingelser Data Data, der er registreret af kunden ved drift under Aftalen, er kundens ejendom. Data kan til enhver tid rekvireres udleveret af kunden, mod betaling af standardgebyr for kopiering og udlevering af data på særskilt backup medie. På anfordring vil udlevering af backupmedie ske næstfølgende arbejdsdag fra. Denne ret kan også gøres gældende overfor eventuelle konkursbo, jf. konkurslovens Kundens ansvar Det er kundens ansvar, at overholde alle givne retningslinjer både hvad angår skriftlige, samt mundtlige vejledninger. Kunden er ansvarlig for, at oplysninger og data til brug for etablering og ændringer i Aftalen er korrekte og fyldestgørende. er ikke ansvarlige for mangler eller uhensigtsmæssigheder, som kan henføres til utilstrækkelige eller forkerte oplysninger fra kunden. Kunden indestår og garanterer at servere og lagringsmedier under Aftalen ikke benyttes til indsamling, registrering, lagring, bearbejdning eller manipulation af data i strid med lovgivningen, eller til indsamling af ulovlige data, herunder opkobling til ulovlige links, samt at driftsplatformen ikke på anden måde benyttes i strid med de til enhver tid gældende love og forskrifter Kundens kontaktoplysninger Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse om de korrekte kontaktoplysninger såsom adresse, CVR nummer, telefon, , telefax og evt. betalingsoplysninger, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering, opsigelser og aftaleudfærdigelser m.fl. Såfremt 7

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2014 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse.

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse. Forretningsbetingelser for brug af Penneo 1. ANVENDELSE OG OMFANG 1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for salg af tjenester fra PENNEO ApS ( PENNEO ) til sine kunder ( Kunder ), medmindre de udtrykkeligt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere