Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København."

Transkript

1 Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København. Som kort navn kan anvendes Enhedslisten-København. Foreningens område er Københavns Kommune. Foreningens adresse er Studiestræde 24, 1455 København K. Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København. Som kort navn kan anvendes Enhedslisten-København. Foreningens område er Københavns Kommune. Foreningens adresse er Studiestræde 24, 1455 København K. Ingen ændringer. 2 Formål 2 Formål Ingen ændringer Enhedslisten-København vil arbejde for skabelse af et socialistisk demokrati, samt et København, der sætter miljøet, mennesket og solidaritet i centrum. En sådan udvikling kan kun sikres gennem københavnernes aktive engagement og aktivitet samt i et samarbejde med den øvrige venstrefløj og andre rød-grønne kræfter. Enhedslisten-København er forpligtet af landsorganisationen Enhedslistens minimumsprogram og årsmødebeslutninger. Enhedslisten-København arbejder for at virkeliggøre Enhedslistens politik i lokalområdet. Enhedslisten-København vil arbejde for skabelse af et socialistisk demokrati, samt et København, der sætter miljøet, mennesket og solidaritet i centrum. Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Enhedslisten-København er den politiske ledelse af Enhedslistens repræsentanter i Københavns borgrepræsentation. Enhedslisten-København arbejder for at virkeliggøre Enhedslistens politik i lokalområdet. Afsnit om aktivisme er fjernet da dette ikke var et formål men et middel. Tilføjet et afsnit omkring politisk ledelse af BR-gruppen. 3 Medlemskab 3 Medlemskab Ingen ændringer Enhedslisten-København udgøres af afdelingernes Enhedslister. Enhedslisten-København udgøres af Enhedslistens afdelinger i københavns kommune og disses Omformuleret

2 Medlemmer af afdelingerne i Købehavns Kommune er automatisk medlemmer af Enhedslisten-København. medlemmer er automatisk medlemmer af Enhedslisten København. 4 Generalforsamlingen 4 Generalforsamlingen Ingen ændringer 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal. Den indkaldes skriftligt, eventuelt med annonce, med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Årsplan 6. Budget 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal. Den indkaldes skriftligt, eventuelt med annonce, med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Årsplan 6. Budget 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt 1. Ingen ændringer 2. Ingen ændringer

3 3. Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes snarest, hvis: en tredjedel af afdelingerne i København beslutter det og en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om det. 5. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages frist. 3. Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, hvis: en tredjedel af afdelingerne i København beslutter det eller en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om det. 5. Københavnsbestyrelsen kan med et ⅔ flertal beslutte, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 6. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages frist. 3. Otte dage ændres til 10-dage 4. Snarest ændres til inden 14 dage. Og ændres til eller. 5. Ny paragraf. Københavnsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 6. stk. 5. ændres til stk Bestyrelsen 5 Bestyrelsen 5 opdeles i to paragraffer bestyrelsen og en ny 6 valg af bestyrelsen 1. Mellem generalforsamlingerne ledes og koordineres foreningens aktiviteter af bestyrelsen. Bestyrelsen skal således: 1. Mellem generalforsamlingerne ledes og koordineres foreningens aktiviteter af bestyrelsen. Bestyrelsen skal således: 1. udsende beslutningsreferater - ændres. koordinere Enhedslisten-Københavns forskellige aktiviteter træffe beslutninger om indstillingen til aktuelle politiske sager tilrettelægge og indkalde medlemsmøder koordinere Enhedslisten-Københavns forskellige aktiviteter træffe beslutninger om indstillingen til aktuelle politiske sager tilrettelægge og indkalde medlemsmøder

4 udsende beslutningsreferater og sørge for løbende information til medlemmerne udtale sig på foreningens vegne til offentligheden. 2. Bestyrelsen består af ét medlem fra hver af de i Københavns Kommune eksisterende afdelinger, én kasserer og fem øvrige medlemmer. 3. De afdelingsvalgte medlemmer vælges én gang årligt i januar kvartal, på afdelingernes lokale generalforsamlinger eller efter regler, som afdelingerne selv fastsætter. Suppleanterne indkaldes løbende ved medlemmets fravær. Nyvalgte afdelingsvalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen på 1. møde efter Enhedslisten-Københavns generalforsamling. 4. På Enhedslisten-Københavns generalforsamling vælges én person til posten som kasserer. 5. På samme generalforsamling vælges yderligere fem medlemmer. Medlemmerne er personligt valgt og stiller op ved senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse at indsende deres opstilling til kontoret. Den siddende bestyrelse foranlediger, at alle opstillinger er tilgængelige på hjemmesiden hurtigst muligt efter fristen. Den siddende bestyrelse er ansvarlig for at alle københavnske medlemmer er orienteret om sørge for at beslutningsreferater og relevant information er tilgængeligt for medlemmerne. udtale sig på foreningens vegne til offentligheden. 2. Bestyrelsen består af ét medlem fra hver af de i Københavns Kommune eksisterende afdelinger, én kasserer og fem øvrige medlemmer. 3. Gruppen i Borgerrepræsentationen skal lade sig repræsentere på bestyrelsesmøderne med et medlem, der dog ikke har stemmeret. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 5. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer. 6. Suppleanter indkaldes på lige fod med de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 7. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura. 2. Ingen ændringer. Gammel stk flyttes til Gammel stk.11. listens fjernes 6. (tidligere 5 stk 5) Formuleringen om suppleanter er ændret til at suppleanter indkaldes til møderne Gammel stk. 12. Reduceres og omformuleres og deles op i to stk.

5 deadline i god tid inden fristen, fx gennem annonce i Enhedslistens medlemsblad. De opstillede kandidater skal have mindst 10% af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemme for at opnå valg. Dersom mere end én kandidat får under 10%, og ikke alle fem pladser er besat, fjernest kandidaten med færrest stemmer fra listen, og der foretages en ny afstemning. Således fortsættes, til højst én kandidat har fået under 10%, eller alle fem pladser er besat. Har flere end fem kandidater fået mere end 10%, indtræder de ikke-valgte kandidater på en suppleantliste og erstatter bestyrelsesmedlemmer med forfald i deres stemmetals rækkefølge. Første- og andensuppleanten deltager fast i bestyrelsens møder. 6. Grupper af tilstedeværende stemmeberettigede svarende til en eller flere hele femtedele af de fremmødte kan (forud for bestyrelsesvalget) uden videre få valgt deres kandidater til bestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel af stemmeberettigede, de når op på. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af bestyrelsens sammensætning. 7. Hvert køn er ved valget til bestyrelsen sikret tre af de pladser der besættes på

6 københavnsgeneralforsamlingen. Kassereren indgår i beregningen. 8. På tidspunktet for valg til bestyrelsen kan et medlem af borgerrepræsentationen ikke opstille. Indtræder et siddende medlem af bestyrelsen i borgerrepræsentationen for en tidsbegrænset periode, behøver vedkommende ikke udtræde. 9. Gruppen i Borgerrepræsentationen skal lade sig repræsentere på bestyrelsesmøderne med et medlem, der dog ikke har stemmeret. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 11. Bestyrelsens møder er åbne for alle listens medlemmer. 12. Mindst to bestyrelsesmedlemmer udover kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Et eller flere medlemmer kan gives fuldmagt i økonomiske og juridiske forhold. 6 Valg af bestyrelsen Tilføjes 1. De afdelingsvalgte medlemmer vælges én gang årligt i januar kvartal, på afdelingernes lokale generalforsamlinger eller efter regler, som afdelingerne selv fastsætter. Suppleanterne stk. 1, tidligere 5 stk 3. Flyttes uændret.

7 indkaldes løbende ved medlemmets fravær. Nyvalgte afdelingsvalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen på 1. møde efter Enhedslisten-Københavns generalforsamling. 2. På generalforsamlingen vælges op til fem medlemmer, to suppleanter samt en kasserer. 3. Den siddende bestyrelse er ansvarlig for at alle københavnske medlemmer er orienteret om deadline for fristen for opstilling i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, fx gennem annonce i Enhedslistens medlemsblad. stk 2. Tidligere 5 stk 4. omformuleres og to suppleanter tilføjes. Stk. 3 Orientering om frist for opstilling ændres fra i god tid til i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. (tidligere 5 stk 5.) 4. Medlemmerne er personligt valgt og stiller op ved senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse at indsende deres opstilling til kontoret. Den siddende bestyrelse foranlediger, at alle opstillinger er tilgængelige på hjemmesiden hurtigst muligt efter fristen. 5. Der foretages først en afstemning, hvor der stemmes om en prioriteret rækkefølge af kandidaterne. De kandidater der ved denne afstemning opnår 10 % af stemmerne er valgt. Der foretages efterfølgende en tillidsafstemning blandt de ikke valgte kandidater for, at undersøge om de kan opnå 10 % af stemmerne. Ved denne afstemning kan der stemmes på alle kandidater én gang. Uanset resultatet af afstemningen vælges de kandidater der 5. Ny regel for valg af bestyrelsesmedlemmer som omfatter to afstemning: en rækkefølgeafstemning og en tillidsafstemning.

8 opnår 10% af stemmerne efter den rækkefølge der var resultatet af første afstemning. 6. Grupper af tilstedeværende stemmeberettigede svarende til en eller flere hele femtedele af de fremmødte kan (forud for bestyrelsesvalget) uden videre få valgt deres kandidater til bestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel af stemmeberettigede, de når op på. 6. Ingen ændringer. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af bestyrelsens sammensætning. 7. Hvert køn er ved valget til bestyrelsen sikret tre af de pladser der besættes på københavnsgeneralforsamlingen. Kassereren indgår i beregningen. Hvert køn er sikret en suppleantpost. 8. På tidspunktet for valg til bestyrelsen kan et medlem af borgerrepræsentationen ikke opstille. Indtræder et siddende medlem af bestyrelsen i borgerrepræsentationen for en tidsbegrænset periode på ikke over 3 måneder, behøver vedkommende ikke udtræde. 7. Sikring af kønskvotering af suppleanter. stk.8 (tidligere 5 stk. 8.) Præcisering hvor lang tid en tidsbegrænset periode er. 6 Medlemsmøder (Københavnermøder) 7 Medlemsmøder Københavnermøder slettet Bestyrelsen er ansvarlig for at afholde københavnermøder for at debattere, aktivere og Bestyrelsen er ansvarlig for at afholde medlemsmøder og for at debattere, aktivere og Københavnermøder ændres til medlemsmøder. Præcisering af at

9 orientere medlemmerne i København. Møderne afholdes efter behov. orientere medlemmerne i København. Møderne afholdes efter behov. Medlemsmøder har ikke beslutningskompetence. medlemsmøderne ikke er beslutningsdygtige. 7 Valg og afstemningsregler 8 Valg og afstemningsregler Ingen ændringer. 1. Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion og i enighed. I øvrigt sker vedtagelser ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 2. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt hvis blot en fjerdedel af de fremmødte ønsker det. 3. Af hensyn til mindretal foregår personvalg (d.v.s. til bestyrelsen samt ved indstilling til Enhedslisten, f.eks. i forbindelse med BR-valg og folketingsvalg) skriftligt på følgende måde: 1. Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion og i enighed. I øvrigt sker vedtagelser ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 2. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt hvis blot en fjerdedel af de fremmødte ønsker det. 3. Af hensyn til mindretal foregår personvalg (d.v.s. til bestyrelsen samt ved indstilling til Enhedslisten, f.eks. i forbindelse med BR-valg) skriftligt på følgende måde: 1. Ingen ændringer 2. Ingen ændringer 3. folketingsvalg slettet. ved valg af et lige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på én mere end halvdelen af det antal, der skal vælges ved valg af et ulige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på et antal personer svarende til det første hele tal større end halvdelen af det antal, der skal vælges der kan højst afgives én stemme på hver opstillet person. ved valg af et lige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på én mere end halvdelen af det antal, der skal vælges ved valg af et ulige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på et antal personer svarende til det første hele tal større end halvdelen af det antal, der skal vælges der kan højst afgives én stemme på hver opstillet person.

10 4. Opløsning af foreningen kræver to tredjedeles flertal af foreningens medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. 4. Laves til sin egen selvstændige paragraf som placeres til sidst i vedtægterne. 8 Borgerrepræsentationen 9 Borgerrepræsentationen 1. Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater, der ønskes opstillet som spidskandidater ved valg til Borgerrepræsentationen. Medlemmer, som ønsker opstilling, skal indlevere en kort beskrivelse/begrundelse. Der gennemføres en vejledende urafstemning blandt de opstillede kandidater. Forud for urafstemningen underskriver hver potentiel kandidat en erklæring om, at vedkommende vil nedlægge sit mandat, såfremt man - uanset årsag - ikke længere ønsker at repræsentere Enhedslisten i Borgerrepræsentationen. Bestyrelsen beslutter formen for urafstemningen. Efter urafstemningen udarbejder bestyrelsen på basis af afstemningsresultatet et forslag til en samlet opstillingsliste, hvor der tilstræbes hensyn til køn, alder og fordeling på afdelinger. 2. Senest et halvt år før Borgerrepræsentationsvalget afholdes et medlemsmøde, hvor urafstemningsresultatet og bestyrelsens forslag til opstillingsliste udsendes senest 14 dage før mødet. På medlemsmødet kan 1. Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater, der ønskes opstillet som spidskandidater ved valg til Borgerrepræsentationen. Medlemmer, som ønsker opstilling, skal indlevere en kort beskrivelse/begrundelse. Der gennemføres en vejledende urafstemning blandt de opstillede kandidater. Forud for urafstemningen underskriver hver potentiel kandidat en erklæring om, at vedkommende vil nedlægge sit mandat, såfremt man - uanset årsag - ikke længere ønsker at repræsentere Enhedslisten i Borgerrepræsentationen, samt skriver under på, at man er bekendt med reglerne for betaing af partiskat. Bestyrelsen beslutter formen for urafstemningen. Efter urafstemningen udarbejder bestyrelsen på basis af afstemningsresultatet et forslag til en samlet opstillingsliste, hvor der tilstræbes hensyn til køn, alder og fordeling på afdelinger. 2. Senest et halvt år før Borgerrepræsentationsvalget afholdes en generalforsamling, hvor urafstemningsresultatet og bestyrelsens forslag til opstillingsliste udsendes 1. Tilføjes: tilkendegivelse om betaling af partiskat. 2. et medlemmersmøde ændres til en generalforsamling medlemsmødet ændres til mødet. Tilføjes om vedtagelse af endelig opstillingsliste.

11 der fremsættes ændringsforslag og/eller alternative opstillingslister. 3. Medlemsmødet fastlægger afstemningsproceduren, der fører frem til den endelige opstillingsliste på mødet. 4. Øvrige kandidater kan efterfølgende opstilles i forlængelse af den prioriterede liste efter københavnermødets eller bestyrelsens accept. Bestyrelsen bestemmer rækkefølgen af de øvrige kandidater ud fra samme hensyn som den prioriterede liste. 5. Medlemmer kan afvises opstillet, hvis de er i restance med partiskat eller kontingentet for det halvår, der ligger forud for opstillingstidspunktet. 6. Enhedslistens politik i Borgerrepræsentationen fastlægges gennem vedtagelser på generalforsamlingen eller i bestyrelsen, og ethvert medlem af Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen er forpligtet til at følge den vedtagne politik. Tvivlsspørgsmål om fortolkning af vedtagelserne afgøres af bestyrelsen efter samråd med medlemmerne af Borgerrepræsentationen. senest 14 dage før mødet. På mødet kan der fremsættes ændringsforslag og/eller alternative opstillingslister. Til generalforsamlingen vedtages den endelige opstillingsliste. 3. Medlemsmødet fastlægger afstemningsproceduren, der fører frem til den endelige opstillingsliste på mødet. 4. Øvrige kandidater kan efterfølgende opstilles i forlængelse af den prioriterede liste efter københavnermødets eller bestyrelsens accept. Bestyrelsen bestemmer rækkefølgen af de øvrige kandidater ud fra samme hensyn som den prioriterede liste. 5. Medlemmer afvises opstillet, hvis de er i restance med partiskat eller kontingentet for det halvår, der ligger forud for opstillingstidspunktet. 6. Enhedslistens politik i Borgerrepræsentationen fastlægges gennem vedtagelser på generalforsamlingen eller i bestyrelsen, og ethvert medlem af Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen er forpligtet til at følge den vedtagne politik. Tvivlsspørgsmål om fortolkning af vedtagelserne afgøres af bestyrelsen efter samråd med medlemmerne af Borgerrepræsentationen. 3. Ingen ændringer 4. Ingen ændringer 5. Kan slettes. 6. Ingen ændringer 9 Opstilling til Folketinget Slettet

12 Spidskandidater for de tre københavnske storkredse, herunder Frederiksberg, vælges på årsmødet for hele landet. De øvrige kandidater vælges af Enhedslisten i Region Hovedstaden efter dennes regler. Slettet. 10 Øvrige tillidsposter tilføjet 1. Tillidsposter i nævn, bestyrelser mv. som er opnået gennem valg og aftaler i forbindelse med Enhedslistens virke i Borgerrepræsentationen tilfalder så vidt muligt medlemmer, der ikke samtidig er en del af Borgerrepræsentationen. Hvor det kan være hensigtsmæssigt i forhold til BR-medlemmernes politiske virke kan bestyrelsen dispensere fra dette. 10 omfatter ikke lægdommere eller valgtilforordnede. Ny paragraf omkring fordeling af tillidsposter. 10 Økonomi 11 Økonomi 2. Inden valg til Borgerrepræsentaionen er det bestyrelsens opgave, at finde personer som kan og vil stå til rådighed til tillidsposterne. Bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlemmer som i forbindelse med Borgerrepræsentationens konstitueringsforløb godkender fordelingen af personer på tillidsposterne. Bestyrelsen kan forinden have formuleret kriterier for fordelingen. 3. Forud for fordelingen af tillidsposter underskriver hver potentiel tillidsperson en erklæring om, at vedkommende vil fratræde sin tillidspost, såfremt man - uanset årsag - ikke længere kan eller ønsker at repræsentere Enhedslisten.

13 Foreningen får sine indtægter ved: partistøttemidlerne fra kommunalvalget valgtilforordnedes og domsmænds/kvinders indbetaling af forskellen mellem vederlag/diæter og skatteindbetalingen, hvis der ikke trækkes i indtægten valgte repræsentanters indbetaling af et beløb svarende til 1/3 i forbindelse med hvervet indsamlinger og frivillige bidrag Foreningen får sine indtægter ved: partistøttemidlerne fra kommunalvalget valgtilforordnedes og lægdommeres indbetaling af et beløb svarende til 1/3 i forbindelse med hvervet, hvis der ikke trækkes i indtægten valgte repræsentanters indbetaling af et beløb svarende til 1/3 i forbindelse med hvervet nettoprovenuet, efter skat, af forskellen mellem bruttolønnen, udbetalt i for hvervet, og partilønnen, for fuldtidsansatte politikere (borgmester, afgået borgmesters eftervederlag) indsamlinger og frivillige bidrag 2. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer. Ændring af partiskatten forvalgtilforordnede og domsmænd/kvinder. Der tilføjes regel for fuldtidsansatte politikere og regler for eftervederlag og pensioner mv. 2. Tilføjelse af nyt punkt vedr. opsparing. 12 Opløsning af foreningen Tilføjes 1. Opløsning af foreningen kræver to tredjedeles flertal af foreningens medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. 2. Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens midler til Enhedslistens afdelinger i Københavns kommune efter medlemstal. Hvis 1. Flyttes uændret fra 7 stk ny paragraf om fordeling af midler ved foreningens opløsning.

14 dette ikke er muligt overføres midlerne til Enhedslistens landsorganisation. Hvis dette ikke er muligt fordeles midlerne til socialistiske organisationer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus Vedtægter for Den selvejende institution Åle Forsamlingshus 1. Navn og hjemsted Institutionens navn er "Den selvejende institution Åle Forsamlingshus" Institutionen er hjemmehørende i Åle i Hedensted Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Aalborg, forkortet og betegnet

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD Indholdsfortegnelse Navn, tilhørsforhold og datering, 1-5. 3 Formål, 6.....3 Medlemskab, 7 8. 3 Kontingent, 9.....3 Generalforsamling, afstemning og stemmeret, 10 15

Læs mere

Lo Specchio Roskilde Amatørscene

Lo Specchio Roskilde Amatørscene Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 11/3-2015 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DDS Roskilde

Vedtægter for DDS Roskilde Vedtægter for DDS Roskilde Statutter for særlige konti Revideret 15. april 2010 Vedtægter for DDS Roskilde 1 Navn Foreningens navn er De Danske Skytteforeninger Roskilde (DDS Roskilde). Foreningen blev

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere