Comendo A/S Prospekt 20. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comendo A/S Prospekt 20. februar 2009"

Transkript

1 ComendoA/S Prospekt 20.februar2009 Comendo A/S, CVR-NR

2 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrundenforudstedelseafaktier...1 ComendoA/S...1 Risikofaktorer...3 Bestyrelseogledelse...4 Kapitalogaktionærforhold...4 Finanskalender...5

3 RESUMÉ Nærværende prospekt består af særskilte dokumenter. Prospektet udgøres af ét resumé ( Resuméet ), et aktieregistreringsdokument ( Aktieregistreringsdokumentet ) og en værdipapirnote ( Værdipapirnoten ), dertilsammenudgørétprospekt. SomindledningtilResuméetskaldetoplyses,atResuméetbørlæsessomenindledningtilProspektet.Enhver beslutningominvesteringiværdipapirernebørtræffespåbaggrundaf Prospektetsomhelhed.Hvisensag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtettilatbetaleomkostningerneiforbindelsemedoversættelseafprospektet,indensagenindledes.de fysiskeellerjuridiskepersoner,somharudfærdigetresuméetellereventuelleoversættelserherafoganmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrektelleruoverensstemmende,nårdetlæsessammenmeddeandredeleafprospektet. BAGGRUNDENFORUDSTEDELSEAFAKTIER ComendoA/Shariforbindelsemederhvervelsenafderesterende40%afaktiekapitaleniNetmoreA/S gennemførténrettetemission. Den 10. juli 2008 meddelte Comendo A/S, at den etablerede Earnout aftale med de oprindelige ejere af Netmore A/S var handlet af og dermed, at de resterende 40% af aktiekapitalen i Netmore A/S var erhvervet. Dermed er Netmore A/S 100% ejet af Comendo A/S. I den forbindelse er der foretaget en forhøjelseafaktiekapitalenicomendoa/smodapportindskudaf40%afaktiekapitalenfranetmorea/s. AktiekapitaleniComendoA/SforhøjesmednomineltDKK svarendetil stykNye Aktier a nominelt DKK 1. Tegningskursen for de Nye Aktier er fastlagt til kurs DKK 10,00 per aktie a nominelt DKK 1 svarende til en værdi på DKK 14 mio. Tegning er sket til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage op til aftalens indgåelse. ForhøjelsenafaktiekapitalenerregistrerethosErhvervs ogselskabsstyrelsenden24.september2008. DenyeaktiererudstedtimidlertidigISIN kodedk Bestyrelsen i Comendo A/S har således udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter 6.1, hvor Bestyrelsen inden forhøjelsen af aktiekapitalen var bemyndiget til udstedelse af op til styk aktieranomineltdkk1iforbindelsemedopkøbafvirksomheder.bemyndigelseniselskabetsvedtægter 6.1udgørherefternomineltDKK svarendetil stykaktieranomineltDKK1. De Nye Aktier vil have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Comendo A/S. De Nye Aktier bærerfuldtudbyttefraregnskabsår2008/09. COMENDOA/S Comendo startede sine aktiviteter i juli 2002, da stifteren af Selskabet Martin Sundahl ville tilbyde virksomheder bedre sikkerhed på internettet. Martin Sundahl havde allerede en stor erfaring med at arbejde med internet baserede ydelser, idet han siden 1996 havde arbejdet med at tilbyde bl.a. Web hosting. Medstørreogstørreudbredelseogbrugafinternettetopstodnyeproblemstillingersomspam,ogderfor vardetnaturligtforselskabet,atdetnæsteproduktskullemindskeoghelstheltfjernedenneuønskede mailtrafik.selskabethavdealleredeefteretårsdriftskabtetgodtkundegrundlag,ogmeddetnyeprodukt kunnedealleredeetableredekundertilbydesetnytprodukt. ForatleveoptildenstigendeefterspørgselkøbteComendoiseptember2004aktiviteterneiVirus112A/S af EuroTrust A/S, og i april 2006 købte Selskabet Hosting2 ApS af CM Networks ApS og Synerco ApS. I februar 2007 købte Comendo A/S Lindhardt Datasikkerhed A/S, som efterfølgende ændrede navn til ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 1

4 ConsistoA/S,ogenaftalevedrørendekøbetafTelsomeApSblevendeligijuni2007,såledesatIP telefoni ogsåkunnetilbydeskunderne. Den 25. januar 2008 indgik Comendo aftale om køb af aktiemajoriteten i Cura Insurance Digital(55%), somlevererremotebackuptildetdanskemarked,ogmedvirkningfra1.decemberkøbtecomendo,den resterendedelafaktiekapitalen.medkøbafnetmorea/s,ip danmarka/sogsåi2008,bestodcomendokoncernenaf12juridiskeenhedermedcomendoa/ssommoderselskabforde11datterselskaber. Som et led i Comendo s koncernstrategi, gennemførtes med virkning fra 16. december 2008 Comendo navneændring og fusion af selskaber, med henblik på, at brande alle produkter under ét brand, og konsolidereaktiviteternei4nyeforretningsområder: TelsomeA/SfusioneredesindiIP DanmarkA/SskifternavntilComendoTelecomA/S(dertillige ejer100%aftelsomesl,spanien). NetmoreA/SskifternavntilComendoNetworkA/S Hosting2ApSskifternavntilComendoHostingApS CuraInsuranceDigitalA/SskifternavntilComendoRemoteBackupA/S Virus112A/SskifternavntilComendoSecurityA/S. Virus112iSverigeogNorgefortsættermeddenuværendenavne. ConsistoA/SskifternavntilComendoConsistoA/S Koncernoversigt ComendoA/S ComendoConsistoA/S Danmark 100%ejerskab ComendoTelecomA/S Danmark 100%ejerskab ComendoRemoteBackupA/S Danmark 100%ejerskab ComendoSecurityA/S Danmark 100%ejerskab Virus112AB Sverige 100%ejerskab ComendoNetworkA/S Danmark 100%ejerskab Virus112AS Norge 100%ejerskab ComendoHostingApS Danmark 100%ejerskab OmstruktureringenafComendoselskaberneogetableringafensartetbranding,harendvideremuliggjort ennykonstruktionafcomendo sprodukter,servicesogkompetencerunderfireforretningsområder,med fællesmarkedsstrategiogkundeservice: ComendoSecurity UnderbrandetComendoSecuritymarkedsføresblandtandetfiltreringafvirusogspam. ComendoSecurityharopbyggetenførendetekniskplatform,derprimærtsælgesviaen rækkekendteit virksomhedermedkunderderharfra5tilfleretusindeansatte.comendo Securityscannergennemsnitligt200millionermailshverdagogbortfiltrerermereend 99,97%spam.ComendoSecurityharogsådenmesteffektivevirusbeskyttelsepåmarkedeti ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 2

5 dag.effektivfiltreringafvirusogspamerområdersomervitaleforcomendoskunderatfå håndtereteffektivt. ComendoNetwork UnderbrandetComendoNetworkmarkedsføresprofessionelleinternetlinjertil virksomheder.ingenvirksomhedkanidagfungereudenatværekoblettilinternettetpå veldimensioneredelinjer.afbrydesforbindelsen,skalenredundantogheltuafhængig opkoblingstrakstageover.comendonetworksamarbejdermedenrækkeafdestørste udbydereogsammensætterløsningermedudgangspunktikundensbehov.kundetilpassede internetløsningereretmarkantvækstområdeicomendo. ComendoTelecom UderbrandetComendoTelecommarkedsføresComendostelefoniløsninger,dækkendeover fastnet ogmobiltelefoni.comendotelecomharflereend25.000telefonikunder. Telefoniløsningerneleveresviasåvelegensalgsorganisationsomviapartnereiformaf forhandlereogel selskaber.beggetyperpartneresælgerløsningernevideretildereskunder ientenegetnavn,ellermedcomendotelecomsomnavngivetteleselskab.selskabethar udvikletenstabilogattraktivtelefoniløsning,somerkonkurrencedygtigogivækst. ComendoHosting UnderbrandetComendoHostingleveresfjernbackupafsåvelkundedatasommailservere. ComendoHostingharendvidereenrækkekunder,somkøberhousingfaciliteter,hvor kundernesserverefysiskopbevaresicomendohostingshostingfaciliteter,menprimært håndteresafkunderneselv.kunderneønskersikkerhedfor,atderesdataerlagretsikkertog atbackup processerneerfejlfrieogrettidige,såalledatabevaresogbeskyttes.comendo Hostingråderovernogetafverdensførendesoftwaremedunikfunktionalitetdergør,at kundetilgangenermegetattraktiv. RISIKOFAKTORER En investering i Comendo A/S indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnittene Risikofaktorer i henholdsvis Aktieregistreringsdokumentet og Værdipapirnoten, når de vurderer, om de skal investere i Selskabet. Ledelsenmener,atdebeskrevnerisikofaktorerudgørdevæsentligsterisici,sombørindgåienvurdering af Selskabet. Risikofaktorerne omhandler forhold omkring Vækst og indtjening, Prisfastsættelse på produkter, Markedsaccept af de udbudte produkter, Kundeafhængighed, Konkurrence, Teknologiudvikling, Netværksdrift, Immaterielle rettigheder, Sikkerhed, Leverandører, Valuta, Nøglemedarbejdere, Produktansvar og forsikringsdækning. De beskrevne risici er ikke nødvendigvis udtømmende.ligesomdehellerikkeståriprioriteretrækkefølge. BESTYRELSEOGDIREKTION Selskabetsbestyrelsebeståraf: DirektørThorkilS.Hansen,bestyrelsesformand DirektørPiaThimJensen AdvokatMadsRoikjer Selskabetsdagligeledelsevaretagesafdirektionen: Administrerendedirektør,CEOMartinSundahl ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 3

6 Finansdirektør,CFOChristianLaustrup KoncernSalgsdirektør,GroupSalesDirectorJesperAagård Tekniskdirektør,CTOJacobAlbers KAPITALOGAKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital består (før kapitalforhøjelsen) af nominelt DKK svarende til stykaktieranomineltDKK1,dereroptagettilhandelogofficielnoteringpå NASDAQ OMX CopenhagenA/S. Herudovererderiforbindelsemederhvervelsenafderesterende40%afaktiekapitaleniNetmoreA/S foretaget en kapitalforhøjelse på nominelt DKK svarende til styk Nye Aktier a nominelt DKK 1. Inklusiv kapitalforhøjelserne udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK svarendetil stykaktieranomineltdkk1. NedenståendetabelviserejerfordelingeniComendoA/Sførogefterkapitalforhøjelsen. Førkapitalforhøjelsen Efterkapitalforhøjelsen Aktionærer Antalaktier Pct. Antalaktier Pct. CTPInvestA/S 1) ,10% ,12% CM NetworksApS 2) ,80% ,76% RBCDexiaInvestorServicesBank 3) ,70% ,79% SynercoApSu/konkurs 4) ,52% ,06% ELROEnergyA/S 5) ,29% ,33% LMManagementApS 6) ,82% ,50% SWPManagementApS 7) ,82% ,50% NetinnovationApS 8) ,92% ,27% NextTradingApS 9) ,25% ,79% PaniluApS 10) ,63% ,39% ZiqxaApS 11) ,63% ,39% Insidere 12) ,42% ,90% Aktionærerunder5% ,10% ,20% Ialt: ,00% ,00% 1)CTPInvestA/SmedadressenSkt.AnnæPlads11,1250KøbenhavnK,ejesinddirektemed33,3%afSynercoApSu/konkursc/o AdvokatTroelsTuxenLangelinjeAllé36,2100Kbh.Ø(ejet med 75% af Getconnected ApS og 25% af L.W. 1 januar 2003 ApS).Getconnected ApS er ejet af Peter Forchhammer, Attemosevej 31, 2940 Holte.L.W. 1 januar 2003 ApS ejet af Lars Wexøe, Vadgårdsvej 30, 2860 Søborg).DeøvrigeejereafCTPInvestA/SerOliverInvestApS(ejetafClausT.Hansen,MargretheAlle6,2950 Vedbæk,med33,3%ogNetinnovationApS(tildligereAagaardManagementApS,Slotsalleen6A,2930Klampenborg.(ejetafTorben Ågaard).Selskabeterspaltetmedvirkningfra17.oktober )CM NetworksApS,medadressenPoppelgårdvej11 13,2860Søborgejesindirektemed85%afdenadministrerendedirektør Martin Sundahl svarende til et ejerskab på aktier (samt tilsvarende 85% af aktier i Comendo A/S, svarende til aktier,dererudlånttilsynercoa/su/konkurs per22/82008erudlånt aktier,ogper22/92008erudlånt aktier, under forudsætning af, som defineret i aftalen: at CM Networks beholder den fulde råde og stemmeret over aktierne i udlånsperioden. Aktierne skulle ifølge aftalen have været tilbageleveret senest den , hvilket ikke er sket grundetsynercoerunderkonkurs derpågårsåledestvistomaktiernesbesiddelse).martinsundahlejerindirekte9.750aktiervia MS2001ApSsamtdirekte250aktier,hvilketsamletudgør aktieriComendoA/Ssvarendetilenejerandelpå15,22%.De øvrige15%afcm NetworksApSerejetafAtentoApS,Helsingørgade18,3400Hillerød.AtentoApSerejet100%afStenWieth Knudsen,Louisedalsvägen7,S 23841Oxie,Sverige. 3)RBCDexiaInvestorServicesBankharadressen14,PortedeFrance,L 4360Esch Sur Alzette ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 4

7 4)SynercoApSu/konkursc/oadvokatTroelsTuxen,LangelinieAllé35,2100KøbenhavnØ.SynercoApSejer33,3%afCTPInvest A/S. Det betyder at Synerco ApS vil modtage 16,73% af de Nye Aktier i Comendo A/S. Dette medfører, at Synerco ApS efter kapitalforhøjelsen vedrørende erhvervelsen af de resterende 40% af aktiekapitalen i Netmore A/S vil have en samlet ejerandel i ComendoApSpå18,09%. 5)ELROEnergiA/SharadressenElrovej1,8900Randers. 6) LM Management ApS, med adresse Slotsalléen 6B, 2930 Klampenborg er ejet af Jesper Parlov Aagaard, Slotsalléen 6B, 2930 Klampenborg. 7)SWPmanagementApS,medadresseIslandsBrygge731th.2300KøbenhavnS,ejesSørenWiinholtPetersen,IslandsBrygge73, 1.Th.2300KøbenhavnS. 8)NetinnovationApS,medadressenSlotsalleen6A,2930Klampenborg,ejesafTorbenAagaard,Slotsallen6A,2930Klampenborg. 9)NextTradingharadressenSønderbjerge2,6330Padborg. 10)PaniluApSharadressenDyrkobbel123,6300Gråsten. 11)ZiqxaApSSlipskoven36,6340Kruså. 12)Aktionærer,dereropgjortiSelskabetsinsider register. Tabel:aktiefordeling,somresultatafkapitalforhøjelsen,fordeltpåpersoner Aktionær i Comendo A/S: Indirekte ejerskab: Antal aktier CTP Invest A/S ,3 % af Synerco ApS u/konkurs, c/o Advokat Troels Tuxen, Langelinje Allé 35, Kbh. Ø, (er ejet med 75% af Getconnected ApS og 25% af L.W. 1 januar 2003 ApS).Getconnected ApS er ejet af Peter Forchhammer, Attemosevej 31, 2940 Holte.L.W. 1 januar 2003 ApS ejet af Lars Wexøe, Vadgårdsvej 30, 2860 Søborg 33,3% Oliver Invest ApS (ejet af Claus T. Hansen, Margrethe allé 6, 2950 Vedbæk) ,3% Aagaard Management ApS, nu Netinnovation (ejet af Torben Aagaard, Slotsalleen 6 A, 2930 Klampenborg) Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab LM Management ApS Jesper Parlov Aagaard Slotsalleen 6 B, 2930 Klampenborg SWP Management ApS Søren Wiinholt Petersen, Islands Brygge 73, 1 TH, 2300 København S Netinnovation ApS Torben Aagaard Slotsalleen 6 A, 2930 Klampenborg I alt FINANSKALENDER 27.februar2009 Regnskabsmeddelelsefor1.halvår2008/09 30.september2009 Årsregnskabsmeddelelsefor2008/09 ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 5

8 AKTIEREGISTERINGSDOKUMENT INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion Ansvarlige Revisor Risikofaktorer Udvalgteregnskabsoplysninger Oplysningeromudsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme,anlægogudstyr Gennemgangafdriftogregnskaber Kapitalressourcer Forskningogudvikling,patenteroglicenser Trendoplysninger Resultatforventningerellerprognoser Bestyrelse,DirektionogTilsynsorganersamtledere Aflønningoggoder Bestyrelsensarbejdspraksis Personale Størreaktionærer Transaktionermedtilknyttedeparter Oplysningeromudstedersaktiverogpassiver,finansiellestillingogresultater...67 Krydsreferencetabel Yderligereoplysninger Væsentligekontrakter Oplysningerfratredjemand,ekspertudtalelseroginteresseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysningeromkapitalbesiddelser...78

9 INTRODUKTION Det er ikke hensigten, at nærværende Aktieregistreringsdokument skal danne grundlag for en investerings eller anden vurdering, og Aktieregistreringsdokumentet må ikke betragtes som en anbefalingfracomendoa/s sideom,atmodtagereafaktieregistreringsdokumentetbørtegneellerkøbe aktier i Comendo A/S. Potentielle købere bør selv vurdere, om oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet er relevante, og et eventuelt køb bør baseres på de undersøgelser, som vedkommendefindernødvendige. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette Aktieregistreringsdokument og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Comendo A/S. Udlevering af Aktieregistreringsdokumentet kan ikke på noget tidspunkt betragtessomenindeståelsefor,atderikkeersketændringericomendoa/s virksomhedellerforhold siden datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrektepånogettidspunktefterdatoenforoffentliggørelseafaktieregistreringsdokument.ihenholdtil Bekendtgørelsenr.1232af22.oktober2007skalenhvervæsentlignyomstændighed,materielfejleller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet, der kan påvirke vurderingenafværdipapirerne,ogsomindtræderellerkonstateresmellemtidspunktetforgodkendelsen afaktieregistreringsdokumentetogdenendeligeafslutningafudbuddettiloffentligheden,ellerstartenaf handlen på et reguleret marked, skal angives i et tillæg til prospektet Et sådant tillæg skal godkendes indenforsyvbørsdageogoffentliggøresioverensstemmelsemed 25. I forbindelse med, at Comendo A/S Nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMXCopenhagenA/SvilnærværendeAktieregistreringsdokumentkunbliveudarbejdetpådansk. Aktieregistreringsdokumentet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring fra Comendo A/S side eller på Comendo A/S vegne til at købe aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordringikkeergodkendtellertilpersoner,somdeterulovligtatgiveetsådanttilbudelleropfordring til. Aktieregistreringsdokumentet bør ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Aktierne er ikke registreret og vil ikke blive det i forbindelse med emissionerne i henhold til United StatesSecuritiesActof1933medsenereændringer( SecuritiesAct )ogmåikkeudbydesellersælgesi USA eller til, eller for regning af, US persons, som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagenimedførafenundtagelsefraellerentransaktion,somikkeerunderlagtregistreringskravenei SecuritiesAct.Somfølgeherafudbydesogsælgesaktiernekunihenholdtiludbudogsalg,somfindersted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette Aktieregistreringsdokument må ikke udleveresiusaellertiluspersonsellergørestilgængeligticanada,australienellerjapan. Enhver formidling af dette Aktieregistreringsdokument i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsenindeholdtiartikel67ithe FinancialServicesandMarketsAct2000 tilbegrænsningernei artikel21ithe FinancialServicesandMarketsAct2000(FinancialPromotionOrder2001).Aktiernemå kun sælges og Aktieregistreringsdokumentet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer i Aktieregistreringsdokument for en beskrivelse af væsentlige faktorervedrørendeinvesteringicomendoa/s. De aktier, der er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, er ikke underlagtbegrænsningeriomsættelighedogvideresalg. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 1

10 Fremadrettedeudsagn Visse udsagn i dette Aktieregistreringsdokument, herunder visse udsagn i afsnittet Risikofaktorer, Oplysninger om Udsteder, Forretningsoversigt og Oplysninger om Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater er baseret på Comendo A/S ledelses opfattelse samt ledelsens forudsætningerogdeoplysninger,deriøjeblikketertilrådighedforledelsen,ogdisseudsagnkanudgøre fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Aktieregistreringsdokumentet, herunder uden begrænsning udtalelser vedrørende Comendo A/S økonomiskestilling,forretningsstrategi,planerogmålfordenfremtidigedrift(herunderudviklingsplaner og mål vedrørende Comendo A/S produkter), er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendterisici,usikkerhederogandreforhold,derkanfåcomendoa/s faktiskeresultater,udviklingeller præstationertilatafvigevæsentligtfradefremtidigeresultater,denudviklingellerdepræstationer,der erudtryktellerunderforståetiforbindelsemeddissefremadrettedeudsagn.dissefremadrettedeudsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder, herunder en række forudsætninger vedrørendecomendoa/s nuværendeogfremtidigeforretningsstrategierogfremtidigedriftsmiljø,som kan vise sig ikke at være korrekte. Comendo A/S faktiske resultater, udvikling eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i Aktieregistreringsdokumentet som følge af væsentlige faktorer,herunderblandtandetrisici forbundetmedmarkedsudvikling,uforudsetevanskelighedermed Comendo A/S forskellige samarbejdsaftaler og datterselskaber i Danmark og udlandet, konkurrenceforholdene for Comendo A/S forretningsområder og markeder samt andre faktorer, der omtales i Aktieregistreringsdokumentet, herunder de faktorer, der omtales under afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn i Aktieregistreringsdokumentet gælder kun per datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, og Comendo A/S påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidigebegivenhederellerandreforhold. Præsentationafregnskaberogandreoplysninger Comendo A/S aflægger regnskaber i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Derfor er de reviderede regnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2005/06, 2006/07 og 2007/08, der refererestilidetteaktieregistreringsdokumentudarbejdetihenholdtildisseregler. Comendo A/S offentliggør sine regnskaber i danske kroner. Selskabets udvalgte finansielle og driftsmæssige oplysninger i Aktieregistreringsdokument indeholder omregning af visse beløb i danske kroner til euro eller anden valuta ved transaktionsdagens kurs eller til balancedagens kurs ifølge Nationalbankens gennemsnitskurs den pågældende dag. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringerom,atbeløbidanskekronerfaktisksvarertildepågældendebeløbieuroellerandenvaluta, elleratomregningkansketileurotildeangivnekurserellernogenandenkurs. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i Aktieregistreringsdokumentet kan være afrundet til nærmeste hele tal. Summen af tallene i en kolonne svarer således ikke nødvendigvis til totalen for den pågældendekolonne. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 2

11 1 ANSVARLIGE 1.1 Alle personer med ansvar for de oplysninger, der gives i Aktieregistreringsdokumentet Direktion MartinSundahl, Administrerendedirektør Bestyrelse DirektørThorkilS.Hansen,formand DirektørPiaThimJensen,medlem AdvokatMadsRoikjer,medlem 1.2 ErklæringfradeansvarligeforAktieregistreringsdokumentet Direktionogbestyrelse Vierklærerhermed,atvisomansvarligeforAktieregistreringsdokumentethargjortvoresbedsteforat sikre,atoplysningerneiaktieregistreringsdokumenteteftervoresbedstevidendeerioverensstemmelse medfakta,ogatderikkeerudeladtoplysninger,derkanpåvirkedetteindhold. Vierklærerligeledesherved,atoplysningerneiAktieregistreringsdokumentetosbekendterrigtige,ogat Aktieregistreringsdokumentetosbekendtikkeerbehæftetmedudeladelser,dervilkunneforvanskedet billede, som Aktieregistreringsdokumentet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Aktieregistreringsdokumentet. Glostrupden20.februar2009 ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 3

12 ERKLÆRINGAFGIVETAFUAFHÆNGIGREVISOR Årsrapporterne2004/05,2005/06,2006/07og2007/08forComendoA/S Horwath Revisorerne ved statsautoriseret revisor Søren Jonassen har revideret de af Ledelsen aflagte årsrapporterfor2004/05,2005/06,2006/07og2007/08. Årsrapport2007/08 Årsrapporten for 2007/08, dateret 15. oktober 2008, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2006/07 Årsrapporten for 2006/07, dateret 9. oktober 2007, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2005/06 Årsrapporten for 2005/06, dateret 6. oktober 2006, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2004/05 Årsrapporten for 2004/05, dateret 4. oktober 2005, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Aktieregistreringsdokumentet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede aktieregistreringsdokument. Aktieregistreringsdokument er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt Finanstilsynets regler. Selskabets Ledelse har ansvaret for aktieregistreringsdokument og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysningerafregnskabsmæssigkarakteriaktieregistreringsdokument. Detudførtearbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at aktieregistreringsdokumentikkeindeholdervæsentligfejlinformationafregnskabsmæssigkarakter. Vi har gennemgået aktieregistreringsdokuments oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstillingafnøgletalsomviharpåset,erkorrektuddragetoggengivetfradenrevideredeårsrapportfor 2007/08, tillige indeholdende sammenligningstal for regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samtøvrigereviderederegnskabsmæssigeoplysningerindeholdtiaktieregistreringsdokument. Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Comendo A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabetsogkoncernensaktiver,passiver,økonomiskestillingogresultat,somangivetiårsrapporterne for2004/05,2005/06,2006/07og2007/08,erindeholdtiaktieregistreringsdokument. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 4

13 Hellerup,den20.februar2009 ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 5

14 2 REVISOR 2.1 Navnogadressepåudstedersrevisor Selskabets revisorer er Horwath Revisorerne, som senest blev valgt på Selskabets ordinære generalforsamlingden23.oktober2008.horwathrevisorerneharværetrevisorforselskabetsialleår dækketafdehistoriskeregnskabsoplysningerindeholdtidetteaktieregistreringsdokument. HorwathRevisorerne StatsautoriseretRevisionsinteressentskab Strandvejen Hellerup SørenJonassen,StatsautoriseretRevisor(medlemafFSR) ThomasViscovich,StatsautoriseretRevisor(medlemafFSR) 2.2 Eventuelfratrådt,flyttetellerikke genudnævntrevisor Der er ikke fratrådt, flyttet eller genudnævnt revisorer i den periode omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 6

15 3 RISIKOFAKTORER En investering i Comendo indebærer risici. Foruden de oplysninger, der i øvrigt fremgår af Aktieregistreringsdokumentet, bør potentielle investorer ved vurderingen af, om der bør investeres i Selskabetsaktiernøjeovervejenedenståenderisikofaktorer.Deanførteforholdskalikkeopfattessomen udtømmendeoversigtoverderisici,somcomendoerudsatfor,ogdererikkeforetagetnogenprioritering af de enkelte risici. Ledelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Selskabets fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhængmeddetøvrigeindholdafdetteaktieregistreringsdokument. Vækstogindtjening Comendoharsidensinstarti2002vistvæksthvertenesteårogsamtidigogsåetpositivtEBITDAhvert år. Det er også Selskabets hensigt og forventning at fortsætte denne udvikling, men Selskabet er stadig under opbygning og konsolidering og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringerikonjunkturerogandreudefrakommendeforhold.derforkanderikkegivessikkerhedfor,at Selskabetvilkunnefortsættedenpositiveudvikling,ligesomdenplanlagteekspansioninyegeografiske områderogsåindebærernyerisiciforselskabet Prisfastsættelsepåprodukter Comendo har opnået en god dækningsgrad på sine produkter ved at have en effektiv organisation, der udvikler og markedsfører produkterne. Konkurrencen på Selskabets produkter er imidlertid intensiv og derkanikkegivessikkerhedfor,atsammeellerbedredækningsgradkanopretholdeselleropnås,hvilket vilhaveennegativindflydelsepåselskabetsdriftogdenforventedeindtjening. Markedsacceptafdeudbudteprodukter Comendoudviklerkunnyeprodukterefterengrundigovervejelseogundersøgelseafmarkedetsbehov. Indtil nu har markedet responderet positivt på Selskabets produkter og behovet har endda vist sig stigende, som også markedsbeskrivelserne dokumenterer. Imidlertid er markedet for Managed IT Servicesunderhastigudvikling,ogselvomdetikkeerSelskabetsforventning,atdetikkekanfølgemedi udviklingen,erselskabetstadigikkeafenstørrelse,hvordetharressourcersomdestoreudbydere.men ved at følge den valgte strategi med at udvikle systemer, der bl.a. indeholder applikationssoftware udviklet af andre, mener Selskabet at have en udviklingskapacitet og en felksibilitet og omstillingsevne, derkanmodsvaremarkedetskrav,selvomdetikkekangivessikkerhedfordette. Kundeafhængighed Comendo har i dag knap erhvervskunder samt 375 partnere. Partnerne genererer ca. 30% af koncernensomsætning,ogfemafpartnerneståraleneforknap50%afaltpartnersalget.comendosatser påenkeltkundertiludelukkendeatkøbemanageditservicesfracomendoogvilsåledesbestræbesigpå, atdererpartnereellerkunder,dervilbidragemedenbetydeligdelafomsætningen.dettekundefokus, med store enkeltkunder, bestræbes ikke at udgøre mere end 10% af den samlede omsætning. Tidligere har enkelte kunder genereret mere end 10% af omsætningen, dog ikke indenfor de seneste tre år. Hvis detteigenbliveraktuelt,vilselskabetsafhængighedafenkeltkunderøgesmedderaffølgendestørrerisici, men Selskabet er opmærksom på problemet og bestræber sig på at minimere denne risiko, uden at det reducereromsætningen. Konkurrence IndenforComendo sforretningsområder;security,telecom,networkoghostingerkonkurrencebilledet meget differentieret. Udbuddet af produkter og services samt udbredelsen, har historisk udviklet sig meget forskelligt. Kendetegnende for alle fire forretningsområder er, at de alle er domineret af store aktører, og at teknologisk state of the art sammen med en gennemsigtig leverance og prisstruktur er afgørendekonkurrenceparametre. Comendo s opkøb igennem de seneste år, den nye one company profil for alle selskaber og rekonstruktion af produkter og serivces i de fire forretningsområder, har styrket Comendo s konkurrenceposition,bådeiforholdtilgenkendelseogsynlighedimarkedet,menogsåiforholdtil,atvi herigennemharopnåetnoglesynergier,derogsåfremadrettetvilforbedrevoresomkostningsstrukturog voresomstillingsevnevedøgetpriskonkurrenceimarkedet. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 7

16 Comendo fremtræder således som en one stop shop leverandør, med eget datanetværk, egen udviklingsafdeling, der proaktivt og i samarbejde med strategiske samarbejdspartnere kan identificere markedets behov og en organisation, der i størrelse og struktur er skalerbar og omstillingsparat. Comendo sprimærefokuspåsmåogmellemstorevirksomheder,kancomendoinogengradimødegåen øgetkonkurrencefradestoreaktører. Derkandogikkegivessikkerhedfor,atdenvalgtestrategivilgivedeforventederesultaterligesomdet kantagelængeretidatnådeforventederesultater. Teknologiudvikling Teknologiudviklingen kan groft opdeles i en hardware del, hvor datanet og datacentre indgår, og en softwaredel,somudgørudviklingafcomendo sstandardløsninger(baseretpåswfraunderleverandører) samtkundetilpasninger. Pådatanet ogdatacenterområdetindkøbercomendoprodukterframindsttoforskelligeleverandørerfor atværesikkerpå,atenmuligsystemfejlfraenenkeltleverandørikkegivervitaleproblemerforatkunne levere ydelserne. Der indkøbes løbende nyt materiel, og Selskabet anser sig for at være ajour med udviklingen og med hvad, der forventes at ske i markedet. Derfor mener Selskabet, at dets datanet og datacentrekonstantleveroptilkunderneskrav,bådehvadangårhastighed,kapacitetogpålidelighedog meddenførtepolitikomindkøbfraforskelligeleverandører,menerselskabetathavesikretsig,selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke opstår en situation, hvor udstyret bliver forældet på meget kort sigt med deraf følgende store omkostninger ved opdatering til den ny standard og dermed forringelseafselskabetsdriftsresultater. På softwaresiden er Comendo afhængig af de produkter, der leveres af underleverandører i form af applikationsprogrammer. Ved at have valgt en strategi, hvor Comendo er systemudvikler mere end applikationsudviklervilselskabetrelativtnemtkunneudskiftedenuanvendteapplikationsprogrammer med andre og dermed være på forkant med den nyeste applikationsudvikling. Opstår der en situation hvor den nyeste teknologi ikke tilbydes Comendo, hvis eksempelvis en udvikler selv ønsker at levere direkte til kunderne, kan der opstå en situation, hvor Comendo ikke vil kunne tilbyde sine kunder den nyeste teknologi, og i denne situation vil Comendo kunne risikere at det får en væsentlig negativ indflydelsepåomsætningogdriftsresultater. MedopkøbetafTelsomeijuni2007blevComendoejerafetavanceretIPomstillingsanlægsamtetVoIP system,somkanbrugesafcomendoseksisterendekunder. ComendoTelecomindkøberidagsintrafikfraTDCogkanikkeværesikrepåatkunneopretholdeden sammedækningsgradifremtiden,hvisteknologienikkevidereudviklesitaktmedkraveneøgesfra markedet.dervildogogsåværemulighederforatindkøbetrafikfraandreteleselskaber,såfremt Selskabetleveroptilsinforventningomfortsatværekonkurrencedygtigbådepåydelserogpris. Endelig er Comendos Managed Services også tæt knyttet til internettet. Hvis benyttelsen af internettet falder dramatisk grundet andre teknologimuligheder, vil det selvsagt have betydelig indflydelse på Selskabets omsætning og indtjeningsevne. Dette mener Selskabet selv er en meget lidt sandsynlig udvikling,ogforventerhellerikkeensådanudviklingvilikkeskemegetpludseligt,hvorforselskabetvil have mulighed for omstilling til andre ydelser, der med Selskabets erhvervede kompetencer kan implementeresogtilbydeskunderne,menderkanikkegivesgarantifor,atensådanomstillingsprocesvil lykkes,hvisdetteskullekræves. Netværksdrift Comendo har investeret betydelige summer i sit datanet og sine datacentre. Hvis udviklingen pludselig ændrer sig og alle vil eje deres eget datanet og datacenter vil dette kunne få betydelig indflydelse på Selskabetsindtjeningogetproduktsom SikkerInternet vilikkehavedetsammepotentialesomnu.det vil dog for den primære kundegruppe, som er små og mellemstore virksomheder være en betydelig omkostning,hvisdevælgerselvatimplementeredette.derforskønnerselskabetikke,atdetvilskefor denne kundegruppe, men en meget kraftig reduktion af priserne kunne påvirke markedet i den nævnte retning,medderaffølgendekonsekvenserforselskabetiformafmindreomsætningogindtjening. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 8

17 ImmaterielleRettigheder ComendoejeringenpatenterpådeproduktersomSelskabetudbyder,menhardealmindeligerettigheder iformafcopyrightbeskyttelse,oghvadderfølgerafmarkedsføringslovenogtilsvarendelovgivningide lande, som produkterne markedsføres i. Comendo beskytter sine rettigheder ved at sikre hemmeligholdelseafdenspecifikkestruktur,somselskabetharopbyggetomkringdeudbudtesystemer og ved at sikre hemmeligholdelse af nyudviklingen, således at Selskabet først ved frigivelse informerer offentligheden og dermed også konkurrenterne om nye tiltag. Hensigten er i denne situation at have en tidsmæssig fordel i forhold til konkurrenterne og ved konstant at videreudvikle de udbudte ydelser, forventerselskabetsammenmedenstorkundeloyalitet,atkunnebevaresinkonkurrencefordel.derkan dogikkegivessikkerhedfor,atenkonkurrentikkeerførstmednyeprodukter,oghvisenkundeidagikke føler at få den service der efterspørges, er kunden hurtig til at skifte leverandør, med deraf følgende indflydelsepåomsætningogindtjening. Sikkerhed Comendo udbyder produkter, der skal give kunden en større sikkerhed og mindre og helst ingen forstyrrendeindflydelsefravira,spametc.samtidigskalkundenværesikkerpå,atinformation,derføres gennemcomendosdatanetogdatacentre,ikkekommerfremtilandreenddeberettigede,ogingenandre har mulighed for at få adgang til informationen. Et selskab, der sælger sikkerhed, skal håndtere data korrekt på en sådan måde, at kundens oplysninger ikke kommer andre i hænde. Derfor har Selskabet indført meget strikse kontroller for at sikre dette, og en del af Selskabets ansatte en blevet behørigt kontrolleret og godkendt, som det kræves af visse af kunderne. En lækage i Selskabet kan få alvorlige konsekvenserforselskabetstroværdighed,ogderforerderopbyggetsystemertilovervågningafhvem, der har haft adgang til servere, databaser etc. En lækage af fortrolige oplysninger vil kunne indvirke negativt på Selskabets omsætning og indtjening ud over at det kan afstedkomme erstatning sager. Selskabetmenerathavesikretsigbedstmuligtogvurdererjævnligt,omsikkerhedenkanforbedres,men ateliminererisikoenfuldstændigterselvsagtikkemuligt. IdagerSelskabetikkegodkendtefterenDS/EN484:2005,Standardforinformationssikkerhed,dereren standard, der indeholder en række bestemmelser, der sigter mod at gøre informationssikkerhed til en specificerbar kvalitet. Standardens krav er i størst muligt omfang funktionelt betingede og baserede på teknisk og administrativ viden. Det er så vidt muligt undgået at give regler for standardiserede projekteringsmetoder, udførelsesmåder eller fysiske dele. I teksten forekommer henvisninger til andre danske og udenlandske standarder. Det vil dog kun i særlige tilfælde være nødvendigt at supplere med dissestandarder.deterselskabetsvurderingatinterneprocesserogrutinerefterleverbranchens bestpractise omkring datasikkerhed og beskyttelse, herunder fysisk og systemmæssig adgangskontrol, separate udviklings test og driftsmiljøer og back up. Selskabet vil overveje certificering efter DS/EN 484:2005 standarden såfremt det bliver en branchestandard eller et krav fra kunder eller andre interessenter.hvisselskabetikkeergodkendtefterdennestandardpåettidspunkt,hvordeterkrævetaf kundernekandetfåindflydelsepåselskabetsomsætningogindtjening. Leverandører Comendoersomnævntunderteknologiafsnittetafhængigafenrækkeleverandørerbådepåhardwareog software produkter. Ved altid at sikre sig en alternativ leverandør på de væsentlige ydelser, mener Selskabet at have sikret sig bedst muligt, men ved et svigt fra en leverandør kan visse ydelser dog forsinkesellerperformancekanforringesmedderaffølgendekundeklagerogmuligeopsigelseriutideaf kontrakter,derofteløberforflereåradgangen.dettevilkunneforringeselskabetsomsætningogdermed også indtjening. Med opkøbet af Lindhart Datasikkerhed A/S nu Comendo Consisto A/S har Comendo sikret sig eksklusivretten i Danmark og på Island til at sælge Panda Software Internationals produkter over en treårig periode under den forudsætning, at der opretholdes en aftalt minimunsomsætning. Comendoforventeratkunneleveoptildettekrav,menhvisdetteikkelykkesvildetbådekunneforværre konkurrencesituationen og have en negativ indflydelse på omsætningen. Comendo Network (tidligere NetmoreA/S)harguldpartneraftalemedButlerNetworksA/S,somerleverandørpåallenetværkslinjer. Såfremt denne vil bortfalde, er der alternative netværksleverandører i markedet som kan substituere ButlerNetworks. I forbindelse med overtagelse af Cura Digital Insurance(Comendo Hosting) har Comendo indgået aftale med asigra, og levering af remote backup licenser til Comendo s kunder. Aftalen er meget gunstig for Comendo og baseret på et gensidigt potentiale. Skulle denne aftale imidlertid bortfalde, har Comendo identificeretalternativeløsningerogleverandører. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 9

18 Valuta SelskabetindkøberistørrelsesordenEUR årligtogunder1%afSelskabetsindkøbiamerikanske dollars. Dette indebærer, at Selskabet vurderer, at der ikke er en reel valutarisiko overfor EUR og USD. SalgetervæsentligstiNorden,ogdersælgesiNorgeogSverigeilokalvaluta.Selskabetvurderer,atderer enreelvalutarisikooverfordennorskekrone,menharsamtidigsinesalgsomkostningerinorskekroner. Salgsomkostningerneforventesatudgøreca.60%afomsætningen.Iindeværenderegnskabsårforventes mindre end 5% af omsætningen at være i norske kroner. Dette indebærer, at hvis den norske krone ændrersig10%,vildetteændreomsætningeniselskabetmed1%,ogresultatetførskatvilændresmed 0,3%afomsætningen. Nøglemedarbejdere Comendoerafhængigafatkunnefastholdenøglemedarbejdereogsamtidigværeistandtilattiltrække nye medarbejdere med den nødvendige kompetence til at videreudvikle Selskabet både teknologisk og salgsmæssigt.selvomcomendoharværetistandtilatsikrekvalitetenafsinemedarbejdere,kanderikke givesnogengarantiforatcomendovilværeistandtiltiltrækkeogfastholdekvalificeredemedarbejderei fremtiden.vedudbygningenafsalgsnetteterdetvæsentligtatdenyemedarbejdereintegrereshurtigtog effektivt, og hvis ikke dette sker, kan det betyde forsinkelse af salgsudviklingen og dermed mindre end forventetomsætningogindtjeningtilselskabet. Produktansvarogforsikringsdækning Comendo har en erhvervsforsikring som dækker tingsskader, driftstab og personskader og andre sædvanlige og krævede forsikringer. Ligeledes er de tilkøbte virksomheder dækket af de sædvanlige og krævedeforsikringer.efterselskabetmeningerselskabettilstrækkeligtforsikret,menderkanikkegives sikkerhedforatdenvalgtedækningheltvilkunnekompensereforettab,dermåtteopståpga.enskade. Selskabet bestræber sig for gennem sine salgs og leveringsbetingelser at mindske Selskabets eksponering,mendeterikkemuligtatgivesikkerhedfor,atallesituationereraftaltpåensådanmåde,at enfejlikkevilhaveennegativindflydelsepåselskabetsindtjening. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar

19 4 UDVALGTEREGNSKABSOPLYSNINGER 4.1 Udvalgteregnskabsoplysningerognøgletal Comendo A/S aflægger årsrapporter efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. RegnskabsperiodenforComendoA/Ser1.julitil30.juni. RESULTATOPGØRELSE,DKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Afskrivningerafkundekontrakter Nedskrivningafudviklingsprojekter Nedskrivningafgoodwill Driftsomkostninger Resultatafprimærdrift Andelafresultatefterskatiassocieredevirksomheder Finansielleindtægter Finansielleomkostninger Resultatførskat Skatafåretsresultat ÅRETSRESULTAT BALANCE,DKK1.000 AKTIVER LANGFRISTEDEAKTIVER Immaterielleaktiver Goodwill Kundekontrakter Udviklingsprojekterunderudførelse Færdiggjorteudviklingsprojekter Immaterielleaktiverialt Materielleaktiver Indretningaflejedelokaler Andreanlæg,driftsmaterieloginventar Materielleaktiverialt Andrelangfristedeaktiver Kapitalandeleiassocieredevirksomheder Deposita Andrelangfristedeaktiver LANGFRISTEDEAKTIVERIALT ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar

20 KORTFRISTEDEAKTIVER Varebeholdninger Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavenderfrasalg Tilgodehavenderhostilknyttedevirksomheder Andretilgodehavender Likvidebeholdninger KORTFRISTEDEAKTIVERIALT AKTIVERIALT PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Overkursvedemission Overførtresultat Foreslåetudbytte AktionærerneiComendoA/S'andel Minoritetsinteresser EGENKAPITALIALT LANGFRISTEDEFORPLIGTELSER Forudbetalingfrakunder Udskudtskat Finansielleasing Gældsbreve Gældtilpengeinstitutter Konvertibleobligationer LANGFRISTEDEFORPLIGTELSERIALT KORTFRISTEDEFORPLIGTELSER Gældtilpengeinstitutter Finansielleasing Forudbetalingfrakunder Leverandørgæld Gældtiltilknyttedeselskaber Selskabsskat Skyldigkøbesum Andengæld KORTFRISTEDEFORPLIGTELSERIALT FORPLIGTELSERIALT PASSIVERIALT ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Søborg, den 20. September 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Bestyrelsen for Comendo A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2006/2007 og fremsender

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Prospekt. Comendo A/S. Dateret den 6. juli 2007.

Prospekt. Comendo A/S. Dateret den 6. juli 2007. Prospekt Comendo A/S Dateret den 6. juli 2007. Kapitaludvidelse / rettet emission Aktiekapital før nyudstedelse Nominel aktiekapital a DKK 1 16.684.600 styk 16.684.600 Rettet emission (apportindskud) 3.076.923

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. juli 31. december 20088

Delårsrapport 1. juli 31. december 20088 Delårsrapport 1. juli 31. december 20088 Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 HOVED- OG NØGLETAL...4 LEDELSESBERETNING...5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I FØRSTE HALVÅR 2008/09... 5 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I FØRSTE

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

COMENDO A/S - DELÅRSRAPPORT

COMENDO A/S - DELÅRSRAPPORT COMENDO A/S - DELÅRSRAPPORT 1. JULI 2007 - DECEMBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...3 HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2007 31. DECEMBER 2007...3 HOVED- OG NØGLETAL...4 HOVEDTAL...4 NØGLETAL...4 LEDELSESBERETNING...5

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i kapitalcenter E 9.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 13. august (8 timer)

Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 13. august (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 1. dag Mandag den 13. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere