AN VR EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR EKKOfonden <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR EKKOfonden <fig> er forveksleligt med en række af indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse 36. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2016, den 18. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra ECCO SKO A/S v/bech-bruun Advokatfirma over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. marts 2015 vedr. VR EKKOfonden <fig> Indehavet af: EKKOfonden v/aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at ECCO er et velkendt varemærke for fodtøj.

2 Det følger således af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, at ECCO er til hinder for registrering af varemærker, som ligner dette, når brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af ECCO-varemærkets særpræg eller renommé eller skade dette. Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at brugen af mærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe det velkendte varemærke ECCO i erindring hos omsætningskredsen. Styrelsen har herved navnlig lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelligheder, samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Dermed er kravet i 15, stk. 4, nr. 1, om at det yngre varemærke skal ligne ECCO-varemærket ved at skabe en sammenhæng med dette, ikke opfyldt. Ud fra samme betragtning finder styrelsen heller ikke, at indehaver vil kunne drage fordel af ECCOvaremærkets særpræg eller renommé. Ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering. Ud over det af styrelsen anførte, har ankenævnet desuden lagt vægt på, at ordet ekko, som indgår i indehavers varemærke og som ECCO kan associeres til, er et helt almindeligt dansk ord, som også andre end indsiger har adgang til at benytte erhvervsmæssigt. Den blotte omstændighed, at visse store danske virksomheder har fonde knyttet til sig og at ECCO-virksomheden i et vist mindre omfang er involveret i fondsarbejde kan ikke føre til andet resultat. Da ankenævnet endelig kan tiltræde styrelsens afgørelse også for så vidt angår vurderingen af betydningen af indsigers firmanavn ECCO SKO A/S, stadfæstes den foreliggende afgørelse. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 18. oktober 2013 indleverede EKKOfonden en ansøgning om registrering af varemærket EKKOfonden <fig> for: Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud. 2/20

3 Klasse 36: Finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud. Klasse 43: midlertidig indkvartering. Klasse 44: Medicinske ydelser. Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. Varemærket blev registreret den 21. marts 2014 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 26. marts Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende: Den 26. maj 2014 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af ECCO SKO A/S mod gyldigheden af det registrerede mærke EKKOfonden <w>. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsiger påstod, at der er risiko for forveksling med indsigers tidligere varemærker i form af VR ECCO <fig>, VR ECCO <fig>, EU ECCO <w>, EU ECCO <w>, EU ECCO <fig> samt EU ECCO <fig> jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger påstod herudover, at disse varemærker er velkendte i Danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens 15, stk. 3 og stk. 4, nr. 1. Endelig påstod indsiger, at det angrebne mærke uhjemlet indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst jf. varemærkelovens 14, stk. 1, nr. 4. Indsiger begrundede nærmere indsigelsen med, at EKKO er præfixet samt det dominerende element i det angrebne mærke, hvorfor mærkerne må anses for forvekslelige. Endvidere er der lighed for så vidt angår tjenesteydelserne i klasserne 35 og 36 og idet ansøgers mærke må anses for at være velkendt og derved nyder en udvidet beskyttelse, må beskyttelsesomfanget udstrækkes til at dække alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den angrebne registrering. Indsiger fremsendte dokumentation for velkendthed bl.a. i form af indsigers presse kit (bilag 8) og artikel fra Børsen af 19. februar 2014 om Danmarks mest værdifulde brands (bilag 10). Endelig anmodede indsiger om, at denne indsigelse behandles sammen med indsigelserne mod VR og VR Indsiger fremsendte ved brev af 28. maj 2014 yderligere materiale til dokumentation for, at indsigers varemærker nyder beskyttelse som velkendte varemærker. Der er tale om særdeles omfangsrigt materiale i form af bl.a. lister over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor hhv. ECCO, ECCO Walkathon og ECCO Walk in style er blevet nævnt i hver måned i samt hvor mange læsere de forskellige medier har (bilag 15-17). Der er 3/20

4 endvidere fremsendt uddrag af artikler, hvor ECCO er nævnt (bilag 18), kataloger og kampagne plancher fra (bilag 20-29), information om investeringer i markedsføring (bilag 14 31), lister over forhandlere (bilag 32 35), fakturaer som viser salg af et stort antal ECCO sko til diverse forhandlere (bilag 36), Brand awareness analyser (bilag 37 40), samt diverse oplysninger omkring ECCOs markedsføring på sociale medier (bilag 41 43). Advokaterne Amtmandstoften meddelte på vegne af indehaver ved brev af 11. august 2014, at de ikke har yderligere kommentarer til indsigelsen og henviser til indlæg af 14. marts 2014, som er indleveret i indsigelsessagen mod VR Heri afvistes, at indehavers varemærke krænker indsigers varemærker, idet der ikke ses at være ordlighed, grafisk lighed eller branchelighed. Endvidere afvises det, at der er tale om en utilbørlig udnyttelse af ECCO SKO A/S varemærker eller renommé. Indsiger kommenterede ved brev af 8. oktober 2014 på indehavers indlæg i sagen og fastholdt, at mærkerne er forvekslelige, at indsigers mærke nyder en udvidet beskyttelse, i det der er tale om et velkendt varemærke og at det foreløbigt registrerede varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg og renommé og skader dette. Dette skal særligt ses i lyset af, at det ansøgte mærket skal anvendes i forbindelse med drift af socialpædagogiske botilbud og en sådan virksom reelt har en risiko for at få dårlig omtale i medierne. Indehaver har trods opfordring hertil ikke udtalt sig yderligere i sagen Den 27. marts 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 14, nr. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres: "Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom." I varemærkelovens 15, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis stk. 1, nr. 2: der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." stk. 3, nr. 1: det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den 4/20

5 Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé stk. 4, nr. 1: varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: VR Registreret for: Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud. Klasse 36: Finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud. Klasse 43: Midlertidig indkvartering. Klasse 44: Medicinske ydelser. Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. Indsigers mærker: VR ECCO Registreret for: En række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 28 samt Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer (dog ikke tørklæder). Klasse 35: Detailhandel, herunder særlig detailhandel med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og til læder- og skindvarer. Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger, finansiel sponsorering. 5/20

6 Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber. VR Registreret for: En række varer i klasse 03 og 18 samt Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Klasse 35: Detailhandel, herunder særlig detailhandel med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer samt plejemidler til fodtøj og læder- og skindvarer. ECCO <w> EU Registreret for: En række varer i klasserne 9 og 24 samt detailhandel med en række varer i klasse 35. ECCO <w> EU Registreret for: En lang række varer i klasserne 3, 9, 18, 21, 25 og 28 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og: Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger og finansiel sponsorering. Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, organisering af motionsspadsereture, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber, organisering og arrangement af modeshows. EU /20

7 Registreret for: En lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 samt en række tjenesteydelser i klasse 41 og detailhandel med en række varer i klasse 35 samt: Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organisering af indsamlinger, finansiel sponsorering. EU Registreret for: en lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 en række tjenesteydelser i klasse 41 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og: Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger, finansiel sponsorering. Sammenligning af varer og tjenesteydelser Klasse 35, 43, 44 og 45 Styrelsen finder ikke, at der er tale om hverken identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af lignende art for så vidt angår klasse 35, hvor indehavers registrering omfatter bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud, mens indehavers registreringer omfatter detailvirksomhed i form af salg af en række nærmere specificerede varer. Styrelsen finder heller ikke, at der er tale om identiske eller ligeartede tjenesteydelser for så vidt angår de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i klasserne 43, 44 og 45, idet ingen af disse klasser er omfattet af indsigers registreringer. Klasse 36 Styrelsen finder, at finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud, som er omfattet af indehavers registrering, er indeholdt i finansiel virksomhed, som er omfattet af indsigers registreringer i form af EU ECCO <fig> og EU ECCO <fig>, hvorfor der er tale om identiske tjenesteydelser. Sammenligning af mærkerne Indehavers mærke består af en figurlig udformning af ordene EKKO og FONDEN skrevet med mørk skrift på hvid baggrund og adskilles af fire firkanter. Hver firkant indeholder en lille figur i form af et hvidt ahornblad på grøn baggrund, et hvidt hus på blå baggrund, et hvidt stilistisk udformet menneske med armen i vejret på orange baggrund og et hvidt hjerte på rød baggrund. Et ekko er en lyd, der kastes dæmpet tilbage fra en væg, mur el.lign. jf. sproget.dk. En fond er en selvejende institution, der administrerer en kapital, som er doneret, afsat eller opsparet til uddeling til bestemte, typisk velgørende formål eller til driften af en erhvervsvirksomhed jf. sproget.dk. For de ansøgte tjenesteydelser, anses fond for at være uden varemærkemæssigt særpræg, idet fond er egnet til at angive, at ydelserne udøves af en fond eller vedrører en fond. Det bærende element i indehaver mærke er således EKKO. 7/20

8 Indsigers mærker består alle af ECCO enten registreret som ordmærker eller i figurlig udformning. Der er tale om et kunstord, der dog kan give associationer til ekko. Når styrelsen vurderer rene ordmærker overfor figurmærker, der indeholder særprægede ord, lægges der normalt betydelig vægt på ordene frem for de figurlige elementer. Der er tale om en vurdering af EKKO FONDEN over for ECCO, hvor styrelsen finder, at mærkedelen FONDEN i indehavers mærke er uden særpræg. De dominerende og særprægede elementer i begge mærker består således af henholdsvis EKKO i indehavers mærke og ECCO i indsigers mærker. Dette mærkeelement har en ens opbygning, idet begge elementer består af fire bogstaver fordelt på to stavelser, nemlig EK-KO/EC-CO. Vokalerne er identiske og identisk placeret i mærkerne, som henholdsvis første og sidste bogstav i mærket. Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved konsonanterne K over for C. Der er dog tale om erstatningsbogstaver. Der er således en vis visuel lighed mellem disse elementer. Der er dog tale om en helhedsbedømmelse af mærkerne, og trods at det indledende element EKKO i indehavers mærke har en vis visuel lighed med indsigers mærker i form af ECCO, er det også visuelle forskelle, idet indehavers mærker indeholder figurlige elementer i form af fire firkanter samt ordelementet FONDEN. Endvidere er EKKO og ECCO i den figurlige udformning skrevet forskelligt. I indsigers figurmærker, er alle bogstaverne skrevet med samme runde form, og E og O har begge en lille åbning i henholdsvis øverste venstre og højre hjørne. Begrebsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, idet ECCO kan associeres til ekko. Endvidere finder styrelsen, at der er en høj lydlig lighed mellem mærkerne, idet C erne i ECCO udtales med en K lyd, hvorfor der er lydlig identitet mellem det særprægede element i indehavers mærke og indsiger mærker. Risiko for forveksling Det er styrelsen opfattelse, at mærkerne EKKO FONDEN og ECCO ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der består en risiko for forveksling, når mærkerne anvendes for identiske tjenesteydelser. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at indehavers mærke indeholder orddelen EKKO, som det dominerende og særprægede element, mens FONDEN er uden varemærkemæssigt særpræg særligt i klasse 36. Følgelig finder styrelsen, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering. Styrelsen finder ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for de resterende tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, idet disse tjenesteydelser hverken er identiske eller ligeartede med de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers påberåbte registreringer. Der er endvidere lagt vægt på, at der trods alt er visse visuelle forskelle mellem mærkerne. Påstand om velkendthed 8/20

9 Da indsigers registreringer ikke kan forhindre registreringen af indehavers mærke for tjenesteydelserne i klasserne 35, 43, 44 og 45 med henvisning til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, er det relevant at se på, om ECCO er et velkendt varemærke, der nyder en udvidet beskyttelse, som påstået af indsiger. Indsiger har bl.a. indsendt følgende dokumentation for påstanden om velkendthed: ECCOs presse kit, som introducerer virksomheden og viser, hvordan der arbejdes med præsentationen af ECCO (bilag 8) Årsrapport 2012, som viser omsætningen m.v. (bilag 9) Artikel fra Børsen af 19. februar 2014, som viser, at ECCO ligger som nummer 20 på listen over Danmarks mest værdifulde brands (bilag 10) Erklæring fra Dansk Industri af 26. maj 2014, hvor det erklæres, at ECCO Sko A/S siden 1975 har anvendt varemærket ECCO i forbindelse med markedsføring og salg af fodtøj i Danmark samt at mærket er særdeles velkendt på det danske marked. (bilag 12) Lister over diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor varemærkerne ECCO, ECCO Walkathon og ECCO Walk in Style er nævnt for årene 2012, 2013 og 2014 samt uddrag fra en række artikler fra perioden (bilag samt 44-46) Brancheanalyser fra henholdsvis 2002 samt , som alle viser en høj kendskabsgrad til ECCO i Danmark (bilag 37 38) Det er styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer, at ECCO er velkendt for fodtøj, som klassificeres i klasse 25. Styrelsen har i den forbindelse særligt lagt vægt på erklæringen fra Dansk Industri, oplysningerne om og dokumentationen for markedsføringen, forhandlere, den høje ranking i Berlingske Business Magasin gennem flere år samt markedsanalyserne. Vurdering af om indehavers mærke skaber en sammenhæng med indsigers mærke Et velkendt varemærke nyder en udvidet beskyttelse, hvis registreringen af et lignende mærke enten udgør en utilbørlig udnyttelse af eller skader det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. Forudsætningen for at en sådan udnyttelse eller skade er, at der hos den relevante kundekreds skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog nødvendigvis forveksles. Vurderingen af, om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden, og de varer og tjenesteydelser, det ældre varemærke er kendt for. Som nævnt oven for er det styrelsen opfattelse, at der er en vis grad af lighed mellem mærkerne, men styrelsen kan samtidig konstatere, at der er en væsentlig forskel på varen fodtøj, som indsigers varemærke er velkendt for og de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i form af bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse 35, midlertidig indkvartering i klasse 43, medicinske ydelser i klasse 44 samt juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov i klasse 45. Desuagtet en vis grad af mærke-lighed, skal det understreges, at vurderingen foretages ud fra en helhedsbedømmelse af mærkerne, og der trods alt er nogle visuelle forskelle i mærkerne i form af K over for C, de figurlige elementer i indehavers mærke, skrifttypen og tilføjelsen af FONDEN i indehavers mærke. Det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket ECCOFONDEN for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne samt de 9/20

10 visuelle forskelle, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. Sammenligning af indehavers mærke og indsigers virksomhedsnavne Efter varemærkelovens 14, nr. 4, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det uden hjemmel består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. Når virksomhedsnavnet vurderes varemærkeretligt, vurderer styrelsen de dominerende elementer i virksomhedsnavnet, den såkaldte firmadominant. I vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, foretager styrelsen en vurdering af, om firmadominanten har adskillelsesevne. Derudover skal det ansøgte varemærke være identisk eller næsten identisk med firmadominanten og der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for. Styrelsen anlægger således en varemærkeretlig bedømmelse ved vurderingen af, om firmadominanten har adskillelsesevne. Denne vurdering kan sammenlignes med bedømmelsen af et varemærkes særpræg. Angivelse af selskabsbetegnelser har aldrig særpræg, hvorfor A/S ikke bidrager til firmanavnets særpræg. Indsiger har registreret virksomhedsnavnet ECCO SKO A/S med følgende formål: Selskabets formål er at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj og beklædningsudstyr, drive landbrugsvirksomhed, anden handels- eller fabriksvirksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse samt eje kapitalandele i selskaber jf. CVR. Det er styrelsens vurdering, at firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ECCO. SKO mangler særpræg for en stor del af selskabets formål i form af at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj samt den i registeret opførte branchekode i form af engroshandel med fodtøj, idet sko angiver arten af det, der handles med. Indsigers varemærke EKKOfonden har særpræg for disse varer og tjenesteydelser. Indehavers varemærke er dog ikke registreret for dette, men for en række tjenesteydelser i klasserne 35, 36, 43, 44 og 45. Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er tale om identitet eller næsten-identitet mellem indehavers varemærke og indsigers firmanavn, hvorfor styrelsen ikke finder, at der foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn. Konklusion Styrelsen finder, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering. Styrelsen finder endvidere, at indsigers varemærke ECCO må anses for at være velkendt for fodtøj. Men det er styrelsens vurdering, at brugen af figurmærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. Endelige finder styrelsen, at der ikke foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn ECCO SKO A/S, idet der ikke er tale om identitet eller næste-identitet mellem indehavers varemærke og firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn. På baggrund af ovenstående tager styrelsen indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse /20

11 Registreringen vil herefter omfatte bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse 35, midlertidig indkvartering i klasse 43, medicinske ydelser i klasse 44 samt juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov i klasse 45. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 14, nr. 2, 15, stk. 1, nr. 2, 15, stk. 3, nr. 1 og 15, stk. 4, nr. 1 Denne afgørelse blev med brev af 27. maj 2015 fra Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: På vegne af vores klient, ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (herefter "ECCO"), skal jeg i medfør af varemærkelovens 46 fremsætte APPEL af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. marts 2014 i sagen VR , anlagt af ECCO, mod endelig registrering af VR EKKOfonden <fig>. 1. Patent-og varemærkestyrelsens afgørelse I sin afgørelse i VR fastslog Patent- og Varemærkestyrelsen, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne ECCO og EKKOfonden, ligesom ECCO anses velkendt for fodtøj. ECCO s indsigelse blev herefter taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af varemærket EKKOfonden blev ophævet for finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud i klasse 36, da der var lighed for disse serviceydelser, mens registreringen blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i kl. 35, 43, 44 og 45, under henvisning til at der ikke var lighed for disse tjenesteydelser, og at brugen af ordmærket EKKOfonden for disse tjenesteydelser ikke vil bringe ECCO s velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvorfor der ikke er tale om utilbørlig udnyttelse af ECCO s renommé. 2. Påstand Under apellen nedlægges påstand om, at registreringen af EKKOfondens varemærke ligeledes ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45. Der henvises i det hele til ECCO s indlæg i indsigelsessagen, herunder at apellen baseres på VML 15, stk. 1, nr. 2, VML 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 samt VML 14, stk. 1, nr. 4, men herudover anmoder vi venligst om frist på 4 uger til at fremsende supplerende indlæg til støtte for apellen. Vi anmoder om, at appel mod indsigelsesafgørelserne af 27. marts 2015 i sagerne VR , VR og VR bliver behandlet samlet, således at ét supplerende indlæg indleveres i alle tre appelsager. Såfremt anmodningen ikke imødekommes, beder vi om at modtage meddelelse herom. Kopi af dette brev er samtidigt sendt til advokat Anne Mette Ovesen, Advokaterne Amtmandstoften, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring, der efter det oplyste repræsenterer EKKOfonden. 11/20

12 Med brev af 29. juni 2015 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, uddybet klage som følger: I forlængelse af appel indgivet 27. maj 2015 fremsendes hermed supplerende indlæg til støtte for appellen, idet der i øvrigt henvises til vores indlæg med bilag af henholdsvise 7. marts 2014, 28. maj 2014 og 8. oktober 2014 i indsigelsessagerne. Indlæggene uden bilag er vedhæftet til dette indlæg. Det følgende er alene supplerende bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 27. marts Indledende Den 27. marts 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagerne anlagt af ECCOO SKO A/S mod endelig registrering af VR EKKOfonden (w), VR EKKO FONDEN (fig) og VR EKKO FONDEN (fig) (herefter EKKOFONDEN varemærkerne). ECCO SKO A/S (herefter indsiger) indsigelse blev taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af EKKOFONDEN varemærkerne blev ophævet for alle tjenesteydelser i klasse 36, mens registreringerne blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i klasse 35, 43, 44 og 45. Disse afgørelser er nu appelleret af indsiger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. appel af 27. maj 2015, med påstand om, at registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45. Indsiger ønsker Ankenævnets stillingtagen til udstrækningen af beskyttelsen af ECCO SKO A/S velkendte ECCO varemærke. 4. VML 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 - velkendthed 4.1 Vurdering af om EKKOFONDEN s (herefter ansøger) mærker skaber association/bringer ECCO varemærket i erindring Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer i sin afgørelse, at indsigers varemærke ECCO er velkendt for fodtøj. Herefter anfører Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse, at vurderingen af, om der er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for. Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer på den baggrund, at brugen af EKKOFONDEN varemærkerne ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, idet mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelle, ligesom tjenesteydelserne er rettet mod forskellige forbrugere og har væsentlige forskelle. Det gøres gældende, at dette er en for indskrænkende fortolkning af beskyttelsesomfanget for indsigers yderst velkendte ECCO varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, at der kun foreligger en vis grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem EKKOFONDEN varemærkerne og ECCO, men det gøres fortsat af indsiger gældende, at der foreligger en høj grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem varemærkerne, idet der skal ses helt bort fra FONDEN og de figurmæssige elementer i bedømmelsen af ligheden mellem mærkerne, ligesom K og C er erstatningsbogstaver og lydligt identiske i denne 12/20

13 sammenhæng. Herudover foreligger der begrebsmæssig identitet, idet ECCO er EKKO på engelsk, og ECCO ikke har nogen anden betydning, heller ikke på dansk. Herudover har Patent- og Varemærkestyrelsen lagt vægt på, at ansøgers tjenesteydelser retter sig mod en anden (specialiseret) omsætningskreds, hvorfor EKKOFONDEN varemærkerne for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers varemærke i erindring hos omsætningskredsen. Formålet med et velkendt varemærke er dog netop at udvide beskyttelsen til at række ud over den direkte konkurrencesfære, idet bekendthedskvaliteten netop frister til illoyal udnyttelse til skade for mærkeindehaveren. Indsiger henviser i den forbindelse til, at indsigers varemærke må anses som særdeles velkendt jf. eksempelvis bilag 37, der viser, at ECCO ikke kun er særdeles velkendt i Danmark, men også er velkendt i en række andre lande. Det gøres derfor gældende, at indsigers ECCO varemærke bringes i erindring ved enhver brug af betegnelsen ECCO eller EKKO, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser brugen relaterer sig til. Ansøger vil kunne drage uberettiget fordel af indsigers velkendte varemærke, og/eller vil kunne skade dette, selv hvor der er tale om forskellige varer og/eller tjenesteydelser. I den forbindelse henviser vi til præmis 50 i Sag C-487/07 (Bellure), som fremdraget i afsnit 3 i indlæg af 7. marts 2014, hvoraf det fremgår, at tærsklen for at statuere utilbørlig udnyttelse er særdeles lav. Der er ikke af ansøger blevet forelagt nogen berettiget grund til, at ansøgers varemærke skal ligge så tæt op af indsigers varemærke, ud over at det skulle være for at drage fordel af den betydelige goodwill, der er tilknyttet indsigers velkendte varemærke. Ansøgers benyttelse af et varemærke, med så stor en grad af lighed med indsigers varemærke, er derfor utilbørlig, fordi den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse at EKKOFONDEN varemærkerne er markedsført med indsigers accept. Dette må også anses som gældende for tjenesteydelser, der adskiller sig fra indsigers registrerede tjenesteydelser. Hertil kommer, at indsiger rent faktisk anvender ECCO varemærket for fondsarbejde, som nærmere beskrevet i afsnit 2 i indlæg af 8. oktober 2014 og dokumenteret med bilag og bilag 51-53, hvilket øger risikoen for, at de relevante forbrugere vil skabe association mellem varemærkerne. Statuering af utilbørlig udnyttelse forudsætter hverken, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image. På denne baggrund gøres det fortsat af indsiger gældende, at EKKOFONDEN varemærkerne utilbørligt udnytter indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé. Udover at det fastholdes, at brugen af EKKOFONDEN varemærkerne udgør en utilbørlig udnyttelse af ECCO varemærkernes særpræg og renommé, fastholdes det ligeledes af indsiger, at der tillige er risiko for, at ansøger skader indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé, idet den virksomhed, der påtænkes drevet/drives under ansøgers varemærke, har reel risiko for dårlig omtale i medierne, til skade for indsigers velkendte varemærkes renommé jf. bilag 54, ligesom brugen under alle omstændigheder skader indsigers særpræg i ECCO varemærket, idet brugen af EKKO udvander særpræget for ECCO. En skade på ECCO varemærkernes særpræg og renommé vil netop opstå, idet de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN varemærkerne søges registreret for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, 13/20

14 at ECCO varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image, hvilket netop er tilfældet for de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN varemærkerne søges registreret for. 5. VML 14, stk. 1, nr. 4 - virksomhedsnavn Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, afhænger af, om firmadominanten har adskillelsesevne, om det ansøge varemærke er identisk eller næsten identisk med firmadominanten, ligesom der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for. Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at det er deres opfattelse, at der ikke er identitet eller næstenidentitet mellem indsigers firmanavn og ansøgers varemærke, hvorfor der ikke foreligger en krænkelse. Det fastholdes af indsiger, at der er lighed mellem indsigers virksomhedsnavn og ansøgers varemærke. Firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ECCO, idet SKO er uden særpræg, hvorfor ansøgers varemærke skal holdes op mod ECCO. Idet fonden er uden særpræg, også i sammenligning med ansøgers branchekode, er der næsten-identitet mellem ansøgers varemærke og indsigers virksomhedsnavn. Herudover anvendes indsigers virksomhedsnavn til fondsarbejde, jf. bilag 51-53, hvorfor der er sammenfald mellem brancherne. På baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45. jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, 15, stk. 3 nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og 14, stk. 1, nr. 4. I den forbindelse fastholdes det, at registreringerne af EKKOFONDEN medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé og/ellers skader dette. Skulle indlægget give anledning til yderligere kommentarer fra ansøger, eller måtte ankenævnet ønske yderligere dokumentation for de tidligere indlæg eller lignende, skal vi venligst bede Ankenævnet om at gøre os bekendt hermed samt give os muligheden for at fremkomme med yderligere bemærkninger Med brev af 18. september 2015 kommenterede Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften på vegne indklagede, EKKOfonden, klagen således: Som advokat for appelindstævnte, EKKOfonden, har jeg modtaget appellantens, ECCO SKO A/S s, indlæg af 29. juni 2015 til støtte for appelsagen i ovennævnte sager. På vegne appelindstævnte, EKKOfonden, nedlægger jeg følgende påstand: Stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 27. marts 2015 vedrørende: VR (AN ) VR (AN ) VR (AN ) Som det fremgår af ovennævnte påstand, nedlægger jeg på vegne appelindstævnte, EKKOfonden, påstand om stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser i ovennævnte tre sager. 14/20

15 Jeg skal i det hele henholde mig til den gennemgang af sagen og den konklusion, som Patent- og Varemærkestyrelsen har anført i styrelsens afgørelser. Appelindstævnte, EKKOfonden, er enig i denne afgørelse. Herudover skal jeg henvise til appelindstævntes, EKKOfondens, indlæg af 14. marts Appelindstævnte, EKKOfonden, ønsker deres tre varemærker registreret i følgende klasser, idet det anerkendes, at Patent- og Varemærkestyrelsen har taget indsigelsen til følge vedrørende klasse 36: Klasse 35 - Bistand med forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til service- center for socialpædagogisk tilbud Klasse 43 - Midlertidig indkvartering Klasse 44 - Medicinske ydelser Klasse 45 - Juridisk bistand ifm. erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social- pædagogiske boligtilbud, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. Appellanten, ECCO SKO, har ikke deres varemærke registreret i klasserne 43, 44 og 45. Appellanten, ECCO SKO, har deres varemærke registreret i: Klasse 25 - Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt dele og tilbehør Klasse 35 - Detailhandel, herunder særligt detailhandel særligt med fodtøj, beklæd- ning, hovedbeklædning, lædervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og skindvarer. Som det fremgår af ovenstående, er begge varemærker registreret i klasse 35, men ikke med identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af ens karakter. Jeg skal fremkomme med følgende supplerende bemærkninger til appellantens, ECCO SKO s, indlæg af 29. juni 2015: EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt fem afdelinger, fire botilbud og en fælles administration. EKKOfondens fire botilbud falder indenfor den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan oversættes til socialt arbejde med sindslidende. EKKOfondens omsætningskreds er derfor en helt anden end ECCO SKO s omsætningskreds, og der er ingen overlapning mellem varemærkernes omsætningskreds. Hertil kommer, at EKKOfondens ydelser ikke er i nærheden af at overlappe varemærket ECCO s produkter. Varerne/ydelserne er vidt forskellige og i hver sin kategori. Varerne/ydelserne adskiller sig så væsentligt, at der intet er, som kan forlede EKKOfondens omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem EKKOfonden og ECCO. Det må derfor afvises, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af ECCO s varemærke, som det gøres gældende af appellanten. Hertil kommer, at en sammenligning af ligheden mellem varemærkerne skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem varemærkerne, bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem EKKOfonden og ECCO. Dette må klart afvises. Der er store visuelle forskelle i varemærkerne, da der er K i EKKOfonden og C i ECCO. 15/20

16 Hertil kommer, at skrifttypen er forskellig, og varemærket EKKOfonden indeholder ordet FONDEN samt fire firkanter, der indeholder hhv. et blad, et hus, et menneske og et hjerte. Forskellen mellem de to varemærker er så stor, at omsætningskredsen under ingen omstændigheder kan tro, at varerne/ydelserne kommer fra samme udbyder. Varemærkerne ligner ikke hinanden, og varemærkerne relaterer sig ikke til samme varer og tjenesteydelser, dvs. at der ikke er lighed mellem varerne/ydelserne. Det må derfor klart afvises, som appellantens advokat gør gældende, at EKKOfondens benyttelse af sit varemærke kan bibringe offentligheden den opfattelse, at EKKOfondens varemærke er markedsført med appellantens accept. På vegne appelindstævnte, EKKOfonden, gøres det gældende, at der skal ske registrering af varemærket EKKOfonden i klasserne 35, 43, 44 og 45 Med brev af 21. oktober 2015 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, indklagedes brev af 18. september 2015 med følgende: Hermed følger indsigers kommentarer til indlæg indgivet af ansøger den 18. september I indlægget gør ansøger gældende, at ansøgers omsætningskreds er en anden end indsigers omsætningskreds, og at intet kan forlede ansøgers omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem indsigers ECCO varemærke og ansøgers EKKOFONDENS varemærker, hvorfor der ikke foreligger utilbørlig udnyttelse af ECCO s velkendte varemærke. Ud over de argumenter der allerede er fremsat i indsigers indlæg af 29. juni 2015, gør indsiger ligeledes gældende, at der er en øget risiko for, at den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse, at EKKOFONDEN varemærkerne er markedsført med indsigers accept på baggrund af, at der i dansk erhvervsliv er en stærk tradition for, at store virksomheder har en fond med korresponderende fondsnavn tilknyttet deres ejerstruktur. Som eksempler på danske virksomheder der har en fond tilknyttet, og som anvender samme navn for fonden, som for deres virksomhed, kan henvises til bl.a. følgende eksempler: 1. BESTSELLER fonden 2. ROCKWOOL fonden 3. NOVO NORDISK fonden 4. LUNDBECK fonden 5. TRYG fonden 6. NORDEA fonden 16/20

17 7. VELUX fonden OpenDocument 8. EGMONT fonden 9. CARLSBERG fondet SPARNORD fonden LEGO foundation ALBANI fonden CODAN fonden COWI fonden GN STORE NORD fondet JYLLANDS-POSTENS fond De anførte eksempler viser, at der er endog meget stor risiko for, at omsætningskredsen vil tro, at EKKOFONDEN har relation til virksomheden ECCO og derved varemærket ECCO, ikke mindst hvis omsætningskredsen hører fondsnavnet omtalt mundtligt, idet der er identitet mellem udtalen af EKKO og ECCO, men også i øvrige tilfælde. En sådan association med indsigers velkendte varemærke udgør en utilbørlig udnyttelse og forårsager tillige skade på særpræg og renommé for ECCO varemærket. Det bemærkes i den relation, at også fordi det generelt vil være mindre tydeligt for en forbruger og andre, hvilken virksomhed en fond udøver da det typisk sker gennem ejerskab af erhvervsdrivende selskaber taler dette for, at EKKOFONDEN for alle de ansøgte klasser utilbørligt udnytter og skader ECCO varemærket. Der kræves som tidligere anført ikke nogen form for risiko for forveksling, og association ved mundtlig udtale af de to varemærker ECCO og EKKOFONDEN er tilstrækkeligt til at opfylde associationskriteriet. Hertil kommer, at EU Domstolen i en række afgørelser har bekræftet, at princippet on initial confusion udgør en integreret del af EU varemærkeretten i relation til såvel varemærkedirektivet og varemærkeforordningen. Initial confusion medfører, at selv hvor en forbruger inden en købstransaktion bringes ud af en vildfarelse om association, som den pågældende har været i grundet varemærkelighed, så vil dette udgøre en krænkelse, jf. bl.a. sagen C-558/08 Portakabin, hvor det i præmis 34 og 35 fremgår: 34 Hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, 17/20

18 hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84, samt Bergspechte-dommen, præmis 35). 35 I den forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90, samt BergSpechte-dommen, præmis 36). På baggrund af ovenstående fastholdes det, at registreringerne af EKKOFONDEN medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé, hvorfor registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45 Med brev af 16. november 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 9. november 2015 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelserne af 27. marts 2015 og de under behandlingerne fremførte argumenter og vurderinger. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes Med brev af 22. december 2015 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, styrelsens udtalelse således: I ovennævnte sager skal vi på vegne af indsiger anmode om mundtlig forhandling. Begrundelsen for anmodningen er, at denne sag omhandler principielle varemærkeretlige problemstillinger i relation til association og utilbørlig udnyttelse af velkendte varemærker, herunder hvilken betydning det har, at der fra indsigers side påstås at foreligge en udbredt markedspraksis for, at de største danske fondejede virksomheder anvender en selskabsstruktur, hvor ejerfondene har samme navn som driftsselskabet. Det gøres gældende, at disse juridiske forhold, herunder de spørgsmål Ankenævnet for Patenter- og Varemærker ( Ankenævnet ) måtte have i relation til sagen, er bedst egnet til mundtlig forhandling. 6. Association og utilbørlig udnyttelse 18/20

19 I vurderingen af om ansøgers EKKOFONDEN varemærker udgør enten en utilbørlig udnyttelse af eller skader indsigers varemærkers særpræg eller renomme, har Patent- og Varemærkestyrelsen ( Styrelsen ) lagt vægt på følgende: Det er styrelsens vurdering, at brugen af figurmærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renomme eller skade dette. Som anført i indsigers indlæg til Ankenævnet af 29. juni 2015 mener indsiger, at Styrelsen har foretaget en for indskrænkende fortolkning af beskyttelsesomfanget for indsigers velkendte varemærke, og hermed en for indskrænkende fortolkning af associationskriteriet og følgelig, hvornår der foreligger utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt varemærke. Herudover har Styrelsen i høringssvar af 16. november 2015 ikke taget stilling til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse i lyset af den fremlagte dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne og dermed utilbørlig udnyttelse. Det er således indsigers opfattelse, at Styrelsen har foretaget en forkert fortolkning af kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, idet de har foretaget en for restriktiv fortolkning af EUpraksis. Indsiger anser det som principielt at få Ankenævnets stillingtagen til, om der kan statueres risiko for utilbørlig udnyttelse på et generelt niveau blandt andet under hensyntagen til at indsigers varemærker kan anses som særdeles velkendte og under hensyn til, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association, og at dette vil medføre utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg. Det er desuden indsigers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremlagte materiale kan forelægges kort i forbindelse med en mundtlig forhandling, således at både indsiger og ansøger får lejlighed til at kommentere de dele af det fremlagte materiale, de hver især finder relevant, ligesom Ankenævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål til det fremlagte materiale, herunder den praksis fra EU-domstolen, som indsiger referer til og gør gældende. 7. Sammenfattende Som anført i det ovenstående er det indsigers opfattelse, at Styrelsen har fejlfortolket kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, herunder praksis fra EU-domstolen i relation til disse spørgsmål, ligesom Styrelsen ikke i behørig grad har inddraget den relevante dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne. Indsiger finder det desuden hensigtsmæssigt, at Ankenævnet kan få mulighed for at få præsenteret det fremlagte mundtligt af parterne og kan stille spørgsmål til parterne vedrørende det fremlagte materiale. På ovenstående baggrund anser indsiger det for vigtigt, at denne sag forhandles mundtligt og ikke afgøres på skriftligt grundlag og anmoder derfor Ankenævnet om mundtlig forhandling Med brev af 18. januar 2016 kommenterede Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften på vegne indklagede, EKKOfonden, klagers anmodning om mundtlig forhandling således: 19/20

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter.

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter. Kendelse af 17. september 1999. 98-180.953. Filial af amerikansk selskab opfyldte ikke betingelserne for registrering. Lov om aktieselskaber 1. Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 og 12 (Finn Møller Kristensen,

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid EN DA Konvergens Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

København, den 11. september 2014

København, den 11. september 2014 København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2012-1375/8KR/MLA 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over X advokatfirma. Sagens tema: Klager har klaget over X advokatfirmas

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere