Effektiv analyse af vekselvirkninger mellem lægemiddelstoffer og makromolekyler ved FA-CE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv analyse af vekselvirkninger mellem lægemiddelstoffer og makromolekyler ved FA-CE"

Transkript

1 Effektiv analyse af vekselvirkninger mellem lægemiddelstoffer og makromolekyler ved FA-CE Frontalanalyse-kapillarelektroforese (FA-CE) er en simpel analytisk metode, der er velegnet til at studere lægemidlers binding til f.eks. plasmaproteiner. Kapillarelektroforese (CE)- metoden muliggør studier af interaktioner, der tidligere har været vanskelige at undersøge Af Jesper Østergaard og Henrik Jensen, Institut for Analytisk Kemi, Danmarks Farmaceutiske Universitet Reversible vekselvirkninger har betydning for mange af de kemiske og biokemiske processer, der danner basis for levende systemer. Karakterisering af disse interaktioner, f.eks. i form af ligevægtskonstanter, er et vigtigt led i at beskrive og forstå biokemiske og fysiologiske processer. Et område, hvor interaktionsstudier spiller en vigtig rolle, er i udviklingen af nye lægemiddelstoffer, hvis skæbne i kroppen i høj grad bestemmes af interaktioner med makromolekyler i blodbanen og i organismens forskellige væv. Generelt er det kun den frie fraktion af et lægemiddelstof i blodet, der kan passere cellemembraner, udøve farmakologisk effekt og blive elimineret fra kroppen. Kendskab til proteinbindingsgraden er derfor en stor fordel, når man søger at identificere de stoffer, der har størst chance for at blive til et færdigt lægemiddel. Analyser udført med kapillarelektroforese (CE) har et stort potentiale i forbindelse med bindingsstudier. Her beskrives principperne bag frontalanalyse-kapillarelektroforese (FA-CE), en speciel form for affinitetskapillarelektroforese, der har vist sig velegnet til at studere lægemiddelstoffers binding til bl.a. plasmaproteiner. Kapillarelektroforese (CE) CE er en effektiv separationsteknik, der bygger på ladede Figur 1. Separationsprincippet i CE. Hastigheden for molekylernes bevægelse i kapillaret bestemmes af to bidrag: Væskestrømningen gennem kapillaret, det elektroosmotiske flow samt de ladede molekylers vandring i det elektriske felt. Længden af pilene indikerer den hastighed molekylerne bevæger sig med, retningen viser bevægelsens retning. Det elektroosmotiske flow er større end hastigheden af den elektroforetiske vandring, hvilket sikrer at alle molekyler bevæger sig mod detektoren. molekylers migrering i et elektrisk felt. Retningen og hastigheden, hvormed et ladet molekyle bevæger sig, afhænger af forholdet mellem størrelse og ladning (figur 1). Separationen finder typisk sted i bufferfyldte silicakapillarer, som er cm lange og har en indre diameter på µm. Kapillarets dimensioner gør, at en meget høj elektrisk feltstyrke kan anvendes. Samtidig medfører de ladede silanolgrupper på overfladen kombineret med den høje elektriske feltstyrke en væskestrømning gennem kapillaret, kaldet det elektroosmotiske flow. Hvis kapillaroverfladen er neutral er der intet elektroosmotisk flow. Efter introduktion af prøve ved kapillarets anodeende vil prøvens bestanddele uanset ladning bevæge sig mod katoden og dermed detektorvinduet pga. det elektroosmotiske flow. Principperne bag CE er tidligere behandlet i Dansk Kemi [1,2]. Affinitetskapillarelektroforese De første arbejder med affinitetskapillarelektroforese blev beskrevet i litteraturen i En af pionererne og den mest aktive inden for området er Niels H. H. Heegaard fra Statens Serum Institut. Affinitetskapillarelektroforese er en særlig form for CE, hvor der ved bestemmelse af affinitetskonstanter udnyttes, at interaktionen mellem to komponenter medfører en ændring i størrelses-ladningsforholdet og dermed de interagerende forbindelsers elektroforetiske mobilitet. Der findes en håndfuld forskellige affinitetskapillarelektroforese-metoder [3-5], der er kendetegnet ved at vekselvirkningen bevirker en ændring af én eller begge de interagerende speciers mobilitet. I den klassiske og hyppigst anvendte form for affinitetskapillarelektroforese (mobilitetsskift-affinitetskapillarelektroforese) introduceres den ene af de interagerende specier (liganden) i kapillaret, som en prøve. Den anden bindingspartner (substratet) er tilsat elektroforesebufferen i forskellige koncentrationer og migreringstiden for lig-anden bestemmes som funktion af koncentrationen i kapillaret. Ud fra migreringstiderne og substratkoncentrationerne kan en affinitetskonstant for interaktionen bestemmes. Den eksperimentelle fremgangsmåde er således meget lig den, der dansk kemi, 85, nr. 6/7,

2 Figur 2. Elektroferogrammer af 391 µm warfarin med eller uden 65 µm HSA i 67 mm phosphatbuffer (ph 7,4) ved 37 o C. ( - -, warfarin med HSA; -, warfarin uden HSA;, HSA alene). Forsøgsomstændigheder: Ikke-coated silicakapillar (48,5 cm 50 mm ID, 40 cm effektiv længde); påført spænding +10 kv (~46 µa); detektion ved 311 nm (200 nm for HSA blank); hydrodynamisk injektion i 100 s (50 mbar). Genoptrykt fra [6] med tilladelse fra copyright-indehaver. benyttes i chiral CE, micellar elektrokinetisk chromatografi (MEKC) og mikroemulsion elektrokinetisk chromatografi (MEEKC). Her tilsættes additiver til elektroforesebufferen for at opnå forbedret separation gennem vekselvirkninger mellem analytterne og de tilsatte additiver (den pseudostationære fase). En lang række af interaktioner er blevet studeret ved mobilitetsskift-metoden, f.eks. lægemiddelstof-protein, proteinprotein og protein-dna-interaktioner. Mobilitetsskift-metoden er i praksis begrænset til systemer, hvor der er tale om 1:1 interaktioner eller i det mindste, at støkiometrien er kendt. Principperne bag frontalanalyse-kapillarelektroforese (FA-CE) [6] Kraak et al. [7] var de første til at anvende frontalanalyse i CEformat i I lighed med de fleste CE-affinitetsmetoder er frontalanalyse blevet adopteret fra chromatografi. Navnet stammer sandsynligvis fra de karakteristiske elueringsprofiler. FA-CE adskiller sig fra mobilitetsskift-assayet ved, at elektroforesebufferen ikke indeholder de interagerende specier. 33 dansk kemi, 85, nr. 6/7, 2004

3 zonen, hvor ligevægt er opretholdt (b), er lig warfarinkoncentrationen i prøven uden HSA (e), dvs. b = e. Forholdet mellem UV-signalernes størrelse ved de to plateauer (a) og (b) giver den fri fraktion af warfarin i prøven (ca. 60%), idet HSA ikke absorberer lys ved 311 nm. Plateauhøjden (b) kan som oftest ikke bestemmes direkte, og bestemmelse af den frie koncentration (a) sker vha. en standardkurve [6]. Figur 3. Interaktion af paraquat med dextransulfat studeret ved FA-CE. Elektroferogrammer med 100 og 300 µm paraquatstandarder og prøver indeholdende 5 mg/ml dextransulfat i 10 mm phosfatbuffer (ph 7,40; I = 0,022 M). Smalle plateautoppe, standarder; brede plateautoppe, prøver. Forsøgsbetingelser: PVA-coated kapillar (48,5 cm 50 µm ID, 40 cm effektiv længde); påført spænding +6 kv (~26 µa); detektion ved 257 nm; hydrodynamisk injektion i 40 sek. (50 mbar); kapillarkasettetemperatur 25 o C. Ikkepublicerede data (Østergaard, Khanbolouki, Jensen, and Larsen, 2004). De findes begge i prøven, som introduceres i kapillaret efter bindingsligevægten har indstillet sig. Desuden er det prøvevolumen, som introduceres meget større end normalt i CE. Typisk mellem 50 og 200 nl afhængig af kapillarets dimensioner modsat konventionel CE, hvor det introducerede prøvevolumen er af størrelsesorden 2-10 nl. FA-CE er baseret på adskillelse af liganden fra makromolekylet og ligand-makromolekylekomplekset. Forskel i elektroforetisk mobilitet får den fri ligand til at migrere væk fra makromolekyle-zonen. Den bundne ligand bliver i makromolekyle-zonen: det er en forudsætning, at makromolekylet og komplekset har samme mobilitet. Forudsat at associations- og dissociationsprocesserne er hurtige, opretholdes der ligevægt i de zoner, hvor både ligand og makromolekyle er til stede. Injektion af et stort prøvevolumen giver de karakteristiske plateautoppe samt de overlappende zoner, der sikrer opretholdelse af ligevægt og dermed korrekt bestemmelse af den fri ligandkoncentration. Højden af det fri ligandplateau er proportional med koncentrationen af fri ligand og kan bestemmes ud fra en standardkurve. Figur 2 og 3 viser eksempler på elektroferogrammer fra frontalanalyse-eksperimenter. Efterfølgende kan bindingskurver konstrueres ved at afbilde antallet af bundne ligandmolekyler pr. makromolekyle, r, som funktion af den fri ligandkoncentration (figur 4 og 5). De karakteristiske træk ved frontalanalyse elektroferogrammer er illustreret i figur 2. Både warfarin og humant serum albumin (HSA) er negativt ladede ved ph 7.4. Det er vist, at mobiliteten af HSA og warfarin-hsa-komplekserne kan antages for at være identiske. Pga. det elektroosmotiske flow bliver både frit warfarin, HSA og komplekset ført mod detektoren. Frit warfarin dropper pga. en større negativ elektroforetisk mobilitet ud af HSA-zonen. Migreringsprofilen for warfarin viser tre distinkte regioner: Et plateau svarende til frit warfarin (a), et plateau svarende til både frit og bundet warfarin i den zone (b), hvor bindingsligevægten er opretholdt og en zone med faldende warfarinkoncentration (c), som skyldes, at bindingsligevægten ikke kan opretholdes pga. manglende tilførsel af warfarin til zonen. Figur 2 indeholder også UV-sporet for separate injektioner af HSA (d) og warfarin (e). Det ses, at warfarinkoncentrationen i Anvendelse af FA-CE FA-CE er indtil nu især blevet brugt til at bestemme binding mellem lægemiddelstoffer og plasmaproteiner, og der har overvejende været tale om studier af velkendte stoffers binding. Dvs. studier som har bekræftet eksisterende viden og dermed demonstreret metodens egnethed [6,8]. Der har primært været tale om lægemiddelstoffers interaktion med HSA, α 1 -acid glycoprotein og lipoproteiner. Specielt anvendelse af FA-CE til studier af lipoproteininteraktioner repræsenterer et fremskridt. Det skyldes lipoproteinernes tendens til at adsorbere til membraner i dialyse og ultrafiltreringsstudier samt besværlighederne med at fremskaffe og opbevare lipoproteiner i større mængder. På Danmarks Farmaceutiske Universitet har vi for nylig vist, at FA-CE med fordel kan anvendes til at studere interaktioner mellem lav-molekylære ligander og den negativt ladede polymer dextransulfat. Elektroferogrammerne i figur 3 illustrerer paraquats interaktion med dextransulfat. Bindingsisotermer- Figur 4. Bindingskurver bestemt ved FA-CE for binding af flurbiprofen og benzoesyre til HSA i 67 mm phosphatbuffer (ph 7,4) ved 37 o C. Indsat korresponderende Bjerrumplot. n 1 og n 2 er antallet af bindingssteder af klasse 1 og 2; K 1 og K 2 er de tilsvarende associationskonstanter. Genoptrykt fra [6] med tilladelse fra copyright-indehaver. dansk kemi, 85, nr. 6/7,

4 ne i figur 5 viser ionstyrkens indflydelse på paraquat-dextransulfat-interaktionen. Det forventes, at metoden fremover vil blive anvendt til at studere lægemiddelstoffers interaktioner med de polymerer, der findes i kroppen, f.eks. hyaluronan, men også at den kan bruges til at karakterisere polymere lægemiddelstofafgiftssystemer. Validiteten af bindingsdata genereret ved FA-CE er vist ved at sammenholde resultaterne med data opnået ved klassiske metoder som ultrafiltrering og ligevægtsdialyse. Et typisk FA- CE-eksperiment tager mellem 5 og 25 min afhængigt af liganden/lægemiddelstoffets migreringshastighed i kapillaret. Til sammenligning tager det flere timer før ligevægt er opnået i et dialyseforsøg. Samtidig kræver dialyseforsøget typisk et langt større prøvevolumen. Bindingsstudier foretaget ved CE er desuden mindre arbejdstunge. Separation af fri ligand fra makromolekyle og kompleks samt bestemmelse af den fri ligandkoncentration sker i ét integreret trin. Den største begrænsning ved FA-CE er den lave følsomhed, der skyldes den korte lysvej gennem kapillaret. Anvendelse af andre mere følsomme detektionsmetoder end den traditionelle UV-detektion kan afhjælpe denne begrænsning for flere stoftyper. Konklusion CE er mere end blot en højeffektiv separationsteknik. Erfaringerne med FA-CE har vist, at metoden er særdeles effektiv og praktisk anvendelig til at studere lav-molekylære forbindelsers, herunder lægemiddelstoffers, interaktioner med forskellige makromolekyler. Med fordelagtige egenskaber, såsom korte analysetider, automatiserbarhed og små prøvemængder, må det forventes, at FA-CE fremover bliver et vigtigt værktøj til interaktionsstudier. FA-CE er et værdifuldt forskningsværktøj, men har også potentiale til at fungere som affinitetsscreeningsmetode i industriel udvikling af lægemidler. -adresse: Jesper Østergaard: Referencer 1. Tjørnelund, J. Kapillarelektroforese. Dansk Kemi 82[1], Lehman, S. V. and Bergholt, A. B. Anvendelse af kapillarelektroforese til Figur 5. Effekt af ionstyrken (I) på bindingsisotermer bestemt ved FA-CE. Interaktion af paraquat med dextransulfat (5 mg/ml) i 10 mm phosphatbuffer (ph 7,40) ved 25 o C. ( ) I = 0,022 M; ( ) I = 0,05 M; ( ) I = 0,10 M; ( ) I = 0,20 M. Ikke-publicerede data (Østergaard, Khanbolouki, Jensen, and Larsen, 2004). udvikling af nye lægemidler. Dansk Kemi 80[4], Heegaard, N. H. H. and Kennedy, R. T. Identification, quantitation, and characterization of biomolecules by capillary electrophoretic analysis of binding interactions. Electrophoresis 20, Rundlett, K. L. and Armstrong, D. W. Methods for the determination of binding constants by capillary electrophoresis. Electrophoresis 22, Busch, M. H. A, Carels, L. B., Boelens, H. F. M., Kraak, J. C., and Poppe, H. Comparison of five methods for the study of drug-protein binding in affinity capillary electrophoresis. J. Chromatogr. A 777, Østergaard, J. and Heegaard, N. H. H. Capillary electrophoresis frontal analysis: Principles and applications for the study of drug-plasma protein binding. Electrophoresis 24, Kraak, J. C., Busch, S., and Poppe, H. Study of protein-drug binding using capillary zone electrophoresis. J. Chromatogr. 608, Østergaard, J., Schou, C., Larsen, C., and Heegaard, N. H. H. Evaluation of capillary electrophoresis frontal analysis for the study of low molecular weight drug-human serum albumin interactions. Electrophoresis 23, wwwbesøg os på nettet Vakuumpumper Lavtrykskompressorer Sidekanalblæsere dansk kemi, 85, nr. 6/7, 2004

5

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer 18 T E M A M L Æ G E M I D L E R Den magiske kugle Visionen om fremstillingen af det perfekte lægemiddel en slags magisk kugle, der selv opsøger sit mål er en stor udfordring for lægemiddelforskningen.

Læs mere

Membranen sladrer om membranpumpers funktion

Membranen sladrer om membranpumpers funktion Emneord: Biofysik og membranpumper Membranen sladrer om membranpumpers funktion Na + /K + -pumpen findes i alle cellemembraner fra dyr og holder styr på fordelingen af natrium og kalium på hver side af

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Bachelorprojekt 6. april 11. juni 2010

Bachelorprojekt 6. april 11. juni 2010 Anvendelsen af GMCP-SA som erstatning for ITLC-SG som fast fase ved kvalitetssikring af de 99m Tc-pertechnetate mærkede lægemidler Pentacis og Myoview ved tyndtlagskromatografi. Bachelorprojekt 6. april

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Velsmag. sådan virker det!

Velsmag. sådan virker det! 6 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 4 2 0 1 2 Velsmag sådan virker det! Af de fem grundsmage: sur, sød, salt, bitter og umami, har umami den femte smag eller velsmagen været den vanskeligste at beskrive

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

Alkohol og anæstesi. Bevidsthed og hukommelse. Bio-fysik. Hvordan virker bedøvelsesmidler

Alkohol og anæstesi. Bevidsthed og hukommelse. Bio-fysik. Hvordan virker bedøvelsesmidler Alkohol og anæstesi Bio-fysik Hvordan virker bedøvelsesmidler på celleniveau? Det ved vi forbavsende lidt om på trods af, at vi bruger midlerne næsten hver dag. På DTU prøver man at kortlægge nogle af

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere