Comendo A/S Prospekt 20. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comendo A/S Prospekt 20. februar 2009"

Transkript

1 ComendoA/S Prospekt 20.februar2009 Comendo A/S, CVR-NR

2 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrundenforudstedelseafaktier...1 ComendoA/S...1 Risikofaktorer...3 Bestyrelseogledelse...4 Kapitalogaktionærforhold...4 Finanskalender...5

3 RESUMÉ Nærværende prospekt består af særskilte dokumenter. Prospektet udgøres af ét resumé ( Resuméet ), et aktieregistreringsdokument ( Aktieregistreringsdokumentet ) og en værdipapirnote ( Værdipapirnoten ), dertilsammenudgørétprospekt. SomindledningtilResuméetskaldetoplyses,atResuméetbørlæsessomenindledningtilProspektet.Enhver beslutningominvesteringiværdipapirernebørtræffespåbaggrundaf Prospektetsomhelhed.Hvisensag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtettilatbetaleomkostningerneiforbindelsemedoversættelseafprospektet,indensagenindledes.de fysiskeellerjuridiskepersoner,somharudfærdigetresuméetellereventuelleoversættelserherafoganmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrektelleruoverensstemmende,nårdetlæsessammenmeddeandredeleafprospektet. BAGGRUNDENFORUDSTEDELSEAFAKTIER ComendoA/Shariforbindelsemederhvervelsenafderesterende40%afaktiekapitaleniNetmoreA/S gennemførténrettetemission. Den 10. juli 2008 meddelte Comendo A/S, at den etablerede Earnout aftale med de oprindelige ejere af Netmore A/S var handlet af og dermed, at de resterende 40% af aktiekapitalen i Netmore A/S var erhvervet. Dermed er Netmore A/S 100% ejet af Comendo A/S. I den forbindelse er der foretaget en forhøjelseafaktiekapitalenicomendoa/smodapportindskudaf40%afaktiekapitalenfranetmorea/s. AktiekapitaleniComendoA/SforhøjesmednomineltDKK svarendetil stykNye Aktier a nominelt DKK 1. Tegningskursen for de Nye Aktier er fastlagt til kurs DKK 10,00 per aktie a nominelt DKK 1 svarende til en værdi på DKK 14 mio. Tegning er sket til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage op til aftalens indgåelse. ForhøjelsenafaktiekapitalenerregistrerethosErhvervs ogselskabsstyrelsenden24.september2008. DenyeaktiererudstedtimidlertidigISIN kodedk Bestyrelsen i Comendo A/S har således udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter 6.1, hvor Bestyrelsen inden forhøjelsen af aktiekapitalen var bemyndiget til udstedelse af op til styk aktieranomineltdkk1iforbindelsemedopkøbafvirksomheder.bemyndigelseniselskabetsvedtægter 6.1udgørherefternomineltDKK svarendetil stykaktieranomineltDKK1. De Nye Aktier vil have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Comendo A/S. De Nye Aktier bærerfuldtudbyttefraregnskabsår2008/09. COMENDOA/S Comendo startede sine aktiviteter i juli 2002, da stifteren af Selskabet Martin Sundahl ville tilbyde virksomheder bedre sikkerhed på internettet. Martin Sundahl havde allerede en stor erfaring med at arbejde med internet baserede ydelser, idet han siden 1996 havde arbejdet med at tilbyde bl.a. Web hosting. Medstørreogstørreudbredelseogbrugafinternettetopstodnyeproblemstillingersomspam,ogderfor vardetnaturligtforselskabet,atdetnæsteproduktskullemindskeoghelstheltfjernedenneuønskede mailtrafik.selskabethavdealleredeefteretårsdriftskabtetgodtkundegrundlag,ogmeddetnyeprodukt kunnedealleredeetableredekundertilbydesetnytprodukt. ForatleveoptildenstigendeefterspørgselkøbteComendoiseptember2004aktiviteterneiVirus112A/S af EuroTrust A/S, og i april 2006 købte Selskabet Hosting2 ApS af CM Networks ApS og Synerco ApS. I februar 2007 købte Comendo A/S Lindhardt Datasikkerhed A/S, som efterfølgende ændrede navn til ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 1

4 ConsistoA/S,ogenaftalevedrørendekøbetafTelsomeApSblevendeligijuni2007,såledesatIP telefoni ogsåkunnetilbydeskunderne. Den 25. januar 2008 indgik Comendo aftale om køb af aktiemajoriteten i Cura Insurance Digital(55%), somlevererremotebackuptildetdanskemarked,ogmedvirkningfra1.decemberkøbtecomendo,den resterendedelafaktiekapitalen.medkøbafnetmorea/s,ip danmarka/sogsåi2008,bestodcomendokoncernenaf12juridiskeenhedermedcomendoa/ssommoderselskabforde11datterselskaber. Som et led i Comendo s koncernstrategi, gennemførtes med virkning fra 16. december 2008 Comendo navneændring og fusion af selskaber, med henblik på, at brande alle produkter under ét brand, og konsolidereaktiviteternei4nyeforretningsområder: TelsomeA/SfusioneredesindiIP DanmarkA/SskifternavntilComendoTelecomA/S(dertillige ejer100%aftelsomesl,spanien). NetmoreA/SskifternavntilComendoNetworkA/S Hosting2ApSskifternavntilComendoHostingApS CuraInsuranceDigitalA/SskifternavntilComendoRemoteBackupA/S Virus112A/SskifternavntilComendoSecurityA/S. Virus112iSverigeogNorgefortsættermeddenuværendenavne. ConsistoA/SskifternavntilComendoConsistoA/S Koncernoversigt ComendoA/S ComendoConsistoA/S Danmark 100%ejerskab ComendoTelecomA/S Danmark 100%ejerskab ComendoRemoteBackupA/S Danmark 100%ejerskab ComendoSecurityA/S Danmark 100%ejerskab Virus112AB Sverige 100%ejerskab ComendoNetworkA/S Danmark 100%ejerskab Virus112AS Norge 100%ejerskab ComendoHostingApS Danmark 100%ejerskab OmstruktureringenafComendoselskaberneogetableringafensartetbranding,harendvideremuliggjort ennykonstruktionafcomendo sprodukter,servicesogkompetencerunderfireforretningsområder,med fællesmarkedsstrategiogkundeservice: ComendoSecurity UnderbrandetComendoSecuritymarkedsføresblandtandetfiltreringafvirusogspam. ComendoSecurityharopbyggetenførendetekniskplatform,derprimærtsælgesviaen rækkekendteit virksomhedermedkunderderharfra5tilfleretusindeansatte.comendo Securityscannergennemsnitligt200millionermailshverdagogbortfiltrerermereend 99,97%spam.ComendoSecurityharogsådenmesteffektivevirusbeskyttelsepåmarkedeti ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 2

5 dag.effektivfiltreringafvirusogspamerområdersomervitaleforcomendoskunderatfå håndtereteffektivt. ComendoNetwork UnderbrandetComendoNetworkmarkedsføresprofessionelleinternetlinjertil virksomheder.ingenvirksomhedkanidagfungereudenatværekoblettilinternettetpå veldimensioneredelinjer.afbrydesforbindelsen,skalenredundantogheltuafhængig opkoblingstrakstageover.comendonetworksamarbejdermedenrækkeafdestørste udbydereogsammensætterløsningermedudgangspunktikundensbehov.kundetilpassede internetløsningereretmarkantvækstområdeicomendo. ComendoTelecom UderbrandetComendoTelecommarkedsføresComendostelefoniløsninger,dækkendeover fastnet ogmobiltelefoni.comendotelecomharflereend25.000telefonikunder. Telefoniløsningerneleveresviasåvelegensalgsorganisationsomviapartnereiformaf forhandlereogel selskaber.beggetyperpartneresælgerløsningernevideretildereskunder ientenegetnavn,ellermedcomendotelecomsomnavngivetteleselskab.selskabethar udvikletenstabilogattraktivtelefoniløsning,somerkonkurrencedygtigogivækst. ComendoHosting UnderbrandetComendoHostingleveresfjernbackupafsåvelkundedatasommailservere. ComendoHostingharendvidereenrækkekunder,somkøberhousingfaciliteter,hvor kundernesserverefysiskopbevaresicomendohostingshostingfaciliteter,menprimært håndteresafkunderneselv.kunderneønskersikkerhedfor,atderesdataerlagretsikkertog atbackup processerneerfejlfrieogrettidige,såalledatabevaresogbeskyttes.comendo Hostingråderovernogetafverdensførendesoftwaremedunikfunktionalitetdergør,at kundetilgangenermegetattraktiv. RISIKOFAKTORER En investering i Comendo A/S indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnittene Risikofaktorer i henholdsvis Aktieregistreringsdokumentet og Værdipapirnoten, når de vurderer, om de skal investere i Selskabet. Ledelsenmener,atdebeskrevnerisikofaktorerudgørdevæsentligsterisici,sombørindgåienvurdering af Selskabet. Risikofaktorerne omhandler forhold omkring Vækst og indtjening, Prisfastsættelse på produkter, Markedsaccept af de udbudte produkter, Kundeafhængighed, Konkurrence, Teknologiudvikling, Netværksdrift, Immaterielle rettigheder, Sikkerhed, Leverandører, Valuta, Nøglemedarbejdere, Produktansvar og forsikringsdækning. De beskrevne risici er ikke nødvendigvis udtømmende.ligesomdehellerikkeståriprioriteretrækkefølge. BESTYRELSEOGDIREKTION Selskabetsbestyrelsebeståraf: DirektørThorkilS.Hansen,bestyrelsesformand DirektørPiaThimJensen AdvokatMadsRoikjer Selskabetsdagligeledelsevaretagesafdirektionen: Administrerendedirektør,CEOMartinSundahl ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 3

6 Finansdirektør,CFOChristianLaustrup KoncernSalgsdirektør,GroupSalesDirectorJesperAagård Tekniskdirektør,CTOJacobAlbers KAPITALOGAKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital består (før kapitalforhøjelsen) af nominelt DKK svarende til stykaktieranomineltDKK1,dereroptagettilhandelogofficielnoteringpå NASDAQ OMX CopenhagenA/S. Herudovererderiforbindelsemederhvervelsenafderesterende40%afaktiekapitaleniNetmoreA/S foretaget en kapitalforhøjelse på nominelt DKK svarende til styk Nye Aktier a nominelt DKK 1. Inklusiv kapitalforhøjelserne udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK svarendetil stykaktieranomineltdkk1. NedenståendetabelviserejerfordelingeniComendoA/Sførogefterkapitalforhøjelsen. Førkapitalforhøjelsen Efterkapitalforhøjelsen Aktionærer Antalaktier Pct. Antalaktier Pct. CTPInvestA/S 1) ,10% ,12% CM NetworksApS 2) ,80% ,76% RBCDexiaInvestorServicesBank 3) ,70% ,79% SynercoApSu/konkurs 4) ,52% ,06% ELROEnergyA/S 5) ,29% ,33% LMManagementApS 6) ,82% ,50% SWPManagementApS 7) ,82% ,50% NetinnovationApS 8) ,92% ,27% NextTradingApS 9) ,25% ,79% PaniluApS 10) ,63% ,39% ZiqxaApS 11) ,63% ,39% Insidere 12) ,42% ,90% Aktionærerunder5% ,10% ,20% Ialt: ,00% ,00% 1)CTPInvestA/SmedadressenSkt.AnnæPlads11,1250KøbenhavnK,ejesinddirektemed33,3%afSynercoApSu/konkursc/o AdvokatTroelsTuxenLangelinjeAllé36,2100Kbh.Ø(ejet med 75% af Getconnected ApS og 25% af L.W. 1 januar 2003 ApS).Getconnected ApS er ejet af Peter Forchhammer, Attemosevej 31, 2940 Holte.L.W. 1 januar 2003 ApS ejet af Lars Wexøe, Vadgårdsvej 30, 2860 Søborg).DeøvrigeejereafCTPInvestA/SerOliverInvestApS(ejetafClausT.Hansen,MargretheAlle6,2950 Vedbæk,med33,3%ogNetinnovationApS(tildligereAagaardManagementApS,Slotsalleen6A,2930Klampenborg.(ejetafTorben Ågaard).Selskabeterspaltetmedvirkningfra17.oktober )CM NetworksApS,medadressenPoppelgårdvej11 13,2860Søborgejesindirektemed85%afdenadministrerendedirektør Martin Sundahl svarende til et ejerskab på aktier (samt tilsvarende 85% af aktier i Comendo A/S, svarende til aktier,dererudlånttilsynercoa/su/konkurs per22/82008erudlånt aktier,ogper22/92008erudlånt aktier, under forudsætning af, som defineret i aftalen: at CM Networks beholder den fulde råde og stemmeret over aktierne i udlånsperioden. Aktierne skulle ifølge aftalen have været tilbageleveret senest den , hvilket ikke er sket grundetsynercoerunderkonkurs derpågårsåledestvistomaktiernesbesiddelse).martinsundahlejerindirekte9.750aktiervia MS2001ApSsamtdirekte250aktier,hvilketsamletudgør aktieriComendoA/Ssvarendetilenejerandelpå15,22%.De øvrige15%afcm NetworksApSerejetafAtentoApS,Helsingørgade18,3400Hillerød.AtentoApSerejet100%afStenWieth Knudsen,Louisedalsvägen7,S 23841Oxie,Sverige. 3)RBCDexiaInvestorServicesBankharadressen14,PortedeFrance,L 4360Esch Sur Alzette ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 4

7 4)SynercoApSu/konkursc/oadvokatTroelsTuxen,LangelinieAllé35,2100KøbenhavnØ.SynercoApSejer33,3%afCTPInvest A/S. Det betyder at Synerco ApS vil modtage 16,73% af de Nye Aktier i Comendo A/S. Dette medfører, at Synerco ApS efter kapitalforhøjelsen vedrørende erhvervelsen af de resterende 40% af aktiekapitalen i Netmore A/S vil have en samlet ejerandel i ComendoApSpå18,09%. 5)ELROEnergiA/SharadressenElrovej1,8900Randers. 6) LM Management ApS, med adresse Slotsalléen 6B, 2930 Klampenborg er ejet af Jesper Parlov Aagaard, Slotsalléen 6B, 2930 Klampenborg. 7)SWPmanagementApS,medadresseIslandsBrygge731th.2300KøbenhavnS,ejesSørenWiinholtPetersen,IslandsBrygge73, 1.Th.2300KøbenhavnS. 8)NetinnovationApS,medadressenSlotsalleen6A,2930Klampenborg,ejesafTorbenAagaard,Slotsallen6A,2930Klampenborg. 9)NextTradingharadressenSønderbjerge2,6330Padborg. 10)PaniluApSharadressenDyrkobbel123,6300Gråsten. 11)ZiqxaApSSlipskoven36,6340Kruså. 12)Aktionærer,dereropgjortiSelskabetsinsider register. Tabel:aktiefordeling,somresultatafkapitalforhøjelsen,fordeltpåpersoner Aktionær i Comendo A/S: Indirekte ejerskab: Antal aktier CTP Invest A/S ,3 % af Synerco ApS u/konkurs, c/o Advokat Troels Tuxen, Langelinje Allé 35, Kbh. Ø, (er ejet med 75% af Getconnected ApS og 25% af L.W. 1 januar 2003 ApS).Getconnected ApS er ejet af Peter Forchhammer, Attemosevej 31, 2940 Holte.L.W. 1 januar 2003 ApS ejet af Lars Wexøe, Vadgårdsvej 30, 2860 Søborg 33,3% Oliver Invest ApS (ejet af Claus T. Hansen, Margrethe allé 6, 2950 Vedbæk) ,3% Aagaard Management ApS, nu Netinnovation (ejet af Torben Aagaard, Slotsalleen 6 A, 2930 Klampenborg) Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab LM Management ApS Jesper Parlov Aagaard Slotsalleen 6 B, 2930 Klampenborg SWP Management ApS Søren Wiinholt Petersen, Islands Brygge 73, 1 TH, 2300 København S Netinnovation ApS Torben Aagaard Slotsalleen 6 A, 2930 Klampenborg I alt FINANSKALENDER 27.februar2009 Regnskabsmeddelelsefor1.halvår2008/09 30.september2009 Årsregnskabsmeddelelsefor2008/09 ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 5

8 AKTIEREGISTERINGSDOKUMENT INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion Ansvarlige Revisor Risikofaktorer Udvalgteregnskabsoplysninger Oplysningeromudsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme,anlægogudstyr Gennemgangafdriftogregnskaber Kapitalressourcer Forskningogudvikling,patenteroglicenser Trendoplysninger Resultatforventningerellerprognoser Bestyrelse,DirektionogTilsynsorganersamtledere Aflønningoggoder Bestyrelsensarbejdspraksis Personale Størreaktionærer Transaktionermedtilknyttedeparter Oplysningeromudstedersaktiverogpassiver,finansiellestillingogresultater...67 Krydsreferencetabel Yderligereoplysninger Væsentligekontrakter Oplysningerfratredjemand,ekspertudtalelseroginteresseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysningeromkapitalbesiddelser...78

9 INTRODUKTION Det er ikke hensigten, at nærværende Aktieregistreringsdokument skal danne grundlag for en investerings eller anden vurdering, og Aktieregistreringsdokumentet må ikke betragtes som en anbefalingfracomendoa/s sideom,atmodtagereafaktieregistreringsdokumentetbørtegneellerkøbe aktier i Comendo A/S. Potentielle købere bør selv vurdere, om oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet er relevante, og et eventuelt køb bør baseres på de undersøgelser, som vedkommendefindernødvendige. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette Aktieregistreringsdokument og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Comendo A/S. Udlevering af Aktieregistreringsdokumentet kan ikke på noget tidspunkt betragtessomenindeståelsefor,atderikkeersketændringericomendoa/s virksomhedellerforhold siden datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrektepånogettidspunktefterdatoenforoffentliggørelseafaktieregistreringsdokument.ihenholdtil Bekendtgørelsenr.1232af22.oktober2007skalenhvervæsentlignyomstændighed,materielfejleller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet, der kan påvirke vurderingenafværdipapirerne,ogsomindtræderellerkonstateresmellemtidspunktetforgodkendelsen afaktieregistreringsdokumentetogdenendeligeafslutningafudbuddettiloffentligheden,ellerstartenaf handlen på et reguleret marked, skal angives i et tillæg til prospektet Et sådant tillæg skal godkendes indenforsyvbørsdageogoffentliggøresioverensstemmelsemed 25. I forbindelse med, at Comendo A/S Nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMXCopenhagenA/SvilnærværendeAktieregistreringsdokumentkunbliveudarbejdetpådansk. Aktieregistreringsdokumentet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring fra Comendo A/S side eller på Comendo A/S vegne til at købe aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordringikkeergodkendtellertilpersoner,somdeterulovligtatgiveetsådanttilbudelleropfordring til. Aktieregistreringsdokumentet bør ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Aktierne er ikke registreret og vil ikke blive det i forbindelse med emissionerne i henhold til United StatesSecuritiesActof1933medsenereændringer( SecuritiesAct )ogmåikkeudbydesellersælgesi USA eller til, eller for regning af, US persons, som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagenimedførafenundtagelsefraellerentransaktion,somikkeerunderlagtregistreringskravenei SecuritiesAct.Somfølgeherafudbydesogsælgesaktiernekunihenholdtiludbudogsalg,somfindersted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette Aktieregistreringsdokument må ikke udleveresiusaellertiluspersonsellergørestilgængeligticanada,australienellerjapan. Enhver formidling af dette Aktieregistreringsdokument i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsenindeholdtiartikel67ithe FinancialServicesandMarketsAct2000 tilbegrænsningernei artikel21ithe FinancialServicesandMarketsAct2000(FinancialPromotionOrder2001).Aktiernemå kun sælges og Aktieregistreringsdokumentet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer i Aktieregistreringsdokument for en beskrivelse af væsentlige faktorervedrørendeinvesteringicomendoa/s. De aktier, der er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, er ikke underlagtbegrænsningeriomsættelighedogvideresalg. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 1

10 Fremadrettedeudsagn Visse udsagn i dette Aktieregistreringsdokument, herunder visse udsagn i afsnittet Risikofaktorer, Oplysninger om Udsteder, Forretningsoversigt og Oplysninger om Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater er baseret på Comendo A/S ledelses opfattelse samt ledelsens forudsætningerogdeoplysninger,deriøjeblikketertilrådighedforledelsen,ogdisseudsagnkanudgøre fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Aktieregistreringsdokumentet, herunder uden begrænsning udtalelser vedrørende Comendo A/S økonomiskestilling,forretningsstrategi,planerogmålfordenfremtidigedrift(herunderudviklingsplaner og mål vedrørende Comendo A/S produkter), er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendterisici,usikkerhederogandreforhold,derkanfåcomendoa/s faktiskeresultater,udviklingeller præstationertilatafvigevæsentligtfradefremtidigeresultater,denudviklingellerdepræstationer,der erudtryktellerunderforståetiforbindelsemeddissefremadrettedeudsagn.dissefremadrettedeudsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder, herunder en række forudsætninger vedrørendecomendoa/s nuværendeogfremtidigeforretningsstrategierogfremtidigedriftsmiljø,som kan vise sig ikke at være korrekte. Comendo A/S faktiske resultater, udvikling eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i Aktieregistreringsdokumentet som følge af væsentlige faktorer,herunderblandtandetrisici forbundetmedmarkedsudvikling,uforudsetevanskelighedermed Comendo A/S forskellige samarbejdsaftaler og datterselskaber i Danmark og udlandet, konkurrenceforholdene for Comendo A/S forretningsområder og markeder samt andre faktorer, der omtales i Aktieregistreringsdokumentet, herunder de faktorer, der omtales under afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn i Aktieregistreringsdokumentet gælder kun per datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, og Comendo A/S påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidigebegivenhederellerandreforhold. Præsentationafregnskaberogandreoplysninger Comendo A/S aflægger regnskaber i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Derfor er de reviderede regnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2005/06, 2006/07 og 2007/08, der refererestilidetteaktieregistreringsdokumentudarbejdetihenholdtildisseregler. Comendo A/S offentliggør sine regnskaber i danske kroner. Selskabets udvalgte finansielle og driftsmæssige oplysninger i Aktieregistreringsdokument indeholder omregning af visse beløb i danske kroner til euro eller anden valuta ved transaktionsdagens kurs eller til balancedagens kurs ifølge Nationalbankens gennemsnitskurs den pågældende dag. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringerom,atbeløbidanskekronerfaktisksvarertildepågældendebeløbieuroellerandenvaluta, elleratomregningkansketileurotildeangivnekurserellernogenandenkurs. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i Aktieregistreringsdokumentet kan være afrundet til nærmeste hele tal. Summen af tallene i en kolonne svarer således ikke nødvendigvis til totalen for den pågældendekolonne. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 2

11 1 ANSVARLIGE 1.1 Alle personer med ansvar for de oplysninger, der gives i Aktieregistreringsdokumentet Direktion MartinSundahl, Administrerendedirektør Bestyrelse DirektørThorkilS.Hansen,formand DirektørPiaThimJensen,medlem AdvokatMadsRoikjer,medlem 1.2 ErklæringfradeansvarligeforAktieregistreringsdokumentet Direktionogbestyrelse Vierklærerhermed,atvisomansvarligeforAktieregistreringsdokumentethargjortvoresbedsteforat sikre,atoplysningerneiaktieregistreringsdokumenteteftervoresbedstevidendeerioverensstemmelse medfakta,ogatderikkeerudeladtoplysninger,derkanpåvirkedetteindhold. Vierklærerligeledesherved,atoplysningerneiAktieregistreringsdokumentetosbekendterrigtige,ogat Aktieregistreringsdokumentetosbekendtikkeerbehæftetmedudeladelser,dervilkunneforvanskedet billede, som Aktieregistreringsdokumentet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Aktieregistreringsdokumentet. Glostrupden20.februar2009 ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 3

12 ERKLÆRINGAFGIVETAFUAFHÆNGIGREVISOR Årsrapporterne2004/05,2005/06,2006/07og2007/08forComendoA/S Horwath Revisorerne ved statsautoriseret revisor Søren Jonassen har revideret de af Ledelsen aflagte årsrapporterfor2004/05,2005/06,2006/07og2007/08. Årsrapport2007/08 Årsrapporten for 2007/08, dateret 15. oktober 2008, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2006/07 Årsrapporten for 2006/07, dateret 9. oktober 2007, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2005/06 Årsrapporten for 2005/06, dateret 6. oktober 2006, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2004/05 Årsrapporten for 2004/05, dateret 4. oktober 2005, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Aktieregistreringsdokumentet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede aktieregistreringsdokument. Aktieregistreringsdokument er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt Finanstilsynets regler. Selskabets Ledelse har ansvaret for aktieregistreringsdokument og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysningerafregnskabsmæssigkarakteriaktieregistreringsdokument. Detudførtearbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at aktieregistreringsdokumentikkeindeholdervæsentligfejlinformationafregnskabsmæssigkarakter. Vi har gennemgået aktieregistreringsdokuments oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstillingafnøgletalsomviharpåset,erkorrektuddragetoggengivetfradenrevideredeårsrapportfor 2007/08, tillige indeholdende sammenligningstal for regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samtøvrigereviderederegnskabsmæssigeoplysningerindeholdtiaktieregistreringsdokument. Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Comendo A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabetsogkoncernensaktiver,passiver,økonomiskestillingogresultat,somangivetiårsrapporterne for2004/05,2005/06,2006/07og2007/08,erindeholdtiaktieregistreringsdokument. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 4

13 Hellerup,den20.februar2009 ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 5

14 2 REVISOR 2.1 Navnogadressepåudstedersrevisor Selskabets revisorer er Horwath Revisorerne, som senest blev valgt på Selskabets ordinære generalforsamlingden23.oktober2008.horwathrevisorerneharværetrevisorforselskabetsialleår dækketafdehistoriskeregnskabsoplysningerindeholdtidetteaktieregistreringsdokument. HorwathRevisorerne StatsautoriseretRevisionsinteressentskab Strandvejen Hellerup SørenJonassen,StatsautoriseretRevisor(medlemafFSR) ThomasViscovich,StatsautoriseretRevisor(medlemafFSR) 2.2 Eventuelfratrådt,flyttetellerikke genudnævntrevisor Der er ikke fratrådt, flyttet eller genudnævnt revisorer i den periode omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 6

15 3 RISIKOFAKTORER En investering i Comendo indebærer risici. Foruden de oplysninger, der i øvrigt fremgår af Aktieregistreringsdokumentet, bør potentielle investorer ved vurderingen af, om der bør investeres i Selskabetsaktiernøjeovervejenedenståenderisikofaktorer.Deanførteforholdskalikkeopfattessomen udtømmendeoversigtoverderisici,somcomendoerudsatfor,ogdererikkeforetagetnogenprioritering af de enkelte risici. Ledelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Selskabets fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhængmeddetøvrigeindholdafdetteaktieregistreringsdokument. Vækstogindtjening Comendoharsidensinstarti2002vistvæksthvertenesteårogsamtidigogsåetpositivtEBITDAhvert år. Det er også Selskabets hensigt og forventning at fortsætte denne udvikling, men Selskabet er stadig under opbygning og konsolidering og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringerikonjunkturerogandreudefrakommendeforhold.derforkanderikkegivessikkerhedfor,at Selskabetvilkunnefortsættedenpositiveudvikling,ligesomdenplanlagteekspansioninyegeografiske områderogsåindebærernyerisiciforselskabet Prisfastsættelsepåprodukter Comendo har opnået en god dækningsgrad på sine produkter ved at have en effektiv organisation, der udvikler og markedsfører produkterne. Konkurrencen på Selskabets produkter er imidlertid intensiv og derkanikkegivessikkerhedfor,atsammeellerbedredækningsgradkanopretholdeselleropnås,hvilket vilhaveennegativindflydelsepåselskabetsdriftogdenforventedeindtjening. Markedsacceptafdeudbudteprodukter Comendoudviklerkunnyeprodukterefterengrundigovervejelseogundersøgelseafmarkedetsbehov. Indtil nu har markedet responderet positivt på Selskabets produkter og behovet har endda vist sig stigende, som også markedsbeskrivelserne dokumenterer. Imidlertid er markedet for Managed IT Servicesunderhastigudvikling,ogselvomdetikkeerSelskabetsforventning,atdetikkekanfølgemedi udviklingen,erselskabetstadigikkeafenstørrelse,hvordetharressourcersomdestoreudbydere.men ved at følge den valgte strategi med at udvikle systemer, der bl.a. indeholder applikationssoftware udviklet af andre, mener Selskabet at have en udviklingskapacitet og en felksibilitet og omstillingsevne, derkanmodsvaremarkedetskrav,selvomdetikkekangivessikkerhedfordette. Kundeafhængighed Comendo har i dag knap erhvervskunder samt 375 partnere. Partnerne genererer ca. 30% af koncernensomsætning,ogfemafpartnerneståraleneforknap50%afaltpartnersalget.comendosatser påenkeltkundertiludelukkendeatkøbemanageditservicesfracomendoogvilsåledesbestræbesigpå, atdererpartnereellerkunder,dervilbidragemedenbetydeligdelafomsætningen.dettekundefokus, med store enkeltkunder, bestræbes ikke at udgøre mere end 10% af den samlede omsætning. Tidligere har enkelte kunder genereret mere end 10% af omsætningen, dog ikke indenfor de seneste tre år. Hvis detteigenbliveraktuelt,vilselskabetsafhængighedafenkeltkunderøgesmedderaffølgendestørrerisici, men Selskabet er opmærksom på problemet og bestræber sig på at minimere denne risiko, uden at det reducereromsætningen. Konkurrence IndenforComendo sforretningsområder;security,telecom,networkoghostingerkonkurrencebilledet meget differentieret. Udbuddet af produkter og services samt udbredelsen, har historisk udviklet sig meget forskelligt. Kendetegnende for alle fire forretningsområder er, at de alle er domineret af store aktører, og at teknologisk state of the art sammen med en gennemsigtig leverance og prisstruktur er afgørendekonkurrenceparametre. Comendo s opkøb igennem de seneste år, den nye one company profil for alle selskaber og rekonstruktion af produkter og serivces i de fire forretningsområder, har styrket Comendo s konkurrenceposition,bådeiforholdtilgenkendelseogsynlighedimarkedet,menogsåiforholdtil,atvi herigennemharopnåetnoglesynergier,derogsåfremadrettetvilforbedrevoresomkostningsstrukturog voresomstillingsevnevedøgetpriskonkurrenceimarkedet. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 7

16 Comendo fremtræder således som en one stop shop leverandør, med eget datanetværk, egen udviklingsafdeling, der proaktivt og i samarbejde med strategiske samarbejdspartnere kan identificere markedets behov og en organisation, der i størrelse og struktur er skalerbar og omstillingsparat. Comendo sprimærefokuspåsmåogmellemstorevirksomheder,kancomendoinogengradimødegåen øgetkonkurrencefradestoreaktører. Derkandogikkegivessikkerhedfor,atdenvalgtestrategivilgivedeforventederesultaterligesomdet kantagelængeretidatnådeforventederesultater. Teknologiudvikling Teknologiudviklingen kan groft opdeles i en hardware del, hvor datanet og datacentre indgår, og en softwaredel,somudgørudviklingafcomendo sstandardløsninger(baseretpåswfraunderleverandører) samtkundetilpasninger. Pådatanet ogdatacenterområdetindkøbercomendoprodukterframindsttoforskelligeleverandørerfor atværesikkerpå,atenmuligsystemfejlfraenenkeltleverandørikkegivervitaleproblemerforatkunne levere ydelserne. Der indkøbes løbende nyt materiel, og Selskabet anser sig for at være ajour med udviklingen og med hvad, der forventes at ske i markedet. Derfor mener Selskabet, at dets datanet og datacentrekonstantleveroptilkunderneskrav,bådehvadangårhastighed,kapacitetogpålidelighedog meddenførtepolitikomindkøbfraforskelligeleverandører,menerselskabetathavesikretsig,selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke opstår en situation, hvor udstyret bliver forældet på meget kort sigt med deraf følgende store omkostninger ved opdatering til den ny standard og dermed forringelseafselskabetsdriftsresultater. På softwaresiden er Comendo afhængig af de produkter, der leveres af underleverandører i form af applikationsprogrammer. Ved at have valgt en strategi, hvor Comendo er systemudvikler mere end applikationsudviklervilselskabetrelativtnemtkunneudskiftedenuanvendteapplikationsprogrammer med andre og dermed være på forkant med den nyeste applikationsudvikling. Opstår der en situation hvor den nyeste teknologi ikke tilbydes Comendo, hvis eksempelvis en udvikler selv ønsker at levere direkte til kunderne, kan der opstå en situation, hvor Comendo ikke vil kunne tilbyde sine kunder den nyeste teknologi, og i denne situation vil Comendo kunne risikere at det får en væsentlig negativ indflydelsepåomsætningogdriftsresultater. MedopkøbetafTelsomeijuni2007blevComendoejerafetavanceretIPomstillingsanlægsamtetVoIP system,somkanbrugesafcomendoseksisterendekunder. ComendoTelecomindkøberidagsintrafikfraTDCogkanikkeværesikrepåatkunneopretholdeden sammedækningsgradifremtiden,hvisteknologienikkevidereudviklesitaktmedkraveneøgesfra markedet.dervildogogsåværemulighederforatindkøbetrafikfraandreteleselskaber,såfremt Selskabetleveroptilsinforventningomfortsatværekonkurrencedygtigbådepåydelserogpris. Endelig er Comendos Managed Services også tæt knyttet til internettet. Hvis benyttelsen af internettet falder dramatisk grundet andre teknologimuligheder, vil det selvsagt have betydelig indflydelse på Selskabets omsætning og indtjeningsevne. Dette mener Selskabet selv er en meget lidt sandsynlig udvikling,ogforventerhellerikkeensådanudviklingvilikkeskemegetpludseligt,hvorforselskabetvil have mulighed for omstilling til andre ydelser, der med Selskabets erhvervede kompetencer kan implementeresogtilbydeskunderne,menderkanikkegivesgarantifor,atensådanomstillingsprocesvil lykkes,hvisdetteskullekræves. Netværksdrift Comendo har investeret betydelige summer i sit datanet og sine datacentre. Hvis udviklingen pludselig ændrer sig og alle vil eje deres eget datanet og datacenter vil dette kunne få betydelig indflydelse på Selskabetsindtjeningogetproduktsom SikkerInternet vilikkehavedetsammepotentialesomnu.det vil dog for den primære kundegruppe, som er små og mellemstore virksomheder være en betydelig omkostning,hvisdevælgerselvatimplementeredette.derforskønnerselskabetikke,atdetvilskefor denne kundegruppe, men en meget kraftig reduktion af priserne kunne påvirke markedet i den nævnte retning,medderaffølgendekonsekvenserforselskabetiformafmindreomsætningogindtjening. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 8

17 ImmaterielleRettigheder ComendoejeringenpatenterpådeproduktersomSelskabetudbyder,menhardealmindeligerettigheder iformafcopyrightbeskyttelse,oghvadderfølgerafmarkedsføringslovenogtilsvarendelovgivningide lande, som produkterne markedsføres i. Comendo beskytter sine rettigheder ved at sikre hemmeligholdelseafdenspecifikkestruktur,somselskabetharopbyggetomkringdeudbudtesystemer og ved at sikre hemmeligholdelse af nyudviklingen, således at Selskabet først ved frigivelse informerer offentligheden og dermed også konkurrenterne om nye tiltag. Hensigten er i denne situation at have en tidsmæssig fordel i forhold til konkurrenterne og ved konstant at videreudvikle de udbudte ydelser, forventerselskabetsammenmedenstorkundeloyalitet,atkunnebevaresinkonkurrencefordel.derkan dogikkegivessikkerhedfor,atenkonkurrentikkeerførstmednyeprodukter,oghvisenkundeidagikke føler at få den service der efterspørges, er kunden hurtig til at skifte leverandør, med deraf følgende indflydelsepåomsætningogindtjening. Sikkerhed Comendo udbyder produkter, der skal give kunden en større sikkerhed og mindre og helst ingen forstyrrendeindflydelsefravira,spametc.samtidigskalkundenværesikkerpå,atinformation,derføres gennemcomendosdatanetogdatacentre,ikkekommerfremtilandreenddeberettigede,ogingenandre har mulighed for at få adgang til informationen. Et selskab, der sælger sikkerhed, skal håndtere data korrekt på en sådan måde, at kundens oplysninger ikke kommer andre i hænde. Derfor har Selskabet indført meget strikse kontroller for at sikre dette, og en del af Selskabets ansatte en blevet behørigt kontrolleret og godkendt, som det kræves af visse af kunderne. En lækage i Selskabet kan få alvorlige konsekvenserforselskabetstroværdighed,ogderforerderopbyggetsystemertilovervågningafhvem, der har haft adgang til servere, databaser etc. En lækage af fortrolige oplysninger vil kunne indvirke negativt på Selskabets omsætning og indtjening ud over at det kan afstedkomme erstatning sager. Selskabetmenerathavesikretsigbedstmuligtogvurdererjævnligt,omsikkerhedenkanforbedres,men ateliminererisikoenfuldstændigterselvsagtikkemuligt. IdagerSelskabetikkegodkendtefterenDS/EN484:2005,Standardforinformationssikkerhed,dereren standard, der indeholder en række bestemmelser, der sigter mod at gøre informationssikkerhed til en specificerbar kvalitet. Standardens krav er i størst muligt omfang funktionelt betingede og baserede på teknisk og administrativ viden. Det er så vidt muligt undgået at give regler for standardiserede projekteringsmetoder, udførelsesmåder eller fysiske dele. I teksten forekommer henvisninger til andre danske og udenlandske standarder. Det vil dog kun i særlige tilfælde være nødvendigt at supplere med dissestandarder.deterselskabetsvurderingatinterneprocesserogrutinerefterleverbranchens bestpractise omkring datasikkerhed og beskyttelse, herunder fysisk og systemmæssig adgangskontrol, separate udviklings test og driftsmiljøer og back up. Selskabet vil overveje certificering efter DS/EN 484:2005 standarden såfremt det bliver en branchestandard eller et krav fra kunder eller andre interessenter.hvisselskabetikkeergodkendtefterdennestandardpåettidspunkt,hvordeterkrævetaf kundernekandetfåindflydelsepåselskabetsomsætningogindtjening. Leverandører Comendoersomnævntunderteknologiafsnittetafhængigafenrækkeleverandørerbådepåhardwareog software produkter. Ved altid at sikre sig en alternativ leverandør på de væsentlige ydelser, mener Selskabet at have sikret sig bedst muligt, men ved et svigt fra en leverandør kan visse ydelser dog forsinkesellerperformancekanforringesmedderaffølgendekundeklagerogmuligeopsigelseriutideaf kontrakter,derofteløberforflereåradgangen.dettevilkunneforringeselskabetsomsætningogdermed også indtjening. Med opkøbet af Lindhart Datasikkerhed A/S nu Comendo Consisto A/S har Comendo sikret sig eksklusivretten i Danmark og på Island til at sælge Panda Software Internationals produkter over en treårig periode under den forudsætning, at der opretholdes en aftalt minimunsomsætning. Comendoforventeratkunneleveoptildettekrav,menhvisdetteikkelykkesvildetbådekunneforværre konkurrencesituationen og have en negativ indflydelse på omsætningen. Comendo Network (tidligere NetmoreA/S)harguldpartneraftalemedButlerNetworksA/S,somerleverandørpåallenetværkslinjer. Såfremt denne vil bortfalde, er der alternative netværksleverandører i markedet som kan substituere ButlerNetworks. I forbindelse med overtagelse af Cura Digital Insurance(Comendo Hosting) har Comendo indgået aftale med asigra, og levering af remote backup licenser til Comendo s kunder. Aftalen er meget gunstig for Comendo og baseret på et gensidigt potentiale. Skulle denne aftale imidlertid bortfalde, har Comendo identificeretalternativeløsningerogleverandører. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 9

18 Valuta SelskabetindkøberistørrelsesordenEUR årligtogunder1%afSelskabetsindkøbiamerikanske dollars. Dette indebærer, at Selskabet vurderer, at der ikke er en reel valutarisiko overfor EUR og USD. SalgetervæsentligstiNorden,ogdersælgesiNorgeogSverigeilokalvaluta.Selskabetvurderer,atderer enreelvalutarisikooverfordennorskekrone,menharsamtidigsinesalgsomkostningerinorskekroner. Salgsomkostningerneforventesatudgøreca.60%afomsætningen.Iindeværenderegnskabsårforventes mindre end 5% af omsætningen at være i norske kroner. Dette indebærer, at hvis den norske krone ændrersig10%,vildetteændreomsætningeniselskabetmed1%,ogresultatetførskatvilændresmed 0,3%afomsætningen. Nøglemedarbejdere Comendoerafhængigafatkunnefastholdenøglemedarbejdereogsamtidigværeistandtilattiltrække nye medarbejdere med den nødvendige kompetence til at videreudvikle Selskabet både teknologisk og salgsmæssigt.selvomcomendoharværetistandtilatsikrekvalitetenafsinemedarbejdere,kanderikke givesnogengarantiforatcomendovilværeistandtiltiltrækkeogfastholdekvalificeredemedarbejderei fremtiden.vedudbygningenafsalgsnetteterdetvæsentligtatdenyemedarbejdereintegrereshurtigtog effektivt, og hvis ikke dette sker, kan det betyde forsinkelse af salgsudviklingen og dermed mindre end forventetomsætningogindtjeningtilselskabet. Produktansvarogforsikringsdækning Comendo har en erhvervsforsikring som dækker tingsskader, driftstab og personskader og andre sædvanlige og krævede forsikringer. Ligeledes er de tilkøbte virksomheder dækket af de sædvanlige og krævedeforsikringer.efterselskabetmeningerselskabettilstrækkeligtforsikret,menderkanikkegives sikkerhedforatdenvalgtedækningheltvilkunnekompensereforettab,dermåtteopståpga.enskade. Selskabet bestræber sig for gennem sine salgs og leveringsbetingelser at mindske Selskabets eksponering,mendeterikkemuligtatgivesikkerhedfor,atallesituationereraftaltpåensådanmåde,at enfejlikkevilhaveennegativindflydelsepåselskabetsindtjening. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar

19 4 UDVALGTEREGNSKABSOPLYSNINGER 4.1 Udvalgteregnskabsoplysningerognøgletal Comendo A/S aflægger årsrapporter efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. RegnskabsperiodenforComendoA/Ser1.julitil30.juni. RESULTATOPGØRELSE,DKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Afskrivningerafkundekontrakter Nedskrivningafudviklingsprojekter Nedskrivningafgoodwill Driftsomkostninger Resultatafprimærdrift Andelafresultatefterskatiassocieredevirksomheder Finansielleindtægter Finansielleomkostninger Resultatførskat Skatafåretsresultat ÅRETSRESULTAT BALANCE,DKK1.000 AKTIVER LANGFRISTEDEAKTIVER Immaterielleaktiver Goodwill Kundekontrakter Udviklingsprojekterunderudførelse Færdiggjorteudviklingsprojekter Immaterielleaktiverialt Materielleaktiver Indretningaflejedelokaler Andreanlæg,driftsmaterieloginventar Materielleaktiverialt Andrelangfristedeaktiver Kapitalandeleiassocieredevirksomheder Deposita Andrelangfristedeaktiver LANGFRISTEDEAKTIVERIALT ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar

20 KORTFRISTEDEAKTIVER Varebeholdninger Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavenderfrasalg Tilgodehavenderhostilknyttedevirksomheder Andretilgodehavender Likvidebeholdninger KORTFRISTEDEAKTIVERIALT AKTIVERIALT PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Overkursvedemission Overførtresultat Foreslåetudbytte AktionærerneiComendoA/S'andel Minoritetsinteresser EGENKAPITALIALT LANGFRISTEDEFORPLIGTELSER Forudbetalingfrakunder Udskudtskat Finansielleasing Gældsbreve Gældtilpengeinstitutter Konvertibleobligationer LANGFRISTEDEFORPLIGTELSERIALT KORTFRISTEDEFORPLIGTELSER Gældtilpengeinstitutter Finansielleasing Forudbetalingfrakunder Leverandørgæld Gældtiltilknyttedeselskaber Selskabsskat Skyldigkøbesum Andengæld KORTFRISTEDEFORPLIGTELSERIALT FORPLIGTELSERIALT PASSIVERIALT ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar

Prospekt. Comendo A/S. Dateret den 6. juli 2007.

Prospekt. Comendo A/S. Dateret den 6. juli 2007. Prospekt Comendo A/S Dateret den 6. juli 2007. Kapitaludvidelse / rettet emission Aktiekapital før nyudstedelse Nominel aktiekapital a DKK 1 16.684.600 styk 16.684.600 Rettet emission (apportindskud) 3.076.923

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i kapitalcenter E 9.

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere