Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol"

Transkript

1 Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003

2 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Juni 2003 Strandesplanaden Vallensbæk Strand Tlf: Fax: Web: Klient Miljøstyrelsen Klientens repræsentant Janne Forslund Projekt Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Projekt nr Forfattere Ulla Lund Dato 27. juni 2003 Godkendt af Teknisk Notat Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Reproducerbarhed, total standardafvigelse, detektionsgrænse, kvalitetskrav, analysekvalitet, intern kvalitetskontrol, miljøanalyser Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Miljøstyrelsen Eurofins A/S: Janne Forslund KJA, UOL Antal kopier

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING METODE SAMMENSTILLING AF DATA I FORHOLD TIL KRAV Drikkevand og grundvand Fersk overfladevand Lossepladspercolat Salt overfladevand Spildevand Svømmebassinkontrol Jord og sediment, slagger og flyveaske, slam SAMMENLIGNING MED ANALYSEKVALITET VED PRÆSTATIONSPRØVNINGER Drikkevand og grundvand Fersk overfladevand Lossepladspercolat Salt overfladevand Spildevand Svømmebassinkontrol Jord, sediment, slagger, flyveaske, slam REFERENCER Bilag A Data fra intern kvalitetskontrol på danske laboratorier c:\docume~1\as\locals~1\temp\h.notes\bekg 637 intern kvalitetskontrol rapport.doc i

4 1 INDLEDNING Nærværende notat er udarbejdet som støtte til Miljøstyrelsens arbejde med revision af Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni Notatet indeholder en sammenstilling og vurdering af data fra intern kvalitetskontrol, som Miljøstyrelsens har indhentet fra miljølaboratorier i Notatet skal ses i sammenhæng med det tidligere udarbejdede notat: "Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger " /1/. Data er af laboratorierne indsendt til Miljøstyrelsen, som har anonymiseret og samlet dataene i oversigtstabeller. Tabellerne er vist i Bilag A. Nærværende notat sammenholder data i oversigtstabellerne med de gældende krav til spredning og relativ spredning i Bekendtgørelse nr. 637 og krav til detektionsgrænse i overvågningsprogrammet NOVA

5 2 METODE Vurdering af spredning og relativ spredning i forhold til krav i Bekendtgørelse nr. 637 er foretaget ved direkte sammenligning. Overvågningsprogrammet NOVA 2003 giver krav til detektionsgrænse. Ved sammenligning er det antaget, at detektionsgrænsen (DL) beregnes efter følgende formel: DL = 3 * s w. De af laboratorierne opgivne repeterbarhedsstandardafvigelser, s w, er derfor sammenholdt med 1/3 af detektionsgrænsen. Ialt 8 laboratorier har responderet på Miljøstyrelsens henvendelse.alle laboratorier har ikke angivet data for alle kombinationer af parameter og prøvetype. Til vurdering findes derfor kun mellem 0 og 7 dataangivelser. Det begrænsede datamateriale betyder, at vurderingen skal håndteres med forsigtighed. Følgende principper er anvendt afhængig af antal data og ensartethed i data: 1. Der findes kun data fra ét laboratorium: Datagrundlaget er utilstrækkeligt og vurderes ikke. 2. Der findes data fra to eller tre laboratorier: Såfremt alle ligger ens i forhold til de stillede krav konkluderes overensstemmelse/uoverensstemmelse som data viser. Overholder nogle laboratorier kravene og andre ikke, anses datagrundlaget for utilstrækkeligt. 3. Der findes data fra fire eller flere laboratorier: Såfremt halvdelen eller færre laboratorier overholder kravene konkluderes, at parameteren ikke opfylder kvalitetskravene. Data i oversigtstabellerne i de følgende kapitler er markeret med fed skrift. Overholder alle eller næsten alle laboratorier kravene anses kvalitetskravet for overholdt. "Næsten alle" er her defineret som at højst ét laboratorium afviger fra de øvrige. Alle sammensætninger af data mellem disse to punkter anses for så uklare, at en konklusion ikke drages. 2-1

6 3 SAMMENSTILLING AF DATA I FORHOLD TIL KRAV Data fra intern kvalitetskontrol modtaget af Miljøstyrelsen er vist i Bilag A. For hver kombination af parameter og prøvetype er i det følgende vist, hvor mange laboratorier, der har indsendt data for pågældende kvalitetsparameter (i tabellerne vist i kolonnerne "antal data"), og data er derefter sammenholdt med kravværdier i Bekendtgørelse nr. 637 (s T og CV T ) og i programbeskrivelsen for NOVA 2003 (s w ). Antallet af data, der overholder kravene, er optalt og vist i tabellerne i kolonnerne "antal OK". I tilfælde, hvor der ikke er krav til detektionsgrænse, markeres dette i tabellerne med et streg: "-". 3.1 Drikkevand og grundvand Drikkevand og grundvand s T CV T NOVA DL (grundvand) (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK antal data antal OK Ledningsevne Farvetal Turbiditet Tørstof Svovlbrinte Ilt (lav) Ilt (høj) Klor, frit Klor, total Aggressiv kuldioxid Hydrogencarbonat Carbonat Klorid Sulfat Fluorid Calcium Magnesium Natrium Kalium Ammonium Nitrit Nitrat Ortho fosfat Total fosfor NVOC Aluminium (lav) Aluminium (høj) Antimon (lav) Antimon (høj) Arsen (lav) Arsen (høj) Barium (lav) Barium (høj)

7 Drikkevand og grundvand s T CV T NOVA DL (grundvand) (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK antal data antal OK Bly (lav) Bly (høj) Bor Bromid Cadmium (lav) Cadmium (høj) Chrom (lav) Chrom (høj) Cyanider Jern total Jodid total Kobber (lav) Kobber (høj) Kobber (ledningsnet) Kviksølv (lav) Kviksølv (høj) Lithium Mangan (lav) Mangan (høj) Molybdæn Nikkel (lav) Nikkel (høj) Selen (lav) Selen (høj) Strontium Sølv Vanadium Zink (lav) Zink (høj) Zink (ledningsnet) Samlet ser er datagrundlaget godt og kvaliteten tilfredsstillende for næringsstoffer. For fysisk-kemiske parametre og hovedkomponenter er kvaliteten med enkelte undtagelser tilfredsstillende og datagrundlaget er temmelig godt. Datagrundlaget for gasser er begrænset, men de data, der kan vurderes, er tilfredsstillende. Derimod lever kvaliteten for sporelementer i mange situationer ikke op til kvalitetskravene, særlig ved lave koncentrationer, og der er stor mangel på data. Inden endelig konklusion om kvaliteten af sporelementanalyser ved lav koncentration bør det dog undersøges, om de modtagne data alle er fra laboratorier, der er udvalgt til disse analyser. Parametre, for hvilke krav ikke er opfyoldt for et eller flere parametre eller parametre, for hvilke datagrundlaget er utilstrækkeligt er opsummeret nedenfor: 3-2

8 Parametre, der ikke opfylder et eller flere kvalitetskrav. Kvalitetsparametre, som ikke opfylder krav, er anført i parentes: Parametre, for hvilke datagrundlaget er utilstrækkeligt til konklusion: Turbiditet (s T ), Hydrogencarbonat (detektionsgrænse), Kalium (CV T ), NVOC (detektionsgrænse), Al (lav) (s T og CV T ), Al (høj) (CV T ), As (lav) (s T og CV T ), Bor (s T og CV T ), Cd (lav) (CV T ), Cr (lav) (s T og CV T ), Cu (lav) (s T og CV T ), Fe total (s T ), Hg (høj) (CV T ), Ni (lav) (s T og detektionsgrænse), Ni (høj) (s T ), Se (detektionsgrænse), Sr (CV T og detektionsgrænse), Zn (lav) (s T og CV T ) Zn (høj) (s T ) Farvetal (s T ), Tørstof (detektionsgrænse), Turbiditet (CV T ), H 2 S, Ilt (lav) (s T og detektionsgrænse), Klor - frit, Klor - total, Aggressiv CO 2 (CV T og detektionsgrænse), Carbonat, Klorid (detektionsgrænse), Fluorid (CV T ), Ca (CV T ), Na, K (s T ), As (detektionsgrænse) Sb (lav) (CV T ), Sb (høj) (s T ), Ba (høj), Pb (lav), Pb (høj), bromid, Cd (lav) (s T og detektionsgrænse) Cd (høj) (s T ), Cr (detektionsgrænse), Cr (høj) (s T ), Cyanider (s T og detektionsgrænse), Iodid total, Cu (detektionsgrænse), Cu (ledningsnet) (s T ), Hg (lav) (CV T og detektionsgrænse), Hg (høj) (s T ), Li (CV T ), Mn (lav) (s T ), Mo, Ni (lav) (CV T ), Se (høj) (s T ), Ag (CV T og detektionsgrænse), V, Zn (høj) (CV T ) 3-3

9 3.2 Fersk overfladevand s T CV T NOVA DL Fersk overfladevand (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK antal data antal OK Ledningsevne Farvetal Suspenderet stof Ilt COD BOD (1) 3 3 NVOC Alkalinitet Total jern Klorid Sulfat Fluorid Ammonium Nitrat Nitrat+nitrit Total nitrogen Opløst ortho fosfat Total fosfor Arsen Barium Bly Cadmium Chrom Jern, opløst Kobber Kviksølv Mangan Nikkel Selen Zink Samlet set lever analysekvaliteten op til de stillede krav for de fleste parametre med undtagelse af sporelementer. For sporelementer kan krav til detektionsgrænse ikke overholdes. Det samme er tilfældet for enkelte andre parametre (suspenderet stof, alkalinitet og nitrat). Mængden af data til belysning af s T for sporelementer er begrænset og i de få tilfælde, hvor en vurdering er mulig, er datakvaliteten med en enkelt undtagelse ikke tilfredsstillende. 3-4

10 Parametre, der ikke opfylder et eller flere kvalitetskrav. Kvalitetsparametre, som ikke opfylder krav, er anført i parentes: Parametre, for hvilke datagrundlaget er utilstrækkeligt til konklusion: Suspenderet stof (detektionsgrænse) Alkalinitet (detektionsgrænse) Nitrat (detektionsgrænse) As (detektionsgrænse) Pb (s T og detektionsgrænse) Cd (detektionsgrænse) Cr (s T og detektionsgrænse) Cu (CV T og detektionsgrænse) Hg (s T og detektionsgrænse) Ni (detektionsgrænse) Zn (CV T og detektionsgrænse) Ledningsevne (detektionsgrænse), COD (s T ), BOD (s T og CV T ), NVOC, Total jern (s T og CV T ), Klorid (detektionsgrænse), Fluorid (CV T ), As (s T ), Cu (s T ), Cr (CV T ), Mn (s T ), Se 3.3 Lossepladspercolat CV T Lossepladspercolat (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK Ledningsevne COD BOD NVOC Alkalinitet Klorid Sulfat Calcium Magnesium Natrium Kalium Ammonium Kjeldahl nitrogen Total nitrogen Total fosfor Aluminium Arsen Bly Cadmium Chrom Jern, opløst Kobber Kviksølv Mangan Nikkel Zink s T 3-5

11 Lossepladspercolat er ikke omfattet af overvågningsprogrammet, hvorfor der ikke findes krav til detektionsgrænse. Der er forholdsvis få data for lossepladspercolat. Der, hvor datamængden er vurderet tilstrækkelig, er analysekvaliteten tilfredsstillende. Der er imidlertid, særlig for organisk stof og sporelementer, stor mangel på data. Parametre, der ikke opfylder et eller flere kvalitetskrav. Kvalitetsparametre, som ikke opfylder krav, er anført i parentes: Parametre, for hvilke datagrundlaget er utilstrækkeligt til konklusion: Ingen Ledningsevne (s T ), COD, BOD 5 (CV T ), NVOC, Sulfat (CV T ), Ammonium (s T ), Kjeldahl nitrogen (s T ), Al, As (s T ), Pb (s T ), Cr (s T ), Hg, Mn (s T ), Zn (CV T ) 3.4 Salt overfladevand s T CV T NOVA DL Salt overfladevand (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK antal data antal OK Salinitet Ilt BOD Silicium Sulfid NVOC Ammonium Nitrat+nitrit Total nitrogen Ortho fosfat Total fosfor Arsen Bly Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Tin organisk Zink Datakvaliteten for næringsstoffer og silicium er velbelyst og tilfredsstillende med undtagelse af detektionsgrænse for fosfor-parametre. For alle øvrige parametre er datamaterialet yderst begrænset. 3-6

12 Parametre, der ikke opfylder et eller flere kvalitetskrav. Kvalitetsparametre, som ikke opfylder krav, er anført i parentes: Parametre, for hvilke datagrundlaget er utilstrækkeligt til konklusion: Orthofosfat (detektionsgrænse) Total fosfor (detektionsgrænse) Salinitet, Ilt (s T ), BOD 5, Silicium (detektionsgrænse), Sulfid, NVOC, Total nitrogen (s T ), As, Pb (s T ), Cd, Cr, Cu, Hg (s T ), Ni, Organisk tin, Zn 3.5 Spildevand s T CV T NOVA DL Spildevand (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK antal data antal OK Klorid Sulfat Suspenderet stof COD BOD 5 (lav) BOD 5 (høj) NVOC Ammonium (lav) Ammonium (høj) Kjeldahl nitrogen Total nitrogen (lav) Total nitrogen (høj) Total fosfor (lav) Total fosfor (høj) Arsen Bly (lav) Bly (høj) Cadmium Chrom (lav) Chrom (høj) Kobber (lav) Kobber (høj) Kviksølv Nikkel (lav) Nikkel (høj) Sølv (lav) Sølv (høj) Tin Zink (lav) Zink (høj)

13 Analysekvaliteten er generelt tilfredsstillende med undtagelse af nogle få sporelementer. Dog mangler der i høj grad data for analysekvalitet for sporelementer i lave koncentrationer og organisk stof. Parametre, der ikke opfylder et eller flere kvalitetskrav. Kvalitetsparametre, som ikke opfylder krav, er anført i parentes: Parametre, for hvilke datagrundlaget er utilstrækkeligt til konklusion: Ag (lav) (detektionsgrænse) Sn (CV T og detektionsgrænse) Zn (lav) (s T og CV T ) COD (s T og detektionsgrænse), BOD (lav) (CV T ), BOD 5 (høj), NVOC, Kjeldahl nitrogen, Total nitrogen (lav) (s T og detektionsgrænse), Total nitrogen (høj) (CV T ), As (s T og CV T ), Pb (lav) (s T og detektionsgrænse), Pb (høj) (s T ), Cd (detektionsgrænse), Cr (høj) (s T ), Cu (lav) (s T og detektionsgrænse), Cu (høj) (s T ), Hg (CV T og detektionsgrænse), Ni (lav) (s T og detektionsgrænse), Ni (høj) (s T ), Ag (lav) (s T og CV T ), Ag (høj) (CV T ), Sn (s T ), Zn (høj) 3.6 Svømmebassinkontrol s T CV T Svømmebassinkontrol (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK Turbiditet Frit klor Total klor Trihalomethaner Svømmebassinkontrol er ikke omfattet af overvågningsprogrammet, hvorfor der ikke findes krav til detektionsgrænse. Mængden af data for svømmebassinkontrol er generelt utilstrækkelig til vurdering af analysekvaliteten. I ét tilfælde (CV T for trihalomethaner) findes tilstrækkeligt mange data og her er analysekvaliteten utilfredsstillende. 3.7 Jord og sediment, slagger og flyveaske, slam CV T Jord og sediment (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK Tørstof s T 3-8

14 CV T Slagger og flyveaske (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK Tørstof s T CV T Slam (3-15)*s T max >15*s T max Parameter antal data antal OK antal data antal OK Tørstof s T Overvågningsprogrammet indeholder ikke krav til detektionsgrænse for tørstof i sediment og slam. Øvrige prøvetyper er ikke omfattet af overvågningsprogrammet, hvorfor der ikke findes krav til detektionsgrænse. Antallet af data er meget begrænset, men de få data, der er til rådighed, tyder på at krav til analysekvalitet kan overholdes. 3-9

15 4 SAMMENLIGNING MED ANALYSEKVALITET VED PRÆSTATIONSPRØVNINGER Resultaterne af vurdering af den nuværende analysekvalitet ud fra præstationsprøvninger /1/ og intern kvalitetskontrol (denne rapport) er sammenlignet i de efterfølgende afsnit. Ved sammenligningen er anvendt følgende symboler: +: en eller flere kvalitetsparametre overholder ikke kvalitetskrav OK: alle kvalitetsparametre overholdes mangler data: data er utilstrækkelige til vurdering af om kvalitetskrav overholdes eller data mangler helt Ved vurdering af data fra intern kvalitetskontrol er det muligt at undersøge overholdelse af krav til præcision (s T og CV T ) og krav til detektionsgrænse. Præstationsprøvninger giver først og fremmest oplysning om overholdelse af krav til nøjagtighed (overensstemmelse med nominel værdi), men der kommer også i begrænset omfang oplysning om overholdelse af krav til præcision. Begrænsningen ligger i, at præstationsprøvninger giver oplysning om repeterbarhedsspredning (s r og CV r ) og ikke om den totale spredning (s T og CV T ). Præstationsprøvningerne kan vise om repeterbarhedsspredningen er større end krav til total spredning og kravet derfor med sikkerhed ikke kan overholdes. Er repeterbarhedsspredningen derimod mindre end krav til total spredning kan det ikke konkluderes, at kravet kan overholdes, da repeterbarheden kun er en del af den totale variation. Det er derfor muligt, at intern kvalitetskontrol viser manglende overholdelse af krav til præcision mens præstationsprøvninger ikke gør det, uden at disse to oplysninger nødvendigvis er i modstrid med hinanden. 4.1 Drikkevand og grundvand Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Farvetal + (s T, CV T, nøjagtighed) mangler data Turbiditet + (s T ) + (s T ) Hydrogencarbonat mangler data, alkalinitet OK + (detektionsgrænse) Kalium antydning (CV T ) + (CV T ) NVOC OK + (detektionsgrænse) Ammonium + (nøjagtighed) OK Bromid + (s T, nøjagtighed) mangler data Al (lav) + (CV T, nøjagtighed) + (s T, CV T ) Al (høj) OK + (CV T ) As (lav) + (CV T, nøjagtighed) + (s T, CV T ) Bor OK + (s T, CV T ) Pb (lav) + (CV T, nøjagtighed) mangler data Cd (lav) + (CV T, nøjagtighed) + (CV T ) Cyanid + (s T, CV T ) mangler data Cr (lav) + (CV T, nøjagtighed) + (s T, CV T ) Cu (lav) + (CV T, nøjagtighed) + (s T, CV T ) Fe (total) mangler data + (s T ) Hg (høj) + (nøjagtighed) + (CV T ) 4-1

16 Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Iodid + (nøjagtighed) mangler data Li + (nøjagtighed) mangler data Mo + (s T, CV T, nøjagtighed) mangler data Ni (lav) + (s T, CV T, nøjagtighed) + (s T, detektionsgrænse) Ni (høj) + (nøjagtighed) + (s T ) Se (lav) + (s T, CV T, nøjagtighed) + (detektionsgrænse) Sr + (CV T, nøjagtighed) + (CV T, detektionsgrænse) V + (CV T, nøjagtighed) OK Zn (lav) + (nøjagtighed) + (s T, CV T ) Zn (høj) OK + (s T ) Det fremgår af ovenstående oversigt, at der er en høj grad af sammenfald mellem parametre, for hvilke kvalitetskrav ikke overholdes, bedømt ud fra henholdsvis præstationsprøvninger og intern kvalitetskontrol. I enkelte tilfælde viser den ene metode tilstrækkelig analysekvalitet, mens den anden metode viser manglende overholdelse af krav. Det skyldes generelt forskellen mellem de kvalitetsparametre, som kan undersøges med hver af de to metoder. For eksempel vil manglende overholdelse af krav til nøjagtighed kun afspejle sig i data fra præstationsprøvninger. Undtagelsen er Se (lav) og V, hvor præstationsprøvningerne viser manglende overholdelse af krav til præcision, mens intern kvalitetskontrol ikke gør det. Sandsynligheden taler for, at præstationsprøvningerne giver det mest korrekte udsagn, og at data fra intern kvalitetskontrol er for optimistiske. Det er tænkeligt, at data fra intern kvalitetskontrol stammer fra syntetiske prøver, hvilket vil forklare at analysekvaliteten fremstår bedre end ved vurdering ud fra præstationsprøvninger. 4.2 Fersk overfladevand Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Farvetal + (s T, CV T, nøjagtighed) OK Suspenderet stof OK + (detektionsgrænse) Alkalinitet OK + (detektionsgrænse) COD + (nøjagtighed) begrænset datamateriale BOD 5 + (nøjagtighed) begrænset datamateriale Nitrat OK + (detektionsgrænse) As ekstrapolation fra drikkevand: + (detektionsgrænse) OK Pb ekstrapolation fra drikkevand: + (s T, detektionsgrænse) OK Cd ekstrapolation fra drikkevand: + (detektionsgrænse) OK Cu ekstrapolation fra drikkevand: OK + (CV T, detektionsgrænse) 4-2

17 Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Cr ekstrapolation fra drikkevand: + (s T, detektionsgrænse) OK Hg mangler data + (s T, detektionsgrænse) Ni + (CV T, nøjagtighed) + (detektionsgrænse) Zn mangler data + (CV T, detektionsgrænse) Data for fersk overfladevand viser dårlig overensstemmelse mellem parametre, for hvilke krav til analysekvalitet ikke kan overholdes målt ved henholdsvis præstationsprøvninger og intern kvalitetskontrol. En stor del skyldes sporelementer, hvor vurdering for præstationsprøvninger var udført ved ekstrapolation fra resultater for drikkevand. Sammenligningen viser, at denne ekstrapolation formodentlig ikke fører til et korrekt resultat. Farvetal viser vanskelighed med overholdelse af krav til s T og CV T, og resultatet fra præstationsprøvning burde derfor vise sig i intern kvalitetskontrol. Ved præstationsprøvninger overholdes kravet imidlertid i syntetiske prøver. Det er tænkeligt, at også data fra intern kvalitetskontrol stammer fra syntetiske prøver, hvilket vil forklare at analysekvaliteten fremstår bedre end ved vurdering ud fra præstationsprøvninger. 4.3 Lossepladspercolat Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol BOD 5 + (CV T, nøjagtighed) Mangler data Natrium + (nøjagtighed) Mangler data Kalium + (nøjagtighed) OK (få data) Calcium + (s T, nøjagtighed) Mangler data Pb + (CV T, nøjagtighed) Mangler data Cd + (nøjagtighed) OK (få data) Cr + (CV T, nøjagtighed) Mangler data Hg + (CV T, nøjagtighed) Mangler data Ni + (nøjagtighed) Mangler data Zn + (CV T, nøjagtighed) Mangler data Præstationsprøvninger viser flere problemer end data fra intern kvalitetskontrol, som dog i de fleste tilfælde er utilstrækkelige til konklusion. Årsagen til manglende overholdelse af kvalitetskrav ved præstationsprøvninger er generelt for stor afvigelse fra nominel værdi, men i flere tilfælde ses også for stor spredning på det enkelte laboratoriums resultater. 4.4 Salt overfladevand Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol BOD 5 + (nøjagtighed) mangler data 4-3

18 Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Ortho fosfat OK + (detektionsgrænse) Total fosfor OK + (detektionsgrænse) Samlet set viser præstationsprøvninger og intern kvalitetskontrol vanskelighed med overholdelse af kvalitetskrav for BOD, ortho fosfat og total fosfat. Der er ikke sammenfald mellem resultaterne fra præstationsprøvninger og intern kvalitetskontrol, men da problemer opstår ved kvalitetsparametre, som kun efterprøves ved den ene metode, skulle det heller ikke forventes. En tidligere undersøgelse /2/ baseret på præstationsprøvninger har vist, at opfyldelse af krav til detektionsgrænse ikke kunne forventes for total fosfor, mens der ikke var data for ortho fosfat. Dette understøtter vurderingerne ovenfor. 4.5 Spildevand Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Pb (høj) + (CV T, nøjagtighed) Mangler data Cd + (nøjagtighed) OK Cr (lav) + (nøjagtighed) OK Cr (høj) + (nøjagtighed) OK/mangler data Hg + (CV T, nøjagtighed) OK/mangler data Ni (høj) + (nøjagtighed) OK/mangler data Ag (lav) mangler data + (detektionsgrænse) Ag (høj) + (nøjagtighed) OK/mangler data Sn + (s T, CV T, nøjagtighed) + (CV T, detektionsgrænse) Zn (lav) mangler data + (s T, CV T ) Zn (høj) + (nøjagtighed) Mangler data Både præstationsprøvninger og intern kvalitetskontrol viser problemer med sporelementer. Ved præstationsprøvninger ses problemerne oftest ved nøjagtighed, som ikke belyses tilstrækkeligt ved de registrerede data for intern kvalitetskontrol. De to metoder viser samstemmende problemer med præcision for tin. 4.6 Svømmebassinkontrol Manglende overholdelse af krav ved Parameter Præstationsprøvninger Intern kvalitetskontrol Trihalomethaner Mangler data + (CV T ) Der er generelt meget få data til belysning af analysekvaliteten ved svømmebassinkontrol. Der er utilstrækkelige data fra intern kvalitetskontrol til at belyse analysekvaliteten for frit og total klor, men præstationsprøvninger /1/ antyder, at kvalitetsklasse 2 formodentlig kan overholdes. 4-4

19 4.7 Jord, sediment, slagger, flyveaske, slam Der findes kun kvalitetskrav til tørstof og disse opfyldes vurderet både ud fra præstationsprøvninger og intern kvalitetskontrol. Der er dog begrænset datamateriale for intern kvalitetskontrol. 4-5

20 5 REFERENCER /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, DHI - Institut for Vand og Miljø: "Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger ". Teknisk notat, marts /2/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, DHI - Institut for Vand og Miljø: "Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning". Rapport, juni

21 Bilag A Data fra intern kvalitetskontrol på danske laboratorier 5-1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger 1990-2001 Miljøstyrelsen Teknisk Notat Marts 2002 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag.4, Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Endeligt forslag til bilag.4 i bekendtgørelsen

Læs mere

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. BEK nr. 637 af 30/06/1997 (Gældende) downloaded 20040324 DELTA: Denne bek. er blandt

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset Endeligt forslag til bilag 1.8 i bekendtgørelsen

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph Hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 ) dybde

Læs mere

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til bilag 1.15

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til bilag 1.3 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Thetis Hoyviksvegur 51 FO-100 Torshavn Att.: Marita Magnussen Udskrevet: 22-05-2018 Version: 1 Modtaget: 03-05-2018 Påbegyndt: 03-05-2018 Ordrenr.: 441330 Sagsnavn Torshavnar kommuna. VAT-2018-44405 Lokalitet:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 4 Analysepakker... 4 Indberetningsforpligtigelse... 4 Analysekalender...

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 11. juni 2009 Emne: Metodevurdering

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Total nitrogen i vandige prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Total nitrogen i vandige prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Total nitrogen i vandige prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Spildevandsslam Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen ses i bilag A til

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Interferens fra chlorid ved bestemmelse af COD med analysekit

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Interferens fra chlorid ved bestemmelse af COD med analysekit By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Interferens fra chlorid ved bestemmelse af COD med analysekit By- og Landskabsstyrelsen Rapport Februar 2008 Interferens fra chlorid ved bestemmelse af

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering

Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering Peter Mortensen, BU manager, Eurofins Miljø A/S Signe Vork, civilingeniør, Eurofins Miljø

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20180406/004 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.1, Marint sediment Endeligt forslag til bilag 1.1 i bekendtgørelsen ses i bilag

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Disposition Step 1: Realistisk målsætning Step 2: involvering af vandværkerne Step 3: Udarbejdelse

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Sdr. Saltum Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram

Sdr. Saltum Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram Sdr. Saltum Vandværk A.M.B.A. Kontrolprogram 2019-2022 Indhold GENERELLE MÅL...3 KONTROLPROGRAM...4 Analysepakker...4 Indberetningsforpligtigelse...4 Analysekalender...5 Analyseadresser og kontaktinfo...6

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium

Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 13. november 2002 Emne: Metodedatablade for BOD, COD og NVOC Der er udarbejdet metodedatablade for BOD og COD,

Læs mere

Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk

Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk Prøvetagningsplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandets kvalitet, som udføres i henhold til Miljøog Energiministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Kontrolprogram. Eriksborg Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker

Kontrolprogram. Eriksborg Vandværk Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker Eriksborg Vandværk Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål... 3

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Kontrolprogram. Sødring - Udbyhøj Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Sødring - Udbyhøj Vandværk A.m.b.a Sødring - Udbyhøj Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Kontrolprogram. Gjerlev Vandværk A.m.b.a

Kontrolprogram. Gjerlev Vandværk A.m.b.a Gjerlev Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2019-2024 Kontrolprogrammet er udarbejdet med inspiration fra skabelon til kontrolprogram fra Danske Vandværker [1] 1 Virksomhedsoplysninger... 3 2 Generelle mål...

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi:

NOTAT. 1. Indledning. Jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen /1/ skal der desuden foretages monitering og egenkontrol af følgende parametre uden kravværdi: NOTAT Projekt Ll. Torup Gaslager Egenkontrol (metaller, susp. stof mv.) Kunde Energinet.dk Notat nr. Egenkontrol nr. 3 (rev. 1) Dato 01-09-2015 Til Fra Miljøstyrelsen og Energinet.dk Rambøll 1. Indledning

Læs mere