Comendo A/S Prospekt 20. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comendo A/S Prospekt 20. februar 2009"

Transkript

1 ComendoA/S Prospekt 20.februar2009 Comendo A/S, CVR-NR

2 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrundenforudstedelseafaktier...1 ComendoA/S...1 Risikofaktorer...3 Bestyrelseogledelse...4 Kapitalogaktionærforhold...4 Finanskalender...5

3 RESUMÉ Nærværende prospekt består af særskilte dokumenter. Prospektet udgøres af ét resumé ( Resuméet ), et aktieregistreringsdokument ( Aktieregistreringsdokumentet ) og en værdipapirnote ( Værdipapirnoten ), dertilsammenudgørétprospekt. SomindledningtilResuméetskaldetoplyses,atResuméetbørlæsessomenindledningtilProspektet.Enhver beslutningominvesteringiværdipapirernebørtræffespåbaggrundaf Prospektetsomhelhed.Hvisensag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtettilatbetaleomkostningerneiforbindelsemedoversættelseafprospektet,indensagenindledes.de fysiskeellerjuridiskepersoner,somharudfærdigetresuméetellereventuelleoversættelserherafoganmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrektelleruoverensstemmende,nårdetlæsessammenmeddeandredeleafprospektet. BAGGRUNDENFORUDSTEDELSEAFAKTIER ComendoA/Shariforbindelsemederhvervelsenafderesterende40%afaktiekapitaleniNetmoreA/S gennemførténrettetemission. Den 10. juli 2008 meddelte Comendo A/S, at den etablerede Earnout aftale med de oprindelige ejere af Netmore A/S var handlet af og dermed, at de resterende 40% af aktiekapitalen i Netmore A/S var erhvervet. Dermed er Netmore A/S 100% ejet af Comendo A/S. I den forbindelse er der foretaget en forhøjelseafaktiekapitalenicomendoa/smodapportindskudaf40%afaktiekapitalenfranetmorea/s. AktiekapitaleniComendoA/SforhøjesmednomineltDKK svarendetil stykNye Aktier a nominelt DKK 1. Tegningskursen for de Nye Aktier er fastlagt til kurs DKK 10,00 per aktie a nominelt DKK 1 svarende til en værdi på DKK 14 mio. Tegning er sket til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage op til aftalens indgåelse. ForhøjelsenafaktiekapitalenerregistrerethosErhvervs ogselskabsstyrelsenden24.september2008. DenyeaktiererudstedtimidlertidigISIN kodedk Bestyrelsen i Comendo A/S har således udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter 6.1, hvor Bestyrelsen inden forhøjelsen af aktiekapitalen var bemyndiget til udstedelse af op til styk aktieranomineltdkk1iforbindelsemedopkøbafvirksomheder.bemyndigelseniselskabetsvedtægter 6.1udgørherefternomineltDKK svarendetil stykaktieranomineltDKK1. De Nye Aktier vil have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Comendo A/S. De Nye Aktier bærerfuldtudbyttefraregnskabsår2008/09. COMENDOA/S Comendo startede sine aktiviteter i juli 2002, da stifteren af Selskabet Martin Sundahl ville tilbyde virksomheder bedre sikkerhed på internettet. Martin Sundahl havde allerede en stor erfaring med at arbejde med internet baserede ydelser, idet han siden 1996 havde arbejdet med at tilbyde bl.a. Web hosting. Medstørreogstørreudbredelseogbrugafinternettetopstodnyeproblemstillingersomspam,ogderfor vardetnaturligtforselskabet,atdetnæsteproduktskullemindskeoghelstheltfjernedenneuønskede mailtrafik.selskabethavdealleredeefteretårsdriftskabtetgodtkundegrundlag,ogmeddetnyeprodukt kunnedealleredeetableredekundertilbydesetnytprodukt. ForatleveoptildenstigendeefterspørgselkøbteComendoiseptember2004aktiviteterneiVirus112A/S af EuroTrust A/S, og i april 2006 købte Selskabet Hosting2 ApS af CM Networks ApS og Synerco ApS. I februar 2007 købte Comendo A/S Lindhardt Datasikkerhed A/S, som efterfølgende ændrede navn til ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 1

4 ConsistoA/S,ogenaftalevedrørendekøbetafTelsomeApSblevendeligijuni2007,såledesatIP telefoni ogsåkunnetilbydeskunderne. Den 25. januar 2008 indgik Comendo aftale om køb af aktiemajoriteten i Cura Insurance Digital(55%), somlevererremotebackuptildetdanskemarked,ogmedvirkningfra1.decemberkøbtecomendo,den resterendedelafaktiekapitalen.medkøbafnetmorea/s,ip danmarka/sogsåi2008,bestodcomendokoncernenaf12juridiskeenhedermedcomendoa/ssommoderselskabforde11datterselskaber. Som et led i Comendo s koncernstrategi, gennemførtes med virkning fra 16. december 2008 Comendo navneændring og fusion af selskaber, med henblik på, at brande alle produkter under ét brand, og konsolidereaktiviteternei4nyeforretningsområder: TelsomeA/SfusioneredesindiIP DanmarkA/SskifternavntilComendoTelecomA/S(dertillige ejer100%aftelsomesl,spanien). NetmoreA/SskifternavntilComendoNetworkA/S Hosting2ApSskifternavntilComendoHostingApS CuraInsuranceDigitalA/SskifternavntilComendoRemoteBackupA/S Virus112A/SskifternavntilComendoSecurityA/S. Virus112iSverigeogNorgefortsættermeddenuværendenavne. ConsistoA/SskifternavntilComendoConsistoA/S Koncernoversigt ComendoA/S ComendoConsistoA/S Danmark 100%ejerskab ComendoTelecomA/S Danmark 100%ejerskab ComendoRemoteBackupA/S Danmark 100%ejerskab ComendoSecurityA/S Danmark 100%ejerskab Virus112AB Sverige 100%ejerskab ComendoNetworkA/S Danmark 100%ejerskab Virus112AS Norge 100%ejerskab ComendoHostingApS Danmark 100%ejerskab OmstruktureringenafComendoselskaberneogetableringafensartetbranding,harendvideremuliggjort ennykonstruktionafcomendo sprodukter,servicesogkompetencerunderfireforretningsområder,med fællesmarkedsstrategiogkundeservice: ComendoSecurity UnderbrandetComendoSecuritymarkedsføresblandtandetfiltreringafvirusogspam. ComendoSecurityharopbyggetenførendetekniskplatform,derprimærtsælgesviaen rækkekendteit virksomhedermedkunderderharfra5tilfleretusindeansatte.comendo Securityscannergennemsnitligt200millionermailshverdagogbortfiltrerermereend 99,97%spam.ComendoSecurityharogsådenmesteffektivevirusbeskyttelsepåmarkedeti ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 2

5 dag.effektivfiltreringafvirusogspamerområdersomervitaleforcomendoskunderatfå håndtereteffektivt. ComendoNetwork UnderbrandetComendoNetworkmarkedsføresprofessionelleinternetlinjertil virksomheder.ingenvirksomhedkanidagfungereudenatværekoblettilinternettetpå veldimensioneredelinjer.afbrydesforbindelsen,skalenredundantogheltuafhængig opkoblingstrakstageover.comendonetworksamarbejdermedenrækkeafdestørste udbydereogsammensætterløsningermedudgangspunktikundensbehov.kundetilpassede internetløsningereretmarkantvækstområdeicomendo. ComendoTelecom UderbrandetComendoTelecommarkedsføresComendostelefoniløsninger,dækkendeover fastnet ogmobiltelefoni.comendotelecomharflereend25.000telefonikunder. Telefoniløsningerneleveresviasåvelegensalgsorganisationsomviapartnereiformaf forhandlereogel selskaber.beggetyperpartneresælgerløsningernevideretildereskunder ientenegetnavn,ellermedcomendotelecomsomnavngivetteleselskab.selskabethar udvikletenstabilogattraktivtelefoniløsning,somerkonkurrencedygtigogivækst. ComendoHosting UnderbrandetComendoHostingleveresfjernbackupafsåvelkundedatasommailservere. ComendoHostingharendvidereenrækkekunder,somkøberhousingfaciliteter,hvor kundernesserverefysiskopbevaresicomendohostingshostingfaciliteter,menprimært håndteresafkunderneselv.kunderneønskersikkerhedfor,atderesdataerlagretsikkertog atbackup processerneerfejlfrieogrettidige,såalledatabevaresogbeskyttes.comendo Hostingråderovernogetafverdensførendesoftwaremedunikfunktionalitetdergør,at kundetilgangenermegetattraktiv. RISIKOFAKTORER En investering i Comendo A/S indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnittene Risikofaktorer i henholdsvis Aktieregistreringsdokumentet og Værdipapirnoten, når de vurderer, om de skal investere i Selskabet. Ledelsenmener,atdebeskrevnerisikofaktorerudgørdevæsentligsterisici,sombørindgåienvurdering af Selskabet. Risikofaktorerne omhandler forhold omkring Vækst og indtjening, Prisfastsættelse på produkter, Markedsaccept af de udbudte produkter, Kundeafhængighed, Konkurrence, Teknologiudvikling, Netværksdrift, Immaterielle rettigheder, Sikkerhed, Leverandører, Valuta, Nøglemedarbejdere, Produktansvar og forsikringsdækning. De beskrevne risici er ikke nødvendigvis udtømmende.ligesomdehellerikkeståriprioriteretrækkefølge. BESTYRELSEOGDIREKTION Selskabetsbestyrelsebeståraf: DirektørThorkilS.Hansen,bestyrelsesformand DirektørPiaThimJensen AdvokatMadsRoikjer Selskabetsdagligeledelsevaretagesafdirektionen: Administrerendedirektør,CEOMartinSundahl ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 3

6 Finansdirektør,CFOChristianLaustrup KoncernSalgsdirektør,GroupSalesDirectorJesperAagård Tekniskdirektør,CTOJacobAlbers KAPITALOGAKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital består (før kapitalforhøjelsen) af nominelt DKK svarende til stykaktieranomineltDKK1,dereroptagettilhandelogofficielnoteringpå NASDAQ OMX CopenhagenA/S. Herudovererderiforbindelsemederhvervelsenafderesterende40%afaktiekapitaleniNetmoreA/S foretaget en kapitalforhøjelse på nominelt DKK svarende til styk Nye Aktier a nominelt DKK 1. Inklusiv kapitalforhøjelserne udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK svarendetil stykaktieranomineltdkk1. NedenståendetabelviserejerfordelingeniComendoA/Sførogefterkapitalforhøjelsen. Førkapitalforhøjelsen Efterkapitalforhøjelsen Aktionærer Antalaktier Pct. Antalaktier Pct. CTPInvestA/S 1) ,10% ,12% CM NetworksApS 2) ,80% ,76% RBCDexiaInvestorServicesBank 3) ,70% ,79% SynercoApSu/konkurs 4) ,52% ,06% ELROEnergyA/S 5) ,29% ,33% LMManagementApS 6) ,82% ,50% SWPManagementApS 7) ,82% ,50% NetinnovationApS 8) ,92% ,27% NextTradingApS 9) ,25% ,79% PaniluApS 10) ,63% ,39% ZiqxaApS 11) ,63% ,39% Insidere 12) ,42% ,90% Aktionærerunder5% ,10% ,20% Ialt: ,00% ,00% 1)CTPInvestA/SmedadressenSkt.AnnæPlads11,1250KøbenhavnK,ejesinddirektemed33,3%afSynercoApSu/konkursc/o AdvokatTroelsTuxenLangelinjeAllé36,2100Kbh.Ø(ejet med 75% af Getconnected ApS og 25% af L.W. 1 januar 2003 ApS).Getconnected ApS er ejet af Peter Forchhammer, Attemosevej 31, 2940 Holte.L.W. 1 januar 2003 ApS ejet af Lars Wexøe, Vadgårdsvej 30, 2860 Søborg).DeøvrigeejereafCTPInvestA/SerOliverInvestApS(ejetafClausT.Hansen,MargretheAlle6,2950 Vedbæk,med33,3%ogNetinnovationApS(tildligereAagaardManagementApS,Slotsalleen6A,2930Klampenborg.(ejetafTorben Ågaard).Selskabeterspaltetmedvirkningfra17.oktober )CM NetworksApS,medadressenPoppelgårdvej11 13,2860Søborgejesindirektemed85%afdenadministrerendedirektør Martin Sundahl svarende til et ejerskab på aktier (samt tilsvarende 85% af aktier i Comendo A/S, svarende til aktier,dererudlånttilsynercoa/su/konkurs per22/82008erudlånt aktier,ogper22/92008erudlånt aktier, under forudsætning af, som defineret i aftalen: at CM Networks beholder den fulde råde og stemmeret over aktierne i udlånsperioden. Aktierne skulle ifølge aftalen have været tilbageleveret senest den , hvilket ikke er sket grundetsynercoerunderkonkurs derpågårsåledestvistomaktiernesbesiddelse).martinsundahlejerindirekte9.750aktiervia MS2001ApSsamtdirekte250aktier,hvilketsamletudgør aktieriComendoA/Ssvarendetilenejerandelpå15,22%.De øvrige15%afcm NetworksApSerejetafAtentoApS,Helsingørgade18,3400Hillerød.AtentoApSerejet100%afStenWieth Knudsen,Louisedalsvägen7,S 23841Oxie,Sverige. 3)RBCDexiaInvestorServicesBankharadressen14,PortedeFrance,L 4360Esch Sur Alzette ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 4

7 4)SynercoApSu/konkursc/oadvokatTroelsTuxen,LangelinieAllé35,2100KøbenhavnØ.SynercoApSejer33,3%afCTPInvest A/S. Det betyder at Synerco ApS vil modtage 16,73% af de Nye Aktier i Comendo A/S. Dette medfører, at Synerco ApS efter kapitalforhøjelsen vedrørende erhvervelsen af de resterende 40% af aktiekapitalen i Netmore A/S vil have en samlet ejerandel i ComendoApSpå18,09%. 5)ELROEnergiA/SharadressenElrovej1,8900Randers. 6) LM Management ApS, med adresse Slotsalléen 6B, 2930 Klampenborg er ejet af Jesper Parlov Aagaard, Slotsalléen 6B, 2930 Klampenborg. 7)SWPmanagementApS,medadresseIslandsBrygge731th.2300KøbenhavnS,ejesSørenWiinholtPetersen,IslandsBrygge73, 1.Th.2300KøbenhavnS. 8)NetinnovationApS,medadressenSlotsalleen6A,2930Klampenborg,ejesafTorbenAagaard,Slotsallen6A,2930Klampenborg. 9)NextTradingharadressenSønderbjerge2,6330Padborg. 10)PaniluApSharadressenDyrkobbel123,6300Gråsten. 11)ZiqxaApSSlipskoven36,6340Kruså. 12)Aktionærer,dereropgjortiSelskabetsinsider register. Tabel:aktiefordeling,somresultatafkapitalforhøjelsen,fordeltpåpersoner Aktionær i Comendo A/S: Indirekte ejerskab: Antal aktier CTP Invest A/S ,3 % af Synerco ApS u/konkurs, c/o Advokat Troels Tuxen, Langelinje Allé 35, Kbh. Ø, (er ejet med 75% af Getconnected ApS og 25% af L.W. 1 januar 2003 ApS).Getconnected ApS er ejet af Peter Forchhammer, Attemosevej 31, 2940 Holte.L.W. 1 januar 2003 ApS ejet af Lars Wexøe, Vadgårdsvej 30, 2860 Søborg 33,3% Oliver Invest ApS (ejet af Claus T. Hansen, Margrethe allé 6, 2950 Vedbæk) ,3% Aagaard Management ApS, nu Netinnovation (ejet af Torben Aagaard, Slotsalleen 6 A, 2930 Klampenborg) Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab Aktionær i Comendo A/S: Direkte ejerskab LM Management ApS Jesper Parlov Aagaard Slotsalleen 6 B, 2930 Klampenborg SWP Management ApS Søren Wiinholt Petersen, Islands Brygge 73, 1 TH, 2300 København S Netinnovation ApS Torben Aagaard Slotsalleen 6 A, 2930 Klampenborg I alt FINANSKALENDER 27.februar2009 Regnskabsmeddelelsefor1.halvår2008/09 30.september2009 Årsregnskabsmeddelelsefor2008/09 ComendoA/S CVR nr.: Resuméaf20.februar2009 5

8 AKTIEREGISTERINGSDOKUMENT INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion Ansvarlige Revisor Risikofaktorer Udvalgteregnskabsoplysninger Oplysningeromudsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme,anlægogudstyr Gennemgangafdriftogregnskaber Kapitalressourcer Forskningogudvikling,patenteroglicenser Trendoplysninger Resultatforventningerellerprognoser Bestyrelse,DirektionogTilsynsorganersamtledere Aflønningoggoder Bestyrelsensarbejdspraksis Personale Størreaktionærer Transaktionermedtilknyttedeparter Oplysningeromudstedersaktiverogpassiver,finansiellestillingogresultater...67 Krydsreferencetabel Yderligereoplysninger Væsentligekontrakter Oplysningerfratredjemand,ekspertudtalelseroginteresseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysningeromkapitalbesiddelser...78

9 INTRODUKTION Det er ikke hensigten, at nærværende Aktieregistreringsdokument skal danne grundlag for en investerings eller anden vurdering, og Aktieregistreringsdokumentet må ikke betragtes som en anbefalingfracomendoa/s sideom,atmodtagereafaktieregistreringsdokumentetbørtegneellerkøbe aktier i Comendo A/S. Potentielle købere bør selv vurdere, om oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet er relevante, og et eventuelt køb bør baseres på de undersøgelser, som vedkommendefindernødvendige. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette Aktieregistreringsdokument og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Comendo A/S. Udlevering af Aktieregistreringsdokumentet kan ikke på noget tidspunkt betragtessomenindeståelsefor,atderikkeersketændringericomendoa/s virksomhedellerforhold siden datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrektepånogettidspunktefterdatoenforoffentliggørelseafaktieregistreringsdokument.ihenholdtil Bekendtgørelsenr.1232af22.oktober2007skalenhvervæsentlignyomstændighed,materielfejleller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet, der kan påvirke vurderingenafværdipapirerne,ogsomindtræderellerkonstateresmellemtidspunktetforgodkendelsen afaktieregistreringsdokumentetogdenendeligeafslutningafudbuddettiloffentligheden,ellerstartenaf handlen på et reguleret marked, skal angives i et tillæg til prospektet Et sådant tillæg skal godkendes indenforsyvbørsdageogoffentliggøresioverensstemmelsemed 25. I forbindelse med, at Comendo A/S Nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMXCopenhagenA/SvilnærværendeAktieregistreringsdokumentkunbliveudarbejdetpådansk. Aktieregistreringsdokumentet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring fra Comendo A/S side eller på Comendo A/S vegne til at købe aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordringikkeergodkendtellertilpersoner,somdeterulovligtatgiveetsådanttilbudelleropfordring til. Aktieregistreringsdokumentet bør ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Aktierne er ikke registreret og vil ikke blive det i forbindelse med emissionerne i henhold til United StatesSecuritiesActof1933medsenereændringer( SecuritiesAct )ogmåikkeudbydesellersælgesi USA eller til, eller for regning af, US persons, som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagenimedførafenundtagelsefraellerentransaktion,somikkeerunderlagtregistreringskravenei SecuritiesAct.Somfølgeherafudbydesogsælgesaktiernekunihenholdtiludbudogsalg,somfindersted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette Aktieregistreringsdokument må ikke udleveresiusaellertiluspersonsellergørestilgængeligticanada,australienellerjapan. Enhver formidling af dette Aktieregistreringsdokument i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsenindeholdtiartikel67ithe FinancialServicesandMarketsAct2000 tilbegrænsningernei artikel21ithe FinancialServicesandMarketsAct2000(FinancialPromotionOrder2001).Aktiernemå kun sælges og Aktieregistreringsdokumentet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer i Aktieregistreringsdokument for en beskrivelse af væsentlige faktorervedrørendeinvesteringicomendoa/s. De aktier, der er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, er ikke underlagtbegrænsningeriomsættelighedogvideresalg. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 1

10 Fremadrettedeudsagn Visse udsagn i dette Aktieregistreringsdokument, herunder visse udsagn i afsnittet Risikofaktorer, Oplysninger om Udsteder, Forretningsoversigt og Oplysninger om Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater er baseret på Comendo A/S ledelses opfattelse samt ledelsens forudsætningerogdeoplysninger,deriøjeblikketertilrådighedforledelsen,ogdisseudsagnkanudgøre fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Aktieregistreringsdokumentet, herunder uden begrænsning udtalelser vedrørende Comendo A/S økonomiskestilling,forretningsstrategi,planerogmålfordenfremtidigedrift(herunderudviklingsplaner og mål vedrørende Comendo A/S produkter), er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendterisici,usikkerhederogandreforhold,derkanfåcomendoa/s faktiskeresultater,udviklingeller præstationertilatafvigevæsentligtfradefremtidigeresultater,denudviklingellerdepræstationer,der erudtryktellerunderforståetiforbindelsemeddissefremadrettedeudsagn.dissefremadrettedeudsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder, herunder en række forudsætninger vedrørendecomendoa/s nuværendeogfremtidigeforretningsstrategierogfremtidigedriftsmiljø,som kan vise sig ikke at være korrekte. Comendo A/S faktiske resultater, udvikling eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i Aktieregistreringsdokumentet som følge af væsentlige faktorer,herunderblandtandetrisici forbundetmedmarkedsudvikling,uforudsetevanskelighedermed Comendo A/S forskellige samarbejdsaftaler og datterselskaber i Danmark og udlandet, konkurrenceforholdene for Comendo A/S forretningsområder og markeder samt andre faktorer, der omtales i Aktieregistreringsdokumentet, herunder de faktorer, der omtales under afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn i Aktieregistreringsdokumentet gælder kun per datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, og Comendo A/S påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidigebegivenhederellerandreforhold. Præsentationafregnskaberogandreoplysninger Comendo A/S aflægger regnskaber i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Derfor er de reviderede regnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2005/06, 2006/07 og 2007/08, der refererestilidetteaktieregistreringsdokumentudarbejdetihenholdtildisseregler. Comendo A/S offentliggør sine regnskaber i danske kroner. Selskabets udvalgte finansielle og driftsmæssige oplysninger i Aktieregistreringsdokument indeholder omregning af visse beløb i danske kroner til euro eller anden valuta ved transaktionsdagens kurs eller til balancedagens kurs ifølge Nationalbankens gennemsnitskurs den pågældende dag. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringerom,atbeløbidanskekronerfaktisksvarertildepågældendebeløbieuroellerandenvaluta, elleratomregningkansketileurotildeangivnekurserellernogenandenkurs. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i Aktieregistreringsdokumentet kan være afrundet til nærmeste hele tal. Summen af tallene i en kolonne svarer således ikke nødvendigvis til totalen for den pågældendekolonne. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 2

11 1 ANSVARLIGE 1.1 Alle personer med ansvar for de oplysninger, der gives i Aktieregistreringsdokumentet Direktion MartinSundahl, Administrerendedirektør Bestyrelse DirektørThorkilS.Hansen,formand DirektørPiaThimJensen,medlem AdvokatMadsRoikjer,medlem 1.2 ErklæringfradeansvarligeforAktieregistreringsdokumentet Direktionogbestyrelse Vierklærerhermed,atvisomansvarligeforAktieregistreringsdokumentethargjortvoresbedsteforat sikre,atoplysningerneiaktieregistreringsdokumenteteftervoresbedstevidendeerioverensstemmelse medfakta,ogatderikkeerudeladtoplysninger,derkanpåvirkedetteindhold. Vierklærerligeledesherved,atoplysningerneiAktieregistreringsdokumentetosbekendterrigtige,ogat Aktieregistreringsdokumentetosbekendtikkeerbehæftetmedudeladelser,dervilkunneforvanskedet billede, som Aktieregistreringsdokumentet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Aktieregistreringsdokumentet. Glostrupden20.februar2009 ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 3

12 ERKLÆRINGAFGIVETAFUAFHÆNGIGREVISOR Årsrapporterne2004/05,2005/06,2006/07og2007/08forComendoA/S Horwath Revisorerne ved statsautoriseret revisor Søren Jonassen har revideret de af Ledelsen aflagte årsrapporterfor2004/05,2005/06,2006/07og2007/08. Årsrapport2007/08 Årsrapporten for 2007/08, dateret 15. oktober 2008, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2006/07 Årsrapporten for 2006/07, dateret 9. oktober 2007, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2005/06 Årsrapporten for 2005/06, dateret 6. oktober 2006, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Årsrapport2004/05 Årsrapporten for 2004/05, dateret 4. oktober 2005, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold ellersupplerendeoplysninger. Aktieregistreringsdokumentet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede aktieregistreringsdokument. Aktieregistreringsdokument er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt Finanstilsynets regler. Selskabets Ledelse har ansvaret for aktieregistreringsdokument og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysningerafregnskabsmæssigkarakteriaktieregistreringsdokument. Detudførtearbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at aktieregistreringsdokumentikkeindeholdervæsentligfejlinformationafregnskabsmæssigkarakter. Vi har gennemgået aktieregistreringsdokuments oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstillingafnøgletalsomviharpåset,erkorrektuddragetoggengivetfradenrevideredeårsrapportfor 2007/08, tillige indeholdende sammenligningstal for regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samtøvrigereviderederegnskabsmæssigeoplysningerindeholdtiaktieregistreringsdokument. Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Comendo A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabetsogkoncernensaktiver,passiver,økonomiskestillingogresultat,somangivetiårsrapporterne for2004/05,2005/06,2006/07og2007/08,erindeholdtiaktieregistreringsdokument. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 4

13 Hellerup,den20.februar2009 ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 5

14 2 REVISOR 2.1 Navnogadressepåudstedersrevisor Selskabets revisorer er Horwath Revisorerne, som senest blev valgt på Selskabets ordinære generalforsamlingden23.oktober2008.horwathrevisorerneharværetrevisorforselskabetsialleår dækketafdehistoriskeregnskabsoplysningerindeholdtidetteaktieregistreringsdokument. HorwathRevisorerne StatsautoriseretRevisionsinteressentskab Strandvejen Hellerup SørenJonassen,StatsautoriseretRevisor(medlemafFSR) ThomasViscovich,StatsautoriseretRevisor(medlemafFSR) 2.2 Eventuelfratrådt,flyttetellerikke genudnævntrevisor Der er ikke fratrådt, flyttet eller genudnævnt revisorer i den periode omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 6

15 3 RISIKOFAKTORER En investering i Comendo indebærer risici. Foruden de oplysninger, der i øvrigt fremgår af Aktieregistreringsdokumentet, bør potentielle investorer ved vurderingen af, om der bør investeres i Selskabetsaktiernøjeovervejenedenståenderisikofaktorer.Deanførteforholdskalikkeopfattessomen udtømmendeoversigtoverderisici,somcomendoerudsatfor,ogdererikkeforetagetnogenprioritering af de enkelte risici. Ledelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Selskabets fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhængmeddetøvrigeindholdafdetteaktieregistreringsdokument. Vækstogindtjening Comendoharsidensinstarti2002vistvæksthvertenesteårogsamtidigogsåetpositivtEBITDAhvert år. Det er også Selskabets hensigt og forventning at fortsætte denne udvikling, men Selskabet er stadig under opbygning og konsolidering og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringerikonjunkturerogandreudefrakommendeforhold.derforkanderikkegivessikkerhedfor,at Selskabetvilkunnefortsættedenpositiveudvikling,ligesomdenplanlagteekspansioninyegeografiske områderogsåindebærernyerisiciforselskabet Prisfastsættelsepåprodukter Comendo har opnået en god dækningsgrad på sine produkter ved at have en effektiv organisation, der udvikler og markedsfører produkterne. Konkurrencen på Selskabets produkter er imidlertid intensiv og derkanikkegivessikkerhedfor,atsammeellerbedredækningsgradkanopretholdeselleropnås,hvilket vilhaveennegativindflydelsepåselskabetsdriftogdenforventedeindtjening. Markedsacceptafdeudbudteprodukter Comendoudviklerkunnyeprodukterefterengrundigovervejelseogundersøgelseafmarkedetsbehov. Indtil nu har markedet responderet positivt på Selskabets produkter og behovet har endda vist sig stigende, som også markedsbeskrivelserne dokumenterer. Imidlertid er markedet for Managed IT Servicesunderhastigudvikling,ogselvomdetikkeerSelskabetsforventning,atdetikkekanfølgemedi udviklingen,erselskabetstadigikkeafenstørrelse,hvordetharressourcersomdestoreudbydere.men ved at følge den valgte strategi med at udvikle systemer, der bl.a. indeholder applikationssoftware udviklet af andre, mener Selskabet at have en udviklingskapacitet og en felksibilitet og omstillingsevne, derkanmodsvaremarkedetskrav,selvomdetikkekangivessikkerhedfordette. Kundeafhængighed Comendo har i dag knap erhvervskunder samt 375 partnere. Partnerne genererer ca. 30% af koncernensomsætning,ogfemafpartnerneståraleneforknap50%afaltpartnersalget.comendosatser påenkeltkundertiludelukkendeatkøbemanageditservicesfracomendoogvilsåledesbestræbesigpå, atdererpartnereellerkunder,dervilbidragemedenbetydeligdelafomsætningen.dettekundefokus, med store enkeltkunder, bestræbes ikke at udgøre mere end 10% af den samlede omsætning. Tidligere har enkelte kunder genereret mere end 10% af omsætningen, dog ikke indenfor de seneste tre år. Hvis detteigenbliveraktuelt,vilselskabetsafhængighedafenkeltkunderøgesmedderaffølgendestørrerisici, men Selskabet er opmærksom på problemet og bestræber sig på at minimere denne risiko, uden at det reducereromsætningen. Konkurrence IndenforComendo sforretningsområder;security,telecom,networkoghostingerkonkurrencebilledet meget differentieret. Udbuddet af produkter og services samt udbredelsen, har historisk udviklet sig meget forskelligt. Kendetegnende for alle fire forretningsområder er, at de alle er domineret af store aktører, og at teknologisk state of the art sammen med en gennemsigtig leverance og prisstruktur er afgørendekonkurrenceparametre. Comendo s opkøb igennem de seneste år, den nye one company profil for alle selskaber og rekonstruktion af produkter og serivces i de fire forretningsområder, har styrket Comendo s konkurrenceposition,bådeiforholdtilgenkendelseogsynlighedimarkedet,menogsåiforholdtil,atvi herigennemharopnåetnoglesynergier,derogsåfremadrettetvilforbedrevoresomkostningsstrukturog voresomstillingsevnevedøgetpriskonkurrenceimarkedet. ComendoA/S CVR nr.: Aktieregistreringsdokumentaf20.februar2009 7

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S Prospekt Athena IT Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget til handel på First North. Certified Adviser

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere